NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen"

Transkript

1 NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard

2 Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Dette notat giver en kort indføring i, hvilke opgaver jobcentrene varetager, hvilke grupper af ledige der er omfattet af jobcentrenes arbejde, og hvordan jobcentrene samarbejder med virksomhederne. Notatet giver desuden en kort præsentation af, hvordan jobcentrene og socialøkonomiske virksomheder kan samarbejde. 1. Hvad er jobcentrets opgaver? Det overordnede ansvar for beskæftigelsesindsatsen ligger hos kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for, hvordan beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges lokalt. Kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen gennem jobcentrene. Den lokale ramme for opgaven er beskrevet i den årlige beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de årlige beskæftigelsesmål, som ministeren melder ud. Typisk vil der være fire centrale mål for året (fx fokus på ungeindsatsen, langtidsledighed, forebyggelse af varig forsørgelse på førtidspension, samarbejdet med virksomhederne etc.). Beskæftigelsesplanen adresserer primært de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer og stiller mål for indsatsen. Det kan være en god idé at kende beskæftigelsesplanen for dit lokalområde. Den siger noget om jobcentrets prioriteringer, fx i relation til samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Jobcentrenes to hovedopgaver er: 1. Indsatsen over for borgere på overførselsindkomster. Det primære fokus er på at hjælpe borgerne i beskæftigelse, uddannelse og/eller bringe dem til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 2. Virksomhedsservice, dvs. hjælp til virksomhederne i forbindelse med rekruttering af medarbejdere, uddannelse og opkvalificering samt forebyggelse og fastholdelse af syge medarbejdere. Jobcentrene skal således på én gang tilrettelægge en indsats, der tager udgangspunkt i de borgere, som modtager en offentlig forsørgelsesydelse, og i de lokale virksomheders behov for arbejdskraft og andre serviceydelser. Jobcentret skal derfor både arbejde udbudsorienteret, hvor afsættet er de ledige og deres behov for arbejde, og efterspørgselsorienteret med udgangspunkt i virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. I denne dobbelte opgavevaretagelse er jobcentrenes største udfordring at skabe det rette match mellem ledige og virksomheder. Matchet er ikke blot et spørgsmål om at finde den rette ledige til den rette jobåbning, men også at bidrage til, at så mange ledige som muligt matcher virksomhedernes 2

3 behov for arbejdskraft på kort og lang sigt. Endelig er det også et spørgsmål om, at jobcentrene i samarbejde med virksomhederne hjælper udsatte grupper af ledige med at tage de ofte mange små skridt i retning af arbejde og uddannelse og undervejs rydde alle barriererne væk. Der er 94 jobcentre i Danmark. De arbejder inden for samme lovgivning. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik samt Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen samt en række andre love udgør rammerne for jobcentrenes arbejde. Men selvom lovgivningen er den samme, udmønter de enkelte jobcentre lovgivningen forskelligt. Eksempelvis er det ikke beskrevet i detaljer i lovgivningen, hvordan og i hvilket omfang jobcentrene skal samarbejde med virksomhederne om den såkaldte virksomhedsrettede indsats. Det er således forskelligt, hvordan jobcentrene organiserer og prioriterer ressourcerne til samarbejdet med virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at socialøkonomiske virksomheder har en tæt dialog med jobcentret, og at man kender til jobcentrets årlige beskæftigelsesplan og eventuelle strategi for samarbejdet med de lokale virksomheder, herunder de socialøkonomiske virksomheder. 2. Hvem og hvor mange? Jobcentrene er ansvarlige for udbetaling af forsørgelsesydelser og for beskæftigelsesindsatsen for en lang række målgrupper, som dette afsnit gennemgår. Først en oversigt, der præsenterer målgrupperne: Ydelsesgrupper i jobcentret Ydelsesgrupper Antal fuldtidspersoner A-dagpenge Særlig uddannelsesydelse 1 Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Efterløn I alt maj

4 Lad os se på hver enkelt gruppe (et par af de mindste grupper gennemgås ikke). A-dagpenge Denne gruppe modtager arbejdsløshedsdagpenge, også kaldet forsikrede ledige. Gruppen er definitorisk til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis ikke de var til rådighed for arbejdsmarkedet, var de ikke berettiget til dagpenge. En stor del af denne gruppe er kun på dagpenge i korte perioder. Fx var der i dagpengeforløb fordelt på ledige. Dvs., at mange af dem kun er ledige i korte perioder, hvorefter de kommer i arbejde igen. Jobcentrets opgave er at understøtte denne gruppes egen jobsøgning og at hjælpe med at matche mellem virksomhederne og de ledige borgere. Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ydelse, som gives til personer, der er faldet ud af a- dagpengesystemet efter to års ledighed. Arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af a-dagpengene. Ordningen gælder til 30/ Man kan max modtage a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i sammenlagt fire år. Der gælder desuden en række detalje-regler. Kontanthjælp Denne gruppe omfatter ledige over 30 år, der ikke er berettiget til a-dagpenge, samt under-30-årige, der har en kompetencegivende uddannelse. I forbindelse med den første visitationssamtale i jobcentret kategoriseres kontanthjælpsmodtageren enten som jobparat eller aktivitetsparat. Aktivitetsparat vil sige, at man ikke vurderes til at være umiddelbart arbejdsmarkedsparat, men at der er behov for en eller flere indsatser, før man kan gå i gang med et arbejde eller uddannelse. Ud af de kontanthjælpsmodtagere, er ca aktivitetsparate, altså knap tre ud af fire. Ca. 2/3 af de aktivitetsparate har været på kontanthjælp i over et år, og 1/3 har modtaget kontanthjælp i mindst tre år. Der er således en stor gruppe, som har meget vanskeligt ved at komme i arbejde. Uddannelseshjælp Denne gruppe består af borgere under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. Gruppen inddeles i de umiddelbart uddannelsesparate (kan gå i gang med en uddannelse i morgen), uddannelsesparate (kan gå i gang med en uddannelse inden for et år) og aktivitetsparate (har en række udfordringer, som betyder, at der er behov for flere indsatser, før de kan gå i gang med en uddannelse). Ud af de modtagere af uddannelseshjælp udgør de aktivitetsparate , altså godt halvdelen. Revalidering Gruppen på revalidering består primært af borgere, som tidligere har modtaget sygedagpenge eller kontanthjælp, hvor jobcentret vurderer, at der er behov for en mere langsigtet indsats, hvis borgerne skal komme i ordinær beskæftigelse. Revalidering kan både bestå af uddannelse og af længere forløb i virksomhederne (virksomhedsrevalidering), herunder praktikforløb og løntilskudsforløb. Varigheden af forløbene er mere fleksibel, end hvis der er tale om fx aktivering for kontanthjælpsmodtagere. Sygedagpenge Denne gruppe på fuldtidspersoner består af medarbejdere, der er sygemeldt fra deres arbejde samt a-kassedagpengemodtagere, der er sygemeldt fra ledighed. De første 30 dage af en sygemelding 4

5 fra en arbejdsplads betales som udgangspunkt af en arbejdsgiver. Først derefter kommer man på sygedagpenge. I løbet af 2014 modtog personer sygedagpenge i en periode. Langt hovedparten af dem vender tilbage til deres arbejde efter endt sygemelding. Men der er en mindre gruppe, som hvert år mister deres arbejde på grund af langvarig sygemelding, og som derefter ryger på en anden offentlig ydelse. Jobafklaringsforløb Gruppen af borgere, som tilkendes et jobafklaringsforløb, er sygedagpengemodtagere, som fortsat er uarbejdsdygtige, men som ikke kan få forlænget sygedagpengene. Jobafklaringsforløbene kan vare op til to år. Ressourceforløb Ressourceforløb blev introduceret med førtidspensionsreformen per 1/ Et af formålene med ressourceforløb er at forebygge, at personer kommer på førtidspension. Målgruppen for ressourceforløb er således primært personer, der kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge, og som har så komplekse problemer, at de er i risiko for at ende på førtidspension. Ressourceforløb kan vare fra et til fem år. Især er der i dag fokus på, at unge under 40 år ikke skal havne på førtidspension, før mulighederne er afprøvet i et eller flere ressourceforløb. Ledighedsydelse Denne gruppe består af personer, der er tilkendt et fleksjob, men som er ledige og ikke kan finde et fleksjob. Ledighedsydelse er således den ydelse, de modtager, indtil de selv eller jobcentret finder et fleksjob. Ca. 40 procent har modtaget ledighedsydelse i over et år. Fleksjob Der er godt borgere i fleksjob. Kriteriet for at få tilkendt et fleksjob, er, at borgeren har en varigt nedsat arbejdsevne og ikke kan arbejde på ordinære vilkår inden for et hvilket som helst erhverv. Siden fleksjobreformen er det blevet muligt at arbejde i fleksjob helt ned til én time om ugen (der er sågar et eksempel på en, der arbejder i et fleksjob i 45 minutter om ugen). Virksomheden betaler løn for den effektive arbejdstid, mens kommunen supplerer op med et fleksløntilskud procent af de fleksjob, som er etableret siden 1/1 2013, er på 10 timer eller mindre om ugen. Førtidspension Førtidspensionen er en varig offentlig forsørgelsesydelse. Som udgangspunkt kan førtidspension ikke tildeles borgere under 40 år, før de har været i et ressourceforløb. Førtidspension tildeles til borgere, der har så permanent nedsat arbejdsevne, at de ikke kan forsørge sig på ordinære vilkår eller eventuelt i et fleksjob. Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen skal være forsøgt. Førtidspensionister har mulighed for at arbejde ved siden af førtidspensionen, enten på ordinære vilkår eller i et skånejob. Der er en række regler for, hvor meget man må tjene, før der sker en modregning i pensionen. 5

6 3. Målgrupper, der er særlig relevante for socialøkonomiske virksomheder Alle ovenstående målgrupper kan principielt ansættes i en socialøkonomisk virksomhed. Men oftest er der tale om de borgere, som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet. Udtrykket stammer fra rapporten Nye veje mod job (Carsten Koch udvalget). Her defineres personer i udkanten af arbejdsmarkedet som modtagere af: Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Revalidering Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge. Denne gruppe udgør samlet ca personer. Der er dog brug for at zoome lidt inde på gruppen og skille den ad for at forstå, hvilke grupper der typisk kan blive omfattet af en ansættelse eller et beskæftigelsestilbud i en socialøkonomisk virksomhed: Førtidspension: Langt hovedparten deltager ikke længere på arbejdsmarkedet. Ca arbejder i et skånejob. Det kan fx være i en socialøkonomisk virksomhed. Fleksjob: Denne gruppe er jo i beskæftigelse. Alligevel regnes de med til gruppen af personer i udkanten af arbejdsmarkedet, fordi deres ansættelse suppleres med et offentligt løntilskud. En del personer i fleksjob får ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed. Fleksjob er ikke omfattet af rimelighedskravet om, at der skal være et vist antal ordinære medarbejdere for hver person, der tages ind i en særlig ansættelse eller forløb. Derfor kan en socialøkonomisk virksomhed ansætte så mange personer i fleksjob, som man har arbejdsopgaver til. Ledighedsydelse: Denne målgruppe er meget interessant for socialøkonomiske virksomheder. Personer på ledighedsydelse er allerede godkendt til fleksjob, men har svært ved at finde et. Socialøkonomiske virksomheder har ofte mulighed for at tage de ekstra hensyn, som er nødvendige for nogle af ledighedsydelsesmodtagerne. Ressourceforløb: Et ressourceforløb kan bl.a. bestå af virksomhedsrettede tilbud. Det kan sagtens foregå i en socialøkonomisk virksomhed. Det kunne fx være en længerevarende praktik. Revalidering: Gruppen er relativt lille. Målsætningen for et revalideringsforløb er, at revalidenden skal vende tilbage til ordinær beskæftigelse. Kontanthjælp og uddannelseshjælp: Mange socialøkonomiske virksomheder samarbejder med jobcentrene om at lave praktikforløb eller særligt tilrettelagte vejlednings- og opkvalificeringsforløb for denne målgruppe. Det gælder især de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtage- 6

7 re. Målet for praktikkerne er normalt ordinær beskæftigelse eller uddannelse, men ofte er der brug for flere skridt på vejen, og et forløb i en socialøkonomisk virksomhed kan være et af dem. Sygedagpenge: Langt hovedparten vender tilbage til ordinær beskæftigelse. Men ca sygedagpengemodtagere deltager i løbet af et år i virksomhedspraktik eller løntilskudsforløb på vej tilbage til arbejdsmarkedet. 4. Indsatser Her præsenteres, hvilke tilbud og indsatser jobcentrene kan etablere for målgrupperne. Som sagt er jobcentrenes opgave at hjælpe de forskellige grupper på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Til det formål kan jobcentrene benytte sig af en række tilbud, som er beskrevet i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbudsviften kan indeholde alt fra motion og sund kost til praktikforløb, samtaler og coaching. Det er jobcentrets opgave sammen med den ledige at vurdere, hvilke tilbud der er mest effektive med henblik på at nå de mål og delmål, der er opstillet i den lediges plan. Overordnet er der følgende typer af tilbud og indsatser (uddrag), som er beskrevet i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik: Samtaler med den ledige Mentorstøtte Vejledning og opkvalificering (uddannelse samt særligt tilrettelagte projekter og forløb) Praktik og nytteindsats i virksomheder Løntilskudsforløb i virksomheder Jobrotation, voksenlærlinge m.v. Dertil kommer muligheden for at bevilge hjælpemidler, personlig assistance m.v., der skal kompensere for et handicap. En del af disse tilbud og indsatser varetages af jobcentret og kommunen. Det gælder fx samtaler med den ledige og vejledning og opkvalificering i form af særligt tilrettelagte projekter og aktivering i kommunale projekter. Der er imidlertid udbredt enighed om, at effekten af aktivering i virksomheder er større end kommunal aktivering. Derfor har de fleste jobcentre fokus på, hvordan alle ledighedsgrupper så tidligt som muligt kan komme ud i aktive tilbud typisk virksomhedspraktik eller løntilskudsforløb i en privat, offentlig eller socialøkonomisk virksomhed. Ofte kombinerer jobcentret og kommunen disse tilbud i virksomhederne med andre tiltag (fx misbrugsbehandling, sprogkursus, hverdagsmestring, motion, familiestøtte, gældssanering, samtaler osv.), fordi en del af målgrupperne har mange udfordringer og problemer, der står i vejen for beskæftigelse og uddannelse. Den virksomhedsrettede indsats praktik og løntilskud er underlagt nogle særlige regler for at imødegå risikoen for, at virksomhedsrettede tilbud fortrænger ordinær beskæftigelse. Derfor er der fx 7

8 fastsat regler for, hvor mange personer en virksomhed må have i tilbud i forhold til antallet af ordinært ansatte (rimelighedskravet eller forholdstalskravet). Desuden er der et merbeskæftigelseskrav, når det drejer sig om løntilskudsforløb. For mange socialøkonomiske virksomheder udgør rimelighedskravet et problem. Reglen er nemlig, at virksomheder med op til 50 ansatte kun må have en person i virksomhedspraktik eller løntilskud for hver fem ordinært ansatte. Det er en praktisk barriere for de socialøkonomiske virksomheder, der gerne vil samarbejde med jobcentret om praktikforløb for udsatte grupper af ledige. I den gældende lovgivning er der ingen mulighed for dispensation for virksomhedspraktik. Dog er der en dispensation fra rimelighedskravet for ansættelse af førtidspensionister i skånejob i socialøkonomiske virksomheder. Desuden er personer i fleksjob som nævnt ikke omfattet af rimelighedskravet. Den eneste mulighed for, at en socialøkonomisk virksomhed kan tage imod flere ledige i midlertidige forløb, end rimelighedskravet tilsiger, er, at virksomheden indgår en aftale med jobcentret om gennemførelse af et særligt tilrettelagt forløb (LAB-lovens kapitel 10 om vejledning og opkvalificering). I et sådant tilfælde er der ikke tale om virksomhedspraktik, men om vejledning og opkvalificering, hvor den socialøkonomiske virksomhed optræder som en anden aktør, der løser en opgave for jobcentret på kontraktlige vilkår. Den socialøkonomiske virksomhed og jobcentret skal indgå i en nærmere dialog om, hvorvidt sådan en aftale er mulig og hensigtsmæssig. 5. Samarbejdet mellem jobcentrene og de socialøkonomiske virksomheder Udover den nævnte mulighed for at samarbejde med jobcentret om særligt tilrettelagte forløb kan socialøkonomiske virksomheder samarbejde med jobcentret på en række andre områder: Virksomhedspraktikforløb Målet med en virksomhedspraktik er naturligvis i sidste ende job eller ordinær uddannelse. Men ofte er praktikken kun ét ud af flere skridt. Derfor har virksomheden en vigtig opgave i at hjælpe jobcentret med at vurdere, om der sker progression i praktikforløbet, og om de opstillede mål nås. Den socialøkonomiske virksomhed har tit en indgående viden om bestemte målgruppers udfordringer og behov, og derfor kan det være en fordel for jobcentret nogle gange at etablere praktikken i en socialøkonomisk virksomhed frem for en ordinær virksomhed. Der er ingen lønudgift for virksomheden, når personer er i virksomhedspraktik. Desuden har virksomheden nogle gange mulighed for at få et mentortilskud fra jobcentret. Løntilskudsforløb Personer i løntilskudsforløb er som udgangspunkt tættere på det ordinære arbejdsmarked end personer i praktikforløb. Desuden er der en lønudgift for virksomheden, hvis den ansætter personer i et 8

9 løntilskudsforløb. I 2014 var der kun aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som var i et løntilskudsforløb. Fleksjob og skånejob Socialøkonomiske virksomheder er ofte godt gearet til at tage imod borgere med nedsat arbejdsevne, og hvor der skal tages særlige hensyn, hvis medarbejderens potentiale skal udfoldes bedst muligt. Det gælder ikke mindst for den store gruppe, som i disse år ansættes i fleksjob med et lille ugentligt timetal. Derfor er socialøkonomiske virksomheder meget attraktive som arbejdsgivere for personer i fleksjob. Det gælder også for ansættelse af førtidspensionister i skånejob. En del jobcentre har dog ikke så meget fokus på etableringen af skånejob, fordi borgeren allerede er tilkendt en førtidspension. Derfor er det vigtigt, at den socialøkonomiske virksomhed selv opsøger jobcentret, hvis man ønsker at ansætte førtidspensionister i skånejob. Partnerskaber: Flere og flere jobcentre og kommuner ser socialøkonomiske virksomheder som en attraktiv samarbejdspartner. Derfor har nogle kommuner udarbejdet en strategi for, hvordan man kan udvikle og tiltrække socialøkonomiske virksomheder, og hvordan jobcentret og de socialøkonomiske virksomheder kan samarbejde. I disse partnerskaber er der ikke blot fokus på beskæftigelse til udsatte grupper, men også at skabe en forretningsudvikling, der giver et fornuftigt grundlag for permanente arbejdspladser. Fra jobcentrets perspektiv er de socialøkonomiske virksomheder naturligvis interessante, fordi de kan rumme borgere, som jobcentret ellers har svært ved at finde plads til på det ordinære arbejdsmarked. Men de socialøkonomiske virksomheder kan også tjene som model for, hvordan arbejdspotentialet hos borgere kan udfoldes, hvis der tages de rette hensyn. Dermed kan de socialøkonomiske virksomheder bliver frontløbere for jobudvikling til personer med nedsat arbejdsevne. Og det kan have en afsmittende virkning på resten af det lokale erhvervsliv. I Cabis overbliksværktøj kan man få yderligere information om, hvordan virksomheder kan få støtte fra jobcentret til at fastholde, inkludere og rekruttere medarbejdere: 9

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder

Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder Carsten Kjærgaard og Bente Nissen ERST-konference den 27-5-2015 Det vil vi tale om 1. Hvem, hvor mange og hvilke effekter? 2. Innovation

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere