Plantagcns Vcdtægtcr. Vedtægter for Andelsboligtbreningen Plantagen. Sidc laf20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plantagcns Vcdtægtcr. Vedtægter for Andelsboligtbreningen Plantagen. Sidc laf20"

Transkript

1 Plantagcns Vcdtægtcr Vedtægter for Andelsboligtbreningen Plantagen Sidc laf20

2 September 2012 Dette cr vedtægternc for andclsforeningen Plantagen. der blev startet som andelsbofællesskab i nybyggede ejendomme ned til det gamle Suså-løb ved Næstved og Karrebæk Fjord i Forcningens cjcndomme består af l2 enlamilieboliger og et fælleshus med storkøkken og spiseplads til personer. Grundstammen i foreningens hverdag er en madordning i foreningens lælleshus samt en arbejdslørdag l0-l I måneder om året, hvor foreningens ejendom og kvm. park og køkkenhavc bliver passet og vcdligeholdt. t{ertil kommer skiftende arangementer i løbet afåret. Plantagens Vedtægter følger ABFs Standardvedtægter (Andel Boligforeningemes Fællesrepræsentation) i bestemmelser om økonomi. andele, tbrpligtelser og drift. Som Bof'ællesskab har Plantagen tilføjelse og ændringer i paragrafferne om optagelse og medlemskab i foreningen samt en ti lføjelse om t'ællesmøder. lndhold Side laf20

3 Q I Navn og hiemsted (1.1) ForcningcnsnavnerAndelsboligforeningenBofællesskabetPlantagen (1.2) Foreningens hjemsted er inæstved kommune. (2.1) (2.2) Q 2 Formål Foreningens formål er at erhvcrvc, opføre, eje og administrere ejendommen matr.nr. 13 b, Åderup beliggcndc inæstved. Foreningen er et bofællesskab, hvor boliger, fælleshus og fællcsareal udgør rammeme for en samlivsform. der skal være ct altcmativ til den traditionelle familieenhed. Intentioncmc bag og rctningslinjeme for bol'ællesskabet er nærmere beskrevet i bilag nr. 1 til disse vedtæg1er Medlemme. (3.1.) (t.2) (3.3) (3.4) I overensstemmelse med disse vedtægters bilag nr. 2: "Procedure ved overdragelse af andel" kan som medlem optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom. Mcdlemmet skal betale det til enhver tid fastsatte indskud med cvcntuelt tillæg. Ilt nyt medlem kan kun godkendes, såfremt det tilkendegiver al ville indgå i bofællesskabet i overensstemmelse med S 2 stk. 2. Som andclshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller enjuridisk persod, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkæves af lbreningen, frem til det tidspunkt, hvor andclcn c( videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/crhvcrvsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboliglbreningens generalforsamling. og skal inden 6 måneder fia auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i $ 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måncdcr fra auktionsdagen. overtager andelsboligforeningen salgct, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i $ 15. Vcd bcboclsc forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse lor sig og sin husstånd. Sidc 2 af 20

4 (3.s) (3.6) Ved fly'tte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. Hver andelshaver må ikke benytte mere end een bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, fonetningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forfl )ttelse eller lignende. S 4. Indskud (4.1) (4.2) (4.3) Indskuddet udgør et beløb svarende til: a. for boligtype 95: k. b. for boligtype 78: kr. c. for boligtype 60: kr. lndskuddenes støn lse er beregnet pr Indskuddet skal indbetales kontant. Ved en senere overdragelse betales udover indskuddet et tillægsbeløb, således at indskud og tillægsbeløb tilsammen svarer til den pris, ddr kan godkendes efter $ 14. S 5. Hæftelse (s.1) (s.2) (5.3) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen,jfr. dog stk. 2. For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på gereralforsamling, og som er siket ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaveme uanset stk. I personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. En fratædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. I og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Side 3 af20

5 I 6. Andel (6.1) (:6.2) (6.3) (6.4) Andelshaveme har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Andelen kan kun ovcrdragcs cller på anden måde overføres til andre i overcnsstemmelse med regleme i $$ ved tvangssalg dog med de ændringer. der følger af regleme i andelsboligforeningslovens g 6 b. Andelen kan pantsættes i overensstemmelsc mcd regleme i andclsboligforeningsloven. men ikke som sikkerhed for lån, som overstiger 80 o% af pantcts værdi på lånetidspunktet. Pantets værdi er andelen i foreningens formue med tillæg afværdien af forbedringer og inventar. der er særskilt tilpasset ellcr installcrct. alt opgiort i overensstemmelse med vedtægtemes $ 14, stk. 1, litra A-D. Foreningen kan kræve. at andelshaveren betalcr gebyr for afgivelse aferklæring i henhold til andelsboligforeningslovcns $ 4 a, samt refunderer udgillen til vurdering af forbedringer og inventar. hvis det på grund aflånets stønelse er nødvendigt at tage værdien herafi betragtning. Der kan ikke gives transport i et eventuclt tilgodchavcndc efter en overdragelse, som endnu ikkc cr aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. For andclcn udstcdcs andelsbevis. der lyder på navn. Boftkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt. der skal angive. at det træder i stedet for ct bortkommct andelsbevis Bolieaftale (7.1) ('7.2) Foreningen kan efter gencralforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprelte en boligaftale, dcr indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. En bolig må udelukkende benyttes til bcboclsc og ikke til erhverv i nogen form. S 8. Bolieafeift (8.1) Boligafgiftens stønelse fastsættcs til enhver tid bindende fbr alle andelshavere al gcncralforsamlingen. (8.2) Side 4 af20

6 Dct indbyrdes iorhold mcllem boligafgiftens størrelsc flor de enkelte boliger fastsættes eft er følgende principper: A) Den del af boligaf'giften, der modsvarcr udgifter til renter og afdrag på lån. til ejendomsskatter og afgifter i forbindelse hermed bortset fra tenovation. til afgifter for el, vand og vandafledning, til varme, til forsikringer og til vedligeholdelse og fornyelse fordeles i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jfr. S 6. B) Den restercnde del afboligafgiften fordeles med lige store beløb pr. bolig. (8.3) Ved for sen betaling afboligaf'gift kan opkæves gebyr svarende til det påkravsgebyr. der ifølge leieloven kan opkræves ved for sen bctaling afleje. I 9. Vedliseholdelse (e.l) (:e.2) (e.3) (e.4) (e.5) IJn andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse affælles forsynings- og afløbslcdninger og bofiset fra udskiftning af hoved- og bagdørc samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også udskillning af gasfyr og cventuelle nødvendige udskiftninger afbygningsdele og tilbehør til boligen, såsom 1'.eks. udskiftning afgulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdclscspligt omfatter også forringclse, som skyldes slid og ælde. En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttcde havearcal. Generalfbrsamlingen kan fastsætte næmere reglcr for vedligeholdelsen af havearealet og for fælles ellcr cgne hegn. Ln andclshaver har desuden pligt til at fbrelage andre indvcndige eller udvendige vediigeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaveme. Andelsboligforeningen er forpligtet til at lbretage al anden vedligeholdelse. herundcr affielleshus. bygninge., skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdclscn skal udføres i overcnsstcmmelse med vedligcholdelsesplanen. Såfremt en andelshaver groft fonømmer sin vedligeholdelsespligl, kan bestyrclscn kræve nødvendig vedligeholdelse foretagct indenfbr en nærmere fastsat frist. Foretagcs den nødvendige vedligcholdelse ikke inden fristcns udløb, kan andelshaveren ekskluderes afforeningen og brugsrettcn bringes til ophør med 3 måneders varsel,jfr. { 21. Side 5 af20

7 Plantagcns Vedtægter S l0 Forandrin er ( l0.l ) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skiftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. llcstyrclscn kan gørc indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse afforandringen skal da udskydcs. indtil dcr er opnået edghed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. (10.2) (10.3) (10.4) ( 10.5) Såfremt forandringeme ønskes udført afhensyn til ældre/handicappede kan bestyrclsen ikkc blankt nægtc godkcndelse, men alene stille krav til arbejdets udfijrelsejl stk. 3 og stk. 4 og alene nægte godkendelse. såfremt forandringcmc medfører væsentlige gener for de øvrige beboere i foreningen. Bestyrelsen kan betinge godkendelse af reetablering ved andelshaverens fraflytning. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligcns ydre cller af redskabsskure og carpofie eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægtc at godkcndc cn anmodning om omforanddng. såfremt bestyrelsen skønner. at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andrc andelshaveres interesser. Alle forandringcr skal udførcs håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kavene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskriffer. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves elter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter. skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen. inden arbejdct iværksættcs. $ ll. Fremleie ( r r.1) lin andelshaver kan kun fremleje eller fremlåne sin bolig med foreningens tilladelse. F'oreningen skal cndvidcre godkcndc fremlejctagcren og betingelseme for fremlejemålet. En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen afboligen til andre end medlemmer afsin husstand, medmindre han4'lun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. (l r.2) En andclshaver er. når han har beboet boligen i normalt mindst et halvt år, berettiget til at liemleje eller lånc sin bolig mcd bcstyrclscns tilladclsc, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigl liaværende på grund afsygdom, institutionsanbringelsc, fbrretningsreise. studieophold, ferieophold, militæftieneste. midleftidig forflyttelse Side 5 åf20

8 eller lignendc for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter f'rallytning eller dødsfald, uanset om der måtte værc særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligcn minimum I år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremleje-tageren og betingelseme for ftemlejemålet. (1 l.3) Fremleje eller lån afenkelte værelser kan tillades afbcstyrclsen på de afden fastsatte betingelse. S 12. Husorden (t2.t) (12.2) ( 13.3) Gencralforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således. at bestående rcttigheder bibeholdes indtil dyrels død. En andelshavcr cr dog altid berettiget til at holde førerhund. selv om de øvrige andclshavere er afskåret fra husdvrhold. I 13. Overdraqelse ( 13.1) 03.2) Ønsker en andelshaver at ftaflytte sin bolig, er han bcrcttigct til at overdrage sin andel efter regleme i $ 13.2 til en anden. dcr bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligcn. I3cstyrclscn skal godkende den nye andelshaver. men nægtes godkendelse, skal en skritilig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrclscn har modtagel skriftlig meddelelse om, hvem der indstillcs. Fortrinsrct til at ovcrtagc andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A) Den. der indstilles af andelshaveren, såfremt ovcrdragclscn skcr i forbindelse med bytning afbolig, eller til bøm, bømebørn. søskende, forældre eller bedstelbrældre eller til en pcrson, dcr har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. B) Andre andelshavere. der er indtegnet på cn venteliste hos bestyrelsen. således at den. der først cr indtegnct på ventelisten, går forud lbr de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til l'ørste punktum er dog betinget af, at den forhinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at den tilbydcs først til de indtegnede på venlelisteme i overensstemmclse mcd reglerne i denne paragml} stk. 2 litra B og C. og dcrcftcr til den person, der indstilles afden adelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen j f.. denne paragrafs stk. 2 litra D. S;{le 7 åf20

9 C) Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen. (13.3) ( 8.4) På foreningens årlige generalforsamling nedsættes et udvalg på 3 medlemmer, som skal være det liaflyttende medlem behjælpelig med at finde en overtager til boligen efter S 13 stk. 2 pkt. B og C og samtidig sikre, at overdragelsen til den nye bofælle sker i overensstemmelse mcd $l 2 og 3. Udvalgets arbejde skal følge de retningslinjer, der fremgår afdisse vedtægters bilag nr. 2: "Procedure ved overdragelse afandel". Såfremt der ikke er godkendt en ny andelshaver efter stk. 2 og 3, skal foreningen fo(sat være behjælpelig med at finde en overtager til den pågældende andel og bolig. Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægtemes $ 14, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i $ 13, stk. 2, litra a, skal den køber, der ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet afsit tilbud i l0 hverdage. såfremt nedsættelsen afprisen er mere end afden udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på vcntelisterne efter $ 13, stk. 2. litra b og c skal herefter tilbydcs andclen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til andcn side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståclsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte. at indtegnede på ventelisten, når lejligheden udbydes første gang til ventelisteme, skal meddele, om de ønsker lejligheden tilbudt igen til en lavere pris, hvis lejligheden ikke kan sælges til den udbudte lovlige p s eftcr $ 14. S 14. Overdraselsessum (14.1) Prisen for andel og bolig skal godkendes afbestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter $ Bcstyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgiort efter nedenstående retningslinier: A) Værdien afandelen i foreningens formue opgøres til dcn pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt afgeneralforsamlidgen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættcs undcr iagttagelse afregleme i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn tii værdien af ioreningens ejendom og andrc aktiver, samt størrelsen afforeningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i fbreningens formue, som han selv lovligt har bctalt,jfr. andelsboligforeningslovens regler herom. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaflalen kan alene godkendes, såfiemt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes afandelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular. B) Værdien af forbedringer, jfr. $ 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af evcntucl værdiforringelse på grund afalder og slitage. Såfremt andelshavcren Side 8 af20

10 under byggeriets opf'ørelse og inden overtagelsesdagen efter afiale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køklen, skabe og fliser. opgøres og afsk ves det sæ$kilt betalte vederlag som ovenfor anført. C) Værdien afforbedringer og anlæg m.v. afdet til boligen hørende haveareal fåststettes tilanskallblsesprisen med fiadrag afeventuel værdilbrringelse. D) Værdien afinventar, der er særskilt tilpasset eller installerel i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris. alder og slitage. E) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld bcrcgnes pristillæg respektive prisncdslag under hcnsyn hertil. (t4.2) (14.3) ( 14.4) ( 14.s) Værdiansættelse og lradrag efter stk. I litra B - E fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbed ngskatalog og de værdifoningelses-kurver, der er fastlagt af Andclsboligforeningcmcs F ællesrcpræscntation som vej ledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige al'gifter, som et tilsvarelde stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer og faste tilpassede tæpper, der tilhører andelsboligforeningen. men skal vedligeholdes og fomyes afandelshaveren, kan bcrcgncs ct ncdslag undcr hcnsyntagcn til maskincmcs/tæppcmcs alder og forventede normåle levetid Såfrcmt dcr samtidig mcd ovcrdmgclsc afandcl og bolig ovcrdragcs løsørc ellcr indgås anden retshandel. skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne alvise eller fofiryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkar. lastsættelsen afprisen lor forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag afen opgørelsc udarbcjdct af dcn frafl yttcnde andelshaver. Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse afpris for iorbedringcr, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg cllcr nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen afen voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningemes lællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde partcmc til bcsigtigclsc og udarbejdc en vurdcringsrapport, hvor prisbcregningen specificeres og begrundes. Voldgiflsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parteme. Voldgiltsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningeme ved voldgiften skal fordeles mellem parteme eller eventuelt pålæggcs in part fuldt ud, idct der hcrvcd skal tagcs hcnsyn til, hvcm afparteme der har Iået medhold ved voldgiften. S 15. Fremqanesmåde (rs.r) Side 9 al20

11 Plantagens vedtægter Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. lnden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste åmrapport og budget, samt en opstilling afoverdragelses-summcns beregning med specifikation afprisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelses-stand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skrift ligl gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. (ts.2) (rs.l) (15.4) ( 15.5) (15.6) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes afbestyrelsen. der kan bestemme. at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager ogeller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kæve, at overdrageren ref'underer udgiften til forespørgsel til andelsbolig-bogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/cller administrators ekstraarbejde ved afiegning til pantellcr udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion. Overdragelsessummen skal senest 5 hvcrdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbank-garanti for dcnnc. Dct dcponerede/det garanterede beløb skal frigives til andclsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. Andelsboligforeningen afregner effcr fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse afeventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien provenuet først til eventuelle rettighedshavere. herunder pant- og udlægshavere, og demæst til den lraflyttende andelsha\er. Bestyrelsen er ved afregning overfor den frafll4tende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling afikkc forfalden boligafgift og efterbetaling afvarmeudgiftcr og lignende. Såfremt aliegning med erhvenerens samtykke skcr inden overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning afeventuelle kiav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. Snarest muligt elier erhververens overtagelse afboligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbcdringer, inventar og løsøre, der er over-taget i forbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra ovefiagelsesdagen, bofiset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage cfter overtagelsesdagen. Såfremt erhveneren forlanger prisncdslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, Side l0 af20

12 Plantagens Vcdtægter tilbageholde et tilsvarende beløb ved aliegningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales. når det ved dom eller forlig mellem parteme er fastslået, hvem det tilkommer. (1s.7) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-6 skal afregnes senest l0 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. I 16. Garanti for lån (16.1) (16.2) I tilfælde af, at lbreningen i henhold til tidligere regler i vedtægteme og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering afen overdragelsessum. og låntager ikke betaler rentcr og afdrag rcttidigt, skal långiver underrette foreningen skdftligt om rcstancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntagcr om berigtigelse afrestancen inden en angiven liist på mindst 4 dage. Såliemt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikkc berigtigcs inden fristens udløb. kan bestyrelsen ckskludcre låntageren affbreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med regleme i $ 2l om eksklusion. Långiver kan først rejse krav mod forcningcn i hcnhold til garantien, når overdragelsessummen fbr salg afbolige[ er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skrifilig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for dct bcløb, som rcstgældcn efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af6 lbregående månedsydelser og med tillæg afrente afde nævnte beløb. Plantagen følger ABls vedtægter $ l7 UbcnYttede bolieer (t7.1) Har en andelshaver ikke. inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted. eller cr overdragclse aftalt i strid med bestcmmelserne herom, bestemmer bestyrelscn, hvem der skal overtage andel og bolig. og de vilkår ovefiagelsen skal ske på. hvorefter afregning finder sted som anført i S 15. (18. r) I 18. Dødsfald I tilfælde afen andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtel'ælle/registrerede padner være berettiget til at fodsætte medlemskab og beboelse afboligen. Side I I af20

13 (18.2) (18.3) (18.4) Hvis der ikke efterlades ægtelælle/registrerede partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overrages afnedennævnte. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes afforeningen i overensstemmelse med S$ og 13. ligesom pris og vilkår for ovcrtagclscn skal godkcndcs. (tilføjclsc fra Plantagcns vedtægtcr). Der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge A) Samlever, som indtil dødsfbldet havde hafl fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder. B) Afdødes bøm, bømebøm, forældre. søskende eller bedsteforældre. C) Andre personer. som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand mcd den afdøde i mindst 3 måneder. D) Personer, som afden afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen. Ved dødsboets overdragelse afandelsboligen til de efter lbrudgående stykker berettigede personer linder $S l4-15 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder $$ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra $ 15 stk. 3-7 om indbctaling og afrcgning, idct erhvcrvcren i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen. Boligen skal overtages efter disse reglcr cllcr fraflyttcs scncst dcn 1. i dcn måned, dcr indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden. bestemmer bestyrelsen. hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagclsen skal ske på. hvorefter det indkomnc beløb afrcgncs til boet cfter reglerne i Samlivsophævelse (19.1) (te.2) (1e.3) Ved ophævelse af samliv mellem iegtefæller/registrerede partnere er den afparterne, der elter deres egen eller myndighedemes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse afboligen. Reglen i stk. I finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivslbrhold i øvrig1. såftemt den person. der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har halt fælles husstand mcd andelshavcren i mindst det sencste år før samlivsophævclsen. Ved ægtefælles/registreret pafiners fortsættelse afmedlemskab og beboelse afboligen skal bcgge ægtcfællcr/rcgistreredc partnerc værc fo.pligtct til at ladc fortsættcnde ægtel'ælle/registrerede partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til g l9 stk. 2 finder SS tilsvarende anvendelse. Ved foftsættende ægtefælles/registrerede partners Side l2 af20

14 overtagclse gennem ægtefælleskifte finder $Q 14 og 15 tilsvarcnde anvendelse, dog bortset fra g l5 stk. 3-7 om indbctaling og afregning, idet fortsættcnde ægtefælle/registrcrede partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andclshavers forpligtelser over fbr foreningen og eventuelt långivende pcngeinstitut. Q 20. Opsieelse (20.1) En andelshavcr kan ikke opsigc sit medlemskab afforeningen og brugsret til boligcn, men kan alene udtræde efter regleme i $S om overlørsel afandelen. S 21. Eksklusion (21.1) I lijlgendc tilfælde kan en andelshaver ekskluderes afforeningen og brugsrettcn bringes til ophør afbestyrelsen: A) Såfremt en andelshaver trods påhav ikke betalcr cventuelt restercnde indskud. boligafgift, påkravsgcbyr eller andre skyldige beløb afenhver art. B) Såfremt cn andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningcn har ydet garanti,jfr. g 16 stk. l. C) Såfrcmt en andelshaver groft forsømmcr sin vedligeholdclsespligt og trods påkrav ikke foretagcr den nødvendigc vedligeholdelse inden udløbet af cn fastsat liist, j fr. $ 9. D) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulcmpe for foreningens virksomhed eller andre andelshavcrc. E) Såfiemt en andelshaver i forbindelse med overdragelse afandelen betinger sig en støde pris end godkendt afbestyrelsen. F) Såfremt en andclshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der clter leielovcns bestemmelser berettiger udlcjcren til at ophævc lejemålet. (2t.2) Ilfter eksklusion bestemmer bestyrclsen, hvem der skal overtage andcl og bolig. og dcr forholdes som bestemt i $ 17. $ 22 Ledige boliger (22. t) I tilfælde, hvor der skal ske ovcrdragelse afen bolig. der tidligere har været udlejct, cllcr hvor den tidligere andelshaver har mistel sin indstillingsret eller S 17, {j l8 eller { 21. ellcr har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen vcd Sidc l:i åf20

15 udpegning afny andelshavcr gå frem efter regleme i S 13.2 B og C. Såfremt ingcn kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtagc boligcn. $ 23 Generålforsamling (23.1) Foreningenshøjestemyndighedergeneralfbrsamlingen. (23.2) (23.3) Den ordinære generallorsamling afholdes hvert år inded 4 måneder elter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: l) Valg afdirigent. 2) Bestyrelsens berctning. 3) Forclæggelse afårsrapporl og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten og værdiansættelse. 4) Forelæggelse afdrifts- og likviditctsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift cn. 5) Forslag. 6) Valg til bcstyrelsen. 7) Valg af administrator. 8) Valg afrevisor. 9) Valg afboligsalgsudvalg på 3 medlemmerjli. $ 13 stk ) Valg af bogholder. 7) Eventuelt. I'ikstraordinær generalfbrsamling afholdes, nar en gcneralforsamling eller flenal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 afandelshaverne eller administrator lorlanger det med angivelse af dagsorden. S 24 lndkaldelse m.v. (24.1) (24.2) (24.3) Generalforsamlingen indkaldcs skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær gcneralforsamling om lødvendigt kan lorkortes til 8 dagc. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden lbr generalforsamlingen. Datocn for afholdelse afordinær generallbrsamling og om muligt ekstraordinær gcneralforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 ugq før. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingcn, skal være lormanden i hænde senest 8 dage fff generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshavcmc ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med. at det kommer til behandling. (24.4) Side l4 å120

16 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stillc forslag har enhver andelshaver og denncs ægtefællc eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan lcdsages afen prol'essionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt afbestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. (24.s) Hver andel giver to stcmmer, som efler ønske kan deles mellem andelshaverens husstandsmedlemmer. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/registrerede paftner eller et myndigt husstandsmedlem. eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive to stcmmcr i hcnhold til fuldmagt. Q 25 Flertal (2s.1) Gcncralforsamlingen træf}'er beslutning ved simpelt fletal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk Dog skal altid mindst 1/5 afsamtligc mulige stemmer være repræsenteret. Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering afdct indbyrdcs forhold mellem boligafgiften, om iværksættclsc af forbcdringsarbej der eller istandsættelscsarbejder hvis finansiering beregnet ud lia ydelsen på sædvanligt 30- årigt kontantlån ville kræve en lbrhøjelse afboligafgilten på mere end 25 9/o, om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der årligt overstigcr 25 yo afden hidtidige boligafgift og om optagelse afafdragsfric lån, nedsparingslån, rcntctilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån. hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidig ydelse. kan kun vedtagcs på cn generalforsamling. hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 afja- og nej-stemmer. Er ikke mindst 2/3 afsamtlige muligc stemmer repræsenteret på generalfbrsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 afja og nej slemmer lor forslaget. kan der indkaldcs til ny gcncralforsamling. og på denne kan da forslaget endeligt vcdtagcs mcd et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uansct hvor mangc stemmer der er repræsenteret. (2s.i) (2s.4) Ændring afvedtægternes $ 5 kær'er dog samtykkc fra dc krcditorer overlbr hvem andelshaveme hæftcr pcrsonligt. Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning. kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 afsamtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et fledal på 4/5 afde repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldcs til ny generalforsamling, og på denne kan da forslagct cndeligt vedtages med et llertal på mindst 4/5 afdc repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er rcpræsenteret. Sidc l5 af20

17 Plantagens Vedtægt r S 26 Dirisent m.v. (26.r) (26.2) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Seketæren skiver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet undersk ves af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaveme senest en uge efter gencralforsamlingens afholdelse. S 27 Bestvrelse (2'r.t) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af forcningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. I 28 Bestvrelsesmedlemmer (28- I ) Bestyrelscn består af en fomand, næstfomand, kasserer og sekretær. (28.2) (28.3) (28.4) (28.5) Formand og kasserer vælges af generallbrsamlingen for to år ad gangen. De øvrige bestyrelscsmedlemmer vælges afgeneralforsamlingen for to år ad gangen, således at 6t bcstyrelsesmedlem afgår ved hver ordinær generalforsamling. Ved et bestyrelsesmedlcms ftaflfning eller længerevarende forfald indkaldes til en ny generalforsamling, hvor valg afnyt bestltelsesmedlem kan finde sted. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disse ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som best)t elsesmedlem eller supplcant kan kun vælges een person fta hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg bør kun finde sted i særlige tilfælde, og det tilstræbes. at bestyrelsesposteme besættes efter et rotationsprincip, således at alle andelshavere over en ånække påtagcr sig dette tillidserhverv. (28.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sek.etær. Side l6 åf24

18 (2e.t) (29.2) (29.3) $ 29 Møder Der alholdes fællesmøde for foreningens medlemmer og deres husstand mindst l0 gange årligt. Mødedatoer fastsættes for et halvt ar ad gangen. Afvigelser fra den fastlagte mødeplan skal meddeles med mindst 5 dages varsel. Sager. der ønskes behandlet på et f:ellesmøde, afleveres afmedlemmet fire dage før mødet til formanden, som omdeler dagsordenen senest 3 dage før mødet. Fællcsmødct er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen afandclenc er.cpræscntcrct. Er en husstand forhindret i at deltage i fællesmødet, skal der neldes afbud til lormanden senest en uge inden møde1. (29.4) Fællesmødet vælger en ordsty.er og en rcferent. (2e.s) (2e.6) (29.7) (29.8) Fællesmødet har beslutningsmyndighed i alle foreningsanliggender. som ikke kræver generalforsamlingcns kompetence. Det tilstræbes, at beslutninger træffes i konsensus. I tilfælde afuenighed træffes beslutning ved almindelig stemmeflertal. Fællcsmødct kan nedsættc udvalg til løsning afsærligc opgaver. Udvalgenes arbejde/forslag forelægges fællesmødet til afgørelse. Fællesmødet udpeger et eller flere medlemmer til at være ansvarlige for, at beslutningeme bliver udf'ørt. Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne på fællesmødet om ind- og udgået post og andre sager, der kan'være afinteresse for medlemmeme. q 30 Tegninesret (30.1) Foreningen tegnes afformanden og de to bestyrelsesmedlemmer i forening. $ 3l Administration (31. r) Generallbrsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel ejendomsadministrator. der har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring til som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske fowaltning. Side I7 å120

19 Plantagens V dtægter Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administator om hans opgaver og beføjelser. (31.2) (31.3) Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt en professionel administrator, varetager bestlrelsel ejendommens administation, og regleme i nærværende stk. 3 og 4 finder da ærvendelse. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved check eller brug afhomebank/netbank ved underskift fra to bestlrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse afandele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto. (31.4) Generalforsamlingen kan helt eller delvis overlade bogføringen til et statsautoriseret eller rcgistrer t revisionsfirma, ogleller overlade opkrævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste (pe odiske) betalinger til et pengeinstitut. I det omfang en sådan overladelse ikke sker, er den generalforsamlingsvalgte kasserer som administrator ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske betalinger. (31.5) Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmemes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaveme og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesfoniking. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i n note til årsrappoden. S 32 R qpskab (32.1) (32.2) Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regn-skabsskik og underskrives afadministrator og hele bestyr lsen. Regnskabsåret er til I forbindelse med udarbejdelse afårsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. $ 14. Forslaget anføres som note til fusrapporten. (32.3) Som note til årsrapporten oplyses summen afde garantier, der er givet efter $ 16. Side 18 af24

20 Plantagens Vedtægt r (33.1) t 33 Revision Generalforsamlingen vælger en stalsautoriseret eller regisheret revisor til at revidere åxsrapporten. Reviso skal føre revisionsprotokol. (34.1) t34 Det reviderede underskevne regnskab sarnt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaveme samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. { 35 Opløstrins (35.1) (3s.2) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af genemlforsamlingen. Efter realisation af foreningeis aktiver og b taling af gælden, deles den resterende formue mellem den til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størelse. S nest vedtaget på generalforsamling den l. oktober 2012: I hestvrelsen: -æ:p-)? Britte PeteIsen, formånd, Antrette Overgåård Mogensen, medlerd Ilse ers n, medlem Side 19 af24

21 Bilas nr. 1 til $ 2 i vedtægter for bofællesskab t Plantagen AB Formå1. Bofællesskåb Viønsker, at andelsboligforeningen med l2 boliger og fælleshus skal fungere som et bofællesskab. Fælleshus t Dette skal formindske og supplere den enkelk boligs behov for boligareal Fælleshuset skal være rammen om det brcde fællesskab, hvori man kan løse fælles opgaver og håve lælles oplevelser- Den daglige fællesspisning om aftenen er en naturligt d l afbofællesskabet, som man dog kån framelde sig i den udstrækning, man har bchov for det- I fælleshuset er der vaskerum og værksted og vi ønsker på længere sigt at indrette andre fællesrum Ieks. legerum for bøm, opholdsrum, gæsterum og ungdomshybel. Fællesarealer Med undtagelse afden lille terrasse og have i direktc tiknltning til den enkelt bolig er resten af andelsboligforeningens ejendom fællesarealer. Vi ønsker at vores grund skal åbne mulighed for udfoldelse af mange interesser f.eks. legcmuligheder for bøm, anlæg aføkologisk dyrket nyftehave, husdyrhold, samlingssteder og rekreative steder. Det er vigtigl, at alle trygt kan færdes på vore fællesarealer, føler ansvar for dem og behandler vore fællesting omhyggeligt. Deltaser Vi ønsker. at bofællesskabet skabcs afmennesker med forskellig alder, uddannelse og interesser. Vi ønsker en samlivs- og bolig fom, der erlrt levedygtigt altemativ tilden traditionelle familieenhed. vi ønsker, at bofællesskabet bliver et sted hvor det er naturligt, at man føler ansvar over for hinanden. Vi ønsker at bevare individuelle særpræg og personlig frihed. Vi ønsker at skabe så rart og meningsfuldt ct miljø, at det vil være tillokk nde at investere meget afsin tid og energi her. Bofællesskabet cr partipolitisk ua{iængi8t Børp oq unge Vi vil skabe et sted for børn og unge, hvor de kan udlolde sig sammen med voksne i leg og praktisk arbejde. Vi mencr, at forældrene har ansvaret for deres børn og disses opdragelse; men der skal opbygges visse fælles samværsregler. Børnene og dc unge skål i videst muligt omfang have indflydelse i beslutningsprocesseme. Eperei oe miliø Vi ønsker at omgås natuten på cn økologisk rigtig måde, og undgå at bruge stoffer, der kan skade naturen Vi vil tilstræbe at genbrugc tins og at udn),ttc alternative, ufarlige energikilder. Side 20 al24

22 økonomtuk fællesskåb Der skal være et økonomisk fællesskab i den udstræknin& det er nødvendigt for at løse fælles opgaver. Møder. beslutninser Der holdes et månedligt fællesmøde hvor vi behandl. sager af interesse for bofællesskabet. Den åbne dagsorden ophænges i fælleshuset, så alle kan påføre punkter, der ønskes drøftet. Vi vil principielt søge at opnå enighed og derved undgå afstemninger. Vi forsøger at holde fællesmøder efter en procedurc, der kan sikrc dette ønskelige princip. Der vil dog være situationer, hvor vi må acceptere flertalsbeslutninger. AnsYar Ved tilslutoiing til bofællesskabet forpligter man sig til at udvise ansvarlighed over for bofællesskabet målsætning og deltage i udførelsen af fællesskabets samlede arbejdsopgaver. Senest vedtaget på generalforsamling den 1. oktober 2012: I bestyrelseni =-æ:æ--,i * r)ø,g:c,-. Briltr Petersen, formand, Annette Overgåsrd MogeN n, medlem Ilse J medlem Side2l af24

23 Plåntågens Vedtægler Bilas nn 2 Til $ 13 i vedtægter for Bofællesskabet Plantagen AB Procedure ved overdrågelse af andel Det i $ 13 nævnte boligsalgsudvalg skal medvirke til at sike en så hurtig og probl mfri overdragelse af andelen som muligt, når et medlem ønsker at frafl)4te sin bolig. Udvalgct har til opgave at formilde kontakt og salgsvilkår mellem fiafl)ttende andelshaver(e) og andelskøbere. Proceduren starter, nåret medlem skriftlig meddeler fællesmødet, at en andel ønskes aflændet. Samtidigt hermed giver det fiaflyttende medlem skriftligt oplysning om ønskede salgstidspunkt og salgsvilkår, der skal godkendes afforeningen. Intern liste over medlemmer I henhold til g 13 stk. 2 pkt. B har foreningens medlemmer en fortrinsret til at overtage en ledig andel og bolig. Den ledige andeltilbydes eft r anciennitet i foreningen. Senest 2 uger efter skal boligsalgsudvalget have svar på, om man i den aktuelle situation r interesseret i og har økonomisk mulighed for at overtage den tilbudte bolig. Det medlem, der efter disse principper vil og kan overtage den udbudte bolig, fortsætter såmmen med boligsalgsudvalget overtagelsesforretningen efter de ivedtægteme beskrevne retningslinjer. Ekstern liste over interessenter Når personer henvender sig til vorcs bofællesskab med ønske om at blive andelshaver - når en bolig bliver ledig- kan viskrive dem på en interessentliste. Ved henvendelse kan de interesserede få udleveret vedtægter med bilag samt oplysning om økonomiske forhold. De interesserede skal gøres bekendt med, at der ikke er nogen prioriteret rækkefølge i interessentlisten, mcn at det er bofællesskabets fællesmøde, som ved en frafllning afgør, hvem afde indtegnede på interessentlisten, der skal tilbydes at overtage den ledige andel og bolig. For at tydeliggøre vores bofællesskabs formål og daglige funktion kan de interesserede inviteres til at besøge os og deitage i en fællesspisning og et fællesmøde. Den aktuelle liste fremlæggcs på den ordinære generalforsaml ing til orientering for andelshaverne. Når en bolig er ledig, og der ikk i henhold til $ 13 stk. 2 pkt. A og B er fundet nogen overtager, orienteres indtegnede på interessentlisten om det forestående salg. Der foretages annoncering afåbent hus arrangement. Boligsalgsudvalget besl tter såmmen med den fmflyttende, hvor og hvomår der foretages annoncering. Procedure for salg afbolig: I. Annoncering samt Åbent hus arrang ment 2. Alle interessenter udfolder skema med diverse faktuelle oplysning r, bliver fbtogmferet samt angiver mulige datoer for at komme til fællesspisning den efterfølgende uge. 3. Efter Åbent hus arrangementet alholdes et kort fællesmøde vedr. e!t. veto overfor ansøgere. 4. Alle husstande frr derefter et døgns betænkningstid og kan inden et døgn indlevere navnet på 6n familie, som ønskes inviteret til fællesspisning og samtale. (Hvis den pågældcnde familie melder fra, har husstanden ikke en ny stemme) 5. Boligsalgsudvalget kontakter herefter de interessenter, der skal inviteres til fællesspisning og samtale.. 6. Umiddelbart efter samtaleme afholdes fællesmøde, hvor der bliver taget beslutning om, hvem af interessenteme, der skaltilbydes at købe den pågældende andel og bolig. 7. llvis der ikke er enstemmighed på fællesmødet udleveres 6n stemmeseddel pr. fremmødt bofælle. (lkke fremmødte bofæller kan medsende skriftlig tildmagt) Side 22 ^124

24 Plantagens Vedtægler 8. Der afgives n stemme på den familie, man foretrækker. 9- Herefter sammcntælles stemmeme. 10. Hvis en familie har mere end 50 yo af stemmeme, bliver den pågældende familie valgt t Ivis ingen af fam il ierne har mer end 50 oz af stemmeme, foretages en valgrunde mere blandt de to familier, der fik flest po;nt i første runde. Dereller meddeler boligsalgsudvalget de udvalgte, at d kan købe den udbudte ånd l og bolig. Samtidig gøres opmærksom på, at de som købere har 2 uger til at overv je situationen og undersøge deres økonomiske muligheder for at overtage boligen. Boligsalgsudvalget står lor præsentation afplantagen som bofællesskab med de tilhørende fællesarealer. Præsentationen omfatter odentering om: l. Vedtægter 2. Budget og regnskab 3. Id grundlag og formålspara$affer 4. Foreningens formelle struktur, generalforsamling, bestyrelse og fællesmøder 5. Madordning 6. Arbejdslørdage 7. Vedligeholdelsesplancr 8. Arbejdsgrupper 9. Overdragelsesb tingelser 10. Forhold vedr. den udbudte andel. IIvis den frafl).ttende andelshaver og boligsalgsudvalget ønsker at indstille en ud åf flere interesserede andelskøbere, skal der frcmlægges et tilbud fra den indstillede andelskøber, inden der kan indkaldes til godkendelsesmøde. Delte tilbud betragtes som de endelige salgsvilkår. Hvis boligen ikke sælges til den oprindeligt fastsatte udbudspris, skal den tilbydes intemttil den endelige pris, hvis der ved salgsprocedurens start har været flere interesserede blandt Plantagens andelshavere. Andelsboligforeningen kan tillige afgøre, om en eller fler afde øvrige fra intercssentlisten skal have mulighed for at liemskaffe et tilsvarende købstilbud. Sådanne købstilbud skal afgives senest 3 hverdage elier, at Andelsboligforeningen fællesmøde har modtaget indstilling om købstilbud fra den fraflyttende andelshaver. Køber skal godkendes afforeningen på et fællesmøde,jfi. S 13 stk. L Hvis der i løbet afde 2 uger er overvejende sandsynlighed for, at de forespurgte ikkc vil eller kan overtage boligen, må boligsalgsudvalget sætte salgsprocedure i gang. Annoncering llvis der ikke internt er fundet en overtager til and len, foretages annoncering m.v. i samarbejde mellem sælger og boligsalgsudvalget. Udgift n til annoncering afholdes afsælger - frem til en købet der kan matche vilkåren, er fundet. Scnestvedtaget på g leralforsrmling den l. oktober æ.v+^ I bestyrelsen: -'--'.> r.\ " " fi zz.r.,'c.t, -. Bitta Petersen, formånd, Annette Overgaård Mogensen' medlem Ilse Jensen, Side 23 af24

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Andelsboligforeningen. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Revideret november 2010 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemmer...3 4 Indskud...4 5 Hæftelse...4 6 Andel...4 7 Boligaftale...5

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 Andelsboligforeningen Møgelhøj, Kronosvej 100-156, 9210 Aalborg SØ 1. Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Klokkebo 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål 2 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19.

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. l Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Himmelhøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Visse, Aalborg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. marts 2010 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken Juelsminde

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET 30.september 2005 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dalglimt 3, Skibet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Vejle kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Klokkebo 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål 2 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S.

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. 1 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Uvelse Have (1.2) Foreningens hjemsted er i Hillerød kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden.

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovgaarden, beliggende Skovbrynet 2 / Prins Christiansgade 10. (1.2) Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for AB Elmegården Cvr 31534984 Ejerlav: Borup By, Borup Matrikel: 1ad Hovedgaden 54 4140 Borup

Vedtægter for AB Elmegården Cvr 31534984 Ejerlav: Borup By, Borup Matrikel: 1ad Hovedgaden 54 4140 Borup v.20.03.14 Vedtægter for AB Elmegården Cvr 31534984 Ejerlav: Borup By, Borup Matrikel: 1ad Hovedgaden 54 4140 Borup 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Elmegården (1.2) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 12. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen. Holsteinsgade 36-38

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen. Holsteinsgade 36-38 Vedtægter For Andelsboligforeningen Holsteinsgade 36-38 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 36-38. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG-

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN S ØN DER BYP AR K EN 15. januar 2010 GR EJ S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sønderbyparken, Grejs (1.2) Foreningens hjemsted er

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger tæt/lav bebyggelse

ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger tæt/lav bebyggelse ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger tæt/lav bebyggelse ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II.

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Sammenligningsskema. Kommune.

Sammenligningsskema. Kommune. Sammenligningsskema Særlige bestemmelser for andelsboligforeninger i tæt/lav-bebyggelse er markeret med gråt og særlige bestemmelser for etagebyggeri er markeret med hvid boks. Gammel standardvedtægt for

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for AB Nordre Frihavnsgade 81/Strandbpuldevarden 59 Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN LINDEHØJ HELSINGØR

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN LINDEHØJ HELSINGØR VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN LINDEHØJ HELSINGØR Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er LINDEHØJ 1 (1.2) Foreningens hjemsted er HELSINGØR kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er, at eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016 VEDTÆGTER FOR Revideret april 2016 April 2016 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er 1 Foreningens hjemsted er i Esbjerg Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

TB/rf Advokatkontoret M18 Maltegårdsvej Gentofte J Vedtægter for Andelsboligforeningen Nørgaardshus

TB/rf Advokatkontoret M18 Maltegårdsvej Gentofte J Vedtægter for Andelsboligforeningen Nørgaardshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Nørgaardshus 1 Navn & hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nørgaardshus (1.2) Foreningens hjemsted er i Lyngby-Tårbæk Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Andelsboligforeningen Blommelunden Blommegrenen 281 321 Blangstedgård 5220 Odense SØ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF BLOMMELUNDEN

Andelsboligforeningen Blommelunden Blommegrenen 281 321 Blangstedgård 5220 Odense SØ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF BLOMMELUNDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF BLOMMELUNDEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen ABF Blommelunden (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Rylehøj

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Rylehøj VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Rylehøj 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rylehøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holbølvej. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg Vedtægter AF MARTS 2008 FOR Andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23 A M 8600 Silkeborg Indledning På foreningens generalforsamling den 31. marts 2005 blev det besluttet, at ændre vores vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMMER... 3 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 4 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFTALE... 4 8. BOLIGAFGIFT...

Læs mere

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010 NAVN OG HJEMSTED 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Udsigten. 1.2 Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune. FORMÅL 2 2.1 Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Søren Norby. 1.2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II.

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TJØRNEGAARDEN II. 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. FORMÅL:

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B (opdateret 2012 med henvisning til ændringer i ABFs standardvedtægter) 15. januar 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse: Indhold... 2 Dokumentændringer... 3 1 Navn og hjemsted... 4 2 Formål... 4 3 Medlemmer... 4 4 Indskud... 4 5 Hæftelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

AB Grønningen I. 4040 Jyllinge. Vedtægter

AB Grønningen I. 4040 Jyllinge. Vedtægter AB Grønningen I 4040 Jyllinge Vedtægter (Vedtægterne er i overensstemmelse med: "Normalvedtægter for en privat andelsboligforening", jf. boligstyrelsens bekendtgørelser nr. 24 af 21. januar 1981, med tilføjelser

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Revideret den 7. april 2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj... 1 VEDTÆGTER for ABF Tippethøj... 4 Navn og hjemsted... 4 Formål...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR Juni 2016 Stefansgade 46, st. tv. 2200 København N Telefon: 35838118 Telefax: 77330696 e-mail: abmerkur@abmerkur.dk Kontortid: tirsdage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 26.4.2011 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hybenhaven 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG Marts 1998 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højvang (1.2) Foreningens hjemsted er i Purhus kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsbyggeforeningen Helsingør

VEDTÆGTER for andelsbyggeforeningen Helsingør VEDTÆGTER for andelsbyggeforeningen Helsingør 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsbyggeforeningen Helsingør. (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN Opdateret juni 20014 Side 1 af 12 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Blommegrenen 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

A/B H. A. BRORSONSVEJ

A/B H. A. BRORSONSVEJ Navn og hjemsted (1.1) 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen H. A. BRORSONSVEJ. (1.2) Foreningens hjemsted er i HADERSLEV kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at opretholde ejerskabet og

Læs mere