Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni Kl Mødested: i lokale hos HMN Naturgas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas"

Transkript

1 Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni Kl Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem Jens Nielsen (JN) Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak (JIB) Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen (KP) Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge (LR) Provst Jørn Knudstrup Olesen (JKO) Provstiudvalgssekretær Marianne Trolle Byskov Mødepunkt 1 Budget Mérforrentning. Alle kirkekasser er blevet godtgjort de beløb, der blev fratrukket ligningerne i 2011 og Sonja Tougaard fremlagde problemstillingen vedrørende teknikken omkring modregning af hjemfaldne gravstedskapitaler samt mérforrentningen i 2011 og Status over budget 2013, herunder 5% midlerne. Sonja Tougaard deltager i punktets behandling. 2 Budget Sag: Budget 2014 (726) Udkast til revideret "Foreløbigt budgetskema 2014" fra teknikudvalget. Oplæg til nyt forenklet Foreløbigt budgetskema 2014 drøftet og godkendt. Gravstedskapitaler vil ikke længere blive reguleret. Sonja Tougaard deltager i punktets behandling. Forslag til foreløbigt budgetskema Godkendelse af referat. Godkendt. Godkendelse af referat fra den 29. marts Bjerring, spildevandsledning. Ansøgning (fra sidste pu-møde) om kr incl. moms til renovering af spildevandsledning. Der afventes indsendelse af 2 tilbud. Sagen udsættes, idet MR ikke har kunnet nå at indsende materialet. Referat, Side: 1

2 5 Bjerring præstebolig, nye tagrender Ansøgning (fra sidste pu-møde) om kr incl. moms samt stilladsleje til nye tagrender på præsteboligen. (Afv. MR's indsendelse af to tilbud på arkitekttagrender, jf. ref ) 6 Vammen kirke, overfladedræn. Der er udbetalt kr ,50 incl. moms fra 5% midlerne til overfladedræn ved Vammen kirke, i forbindelse med udbedring af angreb af hussvamp. Arbejdet er udført uden de nødvendige tilladelser. 7 Vammen kirke, projekter mv. Provstiudvalget udbeder sig en specifikation over udskiftning af tagrender, herunder begrundelse for, at to rækker tagsten skal nedtages, da man har valgt arkitekttagrender, som burde kunne opsættes uden at nedtage tagsten. Det synes, at være et bedre valg i den forbindelse at vælge de almindelige tagrender. Noteret. Fremover kan MR ikke forvente at få godtgjort udgifter til projekter, der udføres uden de nødvendige godkendelser. Orientering taget til efterretning. Orientering om status om projekter ved Vammen kirke. Møde med stiftet vedr. igangsættelse/udførelse uden de nødvendige tilladelser mv. 8 Vorning kirke, automatisk dørlås mv. Sag: Vorning kirke, automatisk dørlås mv. (602) - Vorning Sogn Viborg Stift har godkendt projektet, såfremt de nævnte forudsætninger i stiftets skrivelse af den 21. maj 2012 overholdes. Jf. provstiudvalgets refererat af , skal der tages stilling til ansøgning om kr incl. moms til etablering af automatisk kimning og dørløs i Hammershøj, Vorning kirke og Kvorning kirke.(der er tidligere bevilget kr incl.moms af 5% midlerne til automatisk kimning ved alle 3 kirker, jf. ref. af den ). Godkendt. Beløbet bevilges i henhold til indsendte attesterede regninger. Afgørelse, automatisk ringeanlæg og automatisk dørlås Vorning Kirke Referat, Side: 2

3 9 Kvorning kirke - automatisk ringeanlæg og dørlås. Sag: Kvorning kirke, automatisk dørlås mv. (601) - Kvorning Sogn Viborg Stift har godkendt projektet, såfremt de nævnte forudsætninger i stiftets skrivelse af den 21. maj 2012 overholdes. Jf. provstiudvalgets refererat af , skal der tages stilling til ansøgning om kr incl. moms til etablering af automatisk kimning og dørløs i Hammershøj, Vorning kirke og Kvorning kirke.(der er tidligere bevilget kr incl.moms af 5% midlerne til automatisk kimning ved alle 3 kirker, jf. ref. af den ). Godkendt. Beløbet bevilges i henhold til indsendte attesterede regninger. Afgørelse, ansøgning om automatisk ringeanlæg og dørlås, Kvorning kirke 10 Hammershøj kirke, automatisk ringning Sag: Hammershøj kirke, automatisk dørlås mv. (600) - Hammershøj Sogn Viborg Stift har godkendt projektet, såfremt de nævnte forudsætninger i stiftets skrivelse af den 21. maj 2012 overholdes. Jf. provstiudvalgets refererat af , skal der tages stilling til ansøgning om kr incl. moms til etablering af automatisk kimning og dørløs i Hammershøj, Vorning kirke og Kvorning kirke.(der er tidligere bevilget kr incl.moms af 5% midlerne til automatisk kimning ved alle 3 kirker, jf. ref. af den ). Godkendt. Beløbet bevilges i henhold til indsendte attesterede regninger. Afgørelse fra Viborg Stift 11 Rødding, ansøgning til børnekor. Sag: Aktivitetspulje (717) Ansøgning om kr til opstart af kirkekor. Rødding, ansøgning til aktivitetspulje (Lars Raahauge forlod lokalet ved bestutningen) MR bedes indsende specifikation over budgetbeløbet samt arbejdsbeskrivelse/regulativ eller optælling på organiststillingen. 12 Hersom kirkekasse. Sag: Hersom kirkekasse. (724) - Hersom Sogn Ansøgning om rammeforhøjelse årligt kr til styrkelse af kassebeholdningen. Ansøgning forhøjelse af ligning (Jens Nielsen forlod lokalet ved beslutningen) Orientering om afholdt møde i Hersom. PU bevilger kr som éngangsbevilling i 2012 af rådighedsbeløbet. MR opfordres til snarest at finde en løsning på opvarmning af præstebolig, ligesom der bør opsættes bimålere med henblik på aflæsning af vandforbrug mv. Referat, Side: 3

4 13 Ørum-Viskum-Vejrum kirkekasse, salg af mælkkvote. Sag: Ørum-Viskum-Vejrum kirkekasse. (734) - Ørum Sogn Salg af mælkekvote har givet et provenue på kr Heraf søger menighedsrådet om følgende fra provenuet: a) Dækning af manglende indtægter i 3 kvartaler i 2012 kr b) Styrkelse af kassebeholdningen kr c) Endvidere ansøges der om rammeforhøjelse på årligt kr , a) Godkendt. Beløbet bevilges af rådighedsbeløbet. b) Godkendt. c) Rammeforhøjelse godkendt i budget Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning om rammeforhøjelse pga. salg af mælkekvote 14 Ørum-Viskum-Vejrum, medarbejderes sygemelding Sag: Ørum-Viskum-Vejrum, medarbejderes sygemelding (742) - Ørum Sogn Ansøgning om godtgørelse fra 5% midlerne kr til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med to medarbejderes langtidssygemeldinger i perioden oktober 2011 til marts Med henvisning til punkt 13 og 15, hvor der bevilges og til styrkelse af kassebeholdningen, har menighedsrådet midler til at dække medarbejdernes langtidssygemelding. Ørum-Viskum-Vejrum, medarbejderes sygemelding 15 Ørum-Viskum-Vejrum, salg af jordstykke. Sag: Ørum - salg af jordstykke, ca m2. (636) - Ørum Sogn Jordstykke på ca m2 er nu solgt fra med overtagelse pr. 1. maj 2012, salgssum kr Noteret. Provenuet bruges til dækning af medarbejderes sygemelding. Jordsalg Ørum Viskum Vejrum 16 Løvel kirkekasse. Sag: Løvel kirkekasse (725) - Løvel Sogn Ansøgning om rammeforhøjelse kr i budget 2013 til styrkelse af kassebeholdningen, henset til den stigende udvikling af og tilflytning til sognet. (Lars Raahauge forlod lokalet ved beslutningen) PU bevilger kr i rammeforhøjelse i budget Løvel, ansøgning om rammeforhøjelse Løvel kirkekasse, uddybning af ansøgning om rammeforhøjelse/engangsbevilling Referat, Side: 4

5 17 Vindum kirke, automatisk ringning Sag: Vindum kirke, automatisk ringning (607) - Vindum Sogn Installering af automatisk ringning i Vindum kirke er godkendt og udbetalt med kr incl. moms. Projektet har imidlertid kostet ialt kr incl. moms. Tilsvarende projekt i Brandstrup kirke er blevet ca. kr billigere, således ansøgningen fra menighedsrådet om dækning fra 5% midlerne udgør kr (afventer ansøgning fra MR). Godkendt. Automatisk ringning Vindum kirke 18 Vindum kirke, indvendig kalkning. Sag: Vindum Kirke, indvendig kalkning. (733) - Vindum Sogn Ansøgning om kr incl. moms til indvendig kalkning af kirken bilagt et tilbud. Projektet afventer den kommende budgetbehandling. PU afventer samtidig indsendelse af de to andre tilbud på indvendig kalkning, samt præcisering af tilbudspriser på det indsendte tilbud. Vindum kirke, indvendig kalkning, ansøgning fra MR 19 Vorning kirkegård, dige. Sag: Vorning kirkegård - digesag (574) - Vorning Sogn Ansøgning om tilladelse til igangsættelse af udbedring af underminering af kirkegårdsdige mellem kirkegård og nabogrund. Der er indhentet tilbud på dels jordarbejde og omsætning af diget til ialt kr incl. moms, som menighedsrådet søger dækket via 5% midlerne. Sagen fremsendes Viborg Stift med henblik på afklaring af forsikringsforhold og evt. overtagelse af nabogrund som kompensation. Samtidig høres kirkegårdskonsulenten. MR bedes indsende 2 tilbud på dels jordarbejde og digerenoveringen. Overslag kr incl. moms til digerenovering. Digesag i Vorning 20 Roum, gravers sygemelding. Sag: Roum sogn - Graver (9) - Roum Sogn Der foreligger dokumentation for ekstraudgifter i forbindelse med gravers sygemelding på i alt kr Godkendt. Roum, gravers sygemelding, specifikationer Ekstrabevilling ifm. gravers sygemelding. Referat, Side: 5

6 21 Provstirevisionen. Sag: Provstirevisionen (728) Forespørgsel fra Viborg Stift til provstiudvalgene om, hvorvidt der er bemærkninger til den forgangne periode, hvor provstirevisionen har revideret kirkekassernes regnskaber mv. Noteret. Revision Oversigt over kirkekasser og bi-regnskaber pr Ørum præstebolig, renovering. Sag: Ørum præstebolig, renovering (741) - Ørum Sogn Ansøgning om lån i stiftsmidlerne på kr incl. moms til renovering af Ørum præstebolig, carport og udenomsarealer. Ørum præstebolig, renovering, skr. fra mr af den PU har forståelse for, at MR ønsker at give præsten bedre boligforhold. Det ansøgte beløbs størrelse er tæt på samme størrelsesorden, som det må forventes at ville koste at bygge nyt eller købe et hus i Ørum by. PU opfordrer MR til at se på alternativer. PU vil være villig til evt. at bevilge kr. 1 mio. til renovering af eksisterende hus. Ørum prg.bolig, div. tilbud Ørum prg.bolig, projektbeskrivelse fra ark. Arne Ravn (gældende version) 23 Næste møder. Tirsdag, , pu-møde. Tirsdag, , budgetsamråd. Tirsdag, , pu-møde. Fredag, , pu-møde. Noteret. Referat, Side: 6

7 24 Eventuelt. a) Jørn Knudstrup Olesen fratræder stillingen som provst i Viborg Østre provsti pr. 31. januar b) Evaulering af samarbejdsaftale med Viborg Domprovsti. c) Provstisekretærs timetal opnormeret med 2 timer til 32 timer pr. uge pr. 1. august 2012 på grund af stigende arbejdsopgaver. d) Orientering om Distriktsforeningens kursus i november for nye menighedsrådsmedlemmer, samt i uge 2 i 2013 om de forskellige poster i menighedsrådet. e) Opfordring til menighedsråd, som vil mangle regnskabsfører fra næste menighedsrådsvalg, om at tilslutte sig en fælles regnskabsfører i Viborg Østre provsti. Tilsagn bedes sendt til provstikontoret snarest belejligt. a) Noteret. b) Samarbejdsaftalen med Viborg Domprovsti omkring provstikontoret ophæves, således arbejdsopgaverne fordeles som tidligere. c) Godkendt. d) Noteret. e) Provstiudvalget har stadigt et ønske om at kunne oprette en regnskabsførerstilling. 25 Ekstra punkt - Mammen kirke, nyt fyr. Sag: Mammen kirke, nyt fyr, ansøgning til 5% midlerne. (743) - Mammen Sogn Ansøgning godtgørelse fra 5% midlerne kr ,25 incl. moms til nyt gasfyr til Mammen kirke. Det eksisterende fyr er gået i stykker. Der foreligger to tilbud. Godkendt. Beløbet udbetales i henhold til indsendte attesterede regninger. Mammen kirke, nyt fyr, ansøgning til 5% midlerne. 26 Ekstra punkt - Skole-kirke-samarbejdet. Sag: Skole-kirke-samarbejde i Viborg Stift (460) Orientering om status på samarbejdet v/svend Aage Pedersen. Taget til efterretning. Indbetaling til Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift 27 Ekstra punkt - Hammershøj kirke - delvis fornyelse af blytag. Sag: Hammershøj kirke, delvis fornyelse af blytaget (744) - Hammershøj Sogn Ansøgning om lån i stiftsmidlerne kr incl. moms til delvis fornyelse af kirkens blytag. Der foreligger projektbeskrivelse fra arkitekt. Projektet anbefales og videresendes til konsulenthøring i Viborg Stift. Økonomien vil blive afklaret i forbindelse med budgetlægningen Projektet må først iværksættes, når der foreligger skriftlig godkendelse fra Viborg Stift og Viborg Østre provsti. Hammershøj kirke Referat, Side: 7

8 28 Ekstra punkt - Kvorning kirke, nyt blytag. Sag: Kvorning kirke, fornyelse af blytagdækning (745) - Kvorning Sogn Ansøgning om lån i stiftsmidlerne kr incl. moms til nyt blytag på Kvorning kirke. Kvorning kirke Projektet anbefales og videresendes til konsulenthøring i Viborg Stift. Der tages stilling til økonomien ved budgetbehandlingen. Projektet må først iværksættes, når der foreligger skriftlig godkendelse fra Viborg Stift og Viborg Østre provsti. Referat, Side: 8

9 Orientering 29 Hvam kirke, gammelt orgel. Sag: Hvam, el-orgel og efterfølgende renovering (367) - Hvam Sogn Viborg Stift har godkendt, at det tidligere orgel kan kassereres. Det bør dog undersøges, om det evt. kan afhændes til anden side. Jf. orgelkonsulenten har orglet ingen handelsværdi som sådan, men er stadig brugbart, evt. som kapelorgel. Taget til efterretning. Afgørelse, Hvam Kirke, Viborg Østre Provsti - ansøgning om kassation af orgel 30 GIAS. Sag: GIAS - Gravstedsindberetnings og aftalesystem (735) Orientering om det nye system til brug for oprettelse af legataftaler mv. Systemet skal tages i brug den 1. september 2012 og kirkeværgere og gravere vil senere blive orienteret. Taget til efterretning. Invitation til provstier til intromøder i GIAS Referat, Side: 9

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var Peder Frederiksen, Margit Bisgård, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh, Susan Aaen, Betty

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere