Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1) (Bundfradrag i svovlafgiften) 1 I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006, som ændret senest ved 12 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 33 indsættes som stk. 7-9:»Stk. 7. For varer med et afgiftspligtigt svovlindhold omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, der anvendes af registrerede virksomheder til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ydes et særligt bundfradrag på 50 g svovldioxid (SO 2 ) pr. anvendt GJ brændsel. For registrerede virksomheder, der ikke måler udledningen, er fradraget på 25 g svovl (S) pr. GJ brændsel, når anvendelsen sker til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Fradraget gælder for virksomheder med et brændselsforbrug på mindst 0,1 PJ pr. kalenderår. Fradraget i afgiften gælder indtil udgangen af Hvis anvendelsen af brændsler omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, samtidig sker til andre formål end dem, som er nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ses bort herfra i beregningen af det særlige bundfradrag, hvis disse andre formål udgør under 20 pct. af de fremstilledes energimængder. Der kan ske overførsel mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en acontoopgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder. Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede bundfradrag. Der kan ske overførsel mellem virksomhedens forskellige ovne, kedler m.v. og mellem brændsler omfattet af bundfradrag inden for virksomhedens samme geografiske sted. Stk. 8. Til virksomheder, der fra kraft-varme-værker og hertil knyttede blokvarmecentraler får leveret varme fra varer, som omfattes af 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, og hvor den til virksomheden fakturerede og af virksomheden betalte svovlafgift af den til brug for leverancen medgående mængde brændsel kan dokumenteres at udgøre mindst kr. pr. år, ydes en godtgørelse svarende til det særlige bundfradrag efter stk. 7 for varer omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, når anvendelsen sker til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Leveres varmen kun i en del af året, nedsættes grænsen på kr. forholdsmæssigt. Stk. 9. Registrerede virksomheder kan vælge mellem fradrag efter lovens 33, stk. 7, eller fradrag efter lovens 33, stk. 1 og 2, indtil reglerne om fradrag efter lovens 33, stk. 1 og 2, udløber for deres vedkommende senest den 1. april Valget gælder for en periode på ét kalenderår.«2 Loven træder i kraft den 1. januar ) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48EF. Skattemin., j.nr AN011287

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forslaget udmønter et element i Energiaftale 2012 indgået den 22. marts 2012 mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Den energipolitiske aftale gælder for perioden Det drejer sig om energiaftalens element om et bundfradrag i grundlaget for virksomhedens betaling af svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Der er tale om de såkaldte tunge processer. De øvrige elementer i Energiaftale 2012 udmøntes i andre lovforslag. Der foreslås et bundfradrag i virksomhedens betaling af svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til tung proces. Det nye fradrag, der afløser det nuværende bundfradrag i svovlafgiften, vil være udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. 2. Bundfradrag i svovlafgiften 2.1. Gældende ret For varer med et afgiftspligtigt svovlindhold omfattet af 1, stk. 1, nr. 5-7, der anvendes af registrerede virksomheder til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, og hvis ovn- eller kedelanlæg er bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. i perioden fra den 1. januar 1976 til den 1. april 1995, ydes der et særligt bundfradrag, der svarer til forskellen mellem bundfradraget for det pågældende brændsel i 1996 og det for det aktuelle år gældende almindelige bundfradrag for det pågældende brændsel efter svovlafgiftslovens 32, stk. 1. For år 2000 og frem udgør det for det pågældende år gældende almindelige bundfradrag 0. Fradraget i afgiften gælder indtil udgangen af år 2005, hvis ovn- eller kedelanlægget er bygget eller renoveret før den 1. januar Hvis ovn- eller kedelanlægget er bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. mellem 1. januar 1986 og 1. april 1995, udløber fradraget i det 20. år efter bygningen eller renoveringen. Der er tale om et midlertidigt særligt bundfradrag for kulbrændsel for store virksomheder, der har bygget eller renoveret ovn- eller kedelanlæg for mindst 10 mio. kr. Bundfradraget udløber gradvist, og senest den 1. april 2015 vil det være udløbet for alle virksomheder. Det nuværende bundfradrag i svovlafgiften fremgår af svovlafgiftslovens 33, stk Forslagets indhold Det foreslås, at der indføres et nyt midlertidigt bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til tung proces. Der er stadig tale om et særligt SO 2 - bundfradrag, idet lempelsen i praksis retter sig mod få store virksomheder med væsentlige udledninger af svovldioxid (SO 2 ). Der er der tale om en særlig lempelse i deres betaling af svovlafgift. Det nye fradrag vil være udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. Fradraget udgør 50 g svovldioxid (SO 2 ) pr. anvendt GJ brændsel for virksomheder, der måler udledningen af svovl. For virksomheder, der ikke måler udledningen af svovl, er bundfradraget på 25 g svovl (S) pr. GJ anvendt brændsel. Brændslet skal i begge tilfælde være omfattet af tung proces. Afgifterne på brændslerne udgør 23,0 kr. (2015-niveau) pr. kg svovl, hvilket stort set svarer til afgiften på 11,50 kr. pr. kg udledt SO 2. Omregning af fradraget til kroner pr. GJ kan foretages således: 23,00 kr./kg S x 25 g/gj = 0,575 kr./ GJ og 11,50 kr./kg SO 2 x 50 g SO 2 /GJ = 0,575 kr./gj. Svovlafgiftssatserne fremgår af svovlafgiftslovens 2, stk. 1 og svovlafgiftslovens bilag 1. Indtil 1. april 2015 kan virksomhederne i deres afgiftsopgørelse vælge mellem det nye fradrag efter svovlafgiftslovens 33, stk. 7, eller det nuværende fradrag efter svovlafgiftslovens 33, stk. 1 og 2. Virksomhederne kan anvende det nuværende fradrag, indtil det udløber for deres vedkommende senest den 1. april Økonomiske konsekvenser for det offentlige Det nuværende bundfradrag gjaldt til og med 2005 for anlæg fra før For anlæg bygget eller renoveret mellem 1986 og 1995 for mindst 10 mio. kr. gælder bundfradraget i 20 år. Bundfradraget udløber således gradvist, og senest 1. april 2015 vil det være udløbet for alle virksomheder. Hvis virksomhederne vælger at benytte forslagets nye udformning af bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til tung proces i 2013 eller 2014, må de give afkald på det eksisterende bundfradrag. Herved skønnes med væsentlig usikkerhed et mindreprovenu i 2013 og 2014 på ca. 3 mio. kr. årligt. Det nye bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til tung proces skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 10 mio. kr. årligt i perioden (2013-niveau). Forslaget vil medføre en nedsættelse af produktionsomkostninger for de meget energitunge virksomheder, hvilket skønnes at føre til en øget produktion. Øget produktion vil medføre højere statslige indtægter på andre afgiftskonti. Mindreprovenuet skønnes således at blive reduceret med ca. 2 mio. kr. ved ændret adfærd i perioden Provenuvirkningen efter ændret adfærd og arbejdsudbudseffekter

3 3 skønnes derfor til ca. 8 mio. kr. årligt i i forbrugerpriser efter tilbageløb. Det varige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd inkl. arbejdsudbudseffekter ved forslaget skønnes at udgøre 1 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Provenuvirkninger af bundfradrag i svovlafgiften Mio. kr. (2013-niveau) Varig virkning Finansårsvirkning 2013 Umiddelbar provenuvirkning Umiddelbar provenuvirkning inkl. virkning på andre konti Provenuvirkning inkl. automatisk tilbageløb Provenuvirkning inkl. adfærd og arbejdsudbudseffekter Der er tale om en ny skatteudgift på mellem 3 og 10 mio. kr. i årene Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes at medføre engangsudgifter på i alt 0,5 mio. kr. til knap 1 årsværk til vejledning og sagsbehandling i forbindelse med lovens ikrafttræden. Herudover skønnes forslaget ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser. 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vedrørende bundfradraget i svovlafgiften vil reducere produktionsomkostningerne med ca. 8 mio. kr. årligt fra efter ændret adfærd. Det forventes, at for ovnanlæg, hvor ordningen er udløbet, vil virksomhederne vælge det nye fradrag efter 33, stk. 7. Fra 1. april 2015, hvor det nuværende bundfradrag udløber, kan virksomhederne alene anvende det nye fradrag efter 33, stk Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Bundfradraget i svovlafgiften vurderes ikke at have nogen nævneværdig effekt på svovludledningerne ved uændret energiforbrug og aktivitetsniveau. Der er de samme incitamenter til at reducere svovlindhold i de indkøbte brændsler eller øge virkningsgrad på rensningsanlæg som nu. Forslaget vil dog føre til, at virksomhederne vil være mindre tilbøjelige til at reducere forbruget af de fossile brændsler med et højt svovlindhold og erstatte det med f.eks. svovlfri naturgas eller VE (vedvarende energi) med et lavere svovlindhold. Ligeledes vil nedsættelsen af produktionsomkostningerne for de meget energitunge virksomheder føre til en større produktion end ellers. Forslaget skønnes derfor at medføre en mindre belastning af miljøet. 9. Forholdet til EU-retten Forslaget notificeres som udkast i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Der er tale om en skattemæssig foranstaltning, som ikke er omfattet af en standstill-periode. Bundfradraget i svovlafgiftsloven for kul og koks m.v. giver virksomheder med væsentlige udledninger af SO 2 en særlig lempelse af afgiften. Svovlafgiften anses for en energiafgift. Minimumsafgiften respekteres, og lempelsen er i overensstemmelse med strukturen i energibeskatningsdirektivet. Derfor skal differentieringen ikke notificeres efter statsstøtteregler, men notificeres til Europa-Kommissionen efter gruppefritagelsesordningen. 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 3F, Advokatrådet, Affald Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BDO Kommunernes Revision, Blik- og Rørarbejderforbundet, Brancheforeningen for Biogas, Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller, Business Danmark, CEPOS, CKR, DAKOFA, Danisco, Danish Operators, Danmarks Jord-

4 4 brugsforskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks Vindmølleforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Funktionærforbund, Dansk Gartneri, Dansk Gasteknisk Center, Dansk Golf Union, Dansk Metal, Dansk Solcelleforening, Dansk Tekstil og Beklædning, Dansk Told- og Skatteforbund, Dansk Transport og Logistik, Danske Advokater, Danske Busvognmænd, Danske Regioner, Danske Speditører, DAN- VA, De Danske Landboforeninger, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Skatteborgerforening, Det Økologiske Råd, DI, DK-Teknik og Miljø, DONG, EC-Power, Ejendomsforeningen Danmark, Elsam, Energi Danmark, Energi- og Olieforum.dk, Energiforum Danmark, Energiklagenævnet, Energimidt, Energinet.dk, Energistyrelsen, Energitilsynet, Erhvervsstyrelsen, Ernst & Young, Esbensen Rådgivende iører A/S, Finansrådet, Forenede Danske Kraftvarmeværker, Foreningen af Rådgivende iører, Foreningen for Danske Biogasanlæg, Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE), Forsikring & Pension, Forskningscenter Risø, Frederiksberg Kommune, Frie Funktionærer, FSR danske revisorer, Gaia Solar, Greenpeace Danmark, Hammel Fjernvarme, Horesta, Håndværksrådet, International Transport Danmark, Kommunekemi a/s, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, KPMG, Københavns Kommune, Landbrug & Fødevarer, Landsbrancheklubben for Hotel og Restauration, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Marius Pedersen A/S, Miljøstyrelsen, Mærsk Olie og Gas, NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen, Noah, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), Pantefogedforeningen, PWC, Rejsearrangører i Danmark, Reno- Sam, Restaurationsbranchen.dk, Retssikkerhedschefen, Sammenslutningen af Danske elforbrugere - SDE, Samvirkende Danske Turistforeninger, Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, Sikkerhedsstyrelsen, SRF Skattefaglig Forening, Trafikstyrelsen, Vattenfall A/S Heat Nordic, Videncentret for Landbrug, Vindmølleindustrien, WWF, Ældresagen, Økologisk Landsforening, Aalborg Portland. 11. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Bundfradraget i svovlafgiften for kul og koks m.v. vil medføre et mindreprovenu på ca. 3 mio. kr. i henholdsvis 2013 og Derefter vil bundfradraget medføre et mindreprovenu på ca. 10 mio. kr. pr. år i perioden Indtil 1. april 2015 kan virksomhederne vælge mellem fradrag efter 33, stk. 1 og 2, og fradrag efter 33, stk. 7. Forslaget skønnes at medføre engangsudgifter på i alt 0,5 mio. kr. til knap 1 årsværk til vejledning og sagsbehandling i forbindelse med lovens ikrafttræden. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Bundfradraget for kul og koks m.v. vil udgøre en lempelse for berørte virksomheder på ca. 3 mio. kr. hvert år i 2013 og Derefter vil lempelsen udgøre ca. 10 mio. kr. pr. år i perioden Herudover skønnes forslaget ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Bundfradraget i svovlafgiften vurderes ikke at have nogen nævneværdig effekt på

5 5 Forholdet til EU-retten svovludledningerne ved uændret energiforbrug og aktivitetsniveau. Forslaget vil dog føre til, at virksomhederne vil være mindre tilbøjelige til at reducere forbruget af de fossile brændsler med et højt svovlindhold. Ligeledes vil nedsættelsen af produktionsomkostningerne for de meget energitunge virksomheder føre til en større produktion end ellers. Forslaget skønnes derfor at medføre en mindre belastning af miljøet. Forslaget notificeres som udkast i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Der er tale om en skattemæssig foranstaltning, som ikke er omfattet af en standstill-periode. Bundfradraget i svovlafgiftsloven for kul og koks m.v. giver virksomheder med væsentlige udledninger af SO 2 en særlig lempelse. Ændringen skal notificeres til Europa- Kommissionen efter reglerne om gruppefritagelsesordningen. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Svovlafgiften er principielt en afgift på svovludledningen til luften. Afgiften er på 10,90 kr. (2012-niveau) pr. kg udledt svovldioxid (SO 2 ). Virksomheder, der ikke måler udledningen, kan betale svovlafgift af svovlindholdet i brændslerne. Alene virksomheder, der anvender 0,1 PJ brændsler eller mere til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, er omfattet af det nye fradrag. Det er alene brændsler omfattet af bundfradraget som kul, koks m.v., der tæller med i anvendelsen. Beregningen er pr. GJ brændsel og kan således ikke foretages med udgangspunkt i udledt svovl fra råvarer eller lignende. Grænsen svarer til et bundfradrag på ca kr. årligt. Måleværdierne GJ, TJ og PJ kan forklares på følgende måde. En GJ (gigajoule) = brændværdien for 1 tons brændsel. En TJ (terajoule) = GJ. En PJ (petajoule) = TJ. Det nuværende bundfradrag er ved at løbe ud. For anlæg bygget eller renoveret mellem 1. januar 1986 og 1. april 1995 for mindst 10 mio. kr. gælder bundfradraget i 20 år. Bundfradraget udløber således gradvist, og senest den 1. april 2015 vil det være udløbet for alle virksomheder. Det foreslås, at der indføres et nyt bundfradrag. Der er tale om et særligt SO 2 -bundfradrag og dermed en videreførelse af, at der er et midlertidigt særligt bundfradrag i svovlafgiften. For virksomheder med væsentlige SO 2 -udledninger er der fortsat tale om en særlig lempelse i deres betaling af svovlafgift. Fradraget gælder indtil udgangen af Det nye fradrag vil være udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. Fradraget udgør 50 g svovldioxid (SO 2 ) pr. anvendt GJ brændsel for virksomheder, der måler udledningen af svovl. For virksomheder, der ikke måler udledningen af svovl, er bundfradraget på 25 g (S) pr. anvendt GJ brændsel. Brændslet skal i begge tilfælde være omfattet af tung proces. Bundfradraget gælder for varer omfattet af svovlafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7. Det drejer sig om varerne talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, fyringstjære, stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus, jordoliekoks, brunkulsbriketter, brunkul, fuelolie og bitumen. Herudover foreslås, at der ses bort fra anvendelse af brændsler til andre formål end tung proces i tilfælde, hvor disse andre formål udgør under 20 pct. af de fremstillede energimængder. Reglerne er en videreførelse af tilsvarende regler vedrørende det nuværende bundfradrag. Der kan ske overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en acontoopgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder. Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede bundfradrag. Der kan ske overførsel mellem virksomhedens forskellige ovne, kedler m.v. og mellem brændsler omfattet af bundfradrag inden for virksomhedens samme geografiske sted. Der skal være en tæt driftsmæssig og fysisk sammenhæng. Til den foreslåede nye 33, stk. 8, i svovlafgiftsloven bemærkes, at bestemmelsen er en videreførelse af tilsvarende regler, der gælder for det nuværende bundfradrag. Bestemmelsen ligestiller energiintensive virksomheder med tung proces, der modtager procesvarme fra fremmede kraftvarmeanlæg og dertil knyttede blokvarmeanlæg, med virksomheder, der modtager procesvarme fra eget anlæg. De pågældende virksomheder er ikke omfattet af svovlafgiftslovens registrerings- og betalingspligt. At virksomhederne i det hele taget belastes af svovlafgiften, skyldes det almindelige princip, hvor den registrerede virksomhed overvælter afgiften på kunden. Der er derfor valgt en ordning,

6 6 hvor fradraget udbetales til virksomheden. Det er samtidig bestemt, at kun virksomheder, hvor den overvæltede svovlafgift udgør mindst kr. om året, kan opnå en godtgørelse svarende til bundgrænsen. Da der reelt er tale om ganske få virksomheder, indeholder forslaget ikke detaljerede regler om, hvorledes bundfradraget skal opnås. Det er forudsat, at det er den enkelte virksomhed og SKAT, der aftaler, hvordan virksomheden skal forholde sig for at få udbetalt fradraget. Til den foreslåede nye 33, stk. 9, i svovlafgiftsloven bemærkes, at virksomheder omfattet både af fradraget efter svovlafgiftslovens 33, stk. 1 og 2, og fradraget efter svovlafgiftslovens 33, stk. 7, kan vælge mellem de to fradrag, indtil ordningen med fradrag efter 33, stk. 1 og 2, udløber for deres vedkommende senest den 1. april Valget gælder for en periode på ét kalenderår. Omvalg kan foretages for en periode på ét kalenderår. Dog kan omvalg til det nye fradrag ikke foretages længere tilbage end til lovændringens virkningstidspunkt den 1. januar En virksomhed, hvor fradraget udløber den 1. april 2015, kan vælge det nuværende fradrag frem til og med 2014 og det nye fradrag fra 1. januar Virksomheder, der ikke længere får fradrag, fordi ordningen er udløbet for deres vedkommende, kan få det nye fradrag, hvis de opfylder betingelserne herfor. Til nr. 1 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2013.

7 7 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag I 33 indsættes som stk. 7-9:»Stk. 7. For varer omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, med et afgiftspligtigt svovlindhold, der anvendes af registrerede virksomheder til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ydes et særligt bundfradrag på 50 g svovldioxid (SO 2 ) pr. anvendt GJ brændsel. For registrerede virksomheder, der ikke måler udledningen, er fradraget på 25 g svovl (S) pr. GJ brændsel, når anvendelsen sker til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Fradraget gælder for virksomheder med et brændselsforbrug på mindst 0,1 PJ. Fradraget i afgiften gælder indtil udgangen af Hvis anvendelsen af brændsler omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, samtidig sker til andre formål end dem, som er nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ses bort herfra i beregningen af det særlige bundfradrag, hvis disse andre formål udgør under 20 pct. af de fremstilledes energimængder. Der kan ske overførsel mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en a conto opgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder. Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede bundfradrag. Der kan ske overførsel mellem virksomhedens forskellige ovne, kedler m.v. og mellem brændsler omfattet af bundfradrag indenfor virksomhedens samme geografiske sted. Stk. 8. Til virksomheder, der fra kraft-varmeværker og hertil knyttede blokvarmecentraler får leveret varme fra varer, som omfattes af 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, og hvor den til virksomheden fakturerede og af virksomheden betalte svovlafgift af den til brug for leverancen medgående mængde brændsel kan dokumente-

8 8 res at udgøre mindst kr. pr. år, ydes en godtgørelse svarende til det særlige bundfradrag efter stk. 7 for varer omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, når anvendelsen sker til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Leveres varmen kun i en del af året, nedsættes grænsen på kr. forholdsmæssigt. Stk. 9. Registrerede virksomheder kan vælge mellem fradrag efter lovens 33, stk. 7 eller fradrag efter lovens 33, stk. 1 og 2, indtil reglerne om fradrag efter lovens 33, stk. 1 og 2 udløber for deres vedkommende senest den 1. april Valget gælder for en periode på ét kalenderår.«

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning 1) Lovforslag nr. L XXX Folketinget 2012-13 Fremsat den XX. maj 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 1 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2010-11 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 346 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0174312 Udkast 29. august 2012 Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) Kapitel

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Miljø- og energiafgifter

Miljø- og energiafgifter Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Forfatter: Sebastian Houe Vejleder: Henrik Stensgaard Bivejleder: Birgitte Egelund Olsen Miljø- og energiafgifter En analyse af dansk rets regler om afgiftslempelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere