Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Budgetrevision pr. 31. august for Børne- og Uddannelsesudvalget Anlægsregnskab - Folkeskolernes Læringsmiljø Forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge...17 Bilagsliste...20

2 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

3 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Budgetrevision pr. 31. august for Børne- og Uddannelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19222 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Bilag Ansøgning om frigivelser samlet.pdf Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn Unge og familier udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume:

4 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 4 Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder 512 Forebyggelse, 513 Skoler, 514 UU-Øresund, 515 Dagpleje og daginstitutioner, 516 Børne og Ungerådgivningen og 517 Udsatte børn, giver anledning til en anbefaling af en samlet nedjustering af budget 2014 med kr., se tabel 1a til 1f Budgetområde Forebyggelse Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 512 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Sundhedsplejen Tandplejen SSPK I alt I 2014 forventes der et samlet merforbrug på kr. på området forebyggelse. Det forventede merforbrug på kr. på Sundhedsplejens område skyldes dobbeltløn over en periode pga. en afskedigelsessag samt en stigning i udgifterne til ergoterapi. Det forventede mindreforbrug på kr. på Tandplejens område skyldes færre udgifter til tandregulering. Der omplaceres kr. fra budgetområde 512, SSPK, til budgetområde 515, Daginstitutioner. Beløbet er bevilget til Værested i Indre by, og blev ved en fejl i forbindelse med budgetvedtagelsen placeret på budgetområde Budgetområde Skoler Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 513 Årets priser, netto i kr. Oprinde ligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Uddannelseshus Helsingør Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet

5 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 5 Skoler klasse skolen Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Snekkersten skole Øvrige decentrale enheder Naturcentret Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Helsingør Ungdomsskole Kørerteknisk anlæg International ungdomsklasse A-klasser I alt I 2014 forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område Forklaringer på mer-/mindreforbrug. Fællesudgifter skoleområdet udviser et forventet mindreforbrug på kr. Det anbefales, at budgettet nedskrives med kr. på baggrund af det faktiske elevtal samt indtægt fra Fredensborg Kommune for 10. klasseskoleelever, en overførsel af kr. til budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner (fejlagtigt placeret ved reduceret lukketid på klubberne), en tilførsel på kr. i bloktilskud til skolereform omstillingspulje samt en tilførsel på kr. i kompetencemidler til skolereformen fra undervisningsministeriet. Øvrige aktiviteter skoleområdet udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget dækker over merudgifter til vidtgående Specialundervisning, færre udgifter til pasning af SFO ( 20) elever og færre indtægter fra fremmede kommuner end forventet på Helsingørs specialskoler. Det samlede mindreforbrug skal nedskrives med kr. som følge af, at Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har analyseret kommunens visiterede kørselsordninger, og påvist at en række områder er overbudgetteret jævnfør ovenfor. Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i 2014 analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at budgetområde 513 er overbudgetteret, og derfor anbefales det, at budgettet nedskrives med kr. fordelt på følgende måde: kr. tilføres den almene skolekørsel kr. nedskrives kontoen for kørsel til vidtgående specialundervisning kr. nedskrives kontoen for kørsel af elever til specialklasser. Uddannelseshus Helsingør udviser et forventet mindreforbrug på kr., hvoraf der skal overføres kr. til Center for Erhverv, Politik og Organisation som følge af, at en medarbejder overflyttes fra Uddannelseshus Helsingør til Center for Erhverv, Politik og

6 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 6 Organisation. Herudover søges omplaceret kr. fra budgettet til tværgående uddannelse til Uddannelseshus Helsingør til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. På skolerne forventes der et samlet merforbrug på kr kr. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel på kr. fra 2013 til 2014, samt forsinket tilpasning af normeringerne som følge af det faldende børnetal. Derudover er det vanskeligt for skolerne at overskue konsekvenserne af skolereformen på nuværende tidspunkt. Herudover anbefales det, at budgettet til Snekkersten Skole, Hellebækskolen og Espergærde Skole reduceres med i alt kr. som resultat af gennemførelsen af fase 1 i ESCOprojektet og de deraf reducerede forbrugsudgifter. De øvrige decentrale enheder udviser et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel på kr. fra 2013 til 2014, samt at udgiften til udvidelse af aktiviteterne på familiecentret Løvdal og udgifterne til videreførelse af ungepakken er indregnet i det forventede forbrug. Det anbefales, at familiecentret Løvdal tilføres kr. fra Budgetområde 517 Udsatte Børn som følge af en udvidelse af aktiviteterne, og Helsingør Ungdomsskole tilføres kr. til videreførelse af ungepakken II i henhold til lov og cirkulæreprogram og kr. til bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser i henhold til Lov og Cirkulæreprogram Budgetområde 514 UU-Øresund Tabel 1c Budgetrevision for budgetområde 514 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: UU-Øresund Voksenudd. for unge VUC Ikke rammestyret område: Erhvervsgrunduddannelser I alt I 2014 forventes et mindreforbrug på kr. på det samlede budgetområde 514 UU-Øresund. Budgettet tilføres kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2015 vedr. bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser mv. (Ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.). Desuden omplaceres der kr. fra VUC til Ungdomsskolen på budgetområde 513.

7 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 7 Beløbet er en del af kommunens midler fra Ungepakken 2. Da midlerne blev fordelt i 2013, var der en anden forventning til indsatsen, og derfor omplaceres beløbet til Ungdomsskolen Budgetområde 515 Dagplejen og daginstitutioner Tabel 1d Budgetrevision for budgetområde 515 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Fællesudgifter dagområdet PAU-uddannelser Forældrebetal, friplads,privatinstit Dagpleje for særlig sårbare børn Børnehaven Krible Krable Børnehaven Ved Vandtårnet Børnehaven Nyrup Vuggestuen Kringlen Børnehaven Mariahjemmet Hornbæk Børnehave Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Stauninggården Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilde Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen

8 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 8 Børnehuset Globus Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk Specialbørnehaven Himmelhuset I alt Budgetområde 515 forventes i 2014 at have et samlet merforbrug på kr. Fællesudgifter samt forældrebetaling, fripladser og privatinstitutioner udviser ved budgetrevisionen et samlet mindreforbrug på kr. Det nuværende mindreforbrug må dog forventes at blive betydeligt reduceret, idet institutionernes budgetter endnu mangler at blive reguleret for antallet af indmeldte i 3. og 4. kvartal. Budgetomplaceringens størrelse vil afhænge af udviklingen i antallet af børn i institutionerne i forhold til niveauet i maj, hvor budgettet sidst blev reguleret i forbindelse med ny normering. Følger udviklingen niveauet for regnskabsår 2013 vil der være tale om en budgetomplacering på omkring kr. fra fællesområdet til institutionernes budgetrammer. Institutionernes rammer udviser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på kr. Men den ovenfor nævnte forventede budgetregulering må forventes at mindske dette merforbrug, idet de korrigerede budgetter pr. 31. august er eksklusiv den ventede korrektion af budgetterne. Det forventes dog, at der fortsat vil være et betydeligt merforbrug på institutionernes rammer. Merforbruget skal ses i lyset af den negative driftsoverførsel fra 2013 på kr. samt den generelle tilpasning til de faldende børnetal. I det angivne forventede forbrug på klubbernes rammer er modregnet den forventede indtægt fra de individuelle partnerskabsaftaler mellem klubberne og skolerne. Der anbefales en samlet budgetregulering med kr. for budgetområdet. Fællesudgifterne tilføres kr. fra budgetområde 512. Beløbet er bevilget til Værested i Indre by, og blev ved en fejl i forbindelse med budgetvedtagelsen placeret på budgetområde 512. Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2015 vedr. Aktiv socialpolitik tilføres yderligere kr. til budgettet vedr. friplads og tilskud, idet der ventes en stigning i udgifterne til udbetaling af tilskud. Som led i den gennemførte skolereform tilføres der kr. fra budgetområde 513. Budgettet tilføres på baggrund af den reducerede forældrebetaling i forbindelse med den ændrede åbningstid på klubområdet. Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i 2014 analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at kørselsbudgettet til Specialbørnehaven Himmelhuset på budgetområde 515 er underbudgetteret, og derfor anbefales det, at budgettet opskrives med kr.

9 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 9 Herudover anbefales det, at budgettet til Tikøb Familiehus og Børnehaven Nyrup reduceres med i alt kr. som resultat af gennemførelsen af fase 1 i ESCO-projektet og de deraf reducerede forbrugsudgifter Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Tabel 1e Budgetrevision for budgetområde 516 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Børne- og Ungerådgivningen Støttepædagogkorpset I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes budgettet at balancere Budgetområde 517 Udsatte børn Tabel 1f Budgetrevision for budgetområde 517 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Myndigheden Udførerenheden Søjlerne Ikke rammestyret område: Myndigheden I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på området Udsatte Børn Rammestyret område Det forventede mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område skyldes færre udgifter til anbringelser i familiepleje og anbringelser på opholdssteder, hvorimod der er

10 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 10 merforbrug på udgifterne til forebyggende foranstaltninger og ophold på kvindekrisecentre. Det anbefales, at budgettet nedjusteres med kr. Beløbet omplaceres fra forebyggende foranstaltninger på budgetområde 517 til Budgetområde 513, Skoler, som følge af udvidelsen af aktiviteterne på Løvdalsskolen Ikke-rammestyrede område Der forventes et mindreforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. Det dækker over et merforbrug som følge af færre indtægter vedr. dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. samt et mindreforbrug vedr. handicapydelser på 2,0 mio. kr. Der omplaceres derfor 2,0 mio. kr. fra handicapydelserne til statsrefusion i dyre enkeltsager indenfor det ikke rammestyrede budgetområde. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august 2014 sker efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra 2014/2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 %. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 29 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt kr. på udvalgets 6 budgetområder 512 Forebyggelse, 513 Skoler, 514 UU-Øresund, 515 Dagpleje og daginstitutioner, 516 Børne og Ungerådgivningen og 517 Udsatte børn, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Frigivelser pr Ansøgning om frigivelse pr Rest til frigivelser Budgetområde Den kommunale sundhedstjeneste Den Kommunale Tandpleje SSPK UU-Øresund Budgetområde klasseskolen Hellebækskolen Tikøb Skole Hornbæk Skole Løvdal og Bregnehøj Uddannelseshuset

11 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 11 Sprogstimulering Ungdomsskolen samlet Budgetområde Dagplejen for særligt sårbare børn Abildtræet Børnehaven Mariahjemmet Børnehaven Nyrup Børnehuset Abildvænget Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Montebello Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Møllen Børnehuset Nørremarken Børnehuset Rosenkilden Børnehuset Skovparken Børnehuset Snerlen Børnehuset Stauninggården Børnehuset Søbæk Børnehuset Søstjernen Børnehuset Troldehøj Børnehuset Vestergården Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Puk Helsingør Børneasyl Specialbørnehaven Himmelhuset Tikøb Familiehus Vapnagårdparken Budgetområde BUR Støttepædagogkorpset Budgetområde Helsingør Lokalcenter Udvalget i alt Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1-5. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist

12 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 12 på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Børne- og Uddannelsesudvalgets område medføre en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt Hele Budgetområde Forebyggelse Budget til Værested indre by fejlagtigt placeret overføres til Budgetområde Skoler -897 Fællesudgifter på skoleområdet -427 Norm og mængderegulering efter faktisk elevtal samt indtægt for 10 kl. Fredensborg Bloktilskud skolereform Kompetencemidler skolereform 821 Reduceret lukketid på klubberne fejlagtigt placeret -514 Øvrige aktiviteter skoleområdet Visiterede kørselsordninger Skoler og andre decentrale enheder 782 Familiecentret Løvdal Helsingør Ungdomsskole midler til videreførsel af ungepakken II LCP 491 Helsingør Ungdomsskole midler til bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 465 Uddannelseshus Helsingør -251 Uddannelseshus Helsingør overførsel af midler til intern uddannelse 800 ESCO-projekt - renovering af kommunale ejendomme Budgetområde UU-Øresund -70 Midler til videreførelse af ungepakken II LCP -491 Midler til bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser LCP 421 Budgetområde Dagpleje og daginstitutioner Fællesudgifter dagområdet Budget til Værested indre by fejlagtigt placeret overføres fra Forældrebetaling, friplads, privatinstitutioner Lov og Cirkulæreprogrammet Aktiv socialpolitik tilføres til friplads og tilskud 576 Reduceret lukketid på klubberne fejlagtigt placeret 514 Visiterede kørselsordninger 146 Daginstitutioner -42

13 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 13 ESCO-projekt - renovering af kommunale ejendomme -42 Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen 0 Budgetområde Udsatte børn Familiecentret Løvdal Børne- og Uddannelsesudvalget reguleringer i alt Udgiftsneutrale omplaceringer Tillægsbevillinger Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 31. august 2014 henholdsvis den 20. oktober og 28. oktober De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 31. august 2014 inden. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler, indstiller, 1. at budgetområde 512 Forebyggelse ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område. 2. at budgetområde 513 Skoler ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område. 3. at budgetområde 514 UU-Øresund ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område 4. at budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner ansøger om en positiv tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område 5. at budgetområde 517 Udsatte børn ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område 6. at budgetområde 512 Forebyggelse ansøger om frigivelse af kr. 7. at budgetområde 513 Skoler ansøger om frigivelse af kr. 8. at budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner ansøger om frigivelse af kr. 9. at budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen ansøger om frigivelse af kr. 10. at budgetområde 517 Udsatte børn ansøger om frigivelse af kr. 11. at udvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1-10: Indstillingerne godkendt. Ad 11: Udvalget vedtog at videresende alle ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler.

14 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Anlægsregnskab - Folkeskolernes Læringsmiljø Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9889 Byrådet Underskrevet anlægsregnskab Indledning/Baggrund Center for Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø. Regnskabet søges hermed godkendt. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Endeligt regnskabsresultat og bemærkninger til regnskabet. Samlet resultat for projektet Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø Tallene fordeler sig således: (1.000 kr.) Bevilling Udgift Afvigelse It-kompetence o It-anskaffelse Legeplads/haveanlæg Entrepriseudgifter bygning Projektering Entrepriseudgifter inventar og udstyr Rådgiver- og konsulenthonorar Øvrige byggeomkostninger Byggeleder I alt = merforbrug/ + = mindreforbrug Merforbruget på kr. er finansieret af kassen. 2. Bemærkninger fra Økonomi og Styring Regnskabet er gennemgået i henhold til forelagte regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet. Anlægsbevillingen blev nedskrevet med kr. i 2010 til delvis finansiering af projektet Undersøgelse af mulighederne for ny skole erstatning for Byskolen og Skolen ved Kongevej. I 2013 blev bevillingen yderligere nedskrevet med kr. som blev overført til projektet Skolen i Bymidten. Beløbet var den restandel der vedrørte Helsingør Byskole ud af den samlede bevilling til projektet Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø.

15 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 15 Merforbruget på kr. er finansieret af kassebeholdningen. Regnskabet fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter det behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter fremsendes regnskabet til BDO Kommunernes Revision. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring. Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet for projektet Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingen anbefales.

16 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20016 Børne- og Uddannelsesudvalget Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen - endelig version.pdf Samtlige høringssvar ifm Kommissoriet for evaluering af skolelstrukturen Indledning/Baggrund Helsingør Kommune indførte en ny skolestruktur fra den 1. august Det tidligere byråd besluttede at evaluere den nye skolestruktur i foråret På grund af den nye skolereform blev evalueringen udsat til efterår/forår 2014/2015. Retsgrundlag Folkeskoleloven 40, stk. 2. om, at Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder bl.a. skolestrukturen. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Vision 2020 om flere familier til Helsingør Kommune skole og dagtilbud af høj kvalitet samt målet om livslang læring. Sagsfremstilling Evalueringen vil omfatte den sammenhængende dag for børn og unge, dvs. også omfatte SFO er, klubber og andre relevante skoletilbud i kommunen. Evalueringen skal bl.a. klarlægge, i hvilket omfang skolestrukturen indfrier de mål, der var opstillet for etableringen af den nye struktur: At skolerne får en størrelse, der gør dem fagligt og økonomisk bæredygtige At der på alle skoler skabes udviklende pædagogiske og faglige miljøer At få sat det bedste i spil i respekt for de gamle skoler At sikre en sikker drift af skolen som helhed Evalueringen skal desuden vurdere, hvordan strukturen fungerer i forhold til understøttelse af ambitionerne med folkeskolereformen, hvorfor evalueringen også må omfatte SFO er, klubber, ungdomsskole, Løvdal og Bregnehøj samt 10. klasseskolen Øresund. Der vil dermed være fokus på, hvordan skolen fungerer i forhold til at levere den bedst mulige kvalitet, og desuden hvordan den ledelsesmæssige, styringsmæssige og økonomiske struktur på og omkring skolen fungerer (det vil sige både samarbejdet mellem institutioner, samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, samarbejdet mellem medarbejdergrupper på institutionerne, skolebestyrelsernes rolle, forældresamarbejdet samt tildelings- og økonomimodellen på området). Endelig skal evalueringen ikke blot skue bagud, men benyttes til at involvere de væsentligste interessenter i at skabe forslag til, hvordan der kan arbejdes, så kvaliteten og effektiviteten styrkes som forudsat i folkeskolereformen, herunder strukturens evne til at understøtte: Læring og trivsel Inklusion 2016 Den sammenhængende skoledag

17 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 17 Understøttende undervisning Forældre-/lærersamarbejdet, herunder evt. oprettelse af skoleråd på de enkelte skoleafdelinger Samarbejde med omverdenen Evalueringen igangsættes primo oktober 2014, og evaluering samt anbefalinger fremlægges til drøftelse i udvalget februar Herefter sendes evaluering og forslag til drøftelse i MED og høring i relevante bestyrelser og råd. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke direkte afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Selve evalueringen finansieres inden for Center for Skoler og Dagtilbuds økonomiske ramme. Kommunikation/Høring Forslag til kommissorium har været i høring i skolebestyrelserne samt sendt til udtalelse i det relevante MED-udvalg. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Drøftet. Sagen genoptages på det ekstraordinære møde den 8. oktober med udvalgets kommentarer indarbejdet i Udkast til kommissorium for evaluering af skolestruktur. Supplerende sagsfremstilling Efter præsentation af høringssvar fra skolebestyrelserne, C-MED for Center for Dagtilbud og Skoler og modtagelse af kommentarer fra Børne- og uddannelsesudvalget ved mødet den 1. oktober 2014 er der arbejdet videre med udkast til Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge. I det endelige udkast til kommissorie er der indarbejdet input fra Børne- og Uddannelsesudvalget, skolebestyrelser og C-MED fra Center for Dagtilbud og Skoler. Nedenfor er en oversigt over de kommentarer der er skrevet ind i kommissoriet: Kommentarer fra Børne- og uddannelsesudvalget: Præcisering af, at en evaluering af rammerne for samarbejdet mellem lærer og skolepædagog skal indgå i evalueringen. Der skal ske en evaluering af tildelingsmodellen. Kommentarer fra skolebestyrelserne: Beskrivelse af medlemmerne i styregruppen. Præcisering af, at der skal ske yderligere involvering af elever og forældre. Det er ikke nok kun at inddrage skolebestyrelserne. Afdelingsledere på Ungdomsskolen er tilføjet som interessenter. Det er præciseret, at det forpligtende samarbejde mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole skal indgå i evalueringen.

18 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 18 Kommentarer fra C-MED: Der skal sikres en bred repræsentation af medarbejdere i evalueringen. Det er tydeliggjort, at det er hele skolestrukturen, som skal evalueres. Det bliver understreget, at styrelsesvedtægten skal indgå i evalueringen. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Kommissorium med de indarbejdede ændringer blev godkendt

19 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 19 Bilagsliste 2. Budgetrevision pr. 31. august for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf (97412/14) 2. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf (97489/14) 3. Bilag Ansøgning om frigivelser samlet.pdf (98677/14) 4. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf (97457/14) 5. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf (97459/14) 3. Anlægsregnskab - Folkeskolernes Læringsmiljø 1. Underskrevet anlægsregnskab (97800/14) 4. Forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge 1. Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen - endelig version.pdf (102168/14) 2. Samtlige høringssvar ifm Kommissoriet for evaluering af skolelstrukturen (102149/14)

20 Bilag: 2.1. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97412/14

21 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 512 Forebyggelse Totalramme: SSPK I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: SSPK's mindreforbrug 2013 skyldes 1) tilpasning af aktivitetsmidler og besparelser i Tetriz, 2) uudnyttede dele af tilbageløbsmidler efter vakant stilling /lønudgifter i SSPK. Vores driftsbudget er så skrabet, at der ikke levners mulighed for løbende opsparing. Mindreforbruget er opsparing til udgifter til : 1) udskiftning af gasfyr i SSPK kr 2) indkøb at træningsinventar mv. til Tetriz og Klub+ ca kr 3) udskiftning af udfaset IT - pc er og Projekttorer ca kr 4)udskiftning af ikke ergonomisk inventar til medarbejdere, hæve/sænkeborde i Tetriz kr 5) styrkelse af uddannelsen af personalet i såvel SSPK, Tetriz og Klub+ konfliktløsning mv. / Temadage kr Opmærksomheden henledes på at SSPK s opgave i de udsatte boligområder kræver vedligeholdelse og uddannelse af fagligheden af personalet idet miljøet undertiden er særdelses konfliktfyldt, ligesom meget inventar ved etableringen af Tetriz var utidssvarende og nedslidt og langt fra var af den standdard der ses i andre af kommunens institutioner, Villa Fem, Clobus etc. Gasfyret er netop udskiftet efter nedbrud / defekt. Udfasning af pc ere er netop blevet påbudt af IT Vi ønsker beløbet frigivet, da de udmeldte besparelser på servicedriftsrammen har udhulet rådighedsbeløbet til overnænvte nødvendige investeringer.

22 Bilag 4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 512 Forebyggelse Totalramme: Sundhedsplejen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Sundhedstjenesten vil gerne have midlerne frigivet til indkøb af tablets til sundhedsplejerskernes journalføring direkte i hjemmebesøgene og til fysioterapeuternes journalføring på behandlingsstederne. De resterende midler skal bruges til kompetenceudvikling.

23 Bilag: 2.2. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97489/14

24 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: 10. klasse skolen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Vi ønsker at få frigivet kr fra 2012 og kr fra 2013 = i alt kr Vi har brug for at forny de pc'ere, vi har til elevudlån (vi var ikke med i IT satsning for år tilbage.) Vi har brug for at købe 33 elev PC'ere, som eleverne kan låne, når de er her. Budet 33 * = kr.

25 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne-ogUddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Hellebækskolen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I Folkeskoleloven er det indskrevet at IT skal være en integreret del af undervisningen. Hellebækskolen har gennem de sidste fem år, efter Helsingør Kommunes IT satsning med elektroniske tavler og PC'ere til eleverne arbejdet målrettet med dette. Vi har opnået, at IT i dag er en integreret del af lærernes didaktiske tænkning. Imidlertid er elevernes og skolens PC'erene meget nedslidte, og skolen har derfor behov for at reinvestere i PC'ere. Skolen har brug for at indkøbe tre klassesæt til en værdi af kr. Derfor ansøger vi om, at få frigivet de indefrosne midler.

26 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Hornbæk skole I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I forbindelse med udvikling af skolereformen og sammenlægning med PUK på Hornbæk Skole, har skolen haft store udgifter til oplægsholdere, studieture, arbejdsdage (med vikardækning af undervisningen) samt leje af kursuslokaler og ekstra forplejning. Vi harher haft en udgift på ca ,- kr. Fremadrettet skal resten af skolen (0.-6. årgang) udvikles i samme ånd som NY Udskoling. Da Skolereformen er trådt i karft i år, har skoleledelsen haft brug for konsulentbistand til at udarbejde procesplan, samt facilitring af involvering af medarbejdere, forældre og elever. Især forandringsprocessen omkring det pædagogiske personale ønskes understøttet af professionelle konsulenter med såvel en faciliterings- som en psykologisk baggrund. Vi anslår at denne udgift bliver på kr

27 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne- og ungeudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Tikøb skole I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme incl SFO Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I det kommende undervisningsår skal næste generation at pc udskiftning/udlevering forberedes til kommende 0. klasse. Vi har brug for at indkøbe PC'ere til kommende 0.klasses elever. Vi indkøber så de er klar til skolestart i Budget: PC'ere 20 stk: kr Image og prætest af maskiner, dockingstationer: kr

28 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Tikøb Skole SFO I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme incl skolen Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I vores SFO har vi et område der ligger imellem stien, huset, gyngerne og hockeybanen, som vi oplever ikke bliver optimalt brugt i vores daglige pædagogisk praksis. Græsset er ujævnt og svært at slå og der er en del af beplantningerne der vokser lidt vildt. Vi, i Tikøb SFO, har et flot stort og grønt areal - fodboldbanen, som vi bruger dagligt, men vi mangler et område med fast underlag (fliser), hvor ungerne kan køre gocarts, cykle og stå på løbehjul osv. Vi vil gerne skabe andre bevægelsesmuligheder for vores børn og derfor ønsker vi fliselægning på det ovennævnte område. Klimaforandring og det kraftige skybrud, som vi har oplevet flere gange de sidste par år, har skabt nogle udfordringer i vores indgangsparti i baghuset, som ligger i forlængelse af det græsarealet. Vi oplever tit voldsomme vandpytter og mudder, der giver udfordringer i dagligdagen, fx når børnene skal ud på legepladsen. Derfor vil flisebelægning hele vejen fra stisytemet og helt ned til græsområdet være en rigtig god pædagogisk og teknisk løsning for vores hus. Dette arbejde vil koste os ca. kr For at kunne etablere en "kørerpark" for vores børn har vi også brug for et opbevaringssted for vores cykler, gocarts, løbehjul osv., da vi ikke har sådan en. Den vil koste os ca. kr

29 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: BU Budgetområde: 13 -skoler Totalramme: Ungdomsskolen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet i Totalramme Almen US A.klasserne IU Køreteknisk anlæg Heraf frigivet i Frigives i Totalramme Almen US A.klasserne IU Køreteknisk anlæg Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I forbindelse med ibrugtagning/opstart af KMD/OPUS er de oprindelige totalrammer i Ungdomsskole-regi fejlagtig blevet samlet i een totalramme. Der er stadig tale om selvstændige enheder under budgetområde 13 - men med seperat økonomi/budgettildelinger. Derfor bl.a. ovenstående opgørelse. De enkelte områder skal reetableres som selvstændige totalrammer. Køreteknisk anlæg er flyttet til Center for Ejendomme - og bør ikke indgå i opgørelsen for budgetområde 13. De indefrosne midler udgør under 6 % - men mere end kr ,- Af de indefrosne midler fra 2012 er der i 2013 frigivet i alt kr Rest indefrosset midler fordeler sig jf. ovenstående og ønskes sammen med indfosner midler fra 2013 frigivet i Almen US 2012 kr kr I alt kr BUS Midlerne anvendes til køb af ny brugt stor bus til erstatning for den tidligere 007-bus som efter 26 år og mere end 1.5 mio. kørte km. har kørt sin sidste tur i december (finansieret i hhv og 2014). OMBYGNING Midlerne anvendes til etablering af nye adgangsforhold på Espergærde Ungdomsskole, således at eleverne kan gå direkte ind i ungdomsskolen (Cykelkælderen) - og derved ikke skal benytte indgangen via Epergærde Skole, afdeling Mørdrup. Endvidere anvendes midlerne til ombygning/indretning af admini strations lokaler på HU. PROJEKT Midlerne anvendes til opstart af projekt/arbejde med unge involvering, demokrati-- og medborgerskabsprojekter.

30 Midlerne anvendes til opstart af projekt/arbejde med unge involvering, demokrati-- og medborgerskabsprojekter. A.klasserne 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDBRINGE MERFORBRUG 2013 Midlerne anvendes til nedbringelse af merforbrug for Merforbruget skyldes vikardækning. Merforbruget udgør herefter kr. kr IU 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDBRINGE MERFORBRUG 2013 Midlerne anvendes til nedbringelse af merforbrug for Merforbruget skyldes vigende /ophør af salg af pladser til elever fra andre kommuner. Langtidssygemelding/vikardækning. For lav budgettildelingsmodel. Køreteknisk anlæg 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDRINGE MERFORBRUG 2013

31 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Løvdal og Bregnehøj skole I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler på BR/LØ I forbindelse med den administrative sammenlægning af Bregnehøj og Løvdal blev det samlede budget beskåret kraftigt. Det har gjort det vanskeligt at få det til at hænge sammen uden service forringelser. Derfor blev der reduceret i sekretærtimerne. Der er optaget ekstra 4 elever i heldagsskolen i Dertil kommer ekstra udgifter til omlægning fra heldags- til behandlingsskole. De samlede skoler er således underfinansieret og derfor anmodes om frigivelse af indefrosne midler. Med venlig hilsen Tryggvi Kaldan

32 Bilag: 2.4. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97457/14

33 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: børne- og uddannelses Budgetområde: Totalramme: støttepædagog I 1000 kr. Indefrosne midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Jeg ansøger hermed om, at det overskud, der er på støttepædagogkontoen, det drejer sig om kr., bliver frigivet til benyttelse. I 2013 figurerede overskuddet fra 2012 på 2013 budgettet, men det totalt overskud er (2013 niveau). Iflg et estimeret budget for 2014, vil vi med forbrug af hele puljetime budget ( ) bruge hele budgettet inkl. Overskuddet på kr. har vi prioriteret at ansætte støttepædagoger ud over rammen, idet jeg regner med 3 støttepædagoger går på pension i 2014 og vi har p.t. en lang venteliste til støttepædagog (15 børn dd. Og højst sandsynlig 18 efter næste DCV møde).

34 Bilag: 2.5. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97459/14

35 Bilag 4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 517 Udsatte Børn Totalramme: Helsingør Lokalcenter Søjlerne I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme , ,00 Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Vinterferie/skiferie: alle tre døgnafd. 24 elever kr Uddannelse af medarbejdere kr Indretning af opbevaringsrum kr Udførerenheden Søjlerne Et års fødselsdag med oplæg ect. 85 medarbejdere kr

36 Bilag: 2.3. Bilag Ansøgning om frigivelser samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98677/14

37 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Abildtræet I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Overført fra Overført fra Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Vi forventer I Fritidsklubben Abildtræet, at få en merudgift og ansøger hermed om at få frigivet kr. Dette på baggrund af blandt andet: Budgetændringer grundet ny skolereform pr. 1. august 2014 samt et faldende børnetal. Ændringerne kan, blandt andet påvirke vores personalesituation og derved koste midler i en tilpasnings- og indkøringsperiode. Vi ser derudover pt. mange ubekendte faktorer og uforudsigelige ting der kan kræver en merudgift i Abildtræet forventer blandt andet at bruge midler på: Ramme besparrelser 2014: kr. Ny nomering 2014: kr. Ændring i rådighedsbeløb 2014: kr. Budget ændring grundet ti timers mindre åbningstid pr. 1. august:??? kr. Faldende børnetal: ca kr. Pengene følger barnet/sikkerhedsnet 20%:??? kr. Derudover vil vi i Abildtræet fortsat arbejde med at videreudvikle vores inklusions arbejde: kr. og vi kender allerede en merudgifter til sikring mod indbrud på: kr. Vh Tina Jakobsen Leder i Fritidsklubben Abildtræet

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014

Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014 Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014 Himmelhuset Hermed svar vedr. frokost ordning Her i Himmelhuset ønsker vi at fortsætte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere