Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Fredericia Maskinmesterskole i Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Fredericia Maskinmesterskole i Fredericia"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

3 Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indstilling 5 2 Indledning 6 3 Oplysninger om udbuddet 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 13

5 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Maskinmesterskoles udbud af uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift i. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet delvist opfylder kriterierne om: Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) fordi udbuddet ikke har løbende kontakt med dimittender og mangler en systematik i aftagerkontakten. Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) fordi de studerende ikke evaluerer praktikforløbene. Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) fordi de studerende ikke evaluerer udlandsophold. Kriterium 12 er ikke vurderet Ekspertpanelet har ikke vurderet kriterium 12 om internationalisering da dette kriterium først gælder ved akkrediteringer som sættes i gang efter 1. august 2009, i overensstemmelse med lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, nr. 207 af , 39, stk. 2. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift (maskinmesteruddannelsen) ved Maskinmesterskole som udbydes i. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Søfartsstyrelsen som er en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Økonomi- og Erhvervsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af Maskinmesterskoles skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. Bemærk at de bilag der er anført her i rapporten under kriterierne er identiske med institutionens egne bilagsangivelser og desuden omfatter alle de bilag institutionen har angivet. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af de maritime professionsbacheloruddannelser, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af disse uddannelser. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger over den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 6

7 Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Aslak Ross, maskinmester, skibsfører, Internal Auditor i Group Internal Audit i A.P. Møller - Mærsk, tidligere underviser, kvalitetskoordinator og projektleder ved Kogtved Søfartsskole og medlem af Danmarks Rederiforenings ekspertudvalg for skibsofficersuddannelsen. Sverri Hammer, cand.scient.pol., direktør i rådgivningsfirmaet Hammer & Glahn, tidligere leder i erhvervsskolesektoren, tidligere rektor for Haslev Seminarium. P.t. rådgiver for undervisningsinstitutioner på folkeskole- til universitetsniveau. Jan Hammel, maskinmesterstuderende på 4. semester ved Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole (KME), tidligere formand for studieforeningen på KME, medlem af De Studerendes Landsråd, medlem af Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser, politisk aktiv i ungdomspolitik gennem flere år, bestyrelsesmedlem i Bogfondens Forlag og Heinrich Gilles Mindefond. Lars A. Brøbecher, maskinmester, rekrutteringschef i GADE search & selection, tidligere sejlende maskinmester, tidligere salgschef, forretningsudvikler og daglig leder i større kølekoncern. Censor ved MARTEC siden Har gennemført diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse EBA inden for generel ledelse og management ved Vitus Bering og Ingeniørhøjskolen i Århus. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Anne Hougaard Thygesen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Evalueringskonsulent Martin Sørensen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra juni 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 7

8 Det siger bekendtgørelsen De maritime professionsbacheloruddannelser akkrediteringsvurderes efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. I den står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 8

9 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Maskinmesterskole Købmagergade Præsentation af udbuddet For at give et overordnet indtryk af udbuddet gengives her i afsnittet institutionens egen præsentation af udbuddet fra institutionens redegørelse. Bemærk at institutionernes egne stillingsbetegnelser for udbuddets og praktikvirksomhedernes ansvarspersoner anvendes i rapporten, hvilket gør sig gældende i kriterium 9 (Praktik) og kriterium 10 (Kvalitetssikring af praktik). Stillingsbetegnelserne kan derfor variere fra udbud til udbud. Udbuddets struktur Udbuddets centrale fagområder Værkstedsskole: 30 ECTS-point Værkstedsskoleprojekt: 15 ECTS-point Grundfag: 10 ECTS-point Termiske maskiner og anlæg: 40 ECTS-point Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr: 45 ECTS-point Procesanalyse og automation: 15 ECTS-point Management-økonomi, ledelse og sikkerhed: 15 ECTS-point Administrativ ledelse: 5 ECTS-point. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 9

10 Antal studerende og undervisere ved udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 185. V1: Optag af studerende på værkstedsskolens 1. semester M1: Optag af studerende på uddannelsens teoretiske dels 1. semester. Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 18 Antal årsværk * * Der er én underviser på aldersreduktion (reduktion: 20 %) samt én underviser på nedsat tid pga. dårlig ryg (som underviser en tredjedel af fuld tid). Alle andre er fuldtidsansatte. Udbuddets centrale praktiksteder Maskinmesterskole har løbende kontakt med virksomheder i forbindelse med: praktikophold, de studerendes projektarbejde, de studerendes virksomhedsbesøg, underviseres hospitanttjeneste, kursusudvikling og -afholdelse, forskellige udviklingsprojekter samt foredrag og konferencer m.m. Følgende er en liste over virksomheder (uden at være begrænset hertil), som skolen løbende har kontakt med i forbindelse med ovenstående: Siemens Vestas Danish Crown Arla Dong Vattenfall Energinet.dk TRE-FOR Dansk Fjernvarme Albani Shell Bryggeri Maersk Drilling Maersk Olie og Gas Bornholmstrafikken Torm Norden J. Lauritzen Unitankers YIT Danfoss ABB Semco Maritime. Øvrige oplysninger/særlige forhold/etc. Maskinmesterskole (FMS) er beliggende yderst centralt i Danmark, tæt på alting og dejlig nem at komme til fra alle retninger. Skolen er omgivet af store industrivirksomheder som DONG, Danish Crown og Carlsberg. Skolen har et godt samarbejde med de omkringliggende virksomheder, og det er nemt for skolens studerende at få en interessant praktikplads her. FMS har foruden maskinmesteruddannelsen et stort kursuscenter inden for drift og vedligehold. FMS har i 2009 færdigbygget en 1600 m 2 stor moderne bygning, som bl.a. rummer kursuscenteret CDV (Center for Drift og Vedligehold). FMS råder derfor over meget moderne laboratorieudstyr og viden inden for dette område. Undervisningsformen er kendetegnet ved en tæt kontakt mellem undervisere og studerende, ligesom den teoretiske undervisning i stor udstrækning kobles sammen med anvendt praksis i professionen. FMS er kendetegnet ved et godt og familiært studiemiljø i hyggelige omgivelser, gode laboratoriefaciliteter og en tæt tilknytning til det omkringliggende erhvervsliv. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet. Mål for læringsudbytte er udarbejdet i et samarbejde mellem institutionen og Søfartsstyrelsen i forbindelse med akkrediteringen. Læringsudbytte for maskinmesteruddannelsen Læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og de kompetencer som en professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester) har opnået i uddannelsen. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 10

11 Viden En professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester): 1) kan redegøre for metoder og teorier inden for ledelse, sikkerhed, driftsoptimering og internationalisering, der anvendes i maskinmesterprofessionen, samt deres sammenhænge 2) kan beskrive centrale kundskabsområder inden for maskinmesterprofessionen samt de områder inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, som er relevante for professionen 3) kan beskrive og forklare centrale faglige handlemuligheder i forhold til forskellige kontekstuelle vilkår 4) kan beskrive principper for opbygning af maskin-, proces- og el-tekniske anlæg og installationer samt de sikkerhedsmæssige, optimeringsmæssige og ledelsesmæssige områder, der knytter sig til anlæggene og installationerne, og redegøre for samspillet mellem disse 5) har viden om håndværksmæssige metoder til at drive og vedligeholde maskin-, proces- og el-tekniske anlæg og installationer 6) har forståelse af baggrunden for den personlige sundhed og sikkerhed i professionen 7) kan redegøre for og reflektere over generelle dokumentationsstrategier, klassifikationssystemer og standarder 8) kan redegøre for lovgrundlaget for professionsudøvelsen 9) kan redegøre for det maritime erhvervs organisation, herunder ansvarsfordelingen mellem de forskellige sektorer, afdelinger og aktører 10) kan forstå professionsudøvelsen i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår 11) kan redegøre for og reflektere over metoder, processer og barrierer, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde og implementering af resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder En professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester): 1) kan udøve professionen i overensstemmelse med nationale og internationale krav og bestemmelser 2) kan planlægge og udføre arbejde på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde 3) kan analysere konkrete faglige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse 4) kan vurdere økonomiske beregningsmodeller på tekniske anlæg og installationer 5) kan beregne og analysere driftsøkonomiske data med henblik på energi- og driftsoptimering og tage hensyn til miljømæssige forhold herved 6) kan udvælge og udføre relevante tekniske beregninger på maskin-, proces- og el-tekniske anlæg og installationer 7) kan betjene, drive og vedligeholde maskin-, proces- og el-tekniske anlæg og installationer 8) kan foretage målinger på og finde fejl på maskin-, proces- og el-tekniske anlæg og installationer 9) kan anvende tekniske tegninger, processkemaer, elektriske kredsskemaer og styringsdiagrammer 10) kan anvende dataindsamlingsmetoder knyttet til professionen og anvende dem til at analysere empiriske data 11) kan anvende principper for udarbejdelse og opdatering af faglige løsninger 12) behersker professionens centrale handlinger, metoder og standarder 13) behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer 14) kan anvende it i skibsofficerens virksomhed 15) kan læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk 16) kan anvende relevant videnskabelig metode til analyse af problemstillinger af betydning for professionen 17) kan søge, sortere og vurdere relevante forsknings- og udviklingsarbejders anvendelse i skibsdrift 18) behersker den projektorganiserede problemorienterede arbejdsmetode. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 11

12 Kompetencer En professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester): 1) anvender engelsk som arbejdssprog ved både skriftlig og mundtlig kommunikation 2) arbejder i en internationaliseret og globaliseret profession under hensyntagen til kollegaers og samarbejdsparternes uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund og værdier 3) samarbejder med andre faggrupper om løsning af de faglige problemstillinger i professionen og tager ansvar for driftsoptimering 4) udvikler løsninger til drifts- og energioptimering på maskin-, proces- og el-tekniske anlæg og installationer 5) tager ansvar for drift og vedligehold ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn 6) varetager selvstændigt tværfaglige opgaver som arbejdsleder under hensyntagen til gældende regler og normer for sociale, sikkerheds-, sundheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold inden for de givne rammer 7) medvirker aktivt i et demokratisk samfund og diskuterer udøvelsen af professionen inden for de givne rammer og samfundsmæssige vilkår 8) tager ansvar for planlægning og gennemførelse af arbejdet og kan reflektere over eget kompetenceniveau 9) er bevidst om egen læringskompetence og sin rolle for professionens videns- og teoriudvikling og kan arbejde for, at der kan etableres ligeværdige samspil mellem forskning, uddannelsesmiljøer og praksis 10) er innovativ og medvirkende til at skabe og integrere ny viden og teknologi 11) kan tilegne sig og vurdere viden, herunder ny national og international forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet 12) behersker grundlæggende akademiske metoder, der er en forudsætning for kompetencegivende videreuddannelse på master- og kandidatniveau. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 12

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 0 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er under den vejledende maksimumgrænse på 4 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere udbud af de maritime professionsbacheloruddannelser, og EVA og gælder for alle udbud af disse uddannelser. Kriteriet er vurderet på baggrund af Danmarks Statistiks eksisterende oplysninger om nyuddannede maskinmestres og juniorskibsofficerers aktivitet for Disse data indeholder ikke oplysninger om beskæftigelsens relevans, og denne dimension er derfor ikke indgået i vurderingen. Det skal bemærkes at skibsførernes beskæftigelsesfrekvens ikke er medtaget i beregningen, da de første dimitterede fra denne uddannelse i oktober Dokumentation: Statistik fra Søfartsstyrelsen over aktiviteter for nyuddannede professionsbachelorer i maritim maskinteknisk ledelse og drift og for nyuddannede professionsbachelorer i maritim transport og skibsledelse baseret på data fra Danmarks Statistik. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 13

14 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at udbuddet løbende har kontakt til et dækkende felt af aftagere. Ekspertpanelet vurderer at dimittendkontakten er utilfredsstillende, hvilket betyder at kriteriet vurderes delvist opfyldt. Institutionen redegør for at udbuddet retter sig mod en bred vifte af aftagere inden for maskinteknisk ledelse og drift såsom skibsbranchen, vindmøllebranchen, produktionsvirksomheder, offshorevirksomheder, elektrovirksomheder, el-produktions-industrien, konsulent- og rådgivningsvirksomheder og offentlige virksomheder. Ekspertpanelet vurderer at institutionen har god kontakt til aftagere inden for de beskrevne aftagerfelter. Udbuddet udbyder eksempelvis kurser til en række aftagere igennem deres Center for Drift og Vedligehold. I forbindelse med disse kurser får udbuddet viden om de nyeste tendenser på de relevante beskæftigelsesområder. Derudover har udbuddet kontakt til virksomheder igennem virksomhedsbesøg, praktikophold, udarbejdelse af bachelorprojekter, relevante foredrag, konferencer, hospitanttjeneste for undervisere og lignende. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets aftagerkontakt dækker de relevante beskæftigelsesområder, men bemærker dog at kontakten endnu ikke er systematiseret så udbuddet kan sikre sig kontakt til alle beskæftigelsesområder. Dog er det positivt at man på udbuddet er i gang med at implementere en systematik i aftagerkontakten. Det er positivt at den nye viden der tilgår udbuddet fra aftagerne, bliver behandlet i fagudvalg, semesterteam og lærerudvalget når det er relevant. I de enkelte fagteam bliver fagrelevant viden diskuteret med henblik på at vurdere om det skal føre til ændringer i tilrettelæggelse og indhold af de pågældende fag. Hvis ny viden har relevans for de øvrige semesterlærere, bliver det viderebragt. Når ny viden er relevant for udbuddet i sin helhed, bliver det også drøftet i lærerudvalget. Institutionen giver desuden en række eksempler på hvordan viden fra aftagerne har været anvendt på udbuddet. Eksempelvis har undervisernes aktivitet i forbindelse med kursusafdelingen betydet at en underviser er blevet certificeret i en HBDI-test som efterfølgende er blevet anvendt i undervisningen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt til dimittenderne er usystematisk og utilstrækkelig. Kontakten foregår eksempelvis ved at tidligere studerende selv henvender sig til udbuddet i forbindelse med kursusvirksomhed, eller ved at udbuddets undervisere henvender sig til tidligere studerende når der skal arrangeres virksomhedsbesøg. Derudover lægger skolen lokaler til en social forening, Maskinmesterklub. Ekspertpanelet vurderer at kontakten til dimittenderne Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 14

15 er for sparsom og for tilfældig. Kontakten kan ikke siges at omfatte et felt af dimittender som er dækkende for udbuddet, og dermed giver kontakten ikke tilstrækkelig viden som udbuddet kan bruge til at understøtte dets relevans. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende dokumentation samt følgende bilag: Bilag 1: Virksomhedsrelationer Bilag 2: Vedtægter for Maskinmestrenes klub i Bilag 3: Adresseliste Bilag 4: Samarbejdsorganisationsplan Bilag 5: KH-2,03-2 Lærerudvalg Bilag 6: Kommissorium for fagudvalg Bilag 7: 2. Dagsorden semesterteammøde Bilag 8: UV-plan, VH-ledelse Bilag 9: UV-vejledning Bilag 10: Events of Entrepreneurship 2007 Bilag 11: UV-plan for Offshore. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 15

16 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. : Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennemfører en række aktiviteter der bidrager med relevant viden fra hele udbuddets beskæftigelsesområde. Disse aktiviteter omfatter bl.a. virksomhedsbesøg for studerende og undervisere, underviseres deltagelse i foredrag, konferencer og hospitanttjeneste, de studerendes praktikophold og erhvervsrelaterede projekter og undervisernes undervisning i forbindelse med udbuddets tilknyttede kursuscenter Center for Drift og Vedligehold. Systematiseringen af disse aktiviteter er endnu ikke endeligt implementeret, men ekspertpanelet vurderer at aktiviteterne er dækkende for udbuddets beskæftigelsesområde, og at det er positivt at udbuddet er i gang med at systematisere aktiviteterne. Det er primært igennem undervisernes aktiviteter at der bliver bibragt udbuddet ny viden fra professionens beskæftigelsesområder. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at den viden der tilgår udbuddet fra de ovennævnte aktiviteter, bliver behandlet i fagteam med henblik på at vurdere om de pågældende fags indhold og tilrettelæggelse skal justeres. I forbindelse med besøget fremgik det af interview med underviserne og ledelsen at viden fra aktiviteterne bliver drøftet i semesterteam hvis den nye viden har relevans for de øvrige undervisere på et semester. Når den nye viden har en bredere relevans for udbuddet, bliver det taget op på lærerudvalgsmøder og med ledelsen. Institutionen giver en række eksempler på hvordan viden har været anvendt på udbuddet. Eksempelvis har udbuddets kontakt til Danish Crown-slagteriet i Horsens betydet at udbuddet har fået viden om virksomhedens sidste nye styringsteknologi ved at slagteriets automationsingeniør har holdt foredrag på udbuddet om dette. Derudover har de studerende været på virksomhedsbesøg på slagteriet for at opleve de sidste nye teknologier inden for området. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 3, interview med ledelsen og underviserne samt supplerende materiale. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 16

17 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. I vurderingen af dette kriterium inddrager ekspertpanelet institutionens oplysninger om udbuddets beskæftigelsesområde(r) fra kriterium 3. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at udbuddet gennemfører en lang række aktiviteter der bidrager med viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde som er relevant for udbuddets beskæftigelsesområde, fx at udbuddets undervisere underviser på udbuddets kursusafdeling Center for Drift og Vedligehold. Dels er det en nødvendighed for underviserne at holde sig ajour med relevant udvikling inden for de fag der udbyder af kursusafdelingen, idet kursusdeltagerne forventer et højt fagligt niveau. Dels får underviserne viden om nye udviklingstendenser igennem mødet med kursusdeltagerne som typisk kommer fra relevante faggrupper og virksomheder og derved bidrager i undervisningen med viden om hvad der foregår i netop deres virksomhed. Institutionen redegør desuden for at udbuddet indgår i flere lokale netværk, herunder Trekantsområdets Innovationsforum, hvorigennem udbuddet deltager i udviklings- og forsøgsarbejde. Eksempelvis har udbuddet deltaget i projektet Energystep som søger at finde metoder og teknologier der kan fremme virksomheders anvendelse af alternativ energi. Udbuddet indgår desuden i et forsknings- og udviklingsprojekt om energioptimering sammen med NRGi, Teknologisk Institut og Den Danske Vedligeholdsforening. Herudover indgår udbuddet i en række internationale samarbejder med uddannelsesinstitutioner i Europa om udvikling af uddannelsesrammer på masterniveau for vedligeholdelsesledere. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at der tilgår viden til udbuddets undervisere igennem en lang række udviklings- og forsøgsaktiviteter, og at denne viden endvidere bliver drøftet og anvendt på udbuddet. Institutionen redegør for at den viden der tilgår udbuddet fra de ovennævnte aktiviteter, bliver behandlet i fagteam med henblik på at vurdere om de pågældende fags indhold og tilrettelæggelse skal justeres. I forbindelse med besøget fremgik det af interview med underviserne og ledelsen at viden fra aktiviteterne drøftes i semesterteam hvis den nye viden har relevans for de øvrige undervisere på et semester. Hvis den nye viden har en bredere relevans for udbuddet, bliver det taget op på lærerudvalgsmøder og med ledelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, supplerende dokumentation, interview med ledelsen og undervisere samt følgende bilag: Bilag 8: UV-plan Vedligeholdsledelse Bilag 9: UV-vejledning Projektledelse Bilag 10: Events of Entrepreneurship 2007 Bilag 11: UV-plan Offshore F09 Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 17

18 Bilag 12: UV-plan for kedellære Bilag 13: Rapport Maskinmesterprojektet Kompetenceaflæsning Bilag 14: EnergyStep Møde d. 12. dec. Maskinmesterskolen Bilag 15: TDV-Energioptimering Vedligehold F10 1 Bilag 16: Studieordning TDEM Bilag 17: Booklet EuroMaint Bilag 26: Kompetenceprofiler. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 18

19 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. I vurderingen af dette kriterium inddrager ekspertpanelet institutionens oplysninger om udbuddets fagområder fra den indledende præsentation af udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis har redegjort for at der tilgår udbuddet viden fra relevante forskningsområder. Udbuddet har eksempelvis indgået et samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) som medfører en række aktiviteter. Dels har udbuddet og SDU igangsat et pilotprojekt med henblik på at skabe et fælles katalog over tilvalgsfag som studerende på udbuddet kan tage på SDU. Dels får udbuddet informations- s fra SDU om gåhjemmøder med fagligt indhold som medarbejdere på udbuddet får tilbud om at deltage i. Institutionen redegør desuden for at både undervisere og studerende har adgang til to videnskabelige artikeldatabaser, AccessScience og Springerlink. Derudover bliver udbuddets undervisere opkvalificeret igennem efteruddannelse på masterniveau, fx har en underviser gennemført en masteruddannelse i miljøledelse. Ekspertpanelet vurderer at der via ovennævnte aktiviteter tilgår udbuddet viden fra relevante forskningsfelter med en hyppighed der sikrer at udbuddets undervisere holder sig opdaterede inden for fagområderne. Institutionen redegør for en lang række forskningsresultater der er blevet anvendt i undervisningen. Fx har en underviser inddraget forskningsresultater om røgrensning på skibe med henblik på at mindske svovlemissionen og udvaske sodpartikler som påvirker driftsoptimering af maskinanlæg om bord på skibe. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, supplerende dokumentation samt følgende bilag: Bilag 18: Videncenter for fjernvarme Forretningsplan Bilag 19: SDU aftale Bilag 26: Kompetenceprofiler. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 19

20 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på professionsbachelorniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for maskinmesteruddannelsen som er udarbejdet af repræsentanter for udbudsinstitutionerne og i samarbejde med Søfartsstyrelsen i 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for de praktiske og teoretiske undervisningselementer som indgår i uddannelsens ni semestre. Institutionen beskriver undervisningselementernes læringsmål, indhold og vægtning af de centrale fagområder, udtrykt i ECTS-point for henholdsvis teoretisk og praktisk undervisning. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 samt følgende bilag: Bilag 21: Studieordning. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 20

21 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold i de praktiske og teoretiske fagelementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte fagelementer i undervisningsvejledningerne. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og opstiller herunder grundigt udarbejdede anvisninger om de undervisnings- og arbejdsformer underviserne anvender i hvert fag. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har tilrettelagt uddannelsens elementer på en måde der understøtter sammenhængen imellem elementerne. Tilrettelæggelsen sikrer at der er en faglig progression i uddannelsen, idet fagenes indhold og undervisnings- og arbejdsformer løbende tager udgangspunkt i viden, færdigheder og kompetencer som de studerende har opnået via tidligere fagelementer. Ekspertpanelet vurderer at tilrettelæggelsen bidrager til at sikre at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Underviserne fortalte under interviewet at de jævnligt drøfter undervisningsformer i faggrupperne med henblik på løbende at optimere undervisningen på baggrund af det faglige indhold såvel som de enkelte holds læringsstile. De studerende fortalte under interviewet at de er tilfredse med undervisernes valg af undervisningsformer, og at disse understøtter at de kan nå læringsmålene. Fx fortalte de studerende at underviserne er gode til at anvende klasseundervisning og konfrontationsundervisning som de studerende foretrækker, idet de oplever at de får et godt fagligt udbytte af denne type undervisning. Ekspertpanelet vurderer at denne løbende drøftelse af undervisnings- og arbejdsformer er meget positiv, og at den har resulteret i at undervisningen bliver tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde i forhold til at understøtte de studerendes realisering af læringsmålene. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med undervisere og studerende samt følgende bilag: Bilag 22: Bekendtgørelse Uddannelsesforløbsplan Bilagsmappe 23: Undervisningsvejledninger Bilag 24: Uddannelsesforløbsplan. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 21

22 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de formelle krav til undervisernes kvalifikationer og kompetencer. Institutionen redegør for undervisernes uddannelsesmæssige baggrund, videreuddannelse og erhvervserfaring. Ekspertpanelet vurderer at der er en god fordeling imellem undervisere med teoretisk baggrund og undervisere med praktisk baggrund, og at underviserne har deltaget i relevante videreuddannelsesforløb og har relevant erhvervserfaring. En lang række af underviserne er desuden lektorgodkendt, og institutionen redegør for at alle undervisere som minimum har gennemført første del af voksenunderviseruddannelsen. 11 ud af 19 undervisere har selv en baggrund som maskinmester som nogle har suppleret med videreuddannelse, og en række undervisere har relevante kandidatuddannelser, fx har en underviser en kandidatuddannelse i fysik. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at institutionen har udarbejdet en opkvalificeringsmatrice hvori der er redegjort for alle undervisernes kvalifikationer inden for udbuddets fagområder. Dette gør det muligt for ledelsen såvel som undervisere at få overblik over inden for hvilke områder det er vigtigt at opkvalificere enkelte undervisere såvel som undervisergruppen som helhed. Ekspertpanelet vurderer desuden at udbuddet sikrer at underviserne holder sig fagligt ajour inden for deres respektive fagområder. Det sker igennem videreuddannelse, aktiviteter der relaterer sig til erhvervet, udviklings- og forsøgsarbejde og forskningsarbejde. Desuden holder underviserne sig også fagligt ajour igennem deres virke som undervisere på udbuddets tilknyttede Center for Drift og Vedligehold. I forbindelse med interviewet med underviserne bekræftede de desuden at de anvender 10 % af deres arbejdstid til faglig ajourføring og kompetenceudvikling. Underviserne drøfter vidensregnskabet på faggruppeniveau og beslutter hvilke undervisere der skal deltage i relevante konferencer, seminarer, kurser m.m. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, interview med underviserne samt følgende bilag: Bilagsmappe 26: Kompetenceprofiler Bilag 27: Kompetence Matrix Bilag 28: Opkvalificeringsplan. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 22

23 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og sikrer en god vekselvirkning mellem teori og praksis. Praktikken udgør 60 af uddannelsens 270 ECTS-point. Den indledende virksomhedspraktik udgør 45 ECTS-point og ligger i umiddelbar forlængelse af den indledende håndværksmæssige uddannelse. Den afsluttende virksomhedspraktik udgør 15 ECTS-point og er indlagt som første del af 9. semester. Ekspertpanelet vurderer at de krav udbuddet stiller til indholdet af de to praktikforløb, er med til at sikre tilfredsstillende læringsforløb for de studerende. I den indledende virksomhedspraktik skal de studerende arbejde med håndværksmæssige færdigheder i et virksomhedsmiljø. I den afsluttende virksomhedspraktik skal de studerende arbejde udviklingsorienteret og problemløsende i professionen som maskinmester. Når de studerende indgår en praktikaftale med en virksomhed, udarbejder de i fællesskab en praktikaftale om arbejds- og uddannelsesopgaver i praktikopholdet, hvilket skal sikre at både den studerende og praktikvirksomheden er bekendte med indholdskravene til praktikopholdet. De studerende bliver forberedt til den første virksomhedspraktik igennem teoretisk og praktisk undervisning på værkstedsskolen. Den viden og de kompetencer de opnår i dette forløb, anvender de i forbindelse med den første praktik. De studerende oplever i overvejende grad praktikken som meget lærerig, men i forbindelse med besøget gav de udtryk for at ikke alle har fået lige meget information om den indledende praktikperiode, og at de har forskellige oplevelser af hvad logbogen skal bruges til. Ekspertpanelet vurderer dog at det har mindre betydning, da institutionen redegør for at der er faste procedurer for og møder op til den indledende praktikperiode, hvilket den praktikansvarlige bekræftede under interviewet. I forbindelse med den anden praktikperiode er der fastlagte procedurer for og møder op til praktikperioden for at forberede de studerende. I forbindelse med interviewet med de studerende bekræftede de at der er tilstrækkelig information om og forberedelse til den afsluttende praktikperiode, hvilket er med til at sikre at de studerende når de læringsmål de skal, i løbet af praktikken. Ekspertpanelet vurderer at praktikken er en integreret del af uddannelsen, idet den anvendte teoretiske viden er en forudsætning for praktikperioderne, og idet viden fra praktikperioderne bliver anvendt i de efterfølgende teoretiske dele af uddannelsen. De studerende anvender viden og færdigheder fra værkstedsskolen i den indledende virksomhedspraktik. Virksomhedspraktikken giver desuden de studerende viden om det erhverv de senere får ansættelse inden for. I forbindelse med den afsluttende virksomhedspraktik er teori og praksis tilfredsstillende integreret, idet der foregår en hensigtsmæssig forberedelse af praktikken som understøtter læringsudbyttet, og idet de studerende skal forberede og evt. indsamle data til deres bachelorprojekt i løbet af prak- Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 23

24 tikken. Praktikforløbet bygger desuden på viden, færdigheder og kompetencer som de studerende har opnået igennem hele det forudgående studieforløb. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med de studerende og den praktikansvarlige samt følgende bilag: Bilag 24: Uddannelsesforløbsplan Bilag 29: Vejledning for 1. praktikforløb af virksomhedspraktik på Maskinmesterskole Bilag 30: Vejledning for afsluttende virksomhedspraktik og projekt. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 24

25 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til praktikvirksomhederne i forbindelse med både første og anden praktikperiode. Ekspertpanelet vurderer at den løbende kvalitetssikring af praktikstederne er utilfredsstillende, da de studerende ikke systematisk evaluerer praktikforløbet og der derfor ikke tilgår udbuddet viden om praktikkens kvalitet, hvorfor kriteriet er vurderet delvist opfyldt. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller tilfredsstillende kvalitetskrav til praktikvirksomhederne i forbindelse med både første og andet praktikforløb. Inden en virksomhed bliver godkendt som praktikvirksomhed, vurderer udbuddets praktikvejleder om virksomheden lever op til udbuddets krav, herunder at der er en maskinmester ansat i virksomheden, og at virksomheden har en praktikvejleder med ansvar for den studerende i løbet af praktikforløbet. Udbuddets praktikvejleder besøger desuden virksomheden for at sikre at den lever op til kravene og vil kunne tilbyde den studerende arbejdsopgaver der passer til henholdsvis første eller anden praktikperiode. Institutionen redegør for at praktikvejlederen fra udbuddet løbende har kontakt til praktikvirksomheden og den studerende. Det foregår telefonisk og gennem et besøg på virksomheden i løbet af den studerendes praktikperiode. Desuden fortalte praktikvejlederen at de studerende løbende skal føre logbog for selv at kunne skabe sig et overblik over om de når igennem de opgaver de skal i løbet af deres praktikperioder. Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddet har procedurer for løbende kontakt til praktikvirksomheder og de studerende. Dog vurderer ekspertpanelet også at det trækker ned i vurderingen at de studerende under interviewet fortalte at de har meget forskellige oplevelser af deres kontakt til udbuddet i løbet af den første praktikperiode. Nogle fortalte at de har haft besøg af praktikvejlederen fra udbuddet, mens andre fortalte at de ikke har haft kontakt med udbuddet i løbet af praktikken. Det er desuden uhensigtsmæssigt at flere af de studerende er i tvivl om hvilken funktion logbogen er tiltænkt. De studerende fortalte dog at de i forbindelse med andet praktikforløb oplever en god kontakt til udbuddet, særligt til deres bachelorvejleder. Ekspertpanelet vurderer at der er en klar ansvarsfordeling i forbindelse med godkendelse af praktikvirksomheder, forberedelse af de studerende til praktikken, den løbende kontakt m.m. som er beskrevet i funktionsbeskrivelser for de ansvarshavende. Derved er det tydeligt for de studerende, virksomhederne og de øvrige medarbejdere på udbuddet hvem der har ansvaret for disse områder. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet ikke i tilstrækkeligt omfang gennemfører kvalitetssikring af de gennemførte praktikforløb, idet institutionen redegør for at praktikforløbene udelukkende bli- Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 25

26 ver evalueret af udbuddet og virksomheden i samråd på baggrund af løbende dialog. Det afsluttende praktikforløb bliver desuden evalueret af udbuddet på baggrund af den studerendes bachelorprojekt. De studerende bliver altså hverken inddraget i evalueringen af første eller andet praktikforløb, ud over hvis de studerende selv tager initiativ til det. Der tilgår derfor ikke udbuddet systematisk viden om hvordan de studerende oplever de enkelte praktikperioder, og om praktikvirksomhederne lever op til den indgåede aftale mellem udbuddet og virksomheden. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10, interview med praktikvejleder og de studerende samt følgende bilag: Bilag 29: Vejledning for 1. praktikforløb af virksomhedspraktik på Maskinmesterskole Bilag 30: Vejledning for afsluttende virksomhedspraktik og projekt Bilag 31: Praktikaftale Ulrik M. Hahn Bilag 32: V1 Vurdering af virksomhed til praktik Bilag 33: A1 Vurdering af virksomhed til afsluttende praktik Bilag 34: V3 Aftale mellem virksomhed og studerende praktik Bilag 35: A3 Aftale mellem virksomhed og studerende praktik Bilag 36: 02-4,02 Prorektor Bilag 37: Funktionsbeskrivelse Praktikkoordinator Bilag 38: Funktionsbeskrivelse Praktikvejleder Bilag 39: Funktionsbeskrivelse Praktik og projektvejleder Bilag 40: KH-2,02-2 Kvalitetskoordinator Bilag 41: V2 Aftale mellem virksomhed og FMS virksomhedspraktik Bilag 42: A2 Aftale mellem virksomhed og FMS afsluttende praktik. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 26

27 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at de studerende kan nå udbuddets mål for læringsudbytte, er til stede på udbudsstedet. Det drejer sig bl.a. om undervisningslokaler, værksteder, elektronisk laboratorium, køleanlæg, dieselmotorer, dampkedelanlæg, automationslaboratorium m.m. Derudover har de studerende og underviserne adgang til to artikeldatabaser som indeholder fagligt relevante artikler. Under rundvisningen og interviewene med de studerende blev det bekræftet at de nødvendige faciliteter og ressourcer er til stede og bliver anvendt hensigtsmæssigt i undervisningen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med de studerende og rundvisning under besøget. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 27

28 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet finder anvendelse efter den 1. august Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet vurderes ikke. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet finder først anvendelse efter 1. august 2009 i overensstemmelse med lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, nr. 207 af , 39, stk. 2. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 28

29 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til praktikvirksomhederne i udlandet. Ekspertpanelet vurderer dog at den løbende kvalitetssikring af praktikstederne i udlandet ikke er tilfredsstillende, hvorfor kriteriet er delvist opfyldt. Det er muligt for studerende at gennemføre praktikophold i udlandet. Derudover bliver udbuddets maskinrumssimulatorkursus gennemført i Göteborg. Udbuddet stiller de samme krav i forbindelse med godkendelse af virksomheder til praktikophold i udlandet som i Danmark, hvorfor ekspertpanelet i forlængelse af vurderingen af kriterium 10 vurderer at kravene til udenlandske virksomheder er tilfredsstillende. Institutionen redegør for at kontakten til virksomheden og den studerende i forbindelse med et praktikophold i udlandet er den samme som i forbindelse med praktikophold i Danmark, bortset fra at udbuddet ikke forpligter sig til at besøge praktikvirksomheden. Idet de studerende fortalte at de oplever en meget svingende kontakt med udbuddet i løbet af praktikperioden, jf. kriterium 10, trækker dette ned i ekspertpanelets vurdering. Institutionen redegør for at evalueringen af praktikophold i udlandet foregår på samme måde som evaluering af praktikforløb i Danmark. Da panelet vurderer at evalueringen af praktikophold i Danmark er utilstrækkelig, jf. kriterium 10, er evalueringen af praktikophold i udlandet også utilstrækkelig. I forbindelse med maskinsimulatorkurset i Göteborg stiller udbuddet kvalitetsmæssige krav til kursusstedet som er i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens krav, jf. bekendtgørelse nr af om skibsofficersuddannelsen. Udbuddet har besøgt kursusstedet, og en underviser deltog desuden i kurset første gang det blev afholdt, for at sikre dets kvalitet. Kurset bliver efterfølgende evalueret mundtligt af de studerende og underviseren i de maritime valgfag, hvorfor ekspertpanelet vurderer at der tilgår udbuddet tilstrækkelig viden til løbende at kvalitetssikre maskinsimulatorkurset. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 29

30 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10 og 13, interview med de studerende samt følgende bilag: Bilag 29: Vejledning for 1. praktikforløb af virksomhedspraktik på Maskinmesterskole Bilag 30: Vejledning for afsluttende virksomhedspraktik og projekt Bilag 32: V1 Vurdering af virksomhed til praktik Bilag 33: A1 Vurdering af virksomhed til afsluttende praktik Bilag 34: V3 Aftale mellem virksomhed og studerende praktik Bilag 35: A3 Aftale mellem virksomhed og studerende praktik Bilag 41: V2 Aftale mellem virksomhed og FMS virksomhedspraktik Bilag 42: A2 Aftale mellem virksomhed og FMS afsluttende praktik. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 30

31 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis har redegjort for at centrale forhold for udbuddets kvalitet undergår løbende og systematisk kvalitetssikring. Både interne og eksterne interessenter bliver inddraget i det løbende kvalitetsarbejde. Eksempelvis evaluerer de studerende undervisningens indhold, tilrettelæggelse, undervisningsformer m.m. for hvert fag halvvejs igennem semestret via elektroniske midtvejsevalueringer. Resultaterne fra disse evalueringer drøfter underviseren med de enkelte hold med henblik på om nødvendigt at forbedre undervisningen i den sidste halvdel af undervisningsforløbet. Underviserne drøfter evalueringsresultaterne i semesterteam når evalueringernes resultater peger på at der bør ske pædagogiske forbedringer af undervisningen. Hvis der bringes fagrelevante temaer frem i evalueringerne, bliver dette drøftet i fagteam. Derudover bliver evalueringsresultater der har et bredere perspektiv, drøftet på lærerudvalgsmøder. Ekspertpanelet vurderer at eksterne interessenter i tilfredsstillende grad bliver inddraget i kvalitetsarbejdet. Dels har udbuddet løbende kontakt til aftagere igennem dets kursusafdeling, hvorigennem udbuddet får viden om kursisternes og dermed aftagernes videns-, færdigheds- og kompetencebehov. Det betyder endvidere at udbuddet på et overordnet niveau får viden om aftagernes forventninger til færdiguddannede maskinmestres kvalifikationer. Derudover får udbuddet viden fra aftagerne om deres forventninger til og vurderinger af de studerendes kompetencer i forbindelse med praktikforløbene, særligt ved den afsluttende virksomhedspraktik. De eksterne censorer som er tilknyttet udbuddet, bliver desuden bedt om at give tilbagemeldinger på eksamensindhold og -niveau. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at kvalitetsarbejdet foregår løbende og systematisk, idet der er faste procedurer for hvornår evalueringerne foregår, og hvordan der skal følges op på dem. Der er en klar ansvarsfordeling imellem de forskellige fora faggrupper, semesterteam, lærerudvalg osv. i forhold til hvem der har ansvar for de forskellige typer af opfølgning på kvalitetssikringsaktiviteterne. I forbindelse med besøget fremgik det af interview med både studerende og undervisere at evalueringerne foregår i overensstemmelse med redegørelsens beskrivelse heraf, og at studerende og undervisere oplever at det er et velfungerende kvalitetssikringssystem der sikrer at undervisere såvel som studerende oplever at der bliver fulgt op på evalueringsresultaterne. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 14, supplerende dokumentation, interview med stude- Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 31

32 rende og undervisere samt følgende bilag: Bilag 21: Studieordning Bilag 43: Bekendtgørelse kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Bilag 44: Auditrapport SFS Bilag 45: Fortsat godkendelse SFS Bilag 46: PU-1,00 Planlægning og gennemførelse af undervisning Bilag 47: PU-1,02 Procedure for undervisningsvejledninger Bilag 48: UV-vejl Management Bilag 49: PU-1,03 Procedure for undervisningsplaner Bilag 51: Proces UV planlægning af forår 2010 Bilag 52: Proces eksamen-prøve efterår 2009 Bilag 53: Funktionsbeskrivelse for kvlaitetskoordinator Bilag 54: Procedure for studieordning Bilag 55: Auditrapport 2009-maj Bilag 56: Uddrag fra bladet Maskinmesteren Bilag 57: TILBAGEMELDINGSSKEMA fra censor Bilag 58: Efterevaluering af Management Bilag 59: Kommissorium for Lærerudvalg Bilag 60: PU-1,04 Evaluering af undervisning Bilag 61: Evalueringsskema. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 32

33 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 4,5 % af udbuddets studerende i 2008 har afbrudt uddannelsen uden at fuldføre den. Frafaldstallet for udbuddet er dermed under den vejledende maksimumgrænse på 7 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af de maritime professionsbacheloruddannelser, og EVA, og den gælder for alle udbud af disse uddannelser. Ekspertpanelet finder det tilfredsstillende at udbuddet tilbyder alle studerende der afbryder uddannelsen, en samtale med prorektor. Denne samtale har bl.a. til formål at afdække både årsagen til den studerendes frafald og om der er forhold udbuddet kan påvirke for at fastholde den studerende. Det er positivt at udbuddet fører statistik over årsager til frafald på baggrund af disse samtaler, da dette betyder at udbuddet dels får viden om årsager til frafald, og dels kan målrette indsatser for at forebygge frafald både individuelt og mere generelt hvis statistikkerne viser et mønster i frafaldsårsager. Udbuddet har en række tilbud til de studerende der skal bidrage til at forebygge frafald. Eksempelvis har udbuddet oprettet lektiecaféer. Specielt i begyndelsen af studiet har udbuddet erfaret en del frafald, hvilket man mener lektiecaféer kan være med til at afhjælpe, da det ofte netop er på de første semestre at de studerende finder de faglige udfordringer for store. Ekspertpanelet vurderer at lektiecaféerne er et velegnet forsøg på at minimere denne type frafald. Derudover får studerende med læsevanskeligheder tilbudt ekstra hjælp af en underviser. Udbuddet nedsætter desuden et semesterteam pr. semester hvor underviserne drøfter de enkelte holds og studerendes trivsel for at afklare om de kan iværksætte tiltag for at imødekomme studerende der er i fare for at afbryde uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15 samt nøgletal for kriterium 15. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 33

34 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at prøver og eksaminer på udbuddet er velegnede til at belyse om de studerende har nået fagelementernes læringsmål. Prøverne er tilrettelagt så de omhandler relevant viden og relevante færdigheder og kompetencer i hvert fag. Institutionen redegør for deres overvejelser over anvendeligheden af forskellige typer af prøver og eksaminer i forhold til de læringsmål de skal afprøve. De valgte prøve- og eksamensformer omfatter bl.a. individuelle skriftlige prøver, skriftlige gruppeprojekter, individuelle projekter, mundtlige prøver og praktiske færdigheder. Ekspertpanelet vurderer at prøver og eksaminer kan give et tilstrækkeligt dækkende billede af om de studerende har nået målene for læringsudbytte efter endt studieforløb. Panelet bygger sin vurdering dels på det forhold at der er prøver eller eksaminer ved afslutningen af hvert fag som belyser om de studerende har nået det pågældende læringsmål, og dels på panelets vurdering af at der er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets fagelementer og det overordnede mål for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 16, supplerende dokumentation samt følgende bilag: Bedømmelsesoversigt. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 34

35 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at x % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, udgøres af karakteren 02 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed under den vejledende maksimumgrænse på 12 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere udbud af de maritime professionsbacheloruddannelser, og EVA og gælder for alle udbud af disse uddannelser. Dokumentation: Nøgletal for kriterium 17. Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i 35

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift

Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift Århus Maskinmesterskole Att.: Anders Hanberg Sørensen Sendt pr. e-mail: ahs@aams.dk aams@aams.dk Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole i København

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole i København Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010. Journalnummer: 2009-0257 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010. Journalnummer: 2009-0257 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift (maskinmesteruddannelsen) ved Svendborg International Maritime Academy i Svendborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester)

Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester) Svendborg International Maritime Academy Studierektor Jan Askholm Sendt pr. e-mail: askholm@simac.dk mail@simac.dk Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet den 17. juni 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering af udbuddet med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet den 17. juni 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering af udbuddet med følgende begrundelser: Svendborg International Maritime Academy Studierektor Jan Askholm Sendt pr. e-mail: askholm@simac.dk mail@simac.dk Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010. Journalnummer: 2009-0258 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010. Journalnummer: 2009-0258 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelsen til professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (juniorofficersuddannelsen) ved Svendborg International Maritime Academy i Svendborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0226/IMB DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet den 17. juni 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering af udbuddet med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet den 17. juni 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering af udbuddet med følgende begrundelser: Svendborg International Maritime Academy Studierektor Jan Askholm Sendt pr. e-mail: askholm@simac.dk mail@simac.dk Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører) ved Svendborg International Maritime Academy i Svendborg

Uddannelsen til professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører) ved Svendborg International Maritime Academy i Svendborg Uddannelsen til professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører) ved Svendborg International Maritime Academy i Svendborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-477/ KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr.

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur Sendt pr. e-mail: ach@dalumuc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-526/SHC DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-593/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere