SGH Årsberetning for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGH Årsberetning for 2012"

Transkript

1 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling i Lille Friheden, torsdag den 28. februar 2013 kl BEGIVENHEDSRIGT ÅR 2012 har som sædvanligt været et godt og begivenhedsrigt år for SGH. Aktivitetsniveauet har været ganske højt. Umiddelbart adskiller 2012 sig fra tidligere år, fordi det ser ud til, at det er lykkedes SGH i højere grad end tidligere at sætte et grundejer-fingeraftryk på flere sager end før. Ikke fordi det er blevet nemmere at få indflydelse. Nok snarere tværtimod, men det vil jeg komme ind på senere. RENOVATIONSORDNINGER HØJT PÅ DAGSORDENEN Det seneste år har budt på nogle store og meget omtalte sager, hvad angår renovation. Både dagrenovation og en sorteringsordning for glas, papir, plast og metal, har sat tydelige dagsordener blandt grundejerne i det forløbne år. Dagrenovationsordningen blev taget af bordet I begyndelsen af 2012 drejede den første sag sig om en ny ordning for dagrenovation. Her ønskede et flertal af kommunens politikere i første omgang en ordning, hvor det var tanken, at renovationscontainere skulle tømmes hver 14. dag. Det reagerede SGH hurtigt på over for politikerne, da SGH fandt løsningen hygiejnisk uholdbar, uskøn, uden miljømæssig forbedring og en ordning, grundejerne ikke ønskede. Desuden opfattede SGH det som en udemokratisk måde, at forslaget nærmest skulle lempes igennem uden at det gik op for grundejerne, hvad ordningen egentlig indebar. At grundejerne ikke dengang ønskede den foreslåede ordning kom tydeligt frem ved flere lejligheder. Blandt andet, da SGH gennemførte et rundspørge blandt sine medlemmer, som helt entydigt gav udtryk for, at de ikke ønskede den foreslåede ordning. Ikke en eneste blandt 26 medlemsforeninger med mere end medlemmer, der svarede, sagde god for ordningen. Også et borgermøde den 21. februar 2012, som blev indkaldt, fordi sagen blev omtalt i København Radio, gav et fuldstændig enslydende svar. Nej tak til en ny ordning og ja tak til at fortsætte den bestående ordning. Resultatet blev som bekendt, at politikerne lyttede og tog forslaget af bordet. I SGHs bestyrelse er vi af den opfattelse, at der hverken var blevet gennemført borgermøde om emnet eller at forslaget var taget af bordet, hvis SGH ikke meget aktivt havde taget del i sagen på et tidligt tidspunkt. Ikke at vi mener, at SGH gjorde hele forskellen i en indsats for at forhindre gennemførelsen af en ny ordning. Men der er ingen tvivl om, at resultatet af SGHs rundspørge blandt jer medlemmer havde en udslagsgivende effekt på, at politikerne skiftede holdning. Så det kan vi som grundejere kun være tilfredse med. Det viser også, hvor vigtigt, det er, at vi som grundejere tager aktivt del i debatten om de ting, der gennemføres med betydning for grundejere. Ny sorteringsordning gennemført Årets anden store sag vedrørende renovationsordninger i kommunen gjaldt en ny sorteringsordning for glas, papir, plast og metal. Også denne ordning gav megen debat og presseomtale. Også i denne sag var SGH aktiv, og også her påvirkede grundejerne valget af renovationsordning. Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget en ordning for afhentning af papir, glas, metal og plast, som betyder, at grundejerne i den kommende tid får to 2-kammer beholdere placeret til sortering, og det må siges at være en acceptabel løsning, når der nu skulle gennemføres en ændring. 1

2 Valget stod mellem to ordninger Valget stod mellem en enkelt stor beholder med 4 separate kamre eller to 2-kammer beholdere. SGH pegede på 2- kammer ordningen, fordi den ordning sammenlignet med 4-kammer-ordningen er den mest fleksible, når det drejer sig om placering, anvendelse, tømning og økonomi. Hvidovre Kommune skrev selv i sit materiale til høringen om ordningen, at fordelen ved 2-kammer-løsningen er, at beholderne kan tømmes på forskellige tidspunkter, så det passer bedre til den mængde affald, der er i den enkelte beholder. SGH er naturligvis tilfreds med, at politikerne har lyttet til de argumenter, som blandt andet SGH har fremført. SGH med kritisk holdning Der skal ved den her lejlighed imidlertid ikke lægges skjul på, at SGH har været kritisk og fortsat er det - over for, hvor stor effekt de forskellige ordninger har i forhold til det nuværende system. SGH mener klart, at husejerne skal medvirke til at gøre Hvidovre Kommune til en mere grøn kommune, men bestyrelsen føler sig stadig ikke overbevist om, at der findes dokumentation for, at det nye system er det nuværende system markant overlegent. Og bestyrelsen mener heller ikke, at en ny sorteringsordning kun skal diskuteres blandt grundejere. Alle Hvidovres indbyggere skal inddrages i diskussionen om, hvordan dette skal foregå, og alle grupper uanset deres boligform skal deltage i ordninger, der fremmer udviklingen frem mod en grøn kommune. Men set på baggrund af, at politikerne under alle omstændigheder ville gennemføre en ny ordning, pegede SGH på 2 kammer- ordningen. Fremtidig drift må vise, om den nye ordning kan indfri forventningerne om en bedre sortering af glas, papir, metal og plast. Ordningerne ser sådan ud I debatten om sorteringsordningerne, som blandt andet foregik på et borgermøde i juni 2012, blev de to ordninger gennemgået ret detaljeret, og det må nu vise sig, om de økonomiske forudsætningerne holder. To 2-kammerordningen med to beholdere på hver 240 liter har en samlet anskaffelsespris på ca kr., hvor tømning koster ca. 360 kr., når beholderne placeres op til 10 meter fra skel mod vej, som er indeholdt i ordningen.(størrelse: 58x73x107). Tvivl om prisen Når prisen understreges her, hænger det sammen med, at SF blandt andet på det seneste har foreslået, at der ikke nødvendigvis skal anskaffes de mest prisbillige beholdere. Efter det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget har to SFpolitikere udtalt, at den nye genbrugsordning skal være så grøn som muligt. Prisen er stadig det vigtigste tildelingskriterium i udbuddet, men vi har skruet ned for dette for at kunne øge miljøets betydning for selve tømningsordningen, og vi har tilføjet kriteriet materialer og miljø` for selve indkøbet af beholdere, siger SF eren Katrine Høybye Fredriksen ifølge Hvidovre Avis. Hvordan skal politikerholdninger tolkes Hvordan denne formulering skal tolkes er uvis. Men en fortolkning kan være, at der nu lægges op til, at det ikke nødvendigvis de mest effektive beholdere, som foretrækkes. Men derimod dem, der er fremstillet mest miljørigtigt. Der skal ikke herske tvivl om, at grundejerne i kommune er grønne og miljøbevidste, men det er ikke givet, at man får de mest miljørigtige løsninger, fordi fremstillingsmetode er grøn. Og i hvert fald er det nemt at forlange mere miljø, når andre betaler i det her tilfælde grundejerne. 2

3 Spørgsmålet er nu, hvor meget grøn elastik, der er lagt ind, når der skal vælges nye sorteringsbeholdere. Men lad os nu ikke male fanden på væggen, og se, hvordan det går. SGH holder i hvert fald øje med, hvordan prisløftet til borgerne håndteres. Ros for sin indsats Tekniks Forvaltning skal endelig have ros for deres håndtering af sagen: Der var borgermøde om emnet den 20. juni, som SGHs bestyrelse deltog talstærkt i, og hvor de forskellige løsninger blev gennemgået. Samtidig blev der inddraget erfaringer fra borgere fra 400 husstande, der har deltaget i kommunens forsøg med 4-kammer beholderne samt ved samtaler med brugere af forskellige typer sorteringsordninger i andre kommuner DYRERE AT VÆRE HUSEJER I HVIDOVRE KOMMUNE De to renovationsordninger, som lige er omtalt, fører nærmest automatisk til en problematik om, hvor meget dyrere, der er blevet at være husejer/grundejer her i kommunen de senere år. Og om hvor sandsynligt, det er, at de hidtidige prisforhøjelser fortsætter. Ekstra betaling på sorteringsordningen, der allerede er omtalt, er for grundejere alene. En tilsvarende sorteringsordning ikke er gennemført i etagebyggeri. Men det står ikke alene. Allerede i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev der vedtaget en voldsom stigning i de såkaldte byggesags-gebyrer. Der blev opereret med flere modeller med stigninger på op til 25 pct. Stigningen for etageboliger blev på 5 pct. Ændret fordeling Sidste år blev vægtning af gebyrer for husholdningsaffald radikalt ændret efter en ny fordelingsnøgle. Den betød en stigning for grundejere på ikke mindre end 20 pct. Ved samme lejlighed fik kolonihaveejerne og beboerne i etagebyggeri deres gebyrer reduceret. Den nye ordning blev gennemført efter at formanden for Teknik- og Miljøudvalget havde holdt møde med repræsentanter for ejerne af kolonihaver og beboere i etagebyggeri. Derimod blev ingen repræsentanter for grundejerne, som altså fik en stigning, indkaldt til møde, og derved kom omfordelingen til at ligne en politisk, ideologisk beslutning. Brug af genbrugsplads Et nyt eksempel på, at grundejerne igen skal holde for med pengepungen opstod i september 2012, hvor Teknik-og Miljøudvalget havde et punkt på dagsordenen, der handlede om virksomheders brug af genbrugspladsen. Punktet drejede sig om, at qua en ny lovgivning overgik man fra 1. januar 2012 til klippekortkontrol og betaling for hver gang, en virksomhed bruger genbrugspladsen. Tidligere opkrævede man et fast beløb uanset om virksomhederne brugte pladsen eller ej. Nu viser det sig så, at virksomhederne slet ikke bruger pladsen i det omfang, man havde håbet. Antallet af brugere er markant mindre end forventet, som det hedder i referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets referat fra mødet den 5. september. Enten fordi virksomhederne snyder med klippet, eller fordi mængden af affald generelt er faldende på grund af faldende aktiviteter i samfundet. Mangler penge i kassen Det betyder, at der mangler nogle penge i kassen, og derfor foreslår Teknik- og Miljøudvalget og jeg citerer: Konsekvensen er, at husholdningerne i kommunen kommer til at betale en større del af udgifterne til driften af genbrugspladserne i de kommende år. Men at grunejerne skal betale en forholdsmæssig større del af driften genbrugspladsen, skal ordet husholdninger nok primært oversættes til grundejere. I tilfældet med genbrugspladsen kunne man måske også forestille sig, at de mindre mængder affald, som kommer ind på pladsen, også fører til færre udgifter, hvilket i realiteten burde medføre, at I/S Amagerforbrænding reducerer sine aktiviteter til gavn for dem, der skal betale for disse aktiviteter. Markante stigninger SGH spurgte politikerne Efterfølgende er der eksempler på meget markante stigninger i de priser, grundejerne skal betale: Vand, vandafledning, grundskyldspromille. 3

4 Det fik i december 2012 SGH til at rette henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med en forespørgsel om, hvorvidt der er politiske planer om, at grundejerne skal betale en stigende del af omstilling til en mere grøn kommune og en bedre renovationshåndtering. SGH slog ved den lejlighed fast, at grundejerne ligesom andre boliggrupper i kommunen skal deltage i denne omstilling. Det mener SGHs bestyrelse er en naturlig opgave. Men SGH henviste til, at man i seneste års tid set nogle tendenser, som peger i retning af, at grundejerne generelt skal betale en forholdsmæssig større del af omkostningerne ved en grøn omstilling end andre boligtyper. Rent faktisk viser de eksempler, der nævnt, at andre boligtyper skal slippe billigere fra renovationen end tidligere. Fem afgørende spørgsmål Derfor stillede SGHs bestyrelse fem skriftlige spørgsmål til Teknik- og Miljøudvalget, som vi modtog svar på for ganske nyligt. Svarene kom efter et møde mellem Teknisk Forvaltning, formanden for Teknik- og Miljøudvalget og SGH den 24. januar De fem spørgsmål, som SGHs bestyrelse ønskede svar på, er følgende: (Svarene fra Teknik-og Miljøforvaltningen fremgår umiddelbart under spørgsmålet.) (1) Hvad er begrundelsen for, at grundejerne skal betale mere, forholdsmæssigt, for renovation end andre boligtyper i kommunen? (SV)Udgangspunktet for affaldsgebyrerne er, at en husstand betaler for de affaldsordninger, som findes for den pågældende boligtype. Ordningerne for eksempel etageboliger og haveboliger er ofte ikke ens, hvilket gør, at gebyrerne per boligenhed heller ikke er ens. Til og med 2012 har to gebyrer, gebyrerne for administration og genbrugsplads, imidlertid været ens. Etageboliger har dermed betalt det samme i gebyr per lejlighed som hver havebolig. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2012 blev det besluttet at differentiere disse gebyrer fra og med På baggrund af gennemførte brugerundersøgelser på genbrugspladsen kunne det blandt andet konstateres, at andelen haveboliger, der anvender genbrugspladsen er langt højere end andelen af etageboliger. Tilsvarende er det vurderingen, at kommunens brug af administrative ressourcer er højere for haveboliger end for etageboliger, idet etageboligers affaldshåndtering ofte varetages af ejendomsfunktionærer på vegne af et stort antal boligenheder. Det er derfor vurderingen, at differentieringen af gebyrerne for administration og genbrugsplads giver en mere retfærdig fordeling af omkostningerne. (2) Hvorfor skal en ny sorteringsordning for glas, papir, metal og plast kun omfatte grundejerne, mens andre boligtyper i kommunen går fri? (SV) Hvidovre Kommune har besluttet, at der i slutningen af 2013 indføres en ny genbrugsordning for haveboliger til papir, glas, metal og plast. Etageboliger får allerede på nuværende tidspunkt stillet containere og beholdere op til en række affaldsfraktioner, for eksempel papir, pap og glas. By- og Teknikforvaltningen er i gang med at forberede udarbejdelsen af den kommende kommunale plan for håndtering af affald, som skal gælde fra Planen er 12-årig og vil lægge rammerne for den fremtidige udvikling af affaldsområdet i kommunen. By- og Teknikforvaltningen forventer, at planen vil indeholde mål om at øge antallet af fraktioner, der sorteres ved etageboliger. Kommunens borgere og virksomheder vil i løbet af 2013 få mulighed for at få indflydelse på arbejdet med den nye affaldsplan, blandt andet gennem en offentlig høring. (3) Skal grundejerne også bære en større del af økonomien bag genbrugspladsens fremtidige drift, fordi affaldsmængden er faldende, og fordi virksomhederne ikke bruger pladsen? Eller skal alle boligtyper i kommunen deltage i de øgede udgifter? 4

5 (SV) I/S Amagerforbrænding varetager driften af genbrugspladsen på Avedøre Holme. De omkostninger, der er til driften, finansieres dels af private borgere og dels af de virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen. Tendensen er, at en voksende del af affaldet på genbrugspladsen afleveres som affald fra husholdninger, som dermed skal finansieres af borgerne. Virksomhederne skal kun betale i det omfang de tilmelder sig og ønsker at aflevere erhvervsaffaldet. Når en stigende del af omkostningerne for genbrugspladsens drift skal afholdes af borgerne, er det alle boligtyper, der kommer til at betale mere. Dog stadig under hensyntagen til den differentiering der er nævnt. (4) Kan man forestille sig, at Hvidovre Kommune henstiller til I/S Amagerforbrænding, at virksomheden skal reducere sine omkostninger i takt med det faldende aktivitetsniveau på grund af en vigende mængde affald? (SV) Både I/S Amagerforbrænding og Hvidovre Kommune har fokus på at reducere omkostningerne for driften af genbrugspladserne. Blandt andet på grund af de faldende affaldsmængder. I 2012 blev den udvidede åbningstid i sommerhalvåret således afskaffet. Pladsens åbningstid er nu klokken alle dage, hvor der tidligere var åbent klokken i hverdage fra 1. april til 30. september. (5) Er det politiske flertal i kommunalbestyrelsen i gang med at implementere en større omfordelingspolitik, som betyder, at borgere, som er private husejere, generelt skal betale en større andel af renovationsomkostningerne i Hvidovre Kommune, mens borgere i andre boligtyper i fremtiden kan se frem til at skulle bidrage forholdsmæssigt mindre til den fælles renovationsopgave? (SV) Udgangspunktet er, at der er forskellige ordninger for de forskellige boligtyper (for eksempel haveaffald og storskrald for henholdsvis etage- og haveboliger) og dermed også forskellige gebyrer. De omtalte ændringer på affaldsområdet har alene til formål at øge genanvendelsen af affald samt at skabe en mere rimelig gebyrstruktur i forhold til administrations- og genbrugspladsgebyret. SGH kan have fanget en tendens Af disse svar samt indholdet af det møde, som SGH havde med politiker og forvaltning i januar må man nok konstatere, at SGH kan have fanget en ny tendens: Selv om det ikke direkte fremgår af svarene, at det er en politisk tendens, dokumenteres det, at grundejerne generelt skal betale en større del af kagen. Forvaltningen vender ganske vist problemstillingen om og siger, at der skal ske en mere retfærdig fordeling af omkostninger i forhold forbrug. Altså underforstået: I alle årene har grundejerne betalt for lidt, mens de øvrige grupper har betalt for meget, og det laver vi nu om på. Den forklaring er kryptisk. Men det ligner en trend, så derfor holder SGH meget tæt kontakt til politikerne, for i det mindste at gøre de kommende prisstigninger nogenlunde balancerede også ud fra et grundejersynspunkt. LOKALPLANER I SAMARBEJDE MED GRUNDEJERFORENINGER For tre år siden gik Teknisk Forvaltning ud med et tilbud til grundejerne om at de i samarbejde med kommunens folk kan få udformet en ny lokalplan for deres forenings område. Nu ser det ud til, at grf. Hvidovre Kirkeby får en ny, og moderne lokalplan. Den er godkendt af politikerne, og fortsætter nu i det politiske system. Gennem SGHs næstformand Anders Aalund, som er formand grf. Hvidovre Kirkeby, har det været muligt for SGH at blive involveret i arbejdet og få nogle erfaringer. Lokalplanen, der er en plan for hvordan et område skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til, og hvordan det må bebygges, er nu sendt i høring indtil den 9. april. Det er positivt, at en lokalplan opdateres og moderniseres, så den passer til det liv, der i dag leves i villaområderne. 5

6 Nu er det så håbet, at kommunen vil fortsætte arbejdet i flere områder. Flere grundejere har allerede meldt som interesserede i en ny lokalplan, idet følgende grundejerforeninger tilmeldt sig: Landlyst, Toftegården, Ny Hvidovre, Bredevang og Nymarken. AGENDA 21 PÅ DAGSORDENEN SGH har i det forløbne år indgivet høringssvar i forbindelse med en forlængelse af den lokale Agenda 21 strategi. Både som selvstændig organisation, og som en del af Det Grønne Råd, som SGH har været medlem af siden Svarene har i begge forbindelser været koncentreret om de følgende punkter: Mere borgerinddragelse SGHs bestyrelse opfordrer kommunalbestyrelsen til at gøre borgerinddragelse til et meget vigtigere element i omstillingen til en grøn kommune, end man ser i dag. Det skaber engagement, at borgerne føler, at de bliver spurgt, og at deres kommentarer og ideer bliver taget alvorligt. Bor meget bedre vilkår for træer SGHs bestyrelse hilser det velkomment, at den nye Agenda 21-strategi indeholder en plan om forbedrede vilkår for træer i kommunen. SGH er tilhænger af så mange træer i kommunen som overhovedet muligt. SGH ønsker dog en mere ambitiøs målsætning end kommunens ønske om blot at iværksætte et forsøg til forbedring af vejtræers livsvilkår. Kommunen har i sin plan et forslag om forbedring af vilkår for vejtræer. SGH foreslår derfor, at kommunen skal gå brechen for en kampagne, der opfordrer/henstiller, at der altid skal plantes et nyt træ, til erstatning for et træ, der fældes. Kommunen skal til enhver tid gå foran og plante et nyt træ, hver gang et træ bliver fældet. Men også at opfordre andre interessenter - blandt andet grundejere - til at gøre det samme, hvis der fældes et træ. Begrundelsen er, at træer mindsker både den miljømæssige og klimamæssige belastning. Træer nedbryder CO2, optager vand fra jorden, som medvirker til at afvande områder og dæmme op for oversvømmelser. Og så er træer pæne at se på, og billedmæssigt skaber de visionen om den grønne kommune. Fjernvarme, cykelstier og miljøvenligt asfalt I sin kommentar til Agenda 21-planen udtrykker SGHs bestyrelse også støtte til udviklingsplan for fjernvarme i parcelhusområder, som er en god mulighed for at vælge en alternativ energikilde. Desuden støtte til bedre cykelstier, mere miljøvenligt asfalt, der også støjer mindre, når der køres på det. KOMMUNIKATION EN MANGELVARE? I regi af Det Grønne Råd har SGH også været med til at behandle et spørgsmål om forbedret kommunikation i kommunen mellem politikerne og embedsmændene på den ene side og borgerne på den anden. Spørgsmålet blev rejst i Det Grønne Råd som en konsekvens af, at kommunens Miljøafdeling er nedlagt. Det har haft den virkning, mener nogle, at der næsten ingen information kommer fra kommunen til medlemmerne af Det Grønne Råd. I dette regi har SGH især rejst spørgsmål som, at borgerne ikke systematisk får svar på hverken mundtlige eller skriftlige henvendelser. SGH har adskillige eksempler på, at hverken politikere eller embedsmænd kvitterer for modtagelsen af en henvendelse. Endsige svarer på den. SGH mener, at dette er en uskik, og mener, at den eneste form for fornuftig dialog mellem borgere og politikere/embedsmænd er at man giver fakta-baserede svar, når borgerne henvender sig. Politikerne manglede igen SGH har i den forbindelse peget på, at det er en uskik, at politikerne ikke deltager direkte i borgermøder. SGH har tidligere ved denne lejlighed fremhævet en speciel Hvidovre-model for borgermøder, som vi har kaldt Mød IKKE politikerne. Den praktiseres på den måde, at under møderne sidder embedsmændene på podiet og forsøger at vride sig uden om politiske spørgsmål, mens politikerne sidder nede i salen som tilhørere uden at ytre sig. Det er ikke særligt venligt og imødekommende over for borgerne, og derfor har SGH fremhævet betydningen af, at politikerne konfronteres med deres beslutninger og svarer på spørgsmål. 6

7 Senest oplevede man borgermøde-modellen ved borgermødet i juni 2012 om den nye sorteringsordning. Her kæmpede kommunes vej og parkchef med spørgsmålene, mens formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt den tekniske direktør sad på tilskuerpladserne uden at svare på de politiske spørgsmål, der blev stillet. SGH opfordrer til aktiv deltagelse SGH's formand opfordrede ved den lejlighed til, at politikerne fremover deltager aktivt i møderne, og fastslog, at det er meget væsentligt, at borgerne kender politikernes synspunkter og overvejelser. Mon ikke der hen ad vejen bliver mulighed for at opleve politikerne på som aktive deltagere på borgermøderne. SGH vil i hvert fald gøre sit til at det sker. Dels ved hele tiden at lægge pres på politikerne, holde møde med dem jævnligt, som vi har gjort gennem alle årene, og dels planlægger SGH et politikermøde til efteråret forud for kommunalvalget. STOR INTERESSE FOR VEDVARENDE ENERGI I det forløbne år havde SGH arrangeret et enkelt møde for medlemmerne interesserede grundejere havde fundet vej til Lille Friheden 7. juni, hvor SGH havde sat vedvarende energi på dagsordenen. Spørgelysten blandt de fremmødte var stor. Hvad må man og hvad må man ikke, når det drejer sig om de forskellige former for vedvarende energi? Hvad koster de forskellige anlæg, hvor meget garanti er der på dem, hvor meget skal de serviceres og ikke mindst, hvor meget sparer man på sit energibudget, hvis man installerer vedvarende energi? Mødet var koncentreret om to hovedemner: Jordvarme og solceller, men også varmepumper blev omtalt. Foredragsholderne var gode, og spørgelysten stor. TRAFIKSANERING ER STADIG EN HJERTESAG Trafiksanering er nok det område, som SGH har lagt flest kræfter i gennem årene. Igennem de seneste 11 år har foreningen arbejdet målrettet på at få Hvidovre Kommune gjort til et mere sikkert sted at færdes som trafikant. Blandt andet har foreningen altid arbejdet for at indføre 40 km/t zone i hele kommunen. Og gør det stadig. Senest fremhævet i Agenda 21 strategien. SGH har medvirket ved mange trafiksaneringsprojekter, og en af de fortjenester, som SGH kan tage på sin kappe, er, at man har fået kommunen dels til at trafikregulere mere og dels tænke i helheder, når trafiksikkerheden forbedres. I det seneste år har vi ikke haft de store sager på området, men bestyrelsen arbejder videre på området. IKKE ALTID ENIGHED SGHs holdning har altid været at holde en god og konstruktiv kontakt til kommunens politikere og embedsmænd. Den holdning har vi fortsat, fordi vi mener, at det er gennem dialog, at tingene finder deres bedste løsning. Men dialog, forskellige holdninger og interesser betyder selvfølgelig også, at alle ikke kan få lige præcis det, de gerne vil have. Det gælder også SGH, og det må vi acceptere. Men år det er sagt, må det også tilføjes, at det seneste år har budt på mange eksempler, hvor SGH skal råbe virkelig højt for at blive hørt. Og måske ikke bliver det alligevel. Og her har de politiske partier i kommunalbestyrelsen nok ikke så meget at lade hinanden høre. Det er ærgerligt, for det er gennem dialog og gensidig respekt, at man opnår gode resultater for alle. Dialogen og kontakt er væsentlig for at få indflydelse på de ting, der foregår i kommunalt regi. Men det kræver hårdt arbejde og langvarig og intens påvirkning af politikerne at få ting gennemført. Derfor også henstillingen fra Det Grønne Råd. 7

8 SYNLIGHEDEN STØRRE Gennem årene har vi SGH efterlyst mere dialog med jer medlemmer. Hjemmesiden som vi holder løbende opdateret, er en del af denne indsats. Her kan alle bestyrelsens aktiviteter følges på tæt hold. Og i det forløbne år har hjemmesiden fået en designmæssig opjustering, så den er mere brugervenlig. Brug, hvis I har lyst til at følge SGHs arbejde Nyhedsbreve er et nyere islæt, som trækker på samme hammel. Vi har udsendt 5 nyhedsbreve i løbet af året. Desuden arbejder vi med medlemsarrangementer og rundspørger, og disse ting vil fortsat have høj prioritet. Det sikrer os som bestyrelse, at vi er i tæt kontakt med de holdninger og ideer, medlemmerne har. Det er godt, og derfor vil vi i det kommende år forsøge at udvikle denne kontakt endnu mere. Og vi vil også gerne her opfordre jer til endnu mere kontrakt. Ideer og udfordringer, vi skal tage op. Medlemsarrangementer, vi skal søge at gennemføre. Det er SGH styrke og brændstof. SGH har også været meget synlig i pressen i det forløbne år. Vi accepterer vilkårene for at blive omtalt i pressen, og det har givet god omtale. Dels fordi vi underbygger vores synspunkter og hele tiden sikrer, at vores medlemmer står bag os i vores synspunkter. Det har givet meget omtale i Hvidovre Avis. FREMGANG I MEDLEMSTAL SGH har også oplevet medlemsfremgang i det forløbne år. Det er bestyrelsen meget tilfreds med, fordi det styrker SGH som grundejernes stemme. Sidste år kunne SGH mønstre 33 medlemsforeninger med tilsammen 3570 medlemmer. I år er det de tilsvarende tal 36 foreninger med tilsammen 3836 medlemmer. Det er meget tilfredsstillende, fordi det i stigende grad får SGH til at fremstå som en veletableret og slagskraftig organisation. BESTYRELSEN HØJ AKTIVITET I bestyrelsen har aktivitetsniveauet det seneste år været højt som sædvanligt. Vi har det sidste år holdt 12 bestyrelsesmøder plus en række møder, som nogle af bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i med politikere, embedsmænd og lign. Samt et medlemsarrangement. Vi er tilhørere i kommunalbestyrelsens møder og i arrangementer og høringer, som kommunen inviterer til. I årets løb har vi også deltaget i flere grundejerforeningers generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder. Kun derved får vi en god føling med, hvad der foregår ude i medlemsforeningerne. Herefter overlader jeg beretningen til jeres behandling. Tak for ordet og opmærksomheden. P.B.V. Flemming J. Mikkelsen, den

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej

Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej Mødereferat Mødetid: 2. juni 2009 kl. 16.30 18.45 Mødested: Hammel Rådhus Mødedeltagere: Johnny Lillethorup Referent: Flemming Tinggård Benedikte Krogh Karl Åge Madsen Inge Heegaard Grete Mørch Sørensen

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning Fælles oplysninger Der er opstillet fire løsningsforslag, som der skal stemmes om Der er fordele og ulemper ved hver løsning og økonomien

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat. for. Det Grønne Råd. Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1.

Referat. for. Det Grønne Råd. Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1. GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Referat for Det Grønne Råd Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1. Trafik- og Teknikudvalget var inviteret til temadrøftelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan (miljøhandleplan), der blev vedtaget af beboermødet i september 2014, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Referat for GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD Onsdag den 25.11.2009, kl. 17.00-19.00 i grønt IDÈcenter Medlemmer Trine Henriksen - MB Mette Marie Schmidt MB Trine

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere