LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010"

Transkript

1 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa

2 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter i Region Midtjylland Rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Rapporten kan hentes på Center for Kvalitetsudviklings hjemmeside eller ved at kontakte Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Center for Kvalitetsudvikling, 2011

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Læsevejledning og begrebsafklaring Afsnittets resultat et hurtigt overblik Sammenligning af afsnittets resultat...9 Samlet indtryk...10 Inden dit første besøg og ved modtagelsen i ambulatoriet...12 Personale...14 Undersøgelses-/behandlingsforløb...16 Information...18 Efter dit/mellem dine besøg i ambulatoriet...20 Hospitalets eget spørgsmål...22 Bilag 1: Kommentarsamling...25

4

5 Indledning 1 Indledning I november 2010 blev afsnittets ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af besøget på afsnittet i perioden fra 23. august til 3. oktober. Patienternes svar beskrives i denne rapport. Baggrund Undersøgelsen, der er landsdækkende, gennemføres på vegne af de fem regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undersøgelsen er siden 2009 gennemført årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter på alle landets offentlige sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med forslag til indsatsområder i arbejdet med den patientoplevede kvalitet på afsnits-, afdelings-, hospitals-, regions- og specialeniveau. I Region Midtjylland indeholder undersøgelsen foruden nationale spørgsmål også regionale og hospitalsspecifikke spørgsmål. Det giver regionen og dens hospitaler mulighed for at få patienternes vurderinger af områder, der er særligt fokus på. Nogle hospitalsafdelinger i Region Midtjylland har desuden valgt at få deres resultater opgjort på diagnosegrupper. Organisering Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Enheden for Brugerundersøgelser, der sammen med Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af Center for Kvalitetsudvikling. Den regionale del af undersøgelsen har tilknyttet en regional faglig arbejdsgruppe, som består af én repræsentant fra hvert af regionens hospitaler og en repræsentant fra afdelingen Kvalitet og Sundhedsdata. Datagrundlag I Region Midtjylland er der udarbejdet regionale rapporter på regions-, hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau. Rapporterne indeholder patienternes svar på de nationale, regionale og hospitalsspecifikke spørgsmål i undersøgelsen. Den regionale rapportering følger de organisatoriske enheder. Rapporteringen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Sygehus-afdelingsklassifikation, men er i samarbejde med hospitalerne tilpasset organiseringen på hospitalerne. Der er ikke udarbejdet rapporter for afdelinger og afsnit med færre end 15 besvarelser. Denne rapport er en rapport på afsnitsniveau. Rapporten bygger på svar fra afsnittets ambulante patienter i perioden 23. august-3. oktober Tabel 1 opsummerer kort rapportens datagrundlag. 1

6 Kapitel 1 Tabel 1. Datagrundlaget for rapporten Patienter fra afsnittet udtrukket til undersøgelsen: 379 Besvarelser fra afsnittets patienter: 264 Afsnittets svarprocent: 70% Rapportens opbygning Rapporten består af følgende kapitler: Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: En kort læsevejledning og begrebsafklaring Kapitel 3: Et hurtigt overblik over patienternes tilfredshed Kapitel 4: En mere detaljeret præsentation samt sammenligning af patienternes svar Præsentationen af afsnittets resultat følger temaopdelingen i spørgeskemaet. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises dog altid før de øvrige temaer i spørgeskemaet, ligesom eventuelle hospitalsspecifikke spørgsmål vises i et tema for sig selv efter de øvrige temaer. Kommentarsamlingen I bilag 1 er patienternes kommentarer gengivet i renskrevet og anonymiseret form. 2

7 Læsevejledning og begrebsafklaring 2 Læsevejledning og begrebsafklaring Tilfredse og ikke-tilfredse patienter I rapporten skelnes der for de fleste spørgsmål mellem tilfredse og ikke-tilfredse patienter. Patienter, hvis svar må betegnes som udtryk for en positiv vurdering eller oplevelse, karakteriseres som tilfredse. Patienterne karakteriseres eksempelvis som tilfredse, hvis de har benyttet svarkategorierne Virkelig godt eller Godt, mens patienterne karakteriseres som ikke-tilfredse, hvis de har benyttet svarkategorierne Dårligt eller Virkelig dårligt. Dette skel mellem tilfredse og ikke-tilfredse har dels til formål at forenkle rapporteringen i kapitel 3 og er dels en forudsætning for de statistiske test i kapitel 4. For enkelte spørgsmål lader svarkategorierne sig ikke opdele i tilfredse og ikke-tilfredse, og disse spørgsmål vises derfor ikke i kapitel 3, ligesom patienternes svar på disse spørgsmål ikke indgår i den statistiske sammenligning i kapitel 4. Svar, der ikke indgår i analyserne Patienter, som ikke har svaret på spørgsmålene eller har afgivet flere svar, er ekskluderet fra analyserne. Flere af spørgsmålene i spørgeskemaet indeholder neutrale svarkategorier som eksempelvis Det kan jeg ikke vurdere eller Det husker jeg ikke. Patienter, der har benyttet de neutrale svarkategorier, er ligeledes ekskluderet fra analyserne af de pågældende spørgsmål. 1 Spørgsmålene i undersøgelsen Af præsentationsmæssige hensyn vises spørgsmålene i kapitel 3 udelukkende i en afkortet og let omformuleret form. Spørgsmålenes oprindelige formulering benyttes i kapitel 4. Husk kommentarsamlingen Det er vigtigt at huske, at en spørgeskemaundersøgelse som denne giver et forenklet billede af patienternes egentlige oplevelser og vurdering af deres besøg på afsnittet. Overvej, hvad det kunne være, der fik patienterne til at svare, som de gjorde. Diskuter det med kolleger eller spørg patienterne! Nogle af svarene findes måske i patienternes kommentarer, som er gengivet i kommentarsamlingen (bilag 1). 1 For spørgsmålet vedrørende kontaktperson(er) vises svarene både for patienter med minimum to ambulante besøg på afsnittet og for patienter med mere end to ambulante besøg på afsnittet. 3

8 Kapitel 2 4

9 Afsnittets resultat et hurtigt overblik 3 Afsnittets resultat et hurtigt overblik Dette kapitel giver et hurtigt overblik over tilfredsheden blandt afsnittets ambulante patienter. De nedenstående figurer viser andelen af afsnittets patienter, der er tilfredse på de forskellige spørgsmål. Figurerne indikerer således, hvilke områder afsnittet klarer sig henholdsvis godt og mindre godt på. I figurerne er spørgsmålene vist temavis med patienternes samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre i figurerne viser, hvilket tema de forskellige spørgsmål hører under. Den øverste søjle i figur 1 viser således andelen af patienterne, der er tilfredse med tilrettelæggelsen af deres samlede undersøgelses-/behandlingsforløb. Parenteserne efter spørgsmålet angiver, hvor mange patienter der indgår i beregningerne. 5

10 Kapitel 3 Figur 1. Oversigt over andel tilfredse patienter på afsnittet SAMLET INDTRYK Tilrettelæggelse af det samlede undersøgelses-/behandlingsforløb (n=240) Samlet indtryk af besøg (n=255) 98% 98% Information om længden af ventetid fra indkaldelse til første besøg (n=231) 95% INDEN DIT FØRSTE BESØG OG VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET Oplevelse af modtagelsen (n=262) Vurdering af ventetid i venteværelse (n=201) Information om ventetid ved fremmøde (n=140) 56% 99% 96% Indretningen i venteværelset (n=243) 91% Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum to besøg) (n=133) 85% Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum tre besøg) (n=76) 87% Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler (n=227) 94% PERSONALE Medinddragelse af patienter (n=259) 91% Medinddragelse af pårørende (n=126) 90% Personalet lyttede med interesse (n=249) 97% Personalet var gode til deres fag (n=251) 99% 6

11 Afsnittets resultat et hurtigt overblik Figur 2. Oversigt over andel tilfredse patienter på afsnittet Viden om, hvad der skulle ske under besøg (n=255) 91% UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB Behandlingen levede op til forventninger (n=250) Sammenhæng i information fra forskellige ansatte (n=210) Fejl i forbindelse med besøg (n=261) Personalets håndtering af fejl (n=4) Unødig ventetid der forlængede besøg (n=244) 50% 96% 97% 98% 93% Samarbejde med andre afdelinger/ambulatorier (n=143) 94% Modtaget skriftlig information (n=193) 73% INFORMATION Vurdering af skriftlig information (n=134) Vurdering af mundtlig information (n=257) 99% 97% EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET Tryghed efter besøg i ambulatoriet (n=258) Samarbejde mellem ambulatoriet og kommunal hjemme(syge)pleje (n=51) Orientering af praktiserende læge (n=154) Tvivl om livsstils betydning for helbred (n=215) 67% 84% 95% 92% Venlig og imødekommende telefonbetjening (n=158) 97% 7

12 Kapitel 3 8

13 Sammenligning af afsnittets resultat 4 Sammenligning af afsnittets resultat Hvordan ser afsnittets resultat ud sammenlignet med afsnittets resultat i 2009 eller resultatet for de øvrige afsnit på hospitalet i 2010? I dette kapitel sammenlignes afsnittets resultat med resultatet i 2009 og resultatet for de øvrige afsnit på hospitalet i Patienternes svar præsenteres temavist i et opslag, hvor svarfordelingen for spørgsmålene inden for temaet vises på venstre side, og afsnittets resultat sammenlignes på højre side. Venstre side Den venstre side i opslagene viser patienternes svar på spørgsmålene inden for det pågældende tema. I figurerne er den/de positive svarkategori/svarkategorier, der karakteriseres som tilfredse, vist i grønne nuancer, mens den mest negative svarkategori altid er mørkerød. Parenteserne efter spørgsmålet angiver, hvor mange patienter (n) der på de pågældende spørgsmål har benyttet én af de viste svarkategorier. Højre side Den højre side i opslagene viser andelen af afsnittets patienter, der er tilfredse på spørgsmålene inden for det pågældende tema. Afsnittets resultat i 2010 sammenlignes i den forbindelse med afsnittets resultat i 2009 på de spørgsmål, der er sammenlignelige i de to undersøgelser gennemsnittet for alle øvrige afsnit på hospitalet i 2010 gennemsnittet for de dårligst placerede af hospitalets øvrige afsnit i 2010 gennemsnittet for de bedst placerede af hospitalets øvrige afsnit i I sammenligningen med afsnittets resultat i 2009 sammenlignes afsnittets resultat med svarene fra de patienter, der i 2009 besøgte: Hjerteklinikken I sammenligningen med hospitalets øvrige afsnit indgår afsnittets resultat ikke i beregningen af gennemsnittet, og afsnittets resultat kan derfor både være lavere og højere end gennemsnittet for de henholdsvis bedst og dårligst placerede af hospitalets øvrige afsnit. Signifikante forskelle? Forskellene mellem afsnittets resultat i 2010 og henholdsvis afsnittets resultat i 2009 og resultatet for hospitalets øvrige afsnit i 2010 er signifikanstestet med Fisher s exact test for sammenligning af andele. Signifikante forskelle er markeret med en stjerne bag de resultater, som afsnittets resultat sammenlignes med. En stjerne betyder således, at forskellen mellem det pågældende resultat og afsnittets resultat er større, end den ville være, hvis svarene var placeret tilfældigt, og forskellen kan derfor ikke tilskrives statistiske tilfældigheder. 9

14 Kapitel 4 Samlet indtryk Tilrettelæggelse af det samlede undersøgelses-/behandlingsforløb (n=240) 37% 62% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Samlet indtryk af besøg (n=255) 40% 58% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 10

15 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses- /behandlingsforløb var tilrettelagt? 98 % 94 % * 100 % 93 % * 97 % Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? 98 % 96 % 100 % * 94 % * 98 % 11

16 Kapitel 4 Inden dit første besøg og ved modtagelsen i ambulatoriet Information om længden af ventetid fra indkaldelse til første besøg (n=231) 30% 65% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Oplevelse af modtagelsen (n=262) 49% 50% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Vurdering af ventetid i venteværelse (n=201) 96% Acceptabel Uacceptabel Længde af ventetid i venteværelse (n=250) 38% 51% 10% Ingen ventetid (eller ind før tid) Under 30 minutter Mellem 30 og 60 minutter Over 60 minutter Information om ventetid ved fremmøde (n=140) 24% 32% 10% 34% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Indretningen i venteværelset (n=243) 14% 77% 9% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 12

17 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Hvordan vurderer du, at ambulatoriet informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til ambulant undersøgelse/ behandling til dit første besøg i ambulatoriet? 95 % - 99 % * 92 % 96 % Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? 99 % 98 % 100 % * 97 % 99 % Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? 96 % - 99 % 87 % * 92 % Hvor lang var ventetiden i ambulatoriets venteværelse, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? Informerede personalet dig om ventetiden, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? 56 % 47 % 83 % * 34 % * 51 % Hvordan vurderer du indretningen af venteværelset? 91 % 91 % 95 % 77 % * 87 % 13

18 Kapitel 4 Personale Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum to besøg) (n=133) 61% 24% 15% Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum tre besøg) (n=76) 54% 33% 13% Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler (n=227) 33% 61% 5% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Medinddragelse af patienter (n=259) 91% 8% For meget Passende For lidt Medinddragelse af pårørende (n=126) 90% 8% For meget Passende For lidt Personalet lyttede med interesse (n=249) 66% 31% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Personalet var gode til deres fag (n=251) 80% 19% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 14

19 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? (minimum to besøg) Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? (minimum tre besøg) Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 85 % 71 % * 94 % 70 % * 82 % 87 % - 93 % 67 % * 85 % 94 % 93 % 100 % * 89 % 94 % I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 91 % 94 % 98 % * 89 % 95 % * I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 90 % 83 % 100 % * 85 % 92 % Lyttede personalet til dig med interesse, når du sagde noget? 97 % 93 % 100 % * 92 % * 97 % Fik du indtryk af, at personalet var gode til deres fag? 99 % 99 % 100 % 96 % * 98 % 15

20 Kapitel 4 Undersøgelses-/behandlingsforløb Viden om, hvad der skulle ske under besøg (n=255) 47% 44% 6% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingen levede op til forventninger (n=250) 68% 28% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Sammenhæng i information fra forskellige ansatte (n=210) 59% 38% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Fejl i forbindelse med besøg (n=261) 98% Nej Ja Personalets håndtering af fejl (n=4) 25% 25% 25% 25% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Unødig ventetid der forlængede besøg (n=244) 66% 27% 6% Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Samarbejde med andre afdelinger/ambulatorier (n=143) 21% 73% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 16

21 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Vidste du, hvad der skulle ske under dit/dine besøg i ambulatoriet? 91 % 94 % 96 % * 75 % * 89 % Levede behandlingen op til dine forventninger? 96 % 95 % 98 % 88 % * 93 % Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte i ambulatoriet? 97 % 95 % 99 % 92 % * 95 % Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? 98 % - 99 % 88 % * 94 % * Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? 50 % - 88 % 45 % 68 % Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? 93 % 80 % * 98 % 83 % * 90 % Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? 94 % 96 % 100 % * 87 % * 93 % 17

22 Kapitel 4 Information Modtaget skriftlig information (n=193) 73% 27% Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Vurdering af skriftlig information (n=134) 31% 68% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Vurdering af mundtlig information (n=257) 43% 54% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 18

23 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? 73 % - 88 % * 46 % * 73 % Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? 99 % 98 % 100 % 96 % 99 % Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? 97 % 99 % 100 % 93 % * 96 % 19

24 Kapitel 4 Efter dit/mellem dine besøg i ambulatoriet Tryghed efter besøg i ambulatoriet (n=258) 36% 59% 5% Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Samarbejde mellem ambulatoriet og kommunal hjemme(syge)pleje (n=51) 18% 67% 14% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Orientering af praktiserende læge (n=154) 23% 69% 6% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Tvivl om livsstils betydning for helbred (n=215) 54% 12% 19% 15% Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad 20

25 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? 95 % 94 % 100 % * 90 % * 94 % Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses- /behandlingsforløb? Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses- /behandlingsforløb? 84 % 89 % 100 % * 85 % 92 % 92 % 90 % 99 % * 81 % * 90 % Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/ behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred? 67 % 70 % 88 % * 68 % 75 % * 21

26 Kapitel 4 Hospitalets eget spørgsmål Venlig og imødekommende telefonbetjening (n=158) 78% 20% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 22

27 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Var ambulatoriets telefonbetjening venlig og imødekommende? 97 % 100 % 100 % * 97 % 99 % 23

28 Kapitel 4 24

29 Kommentarsamling Bilag 1: Kommentarsamling Nedenfor er indsat de kommentarer, som patienterne har skrevet i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet. Kommentarerne er anonymiseret, og kun kommentarer, som giver mening, når de står alene, er medtaget. Patienternes kommentarer er således nedskrevet, hvad enten de har været positive eller negative, mens faktuelle oplysninger er udeladt, hvis de løsrevet fra andre oplysninger i spørgeskemaet ikke giver mening. Såfremt der er ændret i kommentarerne, for eksempel af hensyn til patienternes anonymitet, er det markeret med []. Patienten er tildelt et patient-id, så det er muligt at følge den enkelte patient og se, om patienten har knyttet en eller flere kommentarer til spørgeskemaet. Patientens samlede indtryk er indsat, så det er muligt at sammenholde patienternes samlede indtryk med patienternes kommentarer. 25

30 Bilag 1 Hjerteklinikken, Medicinsk Afdeling M, Regionshospitalet Randers og Grenaa Skriv her, hvis du synes, ambulatoriet kunne gøre noget bedre, og/eller hvis du synes, ambulatoriet gjorde noget særligt godt. ID Kommentarer - Hjerteklinikken Samlet indtryk 1 Jeg er kommet til at kende personalet på afdelingen virkelig godt og altid blevet godt modtaget, og Virkelig godt ved hver undersøgelse har jeg haft den samme læge, hvilket jeg satte stor pris på. 2 De skulle måske læse folks journaler inden samtalen, så de er opdateret inden samtalen. Dårligt 5 Jeg kunne godt tænke mig, at man fik et tilbagesvar efter en undersøgelse. Det er ikke altid, at ens Godt egen læge informerer videre. 6 Lægen undlod at søge medicintilskud [], men det lykkedes efter flere henvendelser efter tre måneder?! Godt [] 10 Ambulatoriet fungerede fint. Venlige og smilende mennesker - også med humor. Jeg har kun oplevet Godt imødekommenhed og kompetence. 11 Man er god til at informere og lytte til patienten. Godt 12 Personalet virkede engageret og kompetent. Både pleje- og behandlingspersonale. Jeg følte mig Godt hele tiden i gode hænder, og de bekymringer, jeg havde, kan på ingen måde tilskrives personale eller behandlingsforløbet. Dette gælder [på begge hospitaler]. En stor tak for god behandling!! 13 Synes, alle er flinke og hjælpsomme. Kommer der jo "heldigvis" kun med to års mellemrum. Ingen Virkelig godt kritik. 14 Havde gerne fået information efter undersøgelse på [anden afdeling] og [af specialist]. Henvist til Godt begge af afdeling M. 15 Kaotiske parkeringsforhold. Godt 17 Læs min journal først. Virkelig godt 19 Hjerteafdelingen på Randers Sygehus fungerer - undskyld udtrykket - SKIDE GODT!! Gælder fra Virkelig godt sekretariat over sygeplejersker til lægen!! Men kaffen er for tynd - husk bønnerne skal i kaffemaskinen og ikke sendes "opad"!! Med venlig hilsen og tak for hjælpen. 21 Jeg har på begge sygehuse fået en formidabel modtagelse og behandling, og jeg har givet alt det Virkelig godt personale, jeg har været i kontakt med under mit sygdomsforløb ros og meget taknemmelighed. 22 Kun positive bemærkninger. Godt 28 Alt var ok. Godt 32 Koordinering af HELE forløbet: [] Det kan jeg ikke vurdere 26

31 Kommentarsamling 33 Kan sige, at jeg er meget tilfreds med oplevelsen på hjerteklinikken i Randers. Fagligt meget gode, Virkelig godt og gode til at informere om tingene. 34 Jeg var henvist af min læge, for at få foretaget en undersøgelse af hjertet. Jeg fik foretaget hjertekardiogram Virkelig godt og kom på cyklen. Der var intet unormalt, udover at mit hjerte slog et ekstra slag, hvil- ket jeg fik at vide, at det heller ikke var unormalt. Jeg var samtidig indkaldt til en ultralydsscanning ca. tre måneder senere. Til min store overraskelse og glæde kontaktede personalet den pågældende afdeling (læge). Han fandt en tid til mig dagen efter. FLOT, FLOT. 35 Der var et fint samarbejde. Virkelig godt 37 Jeg synes, de har været lydhøre over for mine meninger og oplevelser af behandlingen. Godt 38 En yderst kompetent læge scannede mit hjerte. Virkelig godt 40 Meget fin behandling, fint arbejde. Venlig hilsen og mange tak. Virkelig godt 41 Søde sygeplejersker. Alle virker rolige. Fik indtryk af, at det tog den tid, det skulle tage. Intet hastværk. Godt 43 Et venligt, smilende og godt orienterende personale. Hvis det er standarden ved sygehusvæsenet, Virkelig godt må jeg beskrive denne som i top. 44 Jeg synes, at ambulatoriet og dets personale har givet mig en meget positiv oplevelse, og at jeg er Godt blevet velinformeret af såvel læger som sygeplejersker. Med hensyn til om noget kunne gøres bedre, så tror jeg, at information til praktiserende læge omkring specifikke opfølgningspunkter kunne udveksles mere effektivt. 45 Gode til at tage hånd om folk. Rart og venligt personale. Godt 48 Venligere omgangstone. Godt 49 Mange tak for god behandling, pleje og omsorg i forbindelse med min "blodprop i hjertet" [foråret Virkelig godt 2010 ([to hospitaler]). 50 Ventetid på syv måneder er uacceptabelt. Godt 51 Samtaler med sygeplejersker var gode. Desværre gik der for lang tid fra behandling i Skejby til indkaldelse på ambulatoriet. Skulle have været i gang med "efterbehandling" noget før. Men har Det kan jeg ikke vurdere vist iøvrigt været uheldig med flere ting. Langt de fleste er søde og rare mennesker, der måske har for travlt. 52 Meget dårligt at der ikke informeredes om ventetider ved ankomst (ikke ventetid alle gange). Forskellige læger ved alle besøg, meget forskellige oplevelser, fra meget gode/venlige til gammeldags, Det kan jeg ikke vurdere autoritære, jeg ved alt - typer. Frustrerende og ikke behageligt. Det ville være godt med en-to læger, som fulgte én, så man ikke skal igennem det samme "forhør" hver gang. 53 Alle har været utroligt søde, imødekommende. Eneste problem har været, at journalen ikke var i EDB og skulle findes i kælderen trods indlæggelse [året før]. Men det var ikke noget problem, set fra mit synspunkt. Virkelig godt 27

32 Bilag 1 54 Jeg synes, det er forkert, man får at vide det næste møde [et halvt år] før! Det er for lang tid at Godt huske det. 56 Man kan ikke forlange en bedre behandling end den, jeg har fået. Godt 59 Jeg har været godt tilfreds alt i alt! Godt 60 Nej, de er meget søde, fatter IKKE at nogen kan klage over deres behandling. Gud ved, om de egentlig Godt har det SÅ godt derhjemme. 61 Jeg har under hele forløbet kun mødt venligt og kompetent personale. Et problem har været, at jeg Godt fra første til sidste besøg ikke har mødt eller talt med den samme person to gange. Dette har, for mit vedkommende, gjort det vanskeligt at finde og fastholde en klar linje, f.eks. med hensyn til medicinering. En fast kontaktperson til hver patient ville være en stor fordel, og forbedre effektiviteten af behandlingen. 65 Forberede sig på det, der bliver henvist om. Det kom kun frem via min fastholdelse. Dårligt 66 Tilbud og igangsættelse af genoptræning kom efter min mening alt for sent. Ca. tre og en halv Godt måned efter udskrivelse - så da var jeg selv gået i gang - med træning - motion. 69 Jeg synes, at der er indkaldt for mange patienter i forhold til, hvor lang tid der er afsat til hver patient. Godt Der opstår unødvendig ventetid, hvis der indkaldes for mange, og tiden ikke er afsat til hver patient. Så vil man blive skubbet! 72 Det er sgu godt nok med de store sygehuse, men man ville blive rask på den halve tid, hvis man lå Godt lokalt og ikke lukkede de "små" men gode sygehuse. Jeg bor i Grenaa, og vi har et dejligt sygehus, men man skal med djævlens magt ligge å et andet sygehus, hvor ens pårørende skal køre i flere timer for et besøg. Så prik lige NN på skulderen og sig: Bevar Grenaa Sygehus. 73 Jeg har været MEGET glad for at komme på [afdelingen]. Det gav mig stor TRYGHED, for jeg har følt Godt og føler mig stadigvæk meget alene med tankerne og angsten for at få en ny blodprop. Jeg var så heldig, at den sygeplejerske, der var på arbejde, da jeg blev indlagt [], også arbejdede i [afdelingen]. Hver gang fik jeg en ny tid hos hende. Nu er jeg afsluttet og savner, mangler meget trygheden, som [afdelingen] gav mig. 74 Har fået en rigtig god og tryg behandling. Godt 75 Kunne måske informere i højere grad om forbyggende foranstaltninger. Virkelig godt 76 Jeg fik en meget god modtagelse. Alle var meget søde, de står til en femstjernet behandling - modtagelse. Godt 80 Et trygt sted at være patient, når man er hjertesyg. Virkelig godt 82 Lidt kortere ventetid på indkaldelse og lidt mere fleksibilitet med hensyn til dato. Godt 86 Meget god information om min sygdom. Grundig gennemgang af behandlingen. Min ventetid blev forkortet. God service. Virkelig godt 28

33 Kommentarsamling Hjerteklinikken, Medicinsk Afdeling M, Regionshospitalet Randers og Grenaa Har du uddybende kommentarer til forløbet inden dit første besøg i ambulatoriet? ID Kommentarer - Hjerteklinikken Samlet indtryk 2 Jeg skulle kaldes ind inden for tre måneder, men der gik otte måneder. Telefontiden 9-11 er upassende, Dårligt for en som er på natarbejde. 3 Yderst venligt personale i receptionen, også hvis man bare ringer for at få besvaret et spørgsmål. Virkelig godt 5 Ikke specielt, men var noget utryg, grundet jeg ikke vidste, hvad der skulle ske, samt efterfølgende Godt ikke fik noget svar. 6 Telefontider i ambulatoriet er MEGET begrænset. Der var sygeplejestrejke - det hele virkede tilfældigt. Godt 7 God telefonisk behandling. Virkelig godt 12 Blev akut indlagt med hjerteambulance. Godt 13 Var lidt nervøs og spændt, meget naturligt, men alle var søde og venlige, ingen kritik. Virkelig godt 16 Hjerteklinikken skrev i efteråret, at mit lægehus havde henvist mig til påsætning af måler, og det Godt kunne jeg få fire dage senere. Jeg mødte og fik en måler påsat og besked om, at jeg skulle gå med den et døgn og herefter atter aflevere den på Hjerteklinikken. Hvis jeg ikke havde hørt fra Klinikken en uge efter, skulle jeg henvende mig til min egen læge, hvilket jeg gjorde. Jeg følte mig meget godt underrettet om, hvad der skulle ske. 18 En ventetid på et halvt år er for lang, når det var sidste undersøgelse i et behandlingsforløb. Fik Godt selv tiden ændret, da undersøgelse ville have indflydelse på min rejseforsikring (personlig henvendelse). 24 Var da spændt, hvordan det skulle forløbe. Virkelig godt 25 Meget venlig modtagelse - man føler sig tryg og velkommen. Virkelig godt 33 Havde ingen kontakt med ambulatoriet, før jeg skulle møde til undersøgelse. Virkelig godt 35 Man fik en kompetent [behandling] på ambulatoriet. Virkelig godt 37 GRUNDIGE FORKLARINGER på mine mange spørgsmål. TRYGHED efter hjertestop og atrieflimmer. Godt 41 Efter indlæggelse på Skejby [sommeren for nogle år siden] er der ingen opfølgning sket. Besøget Godt var kun sat i stand pga. henvisning fra egen læge. Jeg har været der tre gange, om min vurdering går på tredje gang. 42 Vi er vant til at komme der (desværre) og føler os som regel godt behandlet. Godt 29

34 Bilag 1 44 Alt er indtil videre forløbet meget professionelt og hurtigt. Godt 51 Da der var lang ventetid, ringede jeg for at blive skrevet op til evt. afbud. Hørte dog intet. Det kan jeg ikke vurdere 58 I opererer med lange ventetider, inden man kommer så langt som til Hjerteklinikken eller Medicinsk Godt afdeling. 60 Kan kun udtale mig om Randers []. Godt 71 Positiv oplevelse. Godt 78 Blev indlagt akut fra andet sygehus. Godt 79 Blev indlagt akut med blodprop i hjertet. Godt 84 Jeg ventede halvandet år. Godt 30

35 Kommentarsamling Hjerteklinikken, Medicinsk Afdeling M, Regionshospitalet Randers og Grenaa Har du kommentarer til din modtagelse i ambulatoriet? ID Kommentarer - Hjerteklinikken Samlet indtryk 1 Jeg blev godt modtaget og følte virkelig, jeg var i kompetente og gode hænder. Virkelig godt 3 Igen receptionens venlighed. Virkelig godt 5 Nej, var upåklageligt. Godt 9 Kom ind hurtigt i ambulance, så jeg observerede ikke så meget. Godt 12 Ambulatoriet var forhåndsinformeret om min indlæggelse fra vagtlæge og ambulancepersonalet. Godt 13 [] Følte det var, som der skulle være, vi skal også selv være positive. Der er alt for mange negative Virkelig godt mennesker, vi skal være glade for den hjælp I giver os. 20 Det er svært at svare på, da jeg var indlagt på andet sygehus. Var kun i Randers et døgn, men har været til undersøgelse efter. Det kan jeg ikke vurdere 23 Det er nogle flinke og rare mennesker, man møder, det tager noget af nervøsiteten, så bliv ved med Godt det. Tak. 24 Kun at den var fin og imødekommende. Virkelig godt 26 Under den lange ventetid spurgte sygeplejerske NN flere gang til mit befindende og orienterede Virkelig godt om ventetiden. 29 Jeg husker det ikke, for det er [mange] år siden, men jeg er altid blevet behandlet godt, så jeg vil Virkelig godt umiddelbart sige, at modtagelsen har været god. 30 God stemning, imødekommende og parat til at svare på spørgsmål. Virkelig godt 39 De er meget professionelle. Det kan jeg ikke vurdere 44 Venligt personale. Godt 45 Det er altid venligt og smilende personale, der modtager en. Godt 46 Der er nærmest ingen modtagelse, tag plads i et dårligt venteværelse. Godt 52 Ingen info om ventetid! Det kan jeg ikke vurdere 65 Blev sat på en stol uden for rummet. Meget "trafik" på gangen. Lægen gik flere gang forbi, inden jeg blev kaldt ind. Dårligt 31

36 Bilag 1 70 God, grundig, venlig og imødekommende. Godt 76 Virkelig søde og meget hjælpsomme. Godt 77 Blev mødt med smil, også i øjnene. Virkelig godt 83 Det ville være godt, hvis man kunne komme i kontakt med afdelingen uden for de to timers telefontid. Godt 32

37 Kommentarsamling Hjerteklinikken, Medicinsk Afdeling M, Regionshospitalet Randers og Grenaa Hvilke(n) fejl oplevede du? ID Kommentarer - Hjerteklinikken Håndtering af fejl 21 Ingen. Intet svar 25 Ingen. Intet svar 33 Det var kun lægen, der undersøgte, der informerede mig. Intet svar 51 Min journal var tilsyneladende bortkommet. Måtte rykke for behandling i Skejby. Fik brev fra Skejby, Dårligt hvor der stod, hvornår de havde fået besked fra [et andet hospital], så er derfor sikker i min påstand. 56 Ingen. Intet svar 57 Jeg har ikke fået at vide, hvad jeg var indlagt for. Intet svar 67 Jeg vidste ikke noget om, hvad der skulle til at ske, før jeg kom til ambulatoriet. Jeg blev ikke informeret Intet svar om, hvad der skulle til at ske, før jeg mødte op! 68 Journalerne blev væk fra et sygehus til andet. 3-4 måneder før jeg fik besked. Virkelig dårligt 81 Fik medicinen justeret ind under behandlingsforløbet. [Fik en højere dosis end anbefalet]. Jeg gjorde opmærksom på det, hvorefter det straks blev reguleret ned igen. Virkelig godt 33

38 Bilag 1 Hjerteklinikken, Medicinsk Afdeling M, Regionshospitalet Randers og Grenaa Har du uddybende kommentarer til dit undersøgelses-/behandlingsforløb? ID Kommentarer - Hjerteklinikken Samlet indtryk 4 God oplevelse. Virkelig godt 5 Da min [ægtefælle] har været ansat på Skejby, fik jeg en del at vide herfra. Ellers ville jeg nok havde Godt været meget nervøs for, hvad der foregik. 6 Jeg fik recept på medicin, som jeg på grund af anden [] sygdom IKKE må tage [], selvom min [] sygdom Godt var klart beskrevet. 13 Stille og roligt, som jeg forventede, helt ok. Virkelig godt 19 Lægen tog sig tid til at svare på spørgsmål fra sygeplejersker. - Helt OK for mig!! Virkelig godt 24 Oplevede kun, at jeg var i gode hænder. Virkelig godt 25 Fik ekstra undersøgelse uden at skulle komme igen - det er MEGET godt. Virkelig godt 31 Jeg synes, at det kan virke forvirrende, at når der er noget, skal sygeplejersken snakke med en Godt læge, og så går hun og kommer tilbage. I stedet for ville jeg gerne selv have snakket med lægen. 35 Jeg har fået en fin behandling. Virkelig godt 36 Kun samtale med lægen. Godt 37 Personalet lytter godt og er kreative med at finde en passende behandling. Godt 38 Jeg har været utrolig godt tilfreds med Randers Sygehus i forhold til mit sygdomsforløb. Virkelig godt 42 Godt. Godt 44 Meget informativt. Godt 45 De er gode til at tage en alvorlig og finde en løsning. Godt 47 Lægen udførte selv en behandling, for at jeg skulle blive fri for at komme igen en anden gang! Virkelig godt 49 Mit undersøgelses-/behandlingsforløb har været perfekt. Virkelig godt 51 Det var kun ved sidste besøg, der ikke var ventetid. Øvrige besøg ca. 30 minutter (i gennemsnit). Uforholdsmæssig lang ventetid på at komme til behandling fra anvisning af læge. Og så for dårligt, Det kan jeg ikke vurdere at man (sekretær) ikke vil erkende, at der er sket fejl. Jeg skældte ikke ud - for vi kan jo alle lave fejl. Men så kan man i det mindste undskylde. 52 Ambulatoriet vidste ikke at jeg havde været indlagt på anden afdeling! I perioden mellem indkaldel- Det kan jeg 34

39 Kommentarsamling sen og besøget! ikke vurdere 82 Vidste ikke nok om, hvad man kunne i Grenå. Godt 85 Jeg har været til mange undersøgelser. Information bad jeg om at få skriftligt tilsendt, men har intet hørt fra Randers Regionshospital. Det kan jeg ikke vurdere 35

40 Bilag 1 Hjerteklinikken, Medicinsk Afdeling M, Regionshospitalet Randers og Grenaa Har du uddybende kommentarer til forløbet efter dit/mellem dine besøg i ambulatoriet? ID Kommentarer - Hjerteklinikken Samlet indtryk 8 Slet ingen spurgte mig, om jeg er ryger. Det undrede mig. - Jeg er ikke ryger. Det kan jeg ikke vurdere 21 Nej. Virkelig godt 27 Jeg har altid været bevidst om sund kost og rigeligt med motion. Virkelig godt 29 Ja, der lægges jo stor vægt på ikke at spise for fedt og at få motion samt at holde et fornuftigt Virkelig godt blodsukkerniveau. 37 Der er tale om et forløb [fra nogle år tilbage], og jeg føler mig hjemme i behandlingen. Egen læge Godt har været unødigt tøvende med fornyet henvisning - anså konvertering som unødvendig. Jeg måtte selv være aktiv for at blive konverteret. 44 Jeg har ikke haft indtryk af, at min praktiserende læge har været opdateret om mit behandlingsforløb, Godt og derudover har det ikke været helt klart for mig, hvem (ambulatoriet/praktiserende læge) der skulle tage sig af hvad. 45 Synes, at de er gode til at følge op på evt. akutte eller senere opståede problemer. Ingen problem Godt med at ringe og få råd på evt. spørgsmål. 51 Var på et tidspunkt i tvivl om en aftale og sendte derfor en mail att. en bestemt sygeplejerske. Da jeg i anden anledning var på sygehuset, spurgte jeg hos sekretæren, hvorvidt mailen var modtaget. Det kan jeg ikke vurdere Fik så den besked, at man ikke kunne videresende mails i deres system!. Den tror jeg selvfølgelig ikke på. 55 Efter en mislykket [operation for mange år siden] blev jeg sendt til løbende kontrol på et sygehus, Godt hvor jeg igennem mange år blev tilset af den samme læge NN. Dette samarbejde fortsatte på sygehus i anden by. Det kan ikke siges kraftigt nok, at det er vigtigt at blive behandlet af den samme læge i hele forløbet. Han kan altid regulere hjertemedicinen og andet, da han kender patienten helt og holdent. 62 Blev sendt til min læge. Virkelig godt 63 Følte mig vel modtaget og grundigt fagligt vurderet. Godt 64 For lang ventetid for at få stød i hjertet. Godt 80 De fleste læger har jeg været utrolig glade for. Virkelig godt 36

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling 2007 Om Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling arbejder med opgaver inden for sundhedsområdet,

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Forord. Rapporten kan hentes via internettet på Kræftens Bekæmpelses portal cancer.dk på adressen: www.cancer.dk.

Forord. Rapporten kan hentes via internettet på Kræftens Bekæmpelses portal cancer.dk på adressen: www.cancer.dk. 3 Formålet med undersøgelsen Patientens møde med sundhedsvæsenet Dataindsamlingen Et vigtigt bidrag Undersøgelsens styregruppe Rapporten kan hentes via internettet Forord Formålet med denne undersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere