Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Budgetrevision pr. 31. august for Børne- og Uddannelsesudvalget Anlægsregnskab - Folkeskolernes Læringsmiljø Forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge...17 Bilagsliste...20

2 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

3 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Budgetrevision pr. 31. august for Børne- og Uddannelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19222 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Bilag Ansøgning om frigivelser samlet.pdf Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn Unge og familier udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume:

4 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 4 Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder 512 Forebyggelse, 513 Skoler, 514 UU-Øresund, 515 Dagpleje og daginstitutioner, 516 Børne og Ungerådgivningen og 517 Udsatte børn, giver anledning til en anbefaling af en samlet nedjustering af budget 2014 med kr., se tabel 1a til 1f Budgetområde Forebyggelse Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 512 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Sundhedsplejen Tandplejen SSPK I alt I 2014 forventes der et samlet merforbrug på kr. på området forebyggelse. Det forventede merforbrug på kr. på Sundhedsplejens område skyldes dobbeltløn over en periode pga. en afskedigelsessag samt en stigning i udgifterne til ergoterapi. Det forventede mindreforbrug på kr. på Tandplejens område skyldes færre udgifter til tandregulering. Der omplaceres kr. fra budgetområde 512, SSPK, til budgetområde 515, Daginstitutioner. Beløbet er bevilget til Værested i Indre by, og blev ved en fejl i forbindelse med budgetvedtagelsen placeret på budgetområde Budgetområde Skoler Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 513 Årets priser, netto i kr. Oprinde ligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Uddannelseshus Helsingør Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet

5 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 5 Skoler klasse skolen Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Snekkersten skole Øvrige decentrale enheder Naturcentret Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Helsingør Ungdomsskole Kørerteknisk anlæg International ungdomsklasse A-klasser I alt I 2014 forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område Forklaringer på mer-/mindreforbrug. Fællesudgifter skoleområdet udviser et forventet mindreforbrug på kr. Det anbefales, at budgettet nedskrives med kr. på baggrund af det faktiske elevtal samt indtægt fra Fredensborg Kommune for 10. klasseskoleelever, en overførsel af kr. til budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner (fejlagtigt placeret ved reduceret lukketid på klubberne), en tilførsel på kr. i bloktilskud til skolereform omstillingspulje samt en tilførsel på kr. i kompetencemidler til skolereformen fra undervisningsministeriet. Øvrige aktiviteter skoleområdet udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget dækker over merudgifter til vidtgående Specialundervisning, færre udgifter til pasning af SFO ( 20) elever og færre indtægter fra fremmede kommuner end forventet på Helsingørs specialskoler. Det samlede mindreforbrug skal nedskrives med kr. som følge af, at Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har analyseret kommunens visiterede kørselsordninger, og påvist at en række områder er overbudgetteret jævnfør ovenfor. Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i 2014 analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at budgetområde 513 er overbudgetteret, og derfor anbefales det, at budgettet nedskrives med kr. fordelt på følgende måde: kr. tilføres den almene skolekørsel kr. nedskrives kontoen for kørsel til vidtgående specialundervisning kr. nedskrives kontoen for kørsel af elever til specialklasser. Uddannelseshus Helsingør udviser et forventet mindreforbrug på kr., hvoraf der skal overføres kr. til Center for Erhverv, Politik og Organisation som følge af, at en medarbejder overflyttes fra Uddannelseshus Helsingør til Center for Erhverv, Politik og

6 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 6 Organisation. Herudover søges omplaceret kr. fra budgettet til tværgående uddannelse til Uddannelseshus Helsingør til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. På skolerne forventes der et samlet merforbrug på kr kr. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel på kr. fra 2013 til 2014, samt forsinket tilpasning af normeringerne som følge af det faldende børnetal. Derudover er det vanskeligt for skolerne at overskue konsekvenserne af skolereformen på nuværende tidspunkt. Herudover anbefales det, at budgettet til Snekkersten Skole, Hellebækskolen og Espergærde Skole reduceres med i alt kr. som resultat af gennemførelsen af fase 1 i ESCOprojektet og de deraf reducerede forbrugsudgifter. De øvrige decentrale enheder udviser et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel på kr. fra 2013 til 2014, samt at udgiften til udvidelse af aktiviteterne på familiecentret Løvdal og udgifterne til videreførelse af ungepakken er indregnet i det forventede forbrug. Det anbefales, at familiecentret Løvdal tilføres kr. fra Budgetområde 517 Udsatte Børn som følge af en udvidelse af aktiviteterne, og Helsingør Ungdomsskole tilføres kr. til videreførelse af ungepakken II i henhold til lov og cirkulæreprogram og kr. til bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser i henhold til Lov og Cirkulæreprogram Budgetområde 514 UU-Øresund Tabel 1c Budgetrevision for budgetområde 514 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: UU-Øresund Voksenudd. for unge VUC Ikke rammestyret område: Erhvervsgrunduddannelser I alt I 2014 forventes et mindreforbrug på kr. på det samlede budgetområde 514 UU-Øresund. Budgettet tilføres kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2015 vedr. bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser mv. (Ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.). Desuden omplaceres der kr. fra VUC til Ungdomsskolen på budgetområde 513.

7 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 7 Beløbet er en del af kommunens midler fra Ungepakken 2. Da midlerne blev fordelt i 2013, var der en anden forventning til indsatsen, og derfor omplaceres beløbet til Ungdomsskolen Budgetområde 515 Dagplejen og daginstitutioner Tabel 1d Budgetrevision for budgetområde 515 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Fællesudgifter dagområdet PAU-uddannelser Forældrebetal, friplads,privatinstit Dagpleje for særlig sårbare børn Børnehaven Krible Krable Børnehaven Ved Vandtårnet Børnehaven Nyrup Vuggestuen Kringlen Børnehaven Mariahjemmet Hornbæk Børnehave Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Stauninggården Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilde Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen

8 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 8 Børnehuset Globus Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk Specialbørnehaven Himmelhuset I alt Budgetområde 515 forventes i 2014 at have et samlet merforbrug på kr. Fællesudgifter samt forældrebetaling, fripladser og privatinstitutioner udviser ved budgetrevisionen et samlet mindreforbrug på kr. Det nuværende mindreforbrug må dog forventes at blive betydeligt reduceret, idet institutionernes budgetter endnu mangler at blive reguleret for antallet af indmeldte i 3. og 4. kvartal. Budgetomplaceringens størrelse vil afhænge af udviklingen i antallet af børn i institutionerne i forhold til niveauet i maj, hvor budgettet sidst blev reguleret i forbindelse med ny normering. Følger udviklingen niveauet for regnskabsår 2013 vil der være tale om en budgetomplacering på omkring kr. fra fællesområdet til institutionernes budgetrammer. Institutionernes rammer udviser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på kr. Men den ovenfor nævnte forventede budgetregulering må forventes at mindske dette merforbrug, idet de korrigerede budgetter pr. 31. august er eksklusiv den ventede korrektion af budgetterne. Det forventes dog, at der fortsat vil være et betydeligt merforbrug på institutionernes rammer. Merforbruget skal ses i lyset af den negative driftsoverførsel fra 2013 på kr. samt den generelle tilpasning til de faldende børnetal. I det angivne forventede forbrug på klubbernes rammer er modregnet den forventede indtægt fra de individuelle partnerskabsaftaler mellem klubberne og skolerne. Der anbefales en samlet budgetregulering med kr. for budgetområdet. Fællesudgifterne tilføres kr. fra budgetområde 512. Beløbet er bevilget til Værested i Indre by, og blev ved en fejl i forbindelse med budgetvedtagelsen placeret på budgetområde 512. Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2015 vedr. Aktiv socialpolitik tilføres yderligere kr. til budgettet vedr. friplads og tilskud, idet der ventes en stigning i udgifterne til udbetaling af tilskud. Som led i den gennemførte skolereform tilføres der kr. fra budgetområde 513. Budgettet tilføres på baggrund af den reducerede forældrebetaling i forbindelse med den ændrede åbningstid på klubområdet. Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i 2014 analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at kørselsbudgettet til Specialbørnehaven Himmelhuset på budgetområde 515 er underbudgetteret, og derfor anbefales det, at budgettet opskrives med kr.

9 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 9 Herudover anbefales det, at budgettet til Tikøb Familiehus og Børnehaven Nyrup reduceres med i alt kr. som resultat af gennemførelsen af fase 1 i ESCO-projektet og de deraf reducerede forbrugsudgifter Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Tabel 1e Budgetrevision for budgetområde 516 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Børne- og Ungerådgivningen Støttepædagogkorpset I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes budgettet at balancere Budgetområde 517 Udsatte børn Tabel 1f Budgetrevision for budgetområde 517 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Myndigheden Udførerenheden Søjlerne Ikke rammestyret område: Myndigheden I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på området Udsatte Børn Rammestyret område Det forventede mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område skyldes færre udgifter til anbringelser i familiepleje og anbringelser på opholdssteder, hvorimod der er

10 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 10 merforbrug på udgifterne til forebyggende foranstaltninger og ophold på kvindekrisecentre. Det anbefales, at budgettet nedjusteres med kr. Beløbet omplaceres fra forebyggende foranstaltninger på budgetområde 517 til Budgetområde 513, Skoler, som følge af udvidelsen af aktiviteterne på Løvdalsskolen Ikke-rammestyrede område Der forventes et mindreforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. Det dækker over et merforbrug som følge af færre indtægter vedr. dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. samt et mindreforbrug vedr. handicapydelser på 2,0 mio. kr. Der omplaceres derfor 2,0 mio. kr. fra handicapydelserne til statsrefusion i dyre enkeltsager indenfor det ikke rammestyrede budgetområde. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august 2014 sker efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra 2014/2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 %. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 29 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt kr. på udvalgets 6 budgetområder 512 Forebyggelse, 513 Skoler, 514 UU-Øresund, 515 Dagpleje og daginstitutioner, 516 Børne og Ungerådgivningen og 517 Udsatte børn, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Frigivelser pr Ansøgning om frigivelse pr Rest til frigivelser Budgetområde Den kommunale sundhedstjeneste Den Kommunale Tandpleje SSPK UU-Øresund Budgetområde klasseskolen Hellebækskolen Tikøb Skole Hornbæk Skole Løvdal og Bregnehøj Uddannelseshuset

11 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 11 Sprogstimulering Ungdomsskolen samlet Budgetområde Dagplejen for særligt sårbare børn Abildtræet Børnehaven Mariahjemmet Børnehaven Nyrup Børnehuset Abildvænget Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Montebello Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Møllen Børnehuset Nørremarken Børnehuset Rosenkilden Børnehuset Skovparken Børnehuset Snerlen Børnehuset Stauninggården Børnehuset Søbæk Børnehuset Søstjernen Børnehuset Troldehøj Børnehuset Vestergården Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Puk Helsingør Børneasyl Specialbørnehaven Himmelhuset Tikøb Familiehus Vapnagårdparken Budgetområde BUR Støttepædagogkorpset Budgetområde Helsingør Lokalcenter Udvalget i alt Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1-5. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist

12 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 12 på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Børne- og Uddannelsesudvalgets område medføre en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt Hele Budgetområde Forebyggelse Budget til Værested indre by fejlagtigt placeret overføres til Budgetområde Skoler -897 Fællesudgifter på skoleområdet -427 Norm og mængderegulering efter faktisk elevtal samt indtægt for 10 kl. Fredensborg Bloktilskud skolereform Kompetencemidler skolereform 821 Reduceret lukketid på klubberne fejlagtigt placeret -514 Øvrige aktiviteter skoleområdet Visiterede kørselsordninger Skoler og andre decentrale enheder 782 Familiecentret Løvdal Helsingør Ungdomsskole midler til videreførsel af ungepakken II LCP 491 Helsingør Ungdomsskole midler til bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 465 Uddannelseshus Helsingør -251 Uddannelseshus Helsingør overførsel af midler til intern uddannelse 800 ESCO-projekt - renovering af kommunale ejendomme Budgetområde UU-Øresund -70 Midler til videreførelse af ungepakken II LCP -491 Midler til bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser LCP 421 Budgetområde Dagpleje og daginstitutioner Fællesudgifter dagområdet Budget til Værested indre by fejlagtigt placeret overføres fra Forældrebetaling, friplads, privatinstitutioner Lov og Cirkulæreprogrammet Aktiv socialpolitik tilføres til friplads og tilskud 576 Reduceret lukketid på klubberne fejlagtigt placeret 514 Visiterede kørselsordninger 146 Daginstitutioner -42

13 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 13 ESCO-projekt - renovering af kommunale ejendomme -42 Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen 0 Budgetområde Udsatte børn Familiecentret Løvdal Børne- og Uddannelsesudvalget reguleringer i alt Udgiftsneutrale omplaceringer Tillægsbevillinger Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 31. august 2014 henholdsvis den 20. oktober og 28. oktober De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 31. august 2014 inden. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler, indstiller, 1. at budgetområde 512 Forebyggelse ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område. 2. at budgetområde 513 Skoler ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område. 3. at budgetområde 514 UU-Øresund ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område 4. at budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner ansøger om en positiv tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område 5. at budgetområde 517 Udsatte børn ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område 6. at budgetområde 512 Forebyggelse ansøger om frigivelse af kr. 7. at budgetområde 513 Skoler ansøger om frigivelse af kr. 8. at budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner ansøger om frigivelse af kr. 9. at budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen ansøger om frigivelse af kr. 10. at budgetområde 517 Udsatte børn ansøger om frigivelse af kr. 11. at udvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1-10: Indstillingerne godkendt. Ad 11: Udvalget vedtog at videresende alle ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler.

14 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Anlægsregnskab - Folkeskolernes Læringsmiljø Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9889 Byrådet Underskrevet anlægsregnskab Indledning/Baggrund Center for Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø. Regnskabet søges hermed godkendt. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Endeligt regnskabsresultat og bemærkninger til regnskabet. Samlet resultat for projektet Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø Tallene fordeler sig således: (1.000 kr.) Bevilling Udgift Afvigelse It-kompetence o It-anskaffelse Legeplads/haveanlæg Entrepriseudgifter bygning Projektering Entrepriseudgifter inventar og udstyr Rådgiver- og konsulenthonorar Øvrige byggeomkostninger Byggeleder I alt = merforbrug/ + = mindreforbrug Merforbruget på kr. er finansieret af kassen. 2. Bemærkninger fra Økonomi og Styring Regnskabet er gennemgået i henhold til forelagte regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet. Anlægsbevillingen blev nedskrevet med kr. i 2010 til delvis finansiering af projektet Undersøgelse af mulighederne for ny skole erstatning for Byskolen og Skolen ved Kongevej. I 2013 blev bevillingen yderligere nedskrevet med kr. som blev overført til projektet Skolen i Bymidten. Beløbet var den restandel der vedrørte Helsingør Byskole ud af den samlede bevilling til projektet Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø.

15 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 15 Merforbruget på kr. er finansieret af kassebeholdningen. Regnskabet fremsendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter det behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter fremsendes regnskabet til BDO Kommunernes Revision. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring. Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet for projektet Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingen anbefales.

16 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20016 Børne- og Uddannelsesudvalget Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen - endelig version.pdf Samtlige høringssvar ifm Kommissoriet for evaluering af skolelstrukturen Indledning/Baggrund Helsingør Kommune indførte en ny skolestruktur fra den 1. august Det tidligere byråd besluttede at evaluere den nye skolestruktur i foråret På grund af den nye skolereform blev evalueringen udsat til efterår/forår 2014/2015. Retsgrundlag Folkeskoleloven 40, stk. 2. om, at Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder bl.a. skolestrukturen. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Vision 2020 om flere familier til Helsingør Kommune skole og dagtilbud af høj kvalitet samt målet om livslang læring. Sagsfremstilling Evalueringen vil omfatte den sammenhængende dag for børn og unge, dvs. også omfatte SFO er, klubber og andre relevante skoletilbud i kommunen. Evalueringen skal bl.a. klarlægge, i hvilket omfang skolestrukturen indfrier de mål, der var opstillet for etableringen af den nye struktur: At skolerne får en størrelse, der gør dem fagligt og økonomisk bæredygtige At der på alle skoler skabes udviklende pædagogiske og faglige miljøer At få sat det bedste i spil i respekt for de gamle skoler At sikre en sikker drift af skolen som helhed Evalueringen skal desuden vurdere, hvordan strukturen fungerer i forhold til understøttelse af ambitionerne med folkeskolereformen, hvorfor evalueringen også må omfatte SFO er, klubber, ungdomsskole, Løvdal og Bregnehøj samt 10. klasseskolen Øresund. Der vil dermed være fokus på, hvordan skolen fungerer i forhold til at levere den bedst mulige kvalitet, og desuden hvordan den ledelsesmæssige, styringsmæssige og økonomiske struktur på og omkring skolen fungerer (det vil sige både samarbejdet mellem institutioner, samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, samarbejdet mellem medarbejdergrupper på institutionerne, skolebestyrelsernes rolle, forældresamarbejdet samt tildelings- og økonomimodellen på området). Endelig skal evalueringen ikke blot skue bagud, men benyttes til at involvere de væsentligste interessenter i at skabe forslag til, hvordan der kan arbejdes, så kvaliteten og effektiviteten styrkes som forudsat i folkeskolereformen, herunder strukturens evne til at understøtte: Læring og trivsel Inklusion 2016 Den sammenhængende skoledag

17 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 17 Understøttende undervisning Forældre-/lærersamarbejdet, herunder evt. oprettelse af skoleråd på de enkelte skoleafdelinger Samarbejde med omverdenen Evalueringen igangsættes primo oktober 2014, og evaluering samt anbefalinger fremlægges til drøftelse i udvalget februar Herefter sendes evaluering og forslag til drøftelse i MED og høring i relevante bestyrelser og råd. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke direkte afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Selve evalueringen finansieres inden for Center for Skoler og Dagtilbuds økonomiske ramme. Kommunikation/Høring Forslag til kommissorium har været i høring i skolebestyrelserne samt sendt til udtalelse i det relevante MED-udvalg. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Drøftet. Sagen genoptages på det ekstraordinære møde den 8. oktober med udvalgets kommentarer indarbejdet i Udkast til kommissorium for evaluering af skolestruktur. Supplerende sagsfremstilling Efter præsentation af høringssvar fra skolebestyrelserne, C-MED for Center for Dagtilbud og Skoler og modtagelse af kommentarer fra Børne- og uddannelsesudvalget ved mødet den 1. oktober 2014 er der arbejdet videre med udkast til Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge. I det endelige udkast til kommissorie er der indarbejdet input fra Børne- og Uddannelsesudvalget, skolebestyrelser og C-MED fra Center for Dagtilbud og Skoler. Nedenfor er en oversigt over de kommentarer der er skrevet ind i kommissoriet: Kommentarer fra Børne- og uddannelsesudvalget: Præcisering af, at en evaluering af rammerne for samarbejdet mellem lærer og skolepædagog skal indgå i evalueringen. Der skal ske en evaluering af tildelingsmodellen. Kommentarer fra skolebestyrelserne: Beskrivelse af medlemmerne i styregruppen. Præcisering af, at der skal ske yderligere involvering af elever og forældre. Det er ikke nok kun at inddrage skolebestyrelserne. Afdelingsledere på Ungdomsskolen er tilføjet som interessenter. Det er præciseret, at det forpligtende samarbejde mellem Hellebækskolen og Hornbæk Skole skal indgå i evalueringen.

18 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 18 Kommentarer fra C-MED: Der skal sikres en bred repræsentation af medarbejdere i evalueringen. Det er tydeliggjort, at det er hele skolestrukturen, som skal evalueres. Det bliver understreget, at styrelsesvedtægten skal indgå i evalueringen. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Kommissorium med de indarbejdede ændringer blev godkendt

19 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 19 Bilagsliste 2. Budgetrevision pr. 31. august for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf (97412/14) 2. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf (97489/14) 3. Bilag Ansøgning om frigivelser samlet.pdf (98677/14) 4. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf (97457/14) 5. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf (97459/14) 3. Anlægsregnskab - Folkeskolernes Læringsmiljø 1. Underskrevet anlægsregnskab (97800/14) 4. Forslag til kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den sammenhængende dag for børn og unge 1. Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen - endelig version.pdf (102168/14) 2. Samtlige høringssvar ifm Kommissoriet for evaluering af skolelstrukturen (102149/14)

20 Bilag: 2.1. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97412/14

21 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 512 Forebyggelse Totalramme: SSPK I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: SSPK's mindreforbrug 2013 skyldes 1) tilpasning af aktivitetsmidler og besparelser i Tetriz, 2) uudnyttede dele af tilbageløbsmidler efter vakant stilling /lønudgifter i SSPK. Vores driftsbudget er så skrabet, at der ikke levners mulighed for løbende opsparing. Mindreforbruget er opsparing til udgifter til : 1) udskiftning af gasfyr i SSPK kr 2) indkøb at træningsinventar mv. til Tetriz og Klub+ ca kr 3) udskiftning af udfaset IT - pc er og Projekttorer ca kr 4)udskiftning af ikke ergonomisk inventar til medarbejdere, hæve/sænkeborde i Tetriz kr 5) styrkelse af uddannelsen af personalet i såvel SSPK, Tetriz og Klub+ konfliktløsning mv. / Temadage kr Opmærksomheden henledes på at SSPK s opgave i de udsatte boligområder kræver vedligeholdelse og uddannelse af fagligheden af personalet idet miljøet undertiden er særdelses konfliktfyldt, ligesom meget inventar ved etableringen af Tetriz var utidssvarende og nedslidt og langt fra var af den standdard der ses i andre af kommunens institutioner, Villa Fem, Clobus etc. Gasfyret er netop udskiftet efter nedbrud / defekt. Udfasning af pc ere er netop blevet påbudt af IT Vi ønsker beløbet frigivet, da de udmeldte besparelser på servicedriftsrammen har udhulet rådighedsbeløbet til overnænvte nødvendige investeringer.

22 Bilag 4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 512 Forebyggelse Totalramme: Sundhedsplejen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Sundhedstjenesten vil gerne have midlerne frigivet til indkøb af tablets til sundhedsplejerskernes journalføring direkte i hjemmebesøgene og til fysioterapeuternes journalføring på behandlingsstederne. De resterende midler skal bruges til kompetenceudvikling.

23 Bilag: 2.2. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97489/14

24 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: 10. klasse skolen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Vi ønsker at få frigivet kr fra 2012 og kr fra 2013 = i alt kr Vi har brug for at forny de pc'ere, vi har til elevudlån (vi var ikke med i IT satsning for år tilbage.) Vi har brug for at købe 33 elev PC'ere, som eleverne kan låne, når de er her. Budet 33 * = kr.

25 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne-ogUddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Hellebækskolen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I Folkeskoleloven er det indskrevet at IT skal være en integreret del af undervisningen. Hellebækskolen har gennem de sidste fem år, efter Helsingør Kommunes IT satsning med elektroniske tavler og PC'ere til eleverne arbejdet målrettet med dette. Vi har opnået, at IT i dag er en integreret del af lærernes didaktiske tænkning. Imidlertid er elevernes og skolens PC'erene meget nedslidte, og skolen har derfor behov for at reinvestere i PC'ere. Skolen har brug for at indkøbe tre klassesæt til en værdi af kr. Derfor ansøger vi om, at få frigivet de indefrosne midler.

26 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Hornbæk skole I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I forbindelse med udvikling af skolereformen og sammenlægning med PUK på Hornbæk Skole, har skolen haft store udgifter til oplægsholdere, studieture, arbejdsdage (med vikardækning af undervisningen) samt leje af kursuslokaler og ekstra forplejning. Vi harher haft en udgift på ca ,- kr. Fremadrettet skal resten af skolen (0.-6. årgang) udvikles i samme ånd som NY Udskoling. Da Skolereformen er trådt i karft i år, har skoleledelsen haft brug for konsulentbistand til at udarbejde procesplan, samt facilitring af involvering af medarbejdere, forældre og elever. Især forandringsprocessen omkring det pædagogiske personale ønskes understøttet af professionelle konsulenter med såvel en faciliterings- som en psykologisk baggrund. Vi anslår at denne udgift bliver på kr

27 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne- og ungeudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Tikøb skole I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme incl SFO Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I det kommende undervisningsår skal næste generation at pc udskiftning/udlevering forberedes til kommende 0. klasse. Vi har brug for at indkøbe PC'ere til kommende 0.klasses elever. Vi indkøber så de er klar til skolestart i Budget: PC'ere 20 stk: kr Image og prætest af maskiner, dockingstationer: kr

28 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Tikøb Skole SFO I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme incl skolen Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I vores SFO har vi et område der ligger imellem stien, huset, gyngerne og hockeybanen, som vi oplever ikke bliver optimalt brugt i vores daglige pædagogisk praksis. Græsset er ujævnt og svært at slå og der er en del af beplantningerne der vokser lidt vildt. Vi, i Tikøb SFO, har et flot stort og grønt areal - fodboldbanen, som vi bruger dagligt, men vi mangler et område med fast underlag (fliser), hvor ungerne kan køre gocarts, cykle og stå på løbehjul osv. Vi vil gerne skabe andre bevægelsesmuligheder for vores børn og derfor ønsker vi fliselægning på det ovennævnte område. Klimaforandring og det kraftige skybrud, som vi har oplevet flere gange de sidste par år, har skabt nogle udfordringer i vores indgangsparti i baghuset, som ligger i forlængelse af det græsarealet. Vi oplever tit voldsomme vandpytter og mudder, der giver udfordringer i dagligdagen, fx når børnene skal ud på legepladsen. Derfor vil flisebelægning hele vejen fra stisytemet og helt ned til græsområdet være en rigtig god pædagogisk og teknisk løsning for vores hus. Dette arbejde vil koste os ca. kr For at kunne etablere en "kørerpark" for vores børn har vi også brug for et opbevaringssted for vores cykler, gocarts, løbehjul osv., da vi ikke har sådan en. Den vil koste os ca. kr

29 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: BU Budgetområde: 13 -skoler Totalramme: Ungdomsskolen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet i Totalramme Almen US A.klasserne IU Køreteknisk anlæg Heraf frigivet i Frigives i Totalramme Almen US A.klasserne IU Køreteknisk anlæg Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I forbindelse med ibrugtagning/opstart af KMD/OPUS er de oprindelige totalrammer i Ungdomsskole-regi fejlagtig blevet samlet i een totalramme. Der er stadig tale om selvstændige enheder under budgetområde 13 - men med seperat økonomi/budgettildelinger. Derfor bl.a. ovenstående opgørelse. De enkelte områder skal reetableres som selvstændige totalrammer. Køreteknisk anlæg er flyttet til Center for Ejendomme - og bør ikke indgå i opgørelsen for budgetområde 13. De indefrosne midler udgør under 6 % - men mere end kr ,- Af de indefrosne midler fra 2012 er der i 2013 frigivet i alt kr Rest indefrosset midler fordeler sig jf. ovenstående og ønskes sammen med indfosner midler fra 2013 frigivet i Almen US 2012 kr kr I alt kr BUS Midlerne anvendes til køb af ny brugt stor bus til erstatning for den tidligere 007-bus som efter 26 år og mere end 1.5 mio. kørte km. har kørt sin sidste tur i december (finansieret i hhv og 2014). OMBYGNING Midlerne anvendes til etablering af nye adgangsforhold på Espergærde Ungdomsskole, således at eleverne kan gå direkte ind i ungdomsskolen (Cykelkælderen) - og derved ikke skal benytte indgangen via Epergærde Skole, afdeling Mørdrup. Endvidere anvendes midlerne til ombygning/indretning af admini strations lokaler på HU. PROJEKT Midlerne anvendes til opstart af projekt/arbejde med unge involvering, demokrati-- og medborgerskabsprojekter.

30 Midlerne anvendes til opstart af projekt/arbejde med unge involvering, demokrati-- og medborgerskabsprojekter. A.klasserne 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDBRINGE MERFORBRUG 2013 Midlerne anvendes til nedbringelse af merforbrug for Merforbruget skyldes vikardækning. Merforbruget udgør herefter kr. kr IU 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDBRINGE MERFORBRUG 2013 Midlerne anvendes til nedbringelse af merforbrug for Merforbruget skyldes vigende /ophør af salg af pladser til elever fra andre kommuner. Langtidssygemelding/vikardækning. For lav budgettildelingsmodel. Køreteknisk anlæg 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDRINGE MERFORBRUG 2013

31 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Løvdal og Bregnehøj skole I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler på BR/LØ I forbindelse med den administrative sammenlægning af Bregnehøj og Løvdal blev det samlede budget beskåret kraftigt. Det har gjort det vanskeligt at få det til at hænge sammen uden service forringelser. Derfor blev der reduceret i sekretærtimerne. Der er optaget ekstra 4 elever i heldagsskolen i Dertil kommer ekstra udgifter til omlægning fra heldags- til behandlingsskole. De samlede skoler er således underfinansieret og derfor anmodes om frigivelse af indefrosne midler. Med venlig hilsen Tryggvi Kaldan

32 Bilag: 2.4. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97457/14

33 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: børne- og uddannelses Budgetområde: Totalramme: støttepædagog I 1000 kr. Indefrosne midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Jeg ansøger hermed om, at det overskud, der er på støttepædagogkontoen, det drejer sig om kr., bliver frigivet til benyttelse. I 2013 figurerede overskuddet fra 2012 på 2013 budgettet, men det totalt overskud er (2013 niveau). Iflg et estimeret budget for 2014, vil vi med forbrug af hele puljetime budget ( ) bruge hele budgettet inkl. Overskuddet på kr. har vi prioriteret at ansætte støttepædagoger ud over rammen, idet jeg regner med 3 støttepædagoger går på pension i 2014 og vi har p.t. en lang venteliste til støttepædagog (15 børn dd. Og højst sandsynlig 18 efter næste DCV møde).

34 Bilag: 2.5. Bilag Ansøgning om frigivelse samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97459/14

35 Bilag 4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 517 Udsatte Børn Totalramme: Helsingør Lokalcenter Søjlerne I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme , ,00 Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Vinterferie/skiferie: alle tre døgnafd. 24 elever kr Uddannelse af medarbejdere kr Indretning af opbevaringsrum kr Udførerenheden Søjlerne Et års fødselsdag med oplæg ect. 85 medarbejdere kr

36 Bilag: 2.3. Bilag Ansøgning om frigivelser samlet.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98677/14

37 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Abildtræet I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Overført fra Overført fra Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Vi forventer I Fritidsklubben Abildtræet, at få en merudgift og ansøger hermed om at få frigivet kr. Dette på baggrund af blandt andet: Budgetændringer grundet ny skolereform pr. 1. august 2014 samt et faldende børnetal. Ændringerne kan, blandt andet påvirke vores personalesituation og derved koste midler i en tilpasnings- og indkøringsperiode. Vi ser derudover pt. mange ubekendte faktorer og uforudsigelige ting der kan kræver en merudgift i Abildtræet forventer blandt andet at bruge midler på: Ramme besparrelser 2014: kr. Ny nomering 2014: kr. Ændring i rådighedsbeløb 2014: kr. Budget ændring grundet ti timers mindre åbningstid pr. 1. august:??? kr. Faldende børnetal: ca kr. Pengene følger barnet/sikkerhedsnet 20%:??? kr. Derudover vil vi i Abildtræet fortsat arbejde med at videreudvikle vores inklusions arbejde: kr. og vi kender allerede en merudgifter til sikring mod indbrud på: kr. Vh Tina Jakobsen Leder i Fritidsklubben Abildtræet

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Referat Byrådet : Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat Byrådet 2014-2017 Mødedato: Mandag den 28. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere