Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm, Ellen Højgaard Jensen, Kjeld Poulsen og Stig Torp Kaspersen Afbud fra Flemming Balle og Alice Brødbæk Fra administrationen Jesper Nygård, Rolf Andersson, Maria Bebe, Vibeke Gravlund (under pkt. 14), Susanne Kûhl (under pkt. 2), Hejdi Gregersen (under pkt. 4), Ronald Barkved (under pkt.4), Henrik Funch Lunnsgaard (under pkt.24), Lene Vennits, Niels Bonne Rasmussen, Christen Mors og Anne Mette F. Svendsen. Indholdsfortegnelse 1. Referater fra organisationsbestyrelsesmøder den 22. juni Sager til beslutning Nordhavn tilbud på nybyggeri Toften Stilledal demonstrationsprojekt - status /43

2 #JobInfo Criteria=side1# 5. Herlevhuse fritidshjem Herlevhuse Fritidshjem udlæg til projektopstart Ansøgning om trækningsret til helhedsplan for Bellahøj Herlevhuse udskiftning af gasfyr - byggeregnskab Byggeregnskab for Husum Vænge renovering af kældre m.m Renovering af have i Langelandshus godkendelse af endeligt byggeregnskab Kloakrenovering i Falsterbo godkendelse af endeligt byggeregnskab Fynshuse vinduesudskiftning godkendelse af endeligt byggeregnskab Rolandsgården udskiftning af altan- og terrassedøre byggeregnskab Tingbjerg I helhedsplan skimmelsvamp Udpegning af medlem til byggeudvalg for Tingbjerg kulturhus SAB s hjemmeside Driftsfællesskaber Kunstansøgning fra Bispebjerg Terrasser Fælleslokaler i Brohuset og Sejlhuset s beboerferier Bellahøj Fælles Have Sager til orientering Orientering om ESCO-modellen Udlejningsaftalen og boligsocial anvisning i SAB Fraflyttere til inkasso Tal fra Udlejnings- og Huslejeområdet Bofællesskab for udviklingshæmmede i Valbyholm Status for tilfredshedsundersøgelse Helhedsplaner til LBF - status Boligsocial helhedsplan i Tingbjerg Udsættelse af styringsdialogmøde Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i Evaluering af studietur til Holland SAB seminar Høring om ressource og affaldsplan Budgetopfølgning - forsikringer Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag : 1 Oversigt over Århusgadekvarteret... 5 Bilag : 2 Skema, budget og handleplan for Bellahøj Bilag : 3 Byggeregnskab pr. 31. december Bilag : 4 Byggeregnskab pr. 31. marts Bilag : 5 Endeligt byggeregnskab pr. 31. juli Bilag : 6 Endeligt byggeregnskab pr. 31. juli /43

3 #JobInfo Criteria=side1# Bilag : 7 Byggeregnskab pr. 31. december Bilag : 8 Byggeregnskab pr. 30. september Bilag : 9 Oplæg om SAB s hjemmeside Bilag : 10 Centrale personalepolitiske emner Bilag : 11 Oversigt over 7. sal i Brohuset Bilag : 12 Lejlighedstype B4(S) Bilag : 13 Oversigt over fælleslokaler i Sejlhuset Bilag : 14 Notat om s beboerferier Bilag : 15 Udlejningsaftale model Bilag : 16 Udlejningsaftale model Bilag : 17 Udlejningsaftale model Bilag : 18 Udlejningsaftale model Bilag : 19 Kommunal anvisning i SAB i perioden Bilag : 20 Tal fra huslejeområdet Bilag : 20a Tal fra udlejningsområdet Bilag : 21 Oplæg til afstemning om Tingbjerg Utterslevhuses fremtid Bilag : 22 Trivselspolitik for fællesskabet Bilag : 23 Indtryk fra SAB s studietur til Holland Bilag : 24 Noter fra gruppediskussioner på SAB seminar Referater fra organisationsbestyrelsesmøder den 22. juni 2012 Referatet af ovennævnte organisationsbestyrelsesmøder er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 22. juni 2012 godkendes og underskrives. Ole Lagoni havde en mindre rettelse til pkt.37 Eventuelt, hvor formuleringen giver indtryk af at murværket i Humlevænget allerede er begyndt at falde ned. Ole Lagoni bad om at det rettes til Ole Lagoni orienterede om murværket i Humlevænget, hvor der er fare for at det kan falde ned. En gavl er blevet afspærret. Med denne rettelse blev referatet fra den 22. juni 2012 godkendt. 3/43

4 #JobInfo Criteria=side1# Sager til beslutning 2. Nordhavn tilbud på nybyggeri Baggrund By & Havn har udpeget 3 byggefelter i Århusgadekvarteret i Nordhavn som egnede til at opføre et blandet byggeri med almene boliger og private udlejnings- eller ejerboliger. I udbuddet forudsættes, at de bydende udgør et team bestående af et eller flere almene boligselskaber og en eller flere private bygherrer/developers, som i samarbejde kan gennemføre opførelse af et blandet byggeri med såvel private udlejnings- eller ejerboliger som almene boliger. På denne baggrund har administrationen på vegne af Samvirkende Boligselskaber gennemført drøftelser med JM Danmark for at afdække muligheden for at byde som team på et af de aktuelle byggefelter. Disse drøftelser er mundet ud i nærværende oplæg om at afgive fælles tilbud på byggefelt 1.10 i Århusgadekvarteret. Byggefeltet 1.10 rummer byggeret på i alt etagemeter (em 2 ) fordelt med ca. 800 em 2 til detailhandel og ca em 2 til boligformål. Detailhandelen skal udmatrikuleres som ejerlejlighed, opføres og tilbagesælges til By & Havn. For at kunne opfylde lokalplanens bestemmelser om boliger i størrelsesordenen em 2 skal ca em 2 anvendes til små boliger (ca. 20 boliger á 60 em 2 ) indenfor byggefeltet. Disse eller en del af disse kan eventuelt opføres som almene boliger. Samtidig stiller lokalplanen krav om, at den gennemsnitlige boligstørrelse skal være mindst 95 m 2. Der vil således blive stor variation i boligstørrelserne. Det forventes, at ca. halvdelen af boligarealet opføres som almene boliger, for at kunne opfylde By & Havns samlede krav til antal almene boliger. De almene familieboliger skal opføres indenfor en maksimumspris på kr. + energitillæg kr. = kr. inkl. moms (priser gældende for 2012). Tidsplanen for afgivelse af tilbud kendes i øjeblikket ikke, men det forventes, at udbuddet offentliggøres indenfor meget kort tid. Administrationen anbefaler derfor, at der afholdes miniudbud blandt rådgiverne i rammeaftalen vedrørende nybyggeri om opgaven med at udarbejde skitseforslag til afgivelse af tilbud og om opgaven som totalrådgiver i byggesagen, hvis teamet vinder udbuddet. Hvis udbuddet af nybyggeri i Århusgadekvarteret vindes, vil den vindende rådgiver blive honoreret som aftalt i rammeaftalen. Hvis udbuddet ikke vindes, honoreres rådgiveren for 4/43

5 #JobInfo Criteria=side1# udarbejdelse af skitseforslaget. Udgifter til udarbejdelse af skitseforslag afholdes naturligvis forholdsmæssigt af hver part, henholdsvis almen og privat tilbudsgiver. Formandsskabet vil blive inddraget omkring tilblivelsen af projektet inden tilbuddet afgives. Det indstilles, - at bestyrelsen godkender, at administrationen på vegne af Samvirkende Boligselskaber afgiver tilbud på opførelse af familieboliger på byggefelt 1.10 i Århusgadekvarteret i Nordhavn. - at bestyrelsen godkender, at der gennemføres et miniudbud blandt rådgiverene i rammeaftalen vedrørende nybyggeri, og at bestyrelsen giver administrationen mandat til at foretage bedømmelsen og den endelige tildeling af opgaven. - at bestyrelsen bevilliger kr. inkl. moms til afholdelse af rådgiverhonorar for udarbejdelse af skitseforslag til brug for afgivelse af tilbud. Rådgiverhonoraret på kr. vil kun blive udbetalt, hvis udbuddet om opførelse af nybyggeri i Århusgadekvarteret ikke vindes. Bilag : 1 Oversigt over Århusgadekvarteret Susanne Kühl orienterede om de nærmere planer for hele Nordhavn området. Indflytning i området påbegyndes i Der er nogle uafklarede forhold omkring boligstørrelser, fordi der på den ene side er et ønske om at byggeriet skal rumme nogle små boliger på 60m 2 samtidig med at kravet til gennemsnittet for boligstørrelser er på 95 m 2, hvilket kræver, at der også bygges nogle meget store boliger, som dermed kommer til at sprænge rammerne for boligstørrelser for almene boliger. Der tages forbehold for købsbetingelserne. De almene boligorganisationer har allerede gjort en del indsigelser overfor de generelle betingelser. Men der forhandles stadig med en forventning om at nå til enighed. Frank Sass advarerede mod at samarbejde med private, der vil opføre forretninger i stueetagen med henvisning til erfaringer fra Strandlodshus. Kjeld Poulsen havde også betænkeligheder ved med samarbejdet med private, men han syntes at huslejen så rimelig ud og at det var en god ide også at bygge store boliger. Rolf Andersson svarede, at det er spillereglerne, hvis man vil bygge i området. Den private operatør er JM Danmark. De er lige så forbeholdne overfor ejerforeninger, men der er enighed om at arbejde på et godt naboskab. 5/43

6 #JobInfo Criteria=side1# Susanne Kühl opfordrede til at danne en erfa-gruppe, der opsamler erfaringer fra andre byggerier, så man kan være på forkant med de udfordringer en ejerforening byder på. John B. Sørensen kunne se fordelen ved at der er butikker. På strandlodsvej overtog SAB et færdigt projekt fra andre, mens der her vil være mulighed for at udvikle projektet fra starten. Ellen Højgaard Jensen mente, at ambitionen om at være socialt og energimæssigt bæredygtige, passer godt ind i SAB s profil. Organisationsbestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede dermed at bevillige kr. fra arbejdskapitalen til rådgiverhonorar for udarbejdelse af skitseforslag til brug for afgivelse af tilbud. Beløbet vil indgå i byggesagen, hvis projektet realiseres. 3. Toften 28 Baggrund Den 5. juli 2011 modtog Socialministeriets godkendelse for opførelsen af 10 skæve boliger i Husum/ Brønshøj. Projektet skal opføres af totalentreprenøren AGJ Pitzner, der leverer 10 boligmoduler på 36 m², samt et boligmodul med fælleslokale, vaskerum varmecentral og kontor til den sociale vicevært. Der er ligeledes indgået aftale om leje af Kommunens grunde i minimum 30 år. På grund øget risiko for udgifter for forurening på grunden blev projektet sat i bero. Status På baggrund af den øgede risiko for forurening er der gennemført en ny analyse af jordbundsforholdene. Projektet har nu modtaget 8 miljøgodkendelse, hvilket betyder at byggeriet kan igangsættes fordi forureningsforholdene er kortlagt og der ikke er fundet nogen øget risiko for grundvandsforurening. Så snart byggetilladelsen er modtaget er totalentreprenøren AGJ Pitzner interesseret i at gennemføre projektet med forventet opstart i november måned Økonomi Der er ind til videre anvendt 1,3 mio. kr. til projektet. Herunder udgifter til produktion og opsætning af en pavillon til de almene boligdage. Alle udgifter til projektet er videreført til Københavns Kommune, hvorfor SAB ikke har noget udlæg til projektet, herunder historiske udgifter til rådgivning mm. Kommunen har i alt bevilget 1,6 mio. kr. til projektet, hvorfor SAB skal være meget opmærksomme på, at denne bevilling ikke overskrides, med mindre Københavns Kommune selv finder flere midler til at gennemføre projektet. I forbindelse med de nye undersøgelser og forsinkelsen af projektet har der været ekstra omkostninger på kr. Med risiko for ekstra omkostninger på projektet er det 6/43

7 #JobInfo Criteria=side1# administrationens vurdering at projektet kan gennemføres med en samlet overskridelse på i alt kr. I dialog med Københavns Kommune ønsker kommunen at den økonomiske overskridelse dækkes ligeligt mellem Københavns Kommune og SAB. Københavns Kommune har således indstillet til socialudvalget den 19. september, at der bevilges kr. yderligere til projektet. Dette kræver dog, at SAB er villige til at finde tilsvarende midler. Det er således administrationens indstilling, at SAB bevilger kr. til projektet, hvis man ønsker at realisere de skæve boliger i Toften, Husum. Tidsplan 19. september 2012: Godkendelse af ekstrabevilling på kr. i Socialudvalget, Københavns Kommune. 26. september 2012: Godkendelse af ekstra bevilling på kr. til SAB OB møde. Start oktober 2012: Byggetilladelse. 1. november 2012: byggestart. 1. maj 201: forventet aflevering. Det indstilles, - at projektet igangsættes - at SAB bevilger kr. fra organisationens arbejdskapital Rolf Andersson indledte med at sige, at det ville være synd at opgive projektet efter at have brugt så meget energi på det gennem 12 år. har besluttet at skyde sit honorar ind i sagen, hvilket medfører at restsummen for SAB bliver kr. Baggrunden for fordyrelsen er, at sagen har kørt så længe og at man har været så længe om at opfylde miljøkravene, at miljøkravene er blevet skærpet i mellemtiden. Den ekstra bevilling kan ikke indgå i byggeregnskabet. Det vil være en gave fra SAB og. Organisationsbestyrelsen besluttede, at projektet skal igangsættes og at bevillige kr. fra arbejdskapitalen. 4. Stilledal demonstrationsprojekt - status Bestyrelsen blev sidst orienteret om sagen den 22. juni Sagen har nu følgende status: I forlængelse af afholdt møde med Enemærke & Petersen (E&P) den 21. marts 2012, har nu afholdt afklaringsmøde med afdelingens følgegruppe den 14. maj Sagen er nu som følger: Tag mod have- og gadeside Følgegruppen accepterede E&P s/ Bascons forslag til udbedring ved montering af vindspærre skørt under gulve mod gade og granulat påfyldning mod have- og gadeside efter Bascon s 7/43

8 #JobInfo Criteria=side1# anvisninger i mail af dog med mulighed for senere, at kunne anmelde sagen, hvis dette udbedringstiltag ikke virker efter hensigten, hvilket er i overensstemmelse med ABT93. Tilbud af 14. maj 2012 fra E&P på forbedringsdelen ved montering af vindskørt under gulv blev accepteret med en deling på kr. til afdelingen og kr. til E&P. Rambøll vil blive koblet på som s bygherretilsyn og de samlede udgifter til forbedringsdelen vil blive afholdt over byggesagen. E&P udfører arbejdet vedrørende tagarbejdet fra uge Arbejdet er færdigmeldt d. 10. juli Der vil blive foretaget stikprøve termograferinger af det udførte arbejde, når årstiden tillader dette. Karnapper E&P eftergik i august 2011 alle 12 karnapper udvendigt ved at eftergå og tætne den udvendige vindspærre. Efterfølgende termograferingsrapport dokumenterer, at det stadigvæk trækker uforholdsmæssigt meget fra hjørner og samlinger i karnapperne. Følgegruppen står her stejlt på, at karnapperne skal være 100% tætte og er derfor blevet bedt om at opretholde reklamationen indtil yderligere afklaring foreligger. E&P har totalentreprisen og har derved totalansvaret overfor det udførte. Følgegruppen indvilligede dog i at lade E&P gøre endnu et forsøg på tætning, men vil fortsat have mulighed for at gøre krav gældende (syn & skøn), såfremt udbedringen ikke fører til en acceptabel løsning. Rambøll har nu efterbevist, at der ikke er nok friskluftsventiler i de 33 mindste lejligheder og at der derved ikke kan tilføres rigeligt med erstatningsluft til disse lejligheder, hvorved træk opstår. E&P s rådgivere Bascon har den 3. juli 2012 accepteret reklamationen og har indvilliget i at eftermontere 33 stk. ventilationsriste i de pågældende vinduesrammer til en pris pr. lejlighed på kr. som kunne lade E&P udføre. Alternativt at tilbyde afdelingen en samlet kontant erstatning på kr. Dette fritstiller dog stadigvæk ikke entreprenøren i ikke at udføre tætte karnapper. E&P har indvilliget i at gøre endnu et forsøg ved at der i 3 prøvelejligheder blive demonteret skabe i køkken og badeværelser, for at efterfuge ved mulige utætheder i dampspærren bag skabene, for der igennem at af- eller bekræfte, hvorvidt det har den forventede forbedrende effekt på trækgenerne eller om det er påkrævet at E&P skal gennemføre den helt store destruktive udbedringsmanøvre ved konstruktivt at fjerne årsagen til problemet. Dette vurderes dog at være til gene for beboerne, da udbedringsarbejdet må forventes at tage op til 3-5 dage pr. bolig og at det ikke kan garanteres at beboerne har vand hver dag efter endt arbejde. 8/43

9 #JobInfo Criteria=side1# Der vil blive foretaget termograferinger af de udførte forsøgsarbejder, når årstiden tillader dette. Hvis arbejdet viser sig at være i orden vil det kunne danne præcedens for udbedringsarbejdet i de resterende karnapper og uden udgift for bygherre. Som det sidste udestående vil her blot nævne, at vi endnu ikke har afklaring vedrørende varmekompensationen og på udbedringsforsøgene på altandøre dette pågår. Det indstilles, at bestyrelsen accepterer, at E&P på Bascon s regning udfører en ekstra friskluftsventil i vinduesrammen i de 33 mindste lejligheder. Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Hejdi Gregersen orienterede om opfølgningen på byggesagen. Hun fortalte bl.a. at Enemærke og Petersen har indvilliget i at eftergå alle karnapperne. Der var et par spørgsmål vedrørende regler for forældelsesfrister. Hejdi Gregersen svarede at forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor man mener at bygherre burde have opdaget at der er noget galt rent juridisk. Organisationsbestyrelsen acceptererede, at der udføres friskluftsventil og tog orienteringen til efterretning. 5. Herlevhuse fritidshjem Brandforsikringssagen Der har været afholdt to møder hvor TopDanmark har været repræsenteret ved taksator Erik Jonstrup, Willis har deltaget ved Camilla Elverdal og har været repræsenteret ved rådgiver John Veje og forretningsfører Niels Bonne Rasmussen. Forhandlingsklimaet har fra start været meget behageligt og særlig taksators håndtering af sagen har været professionel og ganske large. Der findes to modeller hvorefter man kan udmåle erstatningen. Erstatning til genopførelse og kontanterstatning til fri rådighed. Da vi er nødsaget til rent praktisk, at likvidere den bestående afdeling og stifte en ny og på grund af den systematik vi i øvrigt arbejder under, har vi været nødsaget til at gå efter en kontanterstatning. Denne er efter forhandling fastsat til 2 mio. kr. til fri rådighed. Herfra går udgifter til grundens rydning, ca inkl. moms (vores andel), hvorimod vores omkostninger til egen rådgiver dækkes af TOP. 9/43

10 #JobInfo Criteria=side1# Resultatet medfører, at afdelingen vil kunne likvideres med et likvidationsprovenu på antageligt noget over 1 mio. kr. der tilfalder SAB s dispositionsfond. (Se bemærkningerne om grundsalg nedenfor). Det bevirker også, at den rammebevilling, der allerede er givet af SAB for at kunne sikre, at byggesagen (den nye afdeling) bliver stillet økonomisk som enhver anden nybyggesag ikke kommer til anvendelse. Den ophørende afdeling har rigeligt med midler. Grunden er ryddet og henligger nu som bar mark. Likvidationsplan Der skal udfærdiges købsaftale mellem afd. Herlevhuse (Fritidshjem) og ny afd. Overdragelsen skal godkendes af kommunen. Købesummen skal fastsættes efter Lov om vurdering af faste ejendomme. Den bestående afdeling skal likvideres efter salg af grunden og likvidationsprovenuet tildeles SAB s dispositionsfond. Dette skal godkendes af Ministerium og Kommune. Formel beslutning om likvidation af afdelingen skal træffes af SAB s bestyrelse. Det indstilles derfor til SAB s bestyrelse, at den træffer beslutning om at likvidere afd. Herlevhuse Fritidshjem efter salg af grunden til SAB ny afd. Den formelle likvidation vil først finde sted efter at eventualforpligtelserne, der ligger i købsaftalen, er afklaret. Navn Følgegruppen foreslår at ny afd. får navnet SAB afd. HerlevÅhuse. Grundsalg/Grundkøb SAB optræder som både køber og sælger. Der foreligger imidlertid en forpligtelse til at handle på markedsmæssige vilkår. Byggeprojektchef i Michael Nielsen-Elgaard, projektleder Rikke Krogh og forretningsfører Niels Bonne Rasmussen har drøftet vilkårene og indstiller følgende: Grunden sælges på en betinget købsaftale (skøde) med overtagelse på tidspunktet for Skema B. (Det er helt sædvanlige vilkår, sælger dækker liggeomkostninger frem til Skema B) Købesummen fastsættes til kr. pr bebygget kvadratmeter, svarende til kr. for grunden. (Der kan bygges m 2.) Sælger dækker ekstrafunderingsudgifter op til max kr. (Der foreligger en rapport, der anslår, at der skal bruges ekstrafunderingsudgifter på dette beløb). Overstiger omkostningerne dette beløb, kan køber hæve handelen. 10/43

11 #JobInfo Criteria=side1# Forureningsklausulen formuleres således, at sælger dækker eventuelle udgifter til oprensning for det tilfælde, at der findes forurening på grunden, med op til max kr. Findes der forurening, der medfører større omkostninger end dette, kan sælger hæve handelen (sædvanlig aftale). Såfremt en af klausulerne rammer loftet er parterne indstillet på at forhandle i forhold til den nye situation. Der gives køber (byggesagen) en sædvanlig frist fra aftalens indgåelse til at få foretaget nødvendige undersøgelser (ca. 5 mdr.). De allerede afholdte udgifter til jordbundsundersøgelser, overslag på nedrivningsomkostninger mv. til i alt kr afholdes af sælger. Når hovedvilkårene (ovenfor) er besluttet bliver der udfærdiget købsaftale på grunden. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen tager orientering om forsikringssagen til efterretning - beslutter likvidationen af Afdeling Herlevhuse Fritidshjem - beslutter at afdelingens navn skal være HerlevÅhuse - godkender rammevilkårene for grundsalg/køb Niels Bonne Rasmussen uddybede punktet. Ole Lagoni indvendte, at han syntes, at navnet Herlev Åhuse lå meget tæt op ad Herlevhuse. Orienteringen blev taget til efterretning og indstillingen blev fulgt, således at organisationsbestyrelsen besluttede at likvidere afdelingen Herlevhuse Fritidshjem, at give den nye afdeling navnet Herlev Åhuse, samt at godkende rammevilkårene for grundsalg/køb. 6. Herlevhuse Fritidshjem udlæg til projektopstart I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at opføre 12 almene familieboliger på Langdyssen 54 i Herlev, anmodes om et udlæg gældende fra september 2012 til januar Udlægget er nødvendigt for at igangsætte processen med at udarbejde byggeprogram og afholde totalentreprisekonkurrence på projektet. Resultatet af totalentreprisekonkurrencen skal danne grundlag for Herlev Kommunes udarbejdelse af en lokalplan, som boligerne kan opføres efter. Den projektspecifikke lokalplan er et myndighedskrav fra Herlev Kommune. Først efter Herlev Kommunalbestyrelses endelige godkendelse af lokalplanen, forventeligt august 2013, kan Skema A godkendelse opnås. 11/43

12 #JobInfo Criteria=side1# Udlægget skal dække omkostninger for honorar til bygherrerådgiver frem til afgørelse af totalentreprisekonkurrencen, vederlag til de konkurrerende 5 totalentreprenører, nødvendige forundersøgelser af grundens bygbarhed samt honorar til for udbud af bygherrerådgivning. Udlægget dækker omkostninger frem til januar 2013, hvor afgørelsen på totalentreprisekonkurrencen viser, om det er muligt at opføre boligerne indenfor den vedtagne økonomi (Maksimumbeløb for familieboliger inkl. energitillæg i alt kr./ m 2 ). Herefter skal organisationsbestyrelsen beslutte, om den ønsker at gå videre med vinderprojektet. Hvis bestyrelsen beslutter at stoppe projektet går udlægget tabt, ellers indfinansieres det i byggesagen. Hvis bestyrelsen beslutter at gennemføre projektet bliver det nødvendigt, at øge udlægget med cirka kr., som skal dække honorar til den vindende totalentreprenør samt bygherrerådgiver i projekteringsfasen. Udlægget forsøges dækket af en projekteringskredit i en bank, alternativt skal SAB s udlæg forøges. Udlægget skal bevilges frem til godkendelse af Skema A og Skema B i august 2013, hvor det indfinansieres i byggesagen. Der vil blive søgt særskilt om forøgelsen af udlægget. Følgende budget er opstillet for projekteringskreditten: Budget Honorar til bygherrerådgiver Konkurrenceudgifter Forundersøgelser Honorar for udbud ifgl. Prisblad 2012 I alt kr kr kr kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender et udlæg på kr. til projektets opstart som et rentefrit lån af dispositionsfonden, med en forventning om at beløbet indfinansieres i projektet, når det realiseres. Organisationsbestyrelsen besluttede, at godkende et udlæg på kr. som et rentefrit lån fra selskabets arbejdskapital med forventning om at beløbet dækkes af byggesagen, når projektet realiseres. 7. Ansøgning om trækningsret til helhedsplan for Bellahøj I 3025 Bellahøj I+II arbejdes der med en helhedsplan. Det er alle fire boligafdelinger, der skal have skiftet væsentlige bygningsdele som for eksempel facader, diverse installationer og badeværelser. LBF har givet tilsagn om finansiering i form af 208 mio. kr. i støttelån og 12/43

13 #JobInfo Criteria=side1# 131 mio. kr. i ustøttede lån. Der arbejdes med en række forbedringsarbejder. Af disse kan følgende falde ind under principper for tildeling af trækningsret: Betonfacader Vinduer/udvendige døre Trapperum Badrum Køkkener I alt kr. 75,9 mio. kr. 22,9 mio. kr. 11,2 mio. kr. 51,2 mio. kr. 50,2 mio. kr. 211,4 mio. Finansieringssummen for disse arbejder er på 211,4 mio. kr. Der ansøges om egen trækningsret på 52,85 mio. kr., hvilket svarer til 25%. Beløbet skal udbetales i 2017, hvor den akkumulerede trækningsret i 3. kvartal er på ca. 67 mio. kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender brug af egen trækningsret til Bellahøj I+II på 52,85 mio. kr., hvilket svarer til 25% af forbedringsarbejdernes andel på 211,4 mio. kr. Bilag : 2 Skema, budget og handleplan for Bellahøj Trækningsretsudvalget indstillede at der bevilliges trækningsret til facader, trapperum mv. men ikke til køkkener og badeværelser Men fordi der arbejdes på en indstilling om fritagelse for G-indskud blev punktet udskudt til et ekstraordinært møde den 3. oktober 2012 til endelig beslutning. 8. Herlevhuse udskiftning af gasfyr - byggeregnskab Udskiftningen af gasfyr i Herlevhuse blev afsluttet i januar 2012, og det reviderede byggeregnskab er nu modtaget. Regnskabet er godkendt af følgegruppen på møde den 21. marts 2012, og fremsendt til Herlev Kommune den 9. juli Udskiftningen er gennemført over tre etaper, hvor i alt 164 fyr ud af afdelingens 265 gasfyr blev skiftet. De resterende fyr var allerede udskiftet før projektets start. Regnskab Det samlede resultat er 8,3 mio. kr. mod det budgetterede på 9,8 mio. kr. 13/43

14 #JobInfo Criteria=side1# De mindre udgifter skyldes mindre entrepriseudgifter end ventet samt færre udgifter til byggelånsrenter og stempelomkostninger. I byggeregnskabet er medtaget udgift til byggeskadeforsikring for etape 3 ordningen er først trådt i kraft i Der er opnået energitilskud på i alt kr. Regnskab Budget Håndværkerudgifter Omkostninger og gebyrer Samlet anskaffelsessum Finansiering Herlev Kommune har godkendt, at projektet finansieres dels af henlæggelsesmidler og dels af et kreditforeningslån, og at projektet ikke medfører lejestigning, da henlæggelserne kan nedsættes. Udgifterne finansieres af henlæggelsesmidler på i alt 4 mio. kr. (der er overført 1,3 mio. kr. i 3 år) og af et kreditforeningslån på 4,02 mio. kr. Projektet finansieres som følger: - Låneoptagelse kr. - Henlæggelser kr. - Energitilskud kr. - I alt kr. Den årlige ydelse er beregnet til kr., som modregnes af besparelse i henlæggelserne, da der ikke skal henlægges lige så stort beløb til udskiftning af gasfyr. Der sker således ingen lejestigning som følge af udskiftningsprojektet. Der skal dog stadig henlægges til udskiftning, da cirka 100 fyr er 4-9 år gamle på nuværende tidspunkt. Der regnes med en levetid på 15 år. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag : 3 Byggeregnskab pr. 31. december 2011 Byggeregnskabet blev godkendt. 14/43

15 #JobInfo Criteria=side1# 9. Byggeregnskab for Husum Vænge renovering af kældre m.m. Projektet omfatter en total istandsættelse af afdelingens hobbyrum i fælleshuset. Herunder etablering af elevatorlift, handicaptoilet, flisebelagt terrasse, dræn/fugtsikring m.m. Projekt og finansiering blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 25. oktober Arbejdet blev afleveret den 9. december 2011 og der foreligger revisionsgodkendt byggeregnskab af 22. juni Byggeregnskabet er som følger: Sammenstilling Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter kr kr kr. Omkostninger og gebyrer _ kr. _ kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Påregnet finansiering Henlæggelsesmidler Lån i egne midler kr kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr. Byggeregnskabet blev godkendt af afdelingsbestyrelsen på møde den 26. april Det indstilles, at organisationsbestyrelsen at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag : 4 Byggeregnskab pr. 31. marts 2012 Byggeregnskabet blev godkendt. 10. Renovering af have i Langelandshus godkendelse af endeligt byggeregnskab Afdelingen Langelandshus vedtog på ekstraordinært afdelingsmøde 29. april 2011, at gennemføre en renovering af afdelingens haveanlæg Der blev dengang vedtaget et budget på kr. med en huslejekonsekvens på 17,34 kr. pr. m2/pr. år. Efterfølgende blev budgettet dog opjusteret til kr., hvilket på grund rentefald alligevel resulterede i en reduceret huslejekonsekvens på 15,85 kr. pr. m2/pr. år. 15/43

16 #JobInfo Criteria=side1# Regnskabet ved byggeriets afslutning, balancerede med en samlet anskaffelsessum på kr. Heri var der afsat et reservationsbeløb på kr., til brug for byggesagens endelige afslutning. Nu, hvor byggesagen er endeligt afsluttet, er der nu udarbejdet endeligt byggeregnskab for sagen, og der henvises til byggeregnskab af 31. juli 2012 hvor af det fremgår, at der har været et mindre forbrug på kr. i forhold til det afsatte reservationsbeløb. Således er den endelige anlægsudgift for haverenoveringen i Langelandshus endeligt opgjort til kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab af 31. juli Bilag : 5 Endeligt byggeregnskab pr. 31. juli 2012 Byggeregnskabet blev godkendt. 11. Kloakrenovering i Falsterbo godkendelse af endeligt byggeregnskab Afdelingen Falsterbo vedtog på ekstraordinært afdelingsmøde 14. oktober 2009, at gennemføre en renovering af afdelingens udvendige kloak, samt istandsættelse af nedlagt asfaltareal ved Merløsevej til nyt græsklædt areal med belyst gangsti. Der blev dengang vedtaget et budget på kr. Regnskabet ved byggeriets afslutning, balancerede med en samlet anskaffelsessum på kr. Her i var der afsat reservationsbeløb på kr., til brug for byggesagens endelige afslutning. Nu, hvor byggesagen er endeligt afsluttet, er der udarbejdet endeligt byggeregnskab for sagen, og der henvises til byggeregnskab af 31. juli 2012 hvor af det fremgår, at der har været et mindre forbrug på kr. i forhold til det afsatte reservationsbeløb. Således er den endelige anlægsudgift for kloakudskiftningen i Falsterbo endeligt opgjort til kr. 16/43

17 #JobInfo Criteria=side1# Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab af 31. juli Bilag : 6 Endeligt byggeregnskab pr. 31. juli 2012 Byggeregnskabet blev godkendt. 12. Fynshuse vinduesudskiftning godkendelse af endeligt byggeregnskab Projekt og finansiering blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 8. marts 2011 og i Københavns Kommune den 5. april Organisationsbestyrelsen godkendte projektet på bestyrelsesmøde den 11. april På mødet blev det samtidig besluttet at tildele Fynshuse 2/3 i egen trækningsret svarende til kr. Arbejdet blev afleveret den 29. februar 2011 og der foreligger revisionsgodkendt byggeregnskab af 3. juli Byggeregnskabet er som følger: Sammenstilling Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter kr kr kr. Omkostninger og gebyrer _ kr. _ kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Påregnet finansiering Lånefinansiering 30 år kr kr kr. Egen finansiering kr kr. 0 kr. LBF egen trækningsret kr kr kr. Energitilskud kr. 0 kr kr kr kr kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskab af 31. december Bilag : 7 Byggeregnskab pr. 31. december 2011 Byggeregnskabet blev godkendt. 17/43

18 #JobInfo Criteria=side1# 13. Rolandsgården udskiftning af altan- og terrassedøre byggeregnskab Byggeregnskab for udskiftning af altan- og terrassedøre forelægges til godkendelse. Byggesagen har ikke været uden problemer med hensyn til den håndværksmæssige kvalitet i forbindelse med isætningen af altan- og terrassedøre, som anses for at være et relativ simpelt monteringsarbejde. Efterfølgende har det været svært at få entreprenøren Gladsaxe Totalentreprise til få rettet fejlene. Altan- og terrassedørs udskiftningen blev afleveret den 7. juni 2010, men først nu er 1 års mangeludbedring endeligt blevet afsluttet fra entreprenørens side. Anskaffelsessum: Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter Omkostninger og gebyrer Samlet anskaffelsessum I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb på i alt kr. Finansiering: Regnskab Budget Lånefinansiering 30 år LBF egen trækningsret Der henvises til byggeregnskab pr. 30. september 2010 vedlagt som bilag 8. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag : 8 Byggeregnskab pr. 30. september 2010 Frank Sass påpegede, at trækningsretsbeløbet ikke er blevet rettet til i forhold til den endelige anskaffelsessum. Byggeregnskabet kunne dermed ikke godkendes. 14. Tingbjerg I helhedsplan skimmelsvamp På sidste organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012 godkendte bestyrelsen, at der gennemføres en helhedsplan i Tingbjerg afdeling I vedr. afhjælpning af facader og skimmelsvamp, således at skema A ansøgningen kunne fremsendes til kommunens behandling inden 1. oktober 2012 og Landsbyggefondens godkendelse inden 1. januar /43

19 #JobInfo Criteria=side1# Status på udarbejdelse af helhedsplanen er, at rådgiverne har udarbejdet et udkast til teknisk rapport inkl. økonomiskemaer med oplæg til projektomfang. Dette materiale er gennemgået med afdelingsbestyrelsen den 11. september 2012 og med kommunen og Landsbyggefonden den 13. september Materialet skal nu tilrettes efter de indgåede aftaler. Der er aftalt følgende proces for helhedsplanen: Møde 18. september 2012 med Landsbyggefonden hvor afslutning af finansiering og driftsstøtte af den oprindelige helhedsplan Tingbjerg Utterslevhuse afklares, så grundlaget for den nye helhedsplan i SAB afdeling I kan aftales. Møde med Københavns Kommune om udformning af løsninger i materialet Møde med Følgegruppen 1 den 25. september 2012 Bearbejdning af materialet så skema A ansøgningen kan fremsendes til Kommunen og Fonden den 1. oktober Møde med følgegruppen 2 primo oktober 2012, for planlægning af indkaldelse og beslutningsgrundlag til det ekstra ordinære afdelingsmøde. Ekstra ordinært afdelingsmøde søges afholdt ultimo oktober / primo november 2012 Afdelingsmødets beslutning fremsendes til kommunen senest den 13. december 2012 Organisationsbestyrelsen bedes udpege 2 repræsentanter til deltagelse i følgegruppen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt udpeger 2 repræsentanter til følgegruppen. Vibeke Gravlund orienterede om helhedsplanen. Landsbyggefonden og Kommunen lægger vægt på at der indarbejdes tilgængelighed i projektet, hvilket vil sige at der skal skabes adgang til stuelejligheder fra terræn, etableres to elevatorer i det der hedder blok 19, samt indarbejdes generel tilgængelighed i lejlighederne. Lene Vennits fremlagde forskellige modeller for projektet med og uden huslejestøtte fra Landsbyggefonden og med og uden tilgængelighed. Da der også her forudsættes delvis fritagelse for indbetaling af G-indskud, fremlægges der et endeligt forslag på det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 3. oktober Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og valgte Kjeld Poulsen og Ole Lagoni til følgegruppen for helhedsplanen. 19/43

20 #JobInfo Criteria=side1# 15. Udpegning af medlem til byggeudvalg for Tingbjerg kulturhus Københavns Ejendomme varetager bygherrefunktionen for kulturhuset. 29 arkitektfirmaer/teams har anmodet om at blive prækvalificeret til at give totalrådgivning heraf er 5 nu udvalgt til at indgå i det videre forløb. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på at firmaerne har erfaringer med at opføre byggerier i en prisklasse der svarer til rammen på 44 mio. kr. for kulturhuset, at de har bygget kultur/fritidsinstitutioner, samt har erfaring med nybygning som tilbygninger til eksisterende byggeri. Det er i udbudsmaterialet præciseret, at bygningen skal opføres vedligeholdelsesfrit, for at sikre så lave driftsudgifter som muligt. Den overordnede tidsplan er som følger: Teknisk program (herunder verificering): 1. november januar 2013 Dispositionsforslag: 1. januar marts 2013 Projektforslag: 1. marts maj 2013 For- og hovedprojekt inkl. myndighedsgodkendelse: 1. maj september 2013 Udbud, licitation og kontrakt: 15. september november 2013 Udførelse: 1. december december 2014 Entreprenør aflevering: 1. december 2014 Herefter er der 14 dages mangel udbedring til entreprenøren. Så i bedste fald en ibrugtagning først i Det er aftalt med kommunen, at der skal nedsættes en følgegruppe med to beboerrepræsentanter fra hhv. fsb og SAB - en fra afdelingsbestyrelsesniveau og en fra boligorganisationen. På et senere tidspunkt nedsættes en idegruppe med repræsentanter fra foreninger, beboergrupper mv. som skal bistå med ideer til, hvilke aktiviteter der skal foregå i Kulturhuset. Der skal også etableres en bestyrelse. Da vedtægterne for kulturhuset ikke er endeligt aftalt vender vi tilbage mht. medlemmer til bestyrelsen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger et medlem til følgegruppen (byggeudvalget). Lene Vennits omdelte et papir til beskrivelse af organiseringen omkring kulturhuset. Hun informerede desuden om, at der den 8. oktober 2012 afholdes et informationsmøde i Tingbjerg om, hvad de oprindelige tanker med kulturhuset var og om den fremtidige proces. Kjeld Poulsen advarede mod at byggeudvalget deltager i møder med entreprenøren. Han foretrækker, at der etableres en følgegruppe. Hans Nielsen er valgt som afdelingens medlem af byggeudvalget. Stig Torp Kaspersen blev valgt som organisationsbestyrelsens medlem. 20/43

21 #JobInfo Criteria=side1# John B. Sørensen konkluderede, at det skal afklares, hvilken kompetence der ligger i byggeudvalget og hvordan det står i forhold til det der i SAB normalt hedder følgegrupper. Han orienterede desuden om, at vedtægter og rammeaftale vil blive udsendt til skriftlig høring. 16. SAB s hjemmeside Som et led i SAB s profileringsstrategi har bestyrelsen ønsket en drøftelse af SAB s hjemmeside. SAB s hjemmeside fungerer og indeholder en del relevante oplysninger, men den fremstår lidt umoderne og den er ikke ret brugervenlig eller målgruppeorienteret. Den er opbygget på en måde så den virker indforstået. Beboere, afdelingsbestyrelser og andre har sandsynligvis svært ved at orientere sig på siden. Se bilag 9 med eksempler herpå, samt ideer til hjemmesideformål og inspiration. En god hjemmeside kan opbygges på en måde, så man fra forsiden kommunikerer direkte til forskellige målgrupper, f.eks. beboere, afdelingsbestyrelser og kommende beboere. På den måde vil man kunne servere information mere målrettet og præcist, da det jo er ret forskellige behov for information den kommende beboer og afdelingsbestyrelsesmedlemmet har. Hjemmesiden vil også kunne udvikles, så den i højere grad kan understøtte SAB s værdier. F.eks. blev der på SAB s seminar udtrykt ønske om, at det i højere grad blev muligt at videndele på klimaområdet. Det kunne der skabes en interaktiv platform for på en ny hjemmeside. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter, hvorledes den ønsker at hjemmesiden skal bruges fremadrettet, som et led i SAB s profileringsstrategi. Bilag : 9 Oplæg om SAB s hjemmeside Der var en diskussion om, hvem der er målgruppen for hjemmesiden. Der var generel enighed om, at det er de nuværende og aktive beboere. Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal nedsættes et udvalg til at arbejde videre med udvikling af hjemmesiden. 17. Driftsfællesskaber Som bekendt blev det aftalt på SAB s bestyrelsesseminar i foråret, at formand John B. Sørensen skulle invitere bestyrelserne i Husum området til et møde om driftsfællesskab. Dette møde blev afholdt den 29. august Den 4. september blev der holdt parallelt møde med funktionærerne i Husum området. 21/43

22 #JobInfo Criteria=side1# Gennemførelse af forandringsprocesser, kræver god forberedelse og det er centralt at der bliver en åben og parallel proces med såvel bestyrelser som personale og fagforening/tr. Administrationen er derfor nødt til hele tiden at være to skridt foran processen, vi foregriber dermed ikke begivenhedernes gang eller træffer beslutninger hen over hovedet på bestyrelserne, men sikrer at processen kan fortsætte. Vi er derfor i færd med at analysere en række forhold, herunder af personalepolitisk karakter. I bilag 10 er de centrale emner som bestyrelsen bedes forholde sig til beskrevet. John B. Sørensen vil på mødet mundtligt orientere om udkommet af og drøftelserne på mødet med afdelingsbestyrelserne og Lene Vennits om mødet med funktionærerne. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og tilkendegiver om de kan tilslutte sig de personalepolitiske forslag. Bilag : 10 Centrale personalepolitiske emner John B Sørensen refererede kort fra mødet med afdelingsbestyrelserne i Husum. Der blev fremført en række bekymringer fra de afdelinger, der er involverede. Det blev besluttet at der skulle udpeges et par stykker fra hver afdeling til at arbejde videre med at imødekomme eller bearbejde disse bekymringer. Vi må tage til efterretning at nogen syntes, at de ikke var blevet informeret tidligt nok om projektet, sagde John B. Sørensen. Frank Sass tilføjede, at der i forhold til den videre proces var stemning for at der skal holdes flere møder, før man vil tage endelig stilling. Næste møde er den 31. oktober Lene Vennits informerede om, at der blev afholdt et parallelt møde med personalet. Det var et meget positivt og konstruktivt møde. Personalet var meget interesserede i at processen fortsættes med inddragelse af personalet. Mogens Hansen kommenterede, at det virkede som om, at de der havde været inddraget i processen var meget positive, derfor er det vigtigt med information og inddragelse af dem alle sammen. Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen og Bjarne Krohn talte for den lønmodel, hvor man lader folk, der går ned i ansvar beholde deres nuværende løn og sætter den i bero indtil den har nået sit rette niveau. Frank Sass gav udtryk for, at det var noget der lå afdelingsbestyrelserne meget på sinde at funktionærerne ikke går ned i løn. Ole Lagoni og Kjeld Poulsen fremførte en anden bekymring hos afdelingsbestyrelserne som er frygten for at miste deres faste mand og for at afdelingsbestyrelserne mister kontakt til ejendomskontoret. Lone Ulholm indvendte, at det er helt galt, hvis de enkelte afdelingsbestyrelser agerer arbejdsgivere og skal have indflydelse på lønnen, men tilsluttede sig i øvrigt Stig, Bjarne og Kjelds indstilling til løn. 22/43

23 #JobInfo Criteria=side1# Hendes erfaring med driftsfællesskab i sin egen afdeling var i øvrigt, at man ikke behøver forestille sig at én mand skal gå rundt til syv afdelinger. Man kan udmærket have en kontaktperson i den enkelte afdeling og i øvrigt behøver driftslederen ikke deltage i alle afdelingsbestyrelsens møder. Meget kan løses pr. mail eller telefon. John B. Sørensen fremførte, at han heller ikke går ind for, at man sætter folk ned i løn, men konkluderede at det må overlades til de parter, der er sat til at forhandle og afgøre det. Mange spørgsmål skal afklares lokalt - hvad kan lade dig gøre og hvad er hensigtsmæssigt lige her? Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Kunstansøgning fra Bispebjerg Terrasser Kunstudvalget har modtaget en ansøgning fra Bispebjerg Terrasser om tilskud til indkøb af to Julie Høm relieffer. Reliefferne vil indeholde vildgæs som motiv og tænkes opsat på gavle ud mod Frederiksborgvej. Bispebjerg Terrasser er beliggende ved Utterslev mose, hvor der lever mange vildgæs. Afdelingen har derfor tidligere taget initiativ til udsmykning af bebyggelsen med gåsen som tema. I august 2004 blev der med hjælp fra Københavns Kommune og SAB s kunstpulje opsat en statue af en vildgås på Bispebjerg Parkallé udført af Julie Høm. Siden har afdelingen selv bekostet et par relieffer af samme kunstner opsat på gavle på Rådvadsvej vej ud mod Utterslev mose. Afdelingen ønsker sig nu to nye relieffer med en mere central og synlig placering. Der søges om op til kr. til anskaffelsen. Afdelingen vil selv afholde udgifter til transport og ophængning og til merudgiften, hvis reliefferne bliver dyrere end kr. Kunstudvalget var den 23. august 2012 på besøg i afdelingen for at få uddybet ansøgningen og se på mulige placeringer. Det er kunstudvalgets vurdering, at den påtænkte placering af de ansøgte relieffer er meget central og synlig og vil komme afdelingens beboere og de mange mennesker der dagligt færdes på Frederiksborgvej til gode. Kunstudvalget indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilliger op til kr. fra den reserverede kunstpulje i arbejdskapitalen til indkøb af to relieffer til Bispebjerg Terrasser. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen fra kunstudvalget og bevilligede op til kr. fra arbejdskapitalen til indkøb af relieffer til Bispebjerg Terrasser. 23/43

24 #JobInfo Criteria=side1# 19. Fælleslokaler i Brohuset og Sejlhuset Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, er der i både Brohuset og Sejlhuset en overkapacitet af fælleslokaler, fordi der oprindeligt var planlagt et seniorbofællesskab i hver afdeling med egne fælleslokaler. Både i Brohuset og Sejlhuset har dette forhold været bragt op i de to fælles afdelingsbestyrelser på et fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9. juni 2011, på afdelingsmøde i Brohuset den 6. september 2011 og fælles ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2011 og afdelingsmøde den 11. september 2012 i Sejlhuset. Brohuset I Brohuset har møderne resulteret i en beslutning om, at afdelingen ønsker at få ommærket de to små lejligheder på 7. sal til beboelse. De to lejemål, der begge er 1 værelses boliger på ca. 73 m 2, har hidtil været benyttet som henholdsvis afdelingsbestyrelseslokale og gæstebolig. 3B og SAB ejer et lejemål hver (se oversigt i bilag 11). Der er indsendt en ansøgning til Københavns Kommune om ommærkning således, at SABafdelingen får et lejemål mere til udlejning og dermed en forventet ekstra lejeindtægt. Der er desuden indsendt en tillægsansøgning til Københavns Kommune om at måtte udvide lejemålet med yderligere 8 m 2 ud i reposen, således at lejligheden får et ekstra værelse og bliver på i alt 82 m 2 svarende til lejlighedstype B4 (S) som ses af tegningen i bilag 12. Sejlhuset Vedlagt som bilag 13 er en oversigt over Sejlhusets fælleslokaler. Fælleslokale A benyttes i dag som festsal og D benyttes som bestyrelseslokale af afdelingsbestyrelsen. Spørgsmålet er, hvad der fremover skal ske med lokale B. I Sejlhuset er beboerne på afdelingsmødet den 11. september blevet præsenteret for fire forskellige muligheder: 1. Fælleslokaler. Afdelingen kan vælge at benytte fælleslokalerne til aktiviteter for beboerne. F.eks. til mødelokaler eller selskabslokaler til mindre familiearrangementer og børnefødselsdage eller til andre aktiviteter i afdelingen. Denne model vil ikke medføre en indtægt i afdelingen, men den vil være udgiftsneutral for afdelingens økonomi. 2. Boliger. Lokale B består egentlig af to lejemål adskilt af en midtervæg med dør i, der ved blænding af døren kan blive til to boliger. Det ene lejemål vil komme til at tilhøre 3B og det andet SAB. Denne model vil tilføre afdelingerne en årlig lejeindtægt for to boliger svarende til ca kr. årligt. Der må tages forbehold for at udlejningen kan blive vanskelig pga. indbliksgener. 3. Udlejning til erhverv. Byens Forlag har givet udtryk for at de kunne være interesserede i at leje lokalerne, hvilket kunne give afdelingen en lejeindtægt. På grund af lovgivningen kan man dog ikke uden videre leje lokaler i en almen boligafdeling ud til erhverv. Der er 24/43

25 #JobInfo Criteria=side1# en masse betingelser (herunder en godkendelse fra kommunalbestyrelsen) og hvis betingelserne kan opfyldes er det et krav at boligselskabet (her både 3B og SAB) opretter et selskab (et ApS), som koster min kr. at oprette. Det blev for et par år siden vurderet af en ejendomsmægler at markedslejen ville være kr. pr. m 2 pr. år svarende til en indtægt på kr. årligt med forbehold for at udlejningssituationen og priserne kan have ændret sig. 4. Salg. En mulig køber for lokalerne kunne være Københavns Kommune, der aktuelt mangler lokaler til brug for daginstitutioner. Kommunen har allerede forespurgt om muligheden for at benytte lokalerne i tilknytning til den institution, der allerede findes i afdelingen eller som opsamlingslokaler for udflytterbørnehaven. Det vides ikke om kommunen er interesseret i at købe eller leje lokalerne. Et frasalg skal godkendes af såvel kommunen som staten og prisen fastsættes af vurderingsmyndigheden. Afdelingen er blevet bedt om at tage stilling til mulighed nr. 1 - om de selv vil benytte lokalerne, som fælleslokaler for beboerne. Hvis ikke er det boligorganisationerne 3B og SAB der skal tage endelig stilling til de tre andre muligheder, men afdelingsmødet er blevet bedt om at forholde sig til mulighederne og meddele deres holdning og ønsker til de oplistede muligheder, så boligorganisationerne SAB og 3B kan have det med i overvejelserne. Udfaldet af afdelingsmødet er ikke kendt i skrivende stund og der vil derfor blive redegjort mundtligt herfor på organisationsbestyrelsens møde. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen godkender omdannelsen og udvidelsen af lejemålet i Brohuset, C.F. Møllers Alle 50, 7. tv. til boligformål med forbehold for indhentet tilladelse fra Center for Byggeri, Københavns Kommune. - at organisationsbestyrelsen bemyndiger formandsskabet og administrationen til at gå i dialog med 3B om ønsker og muligheder for anvendelse af beboerlokalet i Sejlhuset med henblik på at fremsætte et endeligt forslag på næste organisationsbestyrelsesmøde den 14. november at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag : 11 Oversigt over 7. sal i Brohuset Bilag : 12 Lejlighedstype B4(S) Bilag : 13 Oversigt over fælleslokaler i Sejlhuset Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og to orienteringen til efterretning. 25/43

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen Til stede: John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Ellen Højgaard Jensen

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 03. oktober 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere