Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm, Ellen Højgaard Jensen, Kjeld Poulsen og Stig Torp Kaspersen Afbud fra Flemming Balle og Alice Brødbæk Fra administrationen Jesper Nygård, Rolf Andersson, Maria Bebe, Vibeke Gravlund (under pkt. 14), Susanne Kûhl (under pkt. 2), Hejdi Gregersen (under pkt. 4), Ronald Barkved (under pkt.4), Henrik Funch Lunnsgaard (under pkt.24), Lene Vennits, Niels Bonne Rasmussen, Christen Mors og Anne Mette F. Svendsen. Indholdsfortegnelse 1. Referater fra organisationsbestyrelsesmøder den 22. juni Sager til beslutning Nordhavn tilbud på nybyggeri Toften Stilledal demonstrationsprojekt - status /43

2 #JobInfo Criteria=side1# 5. Herlevhuse fritidshjem Herlevhuse Fritidshjem udlæg til projektopstart Ansøgning om trækningsret til helhedsplan for Bellahøj Herlevhuse udskiftning af gasfyr - byggeregnskab Byggeregnskab for Husum Vænge renovering af kældre m.m Renovering af have i Langelandshus godkendelse af endeligt byggeregnskab Kloakrenovering i Falsterbo godkendelse af endeligt byggeregnskab Fynshuse vinduesudskiftning godkendelse af endeligt byggeregnskab Rolandsgården udskiftning af altan- og terrassedøre byggeregnskab Tingbjerg I helhedsplan skimmelsvamp Udpegning af medlem til byggeudvalg for Tingbjerg kulturhus SAB s hjemmeside Driftsfællesskaber Kunstansøgning fra Bispebjerg Terrasser Fælleslokaler i Brohuset og Sejlhuset s beboerferier Bellahøj Fælles Have Sager til orientering Orientering om ESCO-modellen Udlejningsaftalen og boligsocial anvisning i SAB Fraflyttere til inkasso Tal fra Udlejnings- og Huslejeområdet Bofællesskab for udviklingshæmmede i Valbyholm Status for tilfredshedsundersøgelse Helhedsplaner til LBF - status Boligsocial helhedsplan i Tingbjerg Udsættelse af styringsdialogmøde Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i Evaluering af studietur til Holland SAB seminar Høring om ressource og affaldsplan Budgetopfølgning - forsikringer Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag : 1 Oversigt over Århusgadekvarteret... 5 Bilag : 2 Skema, budget og handleplan for Bellahøj Bilag : 3 Byggeregnskab pr. 31. december Bilag : 4 Byggeregnskab pr. 31. marts Bilag : 5 Endeligt byggeregnskab pr. 31. juli Bilag : 6 Endeligt byggeregnskab pr. 31. juli /43

3 #JobInfo Criteria=side1# Bilag : 7 Byggeregnskab pr. 31. december Bilag : 8 Byggeregnskab pr. 30. september Bilag : 9 Oplæg om SAB s hjemmeside Bilag : 10 Centrale personalepolitiske emner Bilag : 11 Oversigt over 7. sal i Brohuset Bilag : 12 Lejlighedstype B4(S) Bilag : 13 Oversigt over fælleslokaler i Sejlhuset Bilag : 14 Notat om s beboerferier Bilag : 15 Udlejningsaftale model Bilag : 16 Udlejningsaftale model Bilag : 17 Udlejningsaftale model Bilag : 18 Udlejningsaftale model Bilag : 19 Kommunal anvisning i SAB i perioden Bilag : 20 Tal fra huslejeområdet Bilag : 20a Tal fra udlejningsområdet Bilag : 21 Oplæg til afstemning om Tingbjerg Utterslevhuses fremtid Bilag : 22 Trivselspolitik for fællesskabet Bilag : 23 Indtryk fra SAB s studietur til Holland Bilag : 24 Noter fra gruppediskussioner på SAB seminar Referater fra organisationsbestyrelsesmøder den 22. juni 2012 Referatet af ovennævnte organisationsbestyrelsesmøder er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 22. juni 2012 godkendes og underskrives. Ole Lagoni havde en mindre rettelse til pkt.37 Eventuelt, hvor formuleringen giver indtryk af at murværket i Humlevænget allerede er begyndt at falde ned. Ole Lagoni bad om at det rettes til Ole Lagoni orienterede om murværket i Humlevænget, hvor der er fare for at det kan falde ned. En gavl er blevet afspærret. Med denne rettelse blev referatet fra den 22. juni 2012 godkendt. 3/43

4 #JobInfo Criteria=side1# Sager til beslutning 2. Nordhavn tilbud på nybyggeri Baggrund By & Havn har udpeget 3 byggefelter i Århusgadekvarteret i Nordhavn som egnede til at opføre et blandet byggeri med almene boliger og private udlejnings- eller ejerboliger. I udbuddet forudsættes, at de bydende udgør et team bestående af et eller flere almene boligselskaber og en eller flere private bygherrer/developers, som i samarbejde kan gennemføre opførelse af et blandet byggeri med såvel private udlejnings- eller ejerboliger som almene boliger. På denne baggrund har administrationen på vegne af Samvirkende Boligselskaber gennemført drøftelser med JM Danmark for at afdække muligheden for at byde som team på et af de aktuelle byggefelter. Disse drøftelser er mundet ud i nærværende oplæg om at afgive fælles tilbud på byggefelt 1.10 i Århusgadekvarteret. Byggefeltet 1.10 rummer byggeret på i alt etagemeter (em 2 ) fordelt med ca. 800 em 2 til detailhandel og ca em 2 til boligformål. Detailhandelen skal udmatrikuleres som ejerlejlighed, opføres og tilbagesælges til By & Havn. For at kunne opfylde lokalplanens bestemmelser om boliger i størrelsesordenen em 2 skal ca em 2 anvendes til små boliger (ca. 20 boliger á 60 em 2 ) indenfor byggefeltet. Disse eller en del af disse kan eventuelt opføres som almene boliger. Samtidig stiller lokalplanen krav om, at den gennemsnitlige boligstørrelse skal være mindst 95 m 2. Der vil således blive stor variation i boligstørrelserne. Det forventes, at ca. halvdelen af boligarealet opføres som almene boliger, for at kunne opfylde By & Havns samlede krav til antal almene boliger. De almene familieboliger skal opføres indenfor en maksimumspris på kr. + energitillæg kr. = kr. inkl. moms (priser gældende for 2012). Tidsplanen for afgivelse af tilbud kendes i øjeblikket ikke, men det forventes, at udbuddet offentliggøres indenfor meget kort tid. Administrationen anbefaler derfor, at der afholdes miniudbud blandt rådgiverne i rammeaftalen vedrørende nybyggeri om opgaven med at udarbejde skitseforslag til afgivelse af tilbud og om opgaven som totalrådgiver i byggesagen, hvis teamet vinder udbuddet. Hvis udbuddet af nybyggeri i Århusgadekvarteret vindes, vil den vindende rådgiver blive honoreret som aftalt i rammeaftalen. Hvis udbuddet ikke vindes, honoreres rådgiveren for 4/43

5 #JobInfo Criteria=side1# udarbejdelse af skitseforslaget. Udgifter til udarbejdelse af skitseforslag afholdes naturligvis forholdsmæssigt af hver part, henholdsvis almen og privat tilbudsgiver. Formandsskabet vil blive inddraget omkring tilblivelsen af projektet inden tilbuddet afgives. Det indstilles, - at bestyrelsen godkender, at administrationen på vegne af Samvirkende Boligselskaber afgiver tilbud på opførelse af familieboliger på byggefelt 1.10 i Århusgadekvarteret i Nordhavn. - at bestyrelsen godkender, at der gennemføres et miniudbud blandt rådgiverene i rammeaftalen vedrørende nybyggeri, og at bestyrelsen giver administrationen mandat til at foretage bedømmelsen og den endelige tildeling af opgaven. - at bestyrelsen bevilliger kr. inkl. moms til afholdelse af rådgiverhonorar for udarbejdelse af skitseforslag til brug for afgivelse af tilbud. Rådgiverhonoraret på kr. vil kun blive udbetalt, hvis udbuddet om opførelse af nybyggeri i Århusgadekvarteret ikke vindes. Bilag : 1 Oversigt over Århusgadekvarteret Susanne Kühl orienterede om de nærmere planer for hele Nordhavn området. Indflytning i området påbegyndes i Der er nogle uafklarede forhold omkring boligstørrelser, fordi der på den ene side er et ønske om at byggeriet skal rumme nogle små boliger på 60m 2 samtidig med at kravet til gennemsnittet for boligstørrelser er på 95 m 2, hvilket kræver, at der også bygges nogle meget store boliger, som dermed kommer til at sprænge rammerne for boligstørrelser for almene boliger. Der tages forbehold for købsbetingelserne. De almene boligorganisationer har allerede gjort en del indsigelser overfor de generelle betingelser. Men der forhandles stadig med en forventning om at nå til enighed. Frank Sass advarerede mod at samarbejde med private, der vil opføre forretninger i stueetagen med henvisning til erfaringer fra Strandlodshus. Kjeld Poulsen havde også betænkeligheder ved med samarbejdet med private, men han syntes at huslejen så rimelig ud og at det var en god ide også at bygge store boliger. Rolf Andersson svarede, at det er spillereglerne, hvis man vil bygge i området. Den private operatør er JM Danmark. De er lige så forbeholdne overfor ejerforeninger, men der er enighed om at arbejde på et godt naboskab. 5/43

6 #JobInfo Criteria=side1# Susanne Kühl opfordrede til at danne en erfa-gruppe, der opsamler erfaringer fra andre byggerier, så man kan være på forkant med de udfordringer en ejerforening byder på. John B. Sørensen kunne se fordelen ved at der er butikker. På strandlodsvej overtog SAB et færdigt projekt fra andre, mens der her vil være mulighed for at udvikle projektet fra starten. Ellen Højgaard Jensen mente, at ambitionen om at være socialt og energimæssigt bæredygtige, passer godt ind i SAB s profil. Organisationsbestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede dermed at bevillige kr. fra arbejdskapitalen til rådgiverhonorar for udarbejdelse af skitseforslag til brug for afgivelse af tilbud. Beløbet vil indgå i byggesagen, hvis projektet realiseres. 3. Toften 28 Baggrund Den 5. juli 2011 modtog Socialministeriets godkendelse for opførelsen af 10 skæve boliger i Husum/ Brønshøj. Projektet skal opføres af totalentreprenøren AGJ Pitzner, der leverer 10 boligmoduler på 36 m², samt et boligmodul med fælleslokale, vaskerum varmecentral og kontor til den sociale vicevært. Der er ligeledes indgået aftale om leje af Kommunens grunde i minimum 30 år. På grund øget risiko for udgifter for forurening på grunden blev projektet sat i bero. Status På baggrund af den øgede risiko for forurening er der gennemført en ny analyse af jordbundsforholdene. Projektet har nu modtaget 8 miljøgodkendelse, hvilket betyder at byggeriet kan igangsættes fordi forureningsforholdene er kortlagt og der ikke er fundet nogen øget risiko for grundvandsforurening. Så snart byggetilladelsen er modtaget er totalentreprenøren AGJ Pitzner interesseret i at gennemføre projektet med forventet opstart i november måned Økonomi Der er ind til videre anvendt 1,3 mio. kr. til projektet. Herunder udgifter til produktion og opsætning af en pavillon til de almene boligdage. Alle udgifter til projektet er videreført til Københavns Kommune, hvorfor SAB ikke har noget udlæg til projektet, herunder historiske udgifter til rådgivning mm. Kommunen har i alt bevilget 1,6 mio. kr. til projektet, hvorfor SAB skal være meget opmærksomme på, at denne bevilling ikke overskrides, med mindre Københavns Kommune selv finder flere midler til at gennemføre projektet. I forbindelse med de nye undersøgelser og forsinkelsen af projektet har der været ekstra omkostninger på kr. Med risiko for ekstra omkostninger på projektet er det 6/43

7 #JobInfo Criteria=side1# administrationens vurdering at projektet kan gennemføres med en samlet overskridelse på i alt kr. I dialog med Københavns Kommune ønsker kommunen at den økonomiske overskridelse dækkes ligeligt mellem Københavns Kommune og SAB. Københavns Kommune har således indstillet til socialudvalget den 19. september, at der bevilges kr. yderligere til projektet. Dette kræver dog, at SAB er villige til at finde tilsvarende midler. Det er således administrationens indstilling, at SAB bevilger kr. til projektet, hvis man ønsker at realisere de skæve boliger i Toften, Husum. Tidsplan 19. september 2012: Godkendelse af ekstrabevilling på kr. i Socialudvalget, Københavns Kommune. 26. september 2012: Godkendelse af ekstra bevilling på kr. til SAB OB møde. Start oktober 2012: Byggetilladelse. 1. november 2012: byggestart. 1. maj 201: forventet aflevering. Det indstilles, - at projektet igangsættes - at SAB bevilger kr. fra organisationens arbejdskapital Rolf Andersson indledte med at sige, at det ville være synd at opgive projektet efter at have brugt så meget energi på det gennem 12 år. har besluttet at skyde sit honorar ind i sagen, hvilket medfører at restsummen for SAB bliver kr. Baggrunden for fordyrelsen er, at sagen har kørt så længe og at man har været så længe om at opfylde miljøkravene, at miljøkravene er blevet skærpet i mellemtiden. Den ekstra bevilling kan ikke indgå i byggeregnskabet. Det vil være en gave fra SAB og. Organisationsbestyrelsen besluttede, at projektet skal igangsættes og at bevillige kr. fra arbejdskapitalen. 4. Stilledal demonstrationsprojekt - status Bestyrelsen blev sidst orienteret om sagen den 22. juni Sagen har nu følgende status: I forlængelse af afholdt møde med Enemærke & Petersen (E&P) den 21. marts 2012, har nu afholdt afklaringsmøde med afdelingens følgegruppe den 14. maj Sagen er nu som følger: Tag mod have- og gadeside Følgegruppen accepterede E&P s/ Bascons forslag til udbedring ved montering af vindspærre skørt under gulve mod gade og granulat påfyldning mod have- og gadeside efter Bascon s 7/43

8 #JobInfo Criteria=side1# anvisninger i mail af dog med mulighed for senere, at kunne anmelde sagen, hvis dette udbedringstiltag ikke virker efter hensigten, hvilket er i overensstemmelse med ABT93. Tilbud af 14. maj 2012 fra E&P på forbedringsdelen ved montering af vindskørt under gulv blev accepteret med en deling på kr. til afdelingen og kr. til E&P. Rambøll vil blive koblet på som s bygherretilsyn og de samlede udgifter til forbedringsdelen vil blive afholdt over byggesagen. E&P udfører arbejdet vedrørende tagarbejdet fra uge Arbejdet er færdigmeldt d. 10. juli Der vil blive foretaget stikprøve termograferinger af det udførte arbejde, når årstiden tillader dette. Karnapper E&P eftergik i august 2011 alle 12 karnapper udvendigt ved at eftergå og tætne den udvendige vindspærre. Efterfølgende termograferingsrapport dokumenterer, at det stadigvæk trækker uforholdsmæssigt meget fra hjørner og samlinger i karnapperne. Følgegruppen står her stejlt på, at karnapperne skal være 100% tætte og er derfor blevet bedt om at opretholde reklamationen indtil yderligere afklaring foreligger. E&P har totalentreprisen og har derved totalansvaret overfor det udførte. Følgegruppen indvilligede dog i at lade E&P gøre endnu et forsøg på tætning, men vil fortsat have mulighed for at gøre krav gældende (syn & skøn), såfremt udbedringen ikke fører til en acceptabel løsning. Rambøll har nu efterbevist, at der ikke er nok friskluftsventiler i de 33 mindste lejligheder og at der derved ikke kan tilføres rigeligt med erstatningsluft til disse lejligheder, hvorved træk opstår. E&P s rådgivere Bascon har den 3. juli 2012 accepteret reklamationen og har indvilliget i at eftermontere 33 stk. ventilationsriste i de pågældende vinduesrammer til en pris pr. lejlighed på kr. som kunne lade E&P udføre. Alternativt at tilbyde afdelingen en samlet kontant erstatning på kr. Dette fritstiller dog stadigvæk ikke entreprenøren i ikke at udføre tætte karnapper. E&P har indvilliget i at gøre endnu et forsøg ved at der i 3 prøvelejligheder blive demonteret skabe i køkken og badeværelser, for at efterfuge ved mulige utætheder i dampspærren bag skabene, for der igennem at af- eller bekræfte, hvorvidt det har den forventede forbedrende effekt på trækgenerne eller om det er påkrævet at E&P skal gennemføre den helt store destruktive udbedringsmanøvre ved konstruktivt at fjerne årsagen til problemet. Dette vurderes dog at være til gene for beboerne, da udbedringsarbejdet må forventes at tage op til 3-5 dage pr. bolig og at det ikke kan garanteres at beboerne har vand hver dag efter endt arbejde. 8/43

9 #JobInfo Criteria=side1# Der vil blive foretaget termograferinger af de udførte forsøgsarbejder, når årstiden tillader dette. Hvis arbejdet viser sig at være i orden vil det kunne danne præcedens for udbedringsarbejdet i de resterende karnapper og uden udgift for bygherre. Som det sidste udestående vil her blot nævne, at vi endnu ikke har afklaring vedrørende varmekompensationen og på udbedringsforsøgene på altandøre dette pågår. Det indstilles, at bestyrelsen accepterer, at E&P på Bascon s regning udfører en ekstra friskluftsventil i vinduesrammen i de 33 mindste lejligheder. Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Hejdi Gregersen orienterede om opfølgningen på byggesagen. Hun fortalte bl.a. at Enemærke og Petersen har indvilliget i at eftergå alle karnapperne. Der var et par spørgsmål vedrørende regler for forældelsesfrister. Hejdi Gregersen svarede at forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor man mener at bygherre burde have opdaget at der er noget galt rent juridisk. Organisationsbestyrelsen acceptererede, at der udføres friskluftsventil og tog orienteringen til efterretning. 5. Herlevhuse fritidshjem Brandforsikringssagen Der har været afholdt to møder hvor TopDanmark har været repræsenteret ved taksator Erik Jonstrup, Willis har deltaget ved Camilla Elverdal og har været repræsenteret ved rådgiver John Veje og forretningsfører Niels Bonne Rasmussen. Forhandlingsklimaet har fra start været meget behageligt og særlig taksators håndtering af sagen har været professionel og ganske large. Der findes to modeller hvorefter man kan udmåle erstatningen. Erstatning til genopførelse og kontanterstatning til fri rådighed. Da vi er nødsaget til rent praktisk, at likvidere den bestående afdeling og stifte en ny og på grund af den systematik vi i øvrigt arbejder under, har vi været nødsaget til at gå efter en kontanterstatning. Denne er efter forhandling fastsat til 2 mio. kr. til fri rådighed. Herfra går udgifter til grundens rydning, ca inkl. moms (vores andel), hvorimod vores omkostninger til egen rådgiver dækkes af TOP. 9/43

10 #JobInfo Criteria=side1# Resultatet medfører, at afdelingen vil kunne likvideres med et likvidationsprovenu på antageligt noget over 1 mio. kr. der tilfalder SAB s dispositionsfond. (Se bemærkningerne om grundsalg nedenfor). Det bevirker også, at den rammebevilling, der allerede er givet af SAB for at kunne sikre, at byggesagen (den nye afdeling) bliver stillet økonomisk som enhver anden nybyggesag ikke kommer til anvendelse. Den ophørende afdeling har rigeligt med midler. Grunden er ryddet og henligger nu som bar mark. Likvidationsplan Der skal udfærdiges købsaftale mellem afd. Herlevhuse (Fritidshjem) og ny afd. Overdragelsen skal godkendes af kommunen. Købesummen skal fastsættes efter Lov om vurdering af faste ejendomme. Den bestående afdeling skal likvideres efter salg af grunden og likvidationsprovenuet tildeles SAB s dispositionsfond. Dette skal godkendes af Ministerium og Kommune. Formel beslutning om likvidation af afdelingen skal træffes af SAB s bestyrelse. Det indstilles derfor til SAB s bestyrelse, at den træffer beslutning om at likvidere afd. Herlevhuse Fritidshjem efter salg af grunden til SAB ny afd. Den formelle likvidation vil først finde sted efter at eventualforpligtelserne, der ligger i købsaftalen, er afklaret. Navn Følgegruppen foreslår at ny afd. får navnet SAB afd. HerlevÅhuse. Grundsalg/Grundkøb SAB optræder som både køber og sælger. Der foreligger imidlertid en forpligtelse til at handle på markedsmæssige vilkår. Byggeprojektchef i Michael Nielsen-Elgaard, projektleder Rikke Krogh og forretningsfører Niels Bonne Rasmussen har drøftet vilkårene og indstiller følgende: Grunden sælges på en betinget købsaftale (skøde) med overtagelse på tidspunktet for Skema B. (Det er helt sædvanlige vilkår, sælger dækker liggeomkostninger frem til Skema B) Købesummen fastsættes til kr. pr bebygget kvadratmeter, svarende til kr. for grunden. (Der kan bygges m 2.) Sælger dækker ekstrafunderingsudgifter op til max kr. (Der foreligger en rapport, der anslår, at der skal bruges ekstrafunderingsudgifter på dette beløb). Overstiger omkostningerne dette beløb, kan køber hæve handelen. 10/43

11 #JobInfo Criteria=side1# Forureningsklausulen formuleres således, at sælger dækker eventuelle udgifter til oprensning for det tilfælde, at der findes forurening på grunden, med op til max kr. Findes der forurening, der medfører større omkostninger end dette, kan sælger hæve handelen (sædvanlig aftale). Såfremt en af klausulerne rammer loftet er parterne indstillet på at forhandle i forhold til den nye situation. Der gives køber (byggesagen) en sædvanlig frist fra aftalens indgåelse til at få foretaget nødvendige undersøgelser (ca. 5 mdr.). De allerede afholdte udgifter til jordbundsundersøgelser, overslag på nedrivningsomkostninger mv. til i alt kr afholdes af sælger. Når hovedvilkårene (ovenfor) er besluttet bliver der udfærdiget købsaftale på grunden. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen tager orientering om forsikringssagen til efterretning - beslutter likvidationen af Afdeling Herlevhuse Fritidshjem - beslutter at afdelingens navn skal være HerlevÅhuse - godkender rammevilkårene for grundsalg/køb Niels Bonne Rasmussen uddybede punktet. Ole Lagoni indvendte, at han syntes, at navnet Herlev Åhuse lå meget tæt op ad Herlevhuse. Orienteringen blev taget til efterretning og indstillingen blev fulgt, således at organisationsbestyrelsen besluttede at likvidere afdelingen Herlevhuse Fritidshjem, at give den nye afdeling navnet Herlev Åhuse, samt at godkende rammevilkårene for grundsalg/køb. 6. Herlevhuse Fritidshjem udlæg til projektopstart I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at opføre 12 almene familieboliger på Langdyssen 54 i Herlev, anmodes om et udlæg gældende fra september 2012 til januar Udlægget er nødvendigt for at igangsætte processen med at udarbejde byggeprogram og afholde totalentreprisekonkurrence på projektet. Resultatet af totalentreprisekonkurrencen skal danne grundlag for Herlev Kommunes udarbejdelse af en lokalplan, som boligerne kan opføres efter. Den projektspecifikke lokalplan er et myndighedskrav fra Herlev Kommune. Først efter Herlev Kommunalbestyrelses endelige godkendelse af lokalplanen, forventeligt august 2013, kan Skema A godkendelse opnås. 11/43

12 #JobInfo Criteria=side1# Udlægget skal dække omkostninger for honorar til bygherrerådgiver frem til afgørelse af totalentreprisekonkurrencen, vederlag til de konkurrerende 5 totalentreprenører, nødvendige forundersøgelser af grundens bygbarhed samt honorar til for udbud af bygherrerådgivning. Udlægget dækker omkostninger frem til januar 2013, hvor afgørelsen på totalentreprisekonkurrencen viser, om det er muligt at opføre boligerne indenfor den vedtagne økonomi (Maksimumbeløb for familieboliger inkl. energitillæg i alt kr./ m 2 ). Herefter skal organisationsbestyrelsen beslutte, om den ønsker at gå videre med vinderprojektet. Hvis bestyrelsen beslutter at stoppe projektet går udlægget tabt, ellers indfinansieres det i byggesagen. Hvis bestyrelsen beslutter at gennemføre projektet bliver det nødvendigt, at øge udlægget med cirka kr., som skal dække honorar til den vindende totalentreprenør samt bygherrerådgiver i projekteringsfasen. Udlægget forsøges dækket af en projekteringskredit i en bank, alternativt skal SAB s udlæg forøges. Udlægget skal bevilges frem til godkendelse af Skema A og Skema B i august 2013, hvor det indfinansieres i byggesagen. Der vil blive søgt særskilt om forøgelsen af udlægget. Følgende budget er opstillet for projekteringskreditten: Budget Honorar til bygherrerådgiver Konkurrenceudgifter Forundersøgelser Honorar for udbud ifgl. Prisblad 2012 I alt kr kr kr kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender et udlæg på kr. til projektets opstart som et rentefrit lån af dispositionsfonden, med en forventning om at beløbet indfinansieres i projektet, når det realiseres. Organisationsbestyrelsen besluttede, at godkende et udlæg på kr. som et rentefrit lån fra selskabets arbejdskapital med forventning om at beløbet dækkes af byggesagen, når projektet realiseres. 7. Ansøgning om trækningsret til helhedsplan for Bellahøj I 3025 Bellahøj I+II arbejdes der med en helhedsplan. Det er alle fire boligafdelinger, der skal have skiftet væsentlige bygningsdele som for eksempel facader, diverse installationer og badeværelser. LBF har givet tilsagn om finansiering i form af 208 mio. kr. i støttelån og 12/43

13 #JobInfo Criteria=side1# 131 mio. kr. i ustøttede lån. Der arbejdes med en række forbedringsarbejder. Af disse kan følgende falde ind under principper for tildeling af trækningsret: Betonfacader Vinduer/udvendige døre Trapperum Badrum Køkkener I alt kr. 75,9 mio. kr. 22,9 mio. kr. 11,2 mio. kr. 51,2 mio. kr. 50,2 mio. kr. 211,4 mio. Finansieringssummen for disse arbejder er på 211,4 mio. kr. Der ansøges om egen trækningsret på 52,85 mio. kr., hvilket svarer til 25%. Beløbet skal udbetales i 2017, hvor den akkumulerede trækningsret i 3. kvartal er på ca. 67 mio. kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender brug af egen trækningsret til Bellahøj I+II på 52,85 mio. kr., hvilket svarer til 25% af forbedringsarbejdernes andel på 211,4 mio. kr. Bilag : 2 Skema, budget og handleplan for Bellahøj Trækningsretsudvalget indstillede at der bevilliges trækningsret til facader, trapperum mv. men ikke til køkkener og badeværelser Men fordi der arbejdes på en indstilling om fritagelse for G-indskud blev punktet udskudt til et ekstraordinært møde den 3. oktober 2012 til endelig beslutning. 8. Herlevhuse udskiftning af gasfyr - byggeregnskab Udskiftningen af gasfyr i Herlevhuse blev afsluttet i januar 2012, og det reviderede byggeregnskab er nu modtaget. Regnskabet er godkendt af følgegruppen på møde den 21. marts 2012, og fremsendt til Herlev Kommune den 9. juli Udskiftningen er gennemført over tre etaper, hvor i alt 164 fyr ud af afdelingens 265 gasfyr blev skiftet. De resterende fyr var allerede udskiftet før projektets start. Regnskab Det samlede resultat er 8,3 mio. kr. mod det budgetterede på 9,8 mio. kr. 13/43

14 #JobInfo Criteria=side1# De mindre udgifter skyldes mindre entrepriseudgifter end ventet samt færre udgifter til byggelånsrenter og stempelomkostninger. I byggeregnskabet er medtaget udgift til byggeskadeforsikring for etape 3 ordningen er først trådt i kraft i Der er opnået energitilskud på i alt kr. Regnskab Budget Håndværkerudgifter Omkostninger og gebyrer Samlet anskaffelsessum Finansiering Herlev Kommune har godkendt, at projektet finansieres dels af henlæggelsesmidler og dels af et kreditforeningslån, og at projektet ikke medfører lejestigning, da henlæggelserne kan nedsættes. Udgifterne finansieres af henlæggelsesmidler på i alt 4 mio. kr. (der er overført 1,3 mio. kr. i 3 år) og af et kreditforeningslån på 4,02 mio. kr. Projektet finansieres som følger: - Låneoptagelse kr. - Henlæggelser kr. - Energitilskud kr. - I alt kr. Den årlige ydelse er beregnet til kr., som modregnes af besparelse i henlæggelserne, da der ikke skal henlægges lige så stort beløb til udskiftning af gasfyr. Der sker således ingen lejestigning som følge af udskiftningsprojektet. Der skal dog stadig henlægges til udskiftning, da cirka 100 fyr er 4-9 år gamle på nuværende tidspunkt. Der regnes med en levetid på 15 år. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag : 3 Byggeregnskab pr. 31. december 2011 Byggeregnskabet blev godkendt. 14/43

15 #JobInfo Criteria=side1# 9. Byggeregnskab for Husum Vænge renovering af kældre m.m. Projektet omfatter en total istandsættelse af afdelingens hobbyrum i fælleshuset. Herunder etablering af elevatorlift, handicaptoilet, flisebelagt terrasse, dræn/fugtsikring m.m. Projekt og finansiering blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 25. oktober Arbejdet blev afleveret den 9. december 2011 og der foreligger revisionsgodkendt byggeregnskab af 22. juni Byggeregnskabet er som følger: Sammenstilling Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter kr kr kr. Omkostninger og gebyrer _ kr. _ kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Påregnet finansiering Henlæggelsesmidler Lån i egne midler kr kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr. Byggeregnskabet blev godkendt af afdelingsbestyrelsen på møde den 26. april Det indstilles, at organisationsbestyrelsen at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag : 4 Byggeregnskab pr. 31. marts 2012 Byggeregnskabet blev godkendt. 10. Renovering af have i Langelandshus godkendelse af endeligt byggeregnskab Afdelingen Langelandshus vedtog på ekstraordinært afdelingsmøde 29. april 2011, at gennemføre en renovering af afdelingens haveanlæg Der blev dengang vedtaget et budget på kr. med en huslejekonsekvens på 17,34 kr. pr. m2/pr. år. Efterfølgende blev budgettet dog opjusteret til kr., hvilket på grund rentefald alligevel resulterede i en reduceret huslejekonsekvens på 15,85 kr. pr. m2/pr. år. 15/43

16 #JobInfo Criteria=side1# Regnskabet ved byggeriets afslutning, balancerede med en samlet anskaffelsessum på kr. Heri var der afsat et reservationsbeløb på kr., til brug for byggesagens endelige afslutning. Nu, hvor byggesagen er endeligt afsluttet, er der nu udarbejdet endeligt byggeregnskab for sagen, og der henvises til byggeregnskab af 31. juli 2012 hvor af det fremgår, at der har været et mindre forbrug på kr. i forhold til det afsatte reservationsbeløb. Således er den endelige anlægsudgift for haverenoveringen i Langelandshus endeligt opgjort til kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab af 31. juli Bilag : 5 Endeligt byggeregnskab pr. 31. juli 2012 Byggeregnskabet blev godkendt. 11. Kloakrenovering i Falsterbo godkendelse af endeligt byggeregnskab Afdelingen Falsterbo vedtog på ekstraordinært afdelingsmøde 14. oktober 2009, at gennemføre en renovering af afdelingens udvendige kloak, samt istandsættelse af nedlagt asfaltareal ved Merløsevej til nyt græsklædt areal med belyst gangsti. Der blev dengang vedtaget et budget på kr. Regnskabet ved byggeriets afslutning, balancerede med en samlet anskaffelsessum på kr. Her i var der afsat reservationsbeløb på kr., til brug for byggesagens endelige afslutning. Nu, hvor byggesagen er endeligt afsluttet, er der udarbejdet endeligt byggeregnskab for sagen, og der henvises til byggeregnskab af 31. juli 2012 hvor af det fremgår, at der har været et mindre forbrug på kr. i forhold til det afsatte reservationsbeløb. Således er den endelige anlægsudgift for kloakudskiftningen i Falsterbo endeligt opgjort til kr. 16/43

17 #JobInfo Criteria=side1# Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab af 31. juli Bilag : 6 Endeligt byggeregnskab pr. 31. juli 2012 Byggeregnskabet blev godkendt. 12. Fynshuse vinduesudskiftning godkendelse af endeligt byggeregnskab Projekt og finansiering blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 8. marts 2011 og i Københavns Kommune den 5. april Organisationsbestyrelsen godkendte projektet på bestyrelsesmøde den 11. april På mødet blev det samtidig besluttet at tildele Fynshuse 2/3 i egen trækningsret svarende til kr. Arbejdet blev afleveret den 29. februar 2011 og der foreligger revisionsgodkendt byggeregnskab af 3. juli Byggeregnskabet er som følger: Sammenstilling Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter kr kr kr. Omkostninger og gebyrer _ kr. _ kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Påregnet finansiering Lånefinansiering 30 år kr kr kr. Egen finansiering kr kr. 0 kr. LBF egen trækningsret kr kr kr. Energitilskud kr. 0 kr kr kr kr kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskab af 31. december Bilag : 7 Byggeregnskab pr. 31. december 2011 Byggeregnskabet blev godkendt. 17/43

18 #JobInfo Criteria=side1# 13. Rolandsgården udskiftning af altan- og terrassedøre byggeregnskab Byggeregnskab for udskiftning af altan- og terrassedøre forelægges til godkendelse. Byggesagen har ikke været uden problemer med hensyn til den håndværksmæssige kvalitet i forbindelse med isætningen af altan- og terrassedøre, som anses for at være et relativ simpelt monteringsarbejde. Efterfølgende har det været svært at få entreprenøren Gladsaxe Totalentreprise til få rettet fejlene. Altan- og terrassedørs udskiftningen blev afleveret den 7. juni 2010, men først nu er 1 års mangeludbedring endeligt blevet afsluttet fra entreprenørens side. Anskaffelsessum: Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter Omkostninger og gebyrer Samlet anskaffelsessum I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb på i alt kr. Finansiering: Regnskab Budget Lånefinansiering 30 år LBF egen trækningsret Der henvises til byggeregnskab pr. 30. september 2010 vedlagt som bilag 8. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag : 8 Byggeregnskab pr. 30. september 2010 Frank Sass påpegede, at trækningsretsbeløbet ikke er blevet rettet til i forhold til den endelige anskaffelsessum. Byggeregnskabet kunne dermed ikke godkendes. 14. Tingbjerg I helhedsplan skimmelsvamp På sidste organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012 godkendte bestyrelsen, at der gennemføres en helhedsplan i Tingbjerg afdeling I vedr. afhjælpning af facader og skimmelsvamp, således at skema A ansøgningen kunne fremsendes til kommunens behandling inden 1. oktober 2012 og Landsbyggefondens godkendelse inden 1. januar /43

19 #JobInfo Criteria=side1# Status på udarbejdelse af helhedsplanen er, at rådgiverne har udarbejdet et udkast til teknisk rapport inkl. økonomiskemaer med oplæg til projektomfang. Dette materiale er gennemgået med afdelingsbestyrelsen den 11. september 2012 og med kommunen og Landsbyggefonden den 13. september Materialet skal nu tilrettes efter de indgåede aftaler. Der er aftalt følgende proces for helhedsplanen: Møde 18. september 2012 med Landsbyggefonden hvor afslutning af finansiering og driftsstøtte af den oprindelige helhedsplan Tingbjerg Utterslevhuse afklares, så grundlaget for den nye helhedsplan i SAB afdeling I kan aftales. Møde med Københavns Kommune om udformning af løsninger i materialet Møde med Følgegruppen 1 den 25. september 2012 Bearbejdning af materialet så skema A ansøgningen kan fremsendes til Kommunen og Fonden den 1. oktober Møde med følgegruppen 2 primo oktober 2012, for planlægning af indkaldelse og beslutningsgrundlag til det ekstra ordinære afdelingsmøde. Ekstra ordinært afdelingsmøde søges afholdt ultimo oktober / primo november 2012 Afdelingsmødets beslutning fremsendes til kommunen senest den 13. december 2012 Organisationsbestyrelsen bedes udpege 2 repræsentanter til deltagelse i følgegruppen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt udpeger 2 repræsentanter til følgegruppen. Vibeke Gravlund orienterede om helhedsplanen. Landsbyggefonden og Kommunen lægger vægt på at der indarbejdes tilgængelighed i projektet, hvilket vil sige at der skal skabes adgang til stuelejligheder fra terræn, etableres to elevatorer i det der hedder blok 19, samt indarbejdes generel tilgængelighed i lejlighederne. Lene Vennits fremlagde forskellige modeller for projektet med og uden huslejestøtte fra Landsbyggefonden og med og uden tilgængelighed. Da der også her forudsættes delvis fritagelse for indbetaling af G-indskud, fremlægges der et endeligt forslag på det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 3. oktober Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og valgte Kjeld Poulsen og Ole Lagoni til følgegruppen for helhedsplanen. 19/43

20 #JobInfo Criteria=side1# 15. Udpegning af medlem til byggeudvalg for Tingbjerg kulturhus Københavns Ejendomme varetager bygherrefunktionen for kulturhuset. 29 arkitektfirmaer/teams har anmodet om at blive prækvalificeret til at give totalrådgivning heraf er 5 nu udvalgt til at indgå i det videre forløb. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på at firmaerne har erfaringer med at opføre byggerier i en prisklasse der svarer til rammen på 44 mio. kr. for kulturhuset, at de har bygget kultur/fritidsinstitutioner, samt har erfaring med nybygning som tilbygninger til eksisterende byggeri. Det er i udbudsmaterialet præciseret, at bygningen skal opføres vedligeholdelsesfrit, for at sikre så lave driftsudgifter som muligt. Den overordnede tidsplan er som følger: Teknisk program (herunder verificering): 1. november januar 2013 Dispositionsforslag: 1. januar marts 2013 Projektforslag: 1. marts maj 2013 For- og hovedprojekt inkl. myndighedsgodkendelse: 1. maj september 2013 Udbud, licitation og kontrakt: 15. september november 2013 Udførelse: 1. december december 2014 Entreprenør aflevering: 1. december 2014 Herefter er der 14 dages mangel udbedring til entreprenøren. Så i bedste fald en ibrugtagning først i Det er aftalt med kommunen, at der skal nedsættes en følgegruppe med to beboerrepræsentanter fra hhv. fsb og SAB - en fra afdelingsbestyrelsesniveau og en fra boligorganisationen. På et senere tidspunkt nedsættes en idegruppe med repræsentanter fra foreninger, beboergrupper mv. som skal bistå med ideer til, hvilke aktiviteter der skal foregå i Kulturhuset. Der skal også etableres en bestyrelse. Da vedtægterne for kulturhuset ikke er endeligt aftalt vender vi tilbage mht. medlemmer til bestyrelsen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger et medlem til følgegruppen (byggeudvalget). Lene Vennits omdelte et papir til beskrivelse af organiseringen omkring kulturhuset. Hun informerede desuden om, at der den 8. oktober 2012 afholdes et informationsmøde i Tingbjerg om, hvad de oprindelige tanker med kulturhuset var og om den fremtidige proces. Kjeld Poulsen advarede mod at byggeudvalget deltager i møder med entreprenøren. Han foretrækker, at der etableres en følgegruppe. Hans Nielsen er valgt som afdelingens medlem af byggeudvalget. Stig Torp Kaspersen blev valgt som organisationsbestyrelsens medlem. 20/43

21 #JobInfo Criteria=side1# John B. Sørensen konkluderede, at det skal afklares, hvilken kompetence der ligger i byggeudvalget og hvordan det står i forhold til det der i SAB normalt hedder følgegrupper. Han orienterede desuden om, at vedtægter og rammeaftale vil blive udsendt til skriftlig høring. 16. SAB s hjemmeside Som et led i SAB s profileringsstrategi har bestyrelsen ønsket en drøftelse af SAB s hjemmeside. SAB s hjemmeside fungerer og indeholder en del relevante oplysninger, men den fremstår lidt umoderne og den er ikke ret brugervenlig eller målgruppeorienteret. Den er opbygget på en måde så den virker indforstået. Beboere, afdelingsbestyrelser og andre har sandsynligvis svært ved at orientere sig på siden. Se bilag 9 med eksempler herpå, samt ideer til hjemmesideformål og inspiration. En god hjemmeside kan opbygges på en måde, så man fra forsiden kommunikerer direkte til forskellige målgrupper, f.eks. beboere, afdelingsbestyrelser og kommende beboere. På den måde vil man kunne servere information mere målrettet og præcist, da det jo er ret forskellige behov for information den kommende beboer og afdelingsbestyrelsesmedlemmet har. Hjemmesiden vil også kunne udvikles, så den i højere grad kan understøtte SAB s værdier. F.eks. blev der på SAB s seminar udtrykt ønske om, at det i højere grad blev muligt at videndele på klimaområdet. Det kunne der skabes en interaktiv platform for på en ny hjemmeside. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter, hvorledes den ønsker at hjemmesiden skal bruges fremadrettet, som et led i SAB s profileringsstrategi. Bilag : 9 Oplæg om SAB s hjemmeside Der var en diskussion om, hvem der er målgruppen for hjemmesiden. Der var generel enighed om, at det er de nuværende og aktive beboere. Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal nedsættes et udvalg til at arbejde videre med udvikling af hjemmesiden. 17. Driftsfællesskaber Som bekendt blev det aftalt på SAB s bestyrelsesseminar i foråret, at formand John B. Sørensen skulle invitere bestyrelserne i Husum området til et møde om driftsfællesskab. Dette møde blev afholdt den 29. august Den 4. september blev der holdt parallelt møde med funktionærerne i Husum området. 21/43

22 #JobInfo Criteria=side1# Gennemførelse af forandringsprocesser, kræver god forberedelse og det er centralt at der bliver en åben og parallel proces med såvel bestyrelser som personale og fagforening/tr. Administrationen er derfor nødt til hele tiden at være to skridt foran processen, vi foregriber dermed ikke begivenhedernes gang eller træffer beslutninger hen over hovedet på bestyrelserne, men sikrer at processen kan fortsætte. Vi er derfor i færd med at analysere en række forhold, herunder af personalepolitisk karakter. I bilag 10 er de centrale emner som bestyrelsen bedes forholde sig til beskrevet. John B. Sørensen vil på mødet mundtligt orientere om udkommet af og drøftelserne på mødet med afdelingsbestyrelserne og Lene Vennits om mødet med funktionærerne. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og tilkendegiver om de kan tilslutte sig de personalepolitiske forslag. Bilag : 10 Centrale personalepolitiske emner John B Sørensen refererede kort fra mødet med afdelingsbestyrelserne i Husum. Der blev fremført en række bekymringer fra de afdelinger, der er involverede. Det blev besluttet at der skulle udpeges et par stykker fra hver afdeling til at arbejde videre med at imødekomme eller bearbejde disse bekymringer. Vi må tage til efterretning at nogen syntes, at de ikke var blevet informeret tidligt nok om projektet, sagde John B. Sørensen. Frank Sass tilføjede, at der i forhold til den videre proces var stemning for at der skal holdes flere møder, før man vil tage endelig stilling. Næste møde er den 31. oktober Lene Vennits informerede om, at der blev afholdt et parallelt møde med personalet. Det var et meget positivt og konstruktivt møde. Personalet var meget interesserede i at processen fortsættes med inddragelse af personalet. Mogens Hansen kommenterede, at det virkede som om, at de der havde været inddraget i processen var meget positive, derfor er det vigtigt med information og inddragelse af dem alle sammen. Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen og Bjarne Krohn talte for den lønmodel, hvor man lader folk, der går ned i ansvar beholde deres nuværende løn og sætter den i bero indtil den har nået sit rette niveau. Frank Sass gav udtryk for, at det var noget der lå afdelingsbestyrelserne meget på sinde at funktionærerne ikke går ned i løn. Ole Lagoni og Kjeld Poulsen fremførte en anden bekymring hos afdelingsbestyrelserne som er frygten for at miste deres faste mand og for at afdelingsbestyrelserne mister kontakt til ejendomskontoret. Lone Ulholm indvendte, at det er helt galt, hvis de enkelte afdelingsbestyrelser agerer arbejdsgivere og skal have indflydelse på lønnen, men tilsluttede sig i øvrigt Stig, Bjarne og Kjelds indstilling til løn. 22/43

23 #JobInfo Criteria=side1# Hendes erfaring med driftsfællesskab i sin egen afdeling var i øvrigt, at man ikke behøver forestille sig at én mand skal gå rundt til syv afdelinger. Man kan udmærket have en kontaktperson i den enkelte afdeling og i øvrigt behøver driftslederen ikke deltage i alle afdelingsbestyrelsens møder. Meget kan løses pr. mail eller telefon. John B. Sørensen fremførte, at han heller ikke går ind for, at man sætter folk ned i løn, men konkluderede at det må overlades til de parter, der er sat til at forhandle og afgøre det. Mange spørgsmål skal afklares lokalt - hvad kan lade dig gøre og hvad er hensigtsmæssigt lige her? Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Kunstansøgning fra Bispebjerg Terrasser Kunstudvalget har modtaget en ansøgning fra Bispebjerg Terrasser om tilskud til indkøb af to Julie Høm relieffer. Reliefferne vil indeholde vildgæs som motiv og tænkes opsat på gavle ud mod Frederiksborgvej. Bispebjerg Terrasser er beliggende ved Utterslev mose, hvor der lever mange vildgæs. Afdelingen har derfor tidligere taget initiativ til udsmykning af bebyggelsen med gåsen som tema. I august 2004 blev der med hjælp fra Københavns Kommune og SAB s kunstpulje opsat en statue af en vildgås på Bispebjerg Parkallé udført af Julie Høm. Siden har afdelingen selv bekostet et par relieffer af samme kunstner opsat på gavle på Rådvadsvej vej ud mod Utterslev mose. Afdelingen ønsker sig nu to nye relieffer med en mere central og synlig placering. Der søges om op til kr. til anskaffelsen. Afdelingen vil selv afholde udgifter til transport og ophængning og til merudgiften, hvis reliefferne bliver dyrere end kr. Kunstudvalget var den 23. august 2012 på besøg i afdelingen for at få uddybet ansøgningen og se på mulige placeringer. Det er kunstudvalgets vurdering, at den påtænkte placering af de ansøgte relieffer er meget central og synlig og vil komme afdelingens beboere og de mange mennesker der dagligt færdes på Frederiksborgvej til gode. Kunstudvalget indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilliger op til kr. fra den reserverede kunstpulje i arbejdskapitalen til indkøb af to relieffer til Bispebjerg Terrasser. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen fra kunstudvalget og bevilligede op til kr. fra arbejdskapitalen til indkøb af relieffer til Bispebjerg Terrasser. 23/43

24 #JobInfo Criteria=side1# 19. Fælleslokaler i Brohuset og Sejlhuset Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, er der i både Brohuset og Sejlhuset en overkapacitet af fælleslokaler, fordi der oprindeligt var planlagt et seniorbofællesskab i hver afdeling med egne fælleslokaler. Både i Brohuset og Sejlhuset har dette forhold været bragt op i de to fælles afdelingsbestyrelser på et fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9. juni 2011, på afdelingsmøde i Brohuset den 6. september 2011 og fælles ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2011 og afdelingsmøde den 11. september 2012 i Sejlhuset. Brohuset I Brohuset har møderne resulteret i en beslutning om, at afdelingen ønsker at få ommærket de to små lejligheder på 7. sal til beboelse. De to lejemål, der begge er 1 værelses boliger på ca. 73 m 2, har hidtil været benyttet som henholdsvis afdelingsbestyrelseslokale og gæstebolig. 3B og SAB ejer et lejemål hver (se oversigt i bilag 11). Der er indsendt en ansøgning til Københavns Kommune om ommærkning således, at SABafdelingen får et lejemål mere til udlejning og dermed en forventet ekstra lejeindtægt. Der er desuden indsendt en tillægsansøgning til Københavns Kommune om at måtte udvide lejemålet med yderligere 8 m 2 ud i reposen, således at lejligheden får et ekstra værelse og bliver på i alt 82 m 2 svarende til lejlighedstype B4 (S) som ses af tegningen i bilag 12. Sejlhuset Vedlagt som bilag 13 er en oversigt over Sejlhusets fælleslokaler. Fælleslokale A benyttes i dag som festsal og D benyttes som bestyrelseslokale af afdelingsbestyrelsen. Spørgsmålet er, hvad der fremover skal ske med lokale B. I Sejlhuset er beboerne på afdelingsmødet den 11. september blevet præsenteret for fire forskellige muligheder: 1. Fælleslokaler. Afdelingen kan vælge at benytte fælleslokalerne til aktiviteter for beboerne. F.eks. til mødelokaler eller selskabslokaler til mindre familiearrangementer og børnefødselsdage eller til andre aktiviteter i afdelingen. Denne model vil ikke medføre en indtægt i afdelingen, men den vil være udgiftsneutral for afdelingens økonomi. 2. Boliger. Lokale B består egentlig af to lejemål adskilt af en midtervæg med dør i, der ved blænding af døren kan blive til to boliger. Det ene lejemål vil komme til at tilhøre 3B og det andet SAB. Denne model vil tilføre afdelingerne en årlig lejeindtægt for to boliger svarende til ca kr. årligt. Der må tages forbehold for at udlejningen kan blive vanskelig pga. indbliksgener. 3. Udlejning til erhverv. Byens Forlag har givet udtryk for at de kunne være interesserede i at leje lokalerne, hvilket kunne give afdelingen en lejeindtægt. På grund af lovgivningen kan man dog ikke uden videre leje lokaler i en almen boligafdeling ud til erhverv. Der er 24/43

25 #JobInfo Criteria=side1# en masse betingelser (herunder en godkendelse fra kommunalbestyrelsen) og hvis betingelserne kan opfyldes er det et krav at boligselskabet (her både 3B og SAB) opretter et selskab (et ApS), som koster min kr. at oprette. Det blev for et par år siden vurderet af en ejendomsmægler at markedslejen ville være kr. pr. m 2 pr. år svarende til en indtægt på kr. årligt med forbehold for at udlejningssituationen og priserne kan have ændret sig. 4. Salg. En mulig køber for lokalerne kunne være Københavns Kommune, der aktuelt mangler lokaler til brug for daginstitutioner. Kommunen har allerede forespurgt om muligheden for at benytte lokalerne i tilknytning til den institution, der allerede findes i afdelingen eller som opsamlingslokaler for udflytterbørnehaven. Det vides ikke om kommunen er interesseret i at købe eller leje lokalerne. Et frasalg skal godkendes af såvel kommunen som staten og prisen fastsættes af vurderingsmyndigheden. Afdelingen er blevet bedt om at tage stilling til mulighed nr. 1 - om de selv vil benytte lokalerne, som fælleslokaler for beboerne. Hvis ikke er det boligorganisationerne 3B og SAB der skal tage endelig stilling til de tre andre muligheder, men afdelingsmødet er blevet bedt om at forholde sig til mulighederne og meddele deres holdning og ønsker til de oplistede muligheder, så boligorganisationerne SAB og 3B kan have det med i overvejelserne. Udfaldet af afdelingsmødet er ikke kendt i skrivende stund og der vil derfor blive redegjort mundtligt herfor på organisationsbestyrelsens møde. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen godkender omdannelsen og udvidelsen af lejemålet i Brohuset, C.F. Møllers Alle 50, 7. tv. til boligformål med forbehold for indhentet tilladelse fra Center for Byggeri, Københavns Kommune. - at organisationsbestyrelsen bemyndiger formandsskabet og administrationen til at gå i dialog med 3B om ønsker og muligheder for anvendelse af beboerlokalet i Sejlhuset med henblik på at fremsætte et endeligt forslag på næste organisationsbestyrelsesmøde den 14. november at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag : 11 Oversigt over 7. sal i Brohuset Bilag : 12 Lejlighedstype B4(S) Bilag : 13 Oversigt over fælleslokaler i Sejlhuset Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og to orienteringen til efterretning. 25/43

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet...4 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere