SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København ", Af Kaptajn Carl v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v."

Transkript

1 SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København ", Af Kaptajn Carl v. 1. Kohl. En liden og kort Efterretning For en hver Huusfader og Huusmoder, hvorledis de sig selv og samptlige Huusfolk nest GUDS naadige Hielp og Bistand, nogenledis kunde præservere fra den itzige smitsom grasserende Sygdom. KJØBENHAVN, Trykt hos Jørgen Mathisson Wering, boende paa Hiørnet af store P'iolstræde. Anno Først og for alle Ting recommanderis instændig og daglig Hierte-Suk og Bøn til GUD om en naadige Forlindring og Befrielse fra denne overhængende Plage, som er det første og eeniste Middel til en god Præservation. 2. Bør en hver Fader og Huusmoder holde reent i Huusene og Logementerne, hver Dag det allermeest skee kand, siden ryge med Ennebær-Riis, Ennebær, eller RaufF, og om nogen forsigtelig kand onigaaes med Krud, kand de ogsaa bruge det, hvo som pleyer at smøge Tobak kand forblive der ved. 3. Tilholde deris Folck, at blive indgetogen hiemme det meeste mueligt skee kand, og ey komme hos nogen Syg eller Befængt, og foruden alt dette formane dem at leve ædruelig og skikkelig, særdelis at skye Misbrug af Brendeviin, som er høyskadelig i disse Tider. 4. Og i fald nogen skulde blive syge i deris Huuse, skal de strax søge at de kand forlegge dem paa de allerøverste Logementer, og ey tillade, at nogen af deris egne kommer til dem, men forskaffe dem et vis Menniske,

2 Jo som kand forpleye og stedse blive hos dem, saasom denne adskillelse er det beste og sikkerste Middel til at forhindre at Sygdom ikke skulde udsprede sig videre i Huuset. 5. I fald nogen døde af saadanne Folk, maa ingenlunde nogen befatte sig med de Afdødis Gange- eller Senge-Klæder førend videre Anstalt bliver giort, med mindre de vil føre sig selv og andre Ulycke paa. 6. Ellers erindris enhver, at de forlader sig paa GUD i Himmelen, Og være ved et frit Sind, og icke lade sig strax forskræcke, saa som Forskræckelse er lige saa farlig og slem som Sygdom selv, og ofte kand foraarsage og give Leylighed til at Sygdommen dis snarere kunde angribe dem. 7. Her foruden er det ikke tienligt at gaa ud om Morgenen tilig fastendes, mens betiene sig først af disse efterfølgende Sager. Den som er vant til at røge en Pibe Tobak fastende bliver der ved, eller bruges i Munden at tygge paa Eenebær, Myrrhen, Angelik-Rod, Ruder paa Smør og Brød, eller ogsaa kand Ennebær røstes lidet paa en Jern-Pande, og slaas kaaget Vand der paa, og drickes ligesom The. De som haver Raad der til, kiøber Ennebær-Saft hvoraf kand tagis hver gang en half Skee fuld, og kand omvexles hver anden Dag med Elixir propr. Paracelsi cum acido hvoraf tagis da 30 til 40 Draaber i Vin. For hvem som saa behager, kand efterfølgende Præserver-Urter til en Pot Brændevin Hentis fra Apothecket, hvor af indtagis hver anden Dag en half Skee fuld, effter at det har staaet i blød i 24 Timer i Viin eller 01. Derforuden findis paa Apothecket præserverende gelinde Laxer-Piller, hvoraf hver ottende Dag om Morgenen tilig indtagis 20 stycker. Ellers at lugte til recommenderis Bezoar-Edicke med nogle faa Draaber Lavendel-Olie udi, eller ogsaa gemeen god stærck Wiin- Ædicke med nogle Draaber Angelicke-OIie, som kunde brugis i en Svamp eller Tørreklæde førend de gaar ud. 8. Men i Fald nogen bhver angreben af denne grasserende Sygdom, tiener ingenlunde de ofverskrevne Medicamenter, eller hitzige Essentzer og Urter; men at de heller strax hensøger til de som der til ere forordnede, og skal have visse Kiende-Tegn paa deris Værelser, hvo de ere at finde, saasom Hielpen staar i de første Dage.

3 432 Smaastykker i 9. I fald nogen hastig skulde finde enten af Frygt eller Anstød af Sygdom nogen sær Forandring i sit Legeme, kand de strax ind til videre indtage af et Præserver-Pulver, som findes paa alle Apothecker, et halft quintin udi Cardbenidict-Vand, saa og at bruge og lugte til ofvenstaaende Ædicke. 10. Ellers formanes alle og enhver instændig, at de entholder sig fra de Huuse, hvor nogen Syge iindis, saa og saa vidt mueligt er, give agt paa, at intet bæres udaf de misztænckte Huuse, mens at de strax giver det tilkiende for Sundheds Commissionen paa Raadhuuset, hvorom tilforne af Øvrigheden er giort Advarsel, eftersom de vil drage Omsorrig saa vel for deris Forpleyning, at dem kand tilbringes hvad Fornødenhed fordrer, saa og for deris Gods. Rz Fol : scord: Mj. Rad. angelic. petasitid. aloes puriss. an: 3 p. myrrh: r. 3 iij. bacc. junip. 6 j. cortic citr. aurant: an 3 ij. Misc. D. S. Præserver-Urter til en Pot Brændevin, koster 1 # 8 p. Rz Extr : scord: card: ben. aloes succotr. an 3j myrrh: el, rhabarb: el. succin: pt. an. 3 p Fl: sulphur. 3 j. croc: nitr. an. gr X F. pilul: ex 3 j No: 20. S. Præverserende Piller 16 til 20 hver Gang. 1 Dosis koster 4 fl. Dette Præserver-Pulver kand bekommes hos alle Apotheckerne og recommenderis særdelis, hvoraf en Dosis koster 3 til 4 p. 2. Pestrotter. Vor Tids Bakteriologi har jo tilfulde bekræftet den ældgamle Folketro paa visse Dyrs uhyggelige Rolle ved Udbredelsen af smitsomme Sygdomme. Alt det Dæmonvæsen, som Menneskets opskræmte Sind byggede op, er for saa vidt ikke et blot og bart Fantasifoster, som man saa længe har troet, men det støtter sig til et Erfaringsbegreb, som han i sit Ønske om at finde et Aarsagsforhold har omsat i handlende mystiske og mythiske

4 Skikkelser. Det er en Erkendelsestrang, der har affødt Folketroen paa disse Sygdomsdæmoner, og der er derfor intet latterligt ved den. Meget i den medicinske Dæmonologi har vist sig begrundet, saaledes Troen paa de smaa Væsener som Aarsag til de smitsomme Sygdomme. Rottens i vor Tid videnskabelig paaviste Rolle som Pestkilde har saaledes været kendt f. Eks. i det gamle Ægypten; i alt Fald var det underjordiske Dyr dér al Pestsyges Symbol. I Phta-Templet i Theben fremstilledes selve Tilintetgørelsens Gud, Phta, med en Rotte i sin Haand. Da Assyrerkongen Sanherib, Aar 722, mistede 150,000 Soldater af Pest paa én Nat, fortælles det symbolsk, som om det var en Hær af Phta's Rotter, der brød ind i Assyrernes Lejr. Ligeledes siges det om Pesten blandt Filistrene, at Landet oversvømmedes af utallige Museskarer. Instinktivt følte man, at disse uhj'ggelige Dyr førte Fordærvelse med sig; man forstaar de gamle Babylonieres Rædsel og Ærefrygt for Pestguden Namtar s sorte Rottelegioner. Ikke for intet var Proserpina's, den romerske Underverdens Gudindes Slør broderet med Rotter. Rotterne har»onde Øjne«, sagde de germanske Folk; deres Aande var Smitte. Mærkværdigt nok, under de europæiske Pestepidemier hører man aldrig Tale om Rotter, mens derimod andre Dyrs Modtagelighed for Smitten ofte nævnes. Fra Pesten i København 1711 erklærer Dr. Bøtticher, at Ænder, Høns, Duer og forskellige firføddede Dyr døde under lignende Symptomer som Menneskene; overhovedet anfører han i Overensstemmelse med Samtidens Opfattelse som Tegn paa at Pesten nærmer sig, at Insekter, Orme, Krybdyr, Pattedyr, Fugle og Fiske dør i stort Antal. Under Pesten i Stockholm blev det befalet at ombringe alle Hunde og Katte, men intetsteds nævnes Rotten. I Syd-Kina kaldes Pesten derimod ofte Shii-Ji, Rottesyge, og man har dér forlængst lagt Mærke til, at nogen Tid før Pesten bryder løs blandt Menneskene, døde Rotter i Tusindvis. Dette Dyr er nemhg uhyre modtageligt for Pesten, og naar Rotten dør, forlader dens bakteriefyldte Lopper og Lus den, og disse Dyr er, sammen med Moskitoer og Fluer, der svirrer om Pestliget, Sygdommens dødbringende Sende- 30

5 434 Smaastykker bud. I Rottelopperne kan Pestkimen holde sig smittedygtig flere Uger, ja endog formere sig. Efter at Dr. Yersin fra Pasteurinstitutet og samtidig med ham Japaneren Dr. Kitasato under Pesten i Hongkong 1894 opdagede Pestbacillen og dermed Rottens Smittefarlighed, har man næret Frygt for, at de Rotter, der altid findes om Bord paa Skibe, skulde bringe Smitten med sig. At denne Frygt ikke er ugrundet, har de nylige smaa europæiske Pestepidemier vist, og yderligere fremgaar det af en Beretning af 1909 fra det hygiejniske Institut i Hamborg. Man havde dér undersøgt 859 Rotter fra 64 Skibe, og mellem dem fandt man 59 Rotter, der var befængt med Pestbaciller. En halv Time efter at de 859 Rotter var afleverede paa Laboratoriet, afgav man allerede Melding om, at der var Mistanke om Pest paa 4 af Skibene, hvilket viste sig at slaa til, og Desinfektionen skete, uden at Skibene blev forsinkede, ved at alle Skibets Rotter dræbtes ved giftige Dampe. Den 20. August 1900 var i Hamborg Stewarten paa Damperen Rosario død af Pest, og dette Varsel kan Bj^en takke for sine nuværende fortræffelige Pestforanstaltninger. Havde man i tidligere Tider f. Eks. her i 1711 haft Øjet aabent for Rottefaren, var megen Elendighed undgaaet.

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

Samlede skrifter. II

Samlede skrifter. II Det norske språk- og litteraturselskap 1956. Dorothe Engelbretsdatter: Samlede skrifter. II. Taare-Offer. Siste sanger. Viser og rimbrev. Utgave ved Kristen Valkner. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Kejserens nye 1 klæder

Kejserens nye 1 klæder Kejserens nye 1 klæder Af H.C. Andersen (1805-1875) Eventyret er udgivet i 1837 For mange år siden levede en kejser, som 2 holdt så uhyre meget af smukke nye klæder, at han gav alle sine penge ud for 3

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere