13/ Håndbog for politikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13/13692. Håndbog for politikere"

Transkript

1 Håndbog for politikere 1

2 FORORD Denne håndbog beskriver en lang række ord og emner, du som byrådsmedlem kommer til at støde på. Der er forklaringer på, hvordan byrådet arbejder, der er korte beskrivelser af diverse bestyrelser, råd og nævn, og der er beskrevet en række praktiske oplysninger, såsom hvem du ringer til, når du bliver forhindret i at deltage i et byrådsmøde. Formålet med den elektroniske håndbog er at gøre det nemmere at være byrådsmedlem i Aabenraa Byråd. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Byrådssekretariatet, hvis du har konkrete spørgsmål. Ud over Håndbog for politikere er der lavet en Økonomihåndbog. Her bliver de vigtigste begreber inden for en kommunens budget og regnskab beskrevet. 2

3 Indholdsfortegnelse A... 8 ABONNEMENT... 8 ADGANGSKORT/ID TIL ADMINISTRATIONSBYGNINGERNE... 8 ADMINISTRATION... 8 AFBUD TIL MØDER... 8 AFBRYDELSE AF MØDER... 8 AFSTEMNING I BYRÅDSSALEN... 8 AFSTEMNINGSREGLER... 9 AFVIGENDE MENING... 9 ALKOHOLBEVILLING OG NATTILLADELSE... 9 ANKESTYRELSEN... 9 ARKIV DET KOMMUNALE... 9 ARWOS... 9 ATTESTATION B...10 BEBOERKLAGENÆVN BEFORDRINGSGODTGØRELSE BEFOLKNINGSPROGNOSE BEREDSKAB BEREDSKABSKOMMISSION BESKÆFTIGELSESRÅD BESLUTNINGSDYGTIGHED BESLUTNINGSFORSLAG BESLUTNINGSPROTOKOL BESØG PÅ INSTITUTIONER BORGER.DK BORGERSERVICECENTRE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER BUDGETSEMINAR BUDGETVEDTAGELSEN BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG BYRÅD (ANTAL MEDLEMMER) BYRÅDSMØDER BYRÅDSSEKRETARIATET BYVÅBEN BØRNETILLÆG BØRN OG SKOLE C...12 COK CENTER FOR HJÆLPEMIDLER OG KOMMUNIKATION D...13 DAGINSTITUTIONSBESTYRELSER DAGSORDENER DELEGATION DELEGERETMØDE/TOPMØDE DEMOGRAFI DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DET SØNDERJYSKE KOORDINATIONSUDVALG

4 DIREKTION DIÆTER DUESLAG E...14 EFTERRETNINGSSAGER EKSPROPRIATION EKSTRAORDINÆRE MØDER ELEKTRONISKE DAGSORDENER ERHVERVSUDVIKLING ERHVERVENES HUS (EHAA) ERSTATNINGSANSVAR F...14 FACEBOOK FAKTISK FORVALTNINGSVIRKSOMHED FLEKSJOB FOLKEOPLYSNING FOLKETINGETS OMBUDSMAND FONDE FORMANDSBESLUTNING FORMANDSKONTORET FORMÆND FOR STÅENDE UDVALG FORPLEJNING FORRETNINGSORDEN FORSIKRING AF BYRÅDSMEDLEMMER FORTROLIGE PAPIRER FORVALTNINGER FORVALTNINGSLOV FOTOKOPIERING FRAVÆR FRA BYRÅDS- OG UDVALGSMØDER FRAVÆR FRA CIVILT ARBEJDE FRITAGELSE FOR HVERVET SOM BYRÅDSMEDLEM FRIVILLIGHEDSRÅDET FUNGERENDE BORGMESTER G...17 GRUNDSALGSUDVALGET H...17 HANDICAPRÅD HJÆLP FRA FORVALTNINGEN HOVED MED-UDVALGET HUSLEJENÆVN I...18 INHABILITET INITIATIVRET INTEGRATIONSRÅD IT-HJÆLP IT-UDSTYR J...19 JOBCENTER OG BORGERSERVICE K...19 KKR

5 KKU KL KLAGEVEJLEDNING KMD KOMBIT KOMMUNALFULDMAGTEN KOMMUNAL SELVSTYREHAVN KOMMUNEPLAN KOMMUNIKATION KOMPETENCEPLANER KONSTITUERENDE MØDE KONTAKTPERSONER I FORVALTNINGERNE KONTORARTIKLER KREDSRÅD FOR SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS KULTUR, MILJØ OG ERHVERV KURSER, KONFERENCER KVALITETSSTANDARDER KØB OG SALG AF FAST EJENDOM L...21 LAG LOKALPLANER LUKKEDE SAGER M...21 MIDLERTIDIG FLYTNING MINDRETALSBESKYTTELSE MYNDIGHEDSOPGAVER MØDELOKALER MØDEPLIGT MØDEPLAN MØDER N...22 NØGLER, INTERNE NØGLETAL O...22 OFFENTLIGHEDENS ADGANG TIL MØDER OFFENTLIGHEDSLOVEN OFFENTLIG HØRING OPLYSNINGSPLIGT - VEDERLAG OPSÆTTENDE VIRKNING ORIENTERINGSSAGER ORLOV OVERFØRSELSINDKOMSTER P...23 PARTISKIFTE PARTSHØRING PLANSTRATEGI POST PRESSEMEDDELELSER PRINTER PROCEDUREFORSLAG

6 PROTOKOL PÅBUD R...24 REGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG REJSEFORSIKRING RYGNING RÅD, NÆVN OG KOMMISSIONER RÅDHUSET S...24 SAGSINDSIGT SELVEJENDE INSTITUTIONER SENIORRÅD SKOLEBESTYRELSER SPØRGETID STANDSNINGSRET STATSFORVALTNINGEN/DET KOMMUNALE TILSYN STEDFORTRÆDER STEMMELIGHED STEMMEPLIGT STRAFANSVAR STYRELSESLOVEN STYRELSESVEDTÆGT STÅENDE UDVALG SUNDHED OG OMSORG SÆRLIGE UDVALG - 17, STK. 4 UDVALG T...26 TABT ARBEJDSFORTJENESTE DOKUMENTERET TALERET TALETID TAVSHEDSPLIGT TELEFON TELEFONTID OG ÅBNINGSTIDER TEMAMØDER TIDSSKRIFTER TILLÆGSDAGSORDEN TILSYN/TILSYNET FOR KOMMUNERNE OG REGIONERNE TOPMØDE TRANSPORTUDGIFTER TVANGSBØDER U...28 UDBETALING DANMARK UDSÆTTELSE AF SAGER UDTRÆDEN AF BYRÅDET UDVALGSMØDER UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND (URS) UMIDDELBAR FORVALTNING UNDLADE AT STEMME V...29 VALGBARHEDSNÆVN VALGGRUPPER

7 VALGT FOR HELE BYRÅDSPERIODEN VEDERLAG VENSKABSBYER VIELSE VISITKORT VÆKSTFORUM VÆKSTPLAN Æ...30 ÆNDRINGSFORSLAG Ø...30 Å...30 AABENRAA HAVN ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER (SE PUNKTET TELEFONTID OG ÅBNINGSTIDER ) ÅRSRAPPORT

8 A Abonnement Byrådsmedlemmer kan gratis abonnere på tidsskrifterne Danske Kommuner og Kommunen. Kontakt borgmestersekretær Jenny Grundahl, mail tlf Adgangskort/ID til administrationsbygningerne Alle byrådsmedlemmer får udleveret en elektronisk nøgle (adgangskort/id) til administrationsbygningerne på følgende adresser: - Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa - Børn og Skole, Tinglev Midt 2, Tinglev - Jobcentret, Kallemosen 20, Aabenraa Den elektroniske nøgle bruges uden for bygningernes åbningstid: Mandag Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ønsker man adgang til administrationsbygningerne mellem kl og 17-22, skal man benytte sit ID-kort og sin personlige kode. Kun ID-kortet skal benyttes mellem kl Kl. 22 lyder en præalarm, og bygningerne skal forlades. I weekenderne er det muligt at komme ind i administrationsbygningerne ved brug af kort og kode kl Her lyder en præalarm kl. 16, og bygningerne skal forlades. Spørgsmål kan rettes til serviceleder Thor Petersen på tlf eller mail Administration Den administrative organisation i Aabenraa Kommune består af Staben og fire forvaltninger: Børn og Skole, Sundhed og Omsorg, Kultur, Miljø og Erhverv, Jobcenter og Borgerservice. (Se punktet Forvaltninger ) Den administrative organisering i Aabenraa Kommune er inddelt i hhv. et forvaltningsniveau og et institutionsniveau. Inden for denne opdeling er der tre styringsniveauer: - Strategisk styringsniveau - Taktisk styringsniveau - Operativt styringsniveau. Niveauopdelingen er baseret på lederens kompetence til styring og løsning af opgaver. Se Politisk og administrativ organisering på under Politik. Afbud til møder Der skal altid meldes afbud til møder i byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg, da der er mødepligt. Afbud til byrådsmøder og økonomiudvalgsmøder skal ske til Byrådssekretariatet på tlf.nr eller mail Afbud til udvalgsmøder skal ske til forvaltningens sekretariat for det pågældende udvalg. Afbrydelse af møder Mødelederen kan beslutte at afbryde et møde, for eksempel for at give medlemmerne mulighed for at drøfte et forslag, som er fremkommet på mødet. Afstemning i byrådssalen Afstemning i byrådssalen foregår ved håndsoprækning. 8

9 Afstemningsregler Procedureforslag sættes til afstemning først. Hvis der er fremsat ændringsforslag, skal ændringsforslaget til afstemning før selve forslaget. Hvis der er flere forslag, skal det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. Er der tale om alternative forslag, og det mest vidtgående forslag godkendes, bortfalder de alternative forslag. (Se punktet Procedureforslag ) Afvigende mening Et byrådsmedlem, der har stemt imod en beslutning under et byrådsmøde, har altid ret til at få sin afvigende mening noteret i beslutningsprotokollen jf. styrelseslovens 13, stk. 2. Reglen gælder også i udvalgene jf. styrelseslovens 20, stk. 3. Der er alene tale om særstandpunkter, der direkte vedrører det pågældende dagsordenspunkt. Retten til at få noteret sin afvigende mening gælder både realitetsspørgsmål (hvis man er uenig i selve afgørelsen) og procedurespørgsmål (hvis man er uenig i den måde sagen blev politisk behandlet). Hvis et medlem undlader at stemme, vil det i praksis kun være en afvigende mening om procedurespørgsmål, som medlemmet kan forlange noteret i beslutningsprotokollen. Ved at undlade at stemme tilkendegiver medlemmet netop, at vedkommende ikke har taget stilling til realitetsspørgsmålet. Eksempel: Hvis et medlem undlader at stemme, kan medlemmet ikke få noteret i protokollen, at vedkommende følger forvaltningens indstilling. Medlemmer, der ønsker en afvigende mening noteret i protokollen, skal fremsætte begæring herom under mødet. (Se punktet Mindretalsbeskyttelse ) Alkoholbevilling og nattilladelse Aabenraa Byråd træffer afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling og nattilladelse (udvidet åbningstid). Afgørelserne træffes i henhold til restaurationsloven og på baggrund af politiets indstilling. Derudover bliver Kultur, Miljø og Erhverv inddraget om bygnings-, miljø- og brandmæssige forhold. Ankestyrelsen Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsen er første og eneste klageinstans. Arkiv det kommunale Aabenraa Kommune har sammen med Sønderborg, Tønder og Vejen Kommune indgået en aftale om et sønderjysk arkivsamarbejde med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune. Arkivets arbejdsområde omfatter både papirsager og elektroniske dokumenter. Arwos Arwos er forsyningsselskabet for borgere i Aabenraa Kommune. Selskabet blev oprettet 1. juni Selskabet varetager opgaver på vand-, spildevand- og affaldsområdet. Selskabet blev oprettet, fordi vandsektorloven fra 2009 påbyder kommunerne at udskille alle forsyningsvirksomheder til selvstændige aktieselskaber. Arwos er organiseret som et holdingselskab med fem datterselskaber. Aabenraa Kommune er eneejer af Arwos. Byrådet udpeger fire byrådsmedlemmer til at varetage kommunens interesser i bestyrelsen for Arwos. Arwos afholder generalforsamling en gang 9

10 årligt. Borgmesteren har som den eneste stemmeret på generalforsamlingen efter bemyndigelse fra byrådet. Attestation Attestation betyder, at en ansat/politiker med en påtegning/underskrift på regningen/bilaget bekræfter at have modtaget den ydelse, der fremgår af regningen/bilaget. B Beboerklagenævn Beboerklagenævnet behandler sager om uenigheder mellem lejere og udlejere i almene lejemål. Befordringsgodtgørelse Der ydes skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil efter statens høje takst. Kontakt Byrådssekretariatet for at få udleveret et kørselsbilag. Kørselsbilag skal afleveres til Byrådssekretariatet. Af bilaget skal fremgå: - Dato for kørsel - Antal kørte kilometer - Kørslens formål - Start og stoppested - Bilens registreringsnummer. Der ydes befordringsgodtgørelse til følgende: Deltagelse i møder i Byrådet og dettes udvalg samt underudvalg (Møder i Byrådets politiske grupper og andre partipolitiske møder er ikke omfattet) Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet. Det vil sige til møder, hvor man sidder i råd, nævn, bestyrelser fordi man er udpeget af byrådet. Deltagelse i kurser, seminarer, konferencer, studieture mm. arrangeret af kommunen Deltagelse i besigtigelser og repræsentativt arbejde, institutionsbesøg og virksomhedsbesøg pålagt af byrådet eller udvalg. Deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje pålagt af byrådet eller udvalg. Der ydes skattefri befordringsgodtgørelse for de første 60 gange, der køres fra hjem til samme arbejdsplads. Fra 61. mødedag skal der betales skat af befordringsgodtgørelsen. Godtgørelsen ydes fra sædvanlig bopæl og til mødestedet. (Se punktet Transportudgifter ) Befolkningsprognose En befolkningsprognose viser antallet af indbyggere i kommunen og den forventede fremtidige udvikling. Antal indbyggere har blandt andet betydning for skattegrundlaget samt behovet for daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Befolkningstallet har også betydning for størrelsen af det bloktilskud, Aabenraa Kommune modtager fra staten. Beredskab Beredskabet Brand og Redning er en afdeling under Kultur, Miljø & Erhverv, der blandt andet løser opgaver som at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljøet. Ved alle typer ulykker og katastrofer sikrer og leder beredskabet den nødvendige indsats, herunder også ved krigs- og terrorhandlinger, evakuering og ekstraordinære vejrligssituationer. Beredskabskommission 10

11 Byrådet skal nedsætte en beredskabskommission. Borgmesteren er formand, politidirektøren er medlem, og de resterende medlemmer er valgt af byrådet. Beskæftigelsesråd (Se punktet Det Lokale Beskæftigelsesråd ) Beslutningsdygtighed Byrådet, økonomiudvalg og de stående udvalg er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger foretages ved stemmeflerhed, hvis ikke lovgivningen foreskriver andet. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Beslutningsforslag (Se punktet Initiativret ) Beslutningsprotokol Der føres en beslutningsprotokol for hvert møde i byråd, økonomiudvalg eller stående udvalg. Protokollen bliver læst op og underskrevet af medlemmerne efter mødet. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange at få sin afvigende mening kort noteret i beslutningsprotokollen. Der kan ikke tilføjes yderligere til protokollen, efter den er underskrevet. (Se punktet Afvigende mening ) Besøg på institutioner Byrådsmedlemmer har ret til at aflægge kommunens institutioner besøg. Medlemmerne må dog ikke komme uanmeldt, men skal aftale det med den respektive udvalgsformand eller direktør for området. Borger.dk er den digitale indgang til det offentlige Danmark (kommuner, regioner og stat), hvor borgere kan finde information og vejledning om alt fra barsel og boligstøtte til pension og pas. Der er også mulighed for digital selvbetjening, for eksempel kan man melde flytning, søge boligstøtte og foretage tilmelding til daginstitutioner. Borgerservicecentre Borgerservicecentrene, som er en del af forvaltningen Jobcenter og Borgerservice, er placeret i Aabenraa og Bov. Borgerservice rådgiver og besvarer spørgsmål fra borgerne og vejleder blandt andet også i det offentliges selvbetjeningsløsninger, herunder også SKAT. Borgerservice løser også opgaver for politiet vedr. pas og kørekort. Brugerfinansierede områder De brugerfinansierede områder omfatter kloak, vand og renovation mv., der styres efter hvile i-sig-selv-princippet. Det betyder, at der ikke må tilføjes bevillinger eller oparbejdes et overskud. Budgetseminar Der afvikles årligt et to-dages budgetseminar, som normalt ligger i august/september måned, og en række budgettemadrøftelser for byrådet. Tidsplan og indhold fastlægges af Økonomiudvalget. Der afvikles ligeledes et én-dags minibudgetseminar, som normalt ligger i marts/april måned. Budgetvedtagelsen Budgettet skal behandles to gange (1. og 2. behandling) i byrådet med mindst tre ugers mellemrum og vedtages senest 15. oktober i året forud for budgetåret. Bygningsforbedringsudvalg Bygningsforbedringsudvalget yder støtte til udvendig istandsættelse af fredede og bevaringsværdige ejerboliger og andelsboliger. 11

12 Byråd (antal medlemmer) Antallet af byrådsmedlemmer i kommuner med over indbyggere skal være mindst 19 og højst 31. I de sønderjyske kommuner skal der være 31 medlemmer for at fremme det tyske mindretals repræsentation. Byrådsmøder Der afholdes ca. ét byrådsmøde om måneden, dog ikke i juli. Udvalgsformændene fremlægger sager, der er blevet behandlet i de stående udvalg. Borgmesteren fremlægger sager, der ikke er blevet behandlet i de stående udvalg. Alle kan overvære den åbne del af mødet, enten fysisk eller digitalt via hvor mødet bliver transmitteret direkte. Byrådsmøderne kan endvidere ses via app en Kommune TV til iphone eller Android, der kan hentes på kommunens hjemmeside under Politik eller på Dagen efter byrådsmødet bliver optagelsen lagt på og Kommune TV app en. Her vil møderne være opdelt i dagsordenspunkter, så man kan gå direkte til behandlingen af den eller de sager, der har interesse. Det er muligt at se møder fra det seneste år. Efter byrådsmødet er der spisning i kantinen for byrådets medlemmer og direktionen. Byrådssekretariatet Alle medlemmer kan få hjælp og vejledning i Byrådssekretariatet til de spørgsmål og opgaver, som har tilknytning til byrådsarbejdet. Kontakt sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen på tlf , mail eller borgmestersekretær Jenny Grundahl på tlf , mail Byvåben Aabenraa Byvåben må kun bruges af Aabenraa Kommune. Børnetillæg Byrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år har ret til et børnetillæg. Der ydes kun ét vederlag, uanset om der bor flere børn under 10 år i hjemmet. Tillægget ophører med udgangen af den måned, hvor det yngste barn fylder 10 år, eller hvor betingelserne for at modtage tillægget bortfalder. Vederlaget, som er skattepligtig indkomst, kræver ikke, at byrådsmedlemmet kan dokumentere konkrete udgifter til pasning af barnet/børnene. Børn og Skole Børn og Skole er en af kommunens fire forvaltninger og består af: Sekretariat, PPR, Dagtilbud, Skole og Undervisning samt Børn og Familie. (Se Politisk og administrativ organisering på under Politik.) C COK COK er et landsdækkende Center for Offentlig Kompetenceudvikling og ejet af KL. COK tilbyder kurser, foredrag m.v. for politikere og embedsmænd. Byrådsmedlemmer kan abonnere på tjenester fra COK på Center for Hjælpemidler og Kommunikation Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) er et ekspertisecenter for borgere med funktionsnedsættelse på tale-, høre-, syns- og mobilitetsområdet. CHK er forankret i Aabenraa Kommune og fungerer i det sønderjyske område efter aftale mellem kommunerne Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa. 12

13 D Daginstitutionsbestyrelser Forældre med børn i en kommunal dagpleje eller daginstitution har ret til at få oprettet en forældrebestyrelse i den enkelte institution. Dagsordener Der publiceres dagsordener til alle politiske møder senest fire hverdage før et møde. Dagsordenen er formandens udkast og skal godkendes på mødet. Du kan finde dagsordenerne på din ipad via edagsorden eller via din PC på adressen: https://web.edagsorden.dk. En sag skal tages af dagsordenen, hvis et flertal anmoder om det. Både formanden og medlemmerne kan ved mødets begyndelse foreslå nye punkter til dagsordenen, men protesterer blot ét medlem, kan der ikke optages nye sager til afgørelse, medmindre sagerne ikke kan vente til et senere møde, eller det er åbenbart, at der umiddelbart kan tages stilling til sagen. I forbindelse med godkendelse af dagsordenen besluttes det, om der er sager, der skal flyttes fra den åbne dagsorden til den lukkede eller omvendt. Delegation Delegation betyder, at kompetencen gives til en underordnet. Når der i en lov står, at byrådet træffer afgørelse, betyder det som udgangspunkt blot, at opgaven skal løses i kommunalt regi. Byrådet skal ikke nødvendigvis selv træffe beslutning. Afgørelserne kan delegeres til et stående udvalg eller til administrationen. Byrådet kan også bestemme, at borgmesteren kan afgøre sager på kommunens vegne (delegation til borgmesteren). Udvalg, som har fået delegeret opgaver fra byrådet, kan delegere dem til administrationen. (Se punktet Kompetenceplaner ) Delegeretmøde/Topmøde Delegeretmødet er KL s øverste myndighed, hvor delegerede byrådsmedlemmer én gang årligt mødes til politiske drøftelser om kommunale anliggender. Demografi Demografi betyder befolkningsbeskrivelse. I beskrivelsen indgår befolkningens størrelse, sammensætning af køn, alder, ægteskabelig stilling og fordeling på et geografisk område. Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) skal overvåge resultater og effekter af jobcenterets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan man kan forbedre den kommunale og statslige indsats i jobcenteret. Det Sønderjyske Koordinationsudvalg Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har til formål at drøfte sager af fælles sønderjysk interesse. Udvalget tager udgangspunkt i den sønderjyske sammenhængskraft og det historiske interessefællesskab. Direktion Direktionen består af fem medlemmer: - Niels Johannesen Kommunaldirektør - Tom Ahmt Vicekommunaldirektør med ansvar for Jobcenter og Borgerservice samt Staben - Jakob Kyndal Direktør for Sundhed og Omsorg - Chriss Mailandt-Poulsen - Direktør for Børn og Skole - Stig Werner Isaksen Direktør for Kultur, Miljø og Erhverv 13

14 Diæter (Se punktet Vederlag ) Dueslag Hvert byrådsmedlem har et dueslag på rådhuset, hvor al post placeres. Det er byrådsmedlemmets eget ansvar jævnligt at afhente sin post i dueslaget. Dueslaget er placeret i Post og Skanning over for kantinen. E Efterretningssager Efterretningssager på en dagsorden, er sager, hvor der ikke kan træffes beslutninger. Der er udelukkende tale om en underretning om andre myndigheders afgørelse. Der kan ikke føres bemærkninger til protokollen. Ekspropriation Byrådet kan i visse situationer ekspropriere. Dvs. at borgeren får frataget ejendomsretten til fast ejendom. Formålet kan f.eks. være at frigøre jord til anlæg af en vej eller til realisering af en lokalplan. Ejeren får fuld erstatning ved ekspropriation. En ekspropriationskommission behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, der foretages. Ekstraordinære møder Borgmesteren kan indkalde til ekstraordinære byrådsmøder, når en sag haster så meget, at det ikke kan vente til næste ordinære møde. Borgmesteren skal indkalde til ekstraordinært byrådsmøde, når mindst en tredjedel af medlemmerne kræver det. Borgmesteren fastsætter tid og sted. Elektroniske dagsordener Alle dagsordener inkl. bilag er tilgængelige på medlemmernes ipad fire dage før mødet. Herudover lægges alle dagsordener og beslutningsprotokoller på Erhvervsudvikling (Se punktet Vækstsekretariatet ) Erhvervenes Hus (EHAA) Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er en selvejende institution stiftet af Aabenraa Erhvervsforening. EHAA s formål er at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsmæssig og befolkningsmæssig vækst i Aabenraa Kommune. EHAA er finansieret via driftstilskud fra Aabenraa Erhvervsforening og Aabenraa Kommune. Erstatningsansvar Byrådsmedlemmer kan gøres erstatningsansvarlige, hvis de med vilje eller ved simpel uagtsomhed træffer afgørelser, der strider mod f.eks. love og planer og resulterer i, at kommunen lider et økonomisk tab. (Se punktet Statsforvaltningen ) F Facebook Byrådsmedlemmer med egen Facebook-profil kan benytte Aabenraa Kommunes Facebook-side på samme vilkår som alle andre borgere. Siden bliver drevet af Byrådssekretariatet. Byrådsse- 14

15 kretariatet svarer ikke på eventuelle borgerspørgsmål om politiske holdninger og videreformidler heller ikke politiske spørgsmål til byrådspolitikerne. Byrådspolitikerne kan bl.a. bruge kommunens Facebook-side til at følge med i og deltage i borgerdialogen. Faktisk forvaltningsvirksomhed En kommune har to typer opgaver. Den første opgave er myndighedsopgaven. Den anden er faktisk forvaltningsvirksomhed, altså den rent fysiske aktivitet, der skal til for at producere ydelser til borgerne, fx at bygge en vej, drive et ældrecenter eller passe børn i en vuggestue. (Se punktet Myndighedsopgave ) Fleksjob Et fleksjob betyder, at medarbejdere/personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen, kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet med et job på særlige vilkår. Et fleksjob kan oprettes på alle arbejdsområder. Virksomhederne modtager tilskud, når de ansætter en fleksjobber. Folkeoplysning Godkendte foreninger fra det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde kan søge om medlemsog materialetilskud, leder- og instruktøruddannelse samt lokaletilskud. Foreninger fra den folkeoplysende voksenundervisning kan søge om tilskud til lærer- og lederløn samt lokaletilskud. Hertil kommer anvisning af ledige kommunale lokaler, der stilles gratis til rådighed for de folkeoplysende foreninger. Folketingets Ombudsmand Alle borgere kan klage til Folketingets Ombudsmand over en kommunal afgørelse, handling eller undladelse. Hvis der er en administrativ klagemulighed, skal denne være udnyttet, før der klages til Ombudsmanden. Ombudsmanden har ret til at foretage inspektioner i offentlige institutioner. Fonde En fond er en selvstændig juridisk enhed, hvis forhold er fastlagt i en vedtægt/en fundats. En fond skal have et bestemt formål. Herudover skal fonden have sin egen formue og en selvstændig ledelse. En lang række institutioner er organiseret som fonde, f.eks. Folkehjem, museer, selvejende institutioner på det sociale område, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter. Formandsbeslutning Borgmesteren kan på byrådets vegne afgøre visse sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren skal på førstkommende ordinære byrådsmøde orientere byrådet om sine beslutninger. Bevillinger kan borgmesteren dog ikke give, uanset hvor hastende eller utvivlsomme sager er. Borgmesteren kan i stedet indkalde til ekstraordinært byrådsmøde med kort varsel. Udvalgsformænd kan på det enkelte udvalgs vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forinden om afgørelse af sager, som ikke tåler opsættelse. Formandskontoret Formandskontoret, som ligger ved siden af borgmesterkontoret, er til rådighed for politikerne. Formandskontoret kan benyttes til møder efter aftale med Byrådssekretariatet, borgmestersekretær Jenny Grundahl, tlf eller mail Dagens aviser ligger til gennemsyn på kontoret. 15

16 (Se punktet Forplejning ) Formænd for stående udvalg Formændene for de stående udvalg er valgt for hele byrådsperioden. Forplejning Der er forplejning ved udvalgsmøder. Efter byrådsmøder er der spisning i kantinen for byrådsmedlemmer og direktion. Afbud meddeles Byrådssekretariatet på tlf eller mail Der ydes forplejning til gruppemøder. Forretningsorden Forretningsordenen fastlægger blandt andet retningslinjerne for afvikling af møder, dagsordener, afstemninger, udarbejdelse af protokol mv. Udvalgene har ikke en forretningsorden, men kan vedtage en sådan. Forsikring af byrådsmedlemmer Medlemmerne er omfattet af følgende forsikringer: - en kollektiv ulykkesforsikring - en ansvarsforsikring for byrådsmedlemmers bestyrelsesarbejde (selvrisiko kr ) - kommunens årsrejseforsikring, der omfatter rejser i tjenstligt ærinde uden for landets grænser. (Se punktet Rejseforsikring ) Fortrolige papirer Fortrolige papirer kan afleveres til de enkelte udvalgssekretærer, som sørger for makulering. Forvaltninger Kommunens administration er organiseret med en stab og fire forvaltninger: Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Jobcenter og Borgerservice Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Børn og Skole Direktør Chriss Mailandt-Poulsen Sundhed og Omsorg Direktør Jakob Kyndal Kultur, Miljø & Erhverv Direktør Stig Werner Isaksen. Se Politisk og administrativ organisering på under Politik. Forvaltningslov Loven indeholder en række generelle regler, der giver borgerne forskellige rettigheder og beføjelser i forbindelse med forvaltningens behandling af en sag, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse. Det er blandt andet regler om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt. Fotokopiering Hvert byrådsmedlem får stillet en printer til rådighed i hele byrådsperioden. Fravær fra byråds- og udvalgsmøder Fraværsgrunde fra byråds- og udvalgsmøder er: 16

17 - helbredsbetinget fravær - varetagelse af andet offentligt hverv - ansættelsesforhold - ferie - graviditets-, barsel- og adoptionsorlov. Fravær fra civilt arbejde Både private og offentlige ansatte har ret til fravær fra arbejdet for at passe byrådsarbejdet. Retten til fravær fra arbejdet gælder både ved møder i byrådet, udvalgene og andre organer, som et medlem er valgt til af byrådet. Det gælder også ved deltagelse i kurser og seminarer, der har kommunal interesse. Retten til fravær gælder derimod ikke ved forberedelse, møder i partigruppen, besigtigelser og andre opgaver i forbindelse med hvervet. Fritagelse for hvervet som byrådsmedlem Et medlem skal efter anmodning fritages for hvervet som byrådsmedlem, hvis medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Byrådet træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse af andre grunde end de overnævnte skal imødekommes. Afslag kan påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet. (Se punktet Udtræden af byrådet ) Frivillighedsrådet Frivillighedsrådet er sparringspartner for det stående udvalg i forbindelse med uddeling af støtte til frivilligt socialt arbejde. Sundhed & Omsorg sekretariatsbetjener rådet. Fungerende borgmester Hvis borgmesteren er fraværende i en periode af mindst to måneders varighed, skal byrådet vælge en fungerende borgmester. G Grundsalgsudvalget Grundsalgsudvalget varetager opgaver vedr. forberedelse af salg af erhvervsgrunde og større boliggrunde, salg af kommunens ejendomme m.m. samt opkøb af jord og ejendomme til byudvikling m.m. H Handicapråd Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører handicappede. Handicaprådet har i alt 11 medlemmer og sekretariatsbetjenes af Sundhed og Omsorg. Hjælp fra forvaltningen Hvis et byrådsmedlem har spørgsmål, er medlemmet altid velkommen til at kontakte den forvaltning, spørgsmålet vedrører. Er medlemmet i tvivl om, hvortil spørgsmål skal rettes, kan medlemmet altid henvende sig til sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen, tlf Hoved MED-udvalget Hoved MED-udvalget (HMU) er det overordnede udvalg for samarbejdssystemet mellem medarbejdere og ledelsen i kommunen. MED-udvalg 17

18 Kommunen har et samarbejdssystem sammensat af leder- og medarbejderrepræsentanter. Systemet skal sikre medarbejderindflydelse og -bestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds-, teknologi- og arbejdsmiljøforhold. Huslejenævn Nævnet træffer afgørelse i sager (tvister), hvor lejer og udlejer er uenige om huslejespørgsmål, som kan opstå i privat boligbyggeri. Der skal nedsættes huslejenævn i alle kommuner. I Inhabilitet Der findes to former for inhabilitet: Den generelle og den specielle. Generel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem er udelukket fra poster, hvor vedkommende regelmæssigt vil havne i særlige interessekonflikter. Speciel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem ikke kan deltage ved behandlingen af en bestemt sag, fordi byrådsmedlemmet har en særlig interesse i eller tilknytning til den pågældende sag. Et byrådsmedlem er som udgangspunkt ikke inhabil ved behandling af sager vedr. selskaber, selvejende institutioner, fonde o.l., hvor byrådsmedlemmet er udpeget af byrådet til at sidde i bestyrelsen. Det skyldes, at byrådsmedlemmet netop repræsenterer byrådets interesser i bestyrelsen. Kommunalt ansatte byrådsmedlemmer er som udgangspunkt ikke inhabile, fordi en sag berører medlemmets eget ansættelsesområde eller arbejdsplads. Et medlem er kun inhabil, når sagen direkte berører ansættelsesforholdet som f.eks. løn, avancementsmuligheder eller nedlæggelse af stillingen. Det gælder også ved ansættelser/afskedigelser af nærmeste overordnede. Et medlem kan ikke selv beslutte at erklære sig inhabil, men skal underrette byrådet eller udvalget, hvorefter byrådet og udvalget træffer beslutningen. Er et byrådsmedlem inhabil, kan vedkommende ikke deltage i sagens behandling og skal forlade lokalet under behandlingen og afstemningen. Medlemmet kan dog deltage i afgørelsen om, hvorvidt han er inhabil. Ved inhabilitetsspørgsmål, kontakt sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen inden behandling af sagen. Initiativret Byrådsmedlemmer kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for byrådet og fremsætte forslag til beslutning herom. Byrådet kan dog afvise sagen fra dagsordenen, hvis sagen er identisk med en sag, som tidligere har været behandlet i byrådet, med mindre der foreligger nye oplysninger i sagen, eller der i øvrigt er sket ændringer i grundlaget for den tidligere behandling. Initiativretten er alene en ret for byrådsmedlemmer i relation til byrådet, dvs. der gælder ikke en tilsvarende ret for udvalgsmedlemmer i forhold til de udvalg, de er medlem af. Integrationsråd Kommunerne kan vælge at oprette et Integrationsråd. Integrationsrådet bliver hørt i sager, der vedrører indvandrere og deres hverdag. P.t. har Aabenraa Kommune ikke et integrationsråd. IT-hjælp IT-Helpdesk er en del af IT-afdelingen, og tilbyder teknisk support vedr. ipad, printere og telefoner til byrådsmedlemmer og ansatte. IT-Helpdesk har tlf IT-udstyr Byrådsmedlemmer får tilbudt følgende udstyr: ipad med tastatur, trådløs printer, etablering af eller tilskud til trådløs hjemmeopkobling og fri mobilabonnement. Borgmester, viceborgmester, 18

19 udvalgsformænd og evt. udvalgsnæstformænd får en telefon. Hjælp til udstyret fås ved IT- Helpdesk på tlf En arbejdsgiverbetalt telefon er skattepligtig, hvis man benytter telefonen til privat brug. Ønsker man ikke at benytte telefonen til privat brug, skal man udfylde en tro- og loveerklæring. Der er frit forbrug på data på ipad og telefon i Danmark. Derfor skal man, når man opholder sig i udlandet, slå dataroaming fra på ipad en og telefonen. Undtaget er forbrug ved rejser i medfør af arbejdet som byrådspolitiker. J Jobcenter og Borgerservice Jobcenter og Borgerservice er en af kommunens fire forvaltninger og består af: Sekretariat, Jobcenter og Borgerservice. K KKR De fem Kommunekontaktråd (KKR) er KL's regionale organisation. KKR er det politiske møde-, debat- og koordinationsforum, hvor kommunerne i de enkelte regioner kan drøfte og lægge fælles linjer i spørgsmål af regionalpolitisk karakter. KKU Kommunekontaktudvalget (KKU) er centrum for det politiske samarbejde, der foregår mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen. KL KL er en interesse- og medlemsorganisation for Danmarks 98 kommuner. KL varetager kommunernes fælles interesser, bistår de enkelte kommuner med rådgivning og serviceydelser samt sørger for aktuel og relevant information til kommunerne. Klagevejledning En skriftlig afgørelse truffet af en forvaltning, skal - i en sag, hvor afgørelsen går parten imod og hvor afgørelsen kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed - være ledsaget af en klagevejledning. KMD KMD er kommunens leverandør af en række it-systemer til kommunen. Systemerne anvendes på flere områder såsom social, skole, pension, arbejdsmarked, dagpenge og valg. KOMBIT KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab, der skal sikre, at der skabes konkurrence på det kommunale IT-marked. Kommunalfuldmagten Kommunalfuldmagten betyder, at kommuner i et vist omfang kan disponere økonomisk uden hjemmel i lovgivning. Kommunal selvstyrehavn Aabenraa Havn er en selvstændig virksomhed benævnt kommunal selvstyrehavn. Byrådet har udpeget en havnebestyrelse, der i samarbejde med havnens ledelse varetager den overordne- 19

20 de ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle anlæg inden for de økonomiske rammer og øvrige retningslinjer, som byrådet har fastsat. Kommuneplan Kommuneplanen er kommunens overordnede plan med et 12 års sigte. Planen revideres hvert fjerde år på baggrund af en kommuneplanstrategi, som udarbejdes midt i en planperiode. Planen handler om, hvor boliger, erhverv og servicefunktioner placeres i forhold til hinanden, og beskriver forhold som trafikbetjening, grønne områder, det åbne land mv. (Se punktet Planstrategi ) Kommunikation Borgmester og udvalgsformænd kan bruge kommunikationsteamet i Byrådssekretariatet til sparring om pressehåndtering. Kontakt skal gå via forvaltningsdirektøren. Kompetenceplaner En kompetenceplan er en oversigt over, hvem der har kompetence til at bevilge en ydelse, give et påbud, visitere til en ældrebolig osv. (Se punktet Delegation ) Konstituerende møde Inden et nyt byråd træder i funktion, afholdes et konstituerende møde i perioden mellem 1. og 15. december. Her vælges der borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd samt medlemmer til stående udvalg, råd, nævn og bestyrelser. Kontaktpersoner i forvaltningerne Staben, Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Jobcenter og Borgerservice, Sekretariatet Sekretariatschef Esben Krabbe Christiansen tlf tlf Sundhed og Omsorg, Ledelsessekretariatet Sekretariatsleder Tommy German Svendsen Børn og Skole, Sekretariatet Sekretariats- og projektmedarbejder Helle Lund Hallmann Kultur, Miljø og Erhverv, Vækst- og Udviklingssekretariatet Vækst- og udviklingschef Morten Fogh tlf tlf tlf Kontorartikler Toner til printer, kopipapir m.v. bestilles i Byrådssekretariatet, tlf Kredsråd for Syd- og Sønderjyllands Politikreds Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål om kriminalitetsudvikling og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfund. Kultur, Miljø og Erhverv Kultur, Miljø og Erhverv er en af kommunens fire forvaltninger og består af tre afdelinger samt et sekretariat: Kultur, Plan og Fritid, Drift og Anlæg, Byg, Natur og Miljø samt Vækst- og Udviklingssekretariatet. Kurser, konferencer 20

21 Kurser udbydes blandt andet via Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK. Læs mere på hvor byrådsmedlemmerne kan abonnere på nyheder via mail. Deltagelse i kurser og konferencer skal godkendes af borgmesteren. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder skal formidle byrådets overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav inden for de enkelte serviceområder i kommunen. Køb og salg af fast ejendom Kommunen kan købe ejendomme, der skal anvendes til kommunale formål. Kommunen kan sælge sine faste ejendomme. Udgangspunktet er, at ejendommene skal i offentligt udbud og sælges til markedsprisen. (Se punktet Grundsalgsudvalget ) L LAG Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. LAG Aabenraa dækker hele Aabenraa kommune. Lokalplaner En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt geografisk område i kommunen. Lokalplanen kan bl.a. bestemme, hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m. samt materialevalg og udseende. Lokalplanen gælder fremtidige forhold. Den kan også ikke forhindre, at en nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den kan heller ikke forhindre, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte (forudsat det er lovlige forhold). Der skal laves lokalplan, før der kan gives tilladelse til større udstykninger, større byggerier og anlægsarbejder samt større nedrivninger, hvis disse påvirker omgivelserne i væsentlig grad. (Se punktet Planstrategi ) Lukkede sager Følgende sager skal, medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse, behandles for lukkede døre: - Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. - Sager om køb og salg af fast ejendom. - Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. - Behandling af sager, hvori indgår fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten. - Sager vedr. enkeltpersoners private forhold - Sager vedr. virksomheders interne og økonomiske forhold - Sager, hvor information til eller godkendelse af ansøger/instans skal ske inden offentliggørelse - Sager, der indeholder interne forvaltningsredegørelser (Se punktet Offentlighedens adgang til møder ) M Midlertidig flytning (Se punktet Udtræden af byrådet ) Mindretalsbeskyttelse 21

22 Standsningsret: Et udvalgsmedlem kan forhindre, at en afgørelse i udvalget føres ud i livet, før byrådet har taget stilling. Dette kan ske ved at indbringe sagen for byrådet. Det gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget. (Se punktet Standsningsret ) Afvigende mening: Et medlem, der har stemt imod en beslutning på enten et udvalgsmøde eller et byrådsmøde, har ret til at få sin afvigende mening noteret i beslutningsprotokollen. Hvis afgørelsen/indstillingen skal fremsendes til byrådet, andre udvalg eller myndigheder, kan medlemmet, som har fået sin afvigende mening noteret i protokollen, forlange, at den afvigende mening medsendes. (Se punktet Afvigende mening ) Myndighedsopgaver Myndighedsopgaver vedrører først og fremmest den del af forvaltningen, der består i at regulere de enkelte borgeres retsforhold, typisk i form af forbud, påbud, tilladelser og afgørelser om ydelser. (Se punktet Faktisk forvaltningsvirksomhed ) Mødelokaler Mødelokaler, på nær Formandskontoret, bookes gennem forvaltningerne. (Se punktet Formandskontoret ) Mødepligt Byrådsmedlemmer har pligt til at deltage i byrådsmøder og møder i de udvalg, som de er medlemmer af. Der findes særlige fraværsregler. (Se punktet Fraværsgrunde ) Mødeplan Mødeplan for alle udvalg kan ses på Møder Bortset fra borgmesteren, har byrådsmedlemmer ikke ret til at overvære møder i udvalg, de ikke er medlemmer af. Økonomiudvalget kan dog tillade byrådsmedlemmer, som ikke er medlemmer af udvalget, at overvære Økonomiudvalgets afsluttende møde om budgettet. N Nøgler, interne (Se punktet Adgangskort/ID til administrationsbygningerne ) Nøgletal Nøgletal er tal, der er særligt anvendelige til beskrivelse af serviceniveauer, udvikling, økonomi, enhedspriser m.v. Nøgletal anvendes til at sammenligne på tværs af f.eks. kommuner, områder internt i kommunen og over tid. O Offentlighedens adgang til møder - Byrådets møder er som udgangspunkt offentlige. - Udvalgsmøder er lukkede. - Hvem kan overvære lukkede møder? o Kommunalt ansatte o Andre personer af hensyn til sagens oplysning. Offentlighedsloven 22

23 Offentlighedsloven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Indeholder primært regler om notatpligt, og ret til aktindsigt for borgere, medier m.fl. Offentlig høring Når kommunen udarbejder kommuneplan og lokalplaner, skal planerne i offentlig høring. Efter offentlighedsperioden fremlægges det færdige forslag til politisk behandling og vedtagelse. Oplysningspligt - vederlag Oplysningspligten betyder, at alle byrådsmedlemmer, som efter valg eller forslag fra kommunen, KL eller KKR (Kommunekontaktrådet) udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag (honorar), der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelse af hvervet. (Se punktet Vederlag ) Opsættende virkning Når modtageren af en administrativ afgørelse klager over afgørelsen, kan dette i visse tilfælde føre til, at klagen tillægges opsættende virkning. Det betyder, at gennemførelsen af afgørelsen bliver sat i bero, indtil behandlingen af klagesagen er tilendebragt. Orienteringssager Orienteringssager på en dagsorden, er sager, hvor der ikke kan træffes beslutninger. Der er udelukkende tale om en orientering om et emne inden for udvalgets/byrådets eget kompetenceområde. Orlov Byrådsmedlemmer kan få orlov fra det politiske arbejde på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv (eksempelvis folketingsarbejde), forretninger, ferie eller lignende. (Se punktet Stedfortræder ) Overførselsindkomster Omfatter kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, offentlige pensioner, orlovsydelse, efterløn, stipendier og rentetilskud fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). P Partiskifte Hvis et medlem i løbet af byrådsperioden melder sig ud af sit parti, skal vedkommende ikke forlade sine poster. Forlader medlemmet senere byrådet, besættes posterne af den gruppe, der i sin tid udpegede medlemmet. Partshøring Hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at kommunen er i besiddelse af bestemte (egentlige og væsentlige) oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er til ugunst for den pågældende, kan der ikke træffes afgørelse i sagen. Afgørelsen kan først træffes, når vedkommende er gjort bekendt med oplysningerne og har haft mulighed for at komme med en udtalelse. Planstrategi Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde byrådets politiske strategi for kommunens udvikling og oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen. Post (Se punktet Dueslag ) 23

24 Pressemeddelelser Alle pressemeddelelser fra kommunen bliver automatisk sendt til byrådsmedlemmernes mailadresse. Man kan også få andre nyheder fra forvaltningerne sendt direkte til sin mailadresse. Det kræver, at man tilmelder sig via RSS-ikonet i øverste venstre hjørne på (Se punktet Abonnement ) Printer (Se punktet IT-udstyr) Procedureforslag Et procedureforslag handler om sagens behandling, f.eks. om udsættelse af sagen med henblik på bedre belysning af en sag. Fremsættes et procedureforslag under behandling af en sag, skal procedureforslaget sættes til afstemning med det samme. Protokol Alle beslutninger truffet under byrådsmøder og udvalgsmøder indføres i en protokol, som læses op og underskrives af alle tilstedeværende medlemmer efter mødet. (Se punktet Beslutningsprotokol ) Påbud Et påbud er en afgørelsessag, hvor byrådet/udvalgene i henhold til en lov kan påbyde en borger eller en virksomhed at udføre en bestemt handling. R Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig er en såkaldt "euroregion", en samarbejdsorganisation med to eller flere europæiske grænseregioner. Region Sønderjylland-Schleswig består på tysk side af Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og på dansk side af Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner samt Region Syddanmark. Region Sønderjylland- Schleswig er forankret i Aabenraa Kommune. Rejseforsikring Der er tegnet en rejseforsikring for byrådets medlemmer, der dækker udlandsrejser i kommunalt regi. På rejserne skal der medbringes et rejsekort, som udleveres ved henvendelse tlf Rygning Der er rygeforbud i offentlige bygninger. Råd, nævn og kommissioner Oversigt kan findes på under punktet Politik. Rådhuset Forvaltningerne i kommunen er spredt over flere adresser. På rådhuset på Skelbækvej 2 i Aabenraa holder følgende forvaltninger til: Kultur, Miljø og Erhverv, Sundhed og Omsorg, Borgerservice og Staben. Børn og Skole holder til på det gamle rådhus i Tinglev, Tinglev Midt 2 og på Kallemosen 20 i Aabenraa. Jobcenteret holder også til på Kallemosen 20. S Sagsindsigt Byrådsmedlemmer har som led i varetagelsen af byrådsarbejdet ret til at gennemse eksisterende sagsmateriale, der foreligger i endelig form i forvaltningerne. Medlemmerne har således ikke krav på, at der bliver fremskaffet eller lavet nyt materiale. 24

25 Anmodning om sagsindsigt rettes til borgmesteren. Borgmesteren har kompetencen til at begrænse retten til indsigt. Borgmesterens afgørelse kan indbringes for byrådet. Det vurderes fra gang til gang, om de øvrige byrådsmedlemmer skal have orientering om den pågældende indsigt. Selvejende institutioner En selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed. Bestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for sine dispositioner. Kommunens aftaler med selvejende institutioner er reguleret ved en driftsoverenskomst. (Se punktet Fonde ) Seniorråd I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. I Aabenraa Kommune er Seniorrådet betegnelsen for det lovpligtige ældreråd. Seniorrådets formål er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Skolebestyrelser Der skal oprettes en skolebestyrelse ved hver folkeskole. Skolebestyrelsen afstikker retningslinjer for og fører tilsyn med den enkelte skoles virksomhed inden for de rammer, der er fastsat af byrådet. Bestyrelsen godkender budget og undervisningsmidler, fastsætter ordensregler og har kompetence til at fastsætte principper for hele skolens virksomhed. Spørgetid Enhver borger eller grundejer i kommunen kan stille spørgsmål til byrådet efter byrådets behandling af den sidste sag for åbne døre. Spørgetiden bortfalder i en periode på tre måneder før et kommunalvalg og en måned efter. Standsningsret Et medlem af et udvalg kan indbringe en sag for byrådet og dermed forhindre, at en afgørelse i udvalget føres ud i livet, før byrådet har taget stilling. (Se punktet Mindretalsbeskyttelse) Statsforvaltningen/Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder lovgivningen. Det kan f.eks. være styrelsesloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Der er ikke tale om en almindelig klageinstans, men om en tilsynsmyndighed, der selv beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en sag. Både borgere og byrådsmedlemmer kan klage til Statsforvaltningen, hvis de mener, at kommunen/byrådet handler ulovligt. Stedfortræder Når et byrådsmedlem er forhindret i at passe sit byrådsarbejde i en periode på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i byrådet. Til et enkelt byrådsmøde: Hvis et byrådsmedlem pga. sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, kan byrådsmedlemmerne fra samme parti kræve, at stedfortræderen deltager i mødet. På det konstituerende møde samt ved 2. behandling af budgettet har byrådsmedlemmerne fra samme parti en udvidet adgang til at kræve, at stedfortræderen deltager i mødet uanset fraværsgrunden. Til behandling af en enkelt sag på byrådets dagsorden: 25

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 14 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere