13/ Håndbog for politikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13/13692. Håndbog for politikere"

Transkript

1 Håndbog for politikere 1

2 FORORD Denne håndbog beskriver en lang række ord og emner, du som byrådsmedlem kommer til at støde på. Der er forklaringer på, hvordan byrådet arbejder, der er korte beskrivelser af diverse bestyrelser, råd og nævn, og der er beskrevet en række praktiske oplysninger, såsom hvem du ringer til, når du bliver forhindret i at deltage i et byrådsmøde. Formålet med den elektroniske håndbog er at gøre det nemmere at være byrådsmedlem i Aabenraa Byråd. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Byrådssekretariatet, hvis du har konkrete spørgsmål. Ud over Håndbog for politikere er der lavet en Økonomihåndbog. Her bliver de vigtigste begreber inden for en kommunens budget og regnskab beskrevet. 2

3 Indholdsfortegnelse A... 8 ABONNEMENT... 8 ADGANGSKORT/ID TIL ADMINISTRATIONSBYGNINGERNE... 8 ADMINISTRATION... 8 AFBUD TIL MØDER... 8 AFBRYDELSE AF MØDER... 8 AFSTEMNING I BYRÅDSSALEN... 8 AFSTEMNINGSREGLER... 9 AFVIGENDE MENING... 9 ALKOHOLBEVILLING OG NATTILLADELSE... 9 ANKESTYRELSEN... 9 ARKIV DET KOMMUNALE... 9 ARWOS... 9 ATTESTATION B...10 BEBOERKLAGENÆVN BEFORDRINGSGODTGØRELSE BEFOLKNINGSPROGNOSE BEREDSKAB BEREDSKABSKOMMISSION BESKÆFTIGELSESRÅD BESLUTNINGSDYGTIGHED BESLUTNINGSFORSLAG BESLUTNINGSPROTOKOL BESØG PÅ INSTITUTIONER BORGER.DK BORGERSERVICECENTRE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER BUDGETSEMINAR BUDGETVEDTAGELSEN BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG BYRÅD (ANTAL MEDLEMMER) BYRÅDSMØDER BYRÅDSSEKRETARIATET BYVÅBEN BØRNETILLÆG BØRN OG SKOLE C...12 COK CENTER FOR HJÆLPEMIDLER OG KOMMUNIKATION D...13 DAGINSTITUTIONSBESTYRELSER DAGSORDENER DELEGATION DELEGERETMØDE/TOPMØDE DEMOGRAFI DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DET SØNDERJYSKE KOORDINATIONSUDVALG

4 DIREKTION DIÆTER DUESLAG E...14 EFTERRETNINGSSAGER EKSPROPRIATION EKSTRAORDINÆRE MØDER ELEKTRONISKE DAGSORDENER ERHVERVSUDVIKLING ERHVERVENES HUS (EHAA) ERSTATNINGSANSVAR F...14 FACEBOOK FAKTISK FORVALTNINGSVIRKSOMHED FLEKSJOB FOLKEOPLYSNING FOLKETINGETS OMBUDSMAND FONDE FORMANDSBESLUTNING FORMANDSKONTORET FORMÆND FOR STÅENDE UDVALG FORPLEJNING FORRETNINGSORDEN FORSIKRING AF BYRÅDSMEDLEMMER FORTROLIGE PAPIRER FORVALTNINGER FORVALTNINGSLOV FOTOKOPIERING FRAVÆR FRA BYRÅDS- OG UDVALGSMØDER FRAVÆR FRA CIVILT ARBEJDE FRITAGELSE FOR HVERVET SOM BYRÅDSMEDLEM FRIVILLIGHEDSRÅDET FUNGERENDE BORGMESTER G...17 GRUNDSALGSUDVALGET H...17 HANDICAPRÅD HJÆLP FRA FORVALTNINGEN HOVED MED-UDVALGET HUSLEJENÆVN I...18 INHABILITET INITIATIVRET INTEGRATIONSRÅD IT-HJÆLP IT-UDSTYR J...19 JOBCENTER OG BORGERSERVICE K...19 KKR

5 KKU KL KLAGEVEJLEDNING KMD KOMBIT KOMMUNALFULDMAGTEN KOMMUNAL SELVSTYREHAVN KOMMUNEPLAN KOMMUNIKATION KOMPETENCEPLANER KONSTITUERENDE MØDE KONTAKTPERSONER I FORVALTNINGERNE KONTORARTIKLER KREDSRÅD FOR SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS KULTUR, MILJØ OG ERHVERV KURSER, KONFERENCER KVALITETSSTANDARDER KØB OG SALG AF FAST EJENDOM L...21 LAG LOKALPLANER LUKKEDE SAGER M...21 MIDLERTIDIG FLYTNING MINDRETALSBESKYTTELSE MYNDIGHEDSOPGAVER MØDELOKALER MØDEPLIGT MØDEPLAN MØDER N...22 NØGLER, INTERNE NØGLETAL O...22 OFFENTLIGHEDENS ADGANG TIL MØDER OFFENTLIGHEDSLOVEN OFFENTLIG HØRING OPLYSNINGSPLIGT - VEDERLAG OPSÆTTENDE VIRKNING ORIENTERINGSSAGER ORLOV OVERFØRSELSINDKOMSTER P...23 PARTISKIFTE PARTSHØRING PLANSTRATEGI POST PRESSEMEDDELELSER PRINTER PROCEDUREFORSLAG

6 PROTOKOL PÅBUD R...24 REGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG REJSEFORSIKRING RYGNING RÅD, NÆVN OG KOMMISSIONER RÅDHUSET S...24 SAGSINDSIGT SELVEJENDE INSTITUTIONER SENIORRÅD SKOLEBESTYRELSER SPØRGETID STANDSNINGSRET STATSFORVALTNINGEN/DET KOMMUNALE TILSYN STEDFORTRÆDER STEMMELIGHED STEMMEPLIGT STRAFANSVAR STYRELSESLOVEN STYRELSESVEDTÆGT STÅENDE UDVALG SUNDHED OG OMSORG SÆRLIGE UDVALG - 17, STK. 4 UDVALG T...26 TABT ARBEJDSFORTJENESTE DOKUMENTERET TALERET TALETID TAVSHEDSPLIGT TELEFON TELEFONTID OG ÅBNINGSTIDER TEMAMØDER TIDSSKRIFTER TILLÆGSDAGSORDEN TILSYN/TILSYNET FOR KOMMUNERNE OG REGIONERNE TOPMØDE TRANSPORTUDGIFTER TVANGSBØDER U...28 UDBETALING DANMARK UDSÆTTELSE AF SAGER UDTRÆDEN AF BYRÅDET UDVALGSMØDER UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND (URS) UMIDDELBAR FORVALTNING UNDLADE AT STEMME V...29 VALGBARHEDSNÆVN VALGGRUPPER

7 VALGT FOR HELE BYRÅDSPERIODEN VEDERLAG VENSKABSBYER VIELSE VISITKORT VÆKSTFORUM VÆKSTPLAN Æ...30 ÆNDRINGSFORSLAG Ø...30 Å...30 AABENRAA HAVN ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER (SE PUNKTET TELEFONTID OG ÅBNINGSTIDER ) ÅRSRAPPORT

8 A Abonnement Byrådsmedlemmer kan gratis abonnere på tidsskrifterne Danske Kommuner og Kommunen. Kontakt borgmestersekretær Jenny Grundahl, mail tlf Adgangskort/ID til administrationsbygningerne Alle byrådsmedlemmer får udleveret en elektronisk nøgle (adgangskort/id) til administrationsbygningerne på følgende adresser: - Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa - Børn og Skole, Tinglev Midt 2, Tinglev - Jobcentret, Kallemosen 20, Aabenraa Den elektroniske nøgle bruges uden for bygningernes åbningstid: Mandag Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ønsker man adgang til administrationsbygningerne mellem kl og 17-22, skal man benytte sit ID-kort og sin personlige kode. Kun ID-kortet skal benyttes mellem kl Kl. 22 lyder en præalarm, og bygningerne skal forlades. I weekenderne er det muligt at komme ind i administrationsbygningerne ved brug af kort og kode kl Her lyder en præalarm kl. 16, og bygningerne skal forlades. Spørgsmål kan rettes til serviceleder Thor Petersen på tlf eller mail Administration Den administrative organisation i Aabenraa Kommune består af Staben og fire forvaltninger: Børn og Skole, Sundhed og Omsorg, Kultur, Miljø og Erhverv, Jobcenter og Borgerservice. (Se punktet Forvaltninger ) Den administrative organisering i Aabenraa Kommune er inddelt i hhv. et forvaltningsniveau og et institutionsniveau. Inden for denne opdeling er der tre styringsniveauer: - Strategisk styringsniveau - Taktisk styringsniveau - Operativt styringsniveau. Niveauopdelingen er baseret på lederens kompetence til styring og løsning af opgaver. Se Politisk og administrativ organisering på under Politik. Afbud til møder Der skal altid meldes afbud til møder i byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg, da der er mødepligt. Afbud til byrådsmøder og økonomiudvalgsmøder skal ske til Byrådssekretariatet på tlf.nr eller mail Afbud til udvalgsmøder skal ske til forvaltningens sekretariat for det pågældende udvalg. Afbrydelse af møder Mødelederen kan beslutte at afbryde et møde, for eksempel for at give medlemmerne mulighed for at drøfte et forslag, som er fremkommet på mødet. Afstemning i byrådssalen Afstemning i byrådssalen foregår ved håndsoprækning. 8

9 Afstemningsregler Procedureforslag sættes til afstemning først. Hvis der er fremsat ændringsforslag, skal ændringsforslaget til afstemning før selve forslaget. Hvis der er flere forslag, skal det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. Er der tale om alternative forslag, og det mest vidtgående forslag godkendes, bortfalder de alternative forslag. (Se punktet Procedureforslag ) Afvigende mening Et byrådsmedlem, der har stemt imod en beslutning under et byrådsmøde, har altid ret til at få sin afvigende mening noteret i beslutningsprotokollen jf. styrelseslovens 13, stk. 2. Reglen gælder også i udvalgene jf. styrelseslovens 20, stk. 3. Der er alene tale om særstandpunkter, der direkte vedrører det pågældende dagsordenspunkt. Retten til at få noteret sin afvigende mening gælder både realitetsspørgsmål (hvis man er uenig i selve afgørelsen) og procedurespørgsmål (hvis man er uenig i den måde sagen blev politisk behandlet). Hvis et medlem undlader at stemme, vil det i praksis kun være en afvigende mening om procedurespørgsmål, som medlemmet kan forlange noteret i beslutningsprotokollen. Ved at undlade at stemme tilkendegiver medlemmet netop, at vedkommende ikke har taget stilling til realitetsspørgsmålet. Eksempel: Hvis et medlem undlader at stemme, kan medlemmet ikke få noteret i protokollen, at vedkommende følger forvaltningens indstilling. Medlemmer, der ønsker en afvigende mening noteret i protokollen, skal fremsætte begæring herom under mødet. (Se punktet Mindretalsbeskyttelse ) Alkoholbevilling og nattilladelse Aabenraa Byråd træffer afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling og nattilladelse (udvidet åbningstid). Afgørelserne træffes i henhold til restaurationsloven og på baggrund af politiets indstilling. Derudover bliver Kultur, Miljø og Erhverv inddraget om bygnings-, miljø- og brandmæssige forhold. Ankestyrelsen Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsen er første og eneste klageinstans. Arkiv det kommunale Aabenraa Kommune har sammen med Sønderborg, Tønder og Vejen Kommune indgået en aftale om et sønderjysk arkivsamarbejde med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune. Arkivets arbejdsområde omfatter både papirsager og elektroniske dokumenter. Arwos Arwos er forsyningsselskabet for borgere i Aabenraa Kommune. Selskabet blev oprettet 1. juni Selskabet varetager opgaver på vand-, spildevand- og affaldsområdet. Selskabet blev oprettet, fordi vandsektorloven fra 2009 påbyder kommunerne at udskille alle forsyningsvirksomheder til selvstændige aktieselskaber. Arwos er organiseret som et holdingselskab med fem datterselskaber. Aabenraa Kommune er eneejer af Arwos. Byrådet udpeger fire byrådsmedlemmer til at varetage kommunens interesser i bestyrelsen for Arwos. Arwos afholder generalforsamling en gang 9

10 årligt. Borgmesteren har som den eneste stemmeret på generalforsamlingen efter bemyndigelse fra byrådet. Attestation Attestation betyder, at en ansat/politiker med en påtegning/underskrift på regningen/bilaget bekræfter at have modtaget den ydelse, der fremgår af regningen/bilaget. B Beboerklagenævn Beboerklagenævnet behandler sager om uenigheder mellem lejere og udlejere i almene lejemål. Befordringsgodtgørelse Der ydes skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil efter statens høje takst. Kontakt Byrådssekretariatet for at få udleveret et kørselsbilag. Kørselsbilag skal afleveres til Byrådssekretariatet. Af bilaget skal fremgå: - Dato for kørsel - Antal kørte kilometer - Kørslens formål - Start og stoppested - Bilens registreringsnummer. Der ydes befordringsgodtgørelse til følgende: Deltagelse i møder i Byrådet og dettes udvalg samt underudvalg (Møder i Byrådets politiske grupper og andre partipolitiske møder er ikke omfattet) Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet. Det vil sige til møder, hvor man sidder i råd, nævn, bestyrelser fordi man er udpeget af byrådet. Deltagelse i kurser, seminarer, konferencer, studieture mm. arrangeret af kommunen Deltagelse i besigtigelser og repræsentativt arbejde, institutionsbesøg og virksomhedsbesøg pålagt af byrådet eller udvalg. Deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje pålagt af byrådet eller udvalg. Der ydes skattefri befordringsgodtgørelse for de første 60 gange, der køres fra hjem til samme arbejdsplads. Fra 61. mødedag skal der betales skat af befordringsgodtgørelsen. Godtgørelsen ydes fra sædvanlig bopæl og til mødestedet. (Se punktet Transportudgifter ) Befolkningsprognose En befolkningsprognose viser antallet af indbyggere i kommunen og den forventede fremtidige udvikling. Antal indbyggere har blandt andet betydning for skattegrundlaget samt behovet for daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Befolkningstallet har også betydning for størrelsen af det bloktilskud, Aabenraa Kommune modtager fra staten. Beredskab Beredskabet Brand og Redning er en afdeling under Kultur, Miljø & Erhverv, der blandt andet løser opgaver som at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljøet. Ved alle typer ulykker og katastrofer sikrer og leder beredskabet den nødvendige indsats, herunder også ved krigs- og terrorhandlinger, evakuering og ekstraordinære vejrligssituationer. Beredskabskommission 10

11 Byrådet skal nedsætte en beredskabskommission. Borgmesteren er formand, politidirektøren er medlem, og de resterende medlemmer er valgt af byrådet. Beskæftigelsesråd (Se punktet Det Lokale Beskæftigelsesråd ) Beslutningsdygtighed Byrådet, økonomiudvalg og de stående udvalg er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger foretages ved stemmeflerhed, hvis ikke lovgivningen foreskriver andet. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Beslutningsforslag (Se punktet Initiativret ) Beslutningsprotokol Der føres en beslutningsprotokol for hvert møde i byråd, økonomiudvalg eller stående udvalg. Protokollen bliver læst op og underskrevet af medlemmerne efter mødet. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange at få sin afvigende mening kort noteret i beslutningsprotokollen. Der kan ikke tilføjes yderligere til protokollen, efter den er underskrevet. (Se punktet Afvigende mening ) Besøg på institutioner Byrådsmedlemmer har ret til at aflægge kommunens institutioner besøg. Medlemmerne må dog ikke komme uanmeldt, men skal aftale det med den respektive udvalgsformand eller direktør for området. Borger.dk er den digitale indgang til det offentlige Danmark (kommuner, regioner og stat), hvor borgere kan finde information og vejledning om alt fra barsel og boligstøtte til pension og pas. Der er også mulighed for digital selvbetjening, for eksempel kan man melde flytning, søge boligstøtte og foretage tilmelding til daginstitutioner. Borgerservicecentre Borgerservicecentrene, som er en del af forvaltningen Jobcenter og Borgerservice, er placeret i Aabenraa og Bov. Borgerservice rådgiver og besvarer spørgsmål fra borgerne og vejleder blandt andet også i det offentliges selvbetjeningsløsninger, herunder også SKAT. Borgerservice løser også opgaver for politiet vedr. pas og kørekort. Brugerfinansierede områder De brugerfinansierede områder omfatter kloak, vand og renovation mv., der styres efter hvile i-sig-selv-princippet. Det betyder, at der ikke må tilføjes bevillinger eller oparbejdes et overskud. Budgetseminar Der afvikles årligt et to-dages budgetseminar, som normalt ligger i august/september måned, og en række budgettemadrøftelser for byrådet. Tidsplan og indhold fastlægges af Økonomiudvalget. Der afvikles ligeledes et én-dags minibudgetseminar, som normalt ligger i marts/april måned. Budgetvedtagelsen Budgettet skal behandles to gange (1. og 2. behandling) i byrådet med mindst tre ugers mellemrum og vedtages senest 15. oktober i året forud for budgetåret. Bygningsforbedringsudvalg Bygningsforbedringsudvalget yder støtte til udvendig istandsættelse af fredede og bevaringsværdige ejerboliger og andelsboliger. 11

12 Byråd (antal medlemmer) Antallet af byrådsmedlemmer i kommuner med over indbyggere skal være mindst 19 og højst 31. I de sønderjyske kommuner skal der være 31 medlemmer for at fremme det tyske mindretals repræsentation. Byrådsmøder Der afholdes ca. ét byrådsmøde om måneden, dog ikke i juli. Udvalgsformændene fremlægger sager, der er blevet behandlet i de stående udvalg. Borgmesteren fremlægger sager, der ikke er blevet behandlet i de stående udvalg. Alle kan overvære den åbne del af mødet, enten fysisk eller digitalt via hvor mødet bliver transmitteret direkte. Byrådsmøderne kan endvidere ses via app en Kommune TV til iphone eller Android, der kan hentes på kommunens hjemmeside under Politik eller på Dagen efter byrådsmødet bliver optagelsen lagt på og Kommune TV app en. Her vil møderne være opdelt i dagsordenspunkter, så man kan gå direkte til behandlingen af den eller de sager, der har interesse. Det er muligt at se møder fra det seneste år. Efter byrådsmødet er der spisning i kantinen for byrådets medlemmer og direktionen. Byrådssekretariatet Alle medlemmer kan få hjælp og vejledning i Byrådssekretariatet til de spørgsmål og opgaver, som har tilknytning til byrådsarbejdet. Kontakt sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen på tlf , mail eller borgmestersekretær Jenny Grundahl på tlf , mail Byvåben Aabenraa Byvåben må kun bruges af Aabenraa Kommune. Børnetillæg Byrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år har ret til et børnetillæg. Der ydes kun ét vederlag, uanset om der bor flere børn under 10 år i hjemmet. Tillægget ophører med udgangen af den måned, hvor det yngste barn fylder 10 år, eller hvor betingelserne for at modtage tillægget bortfalder. Vederlaget, som er skattepligtig indkomst, kræver ikke, at byrådsmedlemmet kan dokumentere konkrete udgifter til pasning af barnet/børnene. Børn og Skole Børn og Skole er en af kommunens fire forvaltninger og består af: Sekretariat, PPR, Dagtilbud, Skole og Undervisning samt Børn og Familie. (Se Politisk og administrativ organisering på under Politik.) C COK COK er et landsdækkende Center for Offentlig Kompetenceudvikling og ejet af KL. COK tilbyder kurser, foredrag m.v. for politikere og embedsmænd. Byrådsmedlemmer kan abonnere på tjenester fra COK på Center for Hjælpemidler og Kommunikation Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) er et ekspertisecenter for borgere med funktionsnedsættelse på tale-, høre-, syns- og mobilitetsområdet. CHK er forankret i Aabenraa Kommune og fungerer i det sønderjyske område efter aftale mellem kommunerne Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa. 12

13 D Daginstitutionsbestyrelser Forældre med børn i en kommunal dagpleje eller daginstitution har ret til at få oprettet en forældrebestyrelse i den enkelte institution. Dagsordener Der publiceres dagsordener til alle politiske møder senest fire hverdage før et møde. Dagsordenen er formandens udkast og skal godkendes på mødet. Du kan finde dagsordenerne på din ipad via edagsorden eller via din PC på adressen: https://web.edagsorden.dk. En sag skal tages af dagsordenen, hvis et flertal anmoder om det. Både formanden og medlemmerne kan ved mødets begyndelse foreslå nye punkter til dagsordenen, men protesterer blot ét medlem, kan der ikke optages nye sager til afgørelse, medmindre sagerne ikke kan vente til et senere møde, eller det er åbenbart, at der umiddelbart kan tages stilling til sagen. I forbindelse med godkendelse af dagsordenen besluttes det, om der er sager, der skal flyttes fra den åbne dagsorden til den lukkede eller omvendt. Delegation Delegation betyder, at kompetencen gives til en underordnet. Når der i en lov står, at byrådet træffer afgørelse, betyder det som udgangspunkt blot, at opgaven skal løses i kommunalt regi. Byrådet skal ikke nødvendigvis selv træffe beslutning. Afgørelserne kan delegeres til et stående udvalg eller til administrationen. Byrådet kan også bestemme, at borgmesteren kan afgøre sager på kommunens vegne (delegation til borgmesteren). Udvalg, som har fået delegeret opgaver fra byrådet, kan delegere dem til administrationen. (Se punktet Kompetenceplaner ) Delegeretmøde/Topmøde Delegeretmødet er KL s øverste myndighed, hvor delegerede byrådsmedlemmer én gang årligt mødes til politiske drøftelser om kommunale anliggender. Demografi Demografi betyder befolkningsbeskrivelse. I beskrivelsen indgår befolkningens størrelse, sammensætning af køn, alder, ægteskabelig stilling og fordeling på et geografisk område. Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) skal overvåge resultater og effekter af jobcenterets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan man kan forbedre den kommunale og statslige indsats i jobcenteret. Det Sønderjyske Koordinationsudvalg Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har til formål at drøfte sager af fælles sønderjysk interesse. Udvalget tager udgangspunkt i den sønderjyske sammenhængskraft og det historiske interessefællesskab. Direktion Direktionen består af fem medlemmer: - Niels Johannesen Kommunaldirektør - Tom Ahmt Vicekommunaldirektør med ansvar for Jobcenter og Borgerservice samt Staben - Jakob Kyndal Direktør for Sundhed og Omsorg - Chriss Mailandt-Poulsen - Direktør for Børn og Skole - Stig Werner Isaksen Direktør for Kultur, Miljø og Erhverv 13

14 Diæter (Se punktet Vederlag ) Dueslag Hvert byrådsmedlem har et dueslag på rådhuset, hvor al post placeres. Det er byrådsmedlemmets eget ansvar jævnligt at afhente sin post i dueslaget. Dueslaget er placeret i Post og Skanning over for kantinen. E Efterretningssager Efterretningssager på en dagsorden, er sager, hvor der ikke kan træffes beslutninger. Der er udelukkende tale om en underretning om andre myndigheders afgørelse. Der kan ikke føres bemærkninger til protokollen. Ekspropriation Byrådet kan i visse situationer ekspropriere. Dvs. at borgeren får frataget ejendomsretten til fast ejendom. Formålet kan f.eks. være at frigøre jord til anlæg af en vej eller til realisering af en lokalplan. Ejeren får fuld erstatning ved ekspropriation. En ekspropriationskommission behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, der foretages. Ekstraordinære møder Borgmesteren kan indkalde til ekstraordinære byrådsmøder, når en sag haster så meget, at det ikke kan vente til næste ordinære møde. Borgmesteren skal indkalde til ekstraordinært byrådsmøde, når mindst en tredjedel af medlemmerne kræver det. Borgmesteren fastsætter tid og sted. Elektroniske dagsordener Alle dagsordener inkl. bilag er tilgængelige på medlemmernes ipad fire dage før mødet. Herudover lægges alle dagsordener og beslutningsprotokoller på Erhvervsudvikling (Se punktet Vækstsekretariatet ) Erhvervenes Hus (EHAA) Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er en selvejende institution stiftet af Aabenraa Erhvervsforening. EHAA s formål er at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsmæssig og befolkningsmæssig vækst i Aabenraa Kommune. EHAA er finansieret via driftstilskud fra Aabenraa Erhvervsforening og Aabenraa Kommune. Erstatningsansvar Byrådsmedlemmer kan gøres erstatningsansvarlige, hvis de med vilje eller ved simpel uagtsomhed træffer afgørelser, der strider mod f.eks. love og planer og resulterer i, at kommunen lider et økonomisk tab. (Se punktet Statsforvaltningen ) F Facebook Byrådsmedlemmer med egen Facebook-profil kan benytte Aabenraa Kommunes Facebook-side på samme vilkår som alle andre borgere. Siden bliver drevet af Byrådssekretariatet. Byrådsse- 14

15 kretariatet svarer ikke på eventuelle borgerspørgsmål om politiske holdninger og videreformidler heller ikke politiske spørgsmål til byrådspolitikerne. Byrådspolitikerne kan bl.a. bruge kommunens Facebook-side til at følge med i og deltage i borgerdialogen. Faktisk forvaltningsvirksomhed En kommune har to typer opgaver. Den første opgave er myndighedsopgaven. Den anden er faktisk forvaltningsvirksomhed, altså den rent fysiske aktivitet, der skal til for at producere ydelser til borgerne, fx at bygge en vej, drive et ældrecenter eller passe børn i en vuggestue. (Se punktet Myndighedsopgave ) Fleksjob Et fleksjob betyder, at medarbejdere/personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen, kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet med et job på særlige vilkår. Et fleksjob kan oprettes på alle arbejdsområder. Virksomhederne modtager tilskud, når de ansætter en fleksjobber. Folkeoplysning Godkendte foreninger fra det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde kan søge om medlemsog materialetilskud, leder- og instruktøruddannelse samt lokaletilskud. Foreninger fra den folkeoplysende voksenundervisning kan søge om tilskud til lærer- og lederløn samt lokaletilskud. Hertil kommer anvisning af ledige kommunale lokaler, der stilles gratis til rådighed for de folkeoplysende foreninger. Folketingets Ombudsmand Alle borgere kan klage til Folketingets Ombudsmand over en kommunal afgørelse, handling eller undladelse. Hvis der er en administrativ klagemulighed, skal denne være udnyttet, før der klages til Ombudsmanden. Ombudsmanden har ret til at foretage inspektioner i offentlige institutioner. Fonde En fond er en selvstændig juridisk enhed, hvis forhold er fastlagt i en vedtægt/en fundats. En fond skal have et bestemt formål. Herudover skal fonden have sin egen formue og en selvstændig ledelse. En lang række institutioner er organiseret som fonde, f.eks. Folkehjem, museer, selvejende institutioner på det sociale område, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter. Formandsbeslutning Borgmesteren kan på byrådets vegne afgøre visse sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren skal på førstkommende ordinære byrådsmøde orientere byrådet om sine beslutninger. Bevillinger kan borgmesteren dog ikke give, uanset hvor hastende eller utvivlsomme sager er. Borgmesteren kan i stedet indkalde til ekstraordinært byrådsmøde med kort varsel. Udvalgsformænd kan på det enkelte udvalgs vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forinden om afgørelse af sager, som ikke tåler opsættelse. Formandskontoret Formandskontoret, som ligger ved siden af borgmesterkontoret, er til rådighed for politikerne. Formandskontoret kan benyttes til møder efter aftale med Byrådssekretariatet, borgmestersekretær Jenny Grundahl, tlf eller mail Dagens aviser ligger til gennemsyn på kontoret. 15

16 (Se punktet Forplejning ) Formænd for stående udvalg Formændene for de stående udvalg er valgt for hele byrådsperioden. Forplejning Der er forplejning ved udvalgsmøder. Efter byrådsmøder er der spisning i kantinen for byrådsmedlemmer og direktion. Afbud meddeles Byrådssekretariatet på tlf eller mail Der ydes forplejning til gruppemøder. Forretningsorden Forretningsordenen fastlægger blandt andet retningslinjerne for afvikling af møder, dagsordener, afstemninger, udarbejdelse af protokol mv. Udvalgene har ikke en forretningsorden, men kan vedtage en sådan. Forsikring af byrådsmedlemmer Medlemmerne er omfattet af følgende forsikringer: - en kollektiv ulykkesforsikring - en ansvarsforsikring for byrådsmedlemmers bestyrelsesarbejde (selvrisiko kr ) - kommunens årsrejseforsikring, der omfatter rejser i tjenstligt ærinde uden for landets grænser. (Se punktet Rejseforsikring ) Fortrolige papirer Fortrolige papirer kan afleveres til de enkelte udvalgssekretærer, som sørger for makulering. Forvaltninger Kommunens administration er organiseret med en stab og fire forvaltninger: Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Jobcenter og Borgerservice Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Børn og Skole Direktør Chriss Mailandt-Poulsen Sundhed og Omsorg Direktør Jakob Kyndal Kultur, Miljø & Erhverv Direktør Stig Werner Isaksen. Se Politisk og administrativ organisering på under Politik. Forvaltningslov Loven indeholder en række generelle regler, der giver borgerne forskellige rettigheder og beføjelser i forbindelse med forvaltningens behandling af en sag, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse. Det er blandt andet regler om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt. Fotokopiering Hvert byrådsmedlem får stillet en printer til rådighed i hele byrådsperioden. Fravær fra byråds- og udvalgsmøder Fraværsgrunde fra byråds- og udvalgsmøder er: 16

17 - helbredsbetinget fravær - varetagelse af andet offentligt hverv - ansættelsesforhold - ferie - graviditets-, barsel- og adoptionsorlov. Fravær fra civilt arbejde Både private og offentlige ansatte har ret til fravær fra arbejdet for at passe byrådsarbejdet. Retten til fravær fra arbejdet gælder både ved møder i byrådet, udvalgene og andre organer, som et medlem er valgt til af byrådet. Det gælder også ved deltagelse i kurser og seminarer, der har kommunal interesse. Retten til fravær gælder derimod ikke ved forberedelse, møder i partigruppen, besigtigelser og andre opgaver i forbindelse med hvervet. Fritagelse for hvervet som byrådsmedlem Et medlem skal efter anmodning fritages for hvervet som byrådsmedlem, hvis medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Byrådet træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse af andre grunde end de overnævnte skal imødekommes. Afslag kan påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet. (Se punktet Udtræden af byrådet ) Frivillighedsrådet Frivillighedsrådet er sparringspartner for det stående udvalg i forbindelse med uddeling af støtte til frivilligt socialt arbejde. Sundhed & Omsorg sekretariatsbetjener rådet. Fungerende borgmester Hvis borgmesteren er fraværende i en periode af mindst to måneders varighed, skal byrådet vælge en fungerende borgmester. G Grundsalgsudvalget Grundsalgsudvalget varetager opgaver vedr. forberedelse af salg af erhvervsgrunde og større boliggrunde, salg af kommunens ejendomme m.m. samt opkøb af jord og ejendomme til byudvikling m.m. H Handicapråd Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører handicappede. Handicaprådet har i alt 11 medlemmer og sekretariatsbetjenes af Sundhed og Omsorg. Hjælp fra forvaltningen Hvis et byrådsmedlem har spørgsmål, er medlemmet altid velkommen til at kontakte den forvaltning, spørgsmålet vedrører. Er medlemmet i tvivl om, hvortil spørgsmål skal rettes, kan medlemmet altid henvende sig til sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen, tlf Hoved MED-udvalget Hoved MED-udvalget (HMU) er det overordnede udvalg for samarbejdssystemet mellem medarbejdere og ledelsen i kommunen. MED-udvalg 17

18 Kommunen har et samarbejdssystem sammensat af leder- og medarbejderrepræsentanter. Systemet skal sikre medarbejderindflydelse og -bestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds-, teknologi- og arbejdsmiljøforhold. Huslejenævn Nævnet træffer afgørelse i sager (tvister), hvor lejer og udlejer er uenige om huslejespørgsmål, som kan opstå i privat boligbyggeri. Der skal nedsættes huslejenævn i alle kommuner. I Inhabilitet Der findes to former for inhabilitet: Den generelle og den specielle. Generel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem er udelukket fra poster, hvor vedkommende regelmæssigt vil havne i særlige interessekonflikter. Speciel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem ikke kan deltage ved behandlingen af en bestemt sag, fordi byrådsmedlemmet har en særlig interesse i eller tilknytning til den pågældende sag. Et byrådsmedlem er som udgangspunkt ikke inhabil ved behandling af sager vedr. selskaber, selvejende institutioner, fonde o.l., hvor byrådsmedlemmet er udpeget af byrådet til at sidde i bestyrelsen. Det skyldes, at byrådsmedlemmet netop repræsenterer byrådets interesser i bestyrelsen. Kommunalt ansatte byrådsmedlemmer er som udgangspunkt ikke inhabile, fordi en sag berører medlemmets eget ansættelsesområde eller arbejdsplads. Et medlem er kun inhabil, når sagen direkte berører ansættelsesforholdet som f.eks. løn, avancementsmuligheder eller nedlæggelse af stillingen. Det gælder også ved ansættelser/afskedigelser af nærmeste overordnede. Et medlem kan ikke selv beslutte at erklære sig inhabil, men skal underrette byrådet eller udvalget, hvorefter byrådet og udvalget træffer beslutningen. Er et byrådsmedlem inhabil, kan vedkommende ikke deltage i sagens behandling og skal forlade lokalet under behandlingen og afstemningen. Medlemmet kan dog deltage i afgørelsen om, hvorvidt han er inhabil. Ved inhabilitetsspørgsmål, kontakt sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen inden behandling af sagen. Initiativret Byrådsmedlemmer kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for byrådet og fremsætte forslag til beslutning herom. Byrådet kan dog afvise sagen fra dagsordenen, hvis sagen er identisk med en sag, som tidligere har været behandlet i byrådet, med mindre der foreligger nye oplysninger i sagen, eller der i øvrigt er sket ændringer i grundlaget for den tidligere behandling. Initiativretten er alene en ret for byrådsmedlemmer i relation til byrådet, dvs. der gælder ikke en tilsvarende ret for udvalgsmedlemmer i forhold til de udvalg, de er medlem af. Integrationsråd Kommunerne kan vælge at oprette et Integrationsråd. Integrationsrådet bliver hørt i sager, der vedrører indvandrere og deres hverdag. P.t. har Aabenraa Kommune ikke et integrationsråd. IT-hjælp IT-Helpdesk er en del af IT-afdelingen, og tilbyder teknisk support vedr. ipad, printere og telefoner til byrådsmedlemmer og ansatte. IT-Helpdesk har tlf IT-udstyr Byrådsmedlemmer får tilbudt følgende udstyr: ipad med tastatur, trådløs printer, etablering af eller tilskud til trådløs hjemmeopkobling og fri mobilabonnement. Borgmester, viceborgmester, 18

19 udvalgsformænd og evt. udvalgsnæstformænd får en telefon. Hjælp til udstyret fås ved IT- Helpdesk på tlf En arbejdsgiverbetalt telefon er skattepligtig, hvis man benytter telefonen til privat brug. Ønsker man ikke at benytte telefonen til privat brug, skal man udfylde en tro- og loveerklæring. Der er frit forbrug på data på ipad og telefon i Danmark. Derfor skal man, når man opholder sig i udlandet, slå dataroaming fra på ipad en og telefonen. Undtaget er forbrug ved rejser i medfør af arbejdet som byrådspolitiker. J Jobcenter og Borgerservice Jobcenter og Borgerservice er en af kommunens fire forvaltninger og består af: Sekretariat, Jobcenter og Borgerservice. K KKR De fem Kommunekontaktråd (KKR) er KL's regionale organisation. KKR er det politiske møde-, debat- og koordinationsforum, hvor kommunerne i de enkelte regioner kan drøfte og lægge fælles linjer i spørgsmål af regionalpolitisk karakter. KKU Kommunekontaktudvalget (KKU) er centrum for det politiske samarbejde, der foregår mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen. KL KL er en interesse- og medlemsorganisation for Danmarks 98 kommuner. KL varetager kommunernes fælles interesser, bistår de enkelte kommuner med rådgivning og serviceydelser samt sørger for aktuel og relevant information til kommunerne. Klagevejledning En skriftlig afgørelse truffet af en forvaltning, skal - i en sag, hvor afgørelsen går parten imod og hvor afgørelsen kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed - være ledsaget af en klagevejledning. KMD KMD er kommunens leverandør af en række it-systemer til kommunen. Systemerne anvendes på flere områder såsom social, skole, pension, arbejdsmarked, dagpenge og valg. KOMBIT KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab, der skal sikre, at der skabes konkurrence på det kommunale IT-marked. Kommunalfuldmagten Kommunalfuldmagten betyder, at kommuner i et vist omfang kan disponere økonomisk uden hjemmel i lovgivning. Kommunal selvstyrehavn Aabenraa Havn er en selvstændig virksomhed benævnt kommunal selvstyrehavn. Byrådet har udpeget en havnebestyrelse, der i samarbejde med havnens ledelse varetager den overordne- 19

20 de ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle anlæg inden for de økonomiske rammer og øvrige retningslinjer, som byrådet har fastsat. Kommuneplan Kommuneplanen er kommunens overordnede plan med et 12 års sigte. Planen revideres hvert fjerde år på baggrund af en kommuneplanstrategi, som udarbejdes midt i en planperiode. Planen handler om, hvor boliger, erhverv og servicefunktioner placeres i forhold til hinanden, og beskriver forhold som trafikbetjening, grønne områder, det åbne land mv. (Se punktet Planstrategi ) Kommunikation Borgmester og udvalgsformænd kan bruge kommunikationsteamet i Byrådssekretariatet til sparring om pressehåndtering. Kontakt skal gå via forvaltningsdirektøren. Kompetenceplaner En kompetenceplan er en oversigt over, hvem der har kompetence til at bevilge en ydelse, give et påbud, visitere til en ældrebolig osv. (Se punktet Delegation ) Konstituerende møde Inden et nyt byråd træder i funktion, afholdes et konstituerende møde i perioden mellem 1. og 15. december. Her vælges der borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd samt medlemmer til stående udvalg, råd, nævn og bestyrelser. Kontaktpersoner i forvaltningerne Staben, Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Jobcenter og Borgerservice, Sekretariatet Sekretariatschef Esben Krabbe Christiansen tlf tlf Sundhed og Omsorg, Ledelsessekretariatet Sekretariatsleder Tommy German Svendsen Børn og Skole, Sekretariatet Sekretariats- og projektmedarbejder Helle Lund Hallmann Kultur, Miljø og Erhverv, Vækst- og Udviklingssekretariatet Vækst- og udviklingschef Morten Fogh tlf tlf tlf Kontorartikler Toner til printer, kopipapir m.v. bestilles i Byrådssekretariatet, tlf Kredsråd for Syd- og Sønderjyllands Politikreds Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål om kriminalitetsudvikling og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfund. Kultur, Miljø og Erhverv Kultur, Miljø og Erhverv er en af kommunens fire forvaltninger og består af tre afdelinger samt et sekretariat: Kultur, Plan og Fritid, Drift og Anlæg, Byg, Natur og Miljø samt Vækst- og Udviklingssekretariatet. Kurser, konferencer 20

21 Kurser udbydes blandt andet via Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK. Læs mere på hvor byrådsmedlemmerne kan abonnere på nyheder via mail. Deltagelse i kurser og konferencer skal godkendes af borgmesteren. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder skal formidle byrådets overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav inden for de enkelte serviceområder i kommunen. Køb og salg af fast ejendom Kommunen kan købe ejendomme, der skal anvendes til kommunale formål. Kommunen kan sælge sine faste ejendomme. Udgangspunktet er, at ejendommene skal i offentligt udbud og sælges til markedsprisen. (Se punktet Grundsalgsudvalget ) L LAG Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. LAG Aabenraa dækker hele Aabenraa kommune. Lokalplaner En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt geografisk område i kommunen. Lokalplanen kan bl.a. bestemme, hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m. samt materialevalg og udseende. Lokalplanen gælder fremtidige forhold. Den kan også ikke forhindre, at en nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den kan heller ikke forhindre, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte (forudsat det er lovlige forhold). Der skal laves lokalplan, før der kan gives tilladelse til større udstykninger, større byggerier og anlægsarbejder samt større nedrivninger, hvis disse påvirker omgivelserne i væsentlig grad. (Se punktet Planstrategi ) Lukkede sager Følgende sager skal, medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse, behandles for lukkede døre: - Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. - Sager om køb og salg af fast ejendom. - Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. - Behandling af sager, hvori indgår fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten. - Sager vedr. enkeltpersoners private forhold - Sager vedr. virksomheders interne og økonomiske forhold - Sager, hvor information til eller godkendelse af ansøger/instans skal ske inden offentliggørelse - Sager, der indeholder interne forvaltningsredegørelser (Se punktet Offentlighedens adgang til møder ) M Midlertidig flytning (Se punktet Udtræden af byrådet ) Mindretalsbeskyttelse 21

22 Standsningsret: Et udvalgsmedlem kan forhindre, at en afgørelse i udvalget føres ud i livet, før byrådet har taget stilling. Dette kan ske ved at indbringe sagen for byrådet. Det gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget. (Se punktet Standsningsret ) Afvigende mening: Et medlem, der har stemt imod en beslutning på enten et udvalgsmøde eller et byrådsmøde, har ret til at få sin afvigende mening noteret i beslutningsprotokollen. Hvis afgørelsen/indstillingen skal fremsendes til byrådet, andre udvalg eller myndigheder, kan medlemmet, som har fået sin afvigende mening noteret i protokollen, forlange, at den afvigende mening medsendes. (Se punktet Afvigende mening ) Myndighedsopgaver Myndighedsopgaver vedrører først og fremmest den del af forvaltningen, der består i at regulere de enkelte borgeres retsforhold, typisk i form af forbud, påbud, tilladelser og afgørelser om ydelser. (Se punktet Faktisk forvaltningsvirksomhed ) Mødelokaler Mødelokaler, på nær Formandskontoret, bookes gennem forvaltningerne. (Se punktet Formandskontoret ) Mødepligt Byrådsmedlemmer har pligt til at deltage i byrådsmøder og møder i de udvalg, som de er medlemmer af. Der findes særlige fraværsregler. (Se punktet Fraværsgrunde ) Mødeplan Mødeplan for alle udvalg kan ses på Møder Bortset fra borgmesteren, har byrådsmedlemmer ikke ret til at overvære møder i udvalg, de ikke er medlemmer af. Økonomiudvalget kan dog tillade byrådsmedlemmer, som ikke er medlemmer af udvalget, at overvære Økonomiudvalgets afsluttende møde om budgettet. N Nøgler, interne (Se punktet Adgangskort/ID til administrationsbygningerne ) Nøgletal Nøgletal er tal, der er særligt anvendelige til beskrivelse af serviceniveauer, udvikling, økonomi, enhedspriser m.v. Nøgletal anvendes til at sammenligne på tværs af f.eks. kommuner, områder internt i kommunen og over tid. O Offentlighedens adgang til møder - Byrådets møder er som udgangspunkt offentlige. - Udvalgsmøder er lukkede. - Hvem kan overvære lukkede møder? o Kommunalt ansatte o Andre personer af hensyn til sagens oplysning. Offentlighedsloven 22

23 Offentlighedsloven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Indeholder primært regler om notatpligt, og ret til aktindsigt for borgere, medier m.fl. Offentlig høring Når kommunen udarbejder kommuneplan og lokalplaner, skal planerne i offentlig høring. Efter offentlighedsperioden fremlægges det færdige forslag til politisk behandling og vedtagelse. Oplysningspligt - vederlag Oplysningspligten betyder, at alle byrådsmedlemmer, som efter valg eller forslag fra kommunen, KL eller KKR (Kommunekontaktrådet) udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag (honorar), der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelse af hvervet. (Se punktet Vederlag ) Opsættende virkning Når modtageren af en administrativ afgørelse klager over afgørelsen, kan dette i visse tilfælde føre til, at klagen tillægges opsættende virkning. Det betyder, at gennemførelsen af afgørelsen bliver sat i bero, indtil behandlingen af klagesagen er tilendebragt. Orienteringssager Orienteringssager på en dagsorden, er sager, hvor der ikke kan træffes beslutninger. Der er udelukkende tale om en orientering om et emne inden for udvalgets/byrådets eget kompetenceområde. Orlov Byrådsmedlemmer kan få orlov fra det politiske arbejde på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv (eksempelvis folketingsarbejde), forretninger, ferie eller lignende. (Se punktet Stedfortræder ) Overførselsindkomster Omfatter kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, offentlige pensioner, orlovsydelse, efterløn, stipendier og rentetilskud fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). P Partiskifte Hvis et medlem i løbet af byrådsperioden melder sig ud af sit parti, skal vedkommende ikke forlade sine poster. Forlader medlemmet senere byrådet, besættes posterne af den gruppe, der i sin tid udpegede medlemmet. Partshøring Hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at kommunen er i besiddelse af bestemte (egentlige og væsentlige) oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er til ugunst for den pågældende, kan der ikke træffes afgørelse i sagen. Afgørelsen kan først træffes, når vedkommende er gjort bekendt med oplysningerne og har haft mulighed for at komme med en udtalelse. Planstrategi Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde byrådets politiske strategi for kommunens udvikling og oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen. Post (Se punktet Dueslag ) 23

24 Pressemeddelelser Alle pressemeddelelser fra kommunen bliver automatisk sendt til byrådsmedlemmernes mailadresse. Man kan også få andre nyheder fra forvaltningerne sendt direkte til sin mailadresse. Det kræver, at man tilmelder sig via RSS-ikonet i øverste venstre hjørne på (Se punktet Abonnement ) Printer (Se punktet IT-udstyr) Procedureforslag Et procedureforslag handler om sagens behandling, f.eks. om udsættelse af sagen med henblik på bedre belysning af en sag. Fremsættes et procedureforslag under behandling af en sag, skal procedureforslaget sættes til afstemning med det samme. Protokol Alle beslutninger truffet under byrådsmøder og udvalgsmøder indføres i en protokol, som læses op og underskrives af alle tilstedeværende medlemmer efter mødet. (Se punktet Beslutningsprotokol ) Påbud Et påbud er en afgørelsessag, hvor byrådet/udvalgene i henhold til en lov kan påbyde en borger eller en virksomhed at udføre en bestemt handling. R Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig er en såkaldt "euroregion", en samarbejdsorganisation med to eller flere europæiske grænseregioner. Region Sønderjylland-Schleswig består på tysk side af Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og på dansk side af Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner samt Region Syddanmark. Region Sønderjylland- Schleswig er forankret i Aabenraa Kommune. Rejseforsikring Der er tegnet en rejseforsikring for byrådets medlemmer, der dækker udlandsrejser i kommunalt regi. På rejserne skal der medbringes et rejsekort, som udleveres ved henvendelse tlf Rygning Der er rygeforbud i offentlige bygninger. Råd, nævn og kommissioner Oversigt kan findes på under punktet Politik. Rådhuset Forvaltningerne i kommunen er spredt over flere adresser. På rådhuset på Skelbækvej 2 i Aabenraa holder følgende forvaltninger til: Kultur, Miljø og Erhverv, Sundhed og Omsorg, Borgerservice og Staben. Børn og Skole holder til på det gamle rådhus i Tinglev, Tinglev Midt 2 og på Kallemosen 20 i Aabenraa. Jobcenteret holder også til på Kallemosen 20. S Sagsindsigt Byrådsmedlemmer har som led i varetagelsen af byrådsarbejdet ret til at gennemse eksisterende sagsmateriale, der foreligger i endelig form i forvaltningerne. Medlemmerne har således ikke krav på, at der bliver fremskaffet eller lavet nyt materiale. 24

25 Anmodning om sagsindsigt rettes til borgmesteren. Borgmesteren har kompetencen til at begrænse retten til indsigt. Borgmesterens afgørelse kan indbringes for byrådet. Det vurderes fra gang til gang, om de øvrige byrådsmedlemmer skal have orientering om den pågældende indsigt. Selvejende institutioner En selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed. Bestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for sine dispositioner. Kommunens aftaler med selvejende institutioner er reguleret ved en driftsoverenskomst. (Se punktet Fonde ) Seniorråd I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. I Aabenraa Kommune er Seniorrådet betegnelsen for det lovpligtige ældreråd. Seniorrådets formål er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Skolebestyrelser Der skal oprettes en skolebestyrelse ved hver folkeskole. Skolebestyrelsen afstikker retningslinjer for og fører tilsyn med den enkelte skoles virksomhed inden for de rammer, der er fastsat af byrådet. Bestyrelsen godkender budget og undervisningsmidler, fastsætter ordensregler og har kompetence til at fastsætte principper for hele skolens virksomhed. Spørgetid Enhver borger eller grundejer i kommunen kan stille spørgsmål til byrådet efter byrådets behandling af den sidste sag for åbne døre. Spørgetiden bortfalder i en periode på tre måneder før et kommunalvalg og en måned efter. Standsningsret Et medlem af et udvalg kan indbringe en sag for byrådet og dermed forhindre, at en afgørelse i udvalget føres ud i livet, før byrådet har taget stilling. (Se punktet Mindretalsbeskyttelse) Statsforvaltningen/Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder lovgivningen. Det kan f.eks. være styrelsesloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Der er ikke tale om en almindelig klageinstans, men om en tilsynsmyndighed, der selv beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en sag. Både borgere og byrådsmedlemmer kan klage til Statsforvaltningen, hvis de mener, at kommunen/byrådet handler ulovligt. Stedfortræder Når et byrådsmedlem er forhindret i at passe sit byrådsarbejde i en periode på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i byrådet. Til et enkelt byrådsmøde: Hvis et byrådsmedlem pga. sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, kan byrådsmedlemmerne fra samme parti kræve, at stedfortræderen deltager i mødet. På det konstituerende møde samt ved 2. behandling af budgettet har byrådsmedlemmerne fra samme parti en udvidet adgang til at kræve, at stedfortræderen deltager i mødet uanset fraværsgrunden. Til behandling af en enkelt sag på byrådets dagsorden: 25

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere