Leca produktion Grønt regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leca produktion Grønt regnskab"

Transkript

1 Leca produktion Grønt regnskab Leca Weber A/S Saint-Gobain Hinge & Ølst

2 Indhold Udtalelser til Grønt Regnskab 3 1 Indledning 5 2 Basisoplysninger Miljøgodkendelser Hinge Ølst De væsentlige ressource- og miljømæssige forhold 6 3 Ledelsens redegørelse Valgte oplysninger Miljøpolitik, målsætninger, mål og resultater Leverandører Medarbejderinddragelse Arbejdsmiljø Vilkårsovertrædelser og afhjælpning af disse Klager Afvigelser i forhold til sidste grønne regnskab 8 4 Miljøforhold Hinge Ølst 11 5 Resumé af egenkontrol Hinge Ølst 13 2/13

3 Saint-Gobain Weber A/S att. Anne Mette Nielsen Vi har 18. marts 2011 modtaget udkast til grønt regnskab for 2010 for Saint-Gobain Weber A/S. Favrskov Kommune skal (i henhold til 17 i bekendtgørelse af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger) vurdere kvaliteten af miljødata-delen og sende virksomheden en udtalelse herom. Favrskov Kommune kan i den anledning oplyse, at vi finder kvaliteten af miljødata acceptabel og ikke har yderligere bemærkninger. Venlig hilsen Erik Pedersen civilingeniør Natur og Miljø Direkte: Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK Hovednummer: Postadresse Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DK 3/13

4 4/13

5 1 Indledning Det grønne regnskab er udarbejdet i henhold til Bek. nr. 210 af 3.marts Det er S-G Weber A/S Hinges 7. grønne regnskab og S-G Weber A/S Ølsts 4. Regnskabet er udarbejdet for regnskabsåret 1/ til 31/ Regnskabet omfatter produktionerne i Hinge og Ølst. Der indvindes plastisk ler fra egne lergrave og graveområderne efterbehandles successivt til naturområde ud fra en samlet efterbehandlingsplan. Leret graves med dozere og transporteres ind til fabrikkerne med transportbånd. Leret tilsættes additiver hovedsageligt i form af restprodukter fra anden industri, hvorefter det æltes, tørres og brændes. Under brændingen indblæses dolomit/kalkpulver for at forbedre brændeprocessen med en samtidig reducerende effekt på SO 2 i røggasserne. I Ølst er der installeret et posefilter med hydratkalk for at reducere udledningen af SO 2, HF og HCl. I Hinge indblæses hydratkalk i røggaskanalerne med samme formål. Som brændsel anvendes kul, kød- og benmel, gas samt diverse faste og flydende affalds- og biobrændsler. Endvidere laves der forsøg med forskellige typer affalds- og bio brændsler. Letklinkerne sigtes/sorteres og udleveres i bulk eller sække, hvorefter de transporteres fra virksomheden med landevejstransport. Virksomhederne har ca. 75 ansatte på begge fabrikker. Der produceres 24 timer i døgnet (3 skift), og der foretages rutinemæssig nedlukning af produktionen i 2-3 uger i vinter- og industriferien samt i perioder med afsætningsnedgang. Aktiviteter som ligger ud over produktion og læsning foregår normalt indenfor almindelig arbejdstid - det vil sige i tidsrummet Basisoplysninger Virksomhedens navn og beliggenhed: S-G Weber A/S Hinge Randersvej Randers SV S-G Weber A/S Ølst Ølstvej Randers SV S-G Weber A/S ejes af: Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S Les Miroirs 18 Avenue d Alsace Courbevoie Frankrig CVR-nr.: Hinge: P-nummer: Ølst: P-nummer: Bestyrelse for S-G Weber, Danmark A/S: Jonas Gustaf Cronqvist (Formand) Michael Selmer Frederiksen (Økonomichef) Poul Steen Rasmussen (Adm.direktør) Erik Skjøth Petersen (medarbejderrepræsentant) Lisbeth Kamp Strandgård (medarbejderrepræsentant) Daglig ledelse af S-G Weber Hinge & Ølst: Fabrikschef Jo Gunnar Håkonsen Virksomheden er den certificeret efter ISO 14001:2004 af Bureau Veritas Certification. Tilsynsmyndigheder: Hinge: Favrskov Kommune Torvegade Hammel Ølst: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Tilsynsmyndigheden vurderer kvaliteten af miljødata og giver en udtalelse, som indgår i det grønne regnskab. Virksomhedens branchebetegnelser: Fremstilling af varmeisolerende/ildfaste keramiske produkter Fremstilling af andre mineralske produkter (ikke-metal). Virksomhedens listebetegnelse og art: B103: Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m 3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m 3. (i) Regnskabet er udarbejdet af: Geolog Anne Mette Nielsen Det grønne regnskab findes på hjemmesiden: 5/13

6 2.1 Miljøgodkendelser Virksomheden er godkendt efter Miljølovens kapitel 5. Godkendelsen for Hinge er gældende fra 6. november 2003 med tillæg og revurdering fra 26. april Godkendelsen for Ølst er gældende fra 6. juli 2005, med tillæg og revurdering fra 26. juni Godkendelserne omfatter hele virksomhedens produktionsanlæg, men ikke virksomhedens råstofgravning. Virksomheden udleder ikke procesvand til recipient. Virksomheden udleder overfladevand og sanitært spildevand efter forudgående rensning. Der er ingen offentlig kloaktilslutning i området Hinge Alle virksomhedens miljøgodkendelser blev i 2003 erstattet af en samlet godkendelse efter kapitel 5. Der er udarbejdet et tillæg og godkendelsen er revurderet den 26. april Alle vilkår er samlet i tillægget Ølst Alle virksomhedens miljøgodkendelser blev i 2005 erstattet af en samlet godkendelse efter kapitel 5. Der er udarbejdet et tillæg og godkendelsen er revurderet den 26. juni Alle vilkår er samlet i tillægget. Tilladelser i lergravene. Århus Amt har givet gravetilladelse for en 10 årig periode i juli Gravetilladelsen blev givet ud fra Amtets Regionplan (2001) og en VVM-undersøgelse, som blev udført i (Hinge og Ølst) Århus Amt har 21/ givet tilladelse til forøgelse af gravedybden i lergraven på matr. nr. 3m m.fl. Hinge By, Nr. Galten m.fl. (Hinge) 2.2 De væsentligste ressourceog miljømæssige forhold Virksomheden indvinder råstof fra den tilstødende lerforekomst, hvorved ændringer i landskabsbilledet naturligvis vil forekomme. Endvidere har virksomheden et energiforbrug hovedsageligt fra fossile-, bio- og affaldsbrændsler. Hinge: Tilladte affaldsbrændsler, -tilslag og -råvareerstatning i 2010 type producent tilladt mgd. t affaldskode anvendelse godkendt status Kulstøv Hoesch brændsel permanent Sprit Dong Dong brændsel forsøg Sprit Novo Novo brændsel permanent Alfa laval-vand Alfa laval brændsel/ vanderstatning permanent Kød- og benmel Daka brændsel permanent Opløsningsmidler Leo, PKC, FEF, Polypeptide brændsel permanent Malingpulver Stena Miljø brændsel permanent Malingpulver Dansk Special Affald brændsel permanent Aktivt kul Friesendahl brændsel permanent Valseslam Salzgitter tilslag permanent Valseslam Stålvalseværk tilslag permanent Blegejord Århus Olie tilslag permanent Blegejord Paramelt tilslag permanent Blegejord Sio Arras tilslag permanent Blegejord Unimills tilslag permanent Blegejord Wilmar tilslag permanent Metalhydroxidslam ESØ tilslag permanent Metalhydroxidslam B&O tilslag permanent Ølst: Tilladte affaldsbrændsler, -tilslag og -råvareerstatning i 2010 type producent affaldskode anvendelse godkendt status Kulstøv Hoesch Brændsel permanent Sprit Novo Stena Miljø Brændsel permanent Opløsningsmidler Popep Brændsel permanent Alfa laval-vand Alfa laval Brændsel permanent Opløsningsmidler Leo Pharma Brændsel permanent Opløsningsmidler Axellia Brændsel permanent Opløsningsmidler PKC Brændsel permanent Malingspulver Dansk Special Affald Brændsel permanent Malingspulver Stena Miljø Brændsel permanent Kød- og benmel Daka Brændsel permanent Fluff Albra Brændsel permanent Lightends DOG Brændsel forsøg Fueldestilat Stena Sverige Brændsel forsøg Aktivt kul Friesedahl Brændsel permanent Træflis-aske Skive fjernvarme værk Brændsel forsøg Bundslagge (-kondensat) Akzo Nobel råvareerstatning permanent Poleraffald B&O råvareerstatning permanent Aluminium hyd.slam B&O råvareerstatning permanent Metal hyd.slam B&O råvareerstatning permanent Metal hyd.slam Aluscan råvareerstatning permanent 6/13

7 3 Ledelsens redegørelse 3.1 Valgte oplysninger I regnskabet indgår oplysninger, som kræves i Bek. nr. 210 samt en opgørelse af stoffer, forbrug samt andre forhold, der er opstillet vilkår og grænser for i virksomhedens miljøgodkendelse. På fabrikken i Hinge er lugt og støj ikke opgjort, da det ikke anses for sandsynligt, at grænseværdierne overskrides uden for virksomhedens område. Dels er der ikke væsentlige lugtgener internt på virksomheden, dels er nærmeste naboer beliggende ca. 300 m fra den aktive lergrav og ca. 600 m fra produktionsanlægget. På fabrikken i Ølst er støj heller ikke opgjort, da det ikke anses for sandsynligt at grænseværdierne overskrides uden for virksomhedens område. Konkurrencefølsomme data er angivet som indekseret mængde pr. kubikmeter letklinker. Reference år er Der er valgt samme reference år for begge fabrikker. 3.2 Miljøpolitik, målsætninger, mål og resultater Virksomheden har et kvalitets- og miljøledelsessystem efter henholdsvis DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO I nedenstående tabel ses årets resultat af miljøledelsen. 3.3 Leverandører Virksomheden stiller miljøkrav til leverancer, men der stilles ikke krav til leverandørers miljøstyring. 3.4 Medarbejderinddragelse Miljøtiltag både påvirkning af ydre miljø og arbejdsmiljø, debatteres på samarbejds- og sikkerhedsudvalgsmøder samt ved driftsmøder i de respektive afdelinger. Miljøpolitik og målsætning for Saint-Gobain Danmark Mål for produktion Hinge og Ølst 2010 Politik Målsætning Mål Bemærkninger Produktion: Fokus på reduktion af væsentligste miljøpåvirkninger. Optimere energitunge processer inkl. ny investeringer Samarbejde med kunder for at øge fokus på reduktion af klima- og miljøpåvirkninger. Ansvarlighed i selskabets dispositioner. Substituere fossile brændsler og -råvarer. Reducere affaldsmængde til deponi. Fokusere på emissioner fra afkast mv. Reduktion af specifikt elforbrug (Hinge/Ølst/Gadbjerg) - Identificere 10 tiltag, og gennemføre 5 Ikke målsat Ikke målsat Reduktion af specifik CO2-udledning med 10 % i forhold til 2009 Identificere og måle de primære miljøgener som påføres Ølst By. Identificere nødvendige tiltag. Udvikling/produkt/salg: Miljøvurdere nye produkter. Ikke målsat Fremme miljøvenlige Ikke målsat konstruktioner Fokus på adfærd: Efterbehandler lergraven Ikke målsat successivt til naturområde. Fører en åben kommunikation internt- og Ikke målsat eksternt. Motiverer og uddanner Ikke målsat medarbejderne løbende. Kortlægning af el-forbrug i proces 2 er næsten færdig, og det viser sig at det er afstøvning, som udgør det største forbrug. Kortægning/undersøgelse af støvtransport har vist nogle propper og givet anledning til en investerings ansøgning i 2011, så anlægget optimeres. Der arbejdes løbende med substituering af råvarer og brændsler (Ikke relevant for Exclay, men målsat i Premix) Ikke reduceret som ønsket: Primær årsag er den forsinkede opstart med kød og benmel som alternativt brændsel. Øget energi forbrug pr. ton indfødt ler og lav produktivitet i første halvår af 2010 er også årsag til det øgede CO 2 udledning pr. m 3. Hvis vi på et senere tidspunkt skal komme videre, vil der skulle laves eksperimenter hos Force Technology. Der er beplantningsplaner for afsluttede områder Der afholdes systematisk beredskabsøvelser 7/13

8 3.5 Arbejdsmiljø Sikkerhedspolitik og målsætning for Saint-Gobain Danmark Mål for produktion Hinge og Ølst 2010 Politik Målsætning Mål Bemærkninger Arbejdsplads: Sikker arbejdsplads, hvor medarbejdernes helbred og velfærd er i centrum. Fokusere på sikkerhedsforhold i nye bygninger, processer og procedurer, produkter samt anvendelsesområder. Ansvarlighed i selskabets dispositioner. Undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos interne og eksterne medarbejdere. Forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos interne og eksterne medarbejdere samt hos kunder. Føre en åben kommunikation internt og eksternt. Motivere og uddanne medarbejderne løbende. Nye tiltag Fokus på adfærd (EHS): Reducere antal arbejdsulykker i forhold til 2010 Øget bevidsthed hos medarbejdere omkring typer af arbejde som kræver ekstra opmærksomhed Udføre sikkerhedsbesøg (sikkerhedssamtaler og observationer) hos medarbejdere i produktion/vh 4-timers kursus i sikkerhed for alle medarbejdere. Sikker arbejdsplads, hvor medarbejdernes helbred og velfærd er i centrum. Der afholdes beredskabsøvelser. 3.6 Vilkårsovertrædelser og afhjælpning af disse Ølst: Der er ikke gennemført præstationsmålinger på fabrikken, da der kun var 2 måneders drift. Der er lavet præstationsmålinger i Der har været overskridelser på de kontinuerte røggasmålinger af HCl, CO, NO x og støv. Produktionen styrer driften efter udledningerne af HCl og NO x og grænseværdierne er blevet beregnet af produktionen ud fra dagens brændselssammensætning de grænseværdier, som der efterfølgende kontrolleres op i mod, er beregnet ud fra et månedsgennemsnit af brændsel pr. driftstime. Grænseværdien gældende for en aktuel dag kan godt være overholdt, selvom det umiddelbart ser ud til, at den er overskredet ved sammenligning med et månedsgennemsnit. Dette kan pt. ikke eftervises og da driften er ophørt pr. 1/2-2011, vil der ikke blive arbejdet videre med problematikken. Støv og CO overskridelser er sket i forbindelse med opstartsproblemer i januar og driftsforstyrrelser. Hinge: Der er ikke gennemført præstationsmålinger for støv på silo og båndgange, da der er indført kontinuert overvågning og poserne i støvfiltret skiftes, når der registreres ikke tilladte støvmængder i afkastene. I 2009 viste præstationsmålingerne på røggasserne for høje værdier af HF, dette problem ses i målingerne for 2010 løst, idet der tilsættes hydratkalk til røggasserne. Der er installeret kontinuerte målinger på røggasserne og det kan konstateres, at der er mange overskridelser af grænseværdien for støv. Grænseværdien er sænket fra 100 mg/nm 3 til under 50 mg/nm 3 i forbindelse med revurderingen af miljøtilladelsen i juni. Den lave grænse er anvendt for hele året, hvilket giver et værre billede af overskridelserne i det første halvår end det reelt burde være, men giver et klart billede af årets og tidligere års problemer. Der har været stærk fokus på elektrofiltrenes vedligeholdsmæssige tilstand i 2010 og der er investeret et million beløb i renovering af filtret på ovn 5. Dette kan ses af de forbedrede måleresultater på ovn 5 s røggasser i efteråret og i februar Der er gennem de seneste 1½ år lavet undersøgelser af elektrofiltrene på ovn 1 og 5 af et eksternt firma og deres anbefalinger mht. ombygning og vedligehold er og vil blive fulgt. Støvemissionerne vil i 2011 blive overvåget i et nyanskaffet online system og relevante tiltag ved overskridelser af grænsen vil blive iværksat. Ovenstående burde have givet anledning til en handlingsplan, som skulle have været tilsendt tilsynsmyndigheden. Dette er beklageligvis ikke sket, men det er der rettet op på i marts Der har endvidere været en overskridelse af CO grænsen, hvilket skyldes driftsforstyrrelser. På ovn 5 har der været 2 overskridelser af HCl grænsen, hvor årsagen er ukendt. Dette fjernes ved konstant tilsætning af hydratkalk til røggasserne i fremtiden. 3.7 Klager Hinge: Ingen klager. Ølst: Der har været en klage fra beboerne i Ølst by i forbindelse med opstart af fabrikken i januar. Der har kun været drift i 2 måneder på værket i 2010, så klagerne er blevet diskuteret med tilsynsmyndigheden, men et planlagt møde med beboerne i byen er ikke blevet gennemført. 3.8 Afvigelser i forhold til seneste grønne regnskab Regnskabet er tilpasset den nye bekendtgørelse. 8/13

9 4 Miljøforhold 4.1 Hinge Energiforbrug: Naturgas 1 MWh/m 3 0,0131 0,0328 0,0428 0,0278 0,0150 0,0144 Indeks (2002) % 100,0 249,8 325,9 211,9 114,4 109,5 Kul 2 MWh/m 3 0,2780 0,2769 0,2357 0,2550 0,2192 0,2371 Indeks (2002) % 100,0 99,6 84,8 91,8 78,9 85,3 Fedt 2 MWh/m 3 0,0183 0, Indeks (2002) % 100,0 51, Olie 2 MWh/m 3 0,0395 0, ,0004 0,0003 Indeks (2002) % 100,0 0, ,0 0,8 Kulstøv 2 MWh/m ,0009 0,0052 0,0056 Indeks (2008) % ,0 561,4 613,1 Spritvand 2 MWh/m ,0023 0,0301 0,0229 Indeks (2008) % ,0 1016,9 772,9 Spildevand 2 MWh/m ,0301 0,0003 Indeks (2009) % ,0 172,3 Pulvermaling ,0001 Indeks (2010) ,0 Kød- og benmel ,0001 Indeks (2010) ,0 Total brændsel MWh/m 3 0,3489 0,3193 0,2785 0,2861 0,2701 0,2809 Indeks (2002) % 100,0 91,5 79,8 82,0 77,4 80,5 EL 1 MWh/m 3 0,0170 0,0140 0,0133 0,0137 0,0172 0,0128 Indeks (2002) % 100,0 82,5 78,5 80,4 101,3 75,4 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. - = ikke anvendt. Råvarer: Ler 3 t/m 3 0,4091 0,4406 0,4492 0,4937 0,4757 0,4194 Indeks (2002) % 100,0 107,7 109,8 120,7 116,3 102,5 Ler + kor. fejlprodukt t/m 3 0,4455 0,4751 0, Indeks (2002) % 100,0 106,6 100, Fedt 2 t Olie 2 t Blegejord 2 t Valseslam 2 t Natriumaluminat 2 t Slibestøv 2 t Deinkingslam 2 t Metalhydroxidslam t Glycerin 2 t Kalk 2 t Sæbe 2 t i. o Beregnet i lagerstyring. 3 Beregnet udfra produktion/2007 udfra indvejet ler. i. o. = ikke opgjort. - = ikke anvendt. Vand: Industrivand 4 m Drikkevand 1 m Total spildevand 1 m Målt af forsyningsselskaber/modtager. 4 Egen måling. 9/13

10 Luft: CO 2 fra brændsel 5 t/m 3 0,1130 0,1015 0,0893 0,0876 0,0798 0,0872 Indeks (2002) % 100,0 89,8 79,0 77,5 70,7 77,2 CO 2 fra råvarer 5 t/m 3 0,0071 0,0085 0,0087 0,0093 0,0071 0,0054 Indeks (2002) % 100,0 119,5 122,9 130,1 100,2 75,9 10 SO 2 i. o mg/nm 3 beregnet SO 8 2 mg/nm 3, tør, i. o. i. o aktuel O 2 total SO 2 kg/år i. o. i. o CO 8 i. o. i. o. i. o. i. o mg/nm 3, tør, aktuel O 2 CO kg/år i. o. i. o. i. o. i. o TOC 8 mg C/ Nm 3, tør, i. o. i. o. i. o. 89 i. o. 35 aktuel O 2 TOC kg/år i. o. i. o. i. o NO x i. o mg/nm 3, tør, aktuel O 2 NO x kg/år i. o. i. o Cd 8 i. o. i. o. 0,0034 <0,003 0,003 < 0,0038 mg/nm 3, tør, aktuel O 2 Cd kg/år i. o. i. o. i. o. i. o. 1 3 HCl 8 mg/nm 3 i. o. i. o. i. o. i. o HCl kg i. o. i. o. i. o. i. o Hg 8 i. o. i. o. 0,016 0,012 0,012 0,012 mg/nm 3, tør, aktuel O 2 Hg kg/år i. o. i. o HF 8 mg/nm 3 i. o. i. o HF kg/år i. o. i. o As+PB+Cr+Co+Cu+Ni i. o. i. o. 0,088 0,223 i. o. 0,073 mg/nm 3 8, tør, aktuel O 2 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni kg/år Dioxin/furan 8 i. o. i. o. <0,01 i. o. i. o. 0,004 (ng I-TEQ/Nm 3, tør, aktuel O 2 Dioxin/furan kg/år i. o. i. o. <0,00002 <0,00001 <0, , støv 8 mg/nm3, tør, i. o aktuel O2 støv kg/år i. o Total røggasser 7 i. o Mio. Nm 3,tør 5 Beregnet udfra forbrug. 7 Beregnet udfra gennemsnit af målinger og driftstimer på ovnene. 8 Målt (gennemsnit). 10 Beregnet udfra svovlindhold i brændsler. i. o. = ikke opgjort. Målemetoder: CO 2 ETS, andre luftmålinger PER. Affaldsproduktion: Brændbart 1 kg Ikke brændbart 1 kg Papir pap 1 kg Jern + el skrot 1 t ,94 Elektronikaffald 1 kg Farligt affald 6 kg Internt genanvendt l transmissionsolie (indkøbt) 2 Motorolie til l modtagestation 1 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. 6 Farligt affald består af laboratorie affald, limdunke, kølervæske, terpentin, fortynder, oliefiltre, batterier opgøres i l, da affaldet sendes til modtagestationen i 200 l tønder. Fra 2005 opgjort i kg. - = ikke anvendt. Målemetode: OTH 10/13

11 Støj, støv og lugtforhold: Partikler 8 mg/nm 3 tør båndkanaler i. o. 3,0 9,0 <3 <2 2 Partikler 8 mg/nm 3 tør knuseri i. o Lugt i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. Støj i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. 8 Målt. Fra 2010 estimeret. i. o. = ikke opgjort 4.2 Ølst Energiforbrug: F-gas 1 MWh/m 3 0,0080 0,0102 0,0099 0,0133 0,0136 0,0149 Indeks (2002) % 100,0 127,0 123,8 165,6 170,3 186,6 Kul 2 MWh/m 3 0,2424 0,1840 0,1637 0,1613 0,1262 0,1311 Indeks (2002) % 100,0 75,9 67,5 66,5 52,1 54,1 Kød-og benmel 2 MWh/m 3 0,0589 0,0838 0,0909 0,0608 0,0898 0,0885 Indeks (2002) % 100,0 142,3 154,3 103,3 152,5 150,2 Div. biobrændsler 2 MWh/m , Indeks (2007) % , Fluff 2 MWh/m ,0013 0,0112 0, Indeks (2007) % ,0 844,8 463,5 - Sprit & opl.midl. 2 MWh/m 3-0,0069 0,0284 0,0191 0,0461 0,0442 Indeks (2006) % - 100,0 409,6 276,3 666,0 637,7 Gasolie 2 MWh/m 3 0,0016 0,0005 0,0006 0,0014 0,0021 0,0040 Indeks (2002) % 100,0 32,2 37,5 88,6 132,1 257,3 Kulstøv 2 MWh/m ,0112 0,0093 0,0123 Indeks (2008) % ,0 193,0 255,1 div. affald MWh/m ,0007 0,0010 Indeks (2009) % ,0 148,7 Total brændsel MWh/m 3 0,3109 0,2854 0, ,2719 0,2939 0,2960 Indeks (2002) % 100,0 91,8 95,0 87,5 94,6 95,2 EL 1 MWh/m 3 0,0134 0,0139 0,0130 0,0141 0,0171 0,0252 Indeks (2002) % 100,0 103,8 97,4 105,1 127,5 187,9 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. - = ikke anvendt. Råvarer: Ler 3 t/m 3 0,6053 0,5890 0,5894 0,5736 0,5826 0,4497 Indeks (2002) % 100,0 97,3 97,4 94,8 96,2 74,3 Fuelolie 2 t Metalhydroxidslam 2 t , Valseslam 2 t Al-hydroxidfilterkage 2 t Deinkingslam 2 t Blegejord 2 t Bundslagge Diverse forsøgs tilslag 2 t Dolomit 2 t Beregnet i lagerstyring. 3 Beregnet udfra produktion. i. o. = ikke opgjort. - = ikke anvendt. Vand: Industrivand 4 m Drikkevand 4 m Total spildevand 4 m Egen måling. 11/13

12 Luft: CO 2 fra brændsel 5 t/m 3 0,0904 0,0674 0,0668 0,0627 0,0634 0,0608 Indeks (2002) % 100,0 74,6 73,9 69,3 70,1 67,3 CO 2 fra råvarer 5 t/m 3 0,0140 0,0177 0,0197 0,0175 0,0153 0,0130 Indeks (2002) % 100,0 126,4 140,3 124,9 109,0 92,5 10 SO 2 i. o mg/nm 3 beregnet SO 8 2 total mg/nm 3 tør, i. o (9) (9) (9) aktuel O2 SO 2 kg/år i. o Ca CO 8 mg/nm 3 tør, aktuel i. o. 275 (9) 326 (9) 309 (9) O2 CO kg/år i. o i. o TOC 8 mg C/Nm 3 tør, i. o. 33 (9) 65 (9) 65 (9) aktuel O2 TOC kg/år i. o i. o HCl 8 mg/nm 3 tør, aktuel (9) 51 (9) 51 (9) O2 HCl kg/år i. o Ca HF 8 mg/nm 3 tør, aktuel 0,97 i. o. i. o. < 0,1 <0,1 <0,1 O2 HF kg/år i. o i. o. <43 <18 <8 8 NO x i. o. 968 (9) 774 (9) 615 (9) mg/nm 3, tør, aktuel O2 NO x kg/år i. o Ca Cd+Tl 8 i. o. i. o. i. o. < 0,003 <0,003 <0,003 mg/nm 3, tør, aktuel O2 Cd+Tl kg/år i. o. 0,23 i. o. <1 <0,5 <0,25 Hg 8 i. o. i. o. i. o. 0,012 0,0079 0,0079 mg/nm 3, tør, aktuel O2 Hg kg/år i. o. Ca. 10 Ca ,66 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni+ i. o. i. o. i. o. 0,006 0,0034 0,0034 Mn+Sb+V 8 mg/nm 3, tør, aktuel O2 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni+ kg/år i. o. 7. i. o. 2,6 1 0,28 Mn+Sb+V Dioxin/furan 8 i. o. i. o. i. o. i. o. 0,017 0,017 (ng I-TEQ/Nm 3,tør, aktuel O2 Dioxin/furan kg/år i. o. <0, i. o. <0, , , støv 8 mg/nm3, tør, 4,5 2,5 (9) aktuel O2 støv kg/år i. o i. o Total røggasser 8 i. o. 679 i. o Mio. Nm 3,tør 5 Beregnet udfra forbrug. 7 Beregnet udfra gennemsnit af målinger og driftstimer på ovnene. 8 Målt (gennemsnit). 9 kontinuert måling gennemsnit år. 10 Beregnet udfra svovlindhold i brændsler. i. o. = ikke opgjort. Målemetoder: CO 2 ETS, andre luftmålinger PER eller CRM. Affaldsproduktion: Brændbart 1 kg Ikke brændbart 1 (inkl. hydratkalk 2006) kg Papir pap 1 kg Jern + el skrot 1 kg Beton genbrug 1 kg Elektronikaffald 1 kg Farligt affald 6 kg Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. 6 Farligt affald består af laboratorie affald, limdunke, kølervæske, terpentin, fortynder, oliefiltre, batterier. - = ikke anvendt. Målemetode: OTH. 12/13

13 Støj, støv og lugtforhold: Lugt 11 LE/m 3 i. o. i. o. <<2,5 i. o. i. o. 5. Støj i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. 8 Målt. 9 kontinuert måling gennemsnit år. 11 grænseværdi OML beregning. i. o. = ikke opgjort 5 Resumé af egenkontrol 5.1 Hinge Hinge A1 - A4 Generelt Er opfyldt B1 - B15 Indretning og drift B1 - B7 er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) B8 ikke opfyldt, der har været væsentlige overskridelser på støv. B9 - B12er opfyldt B 13 ikke opfyldt, der er ikke indsendt handlingsplan for støv. B14 - B15 er opfyldt C1 - C6 Luft C1 ikke opfyldt, emissionsgrænsen for støv er overskredet i væsentlig grad; der har været få overskridelser af grænserne for CO og HCl. C2 - C6 er opfyldt D1 - D2 Lugt Er opfyldt E1 - E4 Støj Er opfyldt F1 - F2 Affald Er opfyldt G1 - G2 Spildevand Er opfyldt H1 - H9 Jord og grundvand Er opfyldt I1 BAT Er opfyldt J1 Journaler Er opfyldt K1 Indberetninger Er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) Vejledende grænseværdier for Hinge beregnet i hh. til affaldsforbrændingsbekendtgørelsen totalstøv TOC HCl HF SO2 NOx Cd+Tl Hg tungm Diox CO middel grænseværdier ovn , ,05 0,098 0,50 0, middel grænseværdier ovn , ,05 0,098 0,50 0, Ølst Ølst A1 - A4 Generelt Er opfyldt B1 - B15 Indretning og drift Er opfyldt C1 - C6 Luft C1 ikke opfyldt, emissionsgrænsen for HCl, CO, NOx og støv er overskredet. C2 - C6 er opfyldt D1 - D2 Lugt Er opfyldt E1 - E4 Støj Er opfyldt F1 - F3 Lavfrekvent støj Er opfyldt G1 - G3 Affald Er opfyldt H1 - H3 Jord og grundvand Er opfyldt I1 BAT Er opfyldt J1 Journaler Er opfyldt K1 Indberetninger Er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) Beregnede grænseværdier for 2010, gældende for fabrikken i Ølst totalstøv TOC HCl HF SO2 NOx Cd+Tl Hg tungm Diox CO middel grænseværdier , ,05 0,09 0,5 0, /13

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 7 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2009 9 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

Undervisningsnote til emne 11:

Undervisningsnote til emne 11: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 11: Alternative regnskabsformer Valdemar Nygaard Alternative regnskabsformer: Indledning: Igennem en lang tidsperiode har det eksterne årsregnskab

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Energipolitisk Konference København, den 4. september 2014 Niels From 1 Hvorfor skal vi omstille til VE? Forsyningssikkerhed /

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering vi tilbyder Et hav af naturlige og energieffektive løsninger I Saint-Gobain Weber A/S producerer vi kvalitetsbyggematerialer og -løsninger til dig som professionel

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere