Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skærskovvej 79 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 4503 liter olie Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varmeregninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på Højt forbrug Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 2 Efterisolering af pudset kant. 128 liter Fyringsgasolie 910 kr kr år 3 Efterisolering af loftet. 415 liter Fyringsgasolie, 21 kwh el 5 Konvertering til nyt gasfyr. 776 liter Fyringsgasolie, 44 kwh el 2950 kr kr år 5520 kr kr. 8.2 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel

2 SIDE 2 AF 7 mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Der kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: 8800 kr./år Samlet besparelse på el: 150 kr./år Besparelser i alt: 8900 kr./år Investeringsbehov: kr. Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større

3 SIDE 3 AF 7 ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 1 Indvendig efterisolering af kældervægge mod jord. 73 liter Fyringsgasolie 520 kr. 4 Udskiftning af vinduer. 398 liter Fyringsgasolie, 20 kwh el 2830 kr. 6 Udskiftning til solvarmeanlæg 274 liter Fyringsgasolie, -99 kwh el 1720 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Huset er opført i 1972 og der er siden opførelsen ikke foretaget væsentlige energimæssige forbedringer, så husets samlede energimæssige standard er under middel i forhold til andre huse med tilsvarende alder. Der er derfor muligt at gennemføre flere rentable forslag til energimæssige forbedringer og en del forbedringer i forbindelse med ombygninger eller renovering. Energimærkningens skala fra A til G viser hvor meget energi bygningen bruger til opvarmning sammenlignet med andre bygninger til beboelse. Et nyt enfamiliehus opført efter dagens normer har energimærkningen B. Den aktuelle bygnings energiforbrug til varme er beregnet til E, hvilket betyder at forbruget er beregnet til at være en del højere end beregnet i et nyopført hus, som er isoleret efter gældende regler. Besparelserne er beregnet på baggrund af det beregnede forbrug. Hvis man har et forbrug, der er væsentligt lavere end det beregnede forbrug, eller hvis man anvender f.eks. gratis træ, er der formentlig flere af de foreslåede energimæssige forbedringer, som ikke er rentable. Der vil dog altid være varmebesparelser, når der er udført energimæssige forbedringer. Opvarmning fra brændeovn indgår ikke i det oplyste forbrug og det beregnede forbrug. Det er meget individuelt, hvor meget denne opvarningsform anvendes. Opvarmning med fast brændsel indgår ikke i beregningen, da det er vanskeligt at fastsætte, hvor stor en del af opvarmningen der kommer fra fast brændsel. Forbruget af olie kan omregnes til et forbrug af fast brændsel. Energimærket er udarbejdet på baggrund af ejers oplysninger, bygningsgennemgang og myndighedstegning af marts Tegningen er ikke særligt oplysende, men giver dog en kort beskrivelse af konstruktionerne. Hele underetagen er medregnet i det opvarmede areal. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagkonstruktionen er et sadeltag udført af gitterspær og med vandret loft. Det vandrette loft er isoleret med 100mm mineraluld.

4 SIDE 4 AF 7 Forslag 3: Det vandrette loft efterisoleres med 250mm mineraluld kl.37. Den eksisterende isolering rettes op og den nye isolering udlægges herefter med forskudte samlinger. Gangbroen hæves og ventilation af tagrum bevares. Ydervægge Huset er et længehus med kælder/underetage under det mesye af huset. Ydervægge i stueetage og i underetage, der er fri af jorden, er udført som 30cm hulmur med med gul teglsten som facade og 10cm lecablokke som bagmur. Hulmuren er isoleret med 75mm mineraluld under opmuringen. I underetagen er gavlvæg mod øst opført i 29cm lecablokke, som er pudset udvendig og indvendig er der en let beklædning med mm mineraluld som isolering. På facaden hele vejen rundt er der op mod underbeklædning ved udhæng udført en 20cm pudset afslutning som er tilbagetrukket ca. 5 cm. Der er kun ca. 2 cm isolering i muren. Forslag 2: De øverste ca. 20 cm. af facaderne op mod tagudhænget efterisoleres med 150mm mineraluld kl. 37. Det eksisterende murede og pudsede bånd fjernes og der udføres en ny isolering og med en let udvendig pladebeklædning af f.eks. eternit. Vinduer, døre, ovenlys mv. De fleste af vinduerne er de oprindelig træelementer i et fag og isat termoruder. I vestgavl i stuen er der isat energiruder. Yderdøre er træelementer med termoruder. Forslag 4: Ved en større renovering kan vinduerne udskiftes til nye tilsvarende elementer isat energiruder med en max. Ug=1,1W/m2K. En del af vinduerne har en forholdsviskort restlevetid, så det vil være oplagt at de udskiftes. Man vil samtidig opnå en bedre komfort, da man får tættere vinduer og ved specielt de store vinduer ent meget mindre kuldenedfald (føles som træk ved store kolde flader). Gulve og terrændæk Gulve i underetage er terrændæk med et udstøbt betondæk med forskellige gulvbelægninger. Under betonpladen er der iht. tegningen isoleret med 50mm gulvbatts. i den tidligere garage er gulvet hævet og der er udført en støkonstruktion med ca. 75mm isolering. I del uden kælder/underetage er der udstøbt et terrændæk med 50mm gulvbatts. Kælder Der er kælder/underetage under en stor del af huset. Der er indrette lovlig beboelse i en del af underetagen. Ydervægge mod jord er udført af 29 cm lecablokke. Se endvidere under gulve. Underetagen er mod nord sammenbygget med garagen. Hele underetagen/kælderen er medregnet i det opvarmede areal. Forslag 1: Ved en renovering eller ombygning af underetagen vil der være en varmebesparelse ved at efterisolere væg mod terrræn indvendig med 100mm mineraluld og med en forsatsvæg på stållægter beklædt med gipsplader, som overfladebehandles.

5 SIDE 5 AF 7 Ventilation Ventilation Der er mekanisk udsugning fra køkken og et bad i underetage og ellers naturlig ventilation i øvrige rum, dels ved små utætheder i konstruktionerne og dels ved almindelig udluftning. Varme Varmeanlæg Huset opvarmes af oliefyr og fastbrændselsfyr. Kedlen af fabrikat VSK ved oliefyret er formentlig fra husets opførelse, men oliefyret skønnes at være en nyere type. Der har været service på oliefyret den Fastbrændselsfyret er placeret ved siden af oliefyret og af fabrikat Tasso. Der anvendes kløvet brænde til opvarmning i fastbrændselsfyr. Begge kedler er placeret i opvarmet fyrrum i kælderen. I stuen er der brændeovn for supplerende opvarmning. Forslag 5: Det eksisterende oliefyr fjernes, og der monteres et nyt kondenserende gasfyr med en udnyttelsesgrad på min. 106%. Fyret skal være monteret med automatik for styring af fremløbstemperaturer og med udekompenserende udstyr samt ur. Der tilsluttes til naturgasnettet. Det anbefales at forhøre om priser hos Naturgas Midt-Nord. Varmt vand Det varme vand opvarmes af oliefyr/fastbrændselskedel og med en varmtvandsbeholder indbygget i olifyrsunit. Det vurderes på bagrund af de monterede blandingsbatterier, at der er et forbrug af varmt vand der svarer til et gennemsnitsforbrug. Det kan altid anbefales at montere vandspare-luftblandere på vandhaner. Forslag 6: I forbindelse med udskiftning varmeanlægget bør det overvejes, at det ændres, så det varme vand opvarmes af et solvarmeanlæg med et solfangeranlæg på taget og med en varmtvandsbeholder i fyrrummet. Det vil bidrage til at nedbringe udslippet af CO2. Fordelingssystem Varmen fordeles rundt i 2-strengs system i 1/2" og 3/4" rør. I boligdelen i underetagen er der anvendt PEX-rør, som er placeret på den varme side af isoleringen. I fyrrum er der uisolerede 1" og 1½" rør. I en mindre del af underetagen er rørene placeret i terrændækket og for stueetagen er de fleste rør ført i etageadskillelsen. Det forudsaættes at de skjulte rør er isoleret med 10mm teknisk isolering. Der anvendes den forenklede metode for beregning af rørlængder. Ved fyret er der placeret en 45W Grundfos cirkulationspumpe for cirkulation af varme rundt til alle radiatorer og gulvvarme. Hvor det er muligt, er radiatorerne placeret under vinduer. Der er gulvvarme i badeværelser. Automatik Der er termostatventiler ved fremløb på alle radiatorer. Der urautomatik på oliefyret. Oplyst varmeforbrug

6 SIDE 6 AF 7 Udgifter inkl. moms og afgift: Forbrug: kr./år 2000 liter olie/år 20 skov rummeter brænde/år Aflæst periode: Kommentar: Det har ikke været mulgt at fremskaffe en nøjagtig varmeopgørelse, så det oplyste forsbrug er et anslået beløb. Da der anvendes en del fast brændsel til opvarmning kan det være svært at beregne et nøjagtigt forbrug. Et oplyst forbrug er et udtryk for sælgers energivaner i huset, som kan variere utrolig meget fra familie til familie. Det beregnede forbrug er et udtryk for husets energitilstand på baggrund af registreringen, og f.eks. at der bor et antal personer, der svarer til husets størrelse, og at hele den opvarmede del af huset opvarmes til 20gr.C. Ved fornuftige energivaner vil det altid være muligt at have et forbrug, der er væsentlig lavere end det beregnede forbrug. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1972 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fyringsgasolie (liter) Brænde (Skr.) Boligareal i følge BBR: 209 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 256 m² Anvendelse ifølge BBR: 120 Enfamiliehus Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 7 kr./liter Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

7 SIDE 7 AF 7 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Daltoften Silkeborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Skærbækvej 23D 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-021202 Energikonsulent: Erling Agerskov Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 17 Postnr./by: 4230 Skælskør BBR-nr.: 330-012604 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringevej 7 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007234 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Erhvervsparken 24 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ahlefeldtvej 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006578 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Landevejen 133 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-006293 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baggesensvej 40 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004626 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: DAI

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Gemmet 2 Postnr./by: 6261 Bredebro BBR-nr.: 550-000345-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: 6300 Gråsten BBR-nr.: 540-006377-001 Energikonsulent: Henrik R. Sørensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 10 Adresse: Scharffenbergsgade 38 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024836-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ndr. Vej Postnr./by: BBR-nr.: Energikonsulent: XX Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: XX Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 9 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-217914 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere