Byrådet. Referat af tillægsdagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Referat af tillægsdagsorden"

Transkript

1 Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Behandling af vedtægtsændring for VEKS 2 2. Justering af budget for alternative boliger 6 3. Byggeprojekter på Torstorp skole i forbindelse med ny skolestruktur Skolestruktur - Omplacering af anlægsmidler til drift 13 1

3 1. Behandling af vedtægtsændring for VEKS Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/14583 Sagsfremstilling VEKS vedtægter søges ændret. Dette sker blandt andet for at VEKS kan understøtte en hurtigere konvertering af naturgasområder til fjernvarme. Konverteringer fra fjernvarme til naturgas er væsentlige for på sigt at kunne opnå en CO 2 - neutral og fossilfri varmeforsyning i hovedstaden. Hvilket er et vigtigt element i at leve op til regeringens målsætninger på klima- og energiområdet. Vedtægtsændringen er godkendt af VEKS bestyrelse. Statsforvaltningen Hovedstaden har forhåndsgodkendt ændringerne uden bemærkninger. Hvis Høje-Taastrup Kommune kan tilslutte sig ændringerne, vil Statsforvaltningen Hovedstaden endeligt kunne godkende ændringen af vedtægterne. De fire ændringer 1. Køge Kommune optages som ny interessent Den første vedtægtsændring handler om, at Køge Kommune har søgt om at blive optaget som interessent i VEKS. Dette vil udvide ejerkredsen fra 11 til 12, hvilket forøger bestyrelsen med ét medlem til 22 og dermed også nye hæftelsesgrundlag for de deltagende kommuner. Køge Kommune har samtidig anmodet VEKS om at stå for at anlægge fjernvarmeforsyning i kommunen. 8 i vedtægterne konsekvensændres, så det fremgår, at bestyrelsen består af 22 medlemmer. 2. VEKS kan købe anlæg Den anden ændring vil give VEKS mulighed for at købe produktionsanlæg, hvor selskabet tidligere kun har måttet anlægge og drive anlæg. Sagen er aktuel, da Dong Energy har meldt ud, at de søger en køber til deres biomassefyrede kraftvarmeværk hos Junckers Industrier i Køge. 2, stk. 7 i vedtægterne tilføres eller købe anlæg. Den nye ordlyd er således: Interessentskabet kan endvidere anlægge eller købe og drive disse, herunder el- og varmeproducerende anlæg, hvor overskudsenergien kan nyttiggøres. Det forudsættes, at interessentskabet udelukkende varetager opgaver, som hver af de deltagende kommuner selv lovpligtigt ville kunne varetage. 3. VEKS kan etablere distributionsanlæg Flere lokale fjernvarmeselskaber har meldt ud, at de af den ene eller anden grund ikke ønsker at påtage sig opgaven med at konvertere naturgasforsynede områder til fjernvarme. VEKS ønsker på den baggrund at ændre vedtægterne, så det er muligt at etablere distributionssystemer med salg direkte til forbrugerne. 2

4 VEKS kan med ændringen påtage sig opgaven med at konvertere gasforsynede områder til fjervarme. Men kun efter aftale mellem de lokale fjernvarmeselskaber og berørte kommuner. I Høje-Taastrup Kommune er det ikke aktuelt at gøre brug af den nye mulighed, da Høje Taa- i arbejdet med at fremme konverteringer til fjernvarme. strup Fjernvarme er meget aktive 3, stk. 2 i vedtægterne ændres Nuværende ordlyd: Interessentskabet kan i særlige tilfælde efter aftale med den/de enkelte interessentkommune(r) forestå planlægning, projektering, anlæg og drift af samt låneoptagelse til lokale fjernvarmesystemer jf. 7, stk. 4. Sådanne opgavers gennemførelse skal økonomisk være adskilt fra interessent-skabets ho- vedopgaver. Desuden kan interessentskabet efter bestyrelsens nærmere bestemmelser finansiere fremtidige fjernvarmekunders tilslutningsudgifter. Ny ordlyd: Interessentskabet kan efter aftale med den/de enkelte interessentkommuner etablere lokale distributionsnet i den/de pågældende kommuner. Interessentskabet kan i den sammenhæng forestå planlægning, projektering, anlæg og drift samt finansiering, herunder låneoptagelse, jf. 7, stk. 4, og ejerskab af anlægget. Økonomien forbundet med anlæg, drift, finansiering mv. skal være regnskabsmæssigt adskilt fra interessentskabets øvrige hovedopgaver. Desuden kan interessentskabet efter bestyrelsens nærmere be- finansiere fremtidige fjernvarme- stemmelser kunders tilslutningsudgifter. Ændringen af 3, stk. 2 har givet anledning til spørgsmål fra interessentkommunerne omkring afklaring af risikoen for hvordan den regnskabsmæssige udskillelse i 3, stk. 2 sikrer VEKS og kommunerne mod et projekt, der kollapser. Dette med henvisning til sagerne om barmarksværker og Helsingør Biogasanlæg, som har givet store varmepriser for slutbrugerne. VEKS vurdering er, at risikoen er minimal, idet man kalkulerer med en tilbagebetalingstid på mellem 15 og 18 år, og at der er lovgivningsmæssigt mulighed for at anvende en afskrivningsperiode på op til 30 år. 4. Teknikkerudvalget ændres til et embedsmandsudvalg Den sidste vedtægtsændring er ikke kun et navneskift. Skiftet fra det nuværende teknikkerudvalg til et embedsmandsudvalg skal dels fremme tværgående opgaver på tværs af kommune- grænser dels prioritere plan- og myndighedsbehandling. Driftsforhold overlades til brugerrådet, som udelukkende er sammensat af kunderepræsentanter fra de lokale såvel forbrugerejede som kommunale selskaber. 12 i vedtægterne ændres Nuværende ordlyd: Bestyrelsens teknikerudvalg Til rådgivning af interessentskabets bestyrelse nedsættes et Teknikkerudvalg med en repræ- fra hver af sentant interessentkommune. Ny ordlyd: Bestyrelsens Embedsmandsudvalg Til sikring af effektiv udveksling af informationer, sparring og dialog mellem interessentkommunerne og VEKS direktion, nedsættes et Embedsmandsudvalg, hvor hver af interes- udpeger op til to personer sentkommunerne fra kommunens administration. 3

5 Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag 60 i kommunalstyrelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 581 af Politik/Plan Ingen bemærkninger. Information Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering Vedtægtsændringen, som gør det muligt at optage Køge Kommune, vurderes at være i Høje- Taastrup Kommunes interesse, da det medvirker til at borgere og virksomheder også i Køge Kommune for mulighed for at tilslutte sig klimavenlig varmeforsyning. Vedtægtsændringen, som gør det muligt for VEKS at købe anlæg, vurderes at være fornuftig for at sikre kontrol over en biomassefyret kraftvarmeproduktion. Biomasse som varmekilde i fjernvarmesystemet er på kort- og mellemlang sigt nødvendigt for at sikre en hurtig og mulig reduktion af CO 2 -udledningen fra varmeforsyningen i VEKS-systemet. Vedtægtsændringen, som gør det muligt for VEKS at etablere distributionsanlæg, vurderes at være fornuftig for at sikre udbygning med klimavenlig varmeforsyning i områder hvor de lokale forsyningsselskaber ikke selv ønsker at påtage sig opgaven. Administrationen foreslår dette på baggrund af en samlet afvejning af fordele og ulemper på baggrund af bemærkninger fra blandt andet Høje Taastrup Fjernvarme. Administrationen vurderer, at ændringen ikke vil have indflydelse på opgavefordelingen i Høje- Taastrup. Det skyldes at Høje Taastrup Fjernvarme er meget proaktiv i arbejdet med at frem- me konverteringer til fjernvarme i Høje-Taastrup Kommune og dermed selv forventes at forestå opgaven med udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. Administrationen vurderer samtidig, at ændringen reelt ikke vil medføre en forøget økonomisk risiko, da der er stor sikker- mellem de kalkulerede tilbagebetalingstider på mellem 15 og 18 år i de konkrete hedsmargin projekter for etablering af distributionsanlæg, i forhold til at der lovgivningsmæssigt er mulighed for at anvende en afskrivningsperiode på op til 30 år. Vedtægtsændringen, som ændrer Teknikkerudvalget til et embedsmandsudvalg, vurderes at være i Høje-Taastrup Kommunes interesse, da fokus ændres til effektiv udveksling af informationer, sparring og dialog frem for fokus på driftsforhold og økonomisk status, med mere. Driftsforhold og opfølgning på økonomi med mere, overlades således til brugerrådet, som er sammensat at kunderepræsentanter fra de lokale såvel forbrugerejede som kommunale sel- skaber. Andre relevante dokumenter VEKS vedtægter 2001 ( ) 4

6 Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse af vedtægtsændringer for VEKS ( ) Indstilling Administrationen indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Tillægsdagsorden sag 1 Godkendt. 5

7 2. Justering af budget for alternative boliger Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 10/12164 Sagsfremstilling godkendte Byrådet indstilling om etablering af 10 alternative boliger til hjemløse og hjemløsetruede på grunden Taastrup Hovedgade 184. Mødesagen indeholdt en konkret projektering inklusive en tidsplan for byggeprocessen, samt et etablerings- og driftsbudget for boligerne. På baggrund af den politisk godkendte sag, udarbejdede administrationen efterfølgende en ansøgning til Socialministeriet, der skulle udløse et endeligt tilsagn om etableringsbevilling til boligerne. Rammen for maksimalt tilskud er imidlertid blevet ændret fra 3 til 4 mio. kr. ved årsskiftet, hvilket gav mulighed for at søge om en bevilling på 4 mio. kr. Ansøgningen om etableringsmidler blev indsendt til Socialministeriet i marts meddelte Socialministeriet, at man ikke kunne imødekomme vores ansøgning om etableringsbevilling til alternative boliger. Afgørelsen skyldtes, at den angivne husleje på 4500 kr. pr. måned var sat for højt. Den vejledende husleje skulle ifølge Socialministeriet ligge på ca kr./md. netto, eller maksimalt på 3000 kr./md. Ved fastsættelsen af huslejeniveauet havde man i Høje Taastrup Kommune taget udgangspunkt i, at målgruppen for boligerne er førtidspensionister. Alligevel fastholdt Socialministeriet, at en nedbringelse af huslejen var en forudsætning for, at der kunne blive tale om en etableringsbevilling på 4 mio. kr. Som følge af Socialministeriets afslag på kommunens ansøgning om etableringsmidler til alternative boliger, har administrationen pr indsendt et revideret etablerings- og driftsbudget til Socialministeriet. I dette budget er huslejen og den samlede anskaffelsessum for boligerne nedbragt, samtidig med at driftsindtægter og -udgifter fortsat går i nul, således at budgettet hviler i sig selv. Socialministeriet har nu på baggrund af det nyfremsendte budget givet et skriftligt forhåndstilsagn på den højest mulige bevilling på 4 mio. kr. til boligetableringen. Inden udbudsrunden kan igangsættes er der behov for godkendelse af de justeringer, som det reviderede budget medfører. Økonomi To primære økonomiske forudsætninger har ændret sig siden Byrådets vedtagelse af sagen : 1) Det forventede servicearealtilskud på i alt kr. har efterfølgende vist sig kun at gælde for ældreboliger, og kan derfor ikke tilføres projektet alligevel. Man har som følge deraf nedbragt anskaffelsessummen for Servicearealet med kr. ved at reducere arealet fra 40 m 2-20 m 2 2) Det ministerielle etableringstilskud på 3 mio. kr. er blevet hævet til 4 mio. kr. som følge af de nye regler på området. Det betyder at vi får 1 mio. kr. mere i ministerielle midler, end forventet da Byrådet vedtog sagen Udover disse to ændrede forudsætninger, har det været nødvendigt reducere i drifts- og anlægsbudgettet for at nedbringe huslejen fra ca kr. til ca kr. pr. måned. Administrationen anbefaler derfor følgende ændringer [1] med henblik på at realisere boligetableringen: Grundkøbesummen Grundkøbesummen er reduceret fra 1.26 mio. kr. til 0 kr. Kommunen er allerede indehaver af byggegrunden, og stiller den derfor gratis til rådighed som en kommunal grund. Dette hænger 6

8 godt sammen med, at kommunen både er bygherre og udlejer af boligerne. Risikovurdering: Tidligere var der ud af indtægten fra grundkøbesummen afsat 1 mio. kr. til at dække anlægsudgifter i forbindelse med en senere etablering af jordvold og vej. Mens anlægsudgifterne for projektets andel af vejen er ikke længere finansieret, forventes der nu ingen anlægsudgifter i forbindelse med jordvolden, jf. punktet om anlægsudgifter til vej og jordvold nedenfor. Håndtering af risici: jf. punktet om anlægsudgifter til vej og jordvold nedenfor. Anlægsudgifter til vej og jordvold Budgetposten for anlægsudgifter til vej og jordvold er reduceret fra samlet 1 mio. kr. til 0 kr. som følge af, at grundkøbesummen er nedbragt til 0 kr. Lokalplanen stiller krav til, at der etableres en vej og en støjvold i forbindelse med at grunden bebygges. Kravene knytter sig ikke specifikt til de alternative boliger for hjemløse, men gør sig gældende idet grunden bebygges. Imidlertid har Vejmyndigheden/Driftsbyen udtrykt vilje til at dispensere for kravet om anlæg af vej, indtil den øvrige del af grunden bebygges, da de alternative boliger betragtes som et relativt lille byggeri. Kravet til jordvold er reduceret, således at der kun skal anlægges jordvold for den del af grunden, der vedrører de alternative boliger. Dette skal dog som udgangspunkt ske inden ibrugtagning. Risikovurdering: Da jorden til anlæg af volden forventes at kunne fås og tilkøres gratis inden for byggeperioden, forventes ingen anlægsudgifter i forbindelse med jordvolden. Idet der ikke afsættes midler til vej, vil kommunen på et senere tidspunkt skulle afsætte midler til finansieringen af den andel af vejen, der tilfalder de alternative boliger. Anlægsprisen for vejen kan ikke forudsiges førend TMC kender byggeprojektet, hvis der opstår uforudsete behov i forbindelse med det aktuelle byggeprojekt, vil disse heller ikke være finansierede. Håndtering af risici: Jordvolden påtænkes anlagt på et tidspunkt, hvor jorden kan fås gratis. Der er ansøgt om forhåndsgodkendelse af tildeling af jord hos Teknik og Miljøcenteret, hvorfor det forventes at jorden kan rekvireres på det mest givtige tidspunkt. Vejens anlægspris vil blive delt ud på hhv. de alternative boliger og det kommende nabobyggeri efter en fordeling, der endnu ikke kendes, idet den beregnes af Driftsbyen ud fra det konkrete byggeri. Anlæg af vej vurderes tidligst at blive aktuelt om 4-5 år fra dags dato. Samlet forventes den andel af finansieringen af vejen, der tilfalder de alternative boliger at kunne reduceres ned til kr. Der skal træffes beslutning om, hvordan de alternative boligers andel finansieres. Vedligeholdelsesudgifter Vedligeholdelsesudgifter er reduceret fra kr. til kr. pr. år for hele byggeriet, svarende til en reduktion fra 150 kr. til 100 kr. pr. m 2. Beløbet var i første omgang sat højt på grund af målgruppen og er nu reduceret. Beløbet er indregnet i beboernes huslejebetaling. Risikovurdering: Det medfører en mindre risiko for mangel på midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af udendørsarealer. Da der imidlertid ikke forventes at være store vedligeholdelsesudgifter de første par år, forventes der at kunne opspares kapital til vedligeholdelse på længere sigt. Håndtering af risici: I det nye udbudsmateriale justeres nogle af materialekravene til det nye budget, således at der muligvis også kan spares på vedligeholdelse. Fx vælges linoleumsgulv i stedet for trægulv, hvilket betyder besparelse både i anlæg og vedligeholdelse. Det vil evt. kunne blive nødvendigt at gå på kompromis med de udendørs arealer. 7

9 Uforudsete udgifter Uforudsete udgifter er reduceret fra kr. til kr. Risikovurdering: Hvorimod der før var afsat 10%, er beløbet nu reduceret til 5%, hvilket normalt vurderes at være i underkanten for et byggeprojekt. Idet der her anlægges pavilloner, vurderes imidlertid, at der ikke er tale om et særlig risikobetonet byggeri. Der er dog stadig risiko for uforudsete udgifter, fx i tilfælde af fortidsfund i jorden, eller såfremt der viser sig en blød bund under byggegrunden. Risici for fortidsminder og blød bund vurderes at være hhv. lille og moderat. Håndtering af risici: I den nye udbudsrunde sættes udbudssummen ned, så den stemmer overens med det reviderede budget. I tilfælde af, at man støder på fortidsminder eller blød bund i starten af byggeprocessen, vil der være mulighed for at flytte byggeriet til et andet sted på samme grund. Såfremt der skulle opstå større uforudsete udgifter i den indledende byggefase, er der mulighed for at indstille byggeriet indtil der er truffet beslutning om finansieringsgrundlaget. Endelig kan der, efter en afsluttet udbudsrunde vise sig mulighed for at gå i dialog med udbyderen med henblik på at finde spareforslag, der kan efterlade et højere beløb til uforudsete udgifter og vedligeholdelse. Tab på debitorer, fraflyttede og lejetab Udgifter til tab på debitorer, tab på fraflyttede og lejetab er reduceret fra samlet kr. til 0 kr. Risikovurdering og håndtering: Høje-Taastrup Kommune har mulighed for at sætte som præmis for tildelingen af en alternativ bolig, at borgerne får sat deres husleje under administration. Derved minimeres risikoen for huslejerestancer. Budgetposten for vedligeholdelse/istandsættelse ved fraflytning er reduceret til 0 kr. Da Kommunen har anvisningsret til boligerne, kan borgerne anvises efter 59, hvilket betyder, at vedligeholdelse ved fraflytning dækkes ind under denne paragraf. Risikovurdering: Da målgruppen fortrinsvis er borgere, som i dag allerede bor i en almen bolig, som de er i fare for at miste, vil størstedelen i forvejen være dækket ind af 59. Da der kun er tale om 10 nye boliger, forventes der ikke at blive mærkbare merudgifter inden for 59. Der er en forventning om, at beboerne i de alternative boliger vil have færre fraflytninger end udsatte borgere i andre almene boliger, da erfaringen fra andre kommuner viser, at bomiljøet skaber større trivsel blandt beboerne. Risikohåndtering: Der er i det reviderede budget indregnet et beboerindskud på ca kr. pr. beboer pr. bolig. Dette beløb kan tilbageholdes, såfremt beboeren ved fraflytning har forvoldt skade på boligen. I tilfælde, hvor det viser sig nødvendigt at tilbageholde indskuddet helt eller delvist, vil beløbet kunne gå til at finansiere udgiftsdækningen inden for 59. [1] Dette notat forholder sig til ændringer i forhold til det budget, der blev indsendt til Socialministeriet d. 17. marts Dette er i forvejen justeret en smule i forhold til det budget, som Byrådet vedtog d. 26. oktober 2010, hvilket skyldes, at man ved ansøgningstidspunktet var nået længere i processen og dermed nærmere afklaringen af forskellige økonomiske forhold. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om almene boliger af

10 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) af Politik/Plan Etableringen af alternative boliger til hjemløse og hjemløsetruede er en af flere indsatser, der indgår i Høje-Taastrup Kommunes aftale med Socialministeriet om at medvirke i den landsdækkende Hjemløsestrategi i perioden Høje-Taastrup Kommune har således modtaget et tilskud på ca. 12,6 mio kr. til indsatserne, og indgår som følge heraf i en landsdækkende metodeafprøvning og dokumentation på området. Hjemløsestrategien henhører endvidere under Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Information Beboerne i naboområdet til grunden, hvor de alternative boliger opføres, blev informeret om boligetableringen på et borgermøde i Medborgerhuset d. 27. januar De nærliggende husstande blev inviteret pr. brev, og mødet blev herudover annonceret i lokalavisen. På borgermødet var Høje Taastrup Kommunes administrative og politiske niveau repræsenteret i et tværfagligt panel, der også rummede en social vicevært og en beboer fra et tilsvarende bomiljø i Københavns Kommune. Udover at informere om projektet, gik panelet i dialog med de fremmødte borgere og besvarede deres spørgsmål. Efterfølgende blev der udsendt et mødereferat til beboerforeningen. Byggeprojektet har endvidere været annonceret i en pressemeddelelse fra Byrådscenteret , som har dannet grundlag for en artikel i Lokalavisen Taastrup d. 14. december Der er udarbejdet en kommunikationsplan for resten af forløbet. Høring Ikke relevant, da der allerede foreligger en lokalplan (nr ). Vurdering Administrationen vurderer, at nærværende budget udgør et realistisk og kvalificeret etablerings- og driftsbudget for boligerne inden for de pågældende rammer. Der risiko for en merudgift på optil kr. til etablering af vej indenfor de næste 5 år. I kraft af ovenstående risikohåndtering vurderer administrationen endvidere, at man har nedbragt de forventede merudgifter til et minimalt og forsvarligt niveau. Administrationen vurderer, at projektet forsinkes med minimum et par måneder som følge af den afviste bevillingsansøgning og genbehandling af sagen. Derved rykkes den forventede indflytningsdato til Andre relevante dokumenter Etablering af alternative huse (politisk mødesag godkendt af Byrådet pr (jr. nr.: /11) Foreløbigt tilsagn om støtte til skæve boliger (jr. nr.: /11) HTK s hjemløseplan (jr. nr.: /11) Indstilling Det indstilles, at de ovennævnte justeringer godkendes med henblik på at kunne realisere etableringen af 10 alternative boliger med støtte fra Socialministeriet. Endvidere indstilles, at der indbudgetteres en ramme på anlægsbudgettet i 2015 på op til kr. til anlæggelse af vej. 9

11 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen Anbefales Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Beslutning i Byrådet den Tillægsdagsorden sag 2 Godkendt. 10

12 3. Byggeprojekter på Torstorp skole i forbindelse med ny skolestruktur Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/14092 Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur for Høje Taastrup kommune, er det planlagt at gennemføre projekter på Torstorp skole, som gør det muligt for skolen at rumme de nye elever fra Rønnevangsskolen. I forbindelse med planlægningen af skolestrukturarbejdet blev der afsat et budget til implementering af den nye skolestruktur på Torstorp skole: Fleksibelt undervisningsmiljø Pædagogisk opgradering + IT Flytning Ialt Under den nærmere planlægning af de konkrete projekter på de berørte skoler, har det vist sig at der var større udfordringer på Torstorp skole end forudset: For at skabe rammerne til et fleksibelt undervisningsmiljø i skolens etape 1 og 2 er det nødvendigt at ombygge gangene fra at være uopvarmede rum til at være opvarmede rum, med samme temperatur som de øvrige lokaler. Dette sikrer at man kan arbejde med sammenhæng mellem lokalerne via åbne døre. En del af skolens basislokaler er godkendt til klassestørrelser mindre end 28 elever, disse klasser skal som led i en ny brandstrategi godkendes til 28 elever. Det er nødvendigt for sammenhængen i indskolingen at ombygge køkken og tilstødende gangareal til et fællesrum. Der er nu indhentet overslagspriser på de nødvendige arbejder: Opvarmning af gange Tiltag for ny brandstrategi Ombygning indskoling Pædagogisk opgardering Flytning ialt Der er i forbindelse med processen omkring definering af de enkelte projekter på de enkelte skoler sket en omfordeling af de afsatte budgetter, således at der udover det afsatte budget er tilført Torstorp skole kr. fra projekterne på Grønhøjskolen og Borgerskolen. Således er det samlede budget på Torstorp skole nu kr. For at sikre at der også foregår en pædagogisk opgradering, er det nødvendigt at projektet tilføres kr. For at kunne udføre de ønskede ændringer, er der brug for en omprioritering af anlægsmidlerne vedrørende skolestrukturen. I forbindelse med godkendelse af skolestrukturen, er der i 2011 afsat et korrigeret rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. til faglig kvalitetsudvikling på alle skoler. Heraf søges nu 1,5 mio. kr. omprioriteret og frigivet til ombygning på Torstorp Skole. 11

13 Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Byrådets beslutning. Politik/Plan Projektet er en del af den samlede skolestrukturplan. Information Alle berørte institutioner informeres Høring Ingen bemærkninger Vurdering Det vurderes at det er nødvendigt at tilføre det samlede projekt for ændringer på Torstorp skole i forbindelse med den ny skolestruktur en merbevilling på kr. Det vurderes, at merbevillingen kan tages af pulje til faglig kvalitetsudvikling på alle skoler. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. der gives og frigives 1,5 mio. kr. på politikområde 227 kvalitetsfonden til udførelse af nødvendig ændringer på Torstorp Skole 2. udgiften finansieres af puljen til faglig kvalitetsudvikling som er afsat i forbindelse med vedtagelsen af skolestrukturen på politikområde 226 anlæg, som nedskrives med 1,5 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Tillægsdagsorden sag 3 Godkendt. 12

14 4. Skolestruktur - Omplacering af anlægsmidler til drift Sagstype: Åben Type: Skole - og Institutionsudvalget I Sagsnr.: 11/14261 Sagsfremstilling I forbindelse med skolestrukturen er der afsat en anlægspulje på 30 mio. kr. til brug for faglig kvalitetsudvikling på alle skoler. Hensigten er kvalitetsudvikling af læringsmiljøer, herunder efteruddannelse, på alle kommunens skoler. De øremærkede 30 mio. kr. anvendes på kommunens skoler, så der på sigt kan måles en forbedring af elevernes faglige niveau. Dette vil kræve, at en del af ovenstående anlægsmidler konverteres til driftsmidler. Efter vedtagelsen af sanktionensloven for 2011, har kommunerne ikke længere mulighed for at konvertere anlægsmidler til driftsmidler, uden det udløser en sanktion på 60 % individuelt og 40 % kollektivt. Såfremt nogle af ovenstående anlægsmidler skal anvendes i forhold til driftsudgifter, kræver det enten en besparelse i de eksisterende driftsudgifter med et tilsvarende beløb. Alternativt, at der omkonverteres tilsvarende driftsmidler til anlæg. Administrationen har undersøgt det sidste, og fundet ud af at der på området veje, Broer, tunneller m.v. er mulighed for konvertering af kr. fra drift til anlæg. Herved vil det tilsvarende være muligt, at konvertere kr. af de 30 mio. kr. der er afsat som anlægsbudget i forhold til faglig kvalitetsudvikling til drift. I forhold til de kr. vil der være tale om en varig omkonvertering mellem drift og anlæg. Inden der kan konverteres 1,976 mio. kr. fra puljen til faglig kvalitetsudvikling, som engangsbevilling, skal der først etableres låneoptagelse i forbindelse med plejehjemsbyggeri. Dette forventes først at ske i september / oktober måned. Nærværende sagsfremstilling beskriver således den finansieringsomlægning, der forventes gennemført i forbindelse med fremlæggelse af Skema B til brug for etableringen af plejecentret og den dertilhørende lånefinansiering. Den endelige finansieringssag inkl. omflytning mellem drift og anlæg forelægges på september møderækken. Samlet vil der være tale om følgende bevillingsmæssige ændringer: Politikområde Drift 30 Trafik og Veje, Broer, tunneller grønne områder m.v. 63 Undervisning Pulje til faglig kvalitetsudvikling Trafik og grønne områder 27 Kvalitetsfond Anlæg Veje, Broer, tunneller m.v. Skolestruktur Total

15 Konsekvenserne af ovenstående er, at kommunens serviceramme fra 2013 og frem forbedres med kr. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Politik/Plan Ingen bemærkninger Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Ved omkonvertering af 2 mio. kr. vedr. veje, Broer, tunneller m.v. skabes der mulighed for, at bruge 2 mio. kr. i 2011 og 2012 som drift i forbindelse med faglig kvalitetsudvikling. Behovet for driftsmidler til faglig kvalitetsudvikling er højere end 4 mio. kr., hvorfor det i budget 2012 er nødvendigt der indarbejdes en korrektion til driftsrammen på 7 mio. kr. til drift til brug for skolestrukturen, mens de resterende 8 mio. kr. fastholdes på anlæg. Andre relevante dokumenter Ingen Indstilling Administrationen indstiller, at 1. En hensigt omkring der indenfor politikområde 30 Trafik og grønne områder konverteres kr. i 2011, kr. 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i 2015 fra drift til anlæg. 2. En hensigt omkring der indenfor politikområde 27 Kvalitetsfond konverteres kr. (anlæg) til 63 Undervisning (Drift) i 2011 som engangsbevilling. Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den Anbefales Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Tillægsdagsorden sag 4 Godkendt. 14

16 15

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Byrådet. Referat fra ekstraordinært møde

Byrådet. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:15-16:25 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere