Leca produktion Grønt regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leca produktion Grønt regnskab"

Transkript

1 Leca produktion Grønt regnskab Leca Weber A/S Saint-Gobain Hinge & Ølst

2 Indhold Udtalelser til Grønt Regnskab 3 1 Indledning 5 2 Basisoplysninger Miljøgodkendelser Hinge Ølst De væsentlige ressource- og miljømæssige forhold 6 3 Ledelsens redegørelse Valgte oplysninger Miljøpolitik, målsætninger, mål og resultater Leverandører Medarbejderinddragelse Arbejdsmiljø Vilkårsovertrædelser og afhjælpning af disse Klager Afvigelser i forhold til sidste grønne regnskab 8 4 Miljøforhold Hinge Ølst 11 5 Resumé af egenkontrol Hinge Ølst 13 2/13

3 Saint-Gobain Weber A/S att. Anne Mette Nielsen Vi har 18. marts 2011 modtaget udkast til grønt regnskab for 2010 for Saint-Gobain Weber A/S. Favrskov Kommune skal (i henhold til 17 i bekendtgørelse af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger) vurdere kvaliteten af miljødata-delen og sende virksomheden en udtalelse herom. Favrskov Kommune kan i den anledning oplyse, at vi finder kvaliteten af miljødata acceptabel og ikke har yderligere bemærkninger. Venlig hilsen Erik Pedersen civilingeniør Natur og Miljø Direkte: Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK Hovednummer: Postadresse Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DK 3/13

4 4/13

5 1 Indledning Det grønne regnskab er udarbejdet i henhold til Bek. nr. 210 af 3.marts Det er S-G Weber A/S Hinges 7. grønne regnskab og S-G Weber A/S Ølsts 4. Regnskabet er udarbejdet for regnskabsåret 1/ til 31/ Regnskabet omfatter produktionerne i Hinge og Ølst. Der indvindes plastisk ler fra egne lergrave og graveområderne efterbehandles successivt til naturområde ud fra en samlet efterbehandlingsplan. Leret graves med dozere og transporteres ind til fabrikkerne med transportbånd. Leret tilsættes additiver hovedsageligt i form af restprodukter fra anden industri, hvorefter det æltes, tørres og brændes. Under brændingen indblæses dolomit/kalkpulver for at forbedre brændeprocessen med en samtidig reducerende effekt på SO 2 i røggasserne. I Ølst er der installeret et posefilter med hydratkalk for at reducere udledningen af SO 2, HF og HCl. I Hinge indblæses hydratkalk i røggaskanalerne med samme formål. Som brændsel anvendes kul, kød- og benmel, gas samt diverse faste og flydende affalds- og biobrændsler. Endvidere laves der forsøg med forskellige typer affalds- og bio brændsler. Letklinkerne sigtes/sorteres og udleveres i bulk eller sække, hvorefter de transporteres fra virksomheden med landevejstransport. Virksomhederne har ca. 75 ansatte på begge fabrikker. Der produceres 24 timer i døgnet (3 skift), og der foretages rutinemæssig nedlukning af produktionen i 2-3 uger i vinter- og industriferien samt i perioder med afsætningsnedgang. Aktiviteter som ligger ud over produktion og læsning foregår normalt indenfor almindelig arbejdstid - det vil sige i tidsrummet Basisoplysninger Virksomhedens navn og beliggenhed: S-G Weber A/S Hinge Randersvej Randers SV S-G Weber A/S Ølst Ølstvej Randers SV S-G Weber A/S ejes af: Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S Les Miroirs 18 Avenue d Alsace Courbevoie Frankrig CVR-nr.: Hinge: P-nummer: Ølst: P-nummer: Bestyrelse for S-G Weber, Danmark A/S: Jonas Gustaf Cronqvist (Formand) Michael Selmer Frederiksen (Økonomichef) Poul Steen Rasmussen (Adm.direktør) Erik Skjøth Petersen (medarbejderrepræsentant) Lisbeth Kamp Strandgård (medarbejderrepræsentant) Daglig ledelse af S-G Weber Hinge & Ølst: Fabrikschef Jo Gunnar Håkonsen Virksomheden er den certificeret efter ISO 14001:2004 af Bureau Veritas Certification. Tilsynsmyndigheder: Hinge: Favrskov Kommune Torvegade Hammel Ølst: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Tilsynsmyndigheden vurderer kvaliteten af miljødata og giver en udtalelse, som indgår i det grønne regnskab. Virksomhedens branchebetegnelser: Fremstilling af varmeisolerende/ildfaste keramiske produkter Fremstilling af andre mineralske produkter (ikke-metal). Virksomhedens listebetegnelse og art: B103: Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m 3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m 3. (i) Regnskabet er udarbejdet af: Geolog Anne Mette Nielsen Det grønne regnskab findes på hjemmesiden: 5/13

6 2.1 Miljøgodkendelser Virksomheden er godkendt efter Miljølovens kapitel 5. Godkendelsen for Hinge er gældende fra 6. november 2003 med tillæg og revurdering fra 26. april Godkendelsen for Ølst er gældende fra 6. juli 2005, med tillæg og revurdering fra 26. juni Godkendelserne omfatter hele virksomhedens produktionsanlæg, men ikke virksomhedens råstofgravning. Virksomheden udleder ikke procesvand til recipient. Virksomheden udleder overfladevand og sanitært spildevand efter forudgående rensning. Der er ingen offentlig kloaktilslutning i området Hinge Alle virksomhedens miljøgodkendelser blev i 2003 erstattet af en samlet godkendelse efter kapitel 5. Der er udarbejdet et tillæg og godkendelsen er revurderet den 26. april Alle vilkår er samlet i tillægget Ølst Alle virksomhedens miljøgodkendelser blev i 2005 erstattet af en samlet godkendelse efter kapitel 5. Der er udarbejdet et tillæg og godkendelsen er revurderet den 26. juni Alle vilkår er samlet i tillægget. Tilladelser i lergravene. Århus Amt har givet gravetilladelse for en 10 årig periode i juli Gravetilladelsen blev givet ud fra Amtets Regionplan (2001) og en VVM-undersøgelse, som blev udført i (Hinge og Ølst) Århus Amt har 21/ givet tilladelse til forøgelse af gravedybden i lergraven på matr. nr. 3m m.fl. Hinge By, Nr. Galten m.fl. (Hinge) 2.2 De væsentligste ressourceog miljømæssige forhold Virksomheden indvinder råstof fra den tilstødende lerforekomst, hvorved ændringer i landskabsbilledet naturligvis vil forekomme. Endvidere har virksomheden et energiforbrug hovedsageligt fra fossile-, bio- og affaldsbrændsler. Hinge: Tilladte affaldsbrændsler, -tilslag og -råvareerstatning i 2010 type producent tilladt mgd. t affaldskode anvendelse godkendt status Kulstøv Hoesch brændsel permanent Sprit Dong Dong brændsel forsøg Sprit Novo Novo brændsel permanent Alfa laval-vand Alfa laval brændsel/ vanderstatning permanent Kød- og benmel Daka brændsel permanent Opløsningsmidler Leo, PKC, FEF, Polypeptide brændsel permanent Malingpulver Stena Miljø brændsel permanent Malingpulver Dansk Special Affald brændsel permanent Aktivt kul Friesendahl brændsel permanent Valseslam Salzgitter tilslag permanent Valseslam Stålvalseværk tilslag permanent Blegejord Århus Olie tilslag permanent Blegejord Paramelt tilslag permanent Blegejord Sio Arras tilslag permanent Blegejord Unimills tilslag permanent Blegejord Wilmar tilslag permanent Metalhydroxidslam ESØ tilslag permanent Metalhydroxidslam B&O tilslag permanent Ølst: Tilladte affaldsbrændsler, -tilslag og -råvareerstatning i 2010 type producent affaldskode anvendelse godkendt status Kulstøv Hoesch Brændsel permanent Sprit Novo Stena Miljø Brændsel permanent Opløsningsmidler Popep Brændsel permanent Alfa laval-vand Alfa laval Brændsel permanent Opløsningsmidler Leo Pharma Brændsel permanent Opløsningsmidler Axellia Brændsel permanent Opløsningsmidler PKC Brændsel permanent Malingspulver Dansk Special Affald Brændsel permanent Malingspulver Stena Miljø Brændsel permanent Kød- og benmel Daka Brændsel permanent Fluff Albra Brændsel permanent Lightends DOG Brændsel forsøg Fueldestilat Stena Sverige Brændsel forsøg Aktivt kul Friesedahl Brændsel permanent Træflis-aske Skive fjernvarme værk Brændsel forsøg Bundslagge (-kondensat) Akzo Nobel råvareerstatning permanent Poleraffald B&O råvareerstatning permanent Aluminium hyd.slam B&O råvareerstatning permanent Metal hyd.slam B&O råvareerstatning permanent Metal hyd.slam Aluscan råvareerstatning permanent 6/13

7 3 Ledelsens redegørelse 3.1 Valgte oplysninger I regnskabet indgår oplysninger, som kræves i Bek. nr. 210 samt en opgørelse af stoffer, forbrug samt andre forhold, der er opstillet vilkår og grænser for i virksomhedens miljøgodkendelse. På fabrikken i Hinge er lugt og støj ikke opgjort, da det ikke anses for sandsynligt, at grænseværdierne overskrides uden for virksomhedens område. Dels er der ikke væsentlige lugtgener internt på virksomheden, dels er nærmeste naboer beliggende ca. 300 m fra den aktive lergrav og ca. 600 m fra produktionsanlægget. På fabrikken i Ølst er støj heller ikke opgjort, da det ikke anses for sandsynligt at grænseværdierne overskrides uden for virksomhedens område. Konkurrencefølsomme data er angivet som indekseret mængde pr. kubikmeter letklinker. Reference år er Der er valgt samme reference år for begge fabrikker. 3.2 Miljøpolitik, målsætninger, mål og resultater Virksomheden har et kvalitets- og miljøledelsessystem efter henholdsvis DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO I nedenstående tabel ses årets resultat af miljøledelsen. 3.3 Leverandører Virksomheden stiller miljøkrav til leverancer, men der stilles ikke krav til leverandørers miljøstyring. 3.4 Medarbejderinddragelse Miljøtiltag både påvirkning af ydre miljø og arbejdsmiljø, debatteres på samarbejds- og sikkerhedsudvalgsmøder samt ved driftsmøder i de respektive afdelinger. Miljøpolitik og målsætning for Saint-Gobain Danmark Mål for produktion Hinge og Ølst 2010 Politik Målsætning Mål Bemærkninger Produktion: Fokus på reduktion af væsentligste miljøpåvirkninger. Optimere energitunge processer inkl. ny investeringer Samarbejde med kunder for at øge fokus på reduktion af klima- og miljøpåvirkninger. Ansvarlighed i selskabets dispositioner. Substituere fossile brændsler og -råvarer. Reducere affaldsmængde til deponi. Fokusere på emissioner fra afkast mv. Reduktion af specifikt elforbrug (Hinge/Ølst/Gadbjerg) - Identificere 10 tiltag, og gennemføre 5 Ikke målsat Ikke målsat Reduktion af specifik CO2-udledning med 10 % i forhold til 2009 Identificere og måle de primære miljøgener som påføres Ølst By. Identificere nødvendige tiltag. Udvikling/produkt/salg: Miljøvurdere nye produkter. Ikke målsat Fremme miljøvenlige Ikke målsat konstruktioner Fokus på adfærd: Efterbehandler lergraven Ikke målsat successivt til naturområde. Fører en åben kommunikation internt- og Ikke målsat eksternt. Motiverer og uddanner Ikke målsat medarbejderne løbende. Kortlægning af el-forbrug i proces 2 er næsten færdig, og det viser sig at det er afstøvning, som udgør det største forbrug. Kortægning/undersøgelse af støvtransport har vist nogle propper og givet anledning til en investerings ansøgning i 2011, så anlægget optimeres. Der arbejdes løbende med substituering af råvarer og brændsler (Ikke relevant for Exclay, men målsat i Premix) Ikke reduceret som ønsket: Primær årsag er den forsinkede opstart med kød og benmel som alternativt brændsel. Øget energi forbrug pr. ton indfødt ler og lav produktivitet i første halvår af 2010 er også årsag til det øgede CO 2 udledning pr. m 3. Hvis vi på et senere tidspunkt skal komme videre, vil der skulle laves eksperimenter hos Force Technology. Der er beplantningsplaner for afsluttede områder Der afholdes systematisk beredskabsøvelser 7/13

8 3.5 Arbejdsmiljø Sikkerhedspolitik og målsætning for Saint-Gobain Danmark Mål for produktion Hinge og Ølst 2010 Politik Målsætning Mål Bemærkninger Arbejdsplads: Sikker arbejdsplads, hvor medarbejdernes helbred og velfærd er i centrum. Fokusere på sikkerhedsforhold i nye bygninger, processer og procedurer, produkter samt anvendelsesområder. Ansvarlighed i selskabets dispositioner. Undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos interne og eksterne medarbejdere. Forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos interne og eksterne medarbejdere samt hos kunder. Føre en åben kommunikation internt og eksternt. Motivere og uddanne medarbejderne løbende. Nye tiltag Fokus på adfærd (EHS): Reducere antal arbejdsulykker i forhold til 2010 Øget bevidsthed hos medarbejdere omkring typer af arbejde som kræver ekstra opmærksomhed Udføre sikkerhedsbesøg (sikkerhedssamtaler og observationer) hos medarbejdere i produktion/vh 4-timers kursus i sikkerhed for alle medarbejdere. Sikker arbejdsplads, hvor medarbejdernes helbred og velfærd er i centrum. Der afholdes beredskabsøvelser. 3.6 Vilkårsovertrædelser og afhjælpning af disse Ølst: Der er ikke gennemført præstationsmålinger på fabrikken, da der kun var 2 måneders drift. Der er lavet præstationsmålinger i Der har været overskridelser på de kontinuerte røggasmålinger af HCl, CO, NO x og støv. Produktionen styrer driften efter udledningerne af HCl og NO x og grænseværdierne er blevet beregnet af produktionen ud fra dagens brændselssammensætning de grænseværdier, som der efterfølgende kontrolleres op i mod, er beregnet ud fra et månedsgennemsnit af brændsel pr. driftstime. Grænseværdien gældende for en aktuel dag kan godt være overholdt, selvom det umiddelbart ser ud til, at den er overskredet ved sammenligning med et månedsgennemsnit. Dette kan pt. ikke eftervises og da driften er ophørt pr. 1/2-2011, vil der ikke blive arbejdet videre med problematikken. Støv og CO overskridelser er sket i forbindelse med opstartsproblemer i januar og driftsforstyrrelser. Hinge: Der er ikke gennemført præstationsmålinger for støv på silo og båndgange, da der er indført kontinuert overvågning og poserne i støvfiltret skiftes, når der registreres ikke tilladte støvmængder i afkastene. I 2009 viste præstationsmålingerne på røggasserne for høje værdier af HF, dette problem ses i målingerne for 2010 løst, idet der tilsættes hydratkalk til røggasserne. Der er installeret kontinuerte målinger på røggasserne og det kan konstateres, at der er mange overskridelser af grænseværdien for støv. Grænseværdien er sænket fra 100 mg/nm 3 til under 50 mg/nm 3 i forbindelse med revurderingen af miljøtilladelsen i juni. Den lave grænse er anvendt for hele året, hvilket giver et værre billede af overskridelserne i det første halvår end det reelt burde være, men giver et klart billede af årets og tidligere års problemer. Der har været stærk fokus på elektrofiltrenes vedligeholdsmæssige tilstand i 2010 og der er investeret et million beløb i renovering af filtret på ovn 5. Dette kan ses af de forbedrede måleresultater på ovn 5 s røggasser i efteråret og i februar Der er gennem de seneste 1½ år lavet undersøgelser af elektrofiltrene på ovn 1 og 5 af et eksternt firma og deres anbefalinger mht. ombygning og vedligehold er og vil blive fulgt. Støvemissionerne vil i 2011 blive overvåget i et nyanskaffet online system og relevante tiltag ved overskridelser af grænsen vil blive iværksat. Ovenstående burde have givet anledning til en handlingsplan, som skulle have været tilsendt tilsynsmyndigheden. Dette er beklageligvis ikke sket, men det er der rettet op på i marts Der har endvidere været en overskridelse af CO grænsen, hvilket skyldes driftsforstyrrelser. På ovn 5 har der været 2 overskridelser af HCl grænsen, hvor årsagen er ukendt. Dette fjernes ved konstant tilsætning af hydratkalk til røggasserne i fremtiden. 3.7 Klager Hinge: Ingen klager. Ølst: Der har været en klage fra beboerne i Ølst by i forbindelse med opstart af fabrikken i januar. Der har kun været drift i 2 måneder på værket i 2010, så klagerne er blevet diskuteret med tilsynsmyndigheden, men et planlagt møde med beboerne i byen er ikke blevet gennemført. 3.8 Afvigelser i forhold til seneste grønne regnskab Regnskabet er tilpasset den nye bekendtgørelse. 8/13

9 4 Miljøforhold 4.1 Hinge Energiforbrug: Naturgas 1 MWh/m 3 0,0131 0,0328 0,0428 0,0278 0,0150 0,0144 Indeks (2002) % 100,0 249,8 325,9 211,9 114,4 109,5 Kul 2 MWh/m 3 0,2780 0,2769 0,2357 0,2550 0,2192 0,2371 Indeks (2002) % 100,0 99,6 84,8 91,8 78,9 85,3 Fedt 2 MWh/m 3 0,0183 0, Indeks (2002) % 100,0 51, Olie 2 MWh/m 3 0,0395 0, ,0004 0,0003 Indeks (2002) % 100,0 0, ,0 0,8 Kulstøv 2 MWh/m ,0009 0,0052 0,0056 Indeks (2008) % ,0 561,4 613,1 Spritvand 2 MWh/m ,0023 0,0301 0,0229 Indeks (2008) % ,0 1016,9 772,9 Spildevand 2 MWh/m ,0301 0,0003 Indeks (2009) % ,0 172,3 Pulvermaling ,0001 Indeks (2010) ,0 Kød- og benmel ,0001 Indeks (2010) ,0 Total brændsel MWh/m 3 0,3489 0,3193 0,2785 0,2861 0,2701 0,2809 Indeks (2002) % 100,0 91,5 79,8 82,0 77,4 80,5 EL 1 MWh/m 3 0,0170 0,0140 0,0133 0,0137 0,0172 0,0128 Indeks (2002) % 100,0 82,5 78,5 80,4 101,3 75,4 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. - = ikke anvendt. Råvarer: Ler 3 t/m 3 0,4091 0,4406 0,4492 0,4937 0,4757 0,4194 Indeks (2002) % 100,0 107,7 109,8 120,7 116,3 102,5 Ler + kor. fejlprodukt t/m 3 0,4455 0,4751 0, Indeks (2002) % 100,0 106,6 100, Fedt 2 t Olie 2 t Blegejord 2 t Valseslam 2 t Natriumaluminat 2 t Slibestøv 2 t Deinkingslam 2 t Metalhydroxidslam t Glycerin 2 t Kalk 2 t Sæbe 2 t i. o Beregnet i lagerstyring. 3 Beregnet udfra produktion/2007 udfra indvejet ler. i. o. = ikke opgjort. - = ikke anvendt. Vand: Industrivand 4 m Drikkevand 1 m Total spildevand 1 m Målt af forsyningsselskaber/modtager. 4 Egen måling. 9/13

10 Luft: CO 2 fra brændsel 5 t/m 3 0,1130 0,1015 0,0893 0,0876 0,0798 0,0872 Indeks (2002) % 100,0 89,8 79,0 77,5 70,7 77,2 CO 2 fra råvarer 5 t/m 3 0,0071 0,0085 0,0087 0,0093 0,0071 0,0054 Indeks (2002) % 100,0 119,5 122,9 130,1 100,2 75,9 10 SO 2 i. o mg/nm 3 beregnet SO 8 2 mg/nm 3, tør, i. o. i. o aktuel O 2 total SO 2 kg/år i. o. i. o CO 8 i. o. i. o. i. o. i. o mg/nm 3, tør, aktuel O 2 CO kg/år i. o. i. o. i. o. i. o TOC 8 mg C/ Nm 3, tør, i. o. i. o. i. o. 89 i. o. 35 aktuel O 2 TOC kg/år i. o. i. o. i. o NO x i. o mg/nm 3, tør, aktuel O 2 NO x kg/år i. o. i. o Cd 8 i. o. i. o. 0,0034 <0,003 0,003 < 0,0038 mg/nm 3, tør, aktuel O 2 Cd kg/år i. o. i. o. i. o. i. o. 1 3 HCl 8 mg/nm 3 i. o. i. o. i. o. i. o HCl kg i. o. i. o. i. o. i. o Hg 8 i. o. i. o. 0,016 0,012 0,012 0,012 mg/nm 3, tør, aktuel O 2 Hg kg/år i. o. i. o HF 8 mg/nm 3 i. o. i. o HF kg/år i. o. i. o As+PB+Cr+Co+Cu+Ni i. o. i. o. 0,088 0,223 i. o. 0,073 mg/nm 3 8, tør, aktuel O 2 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni kg/år Dioxin/furan 8 i. o. i. o. <0,01 i. o. i. o. 0,004 (ng I-TEQ/Nm 3, tør, aktuel O 2 Dioxin/furan kg/år i. o. i. o. <0,00002 <0,00001 <0, , støv 8 mg/nm3, tør, i. o aktuel O2 støv kg/år i. o Total røggasser 7 i. o Mio. Nm 3,tør 5 Beregnet udfra forbrug. 7 Beregnet udfra gennemsnit af målinger og driftstimer på ovnene. 8 Målt (gennemsnit). 10 Beregnet udfra svovlindhold i brændsler. i. o. = ikke opgjort. Målemetoder: CO 2 ETS, andre luftmålinger PER. Affaldsproduktion: Brændbart 1 kg Ikke brændbart 1 kg Papir pap 1 kg Jern + el skrot 1 t ,94 Elektronikaffald 1 kg Farligt affald 6 kg Internt genanvendt l transmissionsolie (indkøbt) 2 Motorolie til l modtagestation 1 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. 6 Farligt affald består af laboratorie affald, limdunke, kølervæske, terpentin, fortynder, oliefiltre, batterier opgøres i l, da affaldet sendes til modtagestationen i 200 l tønder. Fra 2005 opgjort i kg. - = ikke anvendt. Målemetode: OTH 10/13

11 Støj, støv og lugtforhold: Partikler 8 mg/nm 3 tør båndkanaler i. o. 3,0 9,0 <3 <2 2 Partikler 8 mg/nm 3 tør knuseri i. o Lugt i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. Støj i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. 8 Målt. Fra 2010 estimeret. i. o. = ikke opgjort 4.2 Ølst Energiforbrug: F-gas 1 MWh/m 3 0,0080 0,0102 0,0099 0,0133 0,0136 0,0149 Indeks (2002) % 100,0 127,0 123,8 165,6 170,3 186,6 Kul 2 MWh/m 3 0,2424 0,1840 0,1637 0,1613 0,1262 0,1311 Indeks (2002) % 100,0 75,9 67,5 66,5 52,1 54,1 Kød-og benmel 2 MWh/m 3 0,0589 0,0838 0,0909 0,0608 0,0898 0,0885 Indeks (2002) % 100,0 142,3 154,3 103,3 152,5 150,2 Div. biobrændsler 2 MWh/m , Indeks (2007) % , Fluff 2 MWh/m ,0013 0,0112 0, Indeks (2007) % ,0 844,8 463,5 - Sprit & opl.midl. 2 MWh/m 3-0,0069 0,0284 0,0191 0,0461 0,0442 Indeks (2006) % - 100,0 409,6 276,3 666,0 637,7 Gasolie 2 MWh/m 3 0,0016 0,0005 0,0006 0,0014 0,0021 0,0040 Indeks (2002) % 100,0 32,2 37,5 88,6 132,1 257,3 Kulstøv 2 MWh/m ,0112 0,0093 0,0123 Indeks (2008) % ,0 193,0 255,1 div. affald MWh/m ,0007 0,0010 Indeks (2009) % ,0 148,7 Total brændsel MWh/m 3 0,3109 0,2854 0, ,2719 0,2939 0,2960 Indeks (2002) % 100,0 91,8 95,0 87,5 94,6 95,2 EL 1 MWh/m 3 0,0134 0,0139 0,0130 0,0141 0,0171 0,0252 Indeks (2002) % 100,0 103,8 97,4 105,1 127,5 187,9 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. - = ikke anvendt. Råvarer: Ler 3 t/m 3 0,6053 0,5890 0,5894 0,5736 0,5826 0,4497 Indeks (2002) % 100,0 97,3 97,4 94,8 96,2 74,3 Fuelolie 2 t Metalhydroxidslam 2 t , Valseslam 2 t Al-hydroxidfilterkage 2 t Deinkingslam 2 t Blegejord 2 t Bundslagge Diverse forsøgs tilslag 2 t Dolomit 2 t Beregnet i lagerstyring. 3 Beregnet udfra produktion. i. o. = ikke opgjort. - = ikke anvendt. Vand: Industrivand 4 m Drikkevand 4 m Total spildevand 4 m Egen måling. 11/13

12 Luft: CO 2 fra brændsel 5 t/m 3 0,0904 0,0674 0,0668 0,0627 0,0634 0,0608 Indeks (2002) % 100,0 74,6 73,9 69,3 70,1 67,3 CO 2 fra råvarer 5 t/m 3 0,0140 0,0177 0,0197 0,0175 0,0153 0,0130 Indeks (2002) % 100,0 126,4 140,3 124,9 109,0 92,5 10 SO 2 i. o mg/nm 3 beregnet SO 8 2 total mg/nm 3 tør, i. o (9) (9) (9) aktuel O2 SO 2 kg/år i. o Ca CO 8 mg/nm 3 tør, aktuel i. o. 275 (9) 326 (9) 309 (9) O2 CO kg/år i. o i. o TOC 8 mg C/Nm 3 tør, i. o. 33 (9) 65 (9) 65 (9) aktuel O2 TOC kg/år i. o i. o HCl 8 mg/nm 3 tør, aktuel (9) 51 (9) 51 (9) O2 HCl kg/år i. o Ca HF 8 mg/nm 3 tør, aktuel 0,97 i. o. i. o. < 0,1 <0,1 <0,1 O2 HF kg/år i. o i. o. <43 <18 <8 8 NO x i. o. 968 (9) 774 (9) 615 (9) mg/nm 3, tør, aktuel O2 NO x kg/år i. o Ca Cd+Tl 8 i. o. i. o. i. o. < 0,003 <0,003 <0,003 mg/nm 3, tør, aktuel O2 Cd+Tl kg/år i. o. 0,23 i. o. <1 <0,5 <0,25 Hg 8 i. o. i. o. i. o. 0,012 0,0079 0,0079 mg/nm 3, tør, aktuel O2 Hg kg/år i. o. Ca. 10 Ca ,66 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni+ i. o. i. o. i. o. 0,006 0,0034 0,0034 Mn+Sb+V 8 mg/nm 3, tør, aktuel O2 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni+ kg/år i. o. 7. i. o. 2,6 1 0,28 Mn+Sb+V Dioxin/furan 8 i. o. i. o. i. o. i. o. 0,017 0,017 (ng I-TEQ/Nm 3,tør, aktuel O2 Dioxin/furan kg/år i. o. <0, i. o. <0, , , støv 8 mg/nm3, tør, 4,5 2,5 (9) aktuel O2 støv kg/år i. o i. o Total røggasser 8 i. o. 679 i. o Mio. Nm 3,tør 5 Beregnet udfra forbrug. 7 Beregnet udfra gennemsnit af målinger og driftstimer på ovnene. 8 Målt (gennemsnit). 9 kontinuert måling gennemsnit år. 10 Beregnet udfra svovlindhold i brændsler. i. o. = ikke opgjort. Målemetoder: CO 2 ETS, andre luftmålinger PER eller CRM. Affaldsproduktion: Brændbart 1 kg Ikke brændbart 1 (inkl. hydratkalk 2006) kg Papir pap 1 kg Jern + el skrot 1 kg Beton genbrug 1 kg Elektronikaffald 1 kg Farligt affald 6 kg Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. 6 Farligt affald består af laboratorie affald, limdunke, kølervæske, terpentin, fortynder, oliefiltre, batterier. - = ikke anvendt. Målemetode: OTH. 12/13

13 Støj, støv og lugtforhold: Lugt 11 LE/m 3 i. o. i. o. <<2,5 i. o. i. o. 5. Støj i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. 8 Målt. 9 kontinuert måling gennemsnit år. 11 grænseværdi OML beregning. i. o. = ikke opgjort 5 Resumé af egenkontrol 5.1 Hinge Hinge A1 - A4 Generelt Er opfyldt B1 - B15 Indretning og drift B1 - B7 er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) B8 ikke opfyldt, der har været væsentlige overskridelser på støv. B9 - B12er opfyldt B 13 ikke opfyldt, der er ikke indsendt handlingsplan for støv. B14 - B15 er opfyldt C1 - C6 Luft C1 ikke opfyldt, emissionsgrænsen for støv er overskredet i væsentlig grad; der har været få overskridelser af grænserne for CO og HCl. C2 - C6 er opfyldt D1 - D2 Lugt Er opfyldt E1 - E4 Støj Er opfyldt F1 - F2 Affald Er opfyldt G1 - G2 Spildevand Er opfyldt H1 - H9 Jord og grundvand Er opfyldt I1 BAT Er opfyldt J1 Journaler Er opfyldt K1 Indberetninger Er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) Vejledende grænseværdier for Hinge beregnet i hh. til affaldsforbrændingsbekendtgørelsen totalstøv TOC HCl HF SO2 NOx Cd+Tl Hg tungm Diox CO middel grænseværdier ovn , ,05 0,098 0,50 0, middel grænseværdier ovn , ,05 0,098 0,50 0, Ølst Ølst A1 - A4 Generelt Er opfyldt B1 - B15 Indretning og drift Er opfyldt C1 - C6 Luft C1 ikke opfyldt, emissionsgrænsen for HCl, CO, NOx og støv er overskredet. C2 - C6 er opfyldt D1 - D2 Lugt Er opfyldt E1 - E4 Støj Er opfyldt F1 - F3 Lavfrekvent støj Er opfyldt G1 - G3 Affald Er opfyldt H1 - H3 Jord og grundvand Er opfyldt I1 BAT Er opfyldt J1 Journaler Er opfyldt K1 Indberetninger Er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) Beregnede grænseværdier for 2010, gældende for fabrikken i Ølst totalstøv TOC HCl HF SO2 NOx Cd+Tl Hg tungm Diox CO middel grænseværdier , ,05 0,09 0,5 0, /13

Leca produktion. Grønt regnskab - miljøberetning 2011-2013. Leca. Saint-Gobain Weber A/S. Hinge CVR-nr. 59 98 30 16

Leca produktion. Grønt regnskab - miljøberetning 2011-2013. Leca. Saint-Gobain Weber A/S. Hinge CVR-nr. 59 98 30 16 Leca produktion Grønt regnskab - miljøberetning 2011-2013 Leca Saint-Gobain Weber A/S Hinge Indhold 1 Indledning 3 2 Basisoplysninger 3 2.1 Miljøgodkendelser 3 2.2 De væsentlige ressource- og miljømæssige

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag VVM FOR ANVENDELSE AF AFFALD HOS LECA DANMARK A/S Anvendelse af affald som alternative brændsler, råvarer og tilslag Oktober 2017 1 af 2 Leca Danmark ønsker at øge anvendelsen

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Landzonetilladelse til nyt modtageanlæg, siloer, køletårn samt ændret anvendelse af ælteri, kulmølleri og arealer.

Landzonetilladelse til nyt modtageanlæg, siloer, køletårn samt ændret anvendelse af ælteri, kulmølleri og arealer. SAINT-GOBAIN WEBER A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Att.: Louise Krogbæk Andreasen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til nyt

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.09.2015 CVR-nummer 27565174 P-nummer 1002367437 e-doc journal nr. 13/027588 Virksomhed Thomas Svendsen Autoreparation

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens Grønne Regnskab 215 Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens grønne regnskab 215 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 24 for første gang et grønt regnskab for kommunen som

Læs mere

ELFORSK projekt 344-012. Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB. Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger

ELFORSK projekt 344-012. Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB. Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger ELFORSK projekt 344-012 Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Sammenfatning...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00443 Ref. HASKR Dato: 19. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 27036635 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10.

Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10. Daka AmbA Dakavej 10 8723 Løsning Aarhus J.nr. MST-1272-00006 Ref. Chell/Anaje Dato 27. marts 2012 Att.: Kjær Andreasen Sendt pr. mail: ka@daka.dk Påbud om ændrede emissionsgrænser for luft Miljøstyrelsen

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere