PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE"

Transkript

1 Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

2 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Revision Version 1 Dato Udarbejdet af KLF Kontrolleret af AD Godkendt af Beskrivelse SOR Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområder mv. i Ishøj og Greve Kommuner Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Konklusion Resultater Strategi og virkemidler 2 3. Ansvarlige for projektet 3 4. Forholdet til kommunal planlægning mv Forsyningsforhold Transmissionssystem Distributionsnet Lovgrundlag for projektforslaget Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag Kompensationsbetaling til naturgasselskabet Energisparepoint Forhold til anden lovgivning mv Forsyningsområde og varmegrundlag Eksisterende byggeri Nybyggeri 6 6. Tidsplan og udbygningstakt Indledende fase Udbygningstakt 9 7. Anlægsoverslag og tilslutningsforhold Arealafståelser og servitutpålæg Forhandlinger med forsyningsselskaber Økonomiske vurderinger Grundlag Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for fjernvarmen Samfundsøkonomisk sammenligning Klima- og miljøforhold Følsomhedsvurderinger 20

4 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE BILAG Bilag 1 Kort med områdeafgrænsning Bilag 2 Brugerøkonomiske beregninger Bilag 3 Selskabsøkonomisk beregning Bilag 4 Samfundsøkonomisk beregning Bilag 5 Beregning af anlægsomkostninger Bilag 6 Kritiske tracéer Bilag 7 Liste over høringsberettigede ejendomsejere Bilag 8 Lister over berørte lodsejere

5 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 1 1. INDLEDNING Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) ansøger med dette projektforslag Ishøj Byråd og Greve Byråd om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt, der omfatter konvertering til fjernvarme af erhvervsområderne mv. langs vestsiden af Køge Bugt Motorvej i Ishøj og Greve kommuner. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lov om Varmeforsyning nr. 347 af 17. maj 2005 (Varmeforsyningsloven) med ændringer ved Lov nr. 622 af 11. jun Bekendtgørelse nr af 13. dec om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 31 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. jan (Tilslutningsbekendtgørelsen). Baggrunden for projektforslaget er den forundersøgelse, som VEKS lod udarbejde i 2010, dokumenteret i Rambølls rapport 'Udbygning af fjernvarmen i Greve og Ishøj kommuner', december Her viste analyser af tre alternative forsyningsmuligheder for fjernvarmen, at samfundsog selskabsøkonomien er fornuftig ved at konvertere områderne vest for motorvejen fra Ishøj Store Erhvervsområde i nord til Karlslunde Erhvervsområde med tilstødende tæt bebyggelse i syd. Projektforslaget tager således udgangspunkt i forsyningsmulighed 1 fra Forundersøgelsen, hvor VEKS' eksisterende transmissionsledning udnyttes til forsyning af de nordlige områder fra Tranegilde bygningsværk samt de sydlige områder fra Langager vekslerstation. I forhold til forundersøgelsen skal det noteres, at Ishøj Erhvervsområde ved Ishøj Fjernvarmeværk er skilt ud og vil blive behandlet nærmere i et selvstændigt projektforslag. Ligeledes er Søhøj Ældrecenter helt mod syd ved Karlslunde taget ud, fordi denne bebyggelse i dag er opført, og der benyttes overvejende individuelle naturgaskedler. Projektforslaget er ligesom forundersøgelsen udarbejdet ud fra et samarbejde mellem teknik- og miljøforvaltningerne i hhv. Ishøj Kommune og Greve Kommune, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) og med Rambøll Danmark A/S som rådgivende ingeniørfirma. De 6 områder (distrikter), der med vedtagelse af projektforslaget udlægges til fjernvarmeforsyning, er vist på oversigtskortet i bilag 1, og navngivningen fremgår af tabel 1 nedenfor. I disse distrikter overgår udvalgte ejendomme dvs. alle større ejendomme med et bygningsareal større 300 m 2 - til fjernvarme i den kommunale planlægning. De udvalgte ejendomme og høringsberettigede ejendomsejere er anført i bilag 7. Distrikt Distrikt Fjernvarme Forventet tilbydes fra udbygnings- Nr. medio år periode 1 Ishøj St. Erhverv Kildebrønde Industri Tværhøjgård Ventrupparken Greve Main Karlslunde Industri Tabel 1 - Projektforslagets forsyningsområder med planlagt tilslutning.

6 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 2 2. KONKLUSION 2.1 Resultater Projektforslaget viser både en god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved at udbygge med fjernvarme i de 6 udvalgte områder på vestsiden af Køge Bugt Motorvej. Ved projektets realisering er følgende resultater beregnet: Projektet vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 91 mio. kr. i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger, og den interne forrentning af projektet er 12 % set i forhold til en reference med kondenserende naturgaskedler i eksisterende byggeri og varmepumper i nybyggeri. Det er væsentlig mere end mindstekravet på 5 %. Beregningen omfatter perioden med initiale investeringer foretaget i fra primo 2012 samt en 20-årlig driftsperiode fra medio 2012 til Der er indregnet scrapværdier i 2031 for alle investeringer. Projektet vil reducere CO2-udledningen med ca tons/år ved fuld udbygning, idet udbygningen vil ske i perioden Projektet markant hermed til kommunernes forpligtigelse om at reducere klimagasser med hhv tons/år til Greve Kommune og tons/år til Ishøj Kommune. I overnævnte tal er der tale om de CO2-reduktioner, der er uden for det såkaldte CO2-kvotemarked, og som geografisk set kan tilskrives de to kommuner. Projektet giver en privatøkonomisk gevinst for de berørte varmeforbrugere på 79 mio. kr. regnet som nutidsværdi ved en privatøkonomisk realrente på 4 % i perioden frem til år 2031 samt en selskabsøkonomisk gevinst på 81 mio. kr. som nuværdi ved en selskabsøkonomisk realrente på 4 % i samme periode. Der er her indregnet forsyningssystemets scrapværdi, idet anlægget vil have en betydelig teknisk restlevetid i år 2031 på 42 mio. kr. som nutidsværdi. Dertil kommer økonomiske gevinster for lokale selskaber, der tager del i projektet. Den samlede økonomiske gevinst for lokalsamfundene i de to kommuner vil således blive betydelig. Fjernvarmeprojektet bidrager tillige med en række kommunale og regionale gevinster: Fjernvarmeprojektet vil understøtte kommunernes erhvervs- og byudviklingsplaner i de pågældende områder Fjernvarmeprojektet vil generelt fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og vil dermed være et væsentligt bidrag til klimapolitiske målsætninger, idet fjernvarmen i CTR-VEKSsystemet stadig stigende grad vil blive baseret på klimavenlige energikilder, såsom affaldskraftvarme og biobrændsler på Avedøreværket. Der kan i den forbindelse henvises til analyseprojektet "Varmeplan Hovedstaden", hvor der er angivet forventede ændringer til en stadig mere klimavenlig i fjernvarme i Hovedstadsområdet. De berørte virksomheder og andre ejendomsejere vil blive sikret lavere varmeudgifter samtidig med en god komfort og høj forsyningssikkerhed. 2.2 Strategi og virkemidler En hurtig udbygning og kundetilslutning skal sikre et solidt økonomisk grundlag for projektet samfundsmæssigt og selskabsmæssigt. Derfor vil VEKS påbegynde en målrette markedsføring af fjernvarme over for de kommende kunder. Desuden anmodes Ishøj Byråd og Greve Byråd ved vedtagelse af projektforslaget at pålægge tilslutningspligt med følgende indhold: Ny bebyggelse påbydes tilsluttet fjernvarme i forbindelse med ibrugtagning, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 8. Ejere af de eksisterende større ejendomme, der jf. bilag 7 er udvalgt til fjernvarmeforsyning, såvel som ejere af ejendomme, hvor der ifølge den kommunale planlægning planlæges opført nyt byggeri, informeres af kommunen om den anførte tilslutningspligt samt tidsrummet for, hvornår fjernvarme planlægges til stede i området. De planlagte tidsrum fremgår af tabel 1 og er angivet

7 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 3 med en usikkerhed på maksimalt 1 år. Efter vedtagelse af tilslutningspligt for nybyggeri foranlediger Ishøj Byråd og Greve Byråd, at det anførte pålæg tinglyses på de berørte ejendomme. For ejendomme med tinglyst tilslutningspligt gælder endvidere, at hvis et nyt byggeri opføres inden fjernvarmenettet er ført frem til det pågældende område, forpligter det driftsansvarlige fjernvarmeselskab sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer. Det betyder, at fjernvarmeselskabet f.eks. vil tilbyde at stille et midlertidig kedelanlæg til rådighed, indtil fjernvarmenettet er tilgængeligt i området. Hvad angår eksisterende byggeri forventes fjernvarmeselskabet at vise imødekommenhed i tilfælde af behov for midlertidige løsninger, indtil det er teknisk muligt at forsyne med fjernvarme. Inden for de 6 energidistrikter kan kommunerne ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der er lokalplanpligt, understøtte tilslutningspligten gennem Planlovens bestemmelser, hvor varmeforsyningsforhold kan anføres i lokalplaner som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. Kommunerne anbefales derfor ved fremtidige kommuneplanrevisioner og i nye lokalplaner inden for de anførte distrikter at anføre bestemmelse om fjernvarmetilslutning af nybyggeri. Med opførelse af lavenergibyggeri jf. bygningsreglementet skal kommunen tildele dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme, jf. Tilslutningsbekendtgørelsen 17,3. Det er derfor vigtigt i hver enkelt sag, at kommunen som planmyndighed i en tidlig fase påbegynder samarbejde med fjernvarmeselskab og bygherre om at administrere dispensationsmuligheden på en bæredygtig måde og aftaler fornuftige tekniske løsninger. Det kan ske ved, at nybyggeriets varmeanlæg f.eks. designes for lavtemperatur med den hensigt, at returløbet fra fjernvarmesystemet kan benyttes som varmeforsyningsledning. I den sammenhæng bemærkes det, at offentligt styrede og ejede byggegrunde giver kommunen særlige muligheder for at stille krav til nyt byggeri. Det kan ske ikke bare i form af tinglysninger på ejendommen, men kan også indgå i salgsbetingelserne. Det bemærkes, at den ovenfor foreslåede tilslutningspligt ikke omfatter de fulde muligheder, der er lovhjemmel til, men er formuleret med henblik på at tage størst muligt hensyn til de berørte varmeforbrugere. Men samtidigt skal tilslutningspligten bruges som et effektivt redskab for at sikre, at det kommende fjernvarmenet kan etableres på en økonomisk hensigtsmæssig måde. For yderligere at understøtte projektet, kunne Ishøj og Greve Byråd derfor overveje også at pålægge eksisterende bygninger tilslutningspligt med en 9-årsfrist, eller når væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes (tilslutningsbekendtgørelsens 8 og 12). 3. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET I henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende Projektbekendtgørelsen er Ishøj Kommune hhv. Greve Kommune som varmeplanmyndigheder ansvarlige for godkendelse af dette projektforslag inden for hver deres kommunegrænse. De to kommuner har i samarbejde med Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) stået bag projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet med assistance fra Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. VEKS vil være ansvarlig for etablering og drift af den fremtidige fjernvarmeforsyning, evt. ved at uddelegere driftsansvaret til et eller flere lokale fjernvarmeselskaber. 4. FORHOLDET TIL KOMMUNAL PLANLÆGNING MV. 4.1 Forsyningsforhold Transmissionssystem Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det Storkøbenhavnske fjernvarmesystem (transmissionsselskaberne CTR og VEKS), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye forsyningsområder.

8 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 4 Fjernvarmesystemets produktion er baseret på overvejende kraftvarme, der er samproduktion af el og varme og er derfor en effektiv udnyttelse af energiressourcerne. En stadig stigende del af fjernvarmen baseres på dels affald (affaldskraftvarme) dels andre klimavenlige energikilder. Der kan henvises til analyseprojektet "Varmeplan Hovedstaden", hvor der angives forventede ændringer de næste år i fjernvarmens produktionsforhold i Hovedstadsområdet, herunder bl.a. at også Avedøreværket Blok 1 ombygges til biobrændsler. Med fjernvarme gives der mulighed for en høj brændselsfleksibilitet og dermed grundlag for en økonomisk og miljøvenlig varmeproduktion. Generelt kan fjernvarme karakteriseres som meget fleksibelt med mulighed for stadige omstillinger alt efter vilkårene, både tekniske, miljømæssige og økonomiske. Fleksibiliteten betyder, at det med fjernvarme vil være relativt nemmere at opfylde ambitionerne for en grøn og bæredygtig varmeforsyning Distributionsnet Ved forsyningen til de nye områder med nye distributionsnet udnyttes VEKS' eksisterende transmissionsledning. Herved kan de eksisterende afgreningsbygværker og vekslerstationer anvendes som udgangspunkt for udbygningen, hvilket reducerer de nødvendige investeringer. Der antages to distributionsnet, et nordligt og sydligt: Det nordlige distributionsnet vil anvende VEKS bygværk i Tranegilde i Ishøj som udgangspunkt til forsyning af Ishøj St. Erhvervsområde, Kildebrønde Industri og den nordlige del af Tværhøjgård. Det sydlige distributionsnet vil benytte VEKS vekslerstation ved Langagergaard som udgangspunkt for forsyning af de sydlige områder inkl. den sydlige del af Tværhøjgård Da VEKS' eksisterende transmissionsledning kapacitetsmæssigt vil få en forøget belastning, antages der etableret et lokalt naturgasfyret spidslastanlæg ved Gartneriet Hedegården midt mellem det nordlige og det sydlige net, idet der her allerede er en stor kedelkapacitet til rådighed. Spidslastsanlægget antages etableret, når distributionsnettet når frem fra nord til området i 2014, og det forventes med tiden at kunne levere både til det nordlige og det sydlige distributionsnet. I projektforslaget er det nordlige fjernvarmenet dimensioneret for 60 % grundlast fra VEKS transmissionsnet og 40 % spidslast (svarende til 8 MW) på Hedegården spidslastanlæg. 4.2 Lovgrundlag for projektforslaget Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven (Lov nr. 622 af 11. jun. 2010) har Folketinget understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Således skal kommunerne i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf godkende de samfundsøkonomisk set bedste projekter, mens andre aspekter som f.eks. miljø og klima, som ellers er højt placeret den politiske dagsorden, forudsættes indarbejdet og prissat i de samfundsøkonomiske analyser Kompensationsbetaling til naturgasselskabet Da projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning i områder, der i dag er udlagt til naturgas, indebærer godkendelse af projektforslaget, at udvalgte bebyggelser i naturgasområder overgår til fjernvarme. Dette vurderes i overensstemmelse med 7.2 i Projektbekendtgørelsen, hvor det er tilladt at ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertere fra naturgas til fjernvarme, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn ikke taler imod, og gasselskabet økonomiske forhold ikke rykkes væsentligt.

9 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 5 De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget viser, at der er en markant samfundsøkonomisk gevinst ved at fortrænge naturgas med fjernvarme. Desuden forventes naturgasselskabet HMN Naturgas at modtage kompensationsbetaling. Kompensationsbetalingen er ikke aftalt endnu, men i projektforslaget er forudsat kompensation svarende til 'Oplæg til Landsaftale' mellem Dansk Fjernvarme og naturgasselskaberne. Beregninger viser, at det kan indebære kompensationsbetaling på op til 11 mio. kr. fordelt over hele konverteringsperioden. Dette er indregnet i projektforslaget. Alternativt kunne der aftales en anden model, eller Klima- og Energiministeriet kunne vedtage en anden ramme for kompensationsbetaling. Hvis der f.eks. benyttes den såkaldte Vestforbrændingsmodel, medfører det samlet en lavere kompensationsbetaling end ved landaftaleoplægget. Samlet vurderes det, at forudsættes ovenstående kompensationsbetaling til naturgasselskabet, vil projektforslaget være i overensstemmelse med betingelserne i Projektbekendtgørelsens Energisparepoint Med baggrund i Folketingets energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgik Dansk fjernvarme i 20. november 2009 en aftale med Klima- og Energiministeren (Energistyrelsen) om energiselskabernes fremtidige energispareindsats for perioden Med aftalen indføres et system med såkaldte energisparepoint, hvor der ud fra en standardiseret metode kan registreres gennemførte energibesparelser. Det betyder, at konverteres en naturgas- eller olieforsynet bygning til fjernvarme, kan fjernvarmeselskaber fra 2011 godskrives for en energibesparelse på typisk % af det første års energiforbrug. Hertil kommer det sparede elforbrug til brænder. Da energibesparelser vurderes til at have en markedsværdi på kr./mwh (30-50 øre/kwh), indebærer konverteringer til fjernvarme en økonomisk gevinst for fjernvarmeselskabet i størrelsesordenen 8 mio. kr. fordelt over hele konverteringsperioden. Dette bidrag er indregnet i projektforslaget. Det skal noteres, at hvis der kommer efterspørgsel på energibesparelser grundet stadige skrappere krav, kan markedsværdien af en konvertering godt vise sig at blive presset op på et væsentligt højere beløb i fremtiden. 4.3 Forhold til anden lovgivning mv. Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning og strider ikke imod øvrig fysisk planlægning i Ishøj og Greve kommuner, herunder gældende kommune- og lokalplaner. I henhold til Projektbekendtgørelsen 5 skal kommunen i forbindelse med varmeforsyningsplanlægningen drage omsorg for, at der koordineres med kommunens fysiske planlægning samt anden lovgivning, herunder byggelovgivningen og miljøbeskyttelseslovgivningen. Godkendelse af projektforslaget vil efterfølgende blive opfulgt af indhentning af alle nødvendige tilladelser i henhold til bygge- og miljølovgivningen.

10 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 6 5. FORSYNINGSOMRÅDE OG VARMEGRUNDLAG De områdemæssige rammer for projektforslagets forsyningsområder er vist på figuren i bilag 1, og nøgletal for varmegrundlaget er summeret i tabel 2. Som vist er der er defineret 6 energidistrikter. De udgør områder, der aktuelt har eller i fremtiden forventes at få en høj varmetæthed og derfor antages velegnede for fjernvarme. I forhold til forundersøgelsen, hvor maks. 90 % af det eksisterende behov blev regnet tilsluttet, er der i Projektforslaget indregnet alle egnede bygninger over 300 m 2 og uden elvarme. Den kommende byudvikling har en væsentlig betydning for projektet, ligesom projektet åbner helt nye muligheder for den nye bebyggelse, ikke mindst fordi kommunerne har generelle politikker om, at nyt byggeri bør være bæredygtigt. Distrikt Distrikt Opvarmet areal Nettovarmebehov Nr. I dag Udbygget I dag Udbygget 1000 m m2 MWh/år MWh/år 1 Ishøj St Erhverv Kildebrønde Industri Tværhøjgård Ventrupparken Greve Main Karlslunde Industri I alt Tabel 2 - Projektforslagets plangrundlag for fjernvarmen. De udvalgte større ejendomme, der forventes tilsluttet fjernvarme i de 6 definerede energidistrikter, udgør i dag 537 bygninger med 0,87 mio. m 2 opvarmet etageareal svarende til et årligt varmebehov på MWh om året. Ved fuld udbygning - dvs. omkring år regnes der med, at det opvarmede etageareal vil stige til ca. 1,14 mio. m 2 pga. realisering af forventede byudviklingsplaner, og varmebehov vil nå op på ca MWh om året. Ved fuld udbygning antages antal tilsluttede kunder at nå op på ca. 371 omfattende ca. 579 bygninger. 5.1 Eksisterende byggeri Varmebehovet blev oprindeligt estimeret i dette projekts forundersøgelse og beskrevet i afsnit 2 i Rambølls rapport 'Udbygning af fjernvarmen i Greve og Ishøj kommuner', december Her blev dataudtræk fra kommunens BBR analyseret hvad angår bygningsareal, bygningsalder, bygningsanvendelse, varmeinstallation, opvarmningsform mv. og varmebehovet i blev estimeret ud fra det statistiske data for varmeforbruget for tilsvarende bygninger på landsbasis med samme anvendelse og alder. Stikprøvekontrol af ca. 20 af storforbrugerne har givet anledning til en række justeringer af varmebehovet i forhold til forundersøgelsen. Hvis bygningerne ikke konverteres til fjernvarme, vil der alt andet lige være et forøget behov for at gennemføre investeringer i en bedre klimaskærm og/eller i individuelle anlæg såsom kondenserende naturgaskedel, solvarme på taget mv. 5.2 Nybyggeri For nybyggeri tages udgangspunkt energirammen i BR10. Fra 2015 forventes en yderligere stramning af bygningsreglementet så det, der svarer til lavenergiklasse 2015 bliver standardenergirammen. Men samtidigt forventes fjernvarmen tillagt en generel faktor på 0,8, svarende til at gå én energiklasse op til energirammen efter BR10. Fjernvarmeforsynet nybyggeri forventes

11 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 7 således fremover at have et varmeforbrug, der ligger på et niveau svarende BR10 standardramme. For at sikre, at bygningsreglementet bruges som et middel til at fremme bæredygtige og samfundsøkonomisk fordelagtige projekter herunder projektforslaget, kan det anbefales kommunerne at skærpe bygningsreglementet for nybyggeri, bortset fra byggeri, der tilsluttes fjernvarme baseret på klimavenlig kraftvarme, idet der for fjernvarmeområderne alene stilles krav til overholdelse af det til enhver tid gældende bygningsreglements standardenergiramme. Nedenfor beskrives udbygningen i de enkelte energidistrikter som forudsat i projektforslaget. Nøgletallene er samlet i tabel Ishøj St. erhvervsområde Der indregnes ikke yderligere varmegrundlag end det eksisterende byggeri 102 Kildebrønde Erhvervsområde Inden for en 5-årig periode forventes ny lokalplan for Kildebrønde Erhvervsområde. Lokalplanen vil indeholde mulighed for større tæthed i bygningsmassen. Der kan imidlertid gå mere end 10 år førend området færdigudbygget. Potentialet er ikke indregnet i Projekrforslaget. Der er ny lokalplan på vej til erstatning for lokalplan omhandlende området Kildebrønde Erhvervsområde Syd langs motorvejen. I den nordlige del af dette område, men syd for Kildebrønde Erhvervsområde udarbejdes desuden en ny lokalplan. Hele dette sydlige område vil blive udbygget med handel og erhverv og antages fuldt udbygget i Der er i Projektforslaget samlet set vurderet grundlag for fjernvarmeforsyning af nybyggeri for m2 frem til 2017 i dette område, og fjernvarmenettet dimensioneres for dette. 103 Tværhøjgård Helhedsplan for området samt Lokalplan omhandler området afgrænset af Olsbækken, Greve Centervej og Greve Landevej. I området er nyopført 172 huse i tæt/lav byggeri, 75 parcelhuse og en daginstitution. Hele området er i dag planlagt forsynet med naturgas, men vil med Projektforslaget overgå til fjernvarme. Hvor der er eksisterende naturgasforsyning, vil der efterhånden ske en konvertering til fjernvarme, når fjernvarmenettet når frem til området i Undtagen er dog alle områdets parcelhuse, der ikke påregnes fjernvarmeforsynet. Inden for 1-2 år skal der udarbejdes en ny lokalplan for et område øst for det ovenfor nævnte område med et tilsvarende antal bygninger. I beregningerne regnes området fuldt udbygget i Samlet ved Tværhøjgård antages således i Projektforslaget, at al etagebyggeri og tæt-lav skal fjernvarmeforsynes, således at lokale distributionsnet integreres, og fjernvarme føres frem til fælles distributionscentraler. Hvor der i dag er naturgas, konverteres der efterhånden til fjernvarme. Åben-lav bebyggelse ved Tværhøjgård antages dog ikke fjernvarmeforsynet. 104 Ventrupparken På baggrund af oplysninger i lokalplan og der vedrører hhv. Ventrupgård Syd og Ventrupgård Nord, er det samlede varmegrundlag på sigt vurderet til MWh. I projektforslaget er der vurderet nybyggeri for i alt m2 svarende til en tilvækst i varmegrundlaget på MWh/år. I henhold til lokalplanen er der mulighed for at bygge i 2 etager, hvilket vil øge varmetætheden. 105 Greve Main

12 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 8 På baggrund af oplysninger i lokalplan der vedrører Greve Main, er det samlede varmegrundlag på sigt vurderet til MWh/år. I beregningerne regnes der med nybyggeri på m2 svarende til en tilvækst i varmegrundlaget på MWh/år Der er mulighed for at opføre byggeri i maksimalt 3 etager, hvilket vil øge varmetætheden. 106 Karlslunde Industri Er i dag ca. 100 % udbygget. Tilstødende Søhøj Ældrecenter mod syd er ikke taget med i Projektforslaget, at området nu er opført og forsynes overvejende med naturgas. Lokal- Komm. Område Bebyggelse Antal Areal Enheds- Netto Forsyplan ramme- forsyn. i alt behov varme ning område pkt. m2 kwh/m2 MWh E22 Greve Main Erhverv, lagre Fjv. Erhvervsområde E37 Ventrupgård Syd Erhverv, lagre Fjv. Erhvervsområde E38 Ventrupgård Nord Erhverv, lagre Fjv. Erhvervsområde R40 Maximum Center Centerblok Fjv. 2 R40 Erhverv og fritid Centerblok Fjv. 2 R40 Mindre blokke Indv. Helhed- 2 E39 Tværhøjgård Boliger, tæt/lav NG->Fjv. plan 2 E39 Boligområde Boliger, tæt/lav Fjv E39 Boliger, tæt/lav Fjv. 2 E39 Daginstitution Fjv. 2 E39 Bolig-ø, tæt/lav Fjv. 2 E39 Bolig-ø, tæt/lav Fjv. 2 E39 Boliger, åben/lav Indv E28 Kildebrønde Syd Erhverv, lagre Fjv. Erhvervsområde Sum for identificeret nybyggeri Grundlag for fjernvarme Tabel 3 - Projektforslagets plangrundlag for nybyggeri Noter til tabellen: NG->Fjv angiver at nyopført byggeri med naturgasforsyning efterhånden overgår til fjernvarme Indv. angiver, at der forventes individuelle løsninger og dermed ikke fjernvarme

13 Andel af samlet nettovarmebehov Nettovarmebehov i GWh/år FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 9 6. TIDSPLAN OG UDBYGNINGSTAKT 6.1 Indledende fase Før projektforslagets varmeforsyningsprojekt kan realiseres, er der en række institutionelle og lovgivningsmæssige forhold, der skal bringes på plads: VEKS skal organisere det varmeforsyningsselskab i hvis regi, projektet skal realiseres. Tinglysninger til sikring at selskabets rettigheder og forpligtelser for ejere af berørte ejendomme. Det gælder tinglysning af tilslutningspligt jf. afsnit 2 samt tinglysninger af hoved- og gadeledninger, der føres over privat ejendom. Udbudsrunder, detailprojektering og anlæg af fjernvarmenettet. Disse forhold forventes afklaret og realiseret efterår 2011/forår 2012, hvorved de første investeringer kan forventes påbegyndt i 2012 med forventet idriftsættelse til fyringssæsonen 2012/ Udbygningstakt Fjernvarmens første strækninger af ledningsnettet forventes sat i drift medio 2012 med de første kundetilslutninger af de største varmeforbrugere i distrikt Ishøj st. Erhverv ud fra Tranegilde i nord og distrikt Karlslunde Industri ud fra Langagergaard vekslerstation mod syd. Tilslutning af de største varmeforbrugere vil have højeste prioritet. Som figur 1 viser, står de 25 største forbrugere for ca. halvdelen af det samlede varmemarked for eksisterende bebyggelse, og de 100 største varmeforbrugere udgør to tredjedele. Figuren begrunder således udbygningsstrategien om at prioritere storforbrugerne, der hurtigt og relativt billigt kan tilsluttes fjernvarme med deraf god projektøkonomi. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal kunder sorteret efter størrelse Figur 1 - Nettovarmebehov akkumuleret ift. potentielle kunder sorteret efter størrelse. Med den forventede kundetilslutningsperiode fra år 2012 til 2017 vil fjernvarmen udbygningstakt få et forløb som vist i de tre figurer nedenfor: Figur 2, der viser tilsluttet nettovarmebehov, figur 3 det tilsluttede opvarede etageareal samt figur 4 med tilsluttet antal kunder. I øvrigt forudsættes det generelt, at fjernvarmeselskabet sørger for en midlertidig varmeforsyningsløsning til de kunder, der ikke kan vente på fjernvarme til de anførte forsyningsår, fordi det er nødvendigt at udskifte væsentlige varmeinstallationer.

14 Antal tilsluttede kunder Opvarmet areal i m2 Varmebehov i GWh FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Ishøj St Erhverv 102 Kildebrønde Industri 103 Tværhøjgård 104 Ventrupparken 105 Greve Main 106 Karlslunde Industri Figur 2 - Fjernvarmens udbygningstakt vist som varmebehov fordelt på distrikter Nybyggeri Eksisterende Figur 3 - Fjernvarmens udbygningstakt vist som tilsluttet opvarmet etageareal Nybyggeri Eksisterende Figur 4 - Fjernvarmens udbygningstakt vist som antal tilsluttede kunder.

15 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE ANLÆGSOVERSLAG OG TILSLUTNINGSFORHOLD Projektforslagets anlægsoverslag er baseret på, at et optimalt ledningstrace er lagt ud under hensyntagen til bebyggelser og vejstrukturen, hvorefter der er foretaget en dimensionering af ledningsnettet ud fra hydrauliske analyser. Ledningstraceets optimale placering er blevet vurderet og krydsninger af veje og jernbaneterræn er blevet evalueret ved inspektion af området. Hovedledningsnettet dvs. nettet ekskl. stikledningerne - er så vidt muligt placeret i offentlig vej eller i andre offentlige områder. Opmærksomhed har i særlig grad været rettet mod erhvervsområder, hvor det kan være forbundet med ekstraordinære omkostninger, hvis f.eks. brugen af ejendomsarealer indskrænkes væsentligt i en kortere eller længere periode. Visse steder har det dog været nødvendigt at lade hovedledninger krydse private arealer. Med vedtagelse af projektforslaget giver Ishøj og Greve Byråd i disse tilfælde tilladelse til, at ekspropriation kan anvendes. Der er ved ledningsdimensioneringen forudsat: Benyttelsestid er sat til timer ved en netvirkningsgrad på 85 %. Tryktrin TN16 og mindste differenstryk sættes til 5 mvs. Varmtvandsbeholdere benyttes til bygningernes brugsvandsanlæg. Der er generelt kun ubetydelige koteforskelle (variation fra ca. 2,1 til 4) Af ledningstyper benyttes twin-rør op til dimensionen DN150 og almindelige dobbeltrør for større dimensioner. Anlægspriserne er gennemsnitspriser pr meter trace inkl. 12 % til uforudsete omkostninger og 8 % til tilsyn og administration, idet der er indregnet de enkelte områders gadebefæstning mv. Det samlede anlægsoverslag for ledningstraceet kommer herved op på i alt ca. 111 mio. kr. ved fuld udbygning. Analyser af mulighederne for at lægge fjernvarmeledningerne gunstigt i forhold til byens vejstruktur har således gjort det muligt at minimere både tracé og anlægsomkostningerne Nettet er dimensioneret i spidslast for en afkøling hos kunden på 40 C. Til det samlede anlægsoverslag er der tilføjet 5 mio.kr til krydsninger af veje, 18 mio.kr. er afsat til veksleranlæg samt 10 mio.kr til spidslastanlæg som vist i tabel 4 nedenfor. De samlede anlægsomkostninger, som således er benyttet i projektforslaget, er summeret i tabel 4 og udgør i alt ca. 183 mio. kr. Anlægsinvesteringerne er nærmere beskrevet i bilag 5. Anlægsarbejder Anlægsoverslag mio.kr. Dimensioneret ledningsanlæg 111 Særlige krydsninger 5 Vekslerbygværker 18 Brugeranlæg 39 Spidslastanlæg 10 Anlægsoverslag i alt 183 Tabel 4 - Samlet anlægsoverslag ved fuld udbygning (prisniveau medio 2010). Ved den selskabsøkonomiske vurdering inddrages i projektforslaget også omkostningerne for brugeranlæg, der antages ejet og vedligeholdt af fjernvarmeselskabet. Det er dog de ækvivalente anlægsomkostninger for et tilsvarende kondenserende naturgasfyr, der forudsættes at indgå i forbindelse med opstilling af kundens fjernvarmetarif.

16 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende offentlige vejnet. Hvor der kan opnås økonomiske fordele og der kan indgås frivillige aftaler lægges ledninger i private arealer. Der påregnes således med et minimalt behov for ekspropriationer i forbindelse med projektet. Ved anlæg af hovedledninger i private arealer søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. Der regnes derudover med tinglysning af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning jf. afsnit 2.2, hvis projektforslaget vedtages ligesom fjernvarmeforsyning indarbejdes i Ishøj og Greve kommuners fysiske planlægning. 9. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Naturgas HMN er orienteret om fjernvarmeplanerne, men der er ikke påbegyndt egentlige forhandlinger om kompensationsbetaling til HMN for tabt distributionsafgift.

17 Varmebehov GWh Varmebehov GWh FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE ØKONOMISKE VURDERINGER 10.1 Grundlag Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en reference, hvor de udvalgte eksisterende bygninger opgraderes til individuelle kondenserende naturgasfyr som vist med gult på figur 5, mens forventet nybyggeri får installeret varmepumpebaseret jordvarme (grønt) samt solvarme (blåt). Referencen sammenlignes med fjernvarmeudbygningen som vist i figur 6. I figur 7 er vist den tilhørende fjernvarmeproduktion med markering af lokal spidslastproduktion, som antaget Eksist. individ. forsyning Varmepumper Solvarme Nye gaskedler Figur 5 - Referencens varmeudbygning med naturgaskedler og vedvarende energi ved nybyggeri Eksist. individ. forsyning Fjernvarme Figur 6 - Projektforslaget varmeudbygning med fjernvarme.

18 Produktion GWh FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Lokal spidslast Fra transmissionsnet Figur 7 - Fjernvarmeproduktionen fordelt på varme fra transmissionsnettet og fra decentrale spids- og reservelastanlæg. Ved de økonomiske vurderinger benyttes nutidsværdimetoden (nuværdimetoden), der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativers omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år. Det sker ved, at alle fremtidige omkostninger tilbagediskonteres med en diskonteringsrente til en sammenlignelig økonomisk værdi i dag. Der benyttes desuden scrapværdier efter 20 år for at tage højde for forskelle i teknisk levetid af forskellige anlægsinstallationer. Den diskonteringsrente, der benyttes ved tilbagediskonteringen, kan betragtes som udtryk for det forventede realrenteniveau i planperioden. Ved de selskabs- og brugerøkonomiske beregninger er der således valgt at benytte 4 % som diskonteringsrente. Ved samfundsøkonomisk benyttes 5 % diskonteringsrente som fastlagt af Finansministeriet, der er den myndighed, som udstikker rammerne for offentlig og samfundsøkonomisk planlægning. Der skal noteres, at der ikke er konsensus blandt økonomer vedrørende en så høj samfundsøkonomisk diskonteringsrente. Den er således højere end, hvad tilsvarende myndigheder i nabolandene foreskriver, hvor den de senere år sat ned til et niveau på 3-4 %, ligesom EC i 2008 har anbefalet samfundsmæssige diskonteringsrenter på samme lave niveau. I følsomhedsanalyserne i afsnit 10.6 er der derfor vist en variant, hvor diskonteringsrenten er sat ned til 3,5 % 10.2 Brugerøkonomi Hurtig tilslutning af især de store varmeforbrugere er væsentligt for projektets samlede økonomi. Som incitament tilbydes de udvalgte potentielle fjernvarmekunder derfor en fjernvarmetarif, der sikrer dem, at deres årlige omkostninger ved anvendelse af fjernvarme til enhver tid er lavere end de alternative omkostninger ved anvendelse af naturgas. De udvalgte varmeforbrugere tilbydes således en garantipris for fjernvarme på 90 % af summen for de ækvivalente årlige udgifter til tilsvarende naturgasfyring. Det betyder, at de samlede fjernvarmeudgifter ikke må overstige 90 % af flg. elementer: A. Køb af naturgas ud fra aftalte standardpriser på naturgasmarkedet. B. Drift og vedligeholdelse af naturgaskedelanlægget. C. Forrentning og afskrivning på investering i et nyt naturgaskedelanlæg. Naturgassens brændselspris, som anvendes ved beregningen af fjernvarmetariffen, antages at være prisen fra HMN Naturgas hjemmeside vægtet måned for måned efter normalårets graddøgn.

19 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 15 De årlige løbende fjernvarmeomkostninger kan tilsvarende opdeles i en række bidrag: 1) Køb af varme fra VEKS 2) Fjernvarmens pumpeudgifter, varmetab, spidslastdrift, administration og reparationer, 3) Drift og vedligeholdelse af kundens fjernvarmeunit, 4) Forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer i fjernvarmesystemet samt i kundeanlægget. Da bidragene 1), 2) og 3) vil være mindre end den ovenstående garantipris, vil der blive et økonomisk råderum for fjernvarmeselskabet til forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringerne. I det omfang, det er muligt, dækkes på den måde bidrag 4), idet beløbet reguleres, så de enkelte kunders samlede varmeomkostninger holdes på 90 % af de tilsvarende naturgasomkostninger. Den årlige afskrivning, der er plads til, vil blive fastlagt hvert år under fjernvarmeselskabets budgetlægning for det efterfølgende år. I det aktuelle projekt vil afskrivningsperioden være beliggende inden for varmeforsyningslovens foreskrevne rammer på 5 30 år. Først når fjernvarmeselskabets anlægsinvesteringer er fuldt afskrevet, vil fjernvarmetariffen kunne reduceres ned under de 90 % af de tilsvarende omkostninger ved at anvende naturgas. Op mod 80 % af de udvalgte ejendomme bruger i dag naturgas, mens resten benytter hovedsageligt oliefyring. For sidstnævnte vil fjernvarmtariffen give et yderligere incitament til at konvertere til fjernvarme, da fyringsolie er dyrere at benytte end naturgas. Derudover har et begrænset af bygninger elvarme. Det kan være enkeltbygninger i et bygningskompleks, hvor de øvrige bygninger har installeret centralvarme. I projektforslaget er det forudsat, at disse bygninger generelt ikke konverteres til fjernvarme. Da der er tale om få, spredte og overvejende mindre bygninger, har det ingen indflydelse på de økonomiske parametre. Givet en reference med brug af kondenserende naturgaskedler er den samlede brugerøkonomiske gevinst udtrykt ved nuværdi over 20 år ved 4 % diskonteringsrente opstillet i tabel 5. Samlet brugerøkonomisk vurdering Enhed Projektforslag Reference Diskonteringsrente % 4,0% 4,0% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Tabel 5 - Projektets samlede brugerøkonomiske nøgletal. Den ovenfor beskrevne fjernvarmetarif, der er bundet op på naturgasprisen, har været til prøvning i Energitilsynet med positivt resultat Selskabsøkonomi for fjernvarmen Med den ovenfor anførte tarifering over for varmekunderne, bindes fjernvarmeselskabets selskabsøkonomi i væsentlig gad til naturgasprisens udvikling. I figur 8 er vist den forventede udvikling af naturgaspriserne i prisniveau 2011 ekskl. moms med inkl. bidrag og afgifter. Fremskrivningen er baseret på Energistyrelsen fremskrivning for naturgasprisen og for markedsværdien af CO 2, der antages indgå som en ækvivalent statsafgift. De prismæssige fordele for storforbrugere med et gasforbrug over m 3 naturgas er tillige indregnet. Mens varmesalget er bundet til naturgasprisen, følger køb af varme VEKS normale tarifering. Der er benyttet VEKS prisfremskrivning af tarifferne som opstillet ud fra VEKS 2011-budget.

20 mio.kr. Varmepris kr./mwh Naturgaspris i kr./mwh FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE m m m m3 Storkunde Figur 8 - Prisudvikling for naturgas i 2010-kr. (faste priser ekskl. moms). Selskabsøkonomien for det samlede projekt er illustreret i figur 9, hvor opstillingen af et simpelt cash flow viser økonomisk balance omkring år På det tidspunkt vil selskabet fortsat have betydelige anlægsaktiver til fortsat drift af fjernvarme i adskillige år fremover. Indregnes anlæggets scrapværdi i 2031 i den samlede selskabsøkonomi vil der være en økonomisk gevinst på ca. 81 mio. kr. i nuværdi som vist i tabel 6. Den selskabsøkonomiske omkostningsfordeling ud fra nuværdi er desuden vist i tabel Investeringer Akkumuleret resultat Varmepris inkl. kundeanlæg Figur 9 - Projektets forventede selskabsøkonomi i faste priser. Købspris fra VEKS, variabel kr/mwh VEKS puljepris Anden varmeproduktion kr/mwh VEKS puljepris Diskonteringsrente (real rente) % 4% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 9% Tabel 6 - Selskabsøkonomiske nøgletal.

21 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 17 Selskabsøkonomiske Nuværdi Fordeling udgiftsposter mio. kr. Kapitalomkostninger % Køb/produktion af varme % Administration 34 5% Drift af system 22 3% Vedligehold af kundeanlæg 11 2% Energisparepoint -8-1% Kompensation til HMN 11 2% Sum % Tabel 7 - Selskabsøkonomisk omkostningsfordeling ud fra nutidsværdi Samfundsøkonomisk sammenligning De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Kalkulationsrenten er sat til 5 %, driftsperioden er 20 år fra , og initiale investeringer foretages primo år Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger: 40 år. Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år. Naturgaskedler, varmepumper og solvarmeanlæg i referencen: 20 år. Øvrige anlæg: 30 år. Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet og på de eksisterende gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I referencen indregnes naturgasnettets tekniske levetid ikke. Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger er samlet i tabel 8 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarme vil være 92 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved alternativt at investere i nye kondenserende naturgaskedler i eksisterende byggeri samt varmepumper og solfangere i nybyggeri. Samfundsøkonomiske omkostninger Enhed Projektforslag Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 12% Tabel 8 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen Klima- og miljøforhold Projektets klimagevinst vurderes på reduktionen af CO 2 (dvs. den ækvivalente CO 2, hvor også emissionerne af drivhusgasserne N 2 O og CH 4 er indregnet). CO 2 -udledningen bliver imidlertid forskellig alt efter hvilken metode, der benyttes. Generelt er der 3 metoder: Den samfundsøkonomiske metode

22 FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 18 Indregning af det CO 2 -kvoteregulerede marked Opstilling af lokalt klima- og miljøregnskab. Den lokale luftforurening er udtrykt ved emission af SO 2, NOx samt partikler PM2,5. Emissionsmængder og deres skadesbelastning indregnes i den samfundsøkonomiske analyse. Ligesom ved beregningen af CO 2 kan der til det lokale miljøregnskab beregnes lokale emissionsmængder for SO 2, NOx og PM2,5. Den samfundsøkonomiske metode I den samfundsøkonomiske beregning betragtes i projektet emissioner fra alle de producerede anlæg til VEKS system ud fra teknisk data om værkerne og langtidsprognoser udmeldt af Energistyrelsen. Herved beregnes en differens i emissioner på ca tons årligt mellem projektforslag og referencen som vist i tabel 9. Idet de beregnede CO 2 -emissioner og andre skadesemissioner indgår som omkostningselementer i den samlede samfundsøkonomiske vurdering, vil de ikke være en yderligere beslutningsparameter for kommunerne ved godkendelse af projektforslaget. CO2- ækv i tons Fuld udbygning Sum i 20 år Fordeling tons/år tons i 20 år Ishøj Kommune % Greve Kommune % Sum % Tabel 9 Gevinst i CO 2-emissioner ved projektet (ved den samfundsøkonomiske analyse) Indregning af det CO 2 -kvoteregulerede marked Til at indfri de internationale klimaforpligtigelser har EU valgt som et centralt virkemiddel at satse på CO 2 -kvotehandel - dvs. køb og salg af kvoter på et indre EU CO 2 -kvotemarked. I CO 2 - kvotemarkedet er varme- og elforsyningssektoren opdelt i en kvotebelagt del bestående af energiproducerende anlæg på mindst 20 MW indfyret effekt og en ikke-kvotebelagt del, der omfatter mindre anlæg. Inden for den kvotebelagte del befinder sig elvarme og eldrevne varmepumper, der får el fra overvejende kvotebelagte energiproducerende anlæg, herunder også kraftvarmeværkerne i CTR og VEKS. For den kvotebelagte del er det meningen, at kvoteloftet i EU efterhånden sænkes og derved tvinges kvotebelagte anlæg til CO 2 -besparelser. Uden for den kvotebelagte del befinder sig den individuelle varmeforsyning med olie- og naturgasfyring. Det er en særlig national og lokal forpligtigelse at reducere CO 2 -emissionerne uden for kvotemarkedet, f.eks. ved at konvertere til kvotebelagt fjernvarme. Ved konvertering til kvotebelagt fjernvarme medfører projektforslaget en stor reduktion af CO 2 uden for kvotemarkedet. Det består af en besparelse på ca tons CO 2 /år som vist i tabel 10, der sker ved, at den kvotebelagte fjernvarme i eksisterende bebyggelse erstatter en reference, der antages at bestå af individuelle kondenserende naturgaskedler uden for kvotemarkedet: CO2- ækv i tons Fuld udbygning Sum i 20 år Fordeling tons/år tons i 20 år Ishøj Kommune % Greve Kommune % Sum % Tabel 10 Referencens CO 2-emissioner som erstattes af kvotebelagt fjernvarme

23 1000 tons CO2 ækv. kg CO2 ækv pr. MWh FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE 19 Derudover erstatter fjernvarme individuelle varmepumper ved nybyggeri i referencen, men da varmepumper som eldrevne anlæg også vil være inden for kvotemarkedet (hvis kvotemarkedet fortsat vil eksisterede om år), ændrer det ikke på CO 2 -emissionerne, at de flyttes til den ligeledes kvotebelagte fjernvarme. Fjernvarmeløsningen i stedet for varmepumper bidrager alene til en reduceret CO 2 -kvotepris. Lokalt klima- og miljøregnskab Med udgangspunkt i de aktuelle emissionsniveauer ifølge Energinet.dk og VEKS miljøregnskaber er der i figur 10 vist en prognose for besparelsen i CO 2 -ækv. frem til 2030 (søjler) basere på prognose for CO2-emissionsfaktorernes udvikling (linjer) for hhv. fjernvarme, naturgaskedler (konstant) og varmepumper (drevet med el). For lokalsamfundet i hhv. Ishøj og Greve kommuner vil konverteringen til fjernvarme således på sigt betyde en klimamæssig CO 2 -gevinst, der stor set vil svare til gevinsten ved indregning af det kvoteregulerede marked, idet Hovedstadens to store fjernvarmeselskaber, CTR og VEKS, har sat som mål, at fjernvarmen skal være CO 2 -neutral i I referencen er det forudsat, at alle eksisterende bygninger omlægges til eller fortsætter med kondenserende naturgaskedler og al nybyggeri får varmepumper og med 15 % solvarme. Ud fra denne metode kan den samlede CO 2 -besparelse beregnes til kanp tons CO 2 /år på langt sigt fordelt på tons/år til Ishøj Kommune og tons/år til Greve Kommune som vist i tabel Besparelse CO2 ækv. og CO2 emissionsfaktorer Besparelse Greve Besparelse Ishøj Naturgas, faktor Varmepumper, faktor Fjernvarme, faktor Figur 10 Besparelser i CO2-emissioner ud fra prognose for CO2-emissionsfaktorernes udvikling CO2- ækv i tons Fuld udbygning Sum i 20 år Fordeling tons/år tons i 20 år Ishøj Kommune % Greve Kommune % Sum % Tabel 11 CO 2-emissioner ud fra prognose for CO2-emissionsfaktorernes udvikling

24 mio.kr. Varmepris kr./mwh mio.kr. Varmepris kr./mwh FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Følsomhedsvurderinger Selskabsøkonomiske følsomhedsberegninger Der er udvalgt følgende følsomhedsvurderinger på selskabsøkonomien: 5 % lavere naturgaspris 15 % højere anlægsomkostninger 10 % lavere varmeforbrug I figur 11 er vist følsomheden for en generel sænkning af den selskabsøkonomiske naturgaspris inkl. afgifter med 5 %, dvs. ca. 10 % ekskl. afgifter. Det ses, at den økonomiske balance rykkes med 3 år til Selskabsøkonomien er således følsom over for naturgasprisens udvikling Investeringer Akkumuleret resultat Varmepris inkl. kundeanlæg Figur 11 - De selskabsøkonomiske konsekvenser af 5 % lavere naturgaspris. I figur 12 er vist følsomheden over for 15 % højere anlægsomkostninger - gældende for både projektet og referencen. Det ses, at den økonomiske balance rykkes med 3 år til Selskabsøkonomien må anses for moderat følsom over for ændringer i anlægsomkostninger Investeringer Akkumuleret resultat Varmepris inkl. kundeanlæg Figur 12 - De selskabsøkonomiske konsekvenser af 15 % højere anlægsomkostninger.

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN Til Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN Revision Endelig

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

P R O J E K T F O R S L A G

P R O J E K T F O R S L A G Dato 22.09.2016 Udgave: C / SEPTEMBER 2016 Projekt nr: 1005321 P R O J E K T F O R S L A G Fjernvarmeforsyning af område 7, Stenløse Forsyning af område 7 September 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Sag 11666019 J.nr. Udarb. KLF Udg. 6 Kontrol SORK Dato 22-11-2012 Godk. KLF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø Odense Kommune: Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø 14. April 2010 Hillerød Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse Punkt 5. Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse 2015-061872 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at projekt for forsyning

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579

Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579 Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579 Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2012 HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 3 (revideret)

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 07-12-2010 Dato: 24-11-2010 Sag nr.: KB 263 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere