Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn."

Transkript

1 [XXX] Anonymiseret Sendt pr. til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse klage af 13. maj 2013 over Favrskov Kommunes afgørelse af 12. april 2013 om pålæg af tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX], [XXX] J.nr RLJ EKN Energiklagenævnet har modtaget Deres klage af 13. maj 2013 over Favrskov Kommunes afgørelse af 12. april Ved afgørelsen meddelte Favrskov Kommune Dem afslag vedrørende fritagelse fra tilslutningspligt til Hammel Fjernvarme (herefter benævnt værket) for ejendommen beliggende [XXX], [XXX]. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 12. april Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund De har ved af 3. december 2012 anmodet Favrskov Kommune om fritagelse fra tilslutningspligt til Hammel Fjernvarme under henvisning til, at Deres ejendom er omfattet af tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2. Anmodningen er fremsendt på baggrund af Favrskov Kommunes høringsbrev af 5. november Høringsbrevet er udsendt på baggrund af Hammel Fjernvarmes ansøgning til Favrskov Kommune om godkendelse af ændring af den kollektive varmeforsyning i Farre fra naturgas til fjernvarme og en dertilhørende pålæggelse af tilslutningspligt. De bebor et enfamiliehus på adressen [XXX], [XXX]. De har til Energiklagenævnet oplyst, at ejendommen er udstyret med et vedvarende energianlæg i form af et automatisk stokeranlæg, som udelukkende kan fyre med træpiller og samtidig kan dække langt over halvdelen af ejendommens varmeforbrug. Stoker-anlægget er tilkoblet en Salamanderkedel. Salamanderkedlen er direkte tilkoblet centralvarmeanlægget, og stokeranlægget er herefter tilkoblet Salamanderkedlen. Denne tilkobling fungerer således, at stokeranlægget leverer brændsel til Salamanderkedlen i form af rent træ. Dog er Salamanderkedlen rent funktionelt også i stand til at fyre med andre brændselstyper, såsom koks og olie. CVR/SE-nr

2 Der er forud for godkendelsen af projektforslaget foretaget en spørgeundersøgelse i Farre foretaget af en privat lokal arbejdsgruppe som konstaterede, at ejerne af 107 ud af 116 ejendomme i forsyningsområdet havde tilkendegivet, at de ønsker fjernvarmeforsyning af byen. I denne forbindelse har en repræsentant for den lokale arbejdsgruppe besøgt Deres ejendom. Favrskov Kommune har i den påklagede afgørelse af 12. april 2013 meddelt Dem påbud om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning fra værket og samtidig truffet afgørelse om, at Deres ejendom ikke er fritaget fra tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2. Den påklagede afgørelse Af afgørelsen af 12. april 2013 fremgår blandt andet følgende: Side 2 af 8 [ ] Afslag på ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligt Favrskov Kommune har modtaget jeres af 3. december 2012 med ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligt til Hammel Fjernvarme. I jeres henvendelse oplyser I, at ejendommen opvarmes ved hjælp af et vedvarende energianlæg og derfor bør fritages fra tilslutningspligten. I har efterfølgende oplyst følgende: At jeres fyr er fra De Forenende Jernstøberier (gennemforbrændingskedel) At der kun fyres med træpiller, der tilføres kedlen via et Stoker-anlæg At der årligt anvendes ca. 8 tons træpiller At ejendommen har brændeovn som supplerende varmekilde, men at denne kun bruges lejlighedsvist aften og weekend, når det er koldt Af ejendommens BBR-meddelelse fremgår det, at ejendommen opvarmes ved hjælp af et oliefyr. Favrskov Kommune giver hermed afslag på ansøgningen om fritagelse med følgende begrundelse: Tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2, giver mulighed for at give fritagelse fra tilslutningspligten for bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg,

3 varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. I 1, nr. 8 i samme bekendtgørelse defineres træfyr imidlertid som en brændekedel med inverteret forbrænding eller automatisk stokeranlæg, som er koblet på centralvarmeanlægget og ikke er monteret med automatisk askeudtag. Kedlen eller anlægget er konstrueret til og kan alene anvendes til fyring med rent træ, f.eks. træflis, træpiller eller helt træ. Jeres fyr er en såkaldt gennemforbrændingskedel, der er karakteriseret ved, at forbrændingsluften bevæger sig nedefra og op gennem brændselslaget. Kedlen var oprindeligt beregnet til fyring med koks og olie. Modsat koks, som er et gasfattigt brændsel, kræver fyring med brænde en langt højere temperatur og ilttilførsel for at sikre en effektiv forbrænding af røggasserne. Ved brændefyring i en gennemforbrændingskedel vil man derfor få en dårlig forbrænding af røggasserne med en deraf følgende øget luftforurening af omgivelserne. Side 3 af 8 Da jeres fyr således ikke lever op til ovennævnte krav i Tilslutningsbekendtgørelsen, kan der ikke gives fritagelse fra tilslutningspligten efter 15, stk. 1, nr. 2. Tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 1 giver endvidere mulighed for at give fritagelse fra tilslutningspligten, hvis omstilling til kollektiv varmforsyning vil være uforholdsmæssig bekostelig. Vi vurdere, at uforholdsmæssigt bekostelig f.eks. er de tilfælde, hvor der både skal laves et vandbårent centralvarmeanlæg og skiftes varmeinstallation. Da jeres ejendom er udstyret med et vandbårent centralvarmeanlæg og derfor udelukkende kræver ny varmeinstallation, vurderer vi, at der ikke vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at omstille ejendommen til fjernvarme. [ ] Deres synspunkter og bemærkninger De finder, at Favrskov Kommunes afgørelse af 12. april 2013 skal ændres således, at ejendommen fritages fra tilslutningspligten i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2. I den forbindelse har De navnlig anført følgende:

4 Det automatiske stokeranlæg er særdeles velfungerende og effektivt, og der vil derfor ikke være nogen økonomisk besparelse hverken privat- eller samfundsøkonomisk ved at pålægge ejendommen tilslutningspligt. Det er ikke korrekt, at Deres Salamander kedel ikke er omfattet af paragraf 1, nr. 8. Der skelnes ikke i denne paragraf mellem forskellige producenter eller mellem forskellige mærker og modeller i øvrigt. Kommunens påstand om dårlig varmeøkonomi er forkert. De henviser i denne forbindelse til Deres egne beregninger af varmeøkonomien for ejendommen med henholdsvis træpiller og fjernvarme. Resultatet af disse beregninger viser, at den årlig varmeudgift ved brug af træpiller er ,00 kroner, mens den ved anvendelse af fjernvarme er ,00 kroner. Ligeledes anføres De, at kommunens udtalelse om ufuldstændig afbrænding af røggasserne er en påstand uden belæg, samt at påstanden om begrænset levetid indeholder en umulig forudsigelse om fremtiden. Side 4 af 8 Kommunens udregning af en virkningsgrad på 70 pct. er en påstand uden tilhørende beregninger. Favrskov Kommune har undladt at svare på de spørgsmål, der er rejst vedrørende forundersøgelsen. Da den lokale arbejdsgruppe spurgte Dem, om De var interesseret i fjernvarme, blev De oplyst, at hvis De brugte træpiller som brændsel, ville De blive fritaget for tilslutningspligt pct. af husstandene i Farre bruger træpiller, og derfor vil de fleste af disse formentlig sige ja til fjernvarme i byen, samtidig med at de individuelt efterfølgende ville kunne opnå fritagelse. Validiteten af denne undersøgelse, og dermed en del af beslutningsgrundlaget for Favrskov kommunes beslutning, er dermed ikke til stede. De anbefaler derfor på det kraftigste en ny og rigtig foretaget forundersøgelse, der kan danne grundlag for beslutning om fjernvarme til Farre eller ej. Af resultatet af forundersøgelsen kan det ses, at der var svar fra 110 husstande. Af disse sagde 107 ja til fjernvarme og 3 nej. Idet De var én af de 110 husstande, og de svarede hverken ja eller nej, kan det utvetydigt konkluderes, at svarene ikke er registreret korrekt. Om dette skyldes manuel sammentællingsfejl, eller om rundspørgerne havde interesse i så mange positive tilbagemeldinger som muligt, vides ikke.

5 Værkets synspunkter og bemærkninger Værket har afgivet en udtalelse til sagen og har i den forbindelse haft en række bemærkninger til Deres beregninger af varmeøkonomien og Deres anlægs virkningsgrad. Værket har blandt andet bemærket, at der ikke er indregnet virkningsgrad for Stoker-anlægget i beregningen af den årlige varmemængde, og at der ikke er beregnet besparelse til skorstensfejer, ligesom der ikke er beregnet elbesparelse til pumper og Stoker-anlægget. For så vidt angår forundersøgelsen oplyser værket, at 72 husstande sagde ja tak til fjernvarme, uanset om der ville blive pålagt tilslutningspligt eller ej. Tre husstande sagde decideret nej tak og de resterende husstande sagde hverken ja eller nej, fordi de kunne søge fritagelse/dispensation. Favrskov Kommunes udtalelse til sagen Favrskov Kommune finder, at kommunens afgørelse af 12. april 2013 skal stadfæstes, idet fyret på ejendommen ikke kan anses for at være omfattet af tilslutningsbekendtgørelsens 1, nr. 8. Kommunen har til støtte herfor navnlig anført følgende: Side 5 af 8 Brug af den pågældende type kedel medfører, udover en dårlig varmeøkonomi, en ufuldstændig afbrænding af røggasserne og dermed en øget luftforurening. Kommunen henviser endvidere til, at Stokeranlægget er fra 2001, det vil sige ca. 12 år gammelt, hvormed det kun vil have begrænset yderligere levetid, idet den gennemsnitlige produktlevetid er 15 år. Hvis brændeovnen anslået forbruger ca. 2 kubikmeter træ om året, vil virkningsgraden på Salamander-kedlen være omkring 70 procent, hvis man sammenholder med det træpilleforbrug, som ejeren har angivet. Samlet set bør hele anlægget ikke fortsætte længere end højst nødvendigt, da virkningsgraden er for lav og forureningen fra kedlen for høj, og da tilslutningsfristen er 9 år, vil ejeren kunne nå at udnytte sit eksisterende anlæg i hele dets forventede levetid. Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse er vedlagt som bilag 1. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad Favrskov Kommunes godkendelse af projektforslaget For så vidt angår anbringenderne vedrørende selve projektforslagets vedtagelse og den lokale arbejdsgruppes forundersøgelse bemærker Energiklagenævnet i først række, at varmeforsyningslovens 11 og 12 indeholder et krav om, at pålæggelse af tilslutningspligt skal forudsættes i et godkendt projekt-

6 forslag. Tilslutningsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i varmforsyningsloven, indeholder de nærmere regler for proceduren i forbindelse med kommunens pålæggelse af tilslutningspligt, herunder regler om kommunens godkendelse af projektforslaget, de indholdsmæssige krav til projektforslaget og høring af de berørte borgere. Tilslutningsbekendtgørelsens regler har således med undtagelse af bekendtgørelsens om fritagelse og dispensation for visse ejendomme i overvejende grad karakter af formelle procedureregler. Det følger af tilslutningsbekendtgørelsens 2, at en kommune ikke kan pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projekt. Forudsætningerne er nærmere defineret i bekendtgørelsens 3, som også bestemmer, at forudsætningerne kun skal inddrages i projektforslaget i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen. Forhåndstilkendegivelser fra de berørte borgere er ikke en af disse oplistede forudsætninger. Det projektforslag, som værket i den konkrete sag har udarbejdet, indeholder blandt andet oplysninger om de ansvarlige for projektet, fastlæggelse af forsyningsområdet, fortegnelse over de af projektforslaget omfattede ejendomme samt oplysninger om projektforslagets økonomiske konsekvenser. På denne baggrund er det Energiklagenævnets vurdering, at det konkrete projektforslag indeholder de i 3 oplistede forudsætninger i fornødent omfang. Side 6 af 8 Tilslutningsbekendtgørelsens 4 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter et projektforslag forudsættes pålagt tilslutningspligt, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger. Grundejere, der ifølge projektforslaget forudsættes pålagt tilslutningspligt, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af tilslutningsprojektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt med oplysning af klageadgang og klagefrist, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 5. Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens 20, stk. 1, at kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom, og at beslutninger efter bekendtgørelsens 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen. Det fremgår af sagens oplysninger, at De har haft projektforslaget i høring og fået skriftlig meddelelse om projektets godkendelse og pålægget om tilslutningspligt. Energiklagenævnet finder samlet set, at kommunens behandling af projektforslaget er sket i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen, herunder reglerne i bekendtgørelsens 4, 5, og 20, stk. 1. Det, som De i øvrigt har anført, kan ikke føre til andet resultat.

7 Ad fritagelse af Deres ejendom Reglerne om fritagelse fra tilslutningspligt fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 15. Det fremgår af bekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2., at bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, kan fritages fra tilslutningspligten, såfremt det vedvarende energianlæg lever op til de krav, som fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 1, nr. 8. Det følger af 1, nr. 8, at et fyr for at give retskrav på fritagelse skal være en brændekedel med inverteret forbrænding eller automatisk stokeranlæg, som er koblet på centralvarmeanlægget og ikke er monteret med automatisk askeudtag. Samtidig stilles der krav om, at kedlen eller anlægget er konkstueret til og alene kan anvendes til fyring med rent træ. Det skal i denne forbindelse nævnes, at fyrets mærke, producent, virkningsgrad og restlevetid i relation til fritagelse efter 15, stk. 1, nr. 2, ikke har nogen betydning. Til brug for sagens afgørelse har Energiklagenævnet på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at ejendommens Salamanderkedel er direkte tilkoblet centralvarmeanlægget, og at stokeranlægget herefter er tilkoblet Salamanderkedlen således, at stokeranlægget tilfører brændsel til Salamanderkedlen i form af rent træ. Energiklagenævnet har endvidere lagt til grund, at der på trods af denne konstruktion fortsat kan fyres med andet materiale i Salamanderkedlen, som f.eks. koks og olie. Side 7 af 8 Det er Energiklagenævnets vurdering, at Deres fyr ikke kan betragtes som et fyr, der giver retskrav på fritagelse fra tilslutningspligt i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2, jf. 1, nr. 8. Nævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at det er Salamanderkedlen, som er tilkoblet ejendommens centralvarmeanlæg, og at denne kedel oprindeligt var konstrueret til fyring med koks og olie og derfor ikke opfylder betingelsen i tilslutningsbekendtgørelsens 1, nr. 8, om at være konstrueret til udelukkende at fyre med rent træ. Energiklagenævnet har ligeledes lagt vægt på, at Deres stokeranlæg ikke er direkte tilkoblet centralvarmeanlægget, men alene fungerer som den enhed, der tilfører brændsel til Salamanderkedlen. Denne konstruktion udelukker ikke, at der i Salamanderkedlen kan fyres med andet end træ, hvis man måtte ønske det. Energiklagenævnet stadfæster på denne baggrund Favrskov Kommunes afgørelse af 12. april Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 1. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1, litra c i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer).

8 Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 5, og varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. På nævnets vegne Side 8 af 8 Poul K. Egan Nævnsformand I dennes fravær og efter bemyndigelse Henrik Chieu Sekretariatschef

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere