Aabenraa Kommune Årsregnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 1"

Transkript

1 Aabenraa Kommune Årsregnskab

2 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Hoved- og nøgletal 10 Kommunens årsregnskab 2013 Anvendt regnskabspraksis 11 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (Kontoopdelt) 15 Balance 16 Regnskabsopgørelse(udvalgsopdelt) 18 Noter til årsregnskab og balance 19 Skatter og generelle tilskud 54 Økonomiudvalget 57 Skole- og dagtilbudsudvalget 61 Børne- og familieudvalget 65 Socialudvalget 69 Sundhedsudvalget 79 Arbejdsmarkedsudvalget 88 Teknik- og miljøudvalget 93 Kultur- og Fritidsudvalget 97 Plan- og Trafikudvalget 101 Beredskabskommissionen 104 Anlægsinvesteringer 107 Jordforsyningen 120 Renter og nettolåneoptagelse - økonomiudvalget 122 Bevillingsoversigt 123 2

3 Generelt Kommuneoplysninger Kommune Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Telefon: Telefax: Hjemmeside: SE/CVR.nr.: Regnskabsår: 1. januar december Byrådet Fra 1. januar 2014 Thomas Andresen (V) Rasmus Lyngbak Bøgen (V) Povl Kylling Petersen (A) Ejler Schütt (O) Philip Tietje (V) Kim Brandt (A) Tim Wulff (V) Kirsten Nørgård Christensen (V) Christian Panbo (A) Erwin Andresen (S) Kaare Solhøj Dahle (O) Gert Nordklitgaard (Ø) Carina Underbjerg Hansen (V) Signe Bekker (A) Lars Kristensen (V) Jette Julius Kristiansen (O) Erik Uldall Hansen (A) Jan Riber Jakobsen (C) Martin Ugilt Thomsen (V) Jens Wistoft (V) Svend Hansen Tarp (A) Kurt Andresen (S) Thomas Juhl (V) Christian G. Lauridsen (O) Helga Nørgaard (A) Eivind Underbjerg Hansen (V) Michael Christensen (F) Bent Sørensen (V) Dorte Soll (A) Mette Hørlück (V) H. Kristian Wollesen (O) 3

4 Generelt Byrådet pr Tove Larsen (A) Povl Kylling Petersen (A) Svend Hansen Tarp (A) Helga Nørgaard (A) Karsten Meyer Olesen (A) Poul Solberg Hansen (A) Christian Panbo (A) Dorte Soll (A) Jan Toft Jensen (A) Signe Bekker (A) Jørgen Witte (A) Else Gehrke Hansen (A) Folke G. Kryger (A) Frede Rahr Petersen (A) Gert Nordklitgaard (Ø) Jørn Ulrik Larsen (F) Susanne Beier (V) Hans Henrik Philippsen (V) Gert Larsen (V) Tim Wulff (V) Thomas Andresen (V) Hans Philip Tietje (V) Kirsten Nørgård Christensen (V) Karina T. Rogat (V) Philip Tietje (V) Mette Hørlück (V) Bent Sørensen (V) Ejler Schütt (O) Erwin Andresen (S) Kurt Andresen (S) Jan Riber Jakobsen (C) Kommunaldirektør Niels Johannesen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5100 Odense C. 4

5 Generelt Tilfredsstillende regnskabsresultat Borgmesterens forord 2013 regnskabet følger trenden fra de senere års regnskaber. Vi har i lighed med 2012 regnskabet et overskud på den ordinære drift, der overstiger det oprindelige budgets forventninger. Med et overskud på 139 mio. kr. på den ordinære drift i 2013 opfyldes den økonomiske politiks målsætning på ca. 135 mio. kr. lige nøjagtig. Resultatet af ordinær drift er nok det vigtigste enkeltstående tal i regnskabet, og det er derfor ekstra glædeligt, at vi har et så tilfredsstillende resultat målt på denne parameter. Det afspejler sig også i, at der ikke er deciderede problemområder tilbage i kommunens økonomi. Nok overskrides budgettet til de kendte vanskeligt styrbare områder; overførsler og anbringelser af børn, men også disse områder er styringsmæssigt og økonomisk inde i en god udvikling. Vores institutioner bidrager også til budgetoverholdelsen. De har således samlet set brugt ca. 24 mio. kr. mindre end deres budget. Det svarer stort set til det beløb, som de også fik overført fra Vi har i 2013 anlæg for 107 mio. kr. netto. Det er noget mere end i de foregående år, men stadig mindre end vi oprindeligt havde budgetteret med. Det oprindelige budget var på 114 mio. kr. De resterende beløb forventes overført til Af andre væsentlige regnskabsmæssige poster kan nævnes en nettolåneoptagelse på knap 13 mio. kr. samt ikke mindst netto finansforskydninger på knap 74 mio. kr. Denne meget store enkeltpost dækker primært over, at vores udestående med staten falder med over 100 mio. kr. Kommunen har med andre ord over 100 mio. kr. mindre pr som følge af, at vi ikke længere har penge fra staten i kommunekassen ventende på, at de skal udbetales til borgerne. Det er især konsekvenserne af etablering af Udbetaling Danmark, som vi her ser. Det betyder samlet, at kassebeholdningen pr. 31. december 2013 er faldet med ca. 31 mio. kr., men som ovenfor nævnt er der reelt tale om tekniske forhold, der ikke er resultat af lokale forhold. Ser vi på den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er den steget en anelse fra 172 mio. kr. i 2012 til knap 174 mio. kr. i Modsat er gælden pr. indbygger steget med ca. 200 kr.. Samlet set er det et tilfredsstillende regnskabsresultat, der dog også indeholder oplysninger om, at indbyggertallet fortsat er faldende. Ved udgangen af 2013 boede der personer i Aabenraa Kommune. Det er et fald på 272 personer på et år. Det bliver de kommende års største udfordring af få vendt dette tal til en fremgang. 5

6 Generelt 6

7 Generelt Revisionspåtegning Kommunens eksterne revision skal i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. august 2014 forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. 7

8 Generelt Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Hovedtallene i Aabenraa Kommunes regnskab for 2013 kan opstilles således: Oversigt i kr. Oprindeligt budget 2013 Overført fra 2012 Tillægsbev. Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse Ompl. Skatter og generelle tilskud i alt Ansøgte overførsler til 2014 Driftsudgifter i alt Driftsresultat Renteudgifter netto i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Jordforsyning netto i alt Resultat Netto låneoptagelse Finansforskydninger Påvirkning kassebeholdning indtægt/merforbrug/overførsel til 2013 / - udgift/mindreforbrug/lån af budget 2013 Resultatet af den ordinære drift viser i 2013 et overskud på 139,2 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 75,5 mio. kr. (korrigeret budget). Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 41,5 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. mere end sidste år. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driften på netto 53,0 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder: 29 mio. kr. til overførselsudgifter (primær aktivering, ledighedsydelse, sygedagpenge) 14,9 mio. kr. til anbringelsesområdet (børn og unge) 6 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunens medfinansiering af regionens udgifter til sygehusdrift) Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2013 blevet ca. 31,2 mio. kr. mindre. Årets resultat bidrager dog med en forøgelse på 29,8 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse på 12,6 mio. kr.. Årets resultat samt nettolånoptagelse bidrager således til en forøgelse at de likvide aktiver med 42,4 mio. kr.. 8

9 Generelt Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december derimod blevet formindsket med netto ca. 73,7 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er: Forøgelse: Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (5,7 mio.) Forøgelse: Ændring af deponerede beløb (15,1 mio. kr.) Formindskelse: Statens forskudsrefusioner er 121,7 mio. kr. mindre end i regnskabsåret Dette skyldes etablering af Udbetaling Danmark, hvor forskellige former for pensionsudbetalinger m.m. nu er flyttet over til Udbetaling Danmark fra kommunerne. Forøgelse: Øvrige finansielle nettoforskydninger (27,2 mio. kr.) der hovedsageligt vedrører forskellige mellemregningskonti. 9

10 Generelt Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i kr. Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsområderne (selskabsgjort pr. 1. januar 2010 ARWOS) Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger) Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld - heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.) Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Landsgennemsnit kr Udskrivningsprocent kommuneskat 25,4 25,4 25,4 Grundskyldspromille 18,9 18,9 18,9 Indbyggertal pr. 31. december

11 Generelt Kommunens årsregnskab 2013 Anvendt regnskabspraksis Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden er fastsat til den 15. januar. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Aktivering af anlægsaktiver og afskrivninger herpå registreres direkte på kommunens status med modpost på egenkapitalen. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Ændret regnskabsprincip Ved budgetvedtagelsen for året 2013 blev det besluttet at udgifterne til vejafvandingsbidrag fra og med året 2012 registreres forskudt i forhold til det år fakturaen fra forsyningsselskabet ARWOS fremsendes på idet fakturaen fremsendes efter supplementsperiodens udløb den 15. januar. Det vil sige at regningen for vejafvandingsbidrag for året 2012 betales og bogføres i regnskabsåret 2013 og så fremdeles. Der er således i regnskabsåret 2012 ikke afholdt udgifter til vejafvandingsbidrag under Teknik- og Miljøudvalgets område. 11

12 Generelt Balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ikke operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, natur- beskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som f.eks. veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver Grunde Grunde og bygninger til videresalg Aktiver under opførelse Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før den 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Grunde og bygninger overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt er optaget til værdien ifølge den endelige delingsaftale for Sønderjyllands Amt. Øvrige materielle anlægsaktiver Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver til en værdi under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. 12

13 Generelt Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Aktiver Forventet brugstid Bygninger Rådhuse administrationsbygninger m.v. Skoler, sociale institutioner, daginstitutioner, ældreboliger m.v år år Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr Transportmidler 5-15 år 5-8 år Inventar Kontorinventar IT og andet kommunikationsudstyr 3-5 år 3-5 år Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelser, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Ejerandele i forsyningsselskabet Byrådet godkendte den 23. juni 2010 den endelige selskabsdannelse af forsyningsområderne. Den etablerede forsyningskoncern består af følgende selskaber Arwos Holding A/S, som er 100 % ejet af Aabenraa Kommune, samt selskaberne Arwos Vand A/S, Arwos Spildevand A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Deponi A/S og Arwos Service A/S, der alle er ejet af holdingselskabet. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal kommunerne registrere deres ejerandel i selskaber til den indre værdis metode, d.v.s. til en værdi svarende til Aabenraa Kommunes andel af selskabets egenkapital. Fysiske aktiver til salg Byggegrunde optages i anlægskartoteket til den forventede salgspris. Tilgodehavender 13

14 Generelt Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Egenkapital Egenkapitalen opdeles i følgende Modpost for takstfinansierede anlægsaktiver (forsyningsvirksomheder) Modpost for selvejende institutioners anlægsaktiver Modpost for skattefinansierede anlægsaktiver Balancekontoen (den finansielle egenkapital) De tre førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til anlægsaktiverne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering, samt eventuelle afskrivninger af tilgodehavender og værdireguleringer. Tjenestemandspensionsforpligtigelsen Pensionsforpligtigelsen over for overenskomstansatte medarbejdere er afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtigelse hvert 5. år. Pensionsforpligtigelsen er senest beregnet pr. 31. december Økonomi- og Indenrigsministeriet har bestemt, at opgørelsen af forpligtigelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 %. Forpligtigelsen reguleres hvert år over egenkapitalen med forskellen mellem de udbetalte tjenestemandspensioner og en yderligere henlæggelse på 20,3 % af årets samlede lønudbetaling til tjenestemændene. Reguleringen sker direkte på status med modpost på egenkapitalen. Feriepengeforpligtigelsen Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2013 og forskydningen i forhold til 2012 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 14

15 Generelt Driftsregnskab regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse i kr. Note (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Oprindeligt Budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Udviklingsbidrag Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 2 Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (økonomiudvalget) Byggemodning (Plan- og trafikudvalg) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 15

16 Generelt Balance Balance i kr. Noter Ultimo 2012 Ultimo 2013 AKTIVER 12 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv Inventar Anlæg under udførelse I alt IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 13 Ejerandel af selskaber og Aabenraa Havn Øvrige langfristede tilgodehavender Deponeringer Indskud i Landsbyggefonden Mellemregning med forsyningsvirksomheder I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 0 0 Ejendomme og grunde til salg Tilgodehavender Pantebreve Likvide beholdninger (inkl. obligationer) I alt AKTIVER I ALT

17 Generelt Balance i kr. Noter PASSIVER 20 EGENKAPITAL Balance Ultimo 2012 Ultimo 2013 Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Kassekredit 23 Øvrig gæld I alt PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser udgør mio.kr. 25 Swapaftaler og valutaterminsforretninger 17

18 Generelt Driftsregnskab regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt) Regnskabsopgørelse i kr. Oprindeligt Budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Note (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Kommunalt udviklingsbidrag Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalg Skole- og Dagtilbudsudvalget Børne- og Familieudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalg Teknik- og miljøudvalg Kultur og Fritidsudvalg Plan- og Trafikudvalget Beredskabskommission Driftudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Skole- og Dagtilbudsudvalget Børne- og Familieudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalg Kultur og Fritidsudvalg Plan- og Trafikudvalget Beredskabskommission Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (økonomiudvalget) Byggemodning (Plan- og Trafikudvalget) 8 Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 18

19 Generelt Note 1 Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat Selskabsskat Øvrige skatter Grundskyld Dækningsafgift offentlige ejendomme Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kvalitetsfondstilskud (anlæg) Særlige tilskud (ældretilskud, Ø-tilskud og tilskud til vanskeligt stillede kommuner) Beskæftigelsestilskud Momsrefusioner Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note 2 Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Fælles funktioner (teknik og miljø) Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Byudvikling, miljø og trafik i alt

20 Generelt Note 3 Undervisning og kultur (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur i alt Note 4 Sundhedsområdet (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt Note 5 Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

21 Generelt Note 6 Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Løn- og forsikringspulje Tjenestemandspensioner Fællesudgifter og administration m.v. i alt Note 7 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til helårsansatte Område Helårsansatte 2012 Helårsansatte 2013 Byudvikling, bolig og miljø 9 11 Forsyningsvirksomheder 0 0 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Ansatte ved Foreningen De Danske Børneinstitutioner Ansatte ved Hjordkær Fritidsklub 8 0 Sum i alt Fælles udgifter og adm I alt I forhold til 2012 er antallet af helårsansatte netto reduceret med 289 personer. Reduktionen er primært sket på følgende områder 20 fuldtidsstillinger på Entreprenørgården 54 fuldtidsstillinger i Dagplejen 85 fuldtidsstillinger vedrørende Folkeskoleområdet 13 fuldtidsstillinger vedrørende Ungdomsskoleområdet 20 fuldtidsstillinger i administrationen 20 fuldtidsstillinger vedrørende Fjordskolen 41 fuldtidsstillinger vedrørende Daginstitutionsområde De samlede lønudbetalinger har i 2013 udgjort ca. 1,699 mia. kr. mod ca. 1,749 mia. i

22 Generelt Note 8 Afsluttede skattefinansierede anlæg Beløb i kr. Anlægsprojekt Økonomiudvalg: Startår Samlet bevilling Samlet regnskab Afvigelse Nedrivning af kommunale ejendomme Salg af ejendomme i Indfrielse kommunegaranti DVB i Tinglev Indførelse af ICS og DUBU sagsbehandling Økonomiudvalg i alt Skole- og Dagtilbudsudvalg: Bolderslev Skole, utæt tag Etablering af børneunivers i Genner Ungdomsskolen - Lille Kolstrup (Skovbogaard) Ungdomsskolen - Metal og motorværksted Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud) Fritidshjem Regnbuen Løjt Danske Børnehave - udvidelse Div. Anlæg 2009, Akut og pasningsgaranti Salg af ejendommen Blegen 39, Aabenraa Skole- og Dagtilbudsudvalg i alt Kultur- og Fritdsudvalget: Pulje til mindre opgaver Halpulje m.m Chip løsning på bibliotekerne Anlægstilskud Museum Sønderjylland Kultur- og Fritidsudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalg: Etablere byporte + 40 km hastighedszoner Cykelsti langs Bjerndrupvej Udvidelse af parkering - Skolevænget Oprensning af Mølledammene Klimatilpasningsprojekter Rydning af træer langs vandløb Ekspropriation ny vej mel. Hærvejen og Rise Bygade Skibbroen/Nyvej sort plet Teknik- og Miljøudvalg i alt Plan- og Trafikudvalget: Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2010) SAVE - registrering Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Plan- og Trafikudvalget i alt I ALT *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt Note 22

23 Generelt Bemærkninger til de afsluttede skattefinansierede anlæg Note Redegørelse Afvigelse Beløb i kr. 8.1 Nedrivning af kommunale ejendomme 286 Kommunalbestyrelsen har den godkendt en anlægsbevilling på kr. til nedrivning af 3 kommunale ejendomme. Udgiften til nedrivning af de 2 ejendomme er afholdt under Plan og Trafikudvalget af Indsatspuljen 2011 til tomme og forfaldne huse. Regnskabet der vedr. nedrivning af 1 ejendom viser udgifter på kr., der er således en mindreudgift på kr. 8.2 Salg af ejendomme i Salg af ejendomme i 2013 er godkendt på lukkede sager. Kommunalbestyrelsen har godkendt indtægtsbevillinger på i alt kr. Regnskabet vedr. Økonomiudvalgets salg af ejendomme i 2013 viser indtægter på kr., der er således en merindtægt på kr. 8.3 Indfrielse kommunegaranti DVB i Tinglev 0 Aabenraa Kommune har meddelt garanti for realkreditlån til to ejendomme ejet af De Vanføres Boligselskab afd. 3 i Tinglev. Ejendommene er blevet solgt på tvangsauktion, og kommunens afregning af garantien er opgjort til 1,843 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 1,843 mio. kr., bevillingen er godkendt af kommunalbestyrelsen den Indførelse af ICS og DUBU sagsbehandling 46 Kommunalbestyrelsen har den godkendt en anlægsbevilling på 2,023 mio. kr. til indførelse af den socialfaglige metode ICS og it-systemet DUBU digitalisering udsatte børn og unge implementeres i sagsbehandlingen i Børn og Familie. Regnskabet viser udgifter på 1,977 mio. kr., en mindreudgift på 0,046 mio. kr. 8.5 Bolderslev Skole, utæt tag 3 Der er i alt givet en anlægsbevilling på 22,350 mio. kr. i 2009/2010. Anlægget har været forsinket p.gr.a. tvivl om lokalplan og beregning vedr. dagslys. Anlægsprojektet består af et nyt tag og en ny tagkonstruktion på skolen, da der var konstateret skimmelsvamp i den tidligere tagkonstruktion. Anlægget afsluttes med et mindreforbrug på kr. 23

24 Generelt 8.6 Etablering af Børneunivers i Genner -205 Skolebestyrelsen i Genner Skole og forældrebestyrelsen i Genner Børnehave er blevet enige om, at oprette et Børneunivers i Genner. Etablering af dette har betydet, at der skulle laves en tilbygning til skolen, så Børneuniversets lokaler ligger samlet således, at samdriften i forhold til ledelse, personale og drift kan udnyttes. Projektet er finansieret af den nuværende tildeling til driften af Genner Børnehave fraregnet udgiften til vedligehold i Genner Børneunivers i perioden , samt provenuet fra salg af Genner Børnehave. Merforbruget på projektet skyldes, at det var planlagt at den eksisterende loftsbelysning skulle genanvendes, men armaturerne var i for dårlig stand, så nyt blev opsat. Projektet afsluttes med et merforbrug på kr., som finansieres ved mindreforbrug på andre anlægsregnskaber der afsluttes på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område. 8.7 Ungdomsskolen Lille Kolstrup (Skovbogaard) 397 Det blev i 2011 besluttet, at Ungdomsskolen kunne overtage bygningerne Lille Kolstrup, Skovbogård til undervisning. Da lille Kolstrup hidtil havde været brugt til beskyttet værksted og ikke undervisningsformål, var der behov for, at etablere et ventilationssystem i bygningen. Arbejdet er afsluttet, og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 8.8 Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud) -41 Et stigende børnetal i Løjt Kirkeby førte til, at kommunen i 2008 havde drøftelser med lokalområdet, med henblik på, at udarbejde en langsigtet løsning i Løjt på dagpasningsområdet. Byrådet gav i oktober 2008 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til at lave en tilbygning til Løjt Danske Børnehave, og byggeriet er afsluttet i Anlægsregnskabet kan først afsluttes nu, da det har afventet en ibrugtagningstilladelse som følge af, nogle spørgsmål vedr. matriklen først har skullet afklares. Projektet afsluttes med et merforbrug på kr., som finansieres ved mindreforbrug på andre anlægsregnskaber der afsluttes på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område. 8.9 Fritidshjem Regnbuen 19 I 2007 blev der ved Fritidshjemmet i Løjt opsat to pavilloner for, at imødegå et stigende antal stigende antal skolebørns pasningsbehov. Der blev derefter udarbejdet en varig løsning for Foreningen de Danske Børneinstitutioner, med udgangspunkt i det daværende børnetal. Tilbygningen udgør 360 m2, og betyder en sammenbygning af de to eksisterende faste bygninger. Anlægsarbejdet er afsluttet i Anlægsregnskabet kan først afsluttes nu, da det har afventet en ibrugtagningstilladelse som følge af, nogle spørgsmål vedr. matriklen først har skullet afklares. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på kr. 24

25 Generelt 8.10 Løjt Danske Børnehave - udvidelse 27 Som en del af den langsigtede løsning i Løjt blev en tilbygning til Løjt Danske Børnehave besluttet i Der er herefter givet en anlægsbevilling til renovering af køkken i den gamle del af institutionen og udenomsarealer. Projektet er afsluttet i 2012, men har afventet afklaring af ejer- og matrikelforhold for institutionsbygningerne i Løjt. Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på kr Div. Anlæg 2009, Akut og pasningsgaranti 58 Der er løbende afholdt udgifter til bygningsvedligeholdelse, samt til bygningsmæssige udgifter til opretholdelse af pasningsgarantien på skole- og dagtilbudsområdet. Der er bl.a. brugt midler på: Etablering af pavillon ved Idun Indretning af Rådhuset i Felsted Skimmelundersøgelse i Felsted Skole Nyt gasfyr i Bylderup Skole Rørbrud på Rugkobbelskolen Anlægget kan afsluttes med et mindreforbrug på kr Salg af ejendommen Blegen 39, Aabenraa -8 Den selvejende daginstitution Rudolf Steiner Børnehave har indtil 2010 drevet institution i bygningen. I 2011 blev institutionen imidlertid privatiseret, Akelejen, men der blev indgået en 2 årig leje med den private institution. Kontrakten udløber , og ejendommen er blevet solgt med overtagelse i foråret Sagen har givet et merforbrug på kr., som finansieres ved mindreforbrug på andre anlægsregnskaber der afsluttes på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område Halpulje m.m Halpulje m.m er anvendt til anlægsprojekter omfattende blandt andet udskiftning/renovering af tage, toiletter, omklædningsrum, facader, og halgulv i kommunale og selvejende Haller, fordelt i hele kommunen. Det afsluttende anlægsregnskab udviser et mindreforbrug på 0,025 mio. kr Anlægstilskud til Museum Sønderjylland 1 Anlægspulje til Museum Sønderjylland udbetales til den selvejende institution, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi. Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 0,001 mio. kr Etablere byporte + 40 km hastighedszoner 8 Hastighedsplanen inden for byzonen er realiseret. Hastigheds-, byzone- og hastighedszonetavler er opsat, flyttet eller fjernet som beskrevet i planen. Derudover er der fjernet og etableret byporte med bump på stæder, hvor hastighedsgrænsen er ændret. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,008 mio. kr. 25

26 Generelt 8.16 Cykelsti langs Bjerndrupvej -2 Der er etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Kliplev Erhvervspark mod vest til Kådnermarksvej. Kommune har, i forbindelse med realisering af projektet, været nødsaget til at ekspropriere jord langs stien. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,002 mio. kr Oprensning af Mølledammene 5 Mølledammen blev oprenset i 2013 i f. m. etablering af spuns i dammen, så mølleåens vand hurtigere passerer mod fjorden (klimatilpasningsprojekt). Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,005 mio. kr Rydning af træer langs vandløb 2 Der blev i 2013 fjernet talrige træer fra vandløbene, hvilket har forbedret afvandingssituationen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,002 mio. kr Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2010) -25 Grundlaget for indsatsen mod faldefærdige bygninger i landdistrikterne er kommunens Handlingsplan for Tomme og Faldefærdige Boliger, Byfornyelsesloven, midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) samt liste over visse forfaldne ejendomme udarbejdet af Kultur og Fritid. Aabenraa Kommune har valgt at prioritere de tomme og forfaldne boliger (hovedsageligt enfamiliehuse), som primært er beliggende i landsbyerne og ud til større veje. Hensigten hermed er at højne standarden og attraktiviteten ved at bo i de mindre landsbyer, ved at fjerne de forfaldne boliger gennem tilbud til ejerne om betaling for nedrivning, alternativt at tilbyde et tilskud, typisk i størrelsesordenen fra 0,030 til 0,075 mio. kr. Der er meddelt anlægsbevilling for Indsatspuljen 2010 på samlet udgift 4,227 mio. kr., tilskud heraf 75% fra Staten = 3,170 mio. kr. Nettobeløbet udgør 1,057 mio. kr., som bliver kommunens samlede udgift i forbindelse med projektet. Statens tilskud på 3,170 mio. kr. er indbetalt i Projektet er afsluttet i 2013, der er fremsendt revisionsgodkendt regnskab til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet afsluttes med et merforbrug på 0,025 mio. kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Plan- og Trafikudvalgets anlægsbudget i SAVE - registrering 33 SAVE-registreringen afsluttes den 6. februar 2013 med et borgermøde i Felsted Forsamlingshus. Der er brugt 0,472 mio. kr. til konsulent og møder. Projektet havde et mindreforbrug på 0,033 mio. kr. 26

27 Generelt 8.21 Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget har i 2012 modtaget 15 ansøgninger om tilskud til istandsættelser. Der er givet tilsagn om tilskud til 10 udvendige istandsættelser, hvortil der er udbetalt 0,480 mio. kr. i tilskud. Udvalget har desuden afholdt Bygningsforbedringsprisen og udstillingen Steder med Sjæl. Projektet havde et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. Afsluttede anlæg vedrørende jordforsyningen Beløb i kr. Anlægsprojekt Startår Bevilling samlet Regnskab samlet Afvigelse *) Note Økonomiudvalg: Salgsindtægter boligformål Salgsindtægter erhvervsformål Arealerhvervelse erhvervsformål Arealerhvervelse erhvervsformål - ikke frigivet Økonomiudvalg i alt Planlægningsudvalg: Byggemodning boligformål: Færdiggørelse af boligområder Byggemodning erhvervsformål: Færdiggørelse af erhvervsområder Planlægningsudvalg i alt I alt *) + = mindreforbrug og - = merforbrug 27

28 Generelt Bemærkninger til afsluttede anlæg Jordforsyning (Byggemodning) 8.22 Salgsindtægter boligformål Indtægtsbevillingen på jordforsyningsområdet er blevet reguleret i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/ Der er i 2013 solgt 4 parcelhusgrunde og 2 storparceller udlagt til boligformål, samt mindre tillægsarealer til boligformål, derudover er der udbetalt reduktion vedr. salg i Regnskabsresultatet viser indtægter på 2,931 mio. kr., den korrigerede indtægtsbevilling er på 0,753 mio. kr., en merindtægt på 2,178 mio. kr., idet en storparcel blev solgt sidst på året. Antal grunde Gennemsnitspris Indtægt Budget: (1.000 kr.) (1.000 kr.) Oprindeligt budget 12 grunde Budgetregulering byrådsbeslutning -400 d Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d. 27/ grunde Regnskab: Salgsindtægter parcelhusgrunde 4 grunde Salgsindtægter udbetalt reduktion 335 Salgsindtægt storparcel 2 storparceller Merindtægt vedr. boligformål Af merindtægten på 2,178 mio. kr. anvendes 0,043 mio. kr. til finansiering af mindreindtægter vedr. salg til erhvervsformål, restbeløbet på 2,135 mio. kr. tilføres de likvide midler. 28

29 Generelt 8.23 Salgsindtægter erhvervsformål -43 Indtægtsbevillingen på jordforsyningsområdet er blevet reguleret i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/ Der er solgt 2,1921 ha til erhvervsformål i Regnskabsresultatet viser indtægter på 1,853 mio. kr., den korrigerede indtægtsbevilling er på 1,896 mio. kr. en mindreindtægt på 0,043 mio. kr. Antal ha Gennemsnitspris Indtægt Budget: (1.000 kr.) (1.000 kr.) Oprindeligt budget 6, Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d. 27/ Regnskab: Salgsindtægter , Mindreindtægt vedr. erhvervsformål -43 Mindreindtægten vedr. salgsindtægter erhvervsformål på 0,043 mio. kr., finansieres af merindtægter vedr. salgsindtægter boligformål Arealerhvervelse Anlægsbevilling Ikke frigivet Kommunalbestyrelsen har den godkendt en anlægsbevilling på 1,935 mio. kr. til erhvervelse af et areal, regnskabet viser udgifter på 1,936 mio. kr., et merforbrug på 0,001 mio. kr. der finansieres af merindtægt salgsindtægter boligformål. Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2013 afsat et rådighedsbeløb på 6,750 mio. kr. til arealerhvervelse., heraf er der godkendt en bevilling på 1,935 mio. kr. og 3,500 mio. kr. er tilbageført likvide midler ved budgetkontrollen pr Restrådighedsbeløbet på 1,315 mio. kr. tilbageføres de likvide midler Færdiggørelse af boligområder 17 Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes af denne konto. Der er i 2013 udført overkørsler til parcelhusgrunde samt færdiggørelse af grønt område og slidlag på Barsøvænget i Løjt. Der er afsat 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af boligområder. Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det anbefales at ikke forbrugte midler tilgår kassen. 29

30 Generelt 8.26 Færdiggørelse af erhvervsområder 142 Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er i 2013 udført en overkørsel til en industrigrund og drift af grønt område ved Plantagevej, Bov. Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2014, som er frigivet ved budgetvedtagelsen. Det anbefales at ikke forbrugte midler tilgår kassen. 30

31 Generelt Note 9 - Igangværende skattefinansierede anlæg Anlægsprojekt ØKONOMIUDVALG: Startår Bevilling 2013 Regnskab 2013 Overført til 2014 Afdrag og kurstab (Enggården) Grundkapital Digitalisering og kanalstrategi Servicearealtilskud Rise Plejecenter ØKONOMIUDVALG I ALT: SOCIALUDVALG: Pleje og Omsorg: Projektleder Erhv. af areal ved Rise Plejecenter Rise Plejecenter Pilotprojekt Velfærdsteknologi Special- og rehabiliteringscenter Glasgang Engbo - Enggården Køb af servicearealer - Lergården Udbygning af plejehjemmet Lergården Udbud af nyt IT udstyr til Sundhed og Om Salg af ejendom - Plejehjemmet Enggården Handicap og Psykiatri: Udvidelse af botilbud Villa Catharina Udvidelse af Botilbuddet Engvej Lokalplan Søstvej Botilbuddet Møllemærsk Botilbuddet Kliplev SOCIALUDVALG I ALT SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG: Tinglev Skole - ny indskoling Lyreskovskolen Kongehøjskolen Hærvejsskolen Stubbæk Skole Høje Kolstrup Skole Småbørnsgrupper i eksisterende bygninger Børnehuset Fladhøj - ventilationsanlæg Regnbuen - Køb af ejd. Løjt Skolegade SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG I ALT KULTUR- OG FRITIDSUDVALG: Hal Renovering Musikskolen Pulje til mindre opgaver Note 31

32 Generelt Halpulje m.m Selvbetjente biblioteker KULTUR- OG FRITIDSUDVALG I ALT TEKNIK- OG MILJØUDVALG: Forlægning af Gasværksvej, projektering Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv Trafiksikre bystrækninger + cykelstier Db. rettet sti til akutsygehus, Egelund Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund Gasværksvej, etape 1B Ombygning af kryds ifm udbyg aktursygeh Helhedsplan for Centerplads Tinglev Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej Strandpromenaden 1. etape Cykelsti langs Kresten Philipsens Vej Sorte pletter, pulje Hastighedsplan for det åbne land Sti langs Solbakken, Smedeby Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov Cykelsti, 1. etape Gl. Ribevej Toiletbygning og udekøkken i Padborg Tinglev Mose, erstatninger, regulativer Implementering af Natur- og Vandplaner Energibesparende foranstalt 2012 (5 mio) Energibesparende foranstalt 75/25, TEKNIK- OG MILJØUDVALG I ALT PLAN- OG TRAFIKUDVALG: Byfornyelse: Fremtidens købstad Helhedsplan Padborg Aabenraa Midtbyplan Tomme og forfaldne huse (Indsatspulje 2011) Skimmelsvampe i boliger Områdefornyelse Felsted Bygningsforbedringsudvalg: Tilskud til bygningsforbedring BFU Tilbagebetalte midler PLAN- OG TRAFIKUDVALG I ALT BEREDSKABSKOMMISSION: Ny brandstation i Padborg BEREDSKABSKOMMISSION I ALT ANLÆG I ALT

33 Generelt *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt Bemærkninger til igangværende anlæg Note Redegørelse Afvigelse Beløb i kr. 9.1 Grundkapital Mindreforbruget vedr. grundkapitalindskud udgør 8,216 mio. kr. Heraf søges overført 7,863 mio. kr. til 2014, idet afregning af indskud først sker i Det drejer sig om følgende projekter: Lergården 3,000 mio. kr. Engvej 0,751 mio. kr. Barsøvænget 4,112 mio. kr. I 7,863 mio. kr. Restbeløbet på 0,353 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen. 9.2 Digitalisering og kanalstrategi 576 Der er den givet en anlægsbevilling på 1,023 mio. kr. samt overført 1,5 mio. kr. fra 2012, der er således samlet bevillinger på 2,523 mio. kr. til digitalisering og kanalstrategi, bl.a. talegenkendelses projektet, der løber frem til udgangen af 2014 samt til nye borgerserviceløsninger. Ved budgetkontrollen pr blev der overført 1,523 mio. til Regnskabsresultatet for 2013 viser et forbrug på 0,424 mio. kr., et mindreforbrug på 0,576 mio. kr. der søges overført til Servicearealtilskud Rise Plejecenter 0 Når der opføres servicearealer i tilknytning til almene ældreboliger yder Staten et tilskud pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endeligt færdigmeldt, hvilket først forventes sker i Der er den givet en indtægtsbevilling på 3,360 mio. kr. i 2013, denne er ved budgetkontrollen pr overført til Projektleder 119 Projektlederen blev godkendt som en 3-årig ansættelse i forbindelse med budgetlægningen for med start i Der er årligt afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. Restbeløbet på 0,119 mio. kr. søges overført til Projekt Rise Plejecenter, erhvervelse af areal Salget blev effektueret i 2012, men anlægget afsluttes sammen med resten af Rise-projektet i forbindelse med aflevering af byggeriet, hvorfor restbeløbet søges overført til Projekt Rise Plejecenter -155 Byggeriet blev igangsat i 2009 og anlægget afsluttes sammen med erhvervelse af 33

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 Årsberetning 2013 justeret 19/3-2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsregnskab 2015

Aabenraa Kommune Årsregnskab 2015 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2015 Generelt Indhold Kommuneoplysninger 4 Borgmesterens forord 5 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning 8 Ledelsens årsberetning 8

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsregnskab

Aabenraa Kommune Årsregnskab Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Årsberetning 2011 INDHOLD

Årsberetning 2011 INDHOLD INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 7 Hoved- og nøgletal 9 Kommunens årsregnskab

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Årsberetning 2011 INDHOLD

Årsberetning 2011 INDHOLD INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 7 Hoved- og nøgletal 9 Kommunens årsregnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Åbningsbalance pr Brand & Redning Sønderjylland

Åbningsbalance pr Brand & Redning Sønderjylland Åbningsbalance pr. 01.01.2016 Brand & Redning Sønderjylland Fællesskabsoplysninger Fælleskab: Brand & Redning Sønderjylland Højskolevej 1 6360 Tinglev CVR: 35438718 Telefon: 7376 6666 E-mail: Hjemsted:

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere