Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405"

Transkript

1 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 5040, med de tilhørende rettelser og ændringer. DOKUMENTET ER EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE Forsikringsbetingelser nr Forsikringsbetingelser nr. RP 1405 Afsnit 1 Afsnit 1 Rejseforsikring Rejseforsikring 1.1. Geografisk område Det fremgår af policen for hvilket geografisk område der er tegnet forsikring Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker ved rejser uden for Danmark. Derudover dækker forsikringen erstatningsrejse, jf. punkt og kompensation for ødelagte rejsedøgn, jf. punkt samt eventuel dækning ved afbestilling af ferierejser i Danmark, når ferierejsen er på mindst tre overnatninger. I policen fremgår det, hvilket af følgende geografiske områder forsikringen dækker. / Nu dækker vi også ferierejser i Danmark Europa Forsikringen dækker sikrede under rejser i den periode, der fremgår af policen. Forsikringen dækker uden for Danmark i det samme geografiske område, som gælder for den offentlige sygesikring (det geografiske Europa indtil Ural samt Færøerne og Grønland, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne) Europa Ved Europa forstås det geografiske Europa indtil Ural, Færøerne, Grønland, Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira. Det geografisk Europa: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland/Nederland, Hviderusland/Belarus, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Vi dækker ikke længere Jordan og de asiatiske og afrikanske lande med kystlinje til Middelhavet Hele verden, eksklusiv USA og Canada: Forsikringen dækker sikrede under rejser i den periode, der fremgår af policen. Forsikringen dækker uden for Danmark i hele verden, dog ikke i USA og Canada Verden Forsikringen dækker i hele verden Hele verden: Forsikringen dækker sikrede under rejser i den periode, der fremgår af policen. Forsikringen dækker uden for Danmark i hele verden. Ved hjemtransport dækker forsikringen transport til det sted i Danmark, der er angivet som slutdestination i henhold til rejsebevis/billet. 1

2 1.3. Rejseperiode Der fremgår af policen for hvilken rejseperiode forsikringen dækker Rejseperiode I policen fremgår det, hvilken rejseperiode forsikringen dækker Hvis forsikringen er tegnet som en løbende 1-årig forsikring, dækkes rejser af op til 30 dages varighed. Hvis rejser strækker sig over mere end 30 dage, dækker forsikringen kun den første måned. Se dog punkt og Hvis forsikringen er tegnet for en i policen defineret begrænset periode, dækker forsikringen i denne periode. Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 30 dage dækkes ikke erstatningsrejse og kompensation, se punkt og Løbende et-årig forsikring Hvis forsikringen er oprettet som en løbende et-årig forsikring, dækker den rejser af op til 60 dages varighed. Strækker rejsen sig over mere end 60 dage, dækker forsikringen kun de første 60 dage. Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 60 dage, dækker forsikringen ikke erstatningsrejse og kompensation for ødelagt rejsedøgn jf. punkt og Specifik periode Hvis forsikringen er oprettet for en specifik periode, der er defineret i policen, dækker forsikringen i denne periode. Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 60 dage, er erstatningsrejse og kompensation for ødelagt rejsedøgn jf. punkt og ikke dækket. Vi dækker nu op til 60 dage 1.9. Andre fællesbestemmelser 1.9. til I øvrigt gælder fællesbestemmelserne for familieforsikringen, i det omfang de ikke er konkret fraveget i disse betingelser. Afsnit 2 Rejseforsikring 2.1. Forsikringens dækningsomfang Det fremgår af policen for hvilket geografisk område rejseforsikringen er tegnet. Forsikringen dækker på ferierejser og andre private rejser, der er omfattet af den Offentlige Rejsesygesikring. Forsikringen dækker ikke studieophold, hvor sikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution. Forsikringen dækker ikke rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv - uanset omfang. Forsikringen dækker med de beløb (forsikringssummer), som er anført under de enkelte dækninger. Summerne indeksreguleres ikke. Forsikringen træder i kraft i det øjeblik, sikrede forlader sin bopæl for at påbegynde rejsen. Afsnit 2 Rejseforsikring 2.1. Hvilke rejser er dækket Forsikringen dækker på ferierejser og andre private rejser. Forsikringen dækker ikke studieophold, hvor sikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Forsikringen dækker ikke rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv, bortset fra: Ferierejser i kombination med erhvervsrejser Forsikringen dækker kun i den del af rejsen, der er ferie, og gælder kun, hvis der ikke er købt en forsikring for erhvervsrejsen, hvor feriedage er inkluderet. Feriedagene kan ligge før eller efter erhvervsrejsen. Fridage imellem dage med erhvervsarbejde betragtes som erhverv. Vi har tilføjet fælles betingelserne fra Familieforsikringen, som altid har været gældende, men ikke tidligere har stået skrevet i deres fulde længde Erhvervsmæssigt besøg i forbindelse med ferierejser Når hovedformålet med rejsen er ferie, 2

3 2.3. Generelle undtagelser Pkt Skade som følge af sikredes deltagelse i ekspeditioner og storvildtjagt, bjergbestigning, motorløb, bungyjumping, faldskærmsudspring, parasailing, hanggliding, dykning med anvendelse af iltmaske, alle former for kampsport og anden farlig sport. accepteres det, at sikrede foretager et kort besøg af højst en dags varighed hos eksempelvis en samarbejdspartner, en konference, et messebesøg eller andet relateret til sikredes erhverv Generelle undtagelser Pkt Skade som følge af, at sikrede har deltaget i ekspeditioner og bjergbestigning, motorløb af enhver art, bungy-jumping, faldskærmsudspring, parasailing, hanggliding, alle former for kampsport og anden farlig sport. Pkt Syge- eller fødselshjælp, hvor behovet opstår efter svangerskabets ottende måned. Pkt Skade, der indtræder som en direkte følge af arrest, beslaglæggelse, eller anden foranstaltning af offentlig myndighed. Pkt Generelle undtagelser Skade der indtræder som en direkte følge af arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout, konkurs eller anden foranstaltning mod rejsearrangører, transportør eller lufthavne, havne o.lign. Nyt Præcisering En præcisering af undtagelsen til Nyt Præcisering En præcisering af undtagelsen til Nyt Præcisering En præcisering af undtagelsen til Pkt Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til behandlings-, rekreations- eller kurophold. Nyt Præcisering En præcisering af undtagelsen til Pkt Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke behandling som følge af kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som sikrede selv har planlagt at få gennemført. Forsikringen dækker ikke forsat behandling, hvis sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når såvel den behandlende læge som Alm. Brand/SOS har besluttet, at hjemtransport skal ske. Nyt Præcisering - NY En præcisering af undtagelsen til Pkt Rejseafbrydelse Pkt Hjemkaldelse Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse. Det er dog en forudsætning, at der er mindst 7 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Nu er det nok at der er 7 dage tilbage af rejseperioden Brand, eksplosion eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politianmeldelse foreligger Brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed, hvis der er optaget politirapport. Vi dækker også hjemkaldelse ved oversvømmelse og stormskade. Pkt Tilkaldelse Rammes sikrede af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst (der i begge tilfælde er dokumenteret af den behandlende læge) eller dødsfald, omfatter forsikringen dokumenterede ekstraudgifter til én pårørendes: 2.6. Tilkaldelse Rammes sikrede af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst (der i begge tilfælde er dokumenteret af den behandlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen dokumenterede ekstraudgifter for op til to pårørendes: Udvides fra 1 til 2 pårørende 3

4 Hotelophold, fortæring samt lokal transport med indtil kr. pr. dag, dog højst kr Sygdomsudgifter pådraget under rejsen Såfremt der er tegnet rejseforsikring for Europa, henvises til Den Offentlige Rejsesygesikring. Dog dækkes de i punkt nævnte udgifter Såfremt der er tegnet rejseforsikring for hele Verden, ekskl. USA og Canada eller rejseforsikring hele Verden, dækkes sikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst udenfor Europa. Forsikringen dækker med op til 20 mio. kr Hotelophold, fortæring og lokal transport med indtil kr. pr. dag pr. person, dog højst kr. for begge Sygdomsudgifter pådraget under rejsen I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst dækker forsikringen nedennævnte sygeudgifter i den rejseperiode, forsikringen dækker, jf. punkt 1.3. Forsikringen dækker med op til 20 mio. kr. pr. skade. Behandlende læger, speciallæger, tandlæger mv. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. Medicin, kiropraktorbehandling og fysioterapi skal være lægeordineret. Præcisering - NY En præcisering af som tidligere var omfattet af det gule sygesikringskort Behandling hos læge Til akut lægehjælp hos en på stedet behandlende læge, samt udgifter til medicin ordineret af den behandlende læge Behandling og ophold på sygehus Udgifter til lægeordineret ophold på sygehus og sygehusbehandling inkl. operationer. Der dækkes udgifter til behandling på offentlige og private hospitaler, dog maksimalt udgifter til behandling og ophold svarende til almindelig sygehusklasse (2-sengs stue) i det pågældende land. Fuld dækning på private hospitaler ydes kun efter forudgående godkendelse fra Alm. Brand/SOS Der ydes dækning for udgifter til ophold og behandling på sygehus indtil det tidspunkt, hvor sikrede kan udskrives. Såfremt Alm. Brand/SOS skønner, at behandling i udlandet ikke er påkrævet, men kan afvente hjemkomst, ydes der ikke dækning for fortsat hospitalsophold/-behandling Alm. Brand kan kræve, at sikrede skal transporteres til behandling i Danmark, og at behandlingen først skal ske ved hjemkomsten, hvis Alm. Brand/SOS og behandlende læge er enige om, at det er forsvarligt Forsikringen dækker rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandbehandling med indtil kr. og lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil kr. i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst. Det er en forudsætning, at behandlingen foregår i udlandet. Behandlende læger, speciallæger, tandlæger mv. skal have autorisation i Andre behandlingsudgifter Forsikringen dækker rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandbehandling med indtil kr. og lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil kr. i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst. Det er en forudsætning, at behandlingen foregår i udlandet Ekstraudgifter

5 det land, hvori der praktiseres. Medicin, kiropraktorbehandling og fysioterapi skal være lægeordineret og medicin tillige receptpligtig Selskabet har ret til at kræve sikrede hjemtransporteret til behandling i Danmark og lade behandlingen afvente hjemkomsten, såfremt selskabets læge og behandlende læge er enige om, at dette er forsvarligt. Forsikringen dækker ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold, herunder ekstraudgifter til sygeplejebistand, diætmad mv. hvis en behandling, der ellers ville kræve sygehusindlæggelse, kan foregå ambulant Forsikringen dækker tillige udgift i forbindelse med individuelle arrangeret rejser og rundrejser, hvor sikrede ikke har mulighed for, at følge med på turen grundet en skade/sygdom. Forsikringen dækker udgifter til: Præcisering - NY En præcisering af som tidligere var omfattet af det gule sygesikringskort Pkt Syge og hjemtransport Hotelophold, fortæring og lokal transport med indtil kr. pr. dag. Dog samlet højst kr. for alle sikrede, jf. punkt Indhentning af fastlagt rejserute ved rundrejser Syge og hjemtransport Såfremt der er tegnet rejseforsikring for Europa, er der ikke dækning til syge- og hjemtransport. Der henvises til Den Offentlige Rejsesygesikring Såfremt der er tegnet rejseforsikring for hele Verden ekskl. USA og Canada eller rejseforsikring for hele Verden, dækkes rimelige udgifter til sikredes syge- og hjemtransport, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af akut opstået alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge i udlandet og selskabets lægelige repræsentant er enige om nødvendigheden af at overføre sikrede til hjemlandet eller andet egnet behandlingssted Forsikringen dækker rimelige udgifter til sikredes syge- og hjemtransport inkl. ambulancetransport i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død. Ved hjemtransport dækker forsikringen transport til det sted i Danmark, der er angivet som slutdestination i henhold til rejsebevis/billet. Forsikringen dækker ikke hjemtransport, der er dækket fra anden side. Fra Norge, Sverige, Island, Finland er hjemtransport dækket af en særlig nordisk aftale Det er en forudsætning for, at den behandlende læge i udlandet og Alm. Brand/SOS er enige om, at den sikrede skal overføres til hjemlandet eller andet egnet behandlingssted. Præcisering - NY En præcisering af som tidligere var omfattet af det gule sygesikringskort Forsikringen dækker kun for én transport i forbindelse med ét sygdomsforløb Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde, samt lovbefalende foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Sikredes pårørende kan vælge mellem enten kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller hjemtransport af afdøde Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde og lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Sikredes pårørende kan vælge mellem enten kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller hjemtransport af afdøde Alm. Brand/SOS kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten på grund af vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Alm. Brand/SOS ikke har indflydelse på.

6 Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som selskabet ikke har indflydelse på. Pkt Transportforsinkelse 2.9. Transportforsinkelse Er det transportmiddel, som rejsebureauet benytter, forsinket mere end 6 timer ved ankomsten til Danmark eller udlandsdestinationen, omfatter forsikringen dokumenterede ekstraudgifter, ud over hvad rejsebureauet måtte yde erstatning for, for hver forsikret person med indtil 500 kr. pr. påbegyndt døgn, dog højst kr. pr. forsikret. Er det transportmiddel, som rejsebureauet benytter, forsinket mere end seks timer ved ankomsten til Danmark eller udlandsdestinationen, omfatter forsikringen dokumenterede ekstraudgifter til transport og hotelophold/fortæring, ud over hvad rejsebureauet måtte yde erstatning for, for hver sikret person med indtil kr. pr. påbegyndt døgn, dog højst kr. pr. sikret. Forsinkelsen beregnes i forhold til rejsebureauets ordinære fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens begyndelse. Erstatningspligten er betinget af, at forsinkelsen skyldes klimatiske eller tekniske forhold. Forsinkelsen beregnes i forhold til rejsebureauets ordinære fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens begyndelse. Det er en forudsætning for erstatning, at forsinkelsen skyldes klimatiske eller tekniske forhold Erstatningsrejse Pkt Erstatningsrejse I det omfang rejseperioden højst udgør 30 dage, dækker forsikringen prisen for de sikredes ferierejse, såfremt sikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst under rejsen Udgør rejseperioden højst 60 dage, dækker forsikringen prisen for de sikredes ferierejse, hvis sikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst under rejsen. fra 30 til 60 dage Ved sygeledsagelse jf. punkt 2.5. dækker forsikringen sygeledsageren med højest kr. Det er et krav, at sygeledsageren har købt rejseforsikring i Alm. Brand. (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark). Vi dækker også en sygeledsager Udgifter til arrangementer, udflugter, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der ikke kan finde sted som følge af en forsikringsbegivenhed, og som ikke kan refunderes, erstattes med højst kr. pr. forsikrede person. Udgifter til leje af transportmiddel der ikke bliver benyttet som følge af en forsikringsbegivenhed og hvor udgiften ikke kan refunderes Forsikringen dækker kun tilskadekomst, der er sket under udøvelse af skisport, hvis forsikringen er udvidet med skiferiedækning. Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med skiferiedækning. I så fald henvises til punkt Indskrænkelse af 6

7 2.13. Kompensation I det omfang rejseperioden højst udgør 30 dage, yder selskabet en dagskompensation til den syge/tilskadekomne svarende til rejsens pris pr. rejsedag pr. deltager som følge af at sikrede bliver: Kompensation for ødelagt rejsedøgn Hvis rejseperioden højst udgør 60 dage, yder Alm. Brand en kompensation pr. dag som følge af, at sikrede: fra 30 til 60 dage Ved sygeledsagelse jf. punkt 2.5. dækker forsikringen ødelagt rejsedøgn for sygeledsageren med højest kr. Det er et krav, at sygeledsageren har Rejseforsikring i Alm. Brand. (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark.) Vi dækker også en sygeledsager Der ydes kompensation for ødelagte rejsedøgn i Danmark når ferien har en varighed på mindst tre overnatninger. Vi dækker også i Danmark Der ydes ikke kompensation for sygdom/tilskadekomst opstået under skirejser Forsikringen dækker kun tilskadekomst, der er sket under udøvelse af skisport, hvis forsikringen er udvidet med skiferiedækning. Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med skiferiedækning. I så fald henvises til punkt Vi dækker under skirejser hvis forsikringen er udvidet med Ulykke Forsikringen giver ret til erstatning for varigt mén eller erstatning ved død som følge af et ulykkestilfælde. Udgået Indskrænkelse af Privatansvar Ferieboligansvar Familieforsikringen dækker ansvarsskader i udlandet med en forsikringssum på 2 mio. kr. ved tingskade og 8 mio. kr. ved personskade, jf. betingelserne herfor. Herudover dækker ferierejseforsikringen tilfælde, hvor en sikret person pådrager sig et juridisk ansvar for skade på inventar og bygningsdele i hotelværelser eller ferielejligheder, når det beskadigede har været i sikredes varetægt. For denne dækning gælder dog en selvrisiko på 500 kr. af enhver skade. Hvis sikrede har købt Familieforsikring eller Indboforsikring i Alm. Brand dækker den ansvarsskader i udlandet med en forsikringssum på 3 mio. kr. ved skade på ting og 10 mio. kr. ved skade på personer, jf. betingelserne for Familieforsikring/ Indboforsikring. Herudover dækker Rejseforsikringen tilfælde, hvor en sikret person pådrager sig et juridisk ansvar for skade på inventar eller bygningsdele i den lejede feriebolig, når det beskadigede har været i sikredes varetægt. For denne dækning gælder dog en selvrisiko på kr. af enhver skade. Ny formulering og forhøjelse af sum Ny formulering Forhøjelse af selvrisiko 7

8 Gælder der for forsikringen en anden selvrisiko, er det den højeste selvrisiko der er gældende. Gælder der for forsikringen en anden selvrisiko, er det den højeste selvrisiko, der gælder Bagageforsinkelse Bliver indskreven bagage forsinket mere end 5 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet i udlandet, dækker forsikringen udgiften til rimelige dokumenterede erstatningskøb med indtil kr. pr. person. Sikrede skal dokumentere forsinkelsen ved originaldokumentation Bagageforsinkelse Forsikringen dækker, hvis indskrevet bagage bliver forsinket i mere end fem timer i forhold til sikredes ankomst til bestemmelsesstedet i udlandet. Det er dog en betingelse, at bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som sikrede. Sikrede skal dokumentere både forsinkelsen og indkøbet med originaldokumentation Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige erstatningskøb med indtil kr. pr. påbegyndt døgn pr. sikrede person, dog højest kr. i alt pr. sikrede person. Hvis bagageforsinkelsen kun omfatter toiletartikler eller lignende dækkes med maks kr. for alle sikrede personer Ved formålsbestemte rejser så som jagtrejser, golfrejser, dykkerrejser og lignende dækker forsikringen lejeudgift til nødvendigt udstyr med maksimalt kr. i alt pr. sikrede person. Dog kan den samlede erstatning efter punkt og punkt ikke overstige kr. i alt pr. sikrede person Tilvalgsdækning Skiferiedækning Forsikringen dækker: Kompensation og erstatningsrejse Erstatningsrejse eller kompensation, hvis sikrede bliver akut syg eller kommer til skade og som følge af det ikke kan stå på ski. Det er en forudsætning for dækning, at sikrede kan dokumentere, at det ikke var muligt at stå på ski, og at Alm. Brands/SOS læge ud fra denne dokumentation også vurderer, at sikrede ikke var i stand til at stå på ski. Det er også et krav, at skisporten var rejsens primære formål. For at få en erstatningsrejse er det et krav, at sikrede ikke kunne stå på ski i mindst halvdelen af den planlagte rejseperiode. Rejseperiode og erstatning opgøres efter de samme regler som i punkt og Aktiviteter og lejede sportseffekter Når sikrede har krav på erstatningsrejse eller kompensation jf , eller 2.12., kan der også ydes erstatning for dokumenterede udgifter til ubenyttede planlagte aktiviteter og lejede sportseffekter med op til kr. i alt til den syge/tilskadekomne, hvis 8

9 udgifterne ikke kan tilbagebetales af arrangør/udlejer. Hvis den syge/tilskadekomne er under 16 år, ydes der erstatning både til den syge/tilskadekomne og til en anden sikrede, dog højst kr. i alt. Afsnit 3 Afbestillingsforsikring 3.2. Forsikringens dækningsomfang Afsnit 3 Afbestillingsforsikring 3.2. Hvilke rejser er dækket? Afbestillingsforsikringen dækker for samme geografiske område som den tegnede ferierejseforsikring, jf. punkt 1.2. Derudover er afbestillingsforsikringen udvidet til også at omfatte afbestilling af sommerhusophold i Danmark. Forsikringen dækker ferierejser og andre private rejser, der er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring. Forsikringen dækker ikke studieophold, hvor sikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution. Forsikringen dækker ikke rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv - uanset omfang. Forsikringen dækker ferierejser og andre private rejser. Forsikringen dækker ikke studieophold, hvor sikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Ferierejser i kombination med erhvervsrejser Forsikringen dækker kun i den del af rejsen, der er ferie, og gælder kun, hvis der ikke er købt en forsikring for erhvervsrejsen, hvor feriedage er inkluderet. Feriedagene kan ligge før eller efter erhvervsrejsen. Fridage imellem dage med erhvervsarbejde betragtes som erhverv. Forsikringen dækker med det beløb (forsikringssum), som er anført på policen. Summen indeksreguleres ikke. Forsikringen dækker indtil det øjeblik, sikrede forlader sin bopæl for at påbegynde rejsen Erhvervsmæssigt besøg i forbindelse med ferierejser Når hovedformålet med rejsen er ferie, accepteres det, at sikrede foretager et kort besøg af højst en dags varighed hos eksempelvis en samarbejdspartner, en konference, et messebesøg eller andet relateret til sikredes erhverv. Afbestillingsforsikringen dækker for samme geografiske område som Rejseforsikringen, jf. punkt 1.2. Derudover er afbestillingsforsikringen udvidet til også at omfatte afbestilling af ferierejser i Danmark, når ferien er af en varighed på mindst tre overnatninger Afbestillingsforsikringen dækker Ved brand, eksplosion eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at forblive i Danmark, og der foreligger politirapport Hvad dækker forsikringen Ved brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed i Danmark umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at blive i nærheden af boligen eller virksomheden, og der er lavet politirapport. Nu dækker vi også ved oversvømmelse og stormskader Hvis ferie aflyses på grund af skilsmisse, separation eller ophør af 9

10 samliv, når rejsen skulle være foretaget med den tidligere ægtefælle. Ved ophør af samlivet er det er en betingelse, at sikrede og samlevende har forskellige folkeregisteradresser, og at de har boet sammen (samme folkeregisteradresse i minimum 24 måneder inden samlivets ophør). Det er en betingelse, at skilsmissen eller separationen først opstår, efter at rejsen er bestilt Erstatningsopgørelse 3.5. Erstatningsopgørelse Forudbetalte udgifter til arrangementer, udflugter, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der ikke kan refunderes Forudbetalte udgifter til leje af transportmiddel, der ikke bliver benyttet som følge af en forsikringsbegivenhed, og hvor udgiften ikke kan refunderes. nyt Ordforklaring Nyt Nyt Ordforklaring Nyt 10

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Forsikring af bagage

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01

REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01 REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01 ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN 100% BY Qudos

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring

Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Rejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere