Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014"

Transkript

1 Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014 Deltagere: Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Erik Ravn Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Steen Hagstrøm Medarbejderrepræsentant: Benny Poulsen Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Tlf Fax Afbud: Simone Christensen Boligkontoret Danmark: Tonny Bjørn, forretningsfører Mogens West Andersen, driftschef Referat af møde i hovedbestyrelsen, tirsdag den 7. oktober 2014, kl , i bestyrelsens mødelokale Uglevang 2A. Dagsorden: 1. Revisionsprotokol 2. Sager til behandling 3. Sager til orientering 4. Orientering fra formandsskabet 5. Orientering fra forretningsførelse 6. Orientering fra udvalg 7. Eventuelt 8. Næste hovedbestyrelsesmøde 9. Referat af mødet til godkendelse Bilag: 1. Revisionsprotokollat 2. Årsberetning 3. Årsregnskab 2013/14 4. Budget 2015/16 5. Anlægsbudget, Afdeling Anlægsbudget, Afdeling Råderetssager 8. Dispositionsfonden, oversigt

2 1. Revisionsprotokol PricewaterhouseCoopers har revideret årsregnskabet for 2013/14 og har udarbejdet revisionsprotokollat hertil, siderne Protokollatet er vedlagt denne dagsorden som bilag 1. Revisionen konkluderer, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlig karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen. Revisionen påpeger, at flere afdelinger har relative beskedne henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, konto 401. Endvidere er der flere afdelinger, som har anvendt mere på konto 116, end der var henlæggelser til. Revisionen har som led i forvaltningsrevisionen efterprøvet målsætningen for indkøb. Revisionen har anmodet om, at få dokumentation for, at der er indhentet flere tilbud på cirka udvalgte indkøb og arbejder af beløbsmæssige størrelser mellem kr. og kr., for at efterprøve om foreningens målsætning følges. Tilbud er imidlertid ikke løbende blevet arkiveret og der er gjort forsøg på at indhente dem efterfølgende, men forgæves. Det oplyses af medarbejderne, at der generelt hjemtages mere end et tilbud på indkøb og arbejder over kr., medmindre der benyttes rammeaftaler eller forhandlede rabatter. Det er også indskærpet, at dokumentationen herfor skal tilsikres løbende, og skal kunne fremvises på forlangende. at hovedbestyrelsen forholder sig til revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2013/2014, siderne Hovedbestyrelsen tog revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2013/2014, siderne , til efterretning. Hovedbestyrelsen noterede sig bemærkningerne i forhold til indhentning af tilbud på arbejder og indkøb over kr. Tonny Bjørn oplyste, at Boligkontoret Danmark har udarbejdet standard materiale til brug for tilbudsindhentning, og lokalinspektør og driftschefer er blevet indskærpet at dette skal anvendes. Der er visse entrepriser, som i dag pr. tradition gives til bestemte leverandører, og som ikke konkurrenceudsættes ved konkret at hjemtage andre tilbud. I den kommende periode, vil der i samarbejde med de berørte afdelingsbestyrelser, blive arbejdet for at disse arbejder også konkurrenceudsættes. 2. Sager til behandling Under dette punkt behandles forenings- og afdelingssager, hvor det indstilles at organisationsbestyrelsen træffer konkrete beslutninger. Under dagsordenens punkt 3 behandles sager til orientering. 2.1 Hovedbestyrelsens årsberetning Hovedbestyrelsen har på mødet den 2. september 2014 førstegangsbehandlet årsberetningen til brug for repræsentantskabsmødet den 25. oktober Årsberetningen er herefter færdiggjort, og er vedlagt denne dagsorden som bilag 2. at hovedbestyrelsen godkender årsberetningen. Hovedbestyrelsen godkendte årsberetningen. På mødet tog Ole Pedersen forbehold for afsnittet omkring sammenlægninger af afdelinger, idet han bemærkede, at der også er ulemper ved sammenlægninger og pegede konkret på en indsnævring af beboerdemokratiet. På mødet efterspurgte Gert Fris et afsnit omkring nybyggeri, hvor bestyrelsen tidligere har udtrykt ønske om at bygge nyt på et areal i Blovstrød Sortemosen. Foreningen ser et behov for flere almene boliger i kommunen. Der tilføres berentingen et afsnit herom. side 2/10

3 2.2 Ny formand for Lillerød Boligforening Nuværende formand Jeanette Oxfeldt har annonceret, at hun træder af som formand i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 25. oktober Hovedbestyrelsen har på et (uformelt) møde den 17. september 2014 drøftet mulige kandidat(er). Hovedbestyrelsen indstiller Birthe Petersen, som ny formand. Birthe har takket ja til kandidaturen. Der afholdes en reception i forbindelse med formandsskiftet fredag den 7. november 2014, fra kl Receptionen annonceres efter repræsentantskabsmødet og afholdes i mødelokalet Uglevang 2A. at hovedbestyrelsen bekræfter indstillingen af Birthe Petersen som ny formand, og tilslutter sig at der afholdes en reception for Jeanette Oxfeldt og den nyvalgte formand. Hovedbestyrelsen bekræftede indstillingen af Birthe Petersen som ny formand. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig, at der afholdes reception for Jeanette Oxfeldt og den nye formand. Receptionen afholdes fredag den 7. november 2014, fra kl Under punktet blev forslag til dirigent på repræsentantskabsmødet den 25. oktober 2014 drøftet, og hovedbestyrelsen indstiller to dirigenter, Steen Hagstrøm og Gert Fris. 2.3 Tilfredshedsundersøgelser Resultaterne af tilfredshedsmålingen er præsenteret afdelingsbestyrelserne ved et arrangement den 3. september I gruppearbejdet blev der noteret følgende (gengivet uden redigering): Fokusområder dialog, information i forhold til, hvor oplysninger kan hentes at man klart og tydeligt adskiller afdelingsbestyrelsen og hovedbestyrelsens arbejde økonomi og effekt skal passe sammen sikker information for/til beboerne organisationsdiagram (pædagogisk) incl. billede af afdelingsbestyrelsen og information om HB åbenhed og fællesskab kommunikationen. Bedre udbredelse af hovedbestyrelsesreferater herunder ansigter på personerne evt. opslag gøre det lettere for beboerne at komme på hjemmesiden serviceaftalen synliggørelse af HB information øges afdelingsbestyrelser skal videreformidle beslutninger fra HB Konkrete initiativer at fællesdriftens serviceaftale bliver overholdt. Åbningstider både telefoniske og personlige skal overholdes. Svar tilbage til beboerne åbningstider, fællesdrift, fysisk/telefonisk. Husk tilbagesvar meget vigtigt opslag om igangværende opgaver. Opfølgning på opgaver kvalitetsstempel for LBF: bolig, fællesskab, nærvær beboerblad sammenlægning arbejde på lange åbningstider i fællesdriften, især telefon åbning med tilbagemelding udvidelse af åbningstider eller udbredelse af henvendelser øge informationsniveauet bl.a. via hjemmesiden optimering af tilbagemelding på henvendelser til fællesdriften side 3/10

4 Der vil de kommende måneder blive arbejdet på konkrete initiativer i et samarbejde mellem Fællesdriften, lokalinspektøren og driftscheferne. Der afholdes formandsmøde den 20. oktober 2014, hvor tilfredshedsmålingen også behandles. at hovedbestyrelsen tager orienteringen om status på gennemførelse af tilfredshedsmåling til efterretning. Hovedbestyrelsen tog orienteringen om status på arbejdet omkring tilfredshedsmålingen til efterretning. 2.4 Samarbejde med Andelsboligforeningen Lundegården Andelsboligforeningen Lundegården er beliggende i Blovstrød og har fire afdelinger med 72 boliger. Foreningen har i mange år haft tradition for selvforvaltning, således at daglige henvendelser om driftsforhold varetages i stor udstrækning af udnævnte reparationsformænd, og enkelte ydelser er tilkøbt hos Boligkontoret Danmark. Med stigende krav til digitalisering, servicering og dalende interesse for at være reparationsformand, har bestyrelsen udtrykt ønske om tilknytning af en professionel ressource til at varetage henvendelser fra beboere, rekvirering af håndværkere, fortage ind- og fraflytningssyn (meget få), og enkelte specifikke renholdelsesopgaver. Et samarbejde mellem Lundegården og Lillerød Boligforening, Fællesdriften, vil være oplagt. Begge parter kan opnå gevinster af samarbejdet. Der tænkes en tilknytning til Fællesdriftens administrative ressourcer, lokalinspektøren og kontormedarbejder, samt ejendomsfunktionærer til specifikke opgaver. Lundegården skal betale for ydelsen, og denne indtægt for Lillerød Boligforening kan anvendes til en styrkelse af serviceringen fra ejendomskontoret, ved fx udvidet åbningstid og ansættelse af en ejendomsfunktionærelev. Det foreslås, at formandskabet bemyndiges til at arbejde videre med en løsning omkring et samarbejde med Andelsboligforeningen Lundegården med involvering af Fællesdriftens ledelse og berørte medarbejdere, samt involvering af SU. Det forudsættes, at der for Lillerød Boligforening opnås gevinster, og disse anvendes til styrkelse af Lillerøds egen service her tænkes på udvidet åbningstider på kontoret og lignende initiativer med reference til resultaterne af tilfredshedsmålingen. at hovedbestyrelsen bemyndiger formandskabet til at arbejde videre med et samarbejde med Andelsboligforeningen Lundegården, der (også) skal give Lillerød Boligforening gevinster til brug for en styrkelse af serviceringen af egne beboere. Hovedbestyrelsen bemyndigede formandskabet til at arbejde videre med et samarbejde med Andelsboligforeningen Lundegården omkring en viceværtfunktion, der dog betinger at der også er fordele for Lillerød Boligforening heri. En beslutning om et samarbejde skal træffes i hovedbestyrelsen. 2.5 Årsregnskaber for 2013/2014 Boligkontoret Danmark har udarbejdet årsregnskaber for perioden 1. maj april Årsregnskaberne er revideret af PricewaterhouseCoopers, jf. denne dagsordens punkt 1. De u reviderede årsregnskaber er sendt ud før sommerferien til de respektive afdelingsbestyrelser ved formænd og til værger for afdelinger, der har tilknyttet sådanne. Flere afdelinger har stillet spørgsmål til regnskaberne, og der er sket afklaring heraf. Der er for flere afdelinger fortsat behov for stram økonomisk styring de kommende år, hvilket også udtrykkes i ratingen af regnskaberne. I forbindelse med den kommende budgetudarbejdelse vil der for de afdelinger, som har opnået ratings på E og D blive udarbejdet en plan for en genopretning af økonomien over de kommende år. Det samlede årsregnskab er vedlagt dagsordenen som bilag 3. side 4/10

5 at hovedbestyrelsen godkender årsregnskab for 2013/2014. Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2013/2014. Regnskabet blev efterfølgende underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Gert Fris spurgte ind til udgift til juridisk assistance i Afdeling 5. Tonny Bjørn vender tilbage med svar herpå. 2.6 Foreningens budget for perioden 1. maj april 2016 Boligkontoret Danmark har udarbejdet udkast til foreningens budget for 2015/2016. Dette er vedlagt denne dagsorden som bilag 4. Afdelingernes budgetter er under udarbejdelse og behandles i første omgang med de respektive afdelingsbestyrelser. Hovedbestyrelsen vil på et af de første møder i 2015 få forelagt afdelingernes budgetter til behandling og godkendelse. at hovedbestyrelsen godkender foreningens budget for perioden 1. maj april Hovedbestyrelsen godkendte foreningens budget for perioden 1. maj april Afdeling 5, Rugvænget/Sydvænget Eftersyn på renoveringsprojekt Hovedbestyrelsen har på et (uformelt) møde den 17. september 2014 tilsluttet, at rådgivende firma Gaihede sættes til at gennemgå arbejder på udhuse og tage, der blev gennemført for snart 5 år siden. Gennemgangen skal bruges til at skabe et samlet overblik over eventuelle fejl og mangler, der kan påpeges overfor entreprenøren. Gaihedes honorar afholdes af foreningens arbejdskapital. Gaihede er anmodet om, at fremsende et revideret overslag over deres honorering, der forventes at foreligge på mødet den 7. oktober at hovedbestyrelsen bekræfter, at Gaihede foretager gennemgangen og deres honorering afholdes af foreningens arbejdskapital. Hovedbestyrelsen bekræftede, at Gaihede foretager gennemgangen og deres honorering afholdes af foreningens arbejdskapital. På mødet oplyste Tonny Bjørn, at Gaihede har givet tilsagn om, at holde honoraret på det tidligere anslået beløb, omkring kr. inkl. moms. 2.8 Afdeling 13, Frederiksborgvej Renoveringsprojekt Hovedbestyrelsen er tidligere orienteret om et kommende renoveringsprojekt omfattende renovering af brugsvandsinstallationer, faldstammer, ventilationsanlæg og udskiftning af ovenlysvinduer. Projektet er tilknyttet Gaihede, som rådgiver, og hovedbestyrelsen er repræsenteret i byggeudvalget med Gert Fris. Den samlede anskaffelsessum er foreløbig opgjort til 5,4 mio. kr. Økonomien er aktuel ved at blive gennemregnet på ny, efter tv-inspektion af faldstammer og prøvetagning af asbest i isolering af rør. Derudover har afdelingen netop haft en ekstraordinært udgift på udskiftning af en varmekedel; denne udgift medtages i projektet således at finansiering sker ved låneoptagelse. Byggeudvalget har drøftet smertegrænsen for en huslejestigning, og vurderer denne at være på maksimal 550 kr. pr. bolig/måned i gennemsnit. Ud fra det aktuelle anlægsbudget betinger det en økonomisk støtte fra foreningens egen trækningsret på et beløb på 1 mio. kr. side 5/10

6 Projektet vil blive behandlet på et afdelingsmøde ultimo oktober 2014, hvor beboerne også skal godkende den afledte huslejestigning. Hvis denne godkendelse sker, tilstræbes et projektforløb med en fysisk igangsætning i april Anlægsbudget er vedlagt denne dagsorden som bilag 5. Afdelingen har netop haft en ekstraordinær udgift på varmefyret, da det stod af. Udgiften er på kr. inkl. moms. Da afdelingen ikke har henlagte midler til at dække denne ekstraordinære udgift medtages denne i renoveringsprojektet. at hovedbestyrelsen godkender projektet og den tilhørende økonomi, hvoraf foreningen bidrager med en økonomisk støtte på 1 mio. kr. fra foreningens egen trækningsret i Landsbyggefonden. Hovedbestyrelsen godkendte renoveringsprojektet i Afdeling 13, Frederiksborgvej, med en samlet anskaffelsessum på 5,4 mio. kr. Bestyrelsen godkendte samtidig låneoptagelse og projektets afledte huslejestigning. Hovedbestyrelsen bevilgede 1 mio. kr. fra foreningens egen trækningsret til delvis finansiering af projektet. På mødet foreslog Jette Jungersen, at det undersøges om der er fordele ved opsætning af målere på vand, samtidig med renovering af brugsvandsrør. Forslaget tages op til behandling på et kommende byggeudvalgsmøde. 2.9 Afdeling 15, Jægerhegnet og Lindebakken - Renoveringsprojekt Hovedbestyrelsen er tidligere orienteret om et kommende renoveringsprojekt omfattende renovering af glaspartier, nye ovenlys mm. Projektet er tilknyttet Gaihede, som rådgiver, og hovedbestyrelsen er repræsenteret i byggeudvalget med Erik Ravn. Den samlede anskaffelsessum er foreløbig opgjort til 5,1 mio. kr. Da huslejen i afdelingen i forvejen er relativ høj, 963 kr. pr. m 2, er der en given smertegrænse for en huslejestigning. En vurdering er, at huslejen ikke skal stige meget mere end 500 kr. pr. bolig/måned i gennemsnit. Ud fra det aktuelle anlægsbudget betinger det en økonomisk støtte fra foreningens egen trækningsret på et beløb på 1 mio. kr. Projektet vil blive behandlet på et afdelingsmøde i løbet af de kommende måneder, hvor beboerne også skal godkende den afledte huslejestigning. Hvis denne godkendelse sker, tilstræbes et projektforløb med en fysisk igangsætning i første halvår af Anlægsbudget er vedlagt denne dagsorden som bilag 6. at hovedbestyrelsen godkender projektet og den tilhørende økonomi, hvoraf foreningen bidrager med en økonomisk støtte på 1 mio. kr. fra foreningens egen trækningsret i Landsbyggefonden. Hovedbestyrelsen godkendte renoveringsprojektet i Afdeling 15, Lindebakken og Jægerhegnet, med en samlet anskaffelsessum på 5,1 mio. kr. Bestyrelsen godkendte samtidig låneoptagelse og projektets afledte huslejestigning. Hovedbestyrelsen bevilgede 1 mio. kr. fra foreningens egen trækningsret til delvis finansiering af projektet. side 6/10

7 2.10 Foreningen Bestyrelsespost i Boligkontoret Danmark Punktet blev tilført dagsordenen på selve mødet. På mødet oplyste Jeanette Oxfeldt, at hun påtænker at træde ud af Boligkontoret Danmarks bestyrelse efter nuværende valgperiode udløber, til næste år. Hovedbestyrelsen drøftede forholdet og udtrykte interesse for, at Lillerød Boligforening fastholder sin bestyrelsespost ved enten af foreningens formand eller næstformand, i køres i stilling som kandidat Foreningen Høringssvar til ny lokalplan Punktet blev tilført dagsordenen på selve mødet. Allerød Kommune har sendt ny lokalplan for den gamle planteskole ud i høring. Grunden er beliggende op til Afdeling 12, Lindehøj, og samtlige beboere i afdelingen har også fået planen tilsendt i høring. I lokalplanen fremgår et stisystem der går indover Afdeling 12 s matrikel. Jette Jungersen har drøftet forholdet med kommunen, der oplyser at stisystemet ikke kan anlægges uden aftale med boligforeningen, som ejer af matriklen. Der er beboere i Afdeling 12, der har sendt høringssvar til kommunen, der omfatter en modstand overfor stisystemet. For en god orden skyld ønsker Jette Jungersen, at boligforeningen også indgiver høringssvar, hvori der fremsættes modstand overfor stisystemet. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig dette, og det blev aftalt at Boligkontoret Danmark, Tonny Bjørn, skriver til Allerød Kommune herom indenfor høringsfristen den 17. oktober Sager til orientering 3.1 Fællesdriften På hovedbestyrelsesmødet den 7. oktober 2014 orienteres om status på Fællesdriften. På mødet blev der orienteret om fælles indtryk af Fællesdriftens nye leder, lokalinspektøren, og samarbejdet tegner godt. 3.2 Studiekontrol, ungdomsboliger På hovedbestyrelsesmøde den 6. maj 2014 besluttede hovedbestyrelsen, at der skal gennemføres studiekontrol på alle ungdomsboliger i foreningen. Det blev aftalt, at det skal ske i løbet af august september Boligkontoret Danmark har op startet processen med at indhente dokumentation for uddannelse og studieaktive for de pågældende unge, der har fået tildelt deres boliger på dette vilkår. På mødet den 7. oktober 2014 gives en mundtlig orientering om den aktuelle status. På mødet oplyste Tonny Bjørn, at der afventes svar fra 8 beboere i Afdeling 12, 4 beboere i Afdeling 15, 8 beboere i Afdeling 16 og 3 beboere i Afdeling 18. Der er svarfrist til fredag den 17. oktober Istandsættelsesniveauer fraflytninger På hovedbestyrelsesmøde den 6. maj 2014 blev istandsættelsesniveauer ved fraflytninger drøftet, og det blev aftalt at hovedbestyrelsen på det kommende møde skulle orienteres nærmere om hvordan synsprocssen opkvalificeres. Der er sat fokus på opkvalificering af synsprocessen, både i relation til at tilsikre en ordentlig stand, dels sikre at nødvendig viden og kompetencer er tilstede for de medarbejdere, der varetager syn. Enkelte medarbejdere har deltaget i et synskursus, der har været afholdt 1:1 oplæring af bestemte medarbejdere, ligesom der er aftalt et opfølgningskursus ultimo september Lokalinspektøren vil i samarbejde med driftscheferne drøfte behovet og virkning af en ny organisering af arbejdsopgaverne, der er forbundet med syn, istandsættelse og opfølgning på side 7/10

8 fejl og mangler påpeget af indflyttere. Oplæg herom påtænkes indarbejdet i et samlet oplæg omhandlende konkrete initiativer i- og omkring driften i relation til tilfredshedsmålingen. 3.4 Rammeudbud servicering af gasfyr Foranlediget af markante stigninger i servicering af gasfyr i Afdeling 12, Lindebakken, er Boligkontoret Danmarks indkøbsafdeling anmodet om, at se nærmere på mulighederne for at opnå besparelser ved at foretage et rammeudbud på servicering af gasfyr, eventuel på tværs af flere organisationer i Nordsjælland for at opnå volumen i entreprisen. 3.5 Råderetssager Hovedbestyrelsen har tidligere drøftet råderetssager, blandt andet om den administrative håndtering af råderetssager, og der synes behov for en nærmere orientering. Henvendelser omkring råderetssager skal tilgå Boligkontoret Danmark, og det er driftschefen der varetager de administrative opgaver, fx at gennemgå skitser for indretning af køkken og bad, beregning af huslejestigninger og ikke mindst forholde sig til fordelingen af renoveringsudgifter imellem råderetssagen og afdelingen (fx skal renovering af eksisterende installationer afholdes af afdelingen). En henvendelse fra en lejer om etablering af en råderetssag bør altid ske skriftlig. Når henvendelsen er modtaget bekræfter Boligkontoret Danmark henvendelsen og fremsender lejeren en nærmere information om processen og vilkår. Bekræftelsesmail og informationsmateriale er vedlagt denne dagsorden som bilag 7. Alle dokumenter i en råderetssag arkiveres digitalt på det enkelte lejemål, og kan således tilgås af alle ansatte med adgang hertil, således også ansatte lokalt. Afdelingen skal blandt andet afholde udgifter til installationer og til genopretning af nedslidte bygningsdele. På det seneste har der i flere sager været større beløb, som afdelingen skulle afholde, og som i visse afdelinger ikke i tilstrækkelig omfang er budgetmæssig dækning for. Fx er der i en råderetssag i Afdeling 7, Møllevænget, afholdt udgifter på omkring kr. af afdelingen i en renovering af køkken og bad, udover det som er pålagt råderetssagen. Det er de færreste afdelinger, der kan varetage flere råderetssager, hvor afdelingen skal afholde så store udgifter. Der kan derfor være behov for, at sætte begrænsning for hvor mange sager der henover en regnskabsperiode kan gennemføres. Ved de kommende møder med afdelingsbestyrelserne omkring budgetter for 2015/16, vil der blive sat fokus på dette forhold. 3.6 Varmesagen i Afdeling 9, 10, 11 og 16 E.ON På mødet oplyste Jeanette Oxfeldt, at der nu er fundet en afslutning på forhandlingerne med E.ON om tilbagebetaling af for stor overdækning ved betaling af varme. Tilbagebetalingen er sket i 2012 og 2013, indeholdt i varmeprisen. Der tilbagebetales nu ekstra beløb vedrørende 2013, der kommer til udbetaling til beboerne over lejen for november efter fordeling i forhold til den enkeltes varmeforbrug. at hovedbestyrelsen tager sager til orientering til efterretning. Hovedbestyrelsen tog orienteringen af de angivne sager til efterretning. 4. Orientering fra formandsskabet På mødet vil formandsskabet give en mundtlig orientering om eventuelle nye sager og forhold. 4.1 Boligkontoret Danmark, lokalrådsmøde den 12. november 2014 Der afholdes lokalrådsmøde den 12. november 2014 hos Hejrevangens Boligselskab. side 8/10

9 4.2 Julemiddag På hovedbestyrelsesmøde den 2. september 2014 blev der nedsat et udvalg, der skal planlægge årets julemiddag for hovedbestyrelsen. På mødet den 7. oktober 2014 ønskes datoen fastsat. at hovedbestyrelsen tager orienteringen fra formandsskabet til efterretning. Hovedbestyrelsen aftalte, at julemiddagen afholdes tirsdag den 2. december 2014 kl Mødested er Uglevang 2A. Jeanette Oxfeldt arrangerer middagen. 5. Orientering fra forretningsførelse 5.1 Opgavelister Afdelingerne Opgavelisten er ikke ajourført grundet det aktuelle driftschefskifte. 5.2 Udlejning statusrapport Der henvises til statusrapport for 2. kvartal 2014 vedlagt dagsordenen til mødet den 2. september Dispositionsfonden Ajourført oversigt over dispositionsfonden er udarbejdet og vedlagt denne dagsorden som bilag 8. På mødet blev der gjort opmærksom på, at ajourført bilag oversigt er sendt ud til hovedbestyrelsen ved mail af 6. oktober Bestyrelsen blev gjort særlig opmærksom på, at der ikke ses store muligheder for at bevilge beløb fra trækningsretten de næste to år. 5.4 Ny driftschef og omorganisering Hovedbestyrelsen og afdelingsformænd er ved mail af 20. september 2014 blevet orienteret om ansættelse af ny driftschef, samt en omorganisering af funktionen ved at tilknytte Lillerød Boligforening to driftschefer, Torben Birkebæk og Mogens West Andersen. Torben og Mogens tilknyttes en portefølje af afdelinger hver og der orienteres nærmere om fordelingen på mødet den 7. oktober Der er ikke tale om en opnormering af driftschefsressourcer. Det er ønsket med omorganiseringen, at styrke funktionen ved at have flere kompetencer tilknyttet foreningen direkte, samt at sikre stabilitet på sigt. at hovedbestyrelsen forholder sig til de enkelte punkter fra forretningsførelsen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen fra forretningsførelsen til efterretning. 6. Orientering fra udvalg På mødet vil der blive givet en mundtlig orientering om eventuelle nye sager og forhold. at hovedbestyrelsen tager orienteringen fra udvalg til efterretning. Intet særskilt til behandling. side 9/10

10 7. Eventuelt Intet til behandling. 8. Næste hovedbestyrelsesmøde Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 4. november 2014, kl at hovedbestyrelsen aftaler eventuelle emner/sager til behandling på deres næste møde den 2. september Det blev aftalt, at oplæg til indførelse af digitale syn, sættes på dagsordenen. På mødet foreslog Jeanette Oxfeldt, at der afholdes et formandsskabsmøde umiddelbart efter repræsentantskabsmøde den 25. oktober 2014, til forberedelse af betsyrelsesmødet den 4. november Referat af mødet til godkendelse Referat af møde den 7. oktober 2014 godkendt ved underskrift. Jeanette Oxfeldt N. Braae Gert Fris Benny Poulsen Ella Pedersen Erik Ravn Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen (-) Steen Hagstrøm side 10/10

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 21. april 2016

Hovedbestyrelse Referat - møde den 21. april 2016 Hovedbestyrelse Referat - møde den 21. april 2016 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Laila Nebel Afbud: Erik Ravn Benny Poulsen Simone Christensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 14. juni 2016

Hovedbestyrelse Referat - møde den 14. juni 2016 Hovedbestyrelse Referat - møde den 14. juni 2016 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Laila Nebel Ole Pedersen Simone Christensen Steen Hagstrøm

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. februar 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. februar 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. februar 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Benny

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. marts 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. marts 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. marts 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Erik Ravn Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/

AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/ AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/8 2013. REFERAT FRA AFDELINGSBESTYRELSESMØDET DEN 29/8 2013 Til stede : Kurt Hansen (KH) - Jette Lambrecht (JL) - V.B.Larsen (VB). Afbud : Jette Petersen (JP). Øvrig

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl Boligforeningen Lillebælt Bestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl. 16.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede var: Alex Gren (AG), Karin

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød Til bestyrelsen Boligselskabet Nordsjælland Hillerød, 16. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet Nordsjælland Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15 Administrationen, Bakkegade 25, 3400

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 9. juni 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 9. juni 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 9. juni 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Andelsboligforeningen Brande

Andelsboligforeningen Brande 509 Andelsboligforeningen Brande Ribe, den 28. april 2014 Referat af bestyrelsesmødet torsdag, den 24. april 2014, kl. 1715. Deltagere: Til stede var: Afbud: Kamma Ebsen, Frank Overgaard, Leif Elkjær,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere