BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING"

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2010 TEKNISK FORVALTNING

2 Grønt regnskab maj 2011 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne regnskab side 4 Resultater side 5 Elforbrug side 6 Varmeforbrug side 7 CO2 udledning side 9 Vandforbrug side 10 Bilag A: Grafer over forbrug fordelt på bygningstyper i forvaltningerne Bilag B: Tabel over forbrug i hver enkelt bygning Bilag C: Udsnit af tekniske energitiltag i kommunens bygninger i 2010 Side 1 af 10

3 Grønt regnskab 2010 Hermed fremlægges Hvidovre Kommunes grønne regnskab for Regnskabet rummer opgørelser over forbruget af el, varme og vand i kommunens egne bygninger og tal for den totale udledning af CO2 som følge af energiforbruget. Regnskabet skal dels tjene som redskab for kommunens energistyring og dels dokumentere kommunens arbejde med at nedbringe energiforbruget i forhold til sine aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og Center for Energibesparelser. Sammenfatning Hvidovre Kommune har i det forgangne år arbejdet fokuseret med sit energiforbrug. Det er sket dels ved, at der er investeret i alt 8 mio. kr. i tekniske tiltag og yderlige 2 mio. kr. bruges på bl.a. energistyring, kurser, efteruddannelse med mere, dels ved at der på kommunens arbejdspladser dagligt foregår et målrettet arbejde hos klimaambassadørene og tekniske serviceledere med støtte fra Teknisk Forvaltning både i form råd og vejledning samt kurser og arrangementer. Arbejdet har givet gode resultater. Løftet til Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO 2 -udledning med 2 % er mere end opfyldt med en reduktion på 4,7 %. Med en reduktion i elforbruget på 3,3 % er løftet til Center for Energibesparelser om at skære 2 % af elforbruget indfriet. De tekniske investeringer har haft stor effekt på forbruget, men derudover er der sket store driftsmæssige forbedringer, som skyldes to primære indsatser. Den ene står de tekniske serviceledere på kommunens skoler og idrætsanlæg for. De har i løbet af det sidste par år forbedret driften af skoler og anlæg i imponerende grad og er bannerførende ved hele tiden at kunne finde besparelser. En anden vigtig indsats er sket i samspil mellem klimaambassadørerne i daginstitutionerne og de flyvende varmemestre. De har ved fælles hjælp indreguleret forbruget i institutionerne, så der også her er fokuseret på god drift i åbningstiden og mindst muligt energiforbrug, når institutionerne er forladt. Forpligtigelser Hvidovre Kommune indgik i marts 2008 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Som Klimakommune forpligter man sig til at reducere sin CO2-udledning med 2 % om året. Hvidovre har forpligtet sig indtil I de første år vil kommunen fokusere på at reducere sit eget energiforbrug for at feje for egen dør. Senere vil kommunen arbejde mere aktivt for at motivere borgere og virksomheder til også at reducere deres energiforbrug. I sensommeren 2008 indgik Hvidovre Kommune også en Kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden), som forpligter kommunen til at reducere elforbruget med 2 % om året frem til udgangen af Aftalen er siden blevet fornyet og udvidet, så aftalen gælder reduktion med 2 % for både el- og varmeforbrug frem til udgangen af Side 2 af 10

4 Klimahandlingsplan Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. marts 2009 Klimahandlingsplan , som fokuserer på energiforbruget i kommunens bygninger og rummer to primære indsatsområder: Dels investeringer i bygninger og tekniske anlæg, dels driftsoptimering og adfærdsændringer. Kommunens 170 bygninger og deres installationer har en meget blandet alder, kvalitet og stand. Der er i langt de fleste bygninger potentiale for energimæssige forbedringer, og et overslag over energiinvesteringer kan deles op i to grupper: Dem med relativt korte tilbagebetalingstider på under 5-6 år viser, at der er potentielle investeringer for ca. 25 mio.kr. tilbage. De sidste års massive investeringer har i væsentlig grad reduceret antallet af lavthængende frugter, og det forventes, at inden for en overskuelig årrække vil alle disse være plukket. Den anden gruppe med rentable længere tilbagebetalingstider på år er der endnu ikke rigtigt taget hul på, og i forbindelse med udfærdigelse af de lovpligtige energimærker i 2011 vil behovet blive afdækket. Der forventes her at være potentielle investeringer for mio. kr. Det er derfor af stor betydning for realiseringen af Klimahandlingsplanen, at Kommunalbestyrelsen med Budget 2010 besluttede at forhøje Miljø- og energipuljen fra godt 10 mio. kr. til 15 mio. kr. Miljø- og energipuljen bruges til at gennemføre tekniske tiltag i kommunens bygninger, som kan reducere energiforbrugene. Midlerne prioriteres i øjeblikket ud fra et ønske om tilbagebetalingstider på op til 5-6 år. Når der investeres i teknik eller andre bygningsmæssige tiltag, bliver de pågældende arbejdspladsers energibudgetter modregnet med den beregnede energibesparelse. Det betyder, at besparelserne kan bruges til nye energiinvesteringer. I bilag C er en liste med et udsnit af de tekniske tiltag, der er udført på kommunens bygninger og installationer i Driften af kommunens bygninger har stor betydning for energiforbruget. På de store arbejdspladser er der ansat teknikere til at drive de tekniske anlæg, mens det andre steder er medarbejdere med helt andre kompetencer, der må tage sig af den tekniske drift som en venstrehåndsopgave. De to forskellige vilkår må håndteres forskelligt, men fælles for dem er, at det er vigtigt, at der på alle arbejdspladser er en ildsjæl, som føler et ekstra ansvar for energiforbruget. Med vedtagelsen af klimahandlingsplanen blev det derfor besluttet at udnævne klimaambassadører på kommunens arbejdspladser. Klimaambassadørerne har til opgave at holde øje med energiforbruget og finde måder at nedbringe det på. Det blev besluttet at gøre det frivilligt for arbejdspladserne, men der viste sig stor opbakning, idet der i løbet af de første måneder af 2009 blev udnævnt 100 klimaambassadører. Ambassadørerne mødes til et stort klimamøde hvert år, hvor de får viden, motivation og værktøjer til deres arbejde. Projektet lanceres under logoet Dit og mit klima. Klimaambassadørordningen udmærker sig på forskellig vis, f.eks. er der på forskellige skoler stor succes med en Smiley ordning, hvor klasser tildeles en Smiley for at lukke vinduerne, skrue ned for radiatortermostaten samt slukke for lyset mm. Dette viser en øget bevidsthed hos eleverne, som strækker ambassadørordningen ud over institutionens rammer. Side 3 af 10

5 Funktionaliteten og justeringen af de tekniske anlæg er en vigtig faktor for effektiviteten og dermed driftsøkonomien. For at optimere denne effektivitet mest muligt blev der i 2009 ansat to flyvende varmemestre, der tager rundt til arbejdspladserne og laver et såkaldt Klimatjek. Ved klimatjekket gennemgås arbejdspladsen med hensyn til muligheder for energibesparelser, såvel tekniske som adfærdsmæssige. Klimaambassadøren får instruktion i drift af anlæggene, og disse justeres efter behov. I 2010 er varmemestrenes voksende kendskab til kommunens bygninger for alvor ved at slå igennem, hvilket giver udslag i væsentlige energibesparelser på både store og mindre institutioner. Skoler og idrætsanlæg står samlet for halvdelen af henholdsvis el- og varmeforbruget fordelt på 15 arbejdspladser. Her er der ansat teknisk serviceledere, som har mulighed for stor grad af styring. Der bliver derfor lagt stor vægt på at motivere og kompetenceudvikle de tekniske serviceledere. Hvad angår indsatsen i forhold til energistyring, kan man tale om forskellige æbler, der kan plukkes. Der er de lavest hængende, de største og de mest modne. De lavest hængende er dem, hvor der ikke skal investeres ret meget for at få en besparelse hjem. De store er dem, hvor der skal investeres stort, men også kan trækkes store besparelser hjem, mens de modne er dem, hvor personalet er engageret og klar til at gøre en indsats. Realiseringen af klimahandlingsplanen vil bestå af en prioriteret blanding af de tre slags æbler. Alle energibesparelser, der sker som følge af fornuftig energiadfærd, fremmer arbejdspladsernes økonomi som følge af de decentraliserede energibudgetter. Det nye grønne regnskab Som det kan ses er opstillingen af institutioner anderledes fra tidligere. Dette skyldes det nye grønne budget for 2011, hvor institutionstyperne er blevet anderledes kategoriseret end tidligere, som regnskabet skal matche. Samtidigt er der kommet flere institutioner med. Ikke alle har registreret deres energiforbrug i kommunens energistyringssystem, men det er med tiden meningen, at alle skal gøre dette, også de selvejende institutioner. Andre institutioner er pillet ud af regnskabet af flere årsager, blandt andet lukning eller sammenlægning. Andre igen optræder under nye navne. Den nye forvaltningsstruktur, som trådte i kraft den 1. marts i år, vil igen forsage ændringer i både budget og regnskab fremover. Dette medfører en overgangsfase, hvor tidligere års resultater ikke stemmer helt overens med dette regnskab, som det kan ses ved at sammenligne det grønne regnskab for 2009 og For eksempel var den procentuelle el-reduktionen fra 2008 til 2009 på 1,9 % i 2009-regnskabet, hvor den kun er på 1,1 % i 2010-regnskabet. Dette skyldes forskellen i kwh mellem tilføjede og fjernede institutioner i de respektive år. Side 4 af 10

6 Resultater Regnskabet viser et fald i det samlede elforbrug på 3,3 %. Her er det især Skole- & Kulturforvaltningen, der har opnået flotte besparelser! Hvad varmeforbruget angår, viser regnskabet et flot fald i det samlede varmeforbrug på 5,5 %. Det er ikke overraskende, at varmeforbruget er faldet så meget, idet der har været særligt fokus på varme og ventilationsanlæg i de seneste par år, både hvad angår renoveringer og drift. Varmeforbruget er graddagekorrigeret, så der er taget højde for årenes forskelle i udetemperaturer. CO2-udledningen beregnes ved, at forbruget af el og varme ganges med nogle faktorer, der afhænger af, hvordan energien er fremstillet. Faktorerne varierer fra år til år afhængigt af, hvordan energiforsyningssituationen har været. For at kunne se klimakommunernes indsats uafhængigt af de vekslende energiforsyningsforhold, har Danmarks Naturfredningsforening fastsat følgende faktorer: El tildeles en CO2-udledning på 500 g CO2 pr. kwh. Varme tildeles en CO2-udledning på 132 g CO2 pr. kwh ved fjernvarme og 205 g CO2 pr. kwh med naturgas. Det faktiske CO2-regnskab viser et fald i CO2- udledningen på 3,7 %, mens det korrigerede regnskab, som viser effekten af den kommunale indsats, viser et fald på 4,7 %. Regnskabet viser et fald i det samlede vandforbrug på 1,8 %. Målingerne er dog ikke tilstrækkeligt valide. Der er gennemført en række mindre tiltag til reduktion af vandforbruget, og de stigende vandpriser kan også have haft en betydning for vanerne på arbejdspladserne. I de følgende afsnit gennemgås hovedtrækkene i hhv. el-, varme- og vandforbrugene. De store udsving vil blive forklaret, men der sker mange udsving både positivt og negativt, som Teknisk Forvaltning ikke har forklaringer på. Noget kan skyldes ændringer i driften af en bygning fx ændrede åbningstider eller flere brugere. Andet kan skyldes øget eller mindsket fokus på energi fra personalets eller brugernes side. Endelig kan justeringen og effektiviteten af de tekniske anlæg variere. Det vil blive undersøgt, når der er større udsving i forbruget, som ikke kan forklares. Data Regnskabets forbrugsdata fremkommer ved, at målerne på de forskellige arbejdspladser aflæses en gang om måneden, og aflæsningerne indrapporteres i det netbaserede energistyringssystem Agenda Det er desværre ikke alle steder rutinerne med aflæsning er helt på plads, så nogle steder mangler der tilstrækkeligt med data, og det giver en vis usikkerhedsmargen. Der er fortsat behov for at forbedre dataindsamlingen. Med klimaambassadørerne til at aflæse energiforbrugene og interessere sig for dem, vil der i de kommende år komme endnu bedre styr på energien. Endvidere vil flere institutioner registrerer deres energiforbrug de kommende år, da det er lovpligtigt for alle. Alle energiforbrug i regnskabet opgøres i kwh. På graferne står enheden GWh, som betyder 1 mio. kwh. Vandforbrug opgøres i kubikmeter (m 3 ). CO2 opgøres i kg og ton. Budgettal Regnskabets budgettal er også opgjort i hhv. kwh og m 3. Der er ikke direkte sammenhæng til de økonomiske budgetter, da energipriserne også er en faktor, der forandrer sig. Budget 2010 er baseret på et gennemsnit af forbruget i perioden , der siden er reduceret med 2 % om året, fordi der har været politisk ønske om at reducere energiforbruget. Budgetterne er også korrigeret med ændringer de steder, hvor der f.eks. har været udbygning, eller hvor der er fortaget energibesparende foranstaltninger. Side 5 af 10

7 Elforbrug Det samlede elforbrug er som nævnt faldet med 3,3 % fra 11,9 mio. kwh til 11,5 mio. kwh. De største el-reduktioner er sket på skolerne og Avedøre Stadion. Skolerne har en samlet reduktion på ca kwh, hvilket svarer til 5,5 % af skolernes samlede forbrug og ca. 1,0 % af kommunens samlede elforbrug. På skolerne Risbjerg, Avedøre, Frydenhøj, Enghøj og Engstrand har de tekniske serviceledere formået at forbedre energistyringen væsentligt, hvilket har givet besparelser på mellem ca. 7 og 34 %. Flere steder er der etableret samarbejde med skolens øvrige personale og eleverne om brugen af lokaler og energi, f.eks. Smiley-ordningen som tidligere nævnt. De andre skoler er også godt med. Dette gælder også Præstemoseskolen og Sønderkærskolen, hvor der har været store bygge aktiviteter som hhv. renovering af fløj og udvidelse af fritidshjem på Præstemosen samt opførelsen af Musikskolen på Sønderkærskolen. Flere af fritidshjemmene har indhentet nogle rigtig pæne besparelser som f.eks. Simonshøj med 17,4 % og Langhøj med 21,1 %. Dette skyldes dels øget bevidsthed fra personalet samt øget fokus på disse institutioner fra varmemestrene. Ved klimatjek er det konstateret, at der endnu er en del energibesparelser at hente i disse institutioner. For eksempel blev Simonshøj opvarmet af ventilationsanlægget, og det kørte 24 timer i døgnet hele ugen. Nu klarer radiatorerne opvarmning og kun i det nødvendige tidsrum. De fritidshjem, som har beliggende på skolerne, og som har forbrug over fælles måler, der adskilles ved beregning, har tilsyneladende ikke den store interesse i at udnævne klimaambassadører. Imidlertid vil engagerede ambassadører kunne bidrage positivt til gode energivaner, som kan supplere skolernes energiindsats. På daginstitutionsområdet ses enkelte store elbesparelser på %. Dette skyldes en kombination af personalets øgede fokus og de flyvende varmemestres arbejde. Fx er ventilationsanlæggene i bygninger blevet justeret, så de nu kører i åbningstiderne, hvor de før i mange tilfælde kørte 24 timer i døgnet alle ugens dage. Dertil kommer, at de er blevet justeret, og eventuelle mindre defekter er ble- Side 6 af 10

8 vet udbedret. F.eks. i Haren blev ventilationsanlæggets varmeflader varmet op med el-patroner, en meget dyr løsning, nu er det i stedet fjernvarme. Varmemestrene har oplevet stort engagement og initiativlyst hos klimaambassadørerne, og klimatjek ene har resulteret i mærkbare ændringer i forbrugsmønstrene. Andre institutioner formår sommetider ikke at fastholde den besparelse, der tidligere er opnået og pendler derfor i forbrug år til år. Materielgården og Multihuset, hvor Teknisk Forvaltning holder til, har haft fald i elforbruget på hhv. 4,1 % og 14,6 %. Dette skyldes primært styring og omlægning af ventilation. På rådhuset ses også et lille fald i elforbruget på 0,9 %. I betragtning af at elforbruget på rådhusgrunden udgør knapt 1 mio. kwh, hvilket er næsten 8,5 % af det samlede elforbrug i kommunen, er det en fin reduktion. Kølingen af serverrummet på rådhuset udgør ca. 20 % af forbruget. Ventilation, belysning og de mange IT-arbejdspladser er andre store poster, som det i fremtiden bliver nødvendigt at arbejde med for yderligere at reducere det store energiforbrug. Varmeforbrug Det samlede varmeforbrug er faldet med næsten 1,9 mio. kwh svarende til 5,5 % fra 33,8 mio. kwh til 32,0 mio. kwh. De store bidrag til reduktionen kommer fra næsten alle typer af institutioner. KWh-mæssigt er det primært skolerne og idrætsanlæggene, der er de største bidragsydere med hhv. 0,7 mio. (5,9 %) og 0,5 mio. kwh (7,5 %). Men på dagsinstitutionsområdet er der ligeledes opnået flotte procentvise besparelser, på f.eks. vuggestueområdet helt op til 25,5 %! Der er siden 2008 sat mange varme- og ventilationsprojekter i værk. Det er store investeringer, der skal til, når anlæggene skal renoveres eller udskiftes, men det giver også gode energibesparelser. Resultaterne viser også, at der ligger mange kwh i at styre anlæggene fornuftigt, og her har varmemestrene fat i den lange ende. Side 7 af 10

9 Igen ses der gode besparelser på skolerne. På Risbjergskolen er der ved god energistyring skabt en besparelse på hele 15,1 %, og Dansborgskolen har ligeledes gjort det godt. Undtagelsen er Frydenhøjskolen, men her har været tekniske problemer været årsagen, som der siden er rettet op på. Der ses store besparelser på daginstitutionsområdet. En gennemsnitlig reduktion på 25,5 % for vuggestuer, 5,2 % for børnehaver og 4,9 % for de integrerede institutioner skyldes igen den indregulering af ventilation og varme, som er fremkommet i samarbejde mellem personale og varmemestre. Her er det virkelig lykkedes klimaambassadørene at fastholde fokus i det daglige! Derudover har Teknisk Forvaltning i samarbejde med forskellige institutioner afprøvet alternative metoder for at reducere energiforbruget. F.eks. er der på Avedøre Stadion eksperimenteret med en tretrinsraket, hvor en kondenserende gaskedel benyttes om vinteren, forår og efterår en varmepumpe og om sommeren solvarme. Hermed udnyttes hver komponent optimalt og der bruges absolut kun den energi, der er behov for. Dette ses også Avedøre Stadions flotte både el- og varmereduktioner på henholdsvis 13,6 % og 32,8 %. Andre eksempler er varmegenvinding på fem ventilationsanlæg på Hvidovre Stadions tribune, varmegenvinding på kondensatvarmen på Frihedens gamle skøjtehal og udskiftning af varmekilde fra flaskegas til varmepumpe på Vig feriekoloni. Med disse eksperimenter får kommunen værdifuld erfaring til fremtidige projekter. Der er en problemstilling i forhold til institutioner, der er beliggende i lejede bygninger. Kommunen kan ikke investere i fx et nyt gasfyr eller renovering af et ventilationsanlæg, og udlejer, som får udgifterne til energiforbruget dækket ind over huslejen, har ingen interessere i at investere. Derfor findes der institutioner med alt for høje energiforbrug, hvor det vil være fornuftigt at undersøge mulighederne for at udvikle situationen gennem lejekontrakterne. Side 8 af 10

10 CO2-udledning CO2-udledningen forbundet med energiforbruget i kommunens bygninger er faldet med 4,7 % fra 10,8 ton i 2009 til 10,3 ton i 2010, når man bruger de samme beregningsfaktorer i begge år. Hvis man bruger de faktorer, der varierer med produktionen af energi, når man en besparelse på CO2-udledningen på 3,7 %. Kommunen bruger ca. tre gange så meget energi til opvarmning som til el, men da el-produktionen giver anledning til tre gange så meget CO2 som varmeproduktionen, er kommunens CO2-udledning fordelt jævnbyrdigt på de to energiformer. Side 9 af 10

11 Vandforbrug Regnskabet viser et fald i det samlede vandforbrug på 1,8 %. Målingerne er dog ikke tilstrækkeligt valide. Der er gennemført en række mindre tiltag til reduktion af vandforbruget, herunder opsætning af ca. 20 lavskylstoiletter og omkring 50 perlatorer på håndvaskarmaturer. De stigende vandpriser kan også have haft en betydning for vanerne på arbejdspladserne. Det er langt fra alle arbejdspladser, der har en vandmåler. Mange arbejdspladser deler målere, for eksempel fritidshjem på skoler og vuggestuer, der deler med børnehaver. Med fælles målere er det svært at se hvem, der sparer, og hvem, som ikke gør det. Med udnævnelsen af klimaambassadørerne forventes der øget fokus på vandforbruget også. Klimaambassadørerne gives viden, vejledning og inspiration til vandbesparelser, og mange steder måske især i børneinstitutionerne vil arbejdet med vandforbruget være lidt lettere og pædagogisk lidt mere interessant at gå i gang med. Side 10 af 10

12 Bilag A El-forbrug i kommunens forvaltninger Bilag A 1

13 Bilag A Varmeforbrug i kommunens forvaltninger Bilag A 2

14 Bilag A CO 2 udledning i kommunens forvaltninger Bilag A 3

15 Bilag A Vandforbrug i kommunens forvaltninger Bilag A 4

16 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Hvidovre Kommunes bygninger i alt ,3% Skole- & Kulturforvaltningen ,5% Idræts- & svømmehaller ,0% Hvidovre Stadion ,1% Avedøre Stadion ,6% Frihedens Idrætscenter ,8% Avedøre Idrætscenter ,4% Ny belysning i kantine samt etablering af frekensomformer på gl. kølekompressor Dansborghallen ,4% Styringsstrategi ventilation ændret Frydenhøjhallen ,3% Ændring af drift Holmegårdshallen ,8% Præstemosehallen ,6% Hvidovre Friluftsbad ,6% Petanquebanen Aflæsninger mangler HBC hallen ,0% Justering af ventilation og saunatid Andre Fritidsfaciliteter ,1% Risbjerggård ,6% Foreningsejendom, Avedøre Tværvej ,8% Foreningsejendom, Næsborgvej ,5% Foreningsejendom, Byvej ,6% Foreningslokaler, M. Bechs Allé ,8% Foreningslokaler, Høvedstensvej ,7% Foreningsejendom, Avedøre Tværvej ,0% Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter ,1% Foreningsejendom, Byvej ,1% Foreningsejendom, Byvej ,5% Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole ,2% Foreningsejendom Rosenhøj Klubhus ,4% Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Aflæsninger mangler Spejderhytte Byvej Aflæsninger mangler Lærerforeningen ,2% EL 1

17 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Folkeskoler ,2% Avedøre Skole ,3% Udbygning af CTS-system, samt stop af ventilation og pumper Dansborgskolen ,6% Enghøjskolen ,1% Frydenhøjskolen ,3% CTS-justering, samt succes med smileyordning hos elever Gungehusskolen ,8% Holmegårdsskolen ,2% Langhøjskolen ,3% Svømmehal lukket pga. renovering Præstemoseskolen ,3% Byggestrøm til renovering af fløj E og udvidelse af fritidshjem Risbjergskolen ,7% Sønderkærskolen ,6% Byggestrøm til Musikskolen Engstrandskolen ,5% Feriekolonier ,2% Skødshoved ,4% Svejbæk Færgegård ,5% Vig Lyng ,6% Byggestrøm til Varmepumpe-installtion Marianelund ,1% Quark Centret Aflæsninger mangler Folkebibliotekter ,0% Medborgerhuset ,0% Avedøre Bibliotek ,5% Frihedens Bibliotek ,6% Holmegård Bibliotek ,8% Andre kulturelle opgaver Rytterskolen ,8% BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral Aflæsninger mangler BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning Aflæsninger mangler BBR 5, Officersmessen Aflæsninger mangler BBR 7 A, Badeanstalten ,0% Aflæsninger mangler BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet ,0% Aflæsninger mangler Selskabslokaler, Avedøre Skole Teater Vestvolden ,7% Musikskolen Ventilation påbygget behovstyring (frekvensstyring) Billedskolen BuQuetten EL 2

18 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Folkeoplysende Voksenundervisning AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen ,1% Fritidshjem ,8% Baunevangens Fritidshjem & Klub ,7% Fritidshjemmet Strandhøjen ,9% Fritidshjemmet Engstrand ,5% Fritidshjemmet Holmegården ,9% Fritidscentret Enghøj ,5% Fritidshjemmet Alléen ,2% Fritidshjemmet Bjerget ,7% Fritidshjemmet Langhøj ,1% Styring af ventilation Fritidshjemmet Ræven ,6% Fritidshjemmet Stien ,6% Fritidshjemmet Præstemosen ,1% Fritidshjemmet Toftemosen ,1% Fritidshjemmet Dansborg ,7% Fritidshjemmet Tusindfryd & klub ,1% Fritidshjemmet Atlantic ,0% Fritidshjemmet Trankebar ,5% Fritidshjemmet Simonshøj ,4% Renovering ventilation Bredalparkens Fritidscenter ,0% Femagervejens Fritidscenter ,7% Køgevejens Børne og Ungdomshus Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Lejerbo Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Egevolden Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Immerkær Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Rosenhøj Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Ærtebjerg Aflæsninger mangler Klubber og andre socialpædagogiske funktioner ,0% Byggeren Hvidovregade ,0% Byggepladsen Regnbuen - Aflæsninger mangler Danalund Ungdomshus - Aflæsninger mangler EL 3

19 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Social- & Sundhedsforvaltningen Kommunal tandpleje ,4% ,3% Tandklinik Frydenhøj Skolen ,4% Fraflyttet i Tandklinik Avedøre Skole ,7% Fraflyttet i Tandklinik Langhøjskolen ,8% Tandklinik Engstrandskolen ,6% Fraflyttet i Tandklinik Gungehusskolen Fraflyttet i Tandklinik Holmegårdsskolen ,8% Fraflyttet i Tandklinik Risbjergskolen ,1% Fraflyttet i Tandklinik Dansborgskolen ,1% Fraflyttet i Tandklinik Præstemoseskolen ,5% Udvidet tandklinik Tandklinikken Enghøj ,4% Udvidet tandklinik Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Endnu ikke taget i brug Legestuer ,5% Legestuen Villa Valmuen ,0% Legestuen Dansborg ,1% Legestuen Kirkebrohuse ,0% Legestuen Papegøjen ,0% Vuggestuer ,4% Baunevangens Vuggestue ,8% Vuggestuen Kærgården ,1% Opretning ventilation Vuggestuen Cirkusgrunden ,1% Vuggestuen Rønnebærhuset ,4% Vuggestuen Bulderby ,6% Vuggestuen Kastanjehuset Aflæsninger mangler Vuggestuen Rosenhøj Aflæsninger mangler Børnehaver ,0% Baunevangens Børnehave ,8% Sognegårdens Børnehave ,4% Børnehaven Myretuen ,2% Børnehavehuset Hvidovregade ,5% Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Aflæsninger mangler Rebæk Søpark Børnehave Aflæsninger mangler Bredalsparkens Børnehave Aflæsninger mangler Strandmarkens Børnehave Aflæsninger mangler Børnehavehuset Brostykkevej Aflæsninger mangler EL 4

20 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Integrerede daginstitutioner ,3% Børnehuset Viben ,8% Børnehuset Solsikken ,5% Tidligere Børnehuset Mågen Børneinstitutionen Frydenhøj ,0% Børneinstitutionen Vedbyholm ,4% Børneinstitutionen Søstjernen ,8% Børneinstitutionen Krebsen ,1% Børnehuset Stenen ,5% Ventilation delvist ude af drift i Børneinstitutionen Nymarken ,1% Børnehuset Humlebien ,0% Børneinstitutionen Kirsebærhuset ,9% Børnehuset Krogen ,0% Børneinstitutionen Pindsvinet ,3% Slukke for el til varmtvandsbeholder i vinterperioden Børneinstitutionen Haren ,2% Ændret ventilation fra el- til fjernvarmeopvarmning Børnehuset Æblehaven ,6% Børneinstitutionen Kernehuset ,7% Børnehuset Mælkebøtten ,5% Børnehuset Tinsoldaten ,2% Børneinstitutionen Strandhuset ,3% Børnehuset Friheden ,0% Trekløveren ,0% Børneinstitutionen Enghøj-Svalen ,2% Børneinstitutionen Solgården Aflæsninger mangler Egevoldens Børnehus Aflæsninger mangler Børnehuset Ærtebjerg Aflæsninger mangler Børnehuset Willer ,1% Forbyggende foranstaltninger for børn og unge ,0% Sporet ,0% Familecenter Poppelgården ,2% Døgninstitutioner for børn og unge Bo-fællesskabet X-house Aflæsninger mangler Ungekontakten Porten Aflæsninger mangler Hvidborg Aflæsninger mangler Ældreboliger ,3% Plejecentret Krogstenshave, boliger ,7% Strandmarkshave, boliger ,3% Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H ,0% Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L ,8% Dybenkærshave, boliger Endnu ikke taget i brug Pleje og omsorg m.v. af ældre og handikappede ,8% Plejecentret Krogstenshave, servicearealer ,9% Strandmarkshave, servicearealer ,3% Justering af ventilation Dybenkærshave, servicearealer Endnu ikke taget i brug EL 5

21 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Forbyggende indsats for ældre og handikappede ,0% Dagcenter Hvidovre Enghavevej ,8% Aktivitetscentret ,6% Huset Aflæsninger mangler Nordlyset ,3% Værestedet Holmelundsvej Aflæsninger mangler Plejehjem og beskyttede boliger ,9% Plejehjemmet Svendbjerghave ,9% Bofællesskabet Torndalshave Aflæsninger mangler Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Botilbud for længerevarende ophold Bofælleskabet. Gl. Køge Landevej Aflæsninger mangler Bofællesskabet i Hvidovregade Aflæsninger mangler Holmelundsvej Aflæsninger mangler Botilbud for imidlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Aflæsninger mangler Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud Aflæsninger mangler Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Adminstrationsbygninger ,3% Hjemmepleje distrikt Syd & Midt ,8% Hjemmepleje distrikt Nord ,0% Dagplejekontoret Aflæsninger mangler Døgnplejen mv Aflæsninger mangler Arbejdsmarkedsforvaltningen ,3% Beskæftigelsesordninger ,3% Frandsens Gartneri ,9% Kommunal Service Poppelgården Aflæsninger mangler BBR 24, Kvarterbygning Aflæsninger mangler BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Aflæsninger mangler Ungeindsatsen Hvidovrevej Aflæsninger mangler AT Teamet Aflæsninger mangler Bibliotekscafeen Multicafeen Teknisk Forvaltning ,1% Driftsbygninger og -pladser ,1% Materielgården ,1% Renovering af belysningsanlæg Rebæk Allé 24, frokostrum Vagt- og sikringskorpset ,4% EL 6

22 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Centralforvaltningen ,0% Udlejningsejendomme ,3% Beboelse Hvidovrevej Aflæsninger mangler Politistationen ,3% BBR 1-2, Portnerhus + udhus Aflæsninger mangler BBR 3, Vagtbygning Aflæsninger mangler BBR 6, Messen Aflæsninger mangler BBR 11, Sprøjtehus/vognport Aflæsninger mangler BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal Aflæsninger mangler BBR 8, Smedjen Aflæsninger mangler Stevnsbogård Hestepension Aflæsninger mangler Bolig, Stevnsbogård Aflæsninger mangler Adminstrationsbygninger ,9% Rådhusgrunden ,9% Multihuset, Teknisk Forvaltning ,6% Ventilation behovstyret (frekvensomformer) EL 7

23 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Hvidovre Kommunes bygninger i alt ,3% Skole- & Kulturforvaltningen Idræts- & svømmehaller ,8% ,5% Hvidovre Stadion ,1% Avedøre Stadion ,8% Ny varmeinstallation: en gasdrevet varmepumpe Frihedens Idrætscenter ,1% Avedøre Idrætscenter ,6% Dansborghallen ,5% Renovering af ventilationsspjæld Frydenhøjhallen ,6% Justering af CTS-anlæg Holmegårdshallen ,9% Præstemosehallen ,6% Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding Hvidovre Friluftsbad ,6% Petanquebanen Aflæsninger mangler HBC hallen ,6% Andre Fritidsfaciliteter ,0% Risbjerggård ,2% Foreningsejendom, Avedøre Tværvej ,8% Foreningsejendom, Næsborgvej ,5% Foreningsejendom, Byvej ,3% Foreningslokaler, M. Bechs Allé ,9% Foreningslokaler, Høvedstensvej ,1% Forbrug 2008 skønnet Foreningsejendom, Avedøre Tværvej ,1% Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter ,9% Foreningsejendom, Byvej ,5% Foreningsejendom, Byvej ,8% Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole ,9% Foreningsejendom Rosenhøj Klubhus ,1% Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Aflæsninger mangler Spejderhytte Byvej Aflæsninger mangler Lærerforeningen ,3% VARME 1

24 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Folkeskoler ,9% Avedøre Skole ,5% Renovering af opvarmningsventilation omklædning x Dansborgskolen ,8% Enghøjskolen ,0% Frydenhøjskolen ,1% Justering i CTS-anlæg Gungehusskolen ,5% Renovering varmeanlæg Holmegårdsskolen ,0% Langhøjskolen ,0% Svømmehal lukket pga. renovering Præstemoseskolen ,0% Risbjergskolen ,1% Flot indsats af Teknisk serviceleder, justering af CTS-styring Sønderkærskolen ,8% Engstrandskolen ,4% Feriekolonier ,8% Skødshoved ,0% Svejbæk Færgegård ,1% Vig Lyng ,4% Marianelund Quark Centret Aflæsninger mangler Folkebibliotekter ,8% Medborgerhuset ,9% Avedøre Bibliotek ,4% Frihedens Bibliotek Holmegård Bibliotek ,3% Andre kulturelle opgaver ,6% Rytterskolen BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral Aflæsninger mangler BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning Aflæsninger mangler BBR 5, Officersmessen Aflæsninger mangler BBR 7 A, Badeanstalten ,6% Aflæsninger mangler BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet ,6% Aflæsninger mangler Selskabslokaler, Avedøre Skole Teater Vestvolden Musikskolen Billedskolen BuQuetten Folkeoplysende Voksenundervisning AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter VARME 2

25 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Ungdomsskolevirksomhed ,7% Ungdomsskolen ,7% Fritidshjem ,8% Baunevangens Fritidshjem & Klub ,2% Fritidshjemmet Strandhøjen ,7% Fritidshjemmet Engstrand ,1% Fritidshjemmet Holmegården ,2% Fritidscentret Enghøj ,6% Fritidshjemmet Alléen ,1% Fritidshjemmet Bjerget ,0% Fritidshjemmet Langhøj ,7% Fritidshjemmet Ræven ,0% Fritidshjemmet Stien ,1% Fritidshjemmet Præstemosen ,6% Fritidshjemmet Toftemosen ,2% Fritidshjemmet Dansborg ,5% Fritidshjemmet Tusindfryd & klub ,0% Klimastat defekt Fritidshjemmet Atlantic ,8% Fritidshjemmet Trankebar ,5% Fritidshjemmet Simonshøj ,4% Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter ,3% Køgevejens Børne og Ungdomshus Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Lejerbo Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Egevolden Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Immerkær Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Rosenhøj Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Ærtebjerg Aflæsninger mangler Klubber og andre socialpædagogiske funktioner ,6% Byggeren Hvidovregade ,6% Byggepladsen Regnbuen Aflæsninger mangler Danalund Ungdomshus Aflæsninger mangler VARME 3

26 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Social- & Sundhedsforvaltningen Kommunal tandpleje ,3% ,2% Tandklinik Frydenhøj Skolen ,0% Fraflyttet i Tandklinik Avedøre Skole ,9% Fraflyttet i Tandklinik Langhøjskolen ,6% Tandklinik Engstrandskolen ,9% Fraflyttet i Tandklinik Gungehusskolen ,0% Fraflyttet i Tandklinik Holmegårdsskolen ,0% Fraflyttet i Tandklinik Risbjergskolen ,9% Fraflyttet i Tandklinik Dansborgskolen ,3% Fraflyttet i Tandklinik Præstemoseskolen ,4% Udvidet tandklinik Tandklinikken Enghøj ,0% Udvidet tandklinik Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Endnu ikke taget i brug Legestuer ,7% Legestuen Villa Valmuen ,8% Legestuen Dansborg ,5% Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer ,5% Baunevangens Vuggestue ,9% Vuggestuen Kærgården ,6% Opretning ventilation Vuggestuen Cirkusgrunden ,9% Vuggestuen Rønnebærhuset ,2% Renovering varmeanlæg Vuggestuen Bulderby ,9% Vuggestuen Kastanjehuset Aflæsninger mangler Vuggestuen Rosenhøj Aflæsninger mangler Børnehaver ,2% Baunevangens Børnehave ,9% Sognegårdens Børnehave ,5% Børnehaven Myretuen ,4% Børnehavehuset Hvidovregade ,0% Renoveret klimastat - ny udeføler Børnehaven Rosenhøj Aflæsninger mangler Børnehavehuset Lodsvej Aflæsninger mangler Rebæk Søpark Børnehave Aflæsninger mangler Bredalsparkens Børnehave Aflæsninger mangler Strandmarkens Børnehave Aflæsninger mangler Børnehavehuset Brostykkevej Aflæsninger mangler VARME 4

27 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Integrerede daginstitutioner ,9% Børnehuset Viben ,7% Børnehuset Solsikken ,6% Tidligere Børnehuset Mågen Børneinstitutionen Frydenhøj ,1% Børneinstitutionen Vedbyholm ,8% Børneinstitutionen Søstjernen ,1% Børneinstitutionen Krebsen ,0% Børnehuset Stenen ,2% Renovering af varmeanlæg Børneinstitutionen Nymarken ,3% Børnehuset Humlebien ,0% Renovering af varmeanlæg Børneinstitutionen Kirsebærhuset ,3% Ny klimastat Børnehuset Krogen ,4% Renovering af varmeanlæg Børneinstitutionen Pindsvinet ,0% Børneinstitutionen Haren ,4% Ændret ventilation fra el- til fjernvarmeopvarmning Børnehuset Æblehaven ,9% Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten ,1% Børnehuset Tinsoldaten ,3% Børneinstitutionen Strandhuset ,2% Indreguleret varmeanlæg Børnehuset Friheden Trekløveren ,0% Renovering af varmeanlæg Børneinstitutionen Enghøj-Svalen ,7% Børneinstitutionen Solgården Aflæsninger mangler Egevoldens Børnehus Aflæsninger mangler Børnehuset Ærtebjerg Aflæsninger mangler Forbyggende foranstaltninger for børn og unge ,2% Sporet ,0% Forbrug skønnet Familecenter Poppelgården ,6% Døgninstitutioner for børn og unge Bo-fællesskabet X-house Aflæsninger mangler Ungekontakten Porten Aflæsninger mangler Hvidborg Aflæsninger mangler Ældreboliger ,8% Plejecentret Krogstenshave, boliger ,5% Strandmarkshave, boliger ,1% Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H ,5% Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L ,1% Dybenkærshave, boliger Endnu ikke taget i brug VARME 5

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012 BilagEAU_130828_pkt_03.01 Hvidovre Kommune Grønt regnskab DIT OG MIT Grønt regnskab 6. aug. 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET 2012-2015 GRØNT BUDGET 2012-2015 Grønt -2015 udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring, der understøtter

Læs mere

Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17

Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17 Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17 DIT OG MIT GRØNT BUDGET 2014-2017 Grønt -2017 udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring,

Læs mere

**** Elforbrug**** Bilag D1. Forbrug [kwh] Hvidovre Kommunes bygninger i alt

**** Elforbrug**** Bilag D1. Forbrug [kwh] Hvidovre Kommunes bygninger i alt Hvidovre Kommunes bygninger i alt 12.714.154 12.219.288 11.790.111 12.047.512 Skole- og Kulturforvaltningen 8.732.406 8.415.858 7.987.650 8.174.854 Idræts- og svømmehaller 3.806.134 3.563.245 3.526.890

Læs mere

KB 25.5.2010, pkt. 14 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

KB 25.5.2010, pkt. 14 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2009 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2009 19. april 2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Resultater side 4 Elforbrug

Læs mere

1 Grønt Regnskab 2013 BILAG. BilagØU_140818_pkt.29.02

1 Grønt Regnskab 2013 BILAG. BilagØU_140818_pkt.29.02 1 Grønt Regnskab 213 BilagØU_14818_pkt.29.2 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 7 1.3 Integrerede daginstitutioner... 1 1.4 Dagpleje... 13 Bilag 2 Skoler

Læs mere

BilagKB_140826_pkt.25.01

BilagKB_140826_pkt.25.01 Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 213... 4 Forpligtigelser... 4 Klimahandlingsplan... 4 Sammenfatning... 5 Ejendomsafdelingens energitiltag i 213... 6 Miljø- og energipuljen i 213...

Læs mere

1 Grønt Regnskab 2014 BILAG

1 Grønt Regnskab 2014 BILAG 1 Grønt Regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 7 1.3 Integrerede daginstitutioner... 10 1.4 Dagpleje... 14 Bilag 2 Skoler og fritidsinstitutioner...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Oplæg til kortlægning af PCB Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) (KATEGORI

Læs mere

Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således:

Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således: Projekt nr. og navn: 0144, Miljø- og Energipuljen 2012 Funktion og dranst: 00.25.10.3 Bevillingsprogram: 6533000019 Projektet omfattede energibesparende tiltag på kommunens bygninger. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse Pkt.nr. 11 Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Skoleudvalgets område 548245 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede

Læs mere

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune 5798009110435 1003267810 Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 55606617

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune 5798009110435 1003267810 Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 55606617 Listen er senest opdateret 23. oktober 2015 Der kan søges på navn, adresse, cifrer etc. med funktionen Ctrl + F. Bemærkninger til listen kan fremsendes til email-adressen systemsupport-oekonomi@hvidovre.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 2014... 4 Forudsætninger... 12 Samlet energiforbrug i de kommunale ejendomme...

Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 2014... 4 Forudsætninger... 12 Samlet energiforbrug i de kommunale ejendomme... Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 2014... 4 Forpligtigelser... 4 Klimahandlingsplan... 4 Sammenfatning... 5 Fokusområder fremover... 6 Ejendomsafdelingens energitiltag i 2014... 7 Opgradering

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Grønt Budget 2013-2016 -høringssvar Indholdsfortegnelse

Grønt Budget 2013-2016 -høringssvar Indholdsfortegnelse Grønt Budget 2013-2016 -høringssvar Indholdsfortegnelse Høringssvar med tilhørende svar og kommentarer O BH Enghøj O BH Krogen O BH Stenen O BH Tryllestien O BH Æblehaven O Dansborgskolen O Engstrandskolen

Læs mere

Grønt Regnskab Side 1 af 11 sider

Grønt Regnskab Side 1 af 11 sider Grønt Regnskab 26 Indledning Teknisk Forvaltning har i lighed med foregående år opgjort forbrug af el, varme og vand i kommunens bygninger samt nøgletal for forsyningsvirksomhederne. Regnskabet med resultater,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Målopfyldelse 2010. Atlantic Mål: vidensdeling, mentorordning og bygge bro mellem klubafsnittet og Bjergets klubafsnit

Målopfyldelse 2010. Atlantic Mål: vidensdeling, mentorordning og bygge bro mellem klubafsnittet og Bjergets klubafsnit Målopfyldelse 2010 Forvaltningen har med stor interesse læst de mange målopfyldelser og med glæde noteret sig, at der vises stor grad af engagement og vilje til at opnå nye resultater. De enkelte fritidshjem

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter

Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter Kontraktmål for daginstitutionsområdet 2011 Baunevangens Vuggestue 1. mål 2. mål 3. mål 4. mål Miljø Inklusion: registrering

Læs mere

Behandling af høring. Grønt Budget 2011-2014

Behandling af høring. Grønt Budget 2011-2014 Bilag ØU_100823_pkt.03_04 Behandling af høring Grønt Budget 2011-2014 Høringssvar fra institutioner fra forvaltningerne: Skole- & Kulturforvaltningen Socialforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen Bygningsafdelingen,

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING

Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING Til Hvidovre Kommune Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje Dato August 0 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING PCB-KORTLÆGNING Revision 3 Dato 0-08- Udarbejdet af Lisbeth Odsbjerg

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015 Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 20102015 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 20102015 24 Indledning 2 Aktiviteter 2010 2012 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende energi

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp

LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.24-05-2011 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn samt start- og slutdato og er sektioneret efter personernes målgruppe. LAB 2.2 Kontanthjælp eller

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Virksomhedspraktik Oversigt

Virksomhedspraktik Oversigt Virksomhedspraktik Oversigt Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.23-03-2011 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn, stillingsbetegnelse samt start- og slutdato og er sektioneret efter

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Indstilling: Skole-Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Skole-Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 3 Kontraktstyring mål 2006 - for kommunens folkeskoler; fritidshjemmene Grævlingen, Enghøj, Regnbuen, Langhøj, Simonshøj, Strandhøjen,Dansborg, Trankebar, Stien,Bjerget, Alléen, Immerkær, Holmegården,

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar

Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar Til børne- og ungemedarbejdere Overgange i børns liv er en vigtig begivenhed, og børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre har et særligt ansvar for at sikre

Læs mere

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden.

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden. NOTAT Indledning. Byrådet bevilligede i 2010 24,6 mio. kr. til brug for energiinvesteringer i de kommunale bygninger. Dette notat giver en status på hvilke energibesparende foranstaltninger der er foretaget

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 -regnskab for Egedal Kommune 2013 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2013 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

CO 2 opgørelse 2010. Tårnby Kommune

CO 2 opgørelse 2010. Tårnby Kommune Tårnby Kommune CO 2 opgørelsen er udarbejdet af Freddy Christensen & Heidi Tiedgen Svejgaard, Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning. Spørgsmål til opgørelsen kan rettes til Heidi Tiedgen Svejgaard på hts.tf@taarnby.dk

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar

Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar Sammenhænge i børn og unges liv - et fælles ansvar 1 Indhold Fælles tilrettelæggelse og ansvar 4 Fra hjem til institution/dagpleje 5 Fra dagtilbud til fritidshjem/skole 6 Opmærksomhedspunkter ved skolestart

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere