Nr. 1 Januar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Januar 2010 37. årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Januar årgang Fastelavn blev fejret med masser af børn og voksne i Dragør Sejlklub 1

2 2

3 Formandens klumme Det har for nogle været et travlt halvår siden sejlklubbens sommerferie. Vi fik lavet nye toiletter og entre, så vi har fået en nutidig standard. Dommerbåden fik også en hårdt tiltrængt ansigtsløftning, som bestyrelsen havde besluttet tilbage i Husudvalget gik i gang med arbejdet da sæsonen var slut og dommerbåden fik helt ny aptering i cockpittet, da dommerne var bange for at falde igennem dørken. Fint arbejde. Efteråret gik med standernedhaling/ afriggerfest, fællesudvalgsmøde, julefest og formandens nytårskur, der vanen tro var et tilløbsstykke på trods af at der var dømt sofa i ret mange sejlerhjem nytårsdag. Bestyrelsen har i flere år udskudt beslutningen om et nyt gasfyr pga. andre ting der pressede på. I efteråret besluttede vi så at søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til et nyt fyr. 2 tilbud blev indhentet og vi fik tilsagn om tilskud. Det var i 11 time, da fyret brændte sammen i begyndelsen af februar og udskiftningen blev sat i gang omgående. Vores komfurer har det heller ikke alt for godt og det bliver nok det næste der skal udskiftes. Det er således ikke særlig svært at se, hvad vores kontingenter bliver brugt til. Når isen i havnen er væk, vil der blive rammet nye pæle indenfor Pilen, så vi fremtidssikrer med nogle pladser, der er lidt længere og bredere og sikkert også lidt dyrere. Efter generalforsamlingen går den nye bestyrelse i gang- den gamle formand trækker sig efter 9 år for bordenden og kan kun ønske bestyrelsen Held og lykke fremover. Rolf 3

4 Generalforsamling 2010 Der var ca. 40 fremmødte. Flemming Refsgaard blev valgt til ordstyrer. Bestyrelsens beretning og planer for sæsonen Rolf aflagde beretning på bestyrelsens vegne: Vi har i den forgangne sæson haft en del aktiviteter som blandt andet omfatter: 5 bestyrelsesmøder, orienteringsmøde og 15 tirsdagssejladser, vinterarrangementer som vinsmagning og brandbekæmpelse med hjælp fra Dragør Brandvæsen, arbejdslørdag, standerhejsning, vårfest, pinsetur til Landskrona, mens Køge Sejlklub lånte vores klubhus. Finn-jollestævne blev afviklet i regnvejr og Skt.Hans aften blev der grillet i fantastisk vejr. Efter sommerferien: en weekend med duel-sejladser og vi lukkede kølbådskapsejladserne ved Den lukkede sejlads med efterfølgende fællesspisning af medbragt mad. I oktober tog vi standeren ned og holdt afriggerfest. Fællesudvalgsmøde og julefest sluttede året af startede med Formandens Nytårskur hvor hr. og fru smeds hjemmelavede sild mm, som sædvanlig var et stort tilløbsstykke. Senest har vi haft fastelavnsfest, hvor klubben var fyldt op med udklædte børn og deres forældre. Ungdomsafdelingen havde ligeledes afholdt og deltaget i mesterskaber: De tog flotte præmier hjem v. DM i Feva joller og vores A-optimister gør det også ganske fremragende. Udover disse sejladsaktiviteter har vi haft besøg af Amager Marineforening, som lagde blomster ved ankeret. I sommerferien gik håndværkerne i gang med at renovere vores nedslidte toiletter, samtidig fik garderoben også en mindre ansigtsløftning og norddøren blev muret til. Vores RIP-gummibåd blev rippet for pontoner, motor og styrepult og måtte erstattes. Gasfyret brændte sammen i februar måned og et nyt er blevet installeret. Bestyrelsens planer for den kommende sæson: Bestyrelsen vil arbejde for at udvikle klubben, forøge aktiviteterne og skaffe flere medlemmer. Man vil i samarbejde med havnen forny pælene inden for Pilen, så vi får lidt større pladser. Om muligt vil vores komfurer blive udskiftet. 4

5 Generalforsamling 2010 Udvalgenes planer for den kommende sæson: Aktivitetsudvalget Vil fortsat stå i køkkenet i forbindelse med sæsonens arrangementer. Udvalget har mistet to medlemmer og søger derfor nyt blod eller gæstekokke. Bladudvalget Bent, som står for hele opsætningen, kan ikke klare det alene længere. Der er masser af stof, et nyt trykkeri har nedbragt omkostningerne, men uden hjælp skal vi enten reducere kvaliteten eller overveje kun at udgive online. Fra salen blev der givet udtryk for at man nødigt ville miste den utroligt flotte papirudgave. BBH Den nye kommunalbestyrelse har afsat 10 mio til udvikling af havnen gode tegn. De rådne pæle indenfor Pileskuret fornyes med bidrag fra klubben. Dommerbåd Med hjælp af blandt andre John har cockpittet fået ny aptering, så båden er sejlklar efter en kort tur på land, hvor bundmalingen vil blive fornyet. Drager, Finnjoller og Flagudvalg ingen kommentarer Kapsejladsudvalg Klar til ny sæson med orienteringsmøde, tirsdagssejladser, klubmesterskab og medarrangør af Amager Cup og pinseturen. Vil også være aktive i forbindelse med et Ballad stævne. Klubhus Deltagere i arbejdslørdag 17. april ønskes. Fornyelse af køkkenets to komfurer, som ikke længere er pålidelige, og reparation af husets utætte tag står højt på ønskesedlen. Problemet med afløbet på toiletterne viser sig at opstå i den kommunale del af kloakken der arbejdes på en udbedring. En strategi for vedligeholdelse af facader mm. er under udarbejdelse. Målerudvalg. Eksisterende målebreve gælder året ud måleregler trimmes konstant. Ungdomsudvalg Håber på flere guldmedaljer i den kommende sæson. Arbejder på at fastholde ikke mindst de gode (pige-) sejlere. Søger sponsor til ekstra 2-mands joller. Regnskabet Viser at der er brugt mange penge, men resultatet er fornuftigt. Der er sket et fald i antallet af medlemmer med deraf følgende reduceret kontingentindkomst. Regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag 3 forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingentforhøjelse, forhøjelse af afgiften for lån af klubben og en vedtægtsændring, der sikrer ungdomsudvalget repræsentation i bestyrelsen blev alle vedtaget. Valg af formand og bestyrelse Rolf ønskede ikke genvalg. Som ny formand valgtes Søren Hvalsø. Jens Boldreeel, Guje Løvgreen og Søren Hvalsø blev erstattet af Henrik Thomsen, (Fortsættes på side 7) Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret. dragoerhavn.dk 5

6 Den nyvalgte bestyrelse Søren Hvalsø Formand Peter V. Jantzen Bestyrelsesmedlem Lars J. Christensen Næstformand Henrik Thomsen Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen Økonomisk Ansvarlig Mik Jensen Bestyrelsesmedlem Anders Vognsen Bestyrelsesmedlem Kontaktpersoner Henning Poulsen Kapsejlads Mik Jensen Drager Jess Brønden Måler Bent Ibsen Redaktør Birgit Ottosen Web-redaktør Kristian Aagaard Molepladser Ole Strømberg Ass. Flagchef 6

7 Generalforsamling 2010 (Fortsat fra side 5) Anders Vognsen og Mik Jensen. Lars, Peter og Kim fortsætter. Den nye bestyrelses vision er at stabilisere økonomien, igangsætte nye aktiviteter, udvide samarbejde med naboklubber både i og udenfor kommunen for at sikre medlemstilgang. Valg af udvalg Aktivitetsudvalget har mistet to medlemmer øvrige fortsætter og nye søges. Bladudvalget blev suppleret med Guje Løvgreen. Kapsejladsudvalget har sagt farvel til Ejler, men har til gengæld fået Anders Vognsen, Erik Stangerup og Casper Elk- jær som nye medlemmer. Øvrige udvalg fortsat som hidtil. Evt. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden, men priser er ikke oplyst det bliver de fremover. Tak til Rolf, Guje og Jens for deres indsats, og tak til ordstyreren for at sikre fornuftig afvikling af mødet. Rolf takkede for godt samarbejde og for den tillid han er blevet vist i sine 9 år som formand og 15 år i bestyrelsen og udtrykte stor tilfredshed med at friske kræfter tog over. FORMANDENS VISION Selv om den nye bestyrelse endnu ikke har haft møde efter generalforsamlingen, vil jeg gerne allerede nu præcisere, hvad formandens visioner er for Dragør Sejlklub. Til standerhejsningen vil bestyrelsen offentliggøre, hvordan vi vil nå vores visioner og hvornår. 1. Der skal være skabt balance på vores driftsbudget. 2. Vi skal have reduceret kraftigt og helst helt komme af med vores forpligtigelser overfor livstidsmedlemmerne, dette skal ske i dialog med livstidsmedlemmerne. 3. Vi skal have øget vores medlemstal for såvel junior som senior. 4. Vi skal have et tæt samarbejde med vores to naboklubber, Kastrup og Sundby sejlklub. 5. Vi skal have skabt en sejlerskole, så vi kan tiltrække nye medlemmer. 6. Vi skal have indkøbt to Match Racing både, så vi kan tilbyde såvel juniorer som seniorer undervisning og sejlads i denne disciplin, evt. i samarbejde med vores to naboklubber. 7. Vi skal forsøge en fusion med Dragør Bådlaug eller som minimum have skabt et tæt samarbejde, med henblik på at lave bedre tilbud og besparelser for begge klubber. 8. Vi skal have etableret et tæt samarbejde mellem bestyrelsen og udvalgene. 9. Dragør sejlklub skal som minimum være vært ved to store stævner om året. Et for ungdom og joller og et for kølbåde og klassebåde. Søren Hvalsø 7

8 Kapsejladsudvalget Så er vi klar til en ny sæson. Efter ferien er første sejlads 3. august. Orienteringsmøde 27. april kl 19:30. Programmet for denne aften er endnu ikke fastlagt, så hold øje med hjemmesiden for at få at vide, hvad vi byder på udover reviderede sejladsbestemmelser og nye løbslister. Vi starter tirsdagssejladserne 4. maj og fortsætter til 29. juni, hvor vi holder sommerferie. Klubmesterskaber sejles, som vanligt, 3. weekend i september, hvilket i år er 18. & 19. september. Husk også at melde dig til Amager Cup, som sejles 12. juni fra Lynetten og 11. september fra Kastrup. Kapsejladsudvalget Ændringer i kapsejladsreglerne 1. januar 2010 En række nødvendige ændringer i ISAF kapsejladsreglerne er trådt i kraft den 1. januar Herunder for at forhindre en utilsigtet og potentielt farlig taktik ved specielt krydsmærker. International Sailing Federation (ISAF) besluttede på årsmødet i Sydkorea primo november at fortage nogle omgående justeringer af ISAF Kapsejladsreglerne, som har effekt fra den 1. januar Regel 18.2(c) er ændret mhp. at forhindre en nyligt opdaget og potentielt farlig taktik, der er opstået som en utilsigtet konsekvens af reglens hidtidige ordlyd. Den reviderede regel tillader ikke længere, at en båd stagvender umiddelbart før den når mærket, og som følge af stagvendingen opnår ret til plads ved mærket ift. en båd, som var klart foran da de nåede zonen. En parallel ændring i B3.1(c) forhindrer en lignende taktik i windsurfing. Definitionen forhindring er ændret, således at en båd ikke længere vil være en forhindring for en anden båd, som er pligtig til at give den plads eller plads ved mærket. Denne ændring simplificerer analysen af nogle situationer tæt på et mærke hvor både regel 18 og 19 gælder, og vil ikke på anden måde ændre gamet. Tilføjelser er sket til afsnittet vedr. definitioner for at korrigere de utilsigtede udeladelser. Den reviderede definition betyder, at uanset hvornår en båd anmoder om godtgørelse fra Race Committee eller godtgørelse overvejes for en båd af protest komiteen, så vil den pågældende båd være part i den respektive protestbehandling. Endvidere vil en Race Committee som anmoder om godtgørelse for en båd tillige blive part, når denne anmodning skal høres i protestkomiteen. En ny regel C2.12 er tilføjet til Match Racing reglerne. Den forhindrer en taktik ved luv mærke (= krydsmærket), som match racing miljøet ikke har ønsket at tillade. Efter at regelbogen var blevet trykt sidste år, reviderede ISAF sin Advertising Code (= reklamebestemmelser), hvor alle referencer til Kategori A reklame er fjernet. Referencer til Advertising Code i Appendiks J, K og L er ændret, således at de er i overensstemmelse med de reviderede reklamebestemmelser. Dansk oversættelse af disse regeljusteringer findes her:http://www.sejlsport.dk/ sw9390.asp På ISAF websiden ses ændringerne her: Kilde: Dansk Sejlunion s hjemmeside Kapsjladsudvalget Husk deadline den 16. maj

9 Aktivitetsudvalget Årets første arrangement var fastelavn, som traditionen tro fyldte klubhuset. Der var tøndeslagning for både børn og voksne efterfulgt af hygge i klubhuset, hvor børnene igen i år fik kakao og katteboller, mens de voksne blev budt punch. 7. marts kl 13 dækker udvalget op til søndagsfrokost kom og vær med, der er noget for enhver smag. Vi har ingen tilmelding til dette arrangement, så her gælder først til-mølleprincippet 17. april kl 9 trækker vi i arbejdstøjet og gør klubhuset klar til den kommende sæson. Også her er alle velkomne. Jo flere der kommer, jo hurtigere bliver vi færdige. 24. april kl 14 går standeren atter til tops. Bestyrelsen byder på et glas portvin og aktivitetsudvalget sørger for salg af pølser og drikkevarer. 24. april kl 19 indleder vi sæsonen med vårfest. Detaljerne er endnu ikke på plads, men følg med på opslag i klubben og på hjemmesiden for at sikre rettidig tilmelding maj Pinsetur. Destinationen er ikke endeligt fastlagt men vi arbejder på at tage til Helsingør. Nærmere følger på hjemmesiden Tilmeldingskupon til tirsdagssejladser 2010 i Dragør Sejlklub. Navn: Adresse: Tlf.: Bådens navn: Bådtype: Sejlnr.: TA : TAUD Tilmelding til Kate Brønden - Jægervej 20 el. senest 19. april. Du kan også tilmelde dig på klubbens hjemmeside 9

10 Kampen mod linieskibet AFRICA ved Dragør i 1808 Den 20. oktober var der igen blomsternedlæggelse ved det lille anlæg med anker og kanon, foran Dragør Sejlklub. Blomsternedlæggelsen blev foretaget af chefen for Søværnets Officersskole, Kommandør Christian A. Nørgaard og Kaptajnløjtnant Kim Sonne ligeledes fra Søværnets Officersskole, samt Formanden for Amager Marineforening Søren Konradsen og Henning S. Pedersen også fra Amager Marineforening. Forinden havde delegationen lagt blomster ved mindesmærket, rejst af Roflotillens chef J.C. Krieger, på St. Magleby Kirkegård. Efterfølgende lagde Dragør Sejlklub lokaler til en hyggelig sammenkomst. Forrige år, som var 200 års dagen for søslaget, er beskrevet af Formand Rolf i et tidligere ØST. En lille sidebemærkning: Næste år fylder Flåden 500 år. Følg med på: flaaden500.dk/ Ganske kort, hvad var det der skete den 20. oktober 1808? Den 15. oktober 1808 startede en stor konvoj på 137 handelsskibe fra Karlskrona. De skulle ud gennem Øresund. Konvojen havde hjælp af bombarderskibet Thunder, 2 orlogsbrigger og Linieskibet Africa. Africa var bestykket med 64 kanoner, og havde en besætning på 491 mand. Den 19. oktober ved 18-tiden, ankrede Africa op 4-5 sømil SØ af Dragør. Den 20. oktober begyndte med tyk morgentåge, som først lettede ved 9-tiden. Kl. 14:55 kom 25 kanonbåde på skudhold og man åbnede ild. Den svage, skiftende brise aftog samtidig og det blev vindstille. Kommandørkaptajn J. C. Krieger gik straks til angreb, og efter 3 timers kamp, hvorunder linieskibets flag 2 gange blev skudt ned, og Krieger, i den tro at skibet havde strøget, nœrmede sig for at entre, var natten imidlertid brudt ud, og da der samtidig kom en brise, frelste Linieskibet sig ved at flygte syd på. Africa nåede Karlskrona Havn i en frygtelig forfatning og med et tab af 10 faldne og 42 sårede. 70 danske kanonkugler sad i dens solide skrog. De danske tab var 25 faldne og 34 sårede. Kanonen der ligger her foran vores klubhus eksploderede under kampen, hvorved 5 mand drœbtes. De landsattes her i Dragør og jordfœstedes på St. Magleby Kirkegaard. Med sejlerhilsen Kristian Aagaard 10

11 11

12 Amager Cup, September 2009 Den 5. september var det tid til anden etape af årets Amager Cup-serie, og denne gang skulle der sejles ud for Kastrup. Vejrmeldingen var efterårs-agtig, med opfriskende vind fra 6-15 m/s og en hel del regn, og viste sig, som dårlige vejrmeldinger plejer, at komme til at holde stik. Deltagerlisten var som sidste gang ikke lang: DEN 103 Nyx, 127 Alvilda, 135 Mary og 138 Amanda, hvoraf sidstnævnte dog aldrig nåede frem - sikkert pga. vejrmeldingen. Dommerne fra Lynetten og Kastrup havde ellers lagt sig i selen og kreeret en fin op/ ned-bane der skulle gennemsejles 3 x 3 gange, og efter DH-bådene var blevet sendt godt afsted var der fuld opmærksomhed til klassebådene. Tidligere har Amager Cup også været besøgt af store Folkebåds-, X79- og Spækhuggerfelter, men i denne omgang mødte kun Scankapper og IF'ere op (til Spækhuggernes forsvar må nævnes at de i september flytter den store onsdagssejlads i Svanemøllen til om lørdagen, hvor de afgørende slag om årspokalen finder sted). Scan-kapperne var tildelt 1. start. På 103 forsøgte vi lidt for tidligt at placere os optimalt til luv fordel, men det gik dog ikke bedre end at vi måtte køre en gang rundt for at give plads til 135, som skarpt efterfulgt af 127 lavede noget der lignede en skudstart. Vindstyrken lå på dette tidspunkt i den lavere ende af dagens spek- Kort efter 1. start, med 127 i perfekt balance. 135 går jernhøjde på en rummer mens vi i 103 måtte tage konsekvensen af den dårlige start og er slået til bagbord (Foto: Lynetten) trum, men retningen svingede grader over meget små afstande. Således endte vi i skrald luft, kun 6-7 bådslængder bag de andre og besluttede at slå direkte over på bagbord kun for at blive sat af strømmen. Der er ellers aldrig strøm i bugten ud for Kastrup, men det var der altså den dag! Første opkryds bød, så vidt vi kunne se, på en duel mellem 127 og 135, men vi var som sagt parkeret ude på styrbord flanke og da vi endelig rundede mærket var der Højt humør på 135 mellem sejladserne! (Foto: Lynetten) virkelig noget at indhente. Det markerede vi med en spilersætning, der absolut er set kønnere, og ved bundmærket var der mindst lige så langt op til de andre som før, selvom de havde valgt ikke at sætte spileren! Over de næste omgange fik vi lidt bedre styr på sagerne ikke mindst strømforholdene og mindskede langsomt afstanden til feltet oppe foran. Jeg ved ikke, om dette er et fænomen, som andre ejere af ældre Scan-kapper har bemærket, men generelt holder vi 2-3 grader lavere højde på kryds end de nyere både, selv med alting halet til bristepunktet. Derfor skal der hentes på farten, og ikke mindst på løberen. 135s taktik med at sejle uden spiler kom da også til kort få bådslængder før målstregen, hvor vi accelererede på et pust og gik forbi! 12

13 Amager Cup, September 2009 (Fortsat fra side 12) I 2. og 3. sejlads havde alle lært banen bedre at kende og begge sejladser bød på flere gode infights, alt imens vinden friskede op til rigtigt Scan-kap-vejr! Spilerne var også kommet ud af poserne ovre hos de andre, og jeg gætter på at de, lige som os, fik varmen med alle de sætninger og nedtagninger! Efter endt sejlads gik vi i land for at besøge Kastrup Sejlklubs fine nye klubhus. Højtidelighederne trak en del ud pga. behandlingen af en protest i DH-feltet, men blev gennemført i lige så fin stil som sejladserne, mens regnen silede ned udenfor. Mellem bygerne gik turen atter hjemad, nu med vind af kulingstyrke ind agten for tværs så Kastrup-Dragør blev overstået på 20 minutter med små 10 knob på loggen hele vejen! Undervejs dukkede en af gasterne op fra kahytten med et bundt sejsinger i hånden og pegede på storsejlet, og han sejler oven i købet S-30 til daglig... Alt i alt en helt fantastisk dag på vandet med god og sportslig sejlads! Endnu en gang fik vi bekræftet at man snyder sig selv for nogle store oplevelser ved at blive hjemme i sofaen bare fordi barometret peger lidt mod venstre. Skal der lidt malurt i bægret må det handle om det lave deltagerantal: Først og fremmest var vi heldige at Øresundskredsen igen gav os chancen for at stable et klasseløb på benene, og bakkede op ved også at gennemføre det med kun 4 tilmeldte. Men med 27 Scan-kapper i Øresundsområdet burde der være basis for højere deltagerantal til næste år. God vind og vinter. Erik Stangerup, DEN 103 Klar til at bjærge spileren efter første lænseben (Foto: Lynetten) 13

14 Dragør Sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Drogdensvej 26 Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Bladudvalg Kate Brønden Tlf Bladudvalg Guje Løvgreen Tlf Dragør Sejlklubs bestyrelse Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Økonomisk Ansvarlig Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D. B. Dirchsens Allé Tlf / Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelsvej 78 A Tlf Dragør Sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Drager: Mik Jensen Tlf Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Robin Lercke Tlf Pladser, Nordre Mole: Kristian Aagaard Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg 14

15 På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. Marts Fredag d. 5. Klubhuset udlånt Søndag d. 7. kl. 13:00 Søndagsfrokost Maj Tirsdag d. 4. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Tirsdag d. 11. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Søndag d. 16. Deadline for ØST Tirsdag d. 18. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Fredag d mandag d. 24. Pinsetur - læs mere senere på nettet Tirsdag d. 25. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads April Lørdag d. 17. Arbejdsweekend - mød op og giv en hånd til dit klubhus Lørdag d. 24. Standerhejsning kl. 14:00 Vårfest kl. 19:00 - læs mere på nettet Tirsdag d. 27. kl. 19:30 Orienteringsaften om kapsejlads Juni Tirsdag d. 1. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Tirsdag d. 8. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Tirsdag d. 15. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Tirsdag d. 22. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Onsdag d. 23. Sankt Hans aften Tirsdag d. 29. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget Husk deadline den 16. maj

16 SNEDKER- TØMRERARBEJDE Ejendomsreparation Forsikringsskader Gulvafslibning Vinyl- og linoliumsarbejde JAN SCHMIDT OG SØN Amager Landevej Biltlf Erik Mortensen Kirstinehøj 25B, 2770 Kastrup Tlf

17 Slanger i Paradis Kære Sejlervenner! Kært barn har mange navne, så derfor findes der da også talrige betegnelser for farvandet ud for Dragør Nordstrand, som ligger mellem Nordre Mole og pynten på stendiget ved Lufthavnsvejen. I daglig tale varierer navnet mellem alt fra Badebassinet over Fars Vand til slet og ret Nordstranden. Som barn sagde min far altid: Niels, her kan jeg trygt lade dig lege - det er et fantastisk farvand. Det var mange konsonanter i ét ord, og jeg troede han sagde: Fars Vand, så sådan hedder det den dag i dag i vores lille familie. For alle os, som kender og benytter dette maritime frimærke, er det et lille stykke Paradis. Uden hverken lumsk understrøm eller uforudsigelige revler, men med masser af vegetation og liv, fine badeforhold samt plads til både leg og søsport på bølgen blå. Men selv i Paradisets Have er der, som bekendt, slanger. I dette tilfælde i form af de meget store sten, som lumsk skjuler sig lige under overfladen, som en farlig forbandelse for os sejlere. Allerede som femårig blev jeg selv ramt af et giftigt slangehug. Min farfar havde efterladt os en fin Mottjolle i mahogni, det var en slags Europajollens forfader. I let vind fik jeg lov til at kæmpe med at tøjle bæstet, men under strenge instrukser om at holde mig inden for Mågestenen, mere om den senere. Under et pludseligt brag, stoppede jollen, og jeg fløj frem mod stævnen. Her så jeg til min gru, et jeg havde vædret et stykke undersøisk klippe, som nu havde slået et ordentligt hul i jollens bund. Brødbetynget trak jeg den snart bordfyldte jolle mod land den blev aldrig til båd igen, men endte på Skt. Hans bålet. Siden da har stenene her i Fars Vand ødelagt mangt en sejlers og surfers udstyr. Også utallige splitter, skruer, gearkasser og påhængsmotorer har måttet lade livet, men hvad værre er, har sådanne kollisioner også forårsaget personskade. Der findes sikkert utallige andre lige så aktuelle episoder, men alene i år, har jeg kendskab til, at en kollision med en sten har ført til at områdets Grand Old Man inden for windsurfing, læge Morten Nielsen, har været ude flere måneder med en hofteskade, som følge af en kollision med en sten, og en gearkasse er blevet smadret på stenen ud for den ny Espersens Bro. Hertil kommer et utal af crunchede skruer. Sidste år døde der, her i Danmark, to kitesurfere, som følge af sammenstød med sten. Så galt vil vi ikke tillade det at gå her på Dragør Nordstrand! Men, hvor pokker ligger de forb e sten egentlig! Stenenes historie Lad os sammen tage på en undersøisk opdagelsesrejse fra Nord mod Syd gennem Fars Vand. Kristian Aagaard Den nordligste af de kendte sten, er beskrevet af Kristian Aagaard i juninummeret af Det er en rigtig modbydelig satan, for den ligger, hvor man mindst venter det, lige nord for den med bøjer markerede indsej- (Fortsættes på side 18) 17

18 Slanger i Paradis... (Fortsat fra side 17) ling til den ud for Kastrup Lufthavn etablerede redningshavn. Denne sten ligger, i et ellers stenfrit område, og dybden i hele området tillader i øvrigt god frigang, så det kan ikke undre, at det kom bag på en glad sejler, da han tidligere på sæsonen torpederede den med 5,5 knobs hastighed i sin kølbåd. Da det var Kristian, som jo er et kendt og skattet ansigt i Dragør Sejlklub og på Nordre Mole, som med sin artikel er den første til at skabe offentlig opmærksomhed omkring denne stens position, vil den fremover blive kaldt: Kristian Aagard. Der er tillavet nittet kæde og afmærkningsbøje til at markere stenen, men vi afventer lavvande og havblik, for at kunne dykke ned og markere den, så dens GPSposition følger i et senere skriv. Rasmus Møller Der ligger også sten langt ind mod Dragør Nordstrand langs lufthavnsvejen, sådan cirka halvvejs inde mellem pynten og sivene, men i det område er der så smult vande, at det ikke er relevant, hverken at afmærke eller beskrive disse. Den næste kendte sten, som skal omtales er derfor, den ved kosten Rasmus Møller. Kosten markerer fastlandssoklen, og derved en meget skarp overgang fra under tre meter til omtrent syv meters dybde, og dermed en, som oftest, meget strømfyldt passage. Den sten, som Rasmus Møller markerer, ligger forholdsvis dybt, og er ikke hverken til fare eller gene for almindelige fritidssejlere. For de fleste af os, er den nulevende Rasmus Møller også et kendt ansigt på Dragør Nordstrand. Som barnebarn af det navnkundige ægtepar, lægerne Ester og Povl Møller, lå familiens fine træbåd, Arabella, i generationer på Nordre Mole, hvor den altid kunne kendes derved, at den blev lagt til med hækken mod molen og aldrig for motor. Som en slags demonstra- tion af godt sømandskab, blev båden bakket ind! Jørgen Johansen En anelse syd for Nordstrandsbroen, et godt stykke ude, ligger Dragør Nordstrands vel nok dyreste sten. Da jeg dykkede ned for at afmærke den, viste den sig at være endog rigtig godt beskyttet. Det er vel i dag Kongerigets bedst bundmalede sten, helt fri for rurer. For talrige bådejere må gennem årenes løb have anvendt deres dyrebare joller, både og motorer til at forsyne denne sten med bundmaling, og ridset deres personlige kendetegn ned i stenens skarpe overflade den ligner en kunsters farve pallet. Jørgen Johansen, havnefoged på vores skattede Nordstrandsbro, som altid advarer nytilkomne skippere om dens eksistens, lægger navn til stenen. Jørgen Johansen er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E 29er-stenen Lidt længere mod syd, og noget længere ude end Jørgen Johansen, lurer endnu en fare. Den ligger lige ud for familien Zeebergs sommerdomicil, det over 100 år gamle blå træhus på Øresunds Allé 77, og den lange træbro med pontonerne. Vanddybden i området omkring denne sten er omtrent 170 cm, og så langt ude tror man med sikkerhed, at der ånder fred og ingen fare. Men kun cm. under overfladen, ved almindeligt dagligt vande, lurer en gevaldig sten. Første gang jeg stiftede bekendtskab med dette monster, var da min storebror, Dragørsejler Leif Zeeberg, i 1970 erne påsejlede stenen, og fik modificeret sin Europajolle derved. Men stenen (Fortsættes på side 20) 18

19 Standernedhaling og afriggerfest i DS Lørdag den 10. oktober kl. 14:00 halede vi standeren ned. Der var et pænt fremmøde, og vi kunne tage afsked med en god sæson. Under sin tale, som formand Rolf holdt inden døre grundet den kolde og stærke blæst, hyldede Rolf Henning Svendsen og Erling Holm for deres 3 Danmarksmesterskaber i piratjolle. Det var i år 50 år siden de vandt deres 1. DM. De vandt 3 DM er på stribe. Efter Rolfs gennemgang og status for sæsonen 2009, gik vi alle ud på terrassen for at stryge standeren og råbe hurra for Dragør Sejlklub. Derefter var klubben vært med et glas portvin og pølser. Kristian Aagaard berettede om hvor tæt Til minde om Marianne Ertner Henning og Erling havde været på at vinde DM nr. 4 i træk. Et stort vindhul og et efterfølgende stort springspring på Horsens fjord, betød at de på trods af et kæmpe forspring blev indhentet og overhalet af feltet. Sådan er det at sejle fjordsejlads. Under den efterfølgende afriggerfest som havde 32 deltagere, blev der af det nye kokkepar: Kirsten og Michael EL, serveret en superb hovedret, bestående af argentinsk oksefilet med svampesauce og utroligt lœkkert tilbehør. Forinden havde vi fået en flot flot forret som hed Den Italienske Elskerinde. Vi sluttede med en speciel isanretning. Derefter var der musik og dans. Til de 4 uddelte sange var der ikke mindre end 3 mands levende orkester, hva siger I så? Synd at vi ikke var flere om de flot pyntede borde. Mød nu op næste år. Det fortjener arrangørerne. Næste år er der sikkert ikke fodbold i TV. Denne opfordring rettes især mod de medlemmer som normalt ikke deltager i det sociale liv i klubben. Få nu fødderne ind over dørtrinnet, I kommer ikke til at fortryde det. Festen sluttede kl. 03:30. Kristian, en meget tilfreds deltager. Vort kære medlem af sejlklubben Marianne Ertner er alt for tidligt revet bort fra Rolf og deres søn Peter. Marianne var afholdt blandt sejlervenner og arbejdskollegaer. Hun var en glad og festlig pige, som deltog i mange af klubbens arrangementer. Desværre fik hun, kort efter at hun var gået på efterløn, konstateret kræft. Efter mange behandlinger og lidelser gennem ca. 1½ år afgik Marianne ved døden den 14. januar Vore tanker er hos familien. Æret været Mariannes minde. Sejlervennerne 19

20 Slanger i Paradis... (Fortsat fra side 18) har siden taget adskillige flere skalpe. Værst gik det for den af sejlklubbens unge besætninger så elskede ungdomstræner for tomandsjoller, Frederik Hvalsø. Frederik har været pioner i Dragør inden for 29er-sejlads, og er et stort forbillede for vores unge sejlere. 29eren er de unges pendant til vores danske OLguldvinderes 49er, en meget let, livlig og fantastisk hurtig jolletype. For et par sæsoner siden forvandledes, hvad der hidtil havde været en god sportsdag på vandet, til en kæmpe forskrækkelse og en smadret jolle, da Frederik Hvalsø, med Christian Rohde som gast, for fuld kraft torpederede denne sten. Frederiks 29er blev ødelagt derved, og siden, har stenen blot heddet 29er-stenen. 29er-stenen er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E Sofastenen Lige ud for Fyrtårnet ligger Sofastenen. Denne sten er altid synlig, og ligger på så smult vande, at den ikke udgør fare for de sejlende. Til gengæld har Sofastenen forhåbentlig en vis præventiv effekt, får når man på sin daglige spadseretur langs Nordstrandsstien hilser på denne kæmpe, forstår man bedre, hvilke farer, som længere ude lurer under den smukke krusede overflades forræderiske svøb. Stenen antager, trods den ved nærmere eftersyn er flækket midt igennem, med lidt god vilje form som en sofa heraf navnet. Mågestenen og De Syv Søskende Synlige sten, klipper og rev indgyder som oftest respekt hos enhver sømand, og alle, som til dagligt færdes i Fars Vand ved, at synet af Mågestenen, bør få alle advarselslamper til øjeblikkeligt at tændes. Den karakteristiske Mågesten er omkranset af syv sten, De Syv Søskende. Vi har valgt at afmærke den sydligste, den østligste og den nordligste af stenene, og selvom der findes en smal passage inden om, mellem den vestligste søster og Sofastenen, er det ikke tilrådeligt at eksperimentere med gennemsejling her. Med andre ord: hold dig øst om, altså uden for den østligste af De Syv Søskende. Den nordligste har især familien Hvalsø stiftet bekendtskab med, hvorfor den hedder: Frederik Hvalsø. Den er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E Morten Nielsen Den østligste af De Syv Søskende er et sandt mareridt for områdets windsurfere, hvorfor den opkaldes efter disses nestor, Læge Morten Nielsen. Morten Nielsen er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E Topstenen Den sydligste af De Syv Søskende åbenbarer ved almindeligt dagligt vande sin top (Fortsættes på side 26) 20

21 Torm Grand Prix Ved årets sidste Torm Grand Prix stillede Sørens Steenstrup Zeeberg og Frederik Nygaard op i den klassiske tomandsjolle, 420 er, med sejr til følge flot gået drenge! Denne jolletype stiller højere krav til trim og taktik end 29eren og efter otte dages intensiv 402er-træning i Grækenland, hvor drengene oplevede meget barske vindforhold helt op til 17 m/s, var de altså klar til at udfordre eliten. Kære Rolf I 2001 var vi nye i Dragør og vidste ikke meget om DS men på opfordring fra Erling Holm, som vi tilfældigt mødte på havnen, meldte vi os ind. På vores første generalforsamling blev du formand og vi havde efterfølgende fornøjelsen hver tirsdag efter kapsejladserne når du med lune og charme præsenterede resultater og uddelte præmier. I løbet af foråret har Frederik Nygaard fået lejlighed til at sejle sammen med alle sine forbilleder, på Kronprinsens Farr 40. Næste år satser Frederik på sportsgymnasium og 420 er, mens Søren søger udfordringer på Oures sejlerlinje i 29eren, så makkerskabet blev i denne omgang kort, men både venskab og ambitioner er intakte, så hvem ved hvad det kan blive til i fremtiden. I 2002 sørgede du for, at vi kom Sjælland Rundt i Aquavit og få måneder senere sejlede vi - også på dit initiativ - sammen med mange andre medlemmer i det græske øhav. Alt dette skabte mange varige venskaber, som har bidraget til vores gode liv i Dragør. Derfor - tak for de første 9 år, vi ser frem til mange flere! Ditte og Bent 21

22 Vinteren strenges og vi længes En lang vinter sætter gang i drømmene om den kommende sejlsæson, men får os også til at mindes sidste års eventyrlige sejlads langs Norges vestkyst til Trondheim. Vi startede dagen efter St. Hans i en let luft, der førte os nordover og fortsatte direkte til Norge, da vejret var til det. Der var ikke meget luft undervejs, men et flot højtryk fik os til at sejle videre.efter bare 5 sejldage var vi i Bergen, hvor vi købte søkort for derefter at fortsætte mod Trondheim, som vi nåede efter bare 14 lange og spændende sejldage. Sejladsen Dragør Trondheim retur : 1690 sm. På turen op havde vi et gennemsnit på 60 sm pr sejlads og hele turen 50 sm pr sejlads, så der skal selvfølgelig sejles noget. Vi brugte 44 dage til turen, heraf var de 8 feriedage dvs. der var mere end 20 m/s. Og hvad er så drømmen for 2010? Jah...Norge er meget længere, så vi kan da sejle videre nordover. Nordmændene siger, at det er Lofoten det handler om, men det er altså meget, meget langt! Jess og Mary-Ann, Avanti Natsejlads er en svir, her er vi netop i havn Det farlige hjørne ved Stadtlandet rundes i vindstille, 5 min. efter blæser det 17 m/s i 10 min! Grønne fuglefjelde direkte i Atlanten er imponerende 22

23 Vinteren strenges og vi længes... Udsigt fra et lille fiskesamfund, i baggrunden bryder Atlantens dovne dønninger Sol og smalle sunde Bjørnsund en sen aften, vi taler virkelig om lyse nætter Dette længes vi efter på Avanti, stort hav, blå himmel og høje snedækkede fjelde 23

24 Vinteren strenges og vi længes... De mange små handelsteder og gæstgiverier på ruten til Trondheim er et påbud fra gammel tid Her er utallige små havne Hundevagten er slut sm ligger bag os og foran bare de sidste 80 inden Avanti igen ligger på sin plads mellem pælene i Dragør efter sommerens sejlads. 24

25 EDC-BØGVALD BYENS LOKALE EJENDOMSMÆGLER Ønsker du dig en ny båd??? Den sikre kurs mod et billigt bådlån Sæt kursen mod ØST Vi kan etablere et billigt bådlån i din bolig Mæglerne Bøgvald Strandgade 34, Havnepladsen 2791 Dragør Telefon F R I S Ø R JETTE P Å K O N G E V E J E N 5 Tlf Jasmin, Maja, Camilla, Nadja, Isabel og Jette Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget 25

26 Slanger i Paradis, fortsat (Fortsat fra side 20) mellem bølgeskvulpene, deraf navnet. Den er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E Neel Selvom stenene er gamle, skal de jo ikke nødvendigvis kun opkaldes efter, dog knapt så gamle, mænd. Da et af Dragør Sejlklubs mest lysende talenter på Spindesiden, Neel, kunne udpege stenen, så vi kunne afmærke den, og optegne stenens nøjagtige GPSposition, lægger hun, selvfølgelig, navn til. Neel ligger lige ud for den ny Espersens Bro, i linje mellem Vandtårnet og Kontiki, med dens nuværende placering. Det er en meget ødelæggende sten! Spørg bare Kirsten, Dragør Sejlklubs navnkundige træner af vores fødelinje, de såkaldte badebilletter, hvor mange optimistsværd, som har måttet lade livet for Neel. Neel er også markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E. Jørgen Lindhardsen Et lille nøk nord for den inderste styrbord indsejlingsbøje i havneløbet til Dragør Gamle Havn, ligger endnu en lumsk sten. Denne sten har i folkemunde blandt andet heddet Georgs Sten, men jeg tillader mig, i respekt for en af Dragør Sejlklubs største aktive koryfæer blandt jollesejlere, at opkalde den Jørgen Lindhardsen. Som 63-årig blev Jørgen i år nummer otte overall blandt et felt af Finn-joller bestående af knap 300 af verdenseliten i denne enmandsjollernes kongeklasse. Han var, naturligvis, ikke blot den bedste af sejlerne over 60 år, men også af alle de over 50 og over 40 år! Jørgen Lindhardsen ligger fortsat nummer ét på verdensranglisten for OK-joller, og er til stadighed en hjælpsom og loyal inspirationskilde for både unge og voksne sejlere i Dragørs flotte store felt af Finnjoller. Også til denne sten er der er tillavet nittet kæde og afmærkningsbøje til at markere stenen, men vi afventer lavvande og havblik, for at kunne dykke ned og markere den, så også dens GPS-position følger først i et senere skriv. Afmærkning Søren Hvalsø og Kes Borch lagde for nogle år siden et stort og uegennyttigt stykke arbejde i at få de ovenfor omtalte sten bortsprængt. Der blev indgået aftale med Forsvarets Sprængningstjeneste, og alle nødvendige myndighedstilladelser blev indhentet fra Kystinspektoratet, Farvandsvæsnet og Naturfredningsstyrelsen, men da et enkelt medlem af Havnebestyrelsen modsatte sig initiativet, måtte denne løsning, desværre, skrinlægges. Aber dann haben wir anderen Metoden! Med tilskud fra Nordstrandsbroen og Espersens Bro, har Dragør Sejlklub indkøbt og undertegnede tillavet otte orange afmærkningsbøjer, som er forsynet med otte millimeter galvaniseret kæde og nittet sammen med et rustfast kædeled. Assisteret af min søn, Dragørsejler Søren Steenstrup Zeeberg, Dragør Sejlklubs ungdomstræner Frederik Hvalsø og læge Morten Nielsen, er GPS-positionerne blevet plottet ind på stenene, og siden har jeg dykket ned og har lagt disse kæder hele vejen rundt om og under kanten på indtil videre seks af de otte sten. Jeg håber, at dette bliver til glæde og gavn for alle sejlerne i Dragør Sejlklub. God vind og højt skum: Niels Steenstrup Zeeberg Medlem af Dragør Sejlklub, Finnjollesejler og sejlerforælder. 26

27 27

28 Tøndeslagning er skam en alvorlig sag... 28

29 Dragør Sejlklub Strandlinien 1B B 2791 Dragør B Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Påskefrokost, teambuilding eller bryllup? Konference eller fangerne på fortet? En stor is eller blot en stille øl på kajen? Ring og hør mere om vores mange aktiviteter eller besøg vores hjemmeside. Tlf.:

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Fastelavnsfesten i Dragør Sejlklub var et tilløbsstykke for børn og voksne 1 Vinterarrangement i samarbejde med Bådelauget Onsdag d. 6. februar var klubben fyldt til bristepunktet

Læs mere

Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang

Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang Madsens Krog i marts - læs om de spændende planer inde i bladet Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Dragør Sejlklub var vært for International Ballad Cup 2004 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding eller

Læs mere

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Foto: Jan Nielsen Dragør Two Star Saltholm Rundt blev en succes trods hårdt vejr 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Så kom foråret endelig og bådene er kommet

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub

Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os?

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Vallensbæk Sejlklub den aktive klub www.vallensbaek-sejlklub.dk årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Stort VSK-tema: Kvinder i sejlsporten Sejlerskolen: 18 instruktører står

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

3/08 september. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

3/08 september. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Ungdoms - afdelingen... 8 Kapsejlads.... 18 Sejlerskolen... 28 Rejsebrev - del IV... 30 Windsurfing... 32 Tur- og aktivitetsudvalget.. 40 Nye medlemmer... 44 Vejle Fjord

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB. Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens?

NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB. Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens? NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Foto: Casa Air og Martin Ravn Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens? Fælles tilmelding på www.horsenssejklub.dk Claus Nielsen

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere