Leca produktion Grønt regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leca produktion Grønt regnskab"

Transkript

1 Leca produktion Grønt regnskab Leca Weber A/S Saint-Gobain Hinge & Ølst

2 Indhold Udtalelser til Grønt Regnskab 3 1 Indledning 5 2 Basisoplysninger Miljøgodkendelser Hinge Ølst De væsentlige ressource- og miljømæssige forhold 6 3 Ledelsens redegørelse Valgte oplysninger Miljøpolitik, målsætninger, mål og resultater Leverandører Medarbejderinddragelse Arbejdsmiljø Vilkårsovertrædelser og afhjælpning af disse Klager Afvigelser i forhold til sidste grønne regnskab 8 4 Miljøforhold Hinge Ølst 11 5 Resumé af egenkontrol Hinge Ølst 13 2/13

3 Saint-Gobain Weber A/S att. Anne Mette Nielsen Vi har 18. marts 2011 modtaget udkast til grønt regnskab for 2010 for Saint-Gobain Weber A/S. Favrskov Kommune skal (i henhold til 17 i bekendtgørelse af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger) vurdere kvaliteten af miljødata-delen og sende virksomheden en udtalelse herom. Favrskov Kommune kan i den anledning oplyse, at vi finder kvaliteten af miljødata acceptabel og ikke har yderligere bemærkninger. Venlig hilsen Erik Pedersen civilingeniør Natur og Miljø Direkte: Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK Hovednummer: Postadresse Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DK 3/13

4 4/13

5 1 Indledning Det grønne regnskab er udarbejdet i henhold til Bek. nr. 210 af 3.marts Det er S-G Weber A/S Hinges 7. grønne regnskab og S-G Weber A/S Ølsts 4. Regnskabet er udarbejdet for regnskabsåret 1/ til 31/ Regnskabet omfatter produktionerne i Hinge og Ølst. Der indvindes plastisk ler fra egne lergrave og graveområderne efterbehandles successivt til naturområde ud fra en samlet efterbehandlingsplan. Leret graves med dozere og transporteres ind til fabrikkerne med transportbånd. Leret tilsættes additiver hovedsageligt i form af restprodukter fra anden industri, hvorefter det æltes, tørres og brændes. Under brændingen indblæses dolomit/kalkpulver for at forbedre brændeprocessen med en samtidig reducerende effekt på SO 2 i røggasserne. I Ølst er der installeret et posefilter med hydratkalk for at reducere udledningen af SO 2, HF og HCl. I Hinge indblæses hydratkalk i røggaskanalerne med samme formål. Som brændsel anvendes kul, kød- og benmel, gas samt diverse faste og flydende affalds- og biobrændsler. Endvidere laves der forsøg med forskellige typer affalds- og bio brændsler. Letklinkerne sigtes/sorteres og udleveres i bulk eller sække, hvorefter de transporteres fra virksomheden med landevejstransport. Virksomhederne har ca. 75 ansatte på begge fabrikker. Der produceres 24 timer i døgnet (3 skift), og der foretages rutinemæssig nedlukning af produktionen i 2-3 uger i vinter- og industriferien samt i perioder med afsætningsnedgang. Aktiviteter som ligger ud over produktion og læsning foregår normalt indenfor almindelig arbejdstid - det vil sige i tidsrummet Basisoplysninger Virksomhedens navn og beliggenhed: S-G Weber A/S Hinge Randersvej Randers SV S-G Weber A/S Ølst Ølstvej Randers SV S-G Weber A/S ejes af: Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S Les Miroirs 18 Avenue d Alsace Courbevoie Frankrig CVR-nr.: Hinge: P-nummer: Ølst: P-nummer: Bestyrelse for S-G Weber, Danmark A/S: Jonas Gustaf Cronqvist (Formand) Michael Selmer Frederiksen (Økonomichef) Poul Steen Rasmussen (Adm.direktør) Erik Skjøth Petersen (medarbejderrepræsentant) Lisbeth Kamp Strandgård (medarbejderrepræsentant) Daglig ledelse af S-G Weber Hinge & Ølst: Fabrikschef Jo Gunnar Håkonsen Virksomheden er den certificeret efter ISO 14001:2004 af Bureau Veritas Certification. Tilsynsmyndigheder: Hinge: Favrskov Kommune Torvegade Hammel Ølst: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Tilsynsmyndigheden vurderer kvaliteten af miljødata og giver en udtalelse, som indgår i det grønne regnskab. Virksomhedens branchebetegnelser: Fremstilling af varmeisolerende/ildfaste keramiske produkter Fremstilling af andre mineralske produkter (ikke-metal). Virksomhedens listebetegnelse og art: B103: Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m 3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m 3. (i) Regnskabet er udarbejdet af: Geolog Anne Mette Nielsen Det grønne regnskab findes på hjemmesiden: 5/13

6 2.1 Miljøgodkendelser Virksomheden er godkendt efter Miljølovens kapitel 5. Godkendelsen for Hinge er gældende fra 6. november 2003 med tillæg og revurdering fra 26. april Godkendelsen for Ølst er gældende fra 6. juli 2005, med tillæg og revurdering fra 26. juni Godkendelserne omfatter hele virksomhedens produktionsanlæg, men ikke virksomhedens råstofgravning. Virksomheden udleder ikke procesvand til recipient. Virksomheden udleder overfladevand og sanitært spildevand efter forudgående rensning. Der er ingen offentlig kloaktilslutning i området Hinge Alle virksomhedens miljøgodkendelser blev i 2003 erstattet af en samlet godkendelse efter kapitel 5. Der er udarbejdet et tillæg og godkendelsen er revurderet den 26. april Alle vilkår er samlet i tillægget Ølst Alle virksomhedens miljøgodkendelser blev i 2005 erstattet af en samlet godkendelse efter kapitel 5. Der er udarbejdet et tillæg og godkendelsen er revurderet den 26. juni Alle vilkår er samlet i tillægget. Tilladelser i lergravene. Århus Amt har givet gravetilladelse for en 10 årig periode i juli Gravetilladelsen blev givet ud fra Amtets Regionplan (2001) og en VVM-undersøgelse, som blev udført i (Hinge og Ølst) Århus Amt har 21/ givet tilladelse til forøgelse af gravedybden i lergraven på matr. nr. 3m m.fl. Hinge By, Nr. Galten m.fl. (Hinge) 2.2 De væsentligste ressourceog miljømæssige forhold Virksomheden indvinder råstof fra den tilstødende lerforekomst, hvorved ændringer i landskabsbilledet naturligvis vil forekomme. Endvidere har virksomheden et energiforbrug hovedsageligt fra fossile-, bio- og affaldsbrændsler. Hinge: Tilladte affaldsbrændsler, -tilslag og -råvareerstatning i 2010 type producent tilladt mgd. t affaldskode anvendelse godkendt status Kulstøv Hoesch brændsel permanent Sprit Dong Dong brændsel forsøg Sprit Novo Novo brændsel permanent Alfa laval-vand Alfa laval brændsel/ vanderstatning permanent Kød- og benmel Daka brændsel permanent Opløsningsmidler Leo, PKC, FEF, Polypeptide brændsel permanent Malingpulver Stena Miljø brændsel permanent Malingpulver Dansk Special Affald brændsel permanent Aktivt kul Friesendahl brændsel permanent Valseslam Salzgitter tilslag permanent Valseslam Stålvalseværk tilslag permanent Blegejord Århus Olie tilslag permanent Blegejord Paramelt tilslag permanent Blegejord Sio Arras tilslag permanent Blegejord Unimills tilslag permanent Blegejord Wilmar tilslag permanent Metalhydroxidslam ESØ tilslag permanent Metalhydroxidslam B&O tilslag permanent Ølst: Tilladte affaldsbrændsler, -tilslag og -råvareerstatning i 2010 type producent affaldskode anvendelse godkendt status Kulstøv Hoesch Brændsel permanent Sprit Novo Stena Miljø Brændsel permanent Opløsningsmidler Popep Brændsel permanent Alfa laval-vand Alfa laval Brændsel permanent Opløsningsmidler Leo Pharma Brændsel permanent Opløsningsmidler Axellia Brændsel permanent Opløsningsmidler PKC Brændsel permanent Malingspulver Dansk Special Affald Brændsel permanent Malingspulver Stena Miljø Brændsel permanent Kød- og benmel Daka Brændsel permanent Fluff Albra Brændsel permanent Lightends DOG Brændsel forsøg Fueldestilat Stena Sverige Brændsel forsøg Aktivt kul Friesedahl Brændsel permanent Træflis-aske Skive fjernvarme værk Brændsel forsøg Bundslagge (-kondensat) Akzo Nobel råvareerstatning permanent Poleraffald B&O råvareerstatning permanent Aluminium hyd.slam B&O råvareerstatning permanent Metal hyd.slam B&O råvareerstatning permanent Metal hyd.slam Aluscan råvareerstatning permanent 6/13

7 3 Ledelsens redegørelse 3.1 Valgte oplysninger I regnskabet indgår oplysninger, som kræves i Bek. nr. 210 samt en opgørelse af stoffer, forbrug samt andre forhold, der er opstillet vilkår og grænser for i virksomhedens miljøgodkendelse. På fabrikken i Hinge er lugt og støj ikke opgjort, da det ikke anses for sandsynligt, at grænseværdierne overskrides uden for virksomhedens område. Dels er der ikke væsentlige lugtgener internt på virksomheden, dels er nærmeste naboer beliggende ca. 300 m fra den aktive lergrav og ca. 600 m fra produktionsanlægget. På fabrikken i Ølst er støj heller ikke opgjort, da det ikke anses for sandsynligt at grænseværdierne overskrides uden for virksomhedens område. Konkurrencefølsomme data er angivet som indekseret mængde pr. kubikmeter letklinker. Reference år er Der er valgt samme reference år for begge fabrikker. 3.2 Miljøpolitik, målsætninger, mål og resultater Virksomheden har et kvalitets- og miljøledelsessystem efter henholdsvis DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO I nedenstående tabel ses årets resultat af miljøledelsen. 3.3 Leverandører Virksomheden stiller miljøkrav til leverancer, men der stilles ikke krav til leverandørers miljøstyring. 3.4 Medarbejderinddragelse Miljøtiltag både påvirkning af ydre miljø og arbejdsmiljø, debatteres på samarbejds- og sikkerhedsudvalgsmøder samt ved driftsmøder i de respektive afdelinger. Miljøpolitik og målsætning for Saint-Gobain Danmark Mål for produktion Hinge og Ølst 2010 Politik Målsætning Mål Bemærkninger Produktion: Fokus på reduktion af væsentligste miljøpåvirkninger. Optimere energitunge processer inkl. ny investeringer Samarbejde med kunder for at øge fokus på reduktion af klima- og miljøpåvirkninger. Ansvarlighed i selskabets dispositioner. Substituere fossile brændsler og -råvarer. Reducere affaldsmængde til deponi. Fokusere på emissioner fra afkast mv. Reduktion af specifikt elforbrug (Hinge/Ølst/Gadbjerg) - Identificere 10 tiltag, og gennemføre 5 Ikke målsat Ikke målsat Reduktion af specifik CO2-udledning med 10 % i forhold til 2009 Identificere og måle de primære miljøgener som påføres Ølst By. Identificere nødvendige tiltag. Udvikling/produkt/salg: Miljøvurdere nye produkter. Ikke målsat Fremme miljøvenlige Ikke målsat konstruktioner Fokus på adfærd: Efterbehandler lergraven Ikke målsat successivt til naturområde. Fører en åben kommunikation internt- og Ikke målsat eksternt. Motiverer og uddanner Ikke målsat medarbejderne løbende. Kortlægning af el-forbrug i proces 2 er næsten færdig, og det viser sig at det er afstøvning, som udgør det største forbrug. Kortægning/undersøgelse af støvtransport har vist nogle propper og givet anledning til en investerings ansøgning i 2011, så anlægget optimeres. Der arbejdes løbende med substituering af råvarer og brændsler (Ikke relevant for Exclay, men målsat i Premix) Ikke reduceret som ønsket: Primær årsag er den forsinkede opstart med kød og benmel som alternativt brændsel. Øget energi forbrug pr. ton indfødt ler og lav produktivitet i første halvår af 2010 er også årsag til det øgede CO 2 udledning pr. m 3. Hvis vi på et senere tidspunkt skal komme videre, vil der skulle laves eksperimenter hos Force Technology. Der er beplantningsplaner for afsluttede områder Der afholdes systematisk beredskabsøvelser 7/13

8 3.5 Arbejdsmiljø Sikkerhedspolitik og målsætning for Saint-Gobain Danmark Mål for produktion Hinge og Ølst 2010 Politik Målsætning Mål Bemærkninger Arbejdsplads: Sikker arbejdsplads, hvor medarbejdernes helbred og velfærd er i centrum. Fokusere på sikkerhedsforhold i nye bygninger, processer og procedurer, produkter samt anvendelsesområder. Ansvarlighed i selskabets dispositioner. Undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos interne og eksterne medarbejdere. Forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos interne og eksterne medarbejdere samt hos kunder. Føre en åben kommunikation internt og eksternt. Motivere og uddanne medarbejderne løbende. Nye tiltag Fokus på adfærd (EHS): Reducere antal arbejdsulykker i forhold til 2010 Øget bevidsthed hos medarbejdere omkring typer af arbejde som kræver ekstra opmærksomhed Udføre sikkerhedsbesøg (sikkerhedssamtaler og observationer) hos medarbejdere i produktion/vh 4-timers kursus i sikkerhed for alle medarbejdere. Sikker arbejdsplads, hvor medarbejdernes helbred og velfærd er i centrum. Der afholdes beredskabsøvelser. 3.6 Vilkårsovertrædelser og afhjælpning af disse Ølst: Der er ikke gennemført præstationsmålinger på fabrikken, da der kun var 2 måneders drift. Der er lavet præstationsmålinger i Der har været overskridelser på de kontinuerte røggasmålinger af HCl, CO, NO x og støv. Produktionen styrer driften efter udledningerne af HCl og NO x og grænseværdierne er blevet beregnet af produktionen ud fra dagens brændselssammensætning de grænseværdier, som der efterfølgende kontrolleres op i mod, er beregnet ud fra et månedsgennemsnit af brændsel pr. driftstime. Grænseværdien gældende for en aktuel dag kan godt være overholdt, selvom det umiddelbart ser ud til, at den er overskredet ved sammenligning med et månedsgennemsnit. Dette kan pt. ikke eftervises og da driften er ophørt pr. 1/2-2011, vil der ikke blive arbejdet videre med problematikken. Støv og CO overskridelser er sket i forbindelse med opstartsproblemer i januar og driftsforstyrrelser. Hinge: Der er ikke gennemført præstationsmålinger for støv på silo og båndgange, da der er indført kontinuert overvågning og poserne i støvfiltret skiftes, når der registreres ikke tilladte støvmængder i afkastene. I 2009 viste præstationsmålingerne på røggasserne for høje værdier af HF, dette problem ses i målingerne for 2010 løst, idet der tilsættes hydratkalk til røggasserne. Der er installeret kontinuerte målinger på røggasserne og det kan konstateres, at der er mange overskridelser af grænseværdien for støv. Grænseværdien er sænket fra 100 mg/nm 3 til under 50 mg/nm 3 i forbindelse med revurderingen af miljøtilladelsen i juni. Den lave grænse er anvendt for hele året, hvilket giver et værre billede af overskridelserne i det første halvår end det reelt burde være, men giver et klart billede af årets og tidligere års problemer. Der har været stærk fokus på elektrofiltrenes vedligeholdsmæssige tilstand i 2010 og der er investeret et million beløb i renovering af filtret på ovn 5. Dette kan ses af de forbedrede måleresultater på ovn 5 s røggasser i efteråret og i februar Der er gennem de seneste 1½ år lavet undersøgelser af elektrofiltrene på ovn 1 og 5 af et eksternt firma og deres anbefalinger mht. ombygning og vedligehold er og vil blive fulgt. Støvemissionerne vil i 2011 blive overvåget i et nyanskaffet online system og relevante tiltag ved overskridelser af grænsen vil blive iværksat. Ovenstående burde have givet anledning til en handlingsplan, som skulle have været tilsendt tilsynsmyndigheden. Dette er beklageligvis ikke sket, men det er der rettet op på i marts Der har endvidere været en overskridelse af CO grænsen, hvilket skyldes driftsforstyrrelser. På ovn 5 har der været 2 overskridelser af HCl grænsen, hvor årsagen er ukendt. Dette fjernes ved konstant tilsætning af hydratkalk til røggasserne i fremtiden. 3.7 Klager Hinge: Ingen klager. Ølst: Der har været en klage fra beboerne i Ølst by i forbindelse med opstart af fabrikken i januar. Der har kun været drift i 2 måneder på værket i 2010, så klagerne er blevet diskuteret med tilsynsmyndigheden, men et planlagt møde med beboerne i byen er ikke blevet gennemført. 3.8 Afvigelser i forhold til seneste grønne regnskab Regnskabet er tilpasset den nye bekendtgørelse. 8/13

9 4 Miljøforhold 4.1 Hinge Energiforbrug: Naturgas 1 MWh/m 3 0,0131 0,0328 0,0428 0,0278 0,0150 0,0144 Indeks (2002) % 100,0 249,8 325,9 211,9 114,4 109,5 Kul 2 MWh/m 3 0,2780 0,2769 0,2357 0,2550 0,2192 0,2371 Indeks (2002) % 100,0 99,6 84,8 91,8 78,9 85,3 Fedt 2 MWh/m 3 0,0183 0, Indeks (2002) % 100,0 51, Olie 2 MWh/m 3 0,0395 0, ,0004 0,0003 Indeks (2002) % 100,0 0, ,0 0,8 Kulstøv 2 MWh/m ,0009 0,0052 0,0056 Indeks (2008) % ,0 561,4 613,1 Spritvand 2 MWh/m ,0023 0,0301 0,0229 Indeks (2008) % ,0 1016,9 772,9 Spildevand 2 MWh/m ,0301 0,0003 Indeks (2009) % ,0 172,3 Pulvermaling ,0001 Indeks (2010) ,0 Kød- og benmel ,0001 Indeks (2010) ,0 Total brændsel MWh/m 3 0,3489 0,3193 0,2785 0,2861 0,2701 0,2809 Indeks (2002) % 100,0 91,5 79,8 82,0 77,4 80,5 EL 1 MWh/m 3 0,0170 0,0140 0,0133 0,0137 0,0172 0,0128 Indeks (2002) % 100,0 82,5 78,5 80,4 101,3 75,4 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. - = ikke anvendt. Råvarer: Ler 3 t/m 3 0,4091 0,4406 0,4492 0,4937 0,4757 0,4194 Indeks (2002) % 100,0 107,7 109,8 120,7 116,3 102,5 Ler + kor. fejlprodukt t/m 3 0,4455 0,4751 0, Indeks (2002) % 100,0 106,6 100, Fedt 2 t Olie 2 t Blegejord 2 t Valseslam 2 t Natriumaluminat 2 t Slibestøv 2 t Deinkingslam 2 t Metalhydroxidslam t Glycerin 2 t Kalk 2 t Sæbe 2 t i. o Beregnet i lagerstyring. 3 Beregnet udfra produktion/2007 udfra indvejet ler. i. o. = ikke opgjort. - = ikke anvendt. Vand: Industrivand 4 m Drikkevand 1 m Total spildevand 1 m Målt af forsyningsselskaber/modtager. 4 Egen måling. 9/13

10 Luft: CO 2 fra brændsel 5 t/m 3 0,1130 0,1015 0,0893 0,0876 0,0798 0,0872 Indeks (2002) % 100,0 89,8 79,0 77,5 70,7 77,2 CO 2 fra råvarer 5 t/m 3 0,0071 0,0085 0,0087 0,0093 0,0071 0,0054 Indeks (2002) % 100,0 119,5 122,9 130,1 100,2 75,9 10 SO 2 i. o mg/nm 3 beregnet SO 8 2 mg/nm 3, tør, i. o. i. o aktuel O 2 total SO 2 kg/år i. o. i. o CO 8 i. o. i. o. i. o. i. o mg/nm 3, tør, aktuel O 2 CO kg/år i. o. i. o. i. o. i. o TOC 8 mg C/ Nm 3, tør, i. o. i. o. i. o. 89 i. o. 35 aktuel O 2 TOC kg/år i. o. i. o. i. o NO x i. o mg/nm 3, tør, aktuel O 2 NO x kg/år i. o. i. o Cd 8 i. o. i. o. 0,0034 <0,003 0,003 < 0,0038 mg/nm 3, tør, aktuel O 2 Cd kg/år i. o. i. o. i. o. i. o. 1 3 HCl 8 mg/nm 3 i. o. i. o. i. o. i. o HCl kg i. o. i. o. i. o. i. o Hg 8 i. o. i. o. 0,016 0,012 0,012 0,012 mg/nm 3, tør, aktuel O 2 Hg kg/år i. o. i. o HF 8 mg/nm 3 i. o. i. o HF kg/år i. o. i. o As+PB+Cr+Co+Cu+Ni i. o. i. o. 0,088 0,223 i. o. 0,073 mg/nm 3 8, tør, aktuel O 2 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni kg/år Dioxin/furan 8 i. o. i. o. <0,01 i. o. i. o. 0,004 (ng I-TEQ/Nm 3, tør, aktuel O 2 Dioxin/furan kg/år i. o. i. o. <0,00002 <0,00001 <0, , støv 8 mg/nm3, tør, i. o aktuel O2 støv kg/år i. o Total røggasser 7 i. o Mio. Nm 3,tør 5 Beregnet udfra forbrug. 7 Beregnet udfra gennemsnit af målinger og driftstimer på ovnene. 8 Målt (gennemsnit). 10 Beregnet udfra svovlindhold i brændsler. i. o. = ikke opgjort. Målemetoder: CO 2 ETS, andre luftmålinger PER. Affaldsproduktion: Brændbart 1 kg Ikke brændbart 1 kg Papir pap 1 kg Jern + el skrot 1 t ,94 Elektronikaffald 1 kg Farligt affald 6 kg Internt genanvendt l transmissionsolie (indkøbt) 2 Motorolie til l modtagestation 1 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. 6 Farligt affald består af laboratorie affald, limdunke, kølervæske, terpentin, fortynder, oliefiltre, batterier opgøres i l, da affaldet sendes til modtagestationen i 200 l tønder. Fra 2005 opgjort i kg. - = ikke anvendt. Målemetode: OTH 10/13

11 Støj, støv og lugtforhold: Partikler 8 mg/nm 3 tør båndkanaler i. o. 3,0 9,0 <3 <2 2 Partikler 8 mg/nm 3 tør knuseri i. o Lugt i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. Støj i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. 8 Målt. Fra 2010 estimeret. i. o. = ikke opgjort 4.2 Ølst Energiforbrug: F-gas 1 MWh/m 3 0,0080 0,0102 0,0099 0,0133 0,0136 0,0149 Indeks (2002) % 100,0 127,0 123,8 165,6 170,3 186,6 Kul 2 MWh/m 3 0,2424 0,1840 0,1637 0,1613 0,1262 0,1311 Indeks (2002) % 100,0 75,9 67,5 66,5 52,1 54,1 Kød-og benmel 2 MWh/m 3 0,0589 0,0838 0,0909 0,0608 0,0898 0,0885 Indeks (2002) % 100,0 142,3 154,3 103,3 152,5 150,2 Div. biobrændsler 2 MWh/m , Indeks (2007) % , Fluff 2 MWh/m ,0013 0,0112 0, Indeks (2007) % ,0 844,8 463,5 - Sprit & opl.midl. 2 MWh/m 3-0,0069 0,0284 0,0191 0,0461 0,0442 Indeks (2006) % - 100,0 409,6 276,3 666,0 637,7 Gasolie 2 MWh/m 3 0,0016 0,0005 0,0006 0,0014 0,0021 0,0040 Indeks (2002) % 100,0 32,2 37,5 88,6 132,1 257,3 Kulstøv 2 MWh/m ,0112 0,0093 0,0123 Indeks (2008) % ,0 193,0 255,1 div. affald MWh/m ,0007 0,0010 Indeks (2009) % ,0 148,7 Total brændsel MWh/m 3 0,3109 0,2854 0, ,2719 0,2939 0,2960 Indeks (2002) % 100,0 91,8 95,0 87,5 94,6 95,2 EL 1 MWh/m 3 0,0134 0,0139 0,0130 0,0141 0,0171 0,0252 Indeks (2002) % 100,0 103,8 97,4 105,1 127,5 187,9 1 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. - = ikke anvendt. Råvarer: Ler 3 t/m 3 0,6053 0,5890 0,5894 0,5736 0,5826 0,4497 Indeks (2002) % 100,0 97,3 97,4 94,8 96,2 74,3 Fuelolie 2 t Metalhydroxidslam 2 t , Valseslam 2 t Al-hydroxidfilterkage 2 t Deinkingslam 2 t Blegejord 2 t Bundslagge Diverse forsøgs tilslag 2 t Dolomit 2 t Beregnet i lagerstyring. 3 Beregnet udfra produktion. i. o. = ikke opgjort. - = ikke anvendt. Vand: Industrivand 4 m Drikkevand 4 m Total spildevand 4 m Egen måling. 11/13

12 Luft: CO 2 fra brændsel 5 t/m 3 0,0904 0,0674 0,0668 0,0627 0,0634 0,0608 Indeks (2002) % 100,0 74,6 73,9 69,3 70,1 67,3 CO 2 fra råvarer 5 t/m 3 0,0140 0,0177 0,0197 0,0175 0,0153 0,0130 Indeks (2002) % 100,0 126,4 140,3 124,9 109,0 92,5 10 SO 2 i. o mg/nm 3 beregnet SO 8 2 total mg/nm 3 tør, i. o (9) (9) (9) aktuel O2 SO 2 kg/år i. o Ca CO 8 mg/nm 3 tør, aktuel i. o. 275 (9) 326 (9) 309 (9) O2 CO kg/år i. o i. o TOC 8 mg C/Nm 3 tør, i. o. 33 (9) 65 (9) 65 (9) aktuel O2 TOC kg/år i. o i. o HCl 8 mg/nm 3 tør, aktuel (9) 51 (9) 51 (9) O2 HCl kg/år i. o Ca HF 8 mg/nm 3 tør, aktuel 0,97 i. o. i. o. < 0,1 <0,1 <0,1 O2 HF kg/år i. o i. o. <43 <18 <8 8 NO x i. o. 968 (9) 774 (9) 615 (9) mg/nm 3, tør, aktuel O2 NO x kg/år i. o Ca Cd+Tl 8 i. o. i. o. i. o. < 0,003 <0,003 <0,003 mg/nm 3, tør, aktuel O2 Cd+Tl kg/år i. o. 0,23 i. o. <1 <0,5 <0,25 Hg 8 i. o. i. o. i. o. 0,012 0,0079 0,0079 mg/nm 3, tør, aktuel O2 Hg kg/år i. o. Ca. 10 Ca ,66 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni+ i. o. i. o. i. o. 0,006 0,0034 0,0034 Mn+Sb+V 8 mg/nm 3, tør, aktuel O2 As+PB+Cr+Co+Cu+Ni+ kg/år i. o. 7. i. o. 2,6 1 0,28 Mn+Sb+V Dioxin/furan 8 i. o. i. o. i. o. i. o. 0,017 0,017 (ng I-TEQ/Nm 3,tør, aktuel O2 Dioxin/furan kg/år i. o. <0, i. o. <0, , , støv 8 mg/nm3, tør, 4,5 2,5 (9) aktuel O2 støv kg/år i. o i. o Total røggasser 8 i. o. 679 i. o Mio. Nm 3,tør 5 Beregnet udfra forbrug. 7 Beregnet udfra gennemsnit af målinger og driftstimer på ovnene. 8 Målt (gennemsnit). 9 kontinuert måling gennemsnit år. 10 Beregnet udfra svovlindhold i brændsler. i. o. = ikke opgjort. Målemetoder: CO 2 ETS, andre luftmålinger PER eller CRM. Affaldsproduktion: Brændbart 1 kg Ikke brændbart 1 (inkl. hydratkalk 2006) kg Papir pap 1 kg Jern + el skrot 1 kg Beton genbrug 1 kg Elektronikaffald 1 kg Farligt affald 6 kg Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. 6 Farligt affald består af laboratorie affald, limdunke, kølervæske, terpentin, fortynder, oliefiltre, batterier. - = ikke anvendt. Målemetode: OTH. 12/13

13 Støj, støv og lugtforhold: Lugt 11 LE/m 3 i. o. i. o. <<2,5 i. o. i. o. 5. Støj i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. i. o. 8 Målt. 9 kontinuert måling gennemsnit år. 11 grænseværdi OML beregning. i. o. = ikke opgjort 5 Resumé af egenkontrol 5.1 Hinge Hinge A1 - A4 Generelt Er opfyldt B1 - B15 Indretning og drift B1 - B7 er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) B8 ikke opfyldt, der har været væsentlige overskridelser på støv. B9 - B12er opfyldt B 13 ikke opfyldt, der er ikke indsendt handlingsplan for støv. B14 - B15 er opfyldt C1 - C6 Luft C1 ikke opfyldt, emissionsgrænsen for støv er overskredet i væsentlig grad; der har været få overskridelser af grænserne for CO og HCl. C2 - C6 er opfyldt D1 - D2 Lugt Er opfyldt E1 - E4 Støj Er opfyldt F1 - F2 Affald Er opfyldt G1 - G2 Spildevand Er opfyldt H1 - H9 Jord og grundvand Er opfyldt I1 BAT Er opfyldt J1 Journaler Er opfyldt K1 Indberetninger Er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) Vejledende grænseværdier for Hinge beregnet i hh. til affaldsforbrændingsbekendtgørelsen totalstøv TOC HCl HF SO2 NOx Cd+Tl Hg tungm Diox CO middel grænseværdier ovn , ,05 0,098 0,50 0, middel grænseværdier ovn , ,05 0,098 0,50 0, Ølst Ølst A1 - A4 Generelt Er opfyldt B1 - B15 Indretning og drift Er opfyldt C1 - C6 Luft C1 ikke opfyldt, emissionsgrænsen for HCl, CO, NOx og støv er overskredet. C2 - C6 er opfyldt D1 - D2 Lugt Er opfyldt E1 - E4 Støj Er opfyldt F1 - F3 Lavfrekvent støj Er opfyldt G1 - G3 Affald Er opfyldt H1 - H3 Jord og grundvand Er opfyldt I1 BAT Er opfyldt J1 Journaler Er opfyldt K1 Indberetninger Er opfyldt (indberetninger er indsendt medio marts) Beregnede grænseværdier for 2010, gældende for fabrikken i Ølst totalstøv TOC HCl HF SO2 NOx Cd+Tl Hg tungm Diox CO middel grænseværdier , ,05 0,09 0,5 0, /13

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Grønt regnskab og arbejdsmiljø Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2012 Indhold 2 Miljø, energi og arbejdsmiljø i 2012 4 Generelle oplysninger 5 Miljøvision, miljø- og energipolitik 6 Fremstilling af cement 7 Aalborg Portlands

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2013 MILJØREDEGØRELSE Grønt regnskab og arbejdsmiljø OVERBLIK 2013 S10 S12 S14 RESSOURCEEFFEKTIVT SAMARBEJDE 514.000 tons alternative brændsler og råmaterialer genanvendt BESPARELSE AF ENERGI 76 mio. kwh

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst. Januar 2012 MILJØ-INFORMATION

Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst. Januar 2012 MILJØ-INFORMATION GRØN ÅRSRAPPORT 2011 Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst Januar 2012 Skanska Asfalt A/S side 2 (16) 1. BAGGRUND Denne grønne årsrapport giver et indblik i Skanska Asfalts miljøforhold vedr.

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nakskov Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinaderier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2007 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Indhold Generel info om Energinet.dk...2 Basisoplysninger...3 Ledelsens redegørelse...5 Redegørelse for valg af data og tekst...5

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE - 1 -

MILJØREDEGØRELSE - 1 - MILJØREDEGØRELSE 2014-1 - Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: 10 16 92 91 Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE - 1 -

MILJØREDEGØRELSE - 1 - MILJØREDEGØRELSE 13-1 - Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: 10 16 92 91 Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12 Juelsmindevej

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009. www.dongenergy.com

Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009. www.dongenergy.com Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009 www.dongenergy.com Indhold Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 6 Redegørelse for valgt af data og tekst... 6 Miljøpolitik... 6 Miljømål, handlinger

Læs mere

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Foto Vestforbrænding 2 /

Foto Vestforbrænding 2 / G r ø n t r e g n s k a b 2012 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger, interessentskabsoplysninger, miljøforhold, myndigheder, godkendelser og certifikater 3 Miljøredegørelse 4 - Status for udvalgte

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2012... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse... 6 Grundholdning

Læs mere