SGH Årsberetning for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGH Årsberetning for 2012"

Transkript

1 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling i Lille Friheden, torsdag den 28. februar 2013 kl BEGIVENHEDSRIGT ÅR 2012 har som sædvanligt været et godt og begivenhedsrigt år for SGH. Aktivitetsniveauet har været ganske højt. Umiddelbart adskiller 2012 sig fra tidligere år, fordi det ser ud til, at det er lykkedes SGH i højere grad end tidligere at sætte et grundejer-fingeraftryk på flere sager end før. Ikke fordi det er blevet nemmere at få indflydelse. Nok snarere tværtimod, men det vil jeg komme ind på senere. RENOVATIONSORDNINGER HØJT PÅ DAGSORDENEN Det seneste år har budt på nogle store og meget omtalte sager, hvad angår renovation. Både dagrenovation og en sorteringsordning for glas, papir, plast og metal, har sat tydelige dagsordener blandt grundejerne i det forløbne år. Dagrenovationsordningen blev taget af bordet I begyndelsen af 2012 drejede den første sag sig om en ny ordning for dagrenovation. Her ønskede et flertal af kommunens politikere i første omgang en ordning, hvor det var tanken, at renovationscontainere skulle tømmes hver 14. dag. Det reagerede SGH hurtigt på over for politikerne, da SGH fandt løsningen hygiejnisk uholdbar, uskøn, uden miljømæssig forbedring og en ordning, grundejerne ikke ønskede. Desuden opfattede SGH det som en udemokratisk måde, at forslaget nærmest skulle lempes igennem uden at det gik op for grundejerne, hvad ordningen egentlig indebar. At grundejerne ikke dengang ønskede den foreslåede ordning kom tydeligt frem ved flere lejligheder. Blandt andet, da SGH gennemførte et rundspørge blandt sine medlemmer, som helt entydigt gav udtryk for, at de ikke ønskede den foreslåede ordning. Ikke en eneste blandt 26 medlemsforeninger med mere end medlemmer, der svarede, sagde god for ordningen. Også et borgermøde den 21. februar 2012, som blev indkaldt, fordi sagen blev omtalt i København Radio, gav et fuldstændig enslydende svar. Nej tak til en ny ordning og ja tak til at fortsætte den bestående ordning. Resultatet blev som bekendt, at politikerne lyttede og tog forslaget af bordet. I SGHs bestyrelse er vi af den opfattelse, at der hverken var blevet gennemført borgermøde om emnet eller at forslaget var taget af bordet, hvis SGH ikke meget aktivt havde taget del i sagen på et tidligt tidspunkt. Ikke at vi mener, at SGH gjorde hele forskellen i en indsats for at forhindre gennemførelsen af en ny ordning. Men der er ingen tvivl om, at resultatet af SGHs rundspørge blandt jer medlemmer havde en udslagsgivende effekt på, at politikerne skiftede holdning. Så det kan vi som grundejere kun være tilfredse med. Det viser også, hvor vigtigt, det er, at vi som grundejere tager aktivt del i debatten om de ting, der gennemføres med betydning for grundejere. Ny sorteringsordning gennemført Årets anden store sag vedrørende renovationsordninger i kommunen gjaldt en ny sorteringsordning for glas, papir, plast og metal. Også denne ordning gav megen debat og presseomtale. Også i denne sag var SGH aktiv, og også her påvirkede grundejerne valget af renovationsordning. Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget en ordning for afhentning af papir, glas, metal og plast, som betyder, at grundejerne i den kommende tid får to 2-kammer beholdere placeret til sortering, og det må siges at være en acceptabel løsning, når der nu skulle gennemføres en ændring. 1

2 Valget stod mellem to ordninger Valget stod mellem en enkelt stor beholder med 4 separate kamre eller to 2-kammer beholdere. SGH pegede på 2- kammer ordningen, fordi den ordning sammenlignet med 4-kammer-ordningen er den mest fleksible, når det drejer sig om placering, anvendelse, tømning og økonomi. Hvidovre Kommune skrev selv i sit materiale til høringen om ordningen, at fordelen ved 2-kammer-løsningen er, at beholderne kan tømmes på forskellige tidspunkter, så det passer bedre til den mængde affald, der er i den enkelte beholder. SGH er naturligvis tilfreds med, at politikerne har lyttet til de argumenter, som blandt andet SGH har fremført. SGH med kritisk holdning Der skal ved den her lejlighed imidlertid ikke lægges skjul på, at SGH har været kritisk og fortsat er det - over for, hvor stor effekt de forskellige ordninger har i forhold til det nuværende system. SGH mener klart, at husejerne skal medvirke til at gøre Hvidovre Kommune til en mere grøn kommune, men bestyrelsen føler sig stadig ikke overbevist om, at der findes dokumentation for, at det nye system er det nuværende system markant overlegent. Og bestyrelsen mener heller ikke, at en ny sorteringsordning kun skal diskuteres blandt grundejere. Alle Hvidovres indbyggere skal inddrages i diskussionen om, hvordan dette skal foregå, og alle grupper uanset deres boligform skal deltage i ordninger, der fremmer udviklingen frem mod en grøn kommune. Men set på baggrund af, at politikerne under alle omstændigheder ville gennemføre en ny ordning, pegede SGH på 2 kammer- ordningen. Fremtidig drift må vise, om den nye ordning kan indfri forventningerne om en bedre sortering af glas, papir, metal og plast. Ordningerne ser sådan ud I debatten om sorteringsordningerne, som blandt andet foregik på et borgermøde i juni 2012, blev de to ordninger gennemgået ret detaljeret, og det må nu vise sig, om de økonomiske forudsætningerne holder. To 2-kammerordningen med to beholdere på hver 240 liter har en samlet anskaffelsespris på ca kr., hvor tømning koster ca. 360 kr., når beholderne placeres op til 10 meter fra skel mod vej, som er indeholdt i ordningen.(størrelse: 58x73x107). Tvivl om prisen Når prisen understreges her, hænger det sammen med, at SF blandt andet på det seneste har foreslået, at der ikke nødvendigvis skal anskaffes de mest prisbillige beholdere. Efter det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget har to SFpolitikere udtalt, at den nye genbrugsordning skal være så grøn som muligt. Prisen er stadig det vigtigste tildelingskriterium i udbuddet, men vi har skruet ned for dette for at kunne øge miljøets betydning for selve tømningsordningen, og vi har tilføjet kriteriet materialer og miljø` for selve indkøbet af beholdere, siger SF eren Katrine Høybye Fredriksen ifølge Hvidovre Avis. Hvordan skal politikerholdninger tolkes Hvordan denne formulering skal tolkes er uvis. Men en fortolkning kan være, at der nu lægges op til, at det ikke nødvendigvis de mest effektive beholdere, som foretrækkes. Men derimod dem, der er fremstillet mest miljørigtigt. Der skal ikke herske tvivl om, at grundejerne i kommune er grønne og miljøbevidste, men det er ikke givet, at man får de mest miljørigtige løsninger, fordi fremstillingsmetode er grøn. Og i hvert fald er det nemt at forlange mere miljø, når andre betaler i det her tilfælde grundejerne. 2

3 Spørgsmålet er nu, hvor meget grøn elastik, der er lagt ind, når der skal vælges nye sorteringsbeholdere. Men lad os nu ikke male fanden på væggen, og se, hvordan det går. SGH holder i hvert fald øje med, hvordan prisløftet til borgerne håndteres. Ros for sin indsats Tekniks Forvaltning skal endelig have ros for deres håndtering af sagen: Der var borgermøde om emnet den 20. juni, som SGHs bestyrelse deltog talstærkt i, og hvor de forskellige løsninger blev gennemgået. Samtidig blev der inddraget erfaringer fra borgere fra 400 husstande, der har deltaget i kommunens forsøg med 4-kammer beholderne samt ved samtaler med brugere af forskellige typer sorteringsordninger i andre kommuner DYRERE AT VÆRE HUSEJER I HVIDOVRE KOMMUNE De to renovationsordninger, som lige er omtalt, fører nærmest automatisk til en problematik om, hvor meget dyrere, der er blevet at være husejer/grundejer her i kommunen de senere år. Og om hvor sandsynligt, det er, at de hidtidige prisforhøjelser fortsætter. Ekstra betaling på sorteringsordningen, der allerede er omtalt, er for grundejere alene. En tilsvarende sorteringsordning ikke er gennemført i etagebyggeri. Men det står ikke alene. Allerede i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev der vedtaget en voldsom stigning i de såkaldte byggesags-gebyrer. Der blev opereret med flere modeller med stigninger på op til 25 pct. Stigningen for etageboliger blev på 5 pct. Ændret fordeling Sidste år blev vægtning af gebyrer for husholdningsaffald radikalt ændret efter en ny fordelingsnøgle. Den betød en stigning for grundejere på ikke mindre end 20 pct. Ved samme lejlighed fik kolonihaveejerne og beboerne i etagebyggeri deres gebyrer reduceret. Den nye ordning blev gennemført efter at formanden for Teknik- og Miljøudvalget havde holdt møde med repræsentanter for ejerne af kolonihaver og beboere i etagebyggeri. Derimod blev ingen repræsentanter for grundejerne, som altså fik en stigning, indkaldt til møde, og derved kom omfordelingen til at ligne en politisk, ideologisk beslutning. Brug af genbrugsplads Et nyt eksempel på, at grundejerne igen skal holde for med pengepungen opstod i september 2012, hvor Teknik-og Miljøudvalget havde et punkt på dagsordenen, der handlede om virksomheders brug af genbrugspladsen. Punktet drejede sig om, at qua en ny lovgivning overgik man fra 1. januar 2012 til klippekortkontrol og betaling for hver gang, en virksomhed bruger genbrugspladsen. Tidligere opkrævede man et fast beløb uanset om virksomhederne brugte pladsen eller ej. Nu viser det sig så, at virksomhederne slet ikke bruger pladsen i det omfang, man havde håbet. Antallet af brugere er markant mindre end forventet, som det hedder i referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets referat fra mødet den 5. september. Enten fordi virksomhederne snyder med klippet, eller fordi mængden af affald generelt er faldende på grund af faldende aktiviteter i samfundet. Mangler penge i kassen Det betyder, at der mangler nogle penge i kassen, og derfor foreslår Teknik- og Miljøudvalget og jeg citerer: Konsekvensen er, at husholdningerne i kommunen kommer til at betale en større del af udgifterne til driften af genbrugspladserne i de kommende år. Men at grunejerne skal betale en forholdsmæssig større del af driften genbrugspladsen, skal ordet husholdninger nok primært oversættes til grundejere. I tilfældet med genbrugspladsen kunne man måske også forestille sig, at de mindre mængder affald, som kommer ind på pladsen, også fører til færre udgifter, hvilket i realiteten burde medføre, at I/S Amagerforbrænding reducerer sine aktiviteter til gavn for dem, der skal betale for disse aktiviteter. Markante stigninger SGH spurgte politikerne Efterfølgende er der eksempler på meget markante stigninger i de priser, grundejerne skal betale: Vand, vandafledning, grundskyldspromille. 3

4 Det fik i december 2012 SGH til at rette henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med en forespørgsel om, hvorvidt der er politiske planer om, at grundejerne skal betale en stigende del af omstilling til en mere grøn kommune og en bedre renovationshåndtering. SGH slog ved den lejlighed fast, at grundejerne ligesom andre boliggrupper i kommunen skal deltage i denne omstilling. Det mener SGHs bestyrelse er en naturlig opgave. Men SGH henviste til, at man i seneste års tid set nogle tendenser, som peger i retning af, at grundejerne generelt skal betale en forholdsmæssig større del af omkostningerne ved en grøn omstilling end andre boligtyper. Rent faktisk viser de eksempler, der nævnt, at andre boligtyper skal slippe billigere fra renovationen end tidligere. Fem afgørende spørgsmål Derfor stillede SGHs bestyrelse fem skriftlige spørgsmål til Teknik- og Miljøudvalget, som vi modtog svar på for ganske nyligt. Svarene kom efter et møde mellem Teknisk Forvaltning, formanden for Teknik- og Miljøudvalget og SGH den 24. januar De fem spørgsmål, som SGHs bestyrelse ønskede svar på, er følgende: (Svarene fra Teknik-og Miljøforvaltningen fremgår umiddelbart under spørgsmålet.) (1) Hvad er begrundelsen for, at grundejerne skal betale mere, forholdsmæssigt, for renovation end andre boligtyper i kommunen? (SV)Udgangspunktet for affaldsgebyrerne er, at en husstand betaler for de affaldsordninger, som findes for den pågældende boligtype. Ordningerne for eksempel etageboliger og haveboliger er ofte ikke ens, hvilket gør, at gebyrerne per boligenhed heller ikke er ens. Til og med 2012 har to gebyrer, gebyrerne for administration og genbrugsplads, imidlertid været ens. Etageboliger har dermed betalt det samme i gebyr per lejlighed som hver havebolig. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2012 blev det besluttet at differentiere disse gebyrer fra og med På baggrund af gennemførte brugerundersøgelser på genbrugspladsen kunne det blandt andet konstateres, at andelen haveboliger, der anvender genbrugspladsen er langt højere end andelen af etageboliger. Tilsvarende er det vurderingen, at kommunens brug af administrative ressourcer er højere for haveboliger end for etageboliger, idet etageboligers affaldshåndtering ofte varetages af ejendomsfunktionærer på vegne af et stort antal boligenheder. Det er derfor vurderingen, at differentieringen af gebyrerne for administration og genbrugsplads giver en mere retfærdig fordeling af omkostningerne. (2) Hvorfor skal en ny sorteringsordning for glas, papir, metal og plast kun omfatte grundejerne, mens andre boligtyper i kommunen går fri? (SV) Hvidovre Kommune har besluttet, at der i slutningen af 2013 indføres en ny genbrugsordning for haveboliger til papir, glas, metal og plast. Etageboliger får allerede på nuværende tidspunkt stillet containere og beholdere op til en række affaldsfraktioner, for eksempel papir, pap og glas. By- og Teknikforvaltningen er i gang med at forberede udarbejdelsen af den kommende kommunale plan for håndtering af affald, som skal gælde fra Planen er 12-årig og vil lægge rammerne for den fremtidige udvikling af affaldsområdet i kommunen. By- og Teknikforvaltningen forventer, at planen vil indeholde mål om at øge antallet af fraktioner, der sorteres ved etageboliger. Kommunens borgere og virksomheder vil i løbet af 2013 få mulighed for at få indflydelse på arbejdet med den nye affaldsplan, blandt andet gennem en offentlig høring. (3) Skal grundejerne også bære en større del af økonomien bag genbrugspladsens fremtidige drift, fordi affaldsmængden er faldende, og fordi virksomhederne ikke bruger pladsen? Eller skal alle boligtyper i kommunen deltage i de øgede udgifter? 4

5 (SV) I/S Amagerforbrænding varetager driften af genbrugspladsen på Avedøre Holme. De omkostninger, der er til driften, finansieres dels af private borgere og dels af de virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen. Tendensen er, at en voksende del af affaldet på genbrugspladsen afleveres som affald fra husholdninger, som dermed skal finansieres af borgerne. Virksomhederne skal kun betale i det omfang de tilmelder sig og ønsker at aflevere erhvervsaffaldet. Når en stigende del af omkostningerne for genbrugspladsens drift skal afholdes af borgerne, er det alle boligtyper, der kommer til at betale mere. Dog stadig under hensyntagen til den differentiering der er nævnt. (4) Kan man forestille sig, at Hvidovre Kommune henstiller til I/S Amagerforbrænding, at virksomheden skal reducere sine omkostninger i takt med det faldende aktivitetsniveau på grund af en vigende mængde affald? (SV) Både I/S Amagerforbrænding og Hvidovre Kommune har fokus på at reducere omkostningerne for driften af genbrugspladserne. Blandt andet på grund af de faldende affaldsmængder. I 2012 blev den udvidede åbningstid i sommerhalvåret således afskaffet. Pladsens åbningstid er nu klokken alle dage, hvor der tidligere var åbent klokken i hverdage fra 1. april til 30. september. (5) Er det politiske flertal i kommunalbestyrelsen i gang med at implementere en større omfordelingspolitik, som betyder, at borgere, som er private husejere, generelt skal betale en større andel af renovationsomkostningerne i Hvidovre Kommune, mens borgere i andre boligtyper i fremtiden kan se frem til at skulle bidrage forholdsmæssigt mindre til den fælles renovationsopgave? (SV) Udgangspunktet er, at der er forskellige ordninger for de forskellige boligtyper (for eksempel haveaffald og storskrald for henholdsvis etage- og haveboliger) og dermed også forskellige gebyrer. De omtalte ændringer på affaldsområdet har alene til formål at øge genanvendelsen af affald samt at skabe en mere rimelig gebyrstruktur i forhold til administrations- og genbrugspladsgebyret. SGH kan have fanget en tendens Af disse svar samt indholdet af det møde, som SGH havde med politiker og forvaltning i januar må man nok konstatere, at SGH kan have fanget en ny tendens: Selv om det ikke direkte fremgår af svarene, at det er en politisk tendens, dokumenteres det, at grundejerne generelt skal betale en større del af kagen. Forvaltningen vender ganske vist problemstillingen om og siger, at der skal ske en mere retfærdig fordeling af omkostninger i forhold forbrug. Altså underforstået: I alle årene har grundejerne betalt for lidt, mens de øvrige grupper har betalt for meget, og det laver vi nu om på. Den forklaring er kryptisk. Men det ligner en trend, så derfor holder SGH meget tæt kontakt til politikerne, for i det mindste at gøre de kommende prisstigninger nogenlunde balancerede også ud fra et grundejersynspunkt. LOKALPLANER I SAMARBEJDE MED GRUNDEJERFORENINGER For tre år siden gik Teknisk Forvaltning ud med et tilbud til grundejerne om at de i samarbejde med kommunens folk kan få udformet en ny lokalplan for deres forenings område. Nu ser det ud til, at grf. Hvidovre Kirkeby får en ny, og moderne lokalplan. Den er godkendt af politikerne, og fortsætter nu i det politiske system. Gennem SGHs næstformand Anders Aalund, som er formand grf. Hvidovre Kirkeby, har det været muligt for SGH at blive involveret i arbejdet og få nogle erfaringer. Lokalplanen, der er en plan for hvordan et område skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til, og hvordan det må bebygges, er nu sendt i høring indtil den 9. april. Det er positivt, at en lokalplan opdateres og moderniseres, så den passer til det liv, der i dag leves i villaområderne. 5

6 Nu er det så håbet, at kommunen vil fortsætte arbejdet i flere områder. Flere grundejere har allerede meldt som interesserede i en ny lokalplan, idet følgende grundejerforeninger tilmeldt sig: Landlyst, Toftegården, Ny Hvidovre, Bredevang og Nymarken. AGENDA 21 PÅ DAGSORDENEN SGH har i det forløbne år indgivet høringssvar i forbindelse med en forlængelse af den lokale Agenda 21 strategi. Både som selvstændig organisation, og som en del af Det Grønne Råd, som SGH har været medlem af siden Svarene har i begge forbindelser været koncentreret om de følgende punkter: Mere borgerinddragelse SGHs bestyrelse opfordrer kommunalbestyrelsen til at gøre borgerinddragelse til et meget vigtigere element i omstillingen til en grøn kommune, end man ser i dag. Det skaber engagement, at borgerne føler, at de bliver spurgt, og at deres kommentarer og ideer bliver taget alvorligt. Bor meget bedre vilkår for træer SGHs bestyrelse hilser det velkomment, at den nye Agenda 21-strategi indeholder en plan om forbedrede vilkår for træer i kommunen. SGH er tilhænger af så mange træer i kommunen som overhovedet muligt. SGH ønsker dog en mere ambitiøs målsætning end kommunens ønske om blot at iværksætte et forsøg til forbedring af vejtræers livsvilkår. Kommunen har i sin plan et forslag om forbedring af vilkår for vejtræer. SGH foreslår derfor, at kommunen skal gå brechen for en kampagne, der opfordrer/henstiller, at der altid skal plantes et nyt træ, til erstatning for et træ, der fældes. Kommunen skal til enhver tid gå foran og plante et nyt træ, hver gang et træ bliver fældet. Men også at opfordre andre interessenter - blandt andet grundejere - til at gøre det samme, hvis der fældes et træ. Begrundelsen er, at træer mindsker både den miljømæssige og klimamæssige belastning. Træer nedbryder CO2, optager vand fra jorden, som medvirker til at afvande områder og dæmme op for oversvømmelser. Og så er træer pæne at se på, og billedmæssigt skaber de visionen om den grønne kommune. Fjernvarme, cykelstier og miljøvenligt asfalt I sin kommentar til Agenda 21-planen udtrykker SGHs bestyrelse også støtte til udviklingsplan for fjernvarme i parcelhusområder, som er en god mulighed for at vælge en alternativ energikilde. Desuden støtte til bedre cykelstier, mere miljøvenligt asfalt, der også støjer mindre, når der køres på det. KOMMUNIKATION EN MANGELVARE? I regi af Det Grønne Råd har SGH også været med til at behandle et spørgsmål om forbedret kommunikation i kommunen mellem politikerne og embedsmændene på den ene side og borgerne på den anden. Spørgsmålet blev rejst i Det Grønne Råd som en konsekvens af, at kommunens Miljøafdeling er nedlagt. Det har haft den virkning, mener nogle, at der næsten ingen information kommer fra kommunen til medlemmerne af Det Grønne Råd. I dette regi har SGH især rejst spørgsmål som, at borgerne ikke systematisk får svar på hverken mundtlige eller skriftlige henvendelser. SGH har adskillige eksempler på, at hverken politikere eller embedsmænd kvitterer for modtagelsen af en henvendelse. Endsige svarer på den. SGH mener, at dette er en uskik, og mener, at den eneste form for fornuftig dialog mellem borgere og politikere/embedsmænd er at man giver fakta-baserede svar, når borgerne henvender sig. Politikerne manglede igen SGH har i den forbindelse peget på, at det er en uskik, at politikerne ikke deltager direkte i borgermøder. SGH har tidligere ved denne lejlighed fremhævet en speciel Hvidovre-model for borgermøder, som vi har kaldt Mød IKKE politikerne. Den praktiseres på den måde, at under møderne sidder embedsmændene på podiet og forsøger at vride sig uden om politiske spørgsmål, mens politikerne sidder nede i salen som tilhørere uden at ytre sig. Det er ikke særligt venligt og imødekommende over for borgerne, og derfor har SGH fremhævet betydningen af, at politikerne konfronteres med deres beslutninger og svarer på spørgsmål. 6

7 Senest oplevede man borgermøde-modellen ved borgermødet i juni 2012 om den nye sorteringsordning. Her kæmpede kommunes vej og parkchef med spørgsmålene, mens formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt den tekniske direktør sad på tilskuerpladserne uden at svare på de politiske spørgsmål, der blev stillet. SGH opfordrer til aktiv deltagelse SGH's formand opfordrede ved den lejlighed til, at politikerne fremover deltager aktivt i møderne, og fastslog, at det er meget væsentligt, at borgerne kender politikernes synspunkter og overvejelser. Mon ikke der hen ad vejen bliver mulighed for at opleve politikerne på som aktive deltagere på borgermøderne. SGH vil i hvert fald gøre sit til at det sker. Dels ved hele tiden at lægge pres på politikerne, holde møde med dem jævnligt, som vi har gjort gennem alle årene, og dels planlægger SGH et politikermøde til efteråret forud for kommunalvalget. STOR INTERESSE FOR VEDVARENDE ENERGI I det forløbne år havde SGH arrangeret et enkelt møde for medlemmerne interesserede grundejere havde fundet vej til Lille Friheden 7. juni, hvor SGH havde sat vedvarende energi på dagsordenen. Spørgelysten blandt de fremmødte var stor. Hvad må man og hvad må man ikke, når det drejer sig om de forskellige former for vedvarende energi? Hvad koster de forskellige anlæg, hvor meget garanti er der på dem, hvor meget skal de serviceres og ikke mindst, hvor meget sparer man på sit energibudget, hvis man installerer vedvarende energi? Mødet var koncentreret om to hovedemner: Jordvarme og solceller, men også varmepumper blev omtalt. Foredragsholderne var gode, og spørgelysten stor. TRAFIKSANERING ER STADIG EN HJERTESAG Trafiksanering er nok det område, som SGH har lagt flest kræfter i gennem årene. Igennem de seneste 11 år har foreningen arbejdet målrettet på at få Hvidovre Kommune gjort til et mere sikkert sted at færdes som trafikant. Blandt andet har foreningen altid arbejdet for at indføre 40 km/t zone i hele kommunen. Og gør det stadig. Senest fremhævet i Agenda 21 strategien. SGH har medvirket ved mange trafiksaneringsprojekter, og en af de fortjenester, som SGH kan tage på sin kappe, er, at man har fået kommunen dels til at trafikregulere mere og dels tænke i helheder, når trafiksikkerheden forbedres. I det seneste år har vi ikke haft de store sager på området, men bestyrelsen arbejder videre på området. IKKE ALTID ENIGHED SGHs holdning har altid været at holde en god og konstruktiv kontakt til kommunens politikere og embedsmænd. Den holdning har vi fortsat, fordi vi mener, at det er gennem dialog, at tingene finder deres bedste løsning. Men dialog, forskellige holdninger og interesser betyder selvfølgelig også, at alle ikke kan få lige præcis det, de gerne vil have. Det gælder også SGH, og det må vi acceptere. Men år det er sagt, må det også tilføjes, at det seneste år har budt på mange eksempler, hvor SGH skal råbe virkelig højt for at blive hørt. Og måske ikke bliver det alligevel. Og her har de politiske partier i kommunalbestyrelsen nok ikke så meget at lade hinanden høre. Det er ærgerligt, for det er gennem dialog og gensidig respekt, at man opnår gode resultater for alle. Dialogen og kontakt er væsentlig for at få indflydelse på de ting, der foregår i kommunalt regi. Men det kræver hårdt arbejde og langvarig og intens påvirkning af politikerne at få ting gennemført. Derfor også henstillingen fra Det Grønne Råd. 7

8 SYNLIGHEDEN STØRRE Gennem årene har vi SGH efterlyst mere dialog med jer medlemmer. Hjemmesiden som vi holder løbende opdateret, er en del af denne indsats. Her kan alle bestyrelsens aktiviteter følges på tæt hold. Og i det forløbne år har hjemmesiden fået en designmæssig opjustering, så den er mere brugervenlig. Brug, hvis I har lyst til at følge SGHs arbejde Nyhedsbreve er et nyere islæt, som trækker på samme hammel. Vi har udsendt 5 nyhedsbreve i løbet af året. Desuden arbejder vi med medlemsarrangementer og rundspørger, og disse ting vil fortsat have høj prioritet. Det sikrer os som bestyrelse, at vi er i tæt kontakt med de holdninger og ideer, medlemmerne har. Det er godt, og derfor vil vi i det kommende år forsøge at udvikle denne kontakt endnu mere. Og vi vil også gerne her opfordre jer til endnu mere kontrakt. Ideer og udfordringer, vi skal tage op. Medlemsarrangementer, vi skal søge at gennemføre. Det er SGH styrke og brændstof. SGH har også været meget synlig i pressen i det forløbne år. Vi accepterer vilkårene for at blive omtalt i pressen, og det har givet god omtale. Dels fordi vi underbygger vores synspunkter og hele tiden sikrer, at vores medlemmer står bag os i vores synspunkter. Det har givet meget omtale i Hvidovre Avis. FREMGANG I MEDLEMSTAL SGH har også oplevet medlemsfremgang i det forløbne år. Det er bestyrelsen meget tilfreds med, fordi det styrker SGH som grundejernes stemme. Sidste år kunne SGH mønstre 33 medlemsforeninger med tilsammen 3570 medlemmer. I år er det de tilsvarende tal 36 foreninger med tilsammen 3836 medlemmer. Det er meget tilfredsstillende, fordi det i stigende grad får SGH til at fremstå som en veletableret og slagskraftig organisation. BESTYRELSEN HØJ AKTIVITET I bestyrelsen har aktivitetsniveauet det seneste år været højt som sædvanligt. Vi har det sidste år holdt 12 bestyrelsesmøder plus en række møder, som nogle af bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i med politikere, embedsmænd og lign. Samt et medlemsarrangement. Vi er tilhørere i kommunalbestyrelsens møder og i arrangementer og høringer, som kommunen inviterer til. I årets løb har vi også deltaget i flere grundejerforeningers generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder. Kun derved får vi en god føling med, hvad der foregår ude i medlemsforeningerne. Herefter overlader jeg beretningen til jeres behandling. Tak for ordet og opmærksomheden. P.B.V. Flemming J. Mikkelsen, den

Nyhedsbrevet SGH 5. Årgang nr. 1 Marts 2013

Nyhedsbrevet SGH 5. Årgang nr. 1 Marts 2013 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017

Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017 Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune Den 1. maj havde Mikkel Dencker, 1. viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget besøg

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 STATUS PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgsordningen, sammen med borgmester

Læs mere

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 Holdninger Side

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. 202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til affaldsgebyrer og tilhørende gebyrblad for

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Affaldsgebyrer for private. Forudsætninger:

Affaldsgebyrer for private. Forudsætninger: Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2014 i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 31. december 2012 Affaldsgebyrer for private. By- og Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø BILAG 1 Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene Ressource- og Affaldsplan 2018 har været i høring i perioden 24. august

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere