Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Fraværende Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L)

2 2 of 33 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 456. Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Lønbånd for ledere i Syddjurs Kommune Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Adkomstændring af areal til Syddjurs Spildevand A/S Regnskab Djurs Mad I/S Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Projekt Smart Community og bevilling fra kampagnen Yderkommune på Forkant Orientering 13/ Ekspropriation af privat fællesvej - Lukket sag Salg af jordstykke til arealoverførsel - Lukket sag...31

3 3 of 33 Side Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Sagsnr.: 15/14339 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab foretaget løbende revision for regnskabsår Revisionen har fremsendt beretning nr. 21 den 15. april Revisionen har omfattet følgende områder: 1. Regnskabsføring og interne kontroller. 2. Rejse- og repræsentationsudgifter 3. Løn- og personaleområdet 4. Revision af de sociale områder med statsrefusion i Borgerservice 5. Revision af kommunens interne IT-kontroller 6. Løbende forvaltningsrevision Revisionen har til hvert af områderne meddelt evt. anbefalinger og konklusioner: (der henvises til beretningen). Revisionens bemærkninger: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Udover den generelle revision, har BDO gennemført en revision af beskæftigelsesområdet. På baggrund af revision konkluderer BDO, at Jobcenter Syddjurs produktivitet inden for de enkelte områder ligger enten på niveauet for klyngegennemsnittet eller lidt under gennemsnittet. Dog er der usikkerhed i forhold til, om Jobcentret har indrapporteret korrekte data på alle processer i den landsdækkende analyse. Jobcentret er dog opmærksomt på udfordringen, og derfor er der igangsat en proces, der skal digitalisere og effektivisere de interne arbejdsgange og retningslinjer. Målet er derved både at forenkle og sikre ensartet sagsbehandling af borgerne. Jobcentret forventer derfor en positiv udvikling i produktiviteten fra Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. beretningen godkendes 2. beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse Beslutning i Direktionsmøde den På baggrund af de iværksatte initiativer indstilles sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til godkendelse, Økonomiudvalget indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og direktion fortsat at have stort fokus på at styre igangsatte aktiviteter med henblik på at styrke effekt og produktivitet

4 4 of 33 Side 3 Bilag 1 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision - Bilag 1 Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet 2 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision 72787/ /15

5 5 of 33 Side Lønbånd for ledere i Syddjurs Kommune Sagsnr.: 15/13306 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Der etableres lønbånd og lønpolitik i Syddjurs Kommune, med henblik på at sikre og fremme en konkurrencedygtig, attraktiv og effektiv organisation i stand til at tiltrække udvikle og fastholde dygtige medarbejdere og ledere. Lønpolitikken forankres i Hovedudvalget, og de nedenstående lønbånd indgår i arbejdet med en samlet lønpolitik i Syddjurs Kommune. Lønniveauerne på de enkelte stillinger er afvejet i forhold til sammenlignelige kommuner i området, med den hensigt at placere Syddjurs Kommune konkurrencedygtigt og ikke lønførende. Der ud over har det været hensigten at etablere en tydeligere sammenhæng mellem stillingers ledelsesmæssige tyngde, kompleksitet og tilhørende lønudvikling. Syddjurs Kommune har en slank organisation på topledelsesniveau det vil sige direktion og afdelingschefer. Det afspejles i de ledelsesmæssige ansvarsområder, hvoraf flere af disse har betydelig tyngde og kompleksitet. Samtidig er der forskel på de enkelte stillingers tyngde, kompleksitet mv. Lønbåndene beskriver niveauer for indplacering af de enkelte chef- og ledelsesniveauer, og udgangspunktet er at den øvre beløbsgrænse for hvert niveau/kategori ikke overskrides, med mindre der i det enkelte tilfælde er særlige forhold, der kan begrunde det. I sådanne situationer skal sagen godkendes i direktionen. De fastlagte niveauer for lønbåndene er angivet som nettolønninger inklusiv evt. kontrakttillæg, men eksklusiv pensionsbidrag med videre. Alle beløb er angivet i nutidskroner pr. 1. oktober 2014 priser. Etableringen af lønbånd, herunder niveauer er godkendt i direktionen. Niveau 1 (kommunaldirektør) Lønnen er centralt fastsat kr. Niveau 2 stillinger (direktører) kr. Niveau 3 stillinger (afdelingschefer) kr. til kr. Niveau 4 stillinger (ledere ansat i stillinger med faglig ledelse, budget og personaleansvar f.eks. afdelingsledere, institutionsledere o.l.) kr. til kr. Niveau 5 stillinger (ledere ansat i stillinger med faglig ledelse, delvist budget og personaleansvar mv. som eksempelvis teamledere, faglige koordinatorer, mv.) kr. til kr. I forhold til lederne på niveau 3, 4 og 5 er placering i intervallet begrundet i opgave- og ansvarsområdets tyngde, kompleksitet mv. Men også den enkeltes baggrund, markedssituation samt aftalepraksis/forhold spiller ind. Såfremt der ønskes aflønning ud over intervallets ramme, skal dette forhåndsgodkendes i direktionen. De angivne lønbånd udløser en regulering af lønforholdene for en række chefer og direktører med virkning pr. 1. april Reguleringen gennemføres med baggrund i forhandlingsoplæg fra HR, præsentation af forslag for de enkelte direkte berørte chefer ved kommunaldirektør og referencedirektør

6 6 of 33 Side 5 og efterfølgende forhandling med forhandlingsberettiget organisation. Forhandlingerne søges gennemført inden udgangen af juni Økonomiudvalget vil årligt få en afrapportering omkring lønudvikling i kommunen, herunder udviklingen på chef- og ledelsesniveauerne. Første afrapportering med baggrund i lønudviklingen i 2015 afrapporteres til Økonomiudvalget primo Økonomi og organisatoriske konsekvenser De foreslåede lønbånd vil samlet set øge omkostningerne til aflønning af chefer og direktører i Syddjurs Kommune. Den samlede meromkostning er beregnet til kr p.a., når der alene sammenlignes videreførte stillinger på chef- og direktørniveau. Den samlede meromkostning finansieres indenfor den eksisterende lønramme til den administrative organisation. Der er i det samlede omkostningsniveau ikke taget højde for reduktion i omkostningsniveauet til aflønning af chefer og direktører som følge af reduktion i antal stillinger. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller; 1. at Økonomiudvalget tager lønniveau for niveau 2 til orientering, 2. at direktionen godkender de øvrige lønbånd og sagen i øvrigt, og at sagen efterfølgende forelægges til orientering i Økonomiudvalg og Hovedudvalg, 3. at Hovedudvalget godkender, at de etablerede lønbånd mv., indgår i udarbejdelsen af en samlet lønpolitik for Syddjurs Kommune. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen godkender ad 2. Sagen indstilles til Økonomiudvalgets orientering og drøftelse i Hovedudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning.

7 7 of 33 Side Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Sagsnr.: 13/21090 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som en del af rekonstruktionen af økonomien for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har fjernvarmeværket anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende det fremlagte projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere i Nimtofte og Lübker Golf Ressort. Sagsfremstilling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) modtog i foråret 2013 varsel om prisstigning fra dets varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en uforudset faktura på ca. 7 mill. kr. til dækning af et samlet underskud, der var oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. På den baggrund blev der igangsat en rekonstruktion af NOFF, der blev afsluttet i juni 2014 ved en frivillig aftale mellem de involverede parter. I den forbindelse har Syddjurs Kommune stillet lånegaranti for nyt lån på den betingelse, at varmeværket fremsendte projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere. Det vedlagte projektforslag er grundlaget for Byrådets evt. godkendelse af forblivelsespligt for de nuværende forbrugere og tilslutningspligt for bebyggelser i dets forsyningsområde, som endnu ikke har kollektiv varmeforsyning. Når en ejendom i forvejen bliver forsynet af et kollektiv varmeværk medfører et påbud om tilslutningspligt, at ejendommen skal forblive tilsluttet fjernvarmeværket. For de bebyggelser, som på nuværende tidspunkt har egen varmeforsyning (f.eks. oliefyr), og skal tilslutningen senest være udført efter 9 år. Byrådets evt. beslutning om at pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer nødvendigvis ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer heller ikke aftagepligt fra fjernvarmeværket. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer derimod kun en forpligtelse til at bidrage økonomisk til fjernvarmeværket, dvs. at man bliver forpligtet til at betale tilslutningsafgift som et engangsbeløb og de såkaldte årlige faste afgifter. Ved et påbud om forblivelsespligt skal der dog ikke betales tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet. I lovgivningen findes flere fritagelses- og dispensationsmuligheder. Der er således fritagelsesmuligheder for eksisterende bebyggelser, der er indrettet med visse vedvarende energianlæg. Eksisterende og fremtidig lavenergibyggeri kan heller ikke kræves tilsluttet. Desuden kan folkepensionister kræve dispensation fra tilslutningspligten. Derudover er der mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, f.eks. når en ejendom påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller hvor tilslutningen på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer bliver uforholdsmæssig dyr. Det vil det for eksempel kunne være for huse, hvor der er installeret el radiatorer. I henhold til oplysninger i BBR vil en evt. beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt have betydning for: 320 ejendomme, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning (dvs. NOFF) 123 ejendomme med elvarme 22 ejendomme med varmepumpe som primære varmekilde 106 ejendomme med anden varmeforsyning (især oliefyr samt brænde- og træpillefyr)

8 8 of 33 Side 7 Som tidligere anført kan eksisterende ejendomme kræves tilsluttet fjernvarmeværket med en frist på 9 år. NOFF har i tilknytning til det fremlagte projektforslag indført en kampagnepris for perioden , og hvor det erfaringsmæssigt forventes at 50 % af de potentielle forbrugere vil tilslutte sig indenfor de første 2 år, 25 % indenfor de efterfølgende 3 til 4 år, mens resten vil tilslutte sig over de resterende 5 år. Den økonomiske omkostning for den enkelte forbruger fremgår af det fremlagte projektforslag (side 7 9). Ud fra de givne forudsætninger er omkostningen for den enkelte forbruger på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for benyttelse af oliefyr, el opvarmning eller til dels etablering af jordvarme. Det vil sige, at den typiske forbruger vil opnå en årlig besparelse. Besparelsen er dog afhængig af tidspunktet for konverteringen samt i hvilket forsyningsområde ejendommen ligger i. Den største gevinst opnås ved tilslutning i NOFF s kampagneperiode. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune tidligere har indført tilslutnings- og forblivelsespligt for NOFF s forbrugere i forsyningsområdet Ramten som forudsætning for kommunens garantistillelse for lån. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører som udgangspunkt ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for Syddjurs Kommune, dog kan der forventes en administrativ omkostning for kommunens administration i forbindelse med sagsbehandling af konkrete ansøgninger om fritagelse for ordningen. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011 ( tilslutningsbekendtgørelsen ). Indstilling Direktøren indstiller, at 1. det fremlagte projektforslag godkendes. 2. projektforslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at nærværende forslag godkendes som udgangspunkt for en offentlig høring i 4 uger at regne fra offentliggørelsen. Per Dalgaard (O) er ikke enig i at konventionelle el opvarmede boliger skal pålægges tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Projektforslaget fremsendes i offentlig høring. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Supplerende Sagsfremstilling Det fremlagte projektforslag har været i offentlig høring i perioden fra 4. marts til 10. april 2015 og i samme forbindelse blev der afholdt et borgermøde den 16. marts 2015.

9 9 of 33 Side 8 Ved høringsfristen udløb er der modtaget 24 indsigelser og bemærkninger til projektet, hvoraf halvdelen var en ansøgning om fritagelse for tilslutnings-og forblivelsespligt. Disse ansøgninger vil efterfølgende blive behandlet af forvaltningen. Alle høringssvar er i kommenteret form oplistet i vedlagte notat (bilag). Alle høringssvar kan læses i deres helhed på kommunens hjemmeside under Åben Indsigt (søg efter *15/3406*). Flere indsigelser omfattede takstzone 2 (Lübker Golf Resort), hvor høringssvaret fra driftsselskabet er vedlagt i bilag, som omhandler flere principielle forhold omkring selve projektforslaget og hjemmelgrundlaget for evt. tilslutnings- og forblivelsespligt. For Lübker Golf Resort undtaget delområde V - gælder der allerede nu tilslutningspligt via lokalplanens 302 for resortet Lokalplanområdets bebyggelser er pligtige at aftage fjernvarme fra Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning. Undtaget herfra er dog de ferieboliger i delområde V, som er solgt før november I henhold til vejledningen for tilslutningsbekendtgørelsen kan der ikke pålægges pligt til tilslutning af fjernvarme til fritidshuse (sommerhuse), der ikke skal opvarmes året rundt. Da hjemmelsgrundlaget er Planloven (lokalplan) kan der ligeledes ikke pålægges forblivelsespligt til allerede tilsluttede bygninger Grundejerne i takstområde 2 har derfor formelt set altid mulighed for at opsige kontrakten med Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning, men skal ved evt. udmeldelse betale for opbygget underdækning m.v. efter gælder regler i fjernvarmeværkets vedtægter. Det indstilles derfor til Byrådet, at det fremlagte projekts krav om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s allerede vedtagne bestemmelser om tilslutningspligt. Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning har i høringsperioden besluttet at nedsætte prisen for tilslutning af nye forbrugere yderligere. Den nye tilslutningspris fremgår af vedlagte bilag, og hvor der frem til år 2033 for såvel takstzone 1 (Nimtofte by) og takstzone 2 (Lübker Golf Resort) ikke skal betales tilslutningsbidrag og kun betale halvdelen af den faste afgift i forhold til nuværende forbrugere. De øvrige høringssvars bemærkninger om bl.a. det fremlagte projektforslags indhold og beregningsforudsætninger giver efter forvaltningen vurdering ikke anledning til ændringer, idet forslaget er udarbejdet efter gældende regler og anerkendte regnemetoder. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. de fremsendte indsigelser og bemærkninger til projektforslaget tages til efterretning. 2. det fremlagte projektforslag af 11. december 2014 godkendes endeligt med følgende tilføjelser: a. den nye og billigere kampagnepris for tilslutning af nye forbrugere jf. NOFFs tilbud af 10. april 2015 tages til efterretning. b. kravet om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s bestemmelser om tilslutningspligt, som fortsat vil gælde. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse at administrationen anmodes om at udarbejde et udkast til administrationspraksis vedr. fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Fraværende: Per Dalgaard (O) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

10 10 of 33 Side 9 Bilag 1 Åben Projektforslag rev. 11. december 2014.pdf /14 2 Åben NOFF høringsnotat april /15 3 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune docx 69020/15 4 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune - NOFF-projektforslag.pdf 69024/15

11 11 of 33 Side Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Sagsnr.: 15/13786 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I forbindelse med udmeldingen om den forhøjede kvote flygtninge, som Syddjurs Kommune skal modtage i 2015, forventes det, at Syddjurs Kommune vil modtage 3,0 mio. fra 2 puljer. Sagsfremstilling I Borgmesterbrevet i forbindelse med udmeldingen om den forhøjede flygtninge kvote i 2015 i Syddjurs Kommune oplyses det, at der er ydes 2 former for tilskud til kommunerne. Syddjurs Kommunes kvote i 2015 er 142 flygtninge. Det første tilskud, investeringstilskuddet på 125 mio. kr. på landsplan fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder f.eks. midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 125 mio. kr. er kr. Det andet tilskud, det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. på landsplan vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen kr. pr. flygtning. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 200 mio. kr. er kr., som skal bruges til den integrationsmæssige indsats. Økonomi og organisatoriske konsekvenser: Tilskuddene ønskes brugt til følgende udgifter: Direkte ledelse på området Merudgift til integrationsmedarbejdere Ekstra sagsbehandlere i Ydelseskontoret og Jobcentret året ud Privat boligformidler I alt bevilling administrativ organisation kr kr kr kr kr. Grundet det forhøjede antal flygtninge er der behov for en opnormering ift. integrationsmedarbejdere og sagsbehandlere i Jobcentret og på Ydelseskontoret til at varetage indsatsen. Der er ligeledes behov for direkte ledelse på området, idet der er tale om et meget bredt og stort område, som dækker både den sociale- og beskæftigelsesmæssige indsats samt boligplaceringerne m.v. Med det forhøjede antal flygtninge følger et udvidet behov for boliger. Det er den privat boligformidlers opgave at hjælpe kommunen med at finde private udlejere, som vil leje ud til de nyankomne borgere. Ekstra tolkeomkostninger I alt bevilling tilbud til udlændinge kr kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, er der behov for køb af ekstra tolketimer. Ekstra boligudgifter kr.

12 12 of 33 Side 11 I alt bevilling kontante ydelser kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, vil kommunens omkostninger på boligområdet forventes at stige væsentligt. Indstilling Direktøren indstiller, 1. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Administrativ organisation (bevilling 10645) på 1,1 mio. kr. finansieret af kassen. 2. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16546) på 0,4 mio. kr. finansieret af kassen. 3. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Kontante ydelser (bevilling 16557) på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byråds godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker en udvidet regnskabsmæssig opfølgning på området ifbm regnskabsaflæggelsen 2015 Bilag 1 Åben Borgmesterbrev af 23. jan vedr. procedure for fordeling af flygtninge i /15

13 13 of 33 Side Adkomstændring af areal til Syddjurs Spildevand A/S Sagsnr.: 15/14260 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Syddjurs Spildevand A/S har ansøgt om adkomstændring til et areal beliggende Balevej 52A, 8544 Mørke. Arealet er en tidligere branddam, der skal ændres til et teknisk regnvandsbassin i forbindelse med separatkloakering i Bale by. Sagsfremstilling Syddjurs Spildevand A/S har søgt om adkomstændring til et areal i Bale by. Begrundelsen for arealoverførslen er, at Bale by er blevet separatkloakeret, og i den forbindelse skal der oprettes et regnvandbassin. Arealet, der søges overført, er en tidligere branddam, og arealet er tilhørende Syddjurs Kommune. Der er meddelt Syddjurs Spildevand dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 samt tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 3 i Bek. om vandløbsregulering og -restaurering m.v. til at etablere regnvandbassinet på matr. nre 5a, 5b, 6b, 6e, Bale By, Mørke, beliggende i Bale. Dispensationen er meddelt i medfør af Naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Klagefristen udløb den 27. april 2015, og der er ikke indkommet klager. Arealet er 467 m 2, og der er ikke tinglyst hæftelser eller servitutter på ejendommen. Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Det foreslås at overdrage arealet vederlagsfrit, idet arealet ikke er selvstændigt vurderet, og det skønnes, at arealet ikke udgør nogen selvstændig værdi. Syddjurs Spildevand A/S afholder alle omkostninger vedrørende overdragelsen, og forestår sagsbehandlingen vedrørende overdragelsen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arealet overdrages til Syddjurs Spildevand A/S vederlagsfrit, og at Syddjurs Spildevand A/S afholder samtlige omkostninger i forbindelse med overdragelsen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Bilag 1 Åben NBL 3-dispensation, Syddjurs Kommune - dispensation.pdf 72309/15 2 Åben Oversigtskort matr nr 5b Bale By, Mørke.pdf 72354/15 3 Åben Ansøgning om adkomstændring matrikel 5b med branddam i Bale 72351/15

14 14 of 33 Side Regnskab Djurs Mad I/S Sagsnr.: 15/14195 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014 for Djurs Mad I/S. Sagsfremstilling Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. 8 stk. 5 forelægges interessenterne Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune - til godkendelse. BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 OMKOSTNINGER Lønninger mv Forbrugsafgifter Vedligehold Personaleafhængige udgifter Fødevarer, emballage mv Administration og revision Afskrivninger Omkostninger i alt INDTÆGTER Indtægter i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. Djurs Mad I/S har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr. Heraf stammer 3,0 mio. kr. fra den arbejdskapital, som de to interessenter indskød ved selskabets dannelse, og de ca. 6,4 mio. kr. vedrører afskrivninger på bygninger og inventar. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2015, at overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære omkostninger i Bestyrelsen besluttede desuden, at det indstilles til de to interessenter, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som blev indskudt ved dannelsen af selskabet, skal tilbagebetales til interessenterne i Indstilling Direktøren indstiller til SÆ-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at:

15 15 of 33 Side Regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S godkendes. 2. Arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter i Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker svar på følgende spørgsmål til Djurs Mad: Økonomiudvalget ønsker bestyrelsens holdning og redegørelse om behovet for at have resten af den opsparede likviditet i selskabet især med fokus på den likviditet som er fremkommet fra afskrivninger. Da selskabet er gældfrit synes det overflødigt at den samlede likviditet fra afskrivninger forbliver i selskabet. Bilag 1 Åben Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S 72103/15 2 Åben Årsrapport Djurs Mad I/S 72102/15

16 16 of 33 Side Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Sagsnr.: 14/42653 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé NIRAS præsenterede Helhedsplanen for Hornslet for udvalget og følgegruppen i møde den 15. april Formand for Hornslet Distriktsråd Hans Nielsen deltog som følgegruppens repræsentant, der bestod af repræsentanter fra Distriktsrådet, Handelsstandsforeningen, idrætshallen og idrætsforeningen, skolen og forældrebestyrelsen. Sagsfremstilling De seneste års byudvikling i og omkring Hornslet har betydet, at der er behov for at opdatere den eksisterende helhedsplan for byen særligt med fokus på at sikre trafiksikkerheden og nem adgang til og fra midtbyen for de mange hundrede indbyggere, der hver dag pendler primært til Aarhus. Udvalget igangsatte derfor arbejdet med en ny helhedsplan i Hornslet i oktober Udviklingen af Hornslet har i de sidste ti år været styret af planer udarbejdet tilbage i I 2004 blev der udskrevet en konkurrence om en helhedsplan for bymidten. Det vindende projekt skitserede en række projekter for de centrale byrum ligesom en del af Tingvej blev omlagt med granit. Formålet med helhedsplanen for Hornslet er først og fremmest at tegne et samlet billede af de mange hel eller delvist gennemførte trafik- og byrumsprojekter samt at sikre, at grundlaget for kommende projekter svarer til fremtidens behov og ønsker hos borgerne. Hornslet oplever, at byens liv udspænder sig mellem skolen og idrætshallen, og ikke som den tidligere planlægning har dikteret, mellem kirken og stationen. Byens butiksliv har flyttet fokus fra Tingvej, som den primære handelsgade til Byvej, og i særlig grad krydset ved Byvej og Rosenholmvej. Etableringen af Letbanen, der forventes at åbne i 2017, betyder endvidere en bedre og hyppigere betjening af Hornslet Station og en større tilstrømning af pendlere. Der er derfor behov for at samle op på de eksisterende planer og skabe overblik over, hvilke tiltag der er nødvendige for at fastholde Hornslet som en attraktiv og velfungerende bosætnings- og handelsby. Følgende projekter har været drøftet i forbindelse med helhedsplanen: Tilslutning til motortrafikvejen. Færdiggørelse af Tingvej, herunder relaterede byrum. Omlægning af rundkørsel ved Birkevej. Stationsforbedringer i relation til letbane, herunder pendlerparkering. Omlægning af Byvej med mulighed for cykelvej. Forbedring af fodgængeres færdsel på Engvej, og nye stiforbindelser samt manglende forbindelser mellem eksisterende stier i og omkring Hornslet. De fleste af trafikprojekterne håndteres allerede i andre sektorplaner, og helhedsplanen peger alene på en prioritering af de forskellige trafikprojekter set fra byens behov. Trafiksikkerhedsprojektet for Rosenholmvej har haft stor fokus, både inden, under og efter arbejdet med helhedsplanen. Projektet indgår i helhedsplanen for fuldstændighedens skyld, men har ikke været drøftet i sig selv. Følgegruppens anbefalinger til en prioritering af enkelte byrums- og vejprojekter fremgår af helhedsplanen. Af byrumsprojekter står en forbedring af belægningen og etablering af en sikker cykelvej langs Byvej øverst på listen. Helhedsplanen for Hornslet fremlægges til udvalgets godkendelse og fremsendelse til byrådet med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne.

17 17 of 33 Side 16 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen organisatoriske eller økonomiske konsekvenser for nuværende. Helhedsplanens anbefalinger vil indgå i byrådets budgetforhandlinger. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Udvalget for Plan, udvikling og kultur overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller helhedsplanen for Hornslet til godkendelse 2. at den efterfølgende fremsendes til Udvalget for Natur, teknik og miljø med henblik på, at de konkrete initiativer i planen prioriteres i forbindelse med de kommende års trafikplanlægning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse Borgmesteren har orienteret om pågående drøftelser med Aarhus Kommune om alternative løsninger vedrørende krydsning af baneføringen. Bilag 1 Åben Helhedsplan for Hornslet. Endelig /15

18 18 of 33 Side Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Sagsnr.: 14/39054 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på møde i oktober måned 2014 på baggrund af dialog med repræsentanter for Rønde Distriktsråd og Rønde Handelstandsforening at udarbejde en helhedsplan for Rønde. Baggrunden for beslutningen var at skabe et opdateret og fremtidssikret grundlag for udviklingen af Rønde med udgangspunkt i de udfordringer, der opleves fra borgere, foreninger, erhverv og distriktsråd. Formålet med helhedsplanen er: At tegne et fælles billede af, hvad Rønde skal kunne, og hvad der skal til for at komme derhen (et fælles fundament) At bekrive projekter og handlingsplaner, som er væsentlige for Røndes udvikling At give Syddjurs Kommune et grundlag for at prioritere og sætte rammer for kommunale planlægnings- og anlægsaktiviteter i Rønde En forudsætning for udarbejdelsen af helhedsplanen har været at skabe et fælles fundament for den fremtidige udvikling af Rønde. Det fælles fundament består af vision, indsatsområder og projekter og skal fungere som en fælles ramme, prioriteringsgrundlag og strategi for både borgerdrevne såvel som kommunale projekter. En følgegruppe bestående af repræsentanter fra Distriktsrådet, Handelsstandsforeningen, Rønde Uddannelsesråd, idrætsforeningen og Hotelrådet har fulgt processen og deltaget aktivt i dialogmøder og interviews. Helhedsplanen er udviklet i tæt dialog med borgerne i Rønde, der er blevet inddraget i to trin: Indledningsvis er der gennemført omkring 30 interviews med borgere og repræsentanter fra institutioner, erhvervs- og handelsliv i Rønde. Der er gennemført personlige interviews med en lang række nøglepersoner, og gruppeinterviews med studerende fra byens to gymnasier. Endelig har der været åbne interviews med interesserede i Rønde Midtby og Rønde Idrætscenter henholdsvis en lørdag formiddag på Kaløtorvet og en tirsdag eftermiddag i Rønde Idrætscenter. Udsagn fra de mange interviews tegnede konturerne af tre elementer, der skal indgå i visionen for og udviklingen af Rønde: Rønde som handelsby Rønde som uddannelsesby Rønde som porten til Nationalparken/en grøn by Herefter blev der afholdt to dialogmøder, hvor interesserede borgere rekrutteret under interviewrunderne deltog. Det første dialogmøde tog udgangspunkt i forslaget til det fælles fundament. Borgerne udviklede her en række konkrete projekter. På det andet dialogmøde blev projekterne viderebearbejdet og konkretiseret yderligere.

19 19 of 33 Side 18 Resultatet af dialogmøderne og den indledende kortlægning af det fælles fundament udgør fundamentet for en ny helhedsplan for Rønde og sætter en fælles ramme og retning for de igangværende og fremtidige projekter i Rønde. Sagsfremstilling NIRAS præsenterede det færdige udkast til en Helhedsplan for Rønde Midtby for udvalget og følgegruppen på udvalgsmødet den 15. april Formand for Rønde Distriktsråd Carsten Skivild, Formand for Rønde Handelsstandsforening René Poulsen, Formand for Hotelrådet Finn Olsen, medlem af Rønde Uddannelsesråd Kim Qvist deltog som følgegruppens repræsentanter. Helhedsplanen for Rønde har fokus på Røndes fremtidige udvikling og omfatter de aspekter af byen, som deltagerne i interviews, voxpops og dialogmøder har været med til at udpege. De forskellige input danner grundlag for en vision for Rønde, som indeholder tre hovedoverskrifter: Rønde som handelsby Rønde som uddannelsesby Rønde som porten til Nationalparken/en grøn by Billedet af Rønde er kvalificeret og nuanceret gennem de projekter, borgerne har udvalgt, og helhedsplanen indeholder ud over et overordnet strategisk niveau også konkrete forslag til projekter, der vil kunne understøtte visionen. Næste skridt bliver for byrådet sammen med byens borgere, brugere og foreninger over de kommende år at realisere og understøtte disse visioner for Rønde. Her er byrådet allerede langt i samarbejdet med områdets uddannelses- og vidensinstitutioner om såvel konkrete indsatser som udarbejdelsen af en Strategi for Kalø Campus , der skal videreudvikle Rønde og Kalø som et kraftcenter for viden og uddannelse i Syddjurs Kommune. Byrådet vil på baggrund af helhedsplanen tage stilling til, hvilke konkrete initiativer, der kan understøtte henholdsvis Rønde som handelsby og Rønde som grøn by, ligesom igangværende initiativer i videst muligt omfang skal understøtte helhedsplanens visioner for Rønde. Det er udvalgets vurdering, at særligt visionen om Rønde som handelsby på kort sigt vil kunne understøttes effektivt med følgende omkostningslette tiltag, som afdelingen på denne baggrund anbefaler igangsat: Revision af lokalplan 306 med henblik på at sikre, at planen er tidssvarende Tilpasning af administrationen af skilte- og facademanualen for Syddjurs Kommune således, at den på bedst mulig vis understøtter kommunens stærke handelsbyer og handelsgader Forbedret henvisning til parkeringsmuligheder omkring Hovedgaden Udarbejdelse af konkret og fokuseret plan for Hovedgaden med særligt henblik på trafiksikkerhed, overgange, tværgående forbindelser og god og tryg tilgængelighed for både gående, cyklister og kørende. Et eventuelt efterfølgende anlægsprojekt for Hovedgaden vil skulle ledsages af en egentlig anlægsbevilling. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende.

20 20 of 33 Side 19 Indstilling Direktøren indstiller 1. at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller Helhedsplanen for Rønde Midtby godkendt som grundlag for den fremtidige udvikling af Rønde, og at helhedsplanen fremsendes til byrådets endelige vedtagelse At der herudover: a. udarbejdes en plan for Hovedgaden i Rønde b. udarbejdes et oplæg til en revision af Lokalplan nr. 306 for Rønde Midtby, der svarer til de aktuelle udviklingsønsker for midtbyen c. opsættes henvisningsskilte til parkeringspladser i bymidten eller, at skiltningen på anden måde forbedres. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Helhedsplan for Rønde Midtby. NIRAS 60069/15

21 21 of 33 Side Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget behandlede i møde den 15. april 2015 de indkomne ansøgninger til Landsbypuljen Fristen for ansøgninger til Landsbypuljen 2015 var sat til den 20. januar På baggrund af sagens udsættelse blev fristen administrativt forlænget til den 31. marts Kun annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Der vil derfor være en forventning om en ansøgningsrunde nr. 2. De ændrede tilskudsregler samt det øgede kendskab til puljen har betydet en ekstraordinær stor søgning, og der er indkommet langt flere ansøgninger, end der er midler til. På baggrund af de ændrede regler for moms foreslås strategien for Landsbypuljen 2015 ændret i forhold til tilskud til nedrivninger, så der gives et delvist tilskud på 50 %, dog maks kr. pr. ejendom. På baggrund af de ændrede tilskudsregler og den store søgning til puljen foreslås strategien for Landsbypuljen 2015 ændret i forhold til prioriteringen af tilskud til bygningsforbedringer. Ændringerne er så principielle, at strategien fremsendes til byrådets fornyede godkendelse. Udvalget besluttede på denne baggrund at udskyde behandlingen af de indkomne ansøgninger, med undtagelse af Søby Forsamlingshus, som udvalget besluttede at give kr. i tilskud. Udvalget godkendte i møde den 15. april 2015 desuden den prioriterede liste over ansøgninger, så midlerne i princippet kan uddeles, så snart byrådet har godkendt den ændrede strategi. Sagsfremstilling Af de i alt 4,3 mio. kr. er de 1,8 mio. kr. på nuværende tidspunkt disponeret. Der resterer således i alt 1,5 mio. kr. til nedrivninger og 1 mio. kr. til bygningsforbedring. Da Syddjurs Kommune ikke kan fratrække moms på nedrivninger er det foreslået at ændre strategien, så der fremadrettet kun ydes et delvist tilskud til nedrivninger på 50 %, dog maks kr. pr. ejendom. Udvalget for Plan, udvikling og kultur godkendte i møde den 15. april 2015 at ændre strategien på dette punkt. Ændringen er så principiel, at den skal godkendes af byrådet. De ændrede regler for tilskud, særligt til forsamlingshuse, har betydet en ekstra stor søgning til puljen. Da midlerne i de tidligere indsatspuljer og Landsbypuljen 2014 alt overvejende har været brugt på nedrivninger, er det derfor foreslået, at der flyttes kr. fra nedrivninger til bygningsforbedringer, så det resterende beløb til nedrivninger i alt vil være kr., mens der vil være 2,5 mio. kr. til rest til bygningsforbedringer. Denne ændring af prioriteringen af midler til bygningsforbedring skal godkendes af byrådet. Såfremt den nuværende strategi for Landsbypuljen 2015 følges, betyder det, at der ikke vil være midler til uddeling til bevaringsværdige bygninger. Dette er ikke i overensstemmelse med den godkendte bevaringsstrategi og det foreslås derfor, at de kr. reserveres til bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger.

22 22 of 33 Side 21 Denne ændring af prioriteringen af midler til bygningsforbedring skal ligeledes godkendes af byrådet. Ansøgninger fra forsamlingshuse overstiger stadig puljens størrelse. Det foreslås derfor, at forbedring af tilgængelighed, herunder handicaptoilet og niveaufri adgang skal prioriteres højere end istandsættelse af klimaskærm med videre. Det foreslås at der ikke ydes fuldt tilskud til bygningsforbedring, så flest mulige ansøgere kan tilgodeses. Denne ændring af prioriteringen af midler til forsamlingshuse skal godkendes af byrådet. Udvalget godkendte i møde den 15. april 2015 den prioriterede liste over ansøgninger. Listen er vedlagt som bilag. Nedrivninger Såfremt Byrådet godkender den ændrede strategi for Landsbypuljen 2015 foreslås tilskud til nedrivninger fordelt således: 1 Lufthavnsvej 50 % maks kr. 2 Skrejrupvej 50 % maks kr. 3 Storkevej 50 %, maks kr. 4 Slotsgade 50 %, maks kr. 5 Auningvej 50 %, maks kr. 6 Hovdigevej 50 %, maks kr. 7 Molsvej 2 50 %, maks kr. Såfremt byrådet godkender ændringen af reglerne for tilskud til nedrivning orienteres ansøgerne, da ændringen kan have betydning for deres ansøgning, og dermed for den prioriterede oversigt. Bygningsforbedring I henhold til strategien for Landsbypuljen 2015 prioriteres tilskud til bygningsforbedring i områder, hvor der er en igangværende eller planlagt byfornyelse. Det foreslås, at der ydes tilskud på kr., svarende til 50 % af de samlede udgifter, til bygningsforbedring af Bredgade 13, Kolind, der er omfattet af områdefornyelsen af Kolind Midtby Udvalget besluttede i møde den 15. april 2015 at yde Søby Forsamlingshus tilskud på kr. Tilskud til de øvrige forsamlingshuse foreslås fordelt således: 1. Balle Borgerstue kr. delvist tilskud til handicaptoilet /udvendige bygningsarbejder 2. Mygind kr. delvis tilskud til handicaptoilet 3. Hyllested kr. delvis tilskud til handicaptoilet og ramper 4. Rostved kr. delvis tilskud 5. Strands kr. delvis tilskud 6. Bytinget kr. delvis tilskud 7. Helgenæs kr. delvis tilskud 8. Dagstrup kr. delvis tilskud 9. Dråby kr. delvis tilskud Såfremt Byrådet godkender den ændrede strategi for Landsbypuljen 2015 foreslås tilskud til bevaringsværdige bygninger fordelt således: 1. Østergårdsvej - delvis tilskud kr. 2. Gl. Stationsvej - delvis tilskud kr. 3. Drammelstrup - delvis tilskud kr.

23 23 of 33 Side Molsvej - delvis tilskud kr. 5. Gl. Krovej - delvis tilskud kr. 6. Dejret Bygade - delvis tilskud kr. Såfremt udvalget ønsker at have midler til en 2. ansøgningsrunde, foreslås det at yde tilskud til de første tre forsamlingshuse (tilgængelighed) og til de første fire bevaringsværdige ejendomme. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Landsbypuljen 2015 er på 4,3 mio. kr., heraf er de 2 mio. kr. afsat til bygningsforbedring, mens der er afsat 2,3 mio. kr. til nedrivninger. Af de 2,3 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt forbrugt/disponeret kr. til nedrivning: Tilskud til nedrivning af Dråby Kærvej 9, kr. Tilskud til opkøb og nedrivning af Drasbekgade 12 i Kolind kr. Af de 2 mio. kr. til bygningsforbedring er der på nuværende tidspunkt forbrugt/disponeret 1 mio. kr. til bygningsforbedring: Tilskud til Genbyg Hovedgaden i Mørke, kr. Tilskud til bygningsforbedring af Ebeltoftvej 2 og 5 i Mørke, kr. Der resterer således 1,5 mio. kr. til nedrivning, og 1 mio. kr. til bygningsforbedring. Godkender byrådet den foreslåede ændring af strategien flyttes kr. fra nedrivninger til bygningsforbedringer. Der vil da være 1 mio. kr. til rest til nedrivninger, hvor der ydes et delvist tilskud på 50 %, maks kr., 1 mio. kr. til forsamlingshuse, hvor tilskud til tilgængelighed prioriteres højest samt kr. til bevaringsværdige bygninger, hvor bevaringsværdige bygninger omfattet af lokalplan prioriteres højest. Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer. LBK nr. 863 af 03/07/2014 samt Lov om ændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lov nr af 16/12/2014. Indstilling Direktøren indstiller at nedenstående ændringer af strategien for Landsbypuljen 2015 fremsendes til byrådets godkendelse 1. Der gives delvist tilskud til nedrivning på maks. 50 %, dog maks kr. pr. ejendom 2. Der flyttes kr fra nedrivninger til bygningsforbedringer 3. Der reserveres kr. til bevaringsværdige bygninger 4. Tilskud til forsamlingshuse prioriteres til tilgængelighed, herunder handicaptoilet. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Ansøgninger Landsbypuljen Prioriteret oversigt. Revideret april /15

24 24 of 33 Side 23 2 Åben Alle ansøgninger om nedrivning /15 3 Åben Alle ansøgninger bevaringsværdige bygninger 16648/15 4 Åben Alle ansøgninger. Forsamlinghuse. Tilskud til Bygningsforbedring /15 5 Åben Bredgade 13, Kolind. Tilskud til bygningsforbedring. Landbypuljen /15 6 Åben Trælgårdshøjvej 1 i Mørke. Tilskud til bygningsforbedring /15 7 Åben Dejret Bygade 19. Bygningsforbedring /15 8 Åben Landsbypuljen Behandling af indkomne ansøgninger 60546/15 9 Åben Alle ansøgninger. Boliger og erhverv. Tilskud til bygningsforbedring 16631/15

25 25 of 33 Side Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Sagsnr.: 15/6455 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé DGI Karpenhøj har søgt om udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning for nyopførelse af i alt 770 m² nye bygninger, samt etablering af en mountainbikebane. Udvalget for Plan, udvikling og kultur har den 15. januar 2014 igangsat planlægning for bygningsmæssige udvidelser og ændringer på DGI Karpenhøj. Der har været afholdt en forudgående offentlig høring i august og september I løbet af den fire uger lange forudgående offentlige høring modtog afdelingen ét indlæg, som omhandler et spørgsmål om vejadgang, som lokalplanen ikke kan regulere. Derfor har indlægget ikke medført, at der fremgår noget særligt om vejadgang i planforslagene, ud over det faktum, at Karpenhøj i dag har vejadgang fra Dragsmurvej. Planforslagene, Lokalplan nr. 375 og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013, har været i otte ugers offentlig høring i perioden den 3. februar til 31. marts Sagsfremstilling Lokalplan nr. 375 og kommuneplantillæg nr. 13 giver mulighed for byggeri og anlæg, indenfor en ramme på m² etageareal for det samlede byggeri til ikke-landbrugsmæssige formål på ejendommen. Lokalplanens område udgør et areal på ca. 8 ha, som skal forblive i landzone. I høringsperioden er der indkommet i alt to indsigelser fra en af de nærmeste naboer samt fra Dansk Naturfredningsforening, Syddjurs. Indsigelserne, der omhandler emnerne; mountainbike bane, parkeringsarealer og vejforhold, bebyggelsens omfang og placering, bonusvirkning, aktiviteter i delområde C, larm fra aktiviteter, skiltning har givet anledning til enkelte tilføjelser til lokalplanens bestemmelser vedrørende anlæg af parkeringsarealer og anlæg af en Mountainbike teknikbane. Dette er beskrevet i det vedlagte indsigelsesnotat. Der er desuden indkommet et bemærkningsnotat fra Museum Østjylland, hvori det bekræftes, at det i lokalplanen beskrevne afsnit om Museumsloven er tilstrækkeligt. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at de vedlagte planer vedtages endeligt, med de i indsigelsesnotatet beskrevne ændringer. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Hans Christian Baltzer (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker mountainbikebanen ud af planen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Jørgen Brøgger ønsker etableret et forbud mod brug af banen fra solnedgang til kl. 08 efterfølgende dag.

26 26 of 33 Side 25 Kai Pedersen og Jan Fischer kan ikke tiltræde indstillingen. Bilag 1 Åben Indsigelsesnotat. Lokalplan nr /15 2 Åben Lokalplan 375: DN Syddjurs bemærkninger _lp375_bemærkninger.docx 60566/15 3 Åben Bemærkninger til forslag til lokalplan 375 og tillæg 60559/15 4 Åben Hørringssvar fra Museum Østjylland 46476/15 5 Åben Karpenhøjs kommentarer vedr. MTB teknikbane 63207/15 6 Åben Forslag til LP375, KPT /15

27 27 of 33 Side Projekt Smart Community og bevilling fra kampagnen Yderkommune på Forkant Sagsnr.: 15/15043 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget bekræftelse på bevilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på kr. i medfinansiering til Projekt Smart Community i Syddjurs Kommune. Projektet er et analyse og strategiarbejde, der skal udarbejdes inden udgangen af 2017 med en samlet budgetramme på 1 mio. kr. Det indstilles til økonomiudvalget, at Syddjurs Kommune deltager i projektet, og godkender projektets plan for budget og finansiering. Sagsfremstilling Den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune ønskes løftet op på et niveau, som tilgodeser såvel erhvervslivets og borgernes som turisternes behov for adgang til tidssvarende højhastighedsbredbånd. Som led i dette arbejde afsatte Syddjurs Kommune december 2013 en ressourceperson og bevillinger til at understøtte den overordnede målsætning - at højhastighedsnettet skal bane vejen for at skabe et digitalt grundlag, for at kunne understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune og samtidig: afdække nye muligheder, være kontaktled til foreninger og sammenslutninger, tage initiativ til møder, præsentationer og opsøgende virksomhed for at præsentere og informere om konkrete digitale, kommunikative og velfærdsteknologiske initiativer, søge midler til særlige målrettede initiativer, støtte potentielle ambassadører og initiativtagere i lokalområder. For at understøtte indsatsen godkendte økonomiudvalget den 19. februar 2015, at der blev indsendt ansøgning til kampagnen Yderkommune På Forkant, v/ Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, KL og Realdania. Syddjurs Kommune har modtaget bevillingsbrev på ,- kr. svarende til 50 % af udgifterne til støtte for en analyse- og strategiproces og -plan, der fokuserer på styrkelse af iværksætteri og bosætning og skal gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter og rådgivere. Bevillingen kræver, at Syddjurs Kommune supplerer med ,- kr. samt medarbejderressourcer kapitaliseret til minimum kr. Betingelserne for bevillingen er desuden, at: analyse og strategiarbejdet gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen af 23. februar 2015 Udbudsmaterialet, herunder opgave/ projektbeskrivelsen, skal godkendes af parterne bag projektet, herunder valg af eksterne konsulenter og endelig konsulentens projektformulering. Syddjurs Kommune deltager aktivt i kampagnens netværks- og erfaringsudvekslingsaktiviteter. Kampagnesekretariatet Yderkommuner på Forkant indgår med 1 til 2 personer i projektets styregruppe. Bevillingen udløber Formålet med Smart Community projektet i Syddjurs Kommune er at skabe grundlag for en større forståelse af digitaliseringens og erhvervslivets og civilsamfundets indvirkninger på hinanden. Projektet skal vise mulighederne for samarbejde på tværs af ovenstående og herigennem være med til at skabe vækst, beskæftigelse og udvikling til gavn for Syddjurs Kommune i fremtiden.

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18.00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere