BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING"

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2010 TEKNISK FORVALTNING

2 Grønt regnskab maj 2011 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne regnskab side 4 Resultater side 5 Elforbrug side 6 Varmeforbrug side 7 CO2 udledning side 9 Vandforbrug side 10 Bilag A: Grafer over forbrug fordelt på bygningstyper i forvaltningerne Bilag B: Tabel over forbrug i hver enkelt bygning Bilag C: Udsnit af tekniske energitiltag i kommunens bygninger i 2010 Side 1 af 10

3 Grønt regnskab 2010 Hermed fremlægges Hvidovre Kommunes grønne regnskab for Regnskabet rummer opgørelser over forbruget af el, varme og vand i kommunens egne bygninger og tal for den totale udledning af CO2 som følge af energiforbruget. Regnskabet skal dels tjene som redskab for kommunens energistyring og dels dokumentere kommunens arbejde med at nedbringe energiforbruget i forhold til sine aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og Center for Energibesparelser. Sammenfatning Hvidovre Kommune har i det forgangne år arbejdet fokuseret med sit energiforbrug. Det er sket dels ved, at der er investeret i alt 8 mio. kr. i tekniske tiltag og yderlige 2 mio. kr. bruges på bl.a. energistyring, kurser, efteruddannelse med mere, dels ved at der på kommunens arbejdspladser dagligt foregår et målrettet arbejde hos klimaambassadørene og tekniske serviceledere med støtte fra Teknisk Forvaltning både i form råd og vejledning samt kurser og arrangementer. Arbejdet har givet gode resultater. Løftet til Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO 2 -udledning med 2 % er mere end opfyldt med en reduktion på 4,7 %. Med en reduktion i elforbruget på 3,3 % er løftet til Center for Energibesparelser om at skære 2 % af elforbruget indfriet. De tekniske investeringer har haft stor effekt på forbruget, men derudover er der sket store driftsmæssige forbedringer, som skyldes to primære indsatser. Den ene står de tekniske serviceledere på kommunens skoler og idrætsanlæg for. De har i løbet af det sidste par år forbedret driften af skoler og anlæg i imponerende grad og er bannerførende ved hele tiden at kunne finde besparelser. En anden vigtig indsats er sket i samspil mellem klimaambassadørerne i daginstitutionerne og de flyvende varmemestre. De har ved fælles hjælp indreguleret forbruget i institutionerne, så der også her er fokuseret på god drift i åbningstiden og mindst muligt energiforbrug, når institutionerne er forladt. Forpligtigelser Hvidovre Kommune indgik i marts 2008 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Som Klimakommune forpligter man sig til at reducere sin CO2-udledning med 2 % om året. Hvidovre har forpligtet sig indtil I de første år vil kommunen fokusere på at reducere sit eget energiforbrug for at feje for egen dør. Senere vil kommunen arbejde mere aktivt for at motivere borgere og virksomheder til også at reducere deres energiforbrug. I sensommeren 2008 indgik Hvidovre Kommune også en Kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden), som forpligter kommunen til at reducere elforbruget med 2 % om året frem til udgangen af Aftalen er siden blevet fornyet og udvidet, så aftalen gælder reduktion med 2 % for både el- og varmeforbrug frem til udgangen af Side 2 af 10

4 Klimahandlingsplan Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. marts 2009 Klimahandlingsplan , som fokuserer på energiforbruget i kommunens bygninger og rummer to primære indsatsområder: Dels investeringer i bygninger og tekniske anlæg, dels driftsoptimering og adfærdsændringer. Kommunens 170 bygninger og deres installationer har en meget blandet alder, kvalitet og stand. Der er i langt de fleste bygninger potentiale for energimæssige forbedringer, og et overslag over energiinvesteringer kan deles op i to grupper: Dem med relativt korte tilbagebetalingstider på under 5-6 år viser, at der er potentielle investeringer for ca. 25 mio.kr. tilbage. De sidste års massive investeringer har i væsentlig grad reduceret antallet af lavthængende frugter, og det forventes, at inden for en overskuelig årrække vil alle disse være plukket. Den anden gruppe med rentable længere tilbagebetalingstider på år er der endnu ikke rigtigt taget hul på, og i forbindelse med udfærdigelse af de lovpligtige energimærker i 2011 vil behovet blive afdækket. Der forventes her at være potentielle investeringer for mio. kr. Det er derfor af stor betydning for realiseringen af Klimahandlingsplanen, at Kommunalbestyrelsen med Budget 2010 besluttede at forhøje Miljø- og energipuljen fra godt 10 mio. kr. til 15 mio. kr. Miljø- og energipuljen bruges til at gennemføre tekniske tiltag i kommunens bygninger, som kan reducere energiforbrugene. Midlerne prioriteres i øjeblikket ud fra et ønske om tilbagebetalingstider på op til 5-6 år. Når der investeres i teknik eller andre bygningsmæssige tiltag, bliver de pågældende arbejdspladsers energibudgetter modregnet med den beregnede energibesparelse. Det betyder, at besparelserne kan bruges til nye energiinvesteringer. I bilag C er en liste med et udsnit af de tekniske tiltag, der er udført på kommunens bygninger og installationer i Driften af kommunens bygninger har stor betydning for energiforbruget. På de store arbejdspladser er der ansat teknikere til at drive de tekniske anlæg, mens det andre steder er medarbejdere med helt andre kompetencer, der må tage sig af den tekniske drift som en venstrehåndsopgave. De to forskellige vilkår må håndteres forskelligt, men fælles for dem er, at det er vigtigt, at der på alle arbejdspladser er en ildsjæl, som føler et ekstra ansvar for energiforbruget. Med vedtagelsen af klimahandlingsplanen blev det derfor besluttet at udnævne klimaambassadører på kommunens arbejdspladser. Klimaambassadørerne har til opgave at holde øje med energiforbruget og finde måder at nedbringe det på. Det blev besluttet at gøre det frivilligt for arbejdspladserne, men der viste sig stor opbakning, idet der i løbet af de første måneder af 2009 blev udnævnt 100 klimaambassadører. Ambassadørerne mødes til et stort klimamøde hvert år, hvor de får viden, motivation og værktøjer til deres arbejde. Projektet lanceres under logoet Dit og mit klima. Klimaambassadørordningen udmærker sig på forskellig vis, f.eks. er der på forskellige skoler stor succes med en Smiley ordning, hvor klasser tildeles en Smiley for at lukke vinduerne, skrue ned for radiatortermostaten samt slukke for lyset mm. Dette viser en øget bevidsthed hos eleverne, som strækker ambassadørordningen ud over institutionens rammer. Side 3 af 10

5 Funktionaliteten og justeringen af de tekniske anlæg er en vigtig faktor for effektiviteten og dermed driftsøkonomien. For at optimere denne effektivitet mest muligt blev der i 2009 ansat to flyvende varmemestre, der tager rundt til arbejdspladserne og laver et såkaldt Klimatjek. Ved klimatjekket gennemgås arbejdspladsen med hensyn til muligheder for energibesparelser, såvel tekniske som adfærdsmæssige. Klimaambassadøren får instruktion i drift af anlæggene, og disse justeres efter behov. I 2010 er varmemestrenes voksende kendskab til kommunens bygninger for alvor ved at slå igennem, hvilket giver udslag i væsentlige energibesparelser på både store og mindre institutioner. Skoler og idrætsanlæg står samlet for halvdelen af henholdsvis el- og varmeforbruget fordelt på 15 arbejdspladser. Her er der ansat teknisk serviceledere, som har mulighed for stor grad af styring. Der bliver derfor lagt stor vægt på at motivere og kompetenceudvikle de tekniske serviceledere. Hvad angår indsatsen i forhold til energistyring, kan man tale om forskellige æbler, der kan plukkes. Der er de lavest hængende, de største og de mest modne. De lavest hængende er dem, hvor der ikke skal investeres ret meget for at få en besparelse hjem. De store er dem, hvor der skal investeres stort, men også kan trækkes store besparelser hjem, mens de modne er dem, hvor personalet er engageret og klar til at gøre en indsats. Realiseringen af klimahandlingsplanen vil bestå af en prioriteret blanding af de tre slags æbler. Alle energibesparelser, der sker som følge af fornuftig energiadfærd, fremmer arbejdspladsernes økonomi som følge af de decentraliserede energibudgetter. Det nye grønne regnskab Som det kan ses er opstillingen af institutioner anderledes fra tidligere. Dette skyldes det nye grønne budget for 2011, hvor institutionstyperne er blevet anderledes kategoriseret end tidligere, som regnskabet skal matche. Samtidigt er der kommet flere institutioner med. Ikke alle har registreret deres energiforbrug i kommunens energistyringssystem, men det er med tiden meningen, at alle skal gøre dette, også de selvejende institutioner. Andre institutioner er pillet ud af regnskabet af flere årsager, blandt andet lukning eller sammenlægning. Andre igen optræder under nye navne. Den nye forvaltningsstruktur, som trådte i kraft den 1. marts i år, vil igen forsage ændringer i både budget og regnskab fremover. Dette medfører en overgangsfase, hvor tidligere års resultater ikke stemmer helt overens med dette regnskab, som det kan ses ved at sammenligne det grønne regnskab for 2009 og For eksempel var den procentuelle el-reduktionen fra 2008 til 2009 på 1,9 % i 2009-regnskabet, hvor den kun er på 1,1 % i 2010-regnskabet. Dette skyldes forskellen i kwh mellem tilføjede og fjernede institutioner i de respektive år. Side 4 af 10

6 Resultater Regnskabet viser et fald i det samlede elforbrug på 3,3 %. Her er det især Skole- & Kulturforvaltningen, der har opnået flotte besparelser! Hvad varmeforbruget angår, viser regnskabet et flot fald i det samlede varmeforbrug på 5,5 %. Det er ikke overraskende, at varmeforbruget er faldet så meget, idet der har været særligt fokus på varme og ventilationsanlæg i de seneste par år, både hvad angår renoveringer og drift. Varmeforbruget er graddagekorrigeret, så der er taget højde for årenes forskelle i udetemperaturer. CO2-udledningen beregnes ved, at forbruget af el og varme ganges med nogle faktorer, der afhænger af, hvordan energien er fremstillet. Faktorerne varierer fra år til år afhængigt af, hvordan energiforsyningssituationen har været. For at kunne se klimakommunernes indsats uafhængigt af de vekslende energiforsyningsforhold, har Danmarks Naturfredningsforening fastsat følgende faktorer: El tildeles en CO2-udledning på 500 g CO2 pr. kwh. Varme tildeles en CO2-udledning på 132 g CO2 pr. kwh ved fjernvarme og 205 g CO2 pr. kwh med naturgas. Det faktiske CO2-regnskab viser et fald i CO2- udledningen på 3,7 %, mens det korrigerede regnskab, som viser effekten af den kommunale indsats, viser et fald på 4,7 %. Regnskabet viser et fald i det samlede vandforbrug på 1,8 %. Målingerne er dog ikke tilstrækkeligt valide. Der er gennemført en række mindre tiltag til reduktion af vandforbruget, og de stigende vandpriser kan også have haft en betydning for vanerne på arbejdspladserne. I de følgende afsnit gennemgås hovedtrækkene i hhv. el-, varme- og vandforbrugene. De store udsving vil blive forklaret, men der sker mange udsving både positivt og negativt, som Teknisk Forvaltning ikke har forklaringer på. Noget kan skyldes ændringer i driften af en bygning fx ændrede åbningstider eller flere brugere. Andet kan skyldes øget eller mindsket fokus på energi fra personalets eller brugernes side. Endelig kan justeringen og effektiviteten af de tekniske anlæg variere. Det vil blive undersøgt, når der er større udsving i forbruget, som ikke kan forklares. Data Regnskabets forbrugsdata fremkommer ved, at målerne på de forskellige arbejdspladser aflæses en gang om måneden, og aflæsningerne indrapporteres i det netbaserede energistyringssystem Agenda Det er desværre ikke alle steder rutinerne med aflæsning er helt på plads, så nogle steder mangler der tilstrækkeligt med data, og det giver en vis usikkerhedsmargen. Der er fortsat behov for at forbedre dataindsamlingen. Med klimaambassadørerne til at aflæse energiforbrugene og interessere sig for dem, vil der i de kommende år komme endnu bedre styr på energien. Endvidere vil flere institutioner registrerer deres energiforbrug de kommende år, da det er lovpligtigt for alle. Alle energiforbrug i regnskabet opgøres i kwh. På graferne står enheden GWh, som betyder 1 mio. kwh. Vandforbrug opgøres i kubikmeter (m 3 ). CO2 opgøres i kg og ton. Budgettal Regnskabets budgettal er også opgjort i hhv. kwh og m 3. Der er ikke direkte sammenhæng til de økonomiske budgetter, da energipriserne også er en faktor, der forandrer sig. Budget 2010 er baseret på et gennemsnit af forbruget i perioden , der siden er reduceret med 2 % om året, fordi der har været politisk ønske om at reducere energiforbruget. Budgetterne er også korrigeret med ændringer de steder, hvor der f.eks. har været udbygning, eller hvor der er fortaget energibesparende foranstaltninger. Side 5 af 10

7 Elforbrug Det samlede elforbrug er som nævnt faldet med 3,3 % fra 11,9 mio. kwh til 11,5 mio. kwh. De største el-reduktioner er sket på skolerne og Avedøre Stadion. Skolerne har en samlet reduktion på ca kwh, hvilket svarer til 5,5 % af skolernes samlede forbrug og ca. 1,0 % af kommunens samlede elforbrug. På skolerne Risbjerg, Avedøre, Frydenhøj, Enghøj og Engstrand har de tekniske serviceledere formået at forbedre energistyringen væsentligt, hvilket har givet besparelser på mellem ca. 7 og 34 %. Flere steder er der etableret samarbejde med skolens øvrige personale og eleverne om brugen af lokaler og energi, f.eks. Smiley-ordningen som tidligere nævnt. De andre skoler er også godt med. Dette gælder også Præstemoseskolen og Sønderkærskolen, hvor der har været store bygge aktiviteter som hhv. renovering af fløj og udvidelse af fritidshjem på Præstemosen samt opførelsen af Musikskolen på Sønderkærskolen. Flere af fritidshjemmene har indhentet nogle rigtig pæne besparelser som f.eks. Simonshøj med 17,4 % og Langhøj med 21,1 %. Dette skyldes dels øget bevidsthed fra personalet samt øget fokus på disse institutioner fra varmemestrene. Ved klimatjek er det konstateret, at der endnu er en del energibesparelser at hente i disse institutioner. For eksempel blev Simonshøj opvarmet af ventilationsanlægget, og det kørte 24 timer i døgnet hele ugen. Nu klarer radiatorerne opvarmning og kun i det nødvendige tidsrum. De fritidshjem, som har beliggende på skolerne, og som har forbrug over fælles måler, der adskilles ved beregning, har tilsyneladende ikke den store interesse i at udnævne klimaambassadører. Imidlertid vil engagerede ambassadører kunne bidrage positivt til gode energivaner, som kan supplere skolernes energiindsats. På daginstitutionsområdet ses enkelte store elbesparelser på %. Dette skyldes en kombination af personalets øgede fokus og de flyvende varmemestres arbejde. Fx er ventilationsanlæggene i bygninger blevet justeret, så de nu kører i åbningstiderne, hvor de før i mange tilfælde kørte 24 timer i døgnet alle ugens dage. Dertil kommer, at de er blevet justeret, og eventuelle mindre defekter er ble- Side 6 af 10

8 vet udbedret. F.eks. i Haren blev ventilationsanlæggets varmeflader varmet op med el-patroner, en meget dyr løsning, nu er det i stedet fjernvarme. Varmemestrene har oplevet stort engagement og initiativlyst hos klimaambassadørerne, og klimatjek ene har resulteret i mærkbare ændringer i forbrugsmønstrene. Andre institutioner formår sommetider ikke at fastholde den besparelse, der tidligere er opnået og pendler derfor i forbrug år til år. Materielgården og Multihuset, hvor Teknisk Forvaltning holder til, har haft fald i elforbruget på hhv. 4,1 % og 14,6 %. Dette skyldes primært styring og omlægning af ventilation. På rådhuset ses også et lille fald i elforbruget på 0,9 %. I betragtning af at elforbruget på rådhusgrunden udgør knapt 1 mio. kwh, hvilket er næsten 8,5 % af det samlede elforbrug i kommunen, er det en fin reduktion. Kølingen af serverrummet på rådhuset udgør ca. 20 % af forbruget. Ventilation, belysning og de mange IT-arbejdspladser er andre store poster, som det i fremtiden bliver nødvendigt at arbejde med for yderligere at reducere det store energiforbrug. Varmeforbrug Det samlede varmeforbrug er faldet med næsten 1,9 mio. kwh svarende til 5,5 % fra 33,8 mio. kwh til 32,0 mio. kwh. De store bidrag til reduktionen kommer fra næsten alle typer af institutioner. KWh-mæssigt er det primært skolerne og idrætsanlæggene, der er de største bidragsydere med hhv. 0,7 mio. (5,9 %) og 0,5 mio. kwh (7,5 %). Men på dagsinstitutionsområdet er der ligeledes opnået flotte procentvise besparelser, på f.eks. vuggestueområdet helt op til 25,5 %! Der er siden 2008 sat mange varme- og ventilationsprojekter i værk. Det er store investeringer, der skal til, når anlæggene skal renoveres eller udskiftes, men det giver også gode energibesparelser. Resultaterne viser også, at der ligger mange kwh i at styre anlæggene fornuftigt, og her har varmemestrene fat i den lange ende. Side 7 af 10

9 Igen ses der gode besparelser på skolerne. På Risbjergskolen er der ved god energistyring skabt en besparelse på hele 15,1 %, og Dansborgskolen har ligeledes gjort det godt. Undtagelsen er Frydenhøjskolen, men her har været tekniske problemer været årsagen, som der siden er rettet op på. Der ses store besparelser på daginstitutionsområdet. En gennemsnitlig reduktion på 25,5 % for vuggestuer, 5,2 % for børnehaver og 4,9 % for de integrerede institutioner skyldes igen den indregulering af ventilation og varme, som er fremkommet i samarbejde mellem personale og varmemestre. Her er det virkelig lykkedes klimaambassadørene at fastholde fokus i det daglige! Derudover har Teknisk Forvaltning i samarbejde med forskellige institutioner afprøvet alternative metoder for at reducere energiforbruget. F.eks. er der på Avedøre Stadion eksperimenteret med en tretrinsraket, hvor en kondenserende gaskedel benyttes om vinteren, forår og efterår en varmepumpe og om sommeren solvarme. Hermed udnyttes hver komponent optimalt og der bruges absolut kun den energi, der er behov for. Dette ses også Avedøre Stadions flotte både el- og varmereduktioner på henholdsvis 13,6 % og 32,8 %. Andre eksempler er varmegenvinding på fem ventilationsanlæg på Hvidovre Stadions tribune, varmegenvinding på kondensatvarmen på Frihedens gamle skøjtehal og udskiftning af varmekilde fra flaskegas til varmepumpe på Vig feriekoloni. Med disse eksperimenter får kommunen værdifuld erfaring til fremtidige projekter. Der er en problemstilling i forhold til institutioner, der er beliggende i lejede bygninger. Kommunen kan ikke investere i fx et nyt gasfyr eller renovering af et ventilationsanlæg, og udlejer, som får udgifterne til energiforbruget dækket ind over huslejen, har ingen interessere i at investere. Derfor findes der institutioner med alt for høje energiforbrug, hvor det vil være fornuftigt at undersøge mulighederne for at udvikle situationen gennem lejekontrakterne. Side 8 af 10

10 CO2-udledning CO2-udledningen forbundet med energiforbruget i kommunens bygninger er faldet med 4,7 % fra 10,8 ton i 2009 til 10,3 ton i 2010, når man bruger de samme beregningsfaktorer i begge år. Hvis man bruger de faktorer, der varierer med produktionen af energi, når man en besparelse på CO2-udledningen på 3,7 %. Kommunen bruger ca. tre gange så meget energi til opvarmning som til el, men da el-produktionen giver anledning til tre gange så meget CO2 som varmeproduktionen, er kommunens CO2-udledning fordelt jævnbyrdigt på de to energiformer. Side 9 af 10

11 Vandforbrug Regnskabet viser et fald i det samlede vandforbrug på 1,8 %. Målingerne er dog ikke tilstrækkeligt valide. Der er gennemført en række mindre tiltag til reduktion af vandforbruget, herunder opsætning af ca. 20 lavskylstoiletter og omkring 50 perlatorer på håndvaskarmaturer. De stigende vandpriser kan også have haft en betydning for vanerne på arbejdspladserne. Det er langt fra alle arbejdspladser, der har en vandmåler. Mange arbejdspladser deler målere, for eksempel fritidshjem på skoler og vuggestuer, der deler med børnehaver. Med fælles målere er det svært at se hvem, der sparer, og hvem, som ikke gør det. Med udnævnelsen af klimaambassadørerne forventes der øget fokus på vandforbruget også. Klimaambassadørerne gives viden, vejledning og inspiration til vandbesparelser, og mange steder måske især i børneinstitutionerne vil arbejdet med vandforbruget være lidt lettere og pædagogisk lidt mere interessant at gå i gang med. Side 10 af 10

12 Bilag A El-forbrug i kommunens forvaltninger Bilag A 1

13 Bilag A Varmeforbrug i kommunens forvaltninger Bilag A 2

14 Bilag A CO 2 udledning i kommunens forvaltninger Bilag A 3

15 Bilag A Vandforbrug i kommunens forvaltninger Bilag A 4

16 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Hvidovre Kommunes bygninger i alt ,3% Skole- & Kulturforvaltningen ,5% Idræts- & svømmehaller ,0% Hvidovre Stadion ,1% Avedøre Stadion ,6% Frihedens Idrætscenter ,8% Avedøre Idrætscenter ,4% Ny belysning i kantine samt etablering af frekensomformer på gl. kølekompressor Dansborghallen ,4% Styringsstrategi ventilation ændret Frydenhøjhallen ,3% Ændring af drift Holmegårdshallen ,8% Præstemosehallen ,6% Hvidovre Friluftsbad ,6% Petanquebanen Aflæsninger mangler HBC hallen ,0% Justering af ventilation og saunatid Andre Fritidsfaciliteter ,1% Risbjerggård ,6% Foreningsejendom, Avedøre Tværvej ,8% Foreningsejendom, Næsborgvej ,5% Foreningsejendom, Byvej ,6% Foreningslokaler, M. Bechs Allé ,8% Foreningslokaler, Høvedstensvej ,7% Foreningsejendom, Avedøre Tværvej ,0% Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter ,1% Foreningsejendom, Byvej ,1% Foreningsejendom, Byvej ,5% Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole ,2% Foreningsejendom Rosenhøj Klubhus ,4% Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Aflæsninger mangler Spejderhytte Byvej Aflæsninger mangler Lærerforeningen ,2% EL 1

17 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Folkeskoler ,2% Avedøre Skole ,3% Udbygning af CTS-system, samt stop af ventilation og pumper Dansborgskolen ,6% Enghøjskolen ,1% Frydenhøjskolen ,3% CTS-justering, samt succes med smileyordning hos elever Gungehusskolen ,8% Holmegårdsskolen ,2% Langhøjskolen ,3% Svømmehal lukket pga. renovering Præstemoseskolen ,3% Byggestrøm til renovering af fløj E og udvidelse af fritidshjem Risbjergskolen ,7% Sønderkærskolen ,6% Byggestrøm til Musikskolen Engstrandskolen ,5% Feriekolonier ,2% Skødshoved ,4% Svejbæk Færgegård ,5% Vig Lyng ,6% Byggestrøm til Varmepumpe-installtion Marianelund ,1% Quark Centret Aflæsninger mangler Folkebibliotekter ,0% Medborgerhuset ,0% Avedøre Bibliotek ,5% Frihedens Bibliotek ,6% Holmegård Bibliotek ,8% Andre kulturelle opgaver Rytterskolen ,8% BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral Aflæsninger mangler BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning Aflæsninger mangler BBR 5, Officersmessen Aflæsninger mangler BBR 7 A, Badeanstalten ,0% Aflæsninger mangler BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet ,0% Aflæsninger mangler Selskabslokaler, Avedøre Skole Teater Vestvolden ,7% Musikskolen Ventilation påbygget behovstyring (frekvensstyring) Billedskolen BuQuetten EL 2

18 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Folkeoplysende Voksenundervisning AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen ,1% Fritidshjem ,8% Baunevangens Fritidshjem & Klub ,7% Fritidshjemmet Strandhøjen ,9% Fritidshjemmet Engstrand ,5% Fritidshjemmet Holmegården ,9% Fritidscentret Enghøj ,5% Fritidshjemmet Alléen ,2% Fritidshjemmet Bjerget ,7% Fritidshjemmet Langhøj ,1% Styring af ventilation Fritidshjemmet Ræven ,6% Fritidshjemmet Stien ,6% Fritidshjemmet Præstemosen ,1% Fritidshjemmet Toftemosen ,1% Fritidshjemmet Dansborg ,7% Fritidshjemmet Tusindfryd & klub ,1% Fritidshjemmet Atlantic ,0% Fritidshjemmet Trankebar ,5% Fritidshjemmet Simonshøj ,4% Renovering ventilation Bredalparkens Fritidscenter ,0% Femagervejens Fritidscenter ,7% Køgevejens Børne og Ungdomshus Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Lejerbo Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Egevolden Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Immerkær Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Rosenhøj Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Ærtebjerg Aflæsninger mangler Klubber og andre socialpædagogiske funktioner ,0% Byggeren Hvidovregade ,0% Byggepladsen Regnbuen - Aflæsninger mangler Danalund Ungdomshus - Aflæsninger mangler EL 3

19 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Social- & Sundhedsforvaltningen Kommunal tandpleje ,4% ,3% Tandklinik Frydenhøj Skolen ,4% Fraflyttet i Tandklinik Avedøre Skole ,7% Fraflyttet i Tandklinik Langhøjskolen ,8% Tandklinik Engstrandskolen ,6% Fraflyttet i Tandklinik Gungehusskolen Fraflyttet i Tandklinik Holmegårdsskolen ,8% Fraflyttet i Tandklinik Risbjergskolen ,1% Fraflyttet i Tandklinik Dansborgskolen ,1% Fraflyttet i Tandklinik Præstemoseskolen ,5% Udvidet tandklinik Tandklinikken Enghøj ,4% Udvidet tandklinik Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Endnu ikke taget i brug Legestuer ,5% Legestuen Villa Valmuen ,0% Legestuen Dansborg ,1% Legestuen Kirkebrohuse ,0% Legestuen Papegøjen ,0% Vuggestuer ,4% Baunevangens Vuggestue ,8% Vuggestuen Kærgården ,1% Opretning ventilation Vuggestuen Cirkusgrunden ,1% Vuggestuen Rønnebærhuset ,4% Vuggestuen Bulderby ,6% Vuggestuen Kastanjehuset Aflæsninger mangler Vuggestuen Rosenhøj Aflæsninger mangler Børnehaver ,0% Baunevangens Børnehave ,8% Sognegårdens Børnehave ,4% Børnehaven Myretuen ,2% Børnehavehuset Hvidovregade ,5% Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Aflæsninger mangler Rebæk Søpark Børnehave Aflæsninger mangler Bredalsparkens Børnehave Aflæsninger mangler Strandmarkens Børnehave Aflæsninger mangler Børnehavehuset Brostykkevej Aflæsninger mangler EL 4

20 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Integrerede daginstitutioner ,3% Børnehuset Viben ,8% Børnehuset Solsikken ,5% Tidligere Børnehuset Mågen Børneinstitutionen Frydenhøj ,0% Børneinstitutionen Vedbyholm ,4% Børneinstitutionen Søstjernen ,8% Børneinstitutionen Krebsen ,1% Børnehuset Stenen ,5% Ventilation delvist ude af drift i Børneinstitutionen Nymarken ,1% Børnehuset Humlebien ,0% Børneinstitutionen Kirsebærhuset ,9% Børnehuset Krogen ,0% Børneinstitutionen Pindsvinet ,3% Slukke for el til varmtvandsbeholder i vinterperioden Børneinstitutionen Haren ,2% Ændret ventilation fra el- til fjernvarmeopvarmning Børnehuset Æblehaven ,6% Børneinstitutionen Kernehuset ,7% Børnehuset Mælkebøtten ,5% Børnehuset Tinsoldaten ,2% Børneinstitutionen Strandhuset ,3% Børnehuset Friheden ,0% Trekløveren ,0% Børneinstitutionen Enghøj-Svalen ,2% Børneinstitutionen Solgården Aflæsninger mangler Egevoldens Børnehus Aflæsninger mangler Børnehuset Ærtebjerg Aflæsninger mangler Børnehuset Willer ,1% Forbyggende foranstaltninger for børn og unge ,0% Sporet ,0% Familecenter Poppelgården ,2% Døgninstitutioner for børn og unge Bo-fællesskabet X-house Aflæsninger mangler Ungekontakten Porten Aflæsninger mangler Hvidborg Aflæsninger mangler Ældreboliger ,3% Plejecentret Krogstenshave, boliger ,7% Strandmarkshave, boliger ,3% Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H ,0% Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L ,8% Dybenkærshave, boliger Endnu ikke taget i brug Pleje og omsorg m.v. af ældre og handikappede ,8% Plejecentret Krogstenshave, servicearealer ,9% Strandmarkshave, servicearealer ,3% Justering af ventilation Dybenkærshave, servicearealer Endnu ikke taget i brug EL 5

21 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Forbyggende indsats for ældre og handikappede ,0% Dagcenter Hvidovre Enghavevej ,8% Aktivitetscentret ,6% Huset Aflæsninger mangler Nordlyset ,3% Værestedet Holmelundsvej Aflæsninger mangler Plejehjem og beskyttede boliger ,9% Plejehjemmet Svendbjerghave ,9% Bofællesskabet Torndalshave Aflæsninger mangler Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Botilbud for længerevarende ophold Bofælleskabet. Gl. Køge Landevej Aflæsninger mangler Bofællesskabet i Hvidovregade Aflæsninger mangler Holmelundsvej Aflæsninger mangler Botilbud for imidlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Aflæsninger mangler Revalidering, beskyttet beskæftigelse Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud Aflæsninger mangler Øvrige sociale formål Skurvogn ved Frihedens Station Adminstrationsbygninger ,3% Hjemmepleje distrikt Syd & Midt ,8% Hjemmepleje distrikt Nord ,0% Dagplejekontoret Aflæsninger mangler Døgnplejen mv Aflæsninger mangler Arbejdsmarkedsforvaltningen ,3% Beskæftigelsesordninger ,3% Frandsens Gartneri ,9% Kommunal Service Poppelgården Aflæsninger mangler BBR 24, Kvarterbygning Aflæsninger mangler BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Aflæsninger mangler Ungeindsatsen Hvidovrevej Aflæsninger mangler AT Teamet Aflæsninger mangler Bibliotekscafeen Multicafeen Teknisk Forvaltning ,1% Driftsbygninger og -pladser ,1% Materielgården ,1% Renovering af belysningsanlæg Rebæk Allé 24, frokostrum Vagt- og sikringskorpset ,4% EL 6

22 EL-FORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Centralforvaltningen ,0% Udlejningsejendomme ,3% Beboelse Hvidovrevej Aflæsninger mangler Politistationen ,3% BBR 1-2, Portnerhus + udhus Aflæsninger mangler BBR 3, Vagtbygning Aflæsninger mangler BBR 6, Messen Aflæsninger mangler BBR 11, Sprøjtehus/vognport Aflæsninger mangler BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal Aflæsninger mangler BBR 8, Smedjen Aflæsninger mangler Stevnsbogård Hestepension Aflæsninger mangler Bolig, Stevnsbogård Aflæsninger mangler Adminstrationsbygninger ,9% Rådhusgrunden ,9% Multihuset, Teknisk Forvaltning ,6% Ventilation behovstyret (frekvensomformer) EL 7

23 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Hvidovre Kommunes bygninger i alt ,3% Skole- & Kulturforvaltningen Idræts- & svømmehaller ,8% ,5% Hvidovre Stadion ,1% Avedøre Stadion ,8% Ny varmeinstallation: en gasdrevet varmepumpe Frihedens Idrætscenter ,1% Avedøre Idrætscenter ,6% Dansborghallen ,5% Renovering af ventilationsspjæld Frydenhøjhallen ,6% Justering af CTS-anlæg Holmegårdshallen ,9% Præstemosehallen ,6% Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding Hvidovre Friluftsbad ,6% Petanquebanen Aflæsninger mangler HBC hallen ,6% Andre Fritidsfaciliteter ,0% Risbjerggård ,2% Foreningsejendom, Avedøre Tværvej ,8% Foreningsejendom, Næsborgvej ,5% Foreningsejendom, Byvej ,3% Foreningslokaler, M. Bechs Allé ,9% Foreningslokaler, Høvedstensvej ,1% Forbrug 2008 skønnet Foreningsejendom, Avedøre Tværvej ,1% Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter ,9% Foreningsejendom, Byvej ,5% Foreningsejendom, Byvej ,8% Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole ,9% Foreningsejendom Rosenhøj Klubhus ,1% Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Aflæsninger mangler Spejderhytte Byvej Aflæsninger mangler Lærerforeningen ,3% VARME 1

24 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Folkeskoler ,9% Avedøre Skole ,5% Renovering af opvarmningsventilation omklædning x Dansborgskolen ,8% Enghøjskolen ,0% Frydenhøjskolen ,1% Justering i CTS-anlæg Gungehusskolen ,5% Renovering varmeanlæg Holmegårdsskolen ,0% Langhøjskolen ,0% Svømmehal lukket pga. renovering Præstemoseskolen ,0% Risbjergskolen ,1% Flot indsats af Teknisk serviceleder, justering af CTS-styring Sønderkærskolen ,8% Engstrandskolen ,4% Feriekolonier ,8% Skødshoved ,0% Svejbæk Færgegård ,1% Vig Lyng ,4% Marianelund Quark Centret Aflæsninger mangler Folkebibliotekter ,8% Medborgerhuset ,9% Avedøre Bibliotek ,4% Frihedens Bibliotek Holmegård Bibliotek ,3% Andre kulturelle opgaver ,6% Rytterskolen BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, Varmecentral Aflæsninger mangler BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning Aflæsninger mangler BBR 5, Officersmessen Aflæsninger mangler BBR 7 A, Badeanstalten ,6% Aflæsninger mangler BBR 7 B, Varmecentral BBR 28, Auditoriet ,6% Aflæsninger mangler Selskabslokaler, Avedøre Skole Teater Vestvolden Musikskolen Billedskolen BuQuetten Folkeoplysende Voksenundervisning AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter VARME 2

25 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Ungdomsskolevirksomhed ,7% Ungdomsskolen ,7% Fritidshjem ,8% Baunevangens Fritidshjem & Klub ,2% Fritidshjemmet Strandhøjen ,7% Fritidshjemmet Engstrand ,1% Fritidshjemmet Holmegården ,2% Fritidscentret Enghøj ,6% Fritidshjemmet Alléen ,1% Fritidshjemmet Bjerget ,0% Fritidshjemmet Langhøj ,7% Fritidshjemmet Ræven ,0% Fritidshjemmet Stien ,1% Fritidshjemmet Præstemosen ,6% Fritidshjemmet Toftemosen ,2% Fritidshjemmet Dansborg ,5% Fritidshjemmet Tusindfryd & klub ,0% Klimastat defekt Fritidshjemmet Atlantic ,8% Fritidshjemmet Trankebar ,5% Fritidshjemmet Simonshøj ,4% Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter ,3% Køgevejens Børne og Ungdomshus Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Lejerbo Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Egevolden Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Immerkær Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Rosenhøj Aflæsninger mangler Fritidshjemmet Ærtebjerg Aflæsninger mangler Klubber og andre socialpædagogiske funktioner ,6% Byggeren Hvidovregade ,6% Byggepladsen Regnbuen Aflæsninger mangler Danalund Ungdomshus Aflæsninger mangler VARME 3

26 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Social- & Sundhedsforvaltningen Kommunal tandpleje ,3% ,2% Tandklinik Frydenhøj Skolen ,0% Fraflyttet i Tandklinik Avedøre Skole ,9% Fraflyttet i Tandklinik Langhøjskolen ,6% Tandklinik Engstrandskolen ,9% Fraflyttet i Tandklinik Gungehusskolen ,0% Fraflyttet i Tandklinik Holmegårdsskolen ,0% Fraflyttet i Tandklinik Risbjergskolen ,9% Fraflyttet i Tandklinik Dansborgskolen ,3% Fraflyttet i Tandklinik Præstemoseskolen ,4% Udvidet tandklinik Tandklinikken Enghøj ,0% Udvidet tandklinik Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Endnu ikke taget i brug Legestuer ,7% Legestuen Villa Valmuen ,8% Legestuen Dansborg ,5% Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer ,5% Baunevangens Vuggestue ,9% Vuggestuen Kærgården ,6% Opretning ventilation Vuggestuen Cirkusgrunden ,9% Vuggestuen Rønnebærhuset ,2% Renovering varmeanlæg Vuggestuen Bulderby ,9% Vuggestuen Kastanjehuset Aflæsninger mangler Vuggestuen Rosenhøj Aflæsninger mangler Børnehaver ,2% Baunevangens Børnehave ,9% Sognegårdens Børnehave ,5% Børnehaven Myretuen ,4% Børnehavehuset Hvidovregade ,0% Renoveret klimastat - ny udeføler Børnehaven Rosenhøj Aflæsninger mangler Børnehavehuset Lodsvej Aflæsninger mangler Rebæk Søpark Børnehave Aflæsninger mangler Bredalsparkens Børnehave Aflæsninger mangler Strandmarkens Børnehave Aflæsninger mangler Børnehavehuset Brostykkevej Aflæsninger mangler VARME 4

27 VARMEFORBRUG Budget 2010 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 (kwh/m 2 ) Forbrug 2010 i ft Bemærkninger Integrerede daginstitutioner ,9% Børnehuset Viben ,7% Børnehuset Solsikken ,6% Tidligere Børnehuset Mågen Børneinstitutionen Frydenhøj ,1% Børneinstitutionen Vedbyholm ,8% Børneinstitutionen Søstjernen ,1% Børneinstitutionen Krebsen ,0% Børnehuset Stenen ,2% Renovering af varmeanlæg Børneinstitutionen Nymarken ,3% Børnehuset Humlebien ,0% Renovering af varmeanlæg Børneinstitutionen Kirsebærhuset ,3% Ny klimastat Børnehuset Krogen ,4% Renovering af varmeanlæg Børneinstitutionen Pindsvinet ,0% Børneinstitutionen Haren ,4% Ændret ventilation fra el- til fjernvarmeopvarmning Børnehuset Æblehaven ,9% Børneinstitutionen Kernehuset Børnehuset Mælkebøtten ,1% Børnehuset Tinsoldaten ,3% Børneinstitutionen Strandhuset ,2% Indreguleret varmeanlæg Børnehuset Friheden Trekløveren ,0% Renovering af varmeanlæg Børneinstitutionen Enghøj-Svalen ,7% Børneinstitutionen Solgården Aflæsninger mangler Egevoldens Børnehus Aflæsninger mangler Børnehuset Ærtebjerg Aflæsninger mangler Forbyggende foranstaltninger for børn og unge ,2% Sporet ,0% Forbrug skønnet Familecenter Poppelgården ,6% Døgninstitutioner for børn og unge Bo-fællesskabet X-house Aflæsninger mangler Ungekontakten Porten Aflæsninger mangler Hvidborg Aflæsninger mangler Ældreboliger ,8% Plejecentret Krogstenshave, boliger ,5% Strandmarkshave, boliger ,1% Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H ,5% Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L ,1% Dybenkærshave, boliger Endnu ikke taget i brug VARME 5

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012 BilagEAU_130828_pkt_03.01 Hvidovre Kommune Grønt regnskab DIT OG MIT Grønt regnskab 6. aug. 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne

Læs mere

KB 25.5.2010, pkt. 14 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

KB 25.5.2010, pkt. 14 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2009 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2009 19. april 2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Resultater side 4 Elforbrug

Læs mere

Målopfyldelse 2010. Atlantic Mål: vidensdeling, mentorordning og bygge bro mellem klubafsnittet og Bjergets klubafsnit

Målopfyldelse 2010. Atlantic Mål: vidensdeling, mentorordning og bygge bro mellem klubafsnittet og Bjergets klubafsnit Målopfyldelse 2010 Forvaltningen har med stor interesse læst de mange målopfyldelser og med glæde noteret sig, at der vises stor grad af engagement og vilje til at opnå nye resultater. De enkelte fritidshjem

Læs mere

LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp

LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.24-05-2011 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn samt start- og slutdato og er sektioneret efter personernes målgruppe. LAB 2.2 Kontanthjælp eller

Læs mere

Virksomhedspraktik Oversigt

Virksomhedspraktik Oversigt Virksomhedspraktik Oversigt Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.23-03-2011 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn, stillingsbetegnelse samt start- og slutdato og er sektioneret efter

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2015 Til den 1. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energispareplan 2012

Energispareplan 2012 1. Indledning Energispareplan 2012 Energispareplanen 2012 omfatter energibesparende tiltag i forbindelse med energimærkningen, forslag til etablering af vedvarende energianlæg og forslag til yderligere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune

Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune Grønne varmepumper i grøn daginstitution Børnenes Gård i Basballe har nedlagt oliefyret til fordel for to energirigtige varmepumper. Det passer perfekt med institutionens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 5. januar 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Anders Wolf Andresen, Allan Fredskov, Steen Ørskov Larsen, Arne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Virksomhedspraktik Oversigt

Virksomhedspraktik Oversigt Virksomhedspraktik Oversigt Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.14-10-2011 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn, stillingsbetegnelse samt start- og slutdato og er sektioneret efter

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Virksomhedspraktik Oversigt

Virksomhedspraktik Oversigt Virksomhedspraktik Oversigt Oversigten viser deltagere i virksomhedspraktik opgjort pr.25-10-2010 fordelt på tilbudsted, tilbudsnavn, stillingsbetegnelse samt start- og slutdato og er sektioneret efter

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Notat vedr. samling af foreningsaktiviteter på Strandmarkens Fritidscenter mm.

Notat vedr. samling af foreningsaktiviteter på Strandmarkens Fritidscenter mm. Notat vedr. samling af foreningsaktiviteter på Strandmarkens Fritidscenter mm. Det forslås at flytte de foreninger som har til huse på Avedøre Tværvej 15 og Biblioteksvej 60A. Avedøre Tværvej 15 Avedøre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger.

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Grønt Regnskab 2012 Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Indhold Forord... 3 Et godt resultat... 4 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Vandforbrug... 9 CO 2 -udledning... 10 Klimaaftaler...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 10 8900 Randers 730-015556-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Ordrupvej 35A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142933 Energikonsulent:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere