Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Fraværende Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L)

2 2 of 33 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 456. Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Lønbånd for ledere i Syddjurs Kommune Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Adkomstændring af areal til Syddjurs Spildevand A/S Regnskab Djurs Mad I/S Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Projekt Smart Community og bevilling fra kampagnen Yderkommune på Forkant Orientering 13/ Ekspropriation af privat fællesvej - Lukket sag Salg af jordstykke til arealoverførsel - Lukket sag...31

3 3 of 33 Side Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Sagsnr.: 15/14339 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab foretaget løbende revision for regnskabsår Revisionen har fremsendt beretning nr. 21 den 15. april Revisionen har omfattet følgende områder: 1. Regnskabsføring og interne kontroller. 2. Rejse- og repræsentationsudgifter 3. Løn- og personaleområdet 4. Revision af de sociale områder med statsrefusion i Borgerservice 5. Revision af kommunens interne IT-kontroller 6. Løbende forvaltningsrevision Revisionen har til hvert af områderne meddelt evt. anbefalinger og konklusioner: (der henvises til beretningen). Revisionens bemærkninger: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Udover den generelle revision, har BDO gennemført en revision af beskæftigelsesområdet. På baggrund af revision konkluderer BDO, at Jobcenter Syddjurs produktivitet inden for de enkelte områder ligger enten på niveauet for klyngegennemsnittet eller lidt under gennemsnittet. Dog er der usikkerhed i forhold til, om Jobcentret har indrapporteret korrekte data på alle processer i den landsdækkende analyse. Jobcentret er dog opmærksomt på udfordringen, og derfor er der igangsat en proces, der skal digitalisere og effektivisere de interne arbejdsgange og retningslinjer. Målet er derved både at forenkle og sikre ensartet sagsbehandling af borgerne. Jobcentret forventer derfor en positiv udvikling i produktiviteten fra Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. beretningen godkendes 2. beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse Beslutning i Direktionsmøde den På baggrund af de iværksatte initiativer indstilles sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til godkendelse, Økonomiudvalget indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og direktion fortsat at have stort fokus på at styre igangsatte aktiviteter med henblik på at styrke effekt og produktivitet

4 4 of 33 Side 3 Bilag 1 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision - Bilag 1 Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet 2 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision 72787/ /15

5 5 of 33 Side Lønbånd for ledere i Syddjurs Kommune Sagsnr.: 15/13306 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Der etableres lønbånd og lønpolitik i Syddjurs Kommune, med henblik på at sikre og fremme en konkurrencedygtig, attraktiv og effektiv organisation i stand til at tiltrække udvikle og fastholde dygtige medarbejdere og ledere. Lønpolitikken forankres i Hovedudvalget, og de nedenstående lønbånd indgår i arbejdet med en samlet lønpolitik i Syddjurs Kommune. Lønniveauerne på de enkelte stillinger er afvejet i forhold til sammenlignelige kommuner i området, med den hensigt at placere Syddjurs Kommune konkurrencedygtigt og ikke lønførende. Der ud over har det været hensigten at etablere en tydeligere sammenhæng mellem stillingers ledelsesmæssige tyngde, kompleksitet og tilhørende lønudvikling. Syddjurs Kommune har en slank organisation på topledelsesniveau det vil sige direktion og afdelingschefer. Det afspejles i de ledelsesmæssige ansvarsområder, hvoraf flere af disse har betydelig tyngde og kompleksitet. Samtidig er der forskel på de enkelte stillingers tyngde, kompleksitet mv. Lønbåndene beskriver niveauer for indplacering af de enkelte chef- og ledelsesniveauer, og udgangspunktet er at den øvre beløbsgrænse for hvert niveau/kategori ikke overskrides, med mindre der i det enkelte tilfælde er særlige forhold, der kan begrunde det. I sådanne situationer skal sagen godkendes i direktionen. De fastlagte niveauer for lønbåndene er angivet som nettolønninger inklusiv evt. kontrakttillæg, men eksklusiv pensionsbidrag med videre. Alle beløb er angivet i nutidskroner pr. 1. oktober 2014 priser. Etableringen af lønbånd, herunder niveauer er godkendt i direktionen. Niveau 1 (kommunaldirektør) Lønnen er centralt fastsat kr. Niveau 2 stillinger (direktører) kr. Niveau 3 stillinger (afdelingschefer) kr. til kr. Niveau 4 stillinger (ledere ansat i stillinger med faglig ledelse, budget og personaleansvar f.eks. afdelingsledere, institutionsledere o.l.) kr. til kr. Niveau 5 stillinger (ledere ansat i stillinger med faglig ledelse, delvist budget og personaleansvar mv. som eksempelvis teamledere, faglige koordinatorer, mv.) kr. til kr. I forhold til lederne på niveau 3, 4 og 5 er placering i intervallet begrundet i opgave- og ansvarsområdets tyngde, kompleksitet mv. Men også den enkeltes baggrund, markedssituation samt aftalepraksis/forhold spiller ind. Såfremt der ønskes aflønning ud over intervallets ramme, skal dette forhåndsgodkendes i direktionen. De angivne lønbånd udløser en regulering af lønforholdene for en række chefer og direktører med virkning pr. 1. april Reguleringen gennemføres med baggrund i forhandlingsoplæg fra HR, præsentation af forslag for de enkelte direkte berørte chefer ved kommunaldirektør og referencedirektør

6 6 of 33 Side 5 og efterfølgende forhandling med forhandlingsberettiget organisation. Forhandlingerne søges gennemført inden udgangen af juni Økonomiudvalget vil årligt få en afrapportering omkring lønudvikling i kommunen, herunder udviklingen på chef- og ledelsesniveauerne. Første afrapportering med baggrund i lønudviklingen i 2015 afrapporteres til Økonomiudvalget primo Økonomi og organisatoriske konsekvenser De foreslåede lønbånd vil samlet set øge omkostningerne til aflønning af chefer og direktører i Syddjurs Kommune. Den samlede meromkostning er beregnet til kr p.a., når der alene sammenlignes videreførte stillinger på chef- og direktørniveau. Den samlede meromkostning finansieres indenfor den eksisterende lønramme til den administrative organisation. Der er i det samlede omkostningsniveau ikke taget højde for reduktion i omkostningsniveauet til aflønning af chefer og direktører som følge af reduktion i antal stillinger. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller; 1. at Økonomiudvalget tager lønniveau for niveau 2 til orientering, 2. at direktionen godkender de øvrige lønbånd og sagen i øvrigt, og at sagen efterfølgende forelægges til orientering i Økonomiudvalg og Hovedudvalg, 3. at Hovedudvalget godkender, at de etablerede lønbånd mv., indgår i udarbejdelsen af en samlet lønpolitik for Syddjurs Kommune. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen godkender ad 2. Sagen indstilles til Økonomiudvalgets orientering og drøftelse i Hovedudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning.

7 7 of 33 Side Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Sagsnr.: 13/21090 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som en del af rekonstruktionen af økonomien for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har fjernvarmeværket anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende det fremlagte projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere i Nimtofte og Lübker Golf Ressort. Sagsfremstilling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) modtog i foråret 2013 varsel om prisstigning fra dets varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en uforudset faktura på ca. 7 mill. kr. til dækning af et samlet underskud, der var oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. På den baggrund blev der igangsat en rekonstruktion af NOFF, der blev afsluttet i juni 2014 ved en frivillig aftale mellem de involverede parter. I den forbindelse har Syddjurs Kommune stillet lånegaranti for nyt lån på den betingelse, at varmeværket fremsendte projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere. Det vedlagte projektforslag er grundlaget for Byrådets evt. godkendelse af forblivelsespligt for de nuværende forbrugere og tilslutningspligt for bebyggelser i dets forsyningsområde, som endnu ikke har kollektiv varmeforsyning. Når en ejendom i forvejen bliver forsynet af et kollektiv varmeværk medfører et påbud om tilslutningspligt, at ejendommen skal forblive tilsluttet fjernvarmeværket. For de bebyggelser, som på nuværende tidspunkt har egen varmeforsyning (f.eks. oliefyr), og skal tilslutningen senest være udført efter 9 år. Byrådets evt. beslutning om at pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer nødvendigvis ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer heller ikke aftagepligt fra fjernvarmeværket. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer derimod kun en forpligtelse til at bidrage økonomisk til fjernvarmeværket, dvs. at man bliver forpligtet til at betale tilslutningsafgift som et engangsbeløb og de såkaldte årlige faste afgifter. Ved et påbud om forblivelsespligt skal der dog ikke betales tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet. I lovgivningen findes flere fritagelses- og dispensationsmuligheder. Der er således fritagelsesmuligheder for eksisterende bebyggelser, der er indrettet med visse vedvarende energianlæg. Eksisterende og fremtidig lavenergibyggeri kan heller ikke kræves tilsluttet. Desuden kan folkepensionister kræve dispensation fra tilslutningspligten. Derudover er der mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, f.eks. når en ejendom påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller hvor tilslutningen på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer bliver uforholdsmæssig dyr. Det vil det for eksempel kunne være for huse, hvor der er installeret el radiatorer. I henhold til oplysninger i BBR vil en evt. beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt have betydning for: 320 ejendomme, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning (dvs. NOFF) 123 ejendomme med elvarme 22 ejendomme med varmepumpe som primære varmekilde 106 ejendomme med anden varmeforsyning (især oliefyr samt brænde- og træpillefyr)

8 8 of 33 Side 7 Som tidligere anført kan eksisterende ejendomme kræves tilsluttet fjernvarmeværket med en frist på 9 år. NOFF har i tilknytning til det fremlagte projektforslag indført en kampagnepris for perioden , og hvor det erfaringsmæssigt forventes at 50 % af de potentielle forbrugere vil tilslutte sig indenfor de første 2 år, 25 % indenfor de efterfølgende 3 til 4 år, mens resten vil tilslutte sig over de resterende 5 år. Den økonomiske omkostning for den enkelte forbruger fremgår af det fremlagte projektforslag (side 7 9). Ud fra de givne forudsætninger er omkostningen for den enkelte forbruger på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for benyttelse af oliefyr, el opvarmning eller til dels etablering af jordvarme. Det vil sige, at den typiske forbruger vil opnå en årlig besparelse. Besparelsen er dog afhængig af tidspunktet for konverteringen samt i hvilket forsyningsområde ejendommen ligger i. Den største gevinst opnås ved tilslutning i NOFF s kampagneperiode. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune tidligere har indført tilslutnings- og forblivelsespligt for NOFF s forbrugere i forsyningsområdet Ramten som forudsætning for kommunens garantistillelse for lån. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører som udgangspunkt ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for Syddjurs Kommune, dog kan der forventes en administrativ omkostning for kommunens administration i forbindelse med sagsbehandling af konkrete ansøgninger om fritagelse for ordningen. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011 ( tilslutningsbekendtgørelsen ). Indstilling Direktøren indstiller, at 1. det fremlagte projektforslag godkendes. 2. projektforslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at nærværende forslag godkendes som udgangspunkt for en offentlig høring i 4 uger at regne fra offentliggørelsen. Per Dalgaard (O) er ikke enig i at konventionelle el opvarmede boliger skal pålægges tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Projektforslaget fremsendes i offentlig høring. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Supplerende Sagsfremstilling Det fremlagte projektforslag har været i offentlig høring i perioden fra 4. marts til 10. april 2015 og i samme forbindelse blev der afholdt et borgermøde den 16. marts 2015.

9 9 of 33 Side 8 Ved høringsfristen udløb er der modtaget 24 indsigelser og bemærkninger til projektet, hvoraf halvdelen var en ansøgning om fritagelse for tilslutnings-og forblivelsespligt. Disse ansøgninger vil efterfølgende blive behandlet af forvaltningen. Alle høringssvar er i kommenteret form oplistet i vedlagte notat (bilag). Alle høringssvar kan læses i deres helhed på kommunens hjemmeside under Åben Indsigt (søg efter *15/3406*). Flere indsigelser omfattede takstzone 2 (Lübker Golf Resort), hvor høringssvaret fra driftsselskabet er vedlagt i bilag, som omhandler flere principielle forhold omkring selve projektforslaget og hjemmelgrundlaget for evt. tilslutnings- og forblivelsespligt. For Lübker Golf Resort undtaget delområde V - gælder der allerede nu tilslutningspligt via lokalplanens 302 for resortet Lokalplanområdets bebyggelser er pligtige at aftage fjernvarme fra Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning. Undtaget herfra er dog de ferieboliger i delområde V, som er solgt før november I henhold til vejledningen for tilslutningsbekendtgørelsen kan der ikke pålægges pligt til tilslutning af fjernvarme til fritidshuse (sommerhuse), der ikke skal opvarmes året rundt. Da hjemmelsgrundlaget er Planloven (lokalplan) kan der ligeledes ikke pålægges forblivelsespligt til allerede tilsluttede bygninger Grundejerne i takstområde 2 har derfor formelt set altid mulighed for at opsige kontrakten med Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning, men skal ved evt. udmeldelse betale for opbygget underdækning m.v. efter gælder regler i fjernvarmeværkets vedtægter. Det indstilles derfor til Byrådet, at det fremlagte projekts krav om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s allerede vedtagne bestemmelser om tilslutningspligt. Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning har i høringsperioden besluttet at nedsætte prisen for tilslutning af nye forbrugere yderligere. Den nye tilslutningspris fremgår af vedlagte bilag, og hvor der frem til år 2033 for såvel takstzone 1 (Nimtofte by) og takstzone 2 (Lübker Golf Resort) ikke skal betales tilslutningsbidrag og kun betale halvdelen af den faste afgift i forhold til nuværende forbrugere. De øvrige høringssvars bemærkninger om bl.a. det fremlagte projektforslags indhold og beregningsforudsætninger giver efter forvaltningen vurdering ikke anledning til ændringer, idet forslaget er udarbejdet efter gældende regler og anerkendte regnemetoder. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. de fremsendte indsigelser og bemærkninger til projektforslaget tages til efterretning. 2. det fremlagte projektforslag af 11. december 2014 godkendes endeligt med følgende tilføjelser: a. den nye og billigere kampagnepris for tilslutning af nye forbrugere jf. NOFFs tilbud af 10. april 2015 tages til efterretning. b. kravet om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s bestemmelser om tilslutningspligt, som fortsat vil gælde. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse at administrationen anmodes om at udarbejde et udkast til administrationspraksis vedr. fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Fraværende: Per Dalgaard (O) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

10 10 of 33 Side 9 Bilag 1 Åben Projektforslag rev. 11. december 2014.pdf /14 2 Åben NOFF høringsnotat april /15 3 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune docx 69020/15 4 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune - NOFF-projektforslag.pdf 69024/15

11 11 of 33 Side Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Sagsnr.: 15/13786 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I forbindelse med udmeldingen om den forhøjede kvote flygtninge, som Syddjurs Kommune skal modtage i 2015, forventes det, at Syddjurs Kommune vil modtage 3,0 mio. fra 2 puljer. Sagsfremstilling I Borgmesterbrevet i forbindelse med udmeldingen om den forhøjede flygtninge kvote i 2015 i Syddjurs Kommune oplyses det, at der er ydes 2 former for tilskud til kommunerne. Syddjurs Kommunes kvote i 2015 er 142 flygtninge. Det første tilskud, investeringstilskuddet på 125 mio. kr. på landsplan fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder f.eks. midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 125 mio. kr. er kr. Det andet tilskud, det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. på landsplan vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen kr. pr. flygtning. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 200 mio. kr. er kr., som skal bruges til den integrationsmæssige indsats. Økonomi og organisatoriske konsekvenser: Tilskuddene ønskes brugt til følgende udgifter: Direkte ledelse på området Merudgift til integrationsmedarbejdere Ekstra sagsbehandlere i Ydelseskontoret og Jobcentret året ud Privat boligformidler I alt bevilling administrativ organisation kr kr kr kr kr. Grundet det forhøjede antal flygtninge er der behov for en opnormering ift. integrationsmedarbejdere og sagsbehandlere i Jobcentret og på Ydelseskontoret til at varetage indsatsen. Der er ligeledes behov for direkte ledelse på området, idet der er tale om et meget bredt og stort område, som dækker både den sociale- og beskæftigelsesmæssige indsats samt boligplaceringerne m.v. Med det forhøjede antal flygtninge følger et udvidet behov for boliger. Det er den privat boligformidlers opgave at hjælpe kommunen med at finde private udlejere, som vil leje ud til de nyankomne borgere. Ekstra tolkeomkostninger I alt bevilling tilbud til udlændinge kr kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, er der behov for køb af ekstra tolketimer. Ekstra boligudgifter kr.

12 12 of 33 Side 11 I alt bevilling kontante ydelser kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, vil kommunens omkostninger på boligområdet forventes at stige væsentligt. Indstilling Direktøren indstiller, 1. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Administrativ organisation (bevilling 10645) på 1,1 mio. kr. finansieret af kassen. 2. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16546) på 0,4 mio. kr. finansieret af kassen. 3. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Kontante ydelser (bevilling 16557) på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byråds godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker en udvidet regnskabsmæssig opfølgning på området ifbm regnskabsaflæggelsen 2015 Bilag 1 Åben Borgmesterbrev af 23. jan vedr. procedure for fordeling af flygtninge i /15

13 13 of 33 Side Adkomstændring af areal til Syddjurs Spildevand A/S Sagsnr.: 15/14260 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Syddjurs Spildevand A/S har ansøgt om adkomstændring til et areal beliggende Balevej 52A, 8544 Mørke. Arealet er en tidligere branddam, der skal ændres til et teknisk regnvandsbassin i forbindelse med separatkloakering i Bale by. Sagsfremstilling Syddjurs Spildevand A/S har søgt om adkomstændring til et areal i Bale by. Begrundelsen for arealoverførslen er, at Bale by er blevet separatkloakeret, og i den forbindelse skal der oprettes et regnvandbassin. Arealet, der søges overført, er en tidligere branddam, og arealet er tilhørende Syddjurs Kommune. Der er meddelt Syddjurs Spildevand dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 samt tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 3 i Bek. om vandløbsregulering og -restaurering m.v. til at etablere regnvandbassinet på matr. nre 5a, 5b, 6b, 6e, Bale By, Mørke, beliggende i Bale. Dispensationen er meddelt i medfør af Naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Klagefristen udløb den 27. april 2015, og der er ikke indkommet klager. Arealet er 467 m 2, og der er ikke tinglyst hæftelser eller servitutter på ejendommen. Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Det foreslås at overdrage arealet vederlagsfrit, idet arealet ikke er selvstændigt vurderet, og det skønnes, at arealet ikke udgør nogen selvstændig værdi. Syddjurs Spildevand A/S afholder alle omkostninger vedrørende overdragelsen, og forestår sagsbehandlingen vedrørende overdragelsen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arealet overdrages til Syddjurs Spildevand A/S vederlagsfrit, og at Syddjurs Spildevand A/S afholder samtlige omkostninger i forbindelse med overdragelsen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Bilag 1 Åben NBL 3-dispensation, Syddjurs Kommune - dispensation.pdf 72309/15 2 Åben Oversigtskort matr nr 5b Bale By, Mørke.pdf 72354/15 3 Åben Ansøgning om adkomstændring matrikel 5b med branddam i Bale 72351/15

14 14 of 33 Side Regnskab Djurs Mad I/S Sagsnr.: 15/14195 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014 for Djurs Mad I/S. Sagsfremstilling Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. 8 stk. 5 forelægges interessenterne Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune - til godkendelse. BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 OMKOSTNINGER Lønninger mv Forbrugsafgifter Vedligehold Personaleafhængige udgifter Fødevarer, emballage mv Administration og revision Afskrivninger Omkostninger i alt INDTÆGTER Indtægter i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. Djurs Mad I/S har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr. Heraf stammer 3,0 mio. kr. fra den arbejdskapital, som de to interessenter indskød ved selskabets dannelse, og de ca. 6,4 mio. kr. vedrører afskrivninger på bygninger og inventar. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2015, at overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære omkostninger i Bestyrelsen besluttede desuden, at det indstilles til de to interessenter, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som blev indskudt ved dannelsen af selskabet, skal tilbagebetales til interessenterne i Indstilling Direktøren indstiller til SÆ-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at:

15 15 of 33 Side Regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S godkendes. 2. Arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter i Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker svar på følgende spørgsmål til Djurs Mad: Økonomiudvalget ønsker bestyrelsens holdning og redegørelse om behovet for at have resten af den opsparede likviditet i selskabet især med fokus på den likviditet som er fremkommet fra afskrivninger. Da selskabet er gældfrit synes det overflødigt at den samlede likviditet fra afskrivninger forbliver i selskabet. Bilag 1 Åben Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S 72103/15 2 Åben Årsrapport Djurs Mad I/S 72102/15

16 16 of 33 Side Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Sagsnr.: 14/42653 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé NIRAS præsenterede Helhedsplanen for Hornslet for udvalget og følgegruppen i møde den 15. april Formand for Hornslet Distriktsråd Hans Nielsen deltog som følgegruppens repræsentant, der bestod af repræsentanter fra Distriktsrådet, Handelsstandsforeningen, idrætshallen og idrætsforeningen, skolen og forældrebestyrelsen. Sagsfremstilling De seneste års byudvikling i og omkring Hornslet har betydet, at der er behov for at opdatere den eksisterende helhedsplan for byen særligt med fokus på at sikre trafiksikkerheden og nem adgang til og fra midtbyen for de mange hundrede indbyggere, der hver dag pendler primært til Aarhus. Udvalget igangsatte derfor arbejdet med en ny helhedsplan i Hornslet i oktober Udviklingen af Hornslet har i de sidste ti år været styret af planer udarbejdet tilbage i I 2004 blev der udskrevet en konkurrence om en helhedsplan for bymidten. Det vindende projekt skitserede en række projekter for de centrale byrum ligesom en del af Tingvej blev omlagt med granit. Formålet med helhedsplanen for Hornslet er først og fremmest at tegne et samlet billede af de mange hel eller delvist gennemførte trafik- og byrumsprojekter samt at sikre, at grundlaget for kommende projekter svarer til fremtidens behov og ønsker hos borgerne. Hornslet oplever, at byens liv udspænder sig mellem skolen og idrætshallen, og ikke som den tidligere planlægning har dikteret, mellem kirken og stationen. Byens butiksliv har flyttet fokus fra Tingvej, som den primære handelsgade til Byvej, og i særlig grad krydset ved Byvej og Rosenholmvej. Etableringen af Letbanen, der forventes at åbne i 2017, betyder endvidere en bedre og hyppigere betjening af Hornslet Station og en større tilstrømning af pendlere. Der er derfor behov for at samle op på de eksisterende planer og skabe overblik over, hvilke tiltag der er nødvendige for at fastholde Hornslet som en attraktiv og velfungerende bosætnings- og handelsby. Følgende projekter har været drøftet i forbindelse med helhedsplanen: Tilslutning til motortrafikvejen. Færdiggørelse af Tingvej, herunder relaterede byrum. Omlægning af rundkørsel ved Birkevej. Stationsforbedringer i relation til letbane, herunder pendlerparkering. Omlægning af Byvej med mulighed for cykelvej. Forbedring af fodgængeres færdsel på Engvej, og nye stiforbindelser samt manglende forbindelser mellem eksisterende stier i og omkring Hornslet. De fleste af trafikprojekterne håndteres allerede i andre sektorplaner, og helhedsplanen peger alene på en prioritering af de forskellige trafikprojekter set fra byens behov. Trafiksikkerhedsprojektet for Rosenholmvej har haft stor fokus, både inden, under og efter arbejdet med helhedsplanen. Projektet indgår i helhedsplanen for fuldstændighedens skyld, men har ikke været drøftet i sig selv. Følgegruppens anbefalinger til en prioritering af enkelte byrums- og vejprojekter fremgår af helhedsplanen. Af byrumsprojekter står en forbedring af belægningen og etablering af en sikker cykelvej langs Byvej øverst på listen. Helhedsplanen for Hornslet fremlægges til udvalgets godkendelse og fremsendelse til byrådet med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne.

17 17 of 33 Side 16 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen organisatoriske eller økonomiske konsekvenser for nuværende. Helhedsplanens anbefalinger vil indgå i byrådets budgetforhandlinger. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Udvalget for Plan, udvikling og kultur overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller helhedsplanen for Hornslet til godkendelse 2. at den efterfølgende fremsendes til Udvalget for Natur, teknik og miljø med henblik på, at de konkrete initiativer i planen prioriteres i forbindelse med de kommende års trafikplanlægning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse Borgmesteren har orienteret om pågående drøftelser med Aarhus Kommune om alternative løsninger vedrørende krydsning af baneføringen. Bilag 1 Åben Helhedsplan for Hornslet. Endelig /15

18 18 of 33 Side Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Sagsnr.: 14/39054 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på møde i oktober måned 2014 på baggrund af dialog med repræsentanter for Rønde Distriktsråd og Rønde Handelstandsforening at udarbejde en helhedsplan for Rønde. Baggrunden for beslutningen var at skabe et opdateret og fremtidssikret grundlag for udviklingen af Rønde med udgangspunkt i de udfordringer, der opleves fra borgere, foreninger, erhverv og distriktsråd. Formålet med helhedsplanen er: At tegne et fælles billede af, hvad Rønde skal kunne, og hvad der skal til for at komme derhen (et fælles fundament) At bekrive projekter og handlingsplaner, som er væsentlige for Røndes udvikling At give Syddjurs Kommune et grundlag for at prioritere og sætte rammer for kommunale planlægnings- og anlægsaktiviteter i Rønde En forudsætning for udarbejdelsen af helhedsplanen har været at skabe et fælles fundament for den fremtidige udvikling af Rønde. Det fælles fundament består af vision, indsatsområder og projekter og skal fungere som en fælles ramme, prioriteringsgrundlag og strategi for både borgerdrevne såvel som kommunale projekter. En følgegruppe bestående af repræsentanter fra Distriktsrådet, Handelsstandsforeningen, Rønde Uddannelsesråd, idrætsforeningen og Hotelrådet har fulgt processen og deltaget aktivt i dialogmøder og interviews. Helhedsplanen er udviklet i tæt dialog med borgerne i Rønde, der er blevet inddraget i to trin: Indledningsvis er der gennemført omkring 30 interviews med borgere og repræsentanter fra institutioner, erhvervs- og handelsliv i Rønde. Der er gennemført personlige interviews med en lang række nøglepersoner, og gruppeinterviews med studerende fra byens to gymnasier. Endelig har der været åbne interviews med interesserede i Rønde Midtby og Rønde Idrætscenter henholdsvis en lørdag formiddag på Kaløtorvet og en tirsdag eftermiddag i Rønde Idrætscenter. Udsagn fra de mange interviews tegnede konturerne af tre elementer, der skal indgå i visionen for og udviklingen af Rønde: Rønde som handelsby Rønde som uddannelsesby Rønde som porten til Nationalparken/en grøn by Herefter blev der afholdt to dialogmøder, hvor interesserede borgere rekrutteret under interviewrunderne deltog. Det første dialogmøde tog udgangspunkt i forslaget til det fælles fundament. Borgerne udviklede her en række konkrete projekter. På det andet dialogmøde blev projekterne viderebearbejdet og konkretiseret yderligere.

19 19 of 33 Side 18 Resultatet af dialogmøderne og den indledende kortlægning af det fælles fundament udgør fundamentet for en ny helhedsplan for Rønde og sætter en fælles ramme og retning for de igangværende og fremtidige projekter i Rønde. Sagsfremstilling NIRAS præsenterede det færdige udkast til en Helhedsplan for Rønde Midtby for udvalget og følgegruppen på udvalgsmødet den 15. april Formand for Rønde Distriktsråd Carsten Skivild, Formand for Rønde Handelsstandsforening René Poulsen, Formand for Hotelrådet Finn Olsen, medlem af Rønde Uddannelsesråd Kim Qvist deltog som følgegruppens repræsentanter. Helhedsplanen for Rønde har fokus på Røndes fremtidige udvikling og omfatter de aspekter af byen, som deltagerne i interviews, voxpops og dialogmøder har været med til at udpege. De forskellige input danner grundlag for en vision for Rønde, som indeholder tre hovedoverskrifter: Rønde som handelsby Rønde som uddannelsesby Rønde som porten til Nationalparken/en grøn by Billedet af Rønde er kvalificeret og nuanceret gennem de projekter, borgerne har udvalgt, og helhedsplanen indeholder ud over et overordnet strategisk niveau også konkrete forslag til projekter, der vil kunne understøtte visionen. Næste skridt bliver for byrådet sammen med byens borgere, brugere og foreninger over de kommende år at realisere og understøtte disse visioner for Rønde. Her er byrådet allerede langt i samarbejdet med områdets uddannelses- og vidensinstitutioner om såvel konkrete indsatser som udarbejdelsen af en Strategi for Kalø Campus , der skal videreudvikle Rønde og Kalø som et kraftcenter for viden og uddannelse i Syddjurs Kommune. Byrådet vil på baggrund af helhedsplanen tage stilling til, hvilke konkrete initiativer, der kan understøtte henholdsvis Rønde som handelsby og Rønde som grøn by, ligesom igangværende initiativer i videst muligt omfang skal understøtte helhedsplanens visioner for Rønde. Det er udvalgets vurdering, at særligt visionen om Rønde som handelsby på kort sigt vil kunne understøttes effektivt med følgende omkostningslette tiltag, som afdelingen på denne baggrund anbefaler igangsat: Revision af lokalplan 306 med henblik på at sikre, at planen er tidssvarende Tilpasning af administrationen af skilte- og facademanualen for Syddjurs Kommune således, at den på bedst mulig vis understøtter kommunens stærke handelsbyer og handelsgader Forbedret henvisning til parkeringsmuligheder omkring Hovedgaden Udarbejdelse af konkret og fokuseret plan for Hovedgaden med særligt henblik på trafiksikkerhed, overgange, tværgående forbindelser og god og tryg tilgængelighed for både gående, cyklister og kørende. Et eventuelt efterfølgende anlægsprojekt for Hovedgaden vil skulle ledsages af en egentlig anlægsbevilling. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende.

20 20 of 33 Side 19 Indstilling Direktøren indstiller 1. at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller Helhedsplanen for Rønde Midtby godkendt som grundlag for den fremtidige udvikling af Rønde, og at helhedsplanen fremsendes til byrådets endelige vedtagelse At der herudover: a. udarbejdes en plan for Hovedgaden i Rønde b. udarbejdes et oplæg til en revision af Lokalplan nr. 306 for Rønde Midtby, der svarer til de aktuelle udviklingsønsker for midtbyen c. opsættes henvisningsskilte til parkeringspladser i bymidten eller, at skiltningen på anden måde forbedres. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Helhedsplan for Rønde Midtby. NIRAS 60069/15

21 21 of 33 Side Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget behandlede i møde den 15. april 2015 de indkomne ansøgninger til Landsbypuljen Fristen for ansøgninger til Landsbypuljen 2015 var sat til den 20. januar På baggrund af sagens udsættelse blev fristen administrativt forlænget til den 31. marts Kun annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Der vil derfor være en forventning om en ansøgningsrunde nr. 2. De ændrede tilskudsregler samt det øgede kendskab til puljen har betydet en ekstraordinær stor søgning, og der er indkommet langt flere ansøgninger, end der er midler til. På baggrund af de ændrede regler for moms foreslås strategien for Landsbypuljen 2015 ændret i forhold til tilskud til nedrivninger, så der gives et delvist tilskud på 50 %, dog maks kr. pr. ejendom. På baggrund af de ændrede tilskudsregler og den store søgning til puljen foreslås strategien for Landsbypuljen 2015 ændret i forhold til prioriteringen af tilskud til bygningsforbedringer. Ændringerne er så principielle, at strategien fremsendes til byrådets fornyede godkendelse. Udvalget besluttede på denne baggrund at udskyde behandlingen af de indkomne ansøgninger, med undtagelse af Søby Forsamlingshus, som udvalget besluttede at give kr. i tilskud. Udvalget godkendte i møde den 15. april 2015 desuden den prioriterede liste over ansøgninger, så midlerne i princippet kan uddeles, så snart byrådet har godkendt den ændrede strategi. Sagsfremstilling Af de i alt 4,3 mio. kr. er de 1,8 mio. kr. på nuværende tidspunkt disponeret. Der resterer således i alt 1,5 mio. kr. til nedrivninger og 1 mio. kr. til bygningsforbedring. Da Syddjurs Kommune ikke kan fratrække moms på nedrivninger er det foreslået at ændre strategien, så der fremadrettet kun ydes et delvist tilskud til nedrivninger på 50 %, dog maks kr. pr. ejendom. Udvalget for Plan, udvikling og kultur godkendte i møde den 15. april 2015 at ændre strategien på dette punkt. Ændringen er så principiel, at den skal godkendes af byrådet. De ændrede regler for tilskud, særligt til forsamlingshuse, har betydet en ekstra stor søgning til puljen. Da midlerne i de tidligere indsatspuljer og Landsbypuljen 2014 alt overvejende har været brugt på nedrivninger, er det derfor foreslået, at der flyttes kr. fra nedrivninger til bygningsforbedringer, så det resterende beløb til nedrivninger i alt vil være kr., mens der vil være 2,5 mio. kr. til rest til bygningsforbedringer. Denne ændring af prioriteringen af midler til bygningsforbedring skal godkendes af byrådet. Såfremt den nuværende strategi for Landsbypuljen 2015 følges, betyder det, at der ikke vil være midler til uddeling til bevaringsværdige bygninger. Dette er ikke i overensstemmelse med den godkendte bevaringsstrategi og det foreslås derfor, at de kr. reserveres til bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger.

22 22 of 33 Side 21 Denne ændring af prioriteringen af midler til bygningsforbedring skal ligeledes godkendes af byrådet. Ansøgninger fra forsamlingshuse overstiger stadig puljens størrelse. Det foreslås derfor, at forbedring af tilgængelighed, herunder handicaptoilet og niveaufri adgang skal prioriteres højere end istandsættelse af klimaskærm med videre. Det foreslås at der ikke ydes fuldt tilskud til bygningsforbedring, så flest mulige ansøgere kan tilgodeses. Denne ændring af prioriteringen af midler til forsamlingshuse skal godkendes af byrådet. Udvalget godkendte i møde den 15. april 2015 den prioriterede liste over ansøgninger. Listen er vedlagt som bilag. Nedrivninger Såfremt Byrådet godkender den ændrede strategi for Landsbypuljen 2015 foreslås tilskud til nedrivninger fordelt således: 1 Lufthavnsvej 50 % maks kr. 2 Skrejrupvej 50 % maks kr. 3 Storkevej 50 %, maks kr. 4 Slotsgade 50 %, maks kr. 5 Auningvej 50 %, maks kr. 6 Hovdigevej 50 %, maks kr. 7 Molsvej 2 50 %, maks kr. Såfremt byrådet godkender ændringen af reglerne for tilskud til nedrivning orienteres ansøgerne, da ændringen kan have betydning for deres ansøgning, og dermed for den prioriterede oversigt. Bygningsforbedring I henhold til strategien for Landsbypuljen 2015 prioriteres tilskud til bygningsforbedring i områder, hvor der er en igangværende eller planlagt byfornyelse. Det foreslås, at der ydes tilskud på kr., svarende til 50 % af de samlede udgifter, til bygningsforbedring af Bredgade 13, Kolind, der er omfattet af områdefornyelsen af Kolind Midtby Udvalget besluttede i møde den 15. april 2015 at yde Søby Forsamlingshus tilskud på kr. Tilskud til de øvrige forsamlingshuse foreslås fordelt således: 1. Balle Borgerstue kr. delvist tilskud til handicaptoilet /udvendige bygningsarbejder 2. Mygind kr. delvis tilskud til handicaptoilet 3. Hyllested kr. delvis tilskud til handicaptoilet og ramper 4. Rostved kr. delvis tilskud 5. Strands kr. delvis tilskud 6. Bytinget kr. delvis tilskud 7. Helgenæs kr. delvis tilskud 8. Dagstrup kr. delvis tilskud 9. Dråby kr. delvis tilskud Såfremt Byrådet godkender den ændrede strategi for Landsbypuljen 2015 foreslås tilskud til bevaringsværdige bygninger fordelt således: 1. Østergårdsvej - delvis tilskud kr. 2. Gl. Stationsvej - delvis tilskud kr. 3. Drammelstrup - delvis tilskud kr.

23 23 of 33 Side Molsvej - delvis tilskud kr. 5. Gl. Krovej - delvis tilskud kr. 6. Dejret Bygade - delvis tilskud kr. Såfremt udvalget ønsker at have midler til en 2. ansøgningsrunde, foreslås det at yde tilskud til de første tre forsamlingshuse (tilgængelighed) og til de første fire bevaringsværdige ejendomme. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Landsbypuljen 2015 er på 4,3 mio. kr., heraf er de 2 mio. kr. afsat til bygningsforbedring, mens der er afsat 2,3 mio. kr. til nedrivninger. Af de 2,3 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt forbrugt/disponeret kr. til nedrivning: Tilskud til nedrivning af Dråby Kærvej 9, kr. Tilskud til opkøb og nedrivning af Drasbekgade 12 i Kolind kr. Af de 2 mio. kr. til bygningsforbedring er der på nuværende tidspunkt forbrugt/disponeret 1 mio. kr. til bygningsforbedring: Tilskud til Genbyg Hovedgaden i Mørke, kr. Tilskud til bygningsforbedring af Ebeltoftvej 2 og 5 i Mørke, kr. Der resterer således 1,5 mio. kr. til nedrivning, og 1 mio. kr. til bygningsforbedring. Godkender byrådet den foreslåede ændring af strategien flyttes kr. fra nedrivninger til bygningsforbedringer. Der vil da være 1 mio. kr. til rest til nedrivninger, hvor der ydes et delvist tilskud på 50 %, maks kr., 1 mio. kr. til forsamlingshuse, hvor tilskud til tilgængelighed prioriteres højest samt kr. til bevaringsværdige bygninger, hvor bevaringsværdige bygninger omfattet af lokalplan prioriteres højest. Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer. LBK nr. 863 af 03/07/2014 samt Lov om ændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lov nr af 16/12/2014. Indstilling Direktøren indstiller at nedenstående ændringer af strategien for Landsbypuljen 2015 fremsendes til byrådets godkendelse 1. Der gives delvist tilskud til nedrivning på maks. 50 %, dog maks kr. pr. ejendom 2. Der flyttes kr fra nedrivninger til bygningsforbedringer 3. Der reserveres kr. til bevaringsværdige bygninger 4. Tilskud til forsamlingshuse prioriteres til tilgængelighed, herunder handicaptoilet. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Ansøgninger Landsbypuljen Prioriteret oversigt. Revideret april /15

24 24 of 33 Side 23 2 Åben Alle ansøgninger om nedrivning /15 3 Åben Alle ansøgninger bevaringsværdige bygninger 16648/15 4 Åben Alle ansøgninger. Forsamlinghuse. Tilskud til Bygningsforbedring /15 5 Åben Bredgade 13, Kolind. Tilskud til bygningsforbedring. Landbypuljen /15 6 Åben Trælgårdshøjvej 1 i Mørke. Tilskud til bygningsforbedring /15 7 Åben Dejret Bygade 19. Bygningsforbedring /15 8 Åben Landsbypuljen Behandling af indkomne ansøgninger 60546/15 9 Åben Alle ansøgninger. Boliger og erhverv. Tilskud til bygningsforbedring 16631/15

25 25 of 33 Side Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Sagsnr.: 15/6455 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé DGI Karpenhøj har søgt om udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning for nyopførelse af i alt 770 m² nye bygninger, samt etablering af en mountainbikebane. Udvalget for Plan, udvikling og kultur har den 15. januar 2014 igangsat planlægning for bygningsmæssige udvidelser og ændringer på DGI Karpenhøj. Der har været afholdt en forudgående offentlig høring i august og september I løbet af den fire uger lange forudgående offentlige høring modtog afdelingen ét indlæg, som omhandler et spørgsmål om vejadgang, som lokalplanen ikke kan regulere. Derfor har indlægget ikke medført, at der fremgår noget særligt om vejadgang i planforslagene, ud over det faktum, at Karpenhøj i dag har vejadgang fra Dragsmurvej. Planforslagene, Lokalplan nr. 375 og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013, har været i otte ugers offentlig høring i perioden den 3. februar til 31. marts Sagsfremstilling Lokalplan nr. 375 og kommuneplantillæg nr. 13 giver mulighed for byggeri og anlæg, indenfor en ramme på m² etageareal for det samlede byggeri til ikke-landbrugsmæssige formål på ejendommen. Lokalplanens område udgør et areal på ca. 8 ha, som skal forblive i landzone. I høringsperioden er der indkommet i alt to indsigelser fra en af de nærmeste naboer samt fra Dansk Naturfredningsforening, Syddjurs. Indsigelserne, der omhandler emnerne; mountainbike bane, parkeringsarealer og vejforhold, bebyggelsens omfang og placering, bonusvirkning, aktiviteter i delområde C, larm fra aktiviteter, skiltning har givet anledning til enkelte tilføjelser til lokalplanens bestemmelser vedrørende anlæg af parkeringsarealer og anlæg af en Mountainbike teknikbane. Dette er beskrevet i det vedlagte indsigelsesnotat. Der er desuden indkommet et bemærkningsnotat fra Museum Østjylland, hvori det bekræftes, at det i lokalplanen beskrevne afsnit om Museumsloven er tilstrækkeligt. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at de vedlagte planer vedtages endeligt, med de i indsigelsesnotatet beskrevne ændringer. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Hans Christian Baltzer (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker mountainbikebanen ud af planen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Jørgen Brøgger ønsker etableret et forbud mod brug af banen fra solnedgang til kl. 08 efterfølgende dag.

26 26 of 33 Side 25 Kai Pedersen og Jan Fischer kan ikke tiltræde indstillingen. Bilag 1 Åben Indsigelsesnotat. Lokalplan nr /15 2 Åben Lokalplan 375: DN Syddjurs bemærkninger _lp375_bemærkninger.docx 60566/15 3 Åben Bemærkninger til forslag til lokalplan 375 og tillæg 60559/15 4 Åben Hørringssvar fra Museum Østjylland 46476/15 5 Åben Karpenhøjs kommentarer vedr. MTB teknikbane 63207/15 6 Åben Forslag til LP375, KPT /15

27 27 of 33 Side Projekt Smart Community og bevilling fra kampagnen Yderkommune på Forkant Sagsnr.: 15/15043 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget bekræftelse på bevilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på kr. i medfinansiering til Projekt Smart Community i Syddjurs Kommune. Projektet er et analyse og strategiarbejde, der skal udarbejdes inden udgangen af 2017 med en samlet budgetramme på 1 mio. kr. Det indstilles til økonomiudvalget, at Syddjurs Kommune deltager i projektet, og godkender projektets plan for budget og finansiering. Sagsfremstilling Den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune ønskes løftet op på et niveau, som tilgodeser såvel erhvervslivets og borgernes som turisternes behov for adgang til tidssvarende højhastighedsbredbånd. Som led i dette arbejde afsatte Syddjurs Kommune december 2013 en ressourceperson og bevillinger til at understøtte den overordnede målsætning - at højhastighedsnettet skal bane vejen for at skabe et digitalt grundlag, for at kunne understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune og samtidig: afdække nye muligheder, være kontaktled til foreninger og sammenslutninger, tage initiativ til møder, præsentationer og opsøgende virksomhed for at præsentere og informere om konkrete digitale, kommunikative og velfærdsteknologiske initiativer, søge midler til særlige målrettede initiativer, støtte potentielle ambassadører og initiativtagere i lokalområder. For at understøtte indsatsen godkendte økonomiudvalget den 19. februar 2015, at der blev indsendt ansøgning til kampagnen Yderkommune På Forkant, v/ Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, KL og Realdania. Syddjurs Kommune har modtaget bevillingsbrev på ,- kr. svarende til 50 % af udgifterne til støtte for en analyse- og strategiproces og -plan, der fokuserer på styrkelse af iværksætteri og bosætning og skal gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter og rådgivere. Bevillingen kræver, at Syddjurs Kommune supplerer med ,- kr. samt medarbejderressourcer kapitaliseret til minimum kr. Betingelserne for bevillingen er desuden, at: analyse og strategiarbejdet gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen af 23. februar 2015 Udbudsmaterialet, herunder opgave/ projektbeskrivelsen, skal godkendes af parterne bag projektet, herunder valg af eksterne konsulenter og endelig konsulentens projektformulering. Syddjurs Kommune deltager aktivt i kampagnens netværks- og erfaringsudvekslingsaktiviteter. Kampagnesekretariatet Yderkommuner på Forkant indgår med 1 til 2 personer i projektets styregruppe. Bevillingen udløber Formålet med Smart Community projektet i Syddjurs Kommune er at skabe grundlag for en større forståelse af digitaliseringens og erhvervslivets og civilsamfundets indvirkninger på hinanden. Projektet skal vise mulighederne for samarbejde på tværs af ovenstående og herigennem være med til at skabe vækst, beskæftigelse og udvikling til gavn for Syddjurs Kommune i fremtiden.

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft 1 of 29 Referat Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Ole Bjerregaard

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 63 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Ret og Råd Djursland Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt Østergade 7 8500 Grenaa Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning

Læs mere

Generalforsamling 9. maj 2016

Generalforsamling 9. maj 2016 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til jdw@sagfoerne.com, cmb@sagfoerne.com og kontakt@sagfoerne.com og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. Revideret april 2015.

Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. Revideret april 2015. 1 of 9 Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. Revideret april 2015. ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2015 besluttet 1 Bugtrupvej 12, 8560 Kolind 2 Dråby Kærvej

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere