Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur"

Transkript

1 Nr. 3 - December 2010 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm

2 Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN Tryk Als Offset 6440 Augustenborg Strømstæren udsendes l DOF s medlemmer i Storstrøm og abonnenter Årsabonnement: kr. 80,- Løssalg: kr. 30,- Priserne er incl. porto. Indhold i dette nummer Indhold Side Fra Lokalbestyrelsen 3 Nyt fugletårn i Kalø Grå 4 Tranetur l Stralsund 6 Offentlig høring om vand- og naturplaner 10 Hedelærkeloka teter 14 Hyggelig juleafslutning på Avnø 15 Lossen i det sydlige Sverige 16 Vil du med l Sverige 16 Layout: Erik Olsen Redak on Lokalbestyrelsen Strømstærens adresse og ansvarshavende redaktør v/ Michael Thelander Løjto evej Nakskov E ertryk lladt med tydelig kildeangivelse Nr Deadline Udkommer 1 1. feb. marts 2 1. aug. september 3 1. nov. december Turudvalget orienterer 17 Har du lyst l at blive punk æller? 17 Knaranden stjæler føden fra Blishønen 18 Damklire ved Kostræde enge 19 Tak fra PR-gruppen 19 Ture og Møder 20 Stortrappetur l Berlin 1.april. - 3.april Ørnens Dag søndag d. 20. februar 2011 Forsiden Spurvehøg. - Foto:Svend Frederiksen Snespurv 26 Adressesiden 26 2 STRØMSTÆREN NR

3 Fra Lokalbestyrelsen Indkaldelse l generalforsamling i DOF Storstrøm lørdag d. 26. februar 2011 kl på Avnø Naturcenter Flyvervej 40, 4750 Lundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalafdelingens virke 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab l godkendelse 4. Fremlæggelse af budget l godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Valg af medlemmer l DOF`s repræsentantskab (i ulige år) 8. Forslag fra medlemmerne 9. Eventuelt Forslag skal fremsæ es skri ligt og begrundet overfor bestyrelsen senest 3 uger før mødets a oldelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på lokalafdelingens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen: På valg er Jens Dithmarsen, Lars W. Christoffersen, Lis Hansen, Lars Munk og Finn Jensen. Lokalafdelingens kasserer Jens Dithmarsen genops ller ikke, mens de fire sidstnævnte genops ller l valg. Repræsentantskab: Lars W. Christoffersen og René Christensen genops ller. DOF Storstrøms generalforsamling a oldes i 2011 for første gang på Avnø Naturcenter, dels fordi at Medborgerhuset i Vordingborg lukkes pr. 1/ og dels at der fra medlemmer har været et ønske om at a olde generalforsamlingen på en anden måde. Før a oldelsen af generalforsamlingen lørdag d. 26/2 vil der kl fra Avnø Naturcenter være guidet tur på Avnø, hvor bl.a. det nye fugleskjul vil blive besøgt. E er turen bydes der på kaffe, te, øl, vand og blødt brød. Tilføjelse. Nekrologen om Nils Aarsø i Strømstæren var skrevet af Freddy Jørgensen. STRØMSTÆREN NR

4 Af Ulla Brandt - Foto: Asbjørn Jensen Nyt fugletårn i Kalø Grå Ulykken skete i 1966, hvor en kreds af lokale lodsejere henvendte sig l Sakskøbing Sukkerfabriks ledelse, vedrørende de lavtliggende engarealer, ca. 70 ha. ved Kalø Grå. Man havde et forslag l og et ønske om, at få kørt opgravet bassinjord fra bassinerne ved fabrikken ud l opfyldning af de lavtliggende og o e oversvømmede enge, for senere at kunne anvende arealerne l landbrugsjord. Tidligere havde der endda været planer om at bygge en dæmning over Kalø Vig, med henblik på at tørlægge vigen. De e blev da heldigvis kun ved planerne. I 1968 blev der bygget en rørledning fra sukkefabrikken ud l Kalø Grå, hvori smudsvandet blev ledt direkte ud på engene. E er et par roekampagner (sæsoner) klagede fiskerne i området over at alt liv i Kalø Vig var dødt, pga. fourening og iltsvind. Derfor blev der lavet tre bassiner som smudsvandet skulle løbe igennem, inden det blev ledt ud i vigen. Sådan fungerede det ind l i 1984 hvor en ny lov forbød opfyldning og ændring af kystnære engarealer. De e betød de sidste 30 ha. eng som endnu ikke var inddraget, ikke kunne indgå i opfyldningsplanerne. Sukkerfabrikken slu ede produk onen af sukker umiddelbart e er kampagnen i Området lå here er urørt hen, men e er opfordring fra DOF købte Aage V. Jensens fonde arealet på ca. 50 ha i Idag er området naturgenopre et, tre af slambassinerne er ændret l en større sø hvori der er en lille ø, påtænkt yngleplads for specielt terner, hæ emåger og vadefugle, og dæmningerne er ernet eller blevet betydeligt lavere. Hele området bliver afgræsset af får, geder og køer. Planen er, at der skal laves en s, der gør at man kan gå l tårnet uden at genere fuglene i søen. Tanken er, at s en skal ligge nedenfor det dige, hvorpå s en ligger nu. I vigen nord for reservatet er der et rig gt godt vadehav. Her er o e store flokke af fouragerende og rastende fugle. Disse ses rig g godt fra den nordlige s. Det er muligt at køre ud l vandet langs hegnet. 4 STRØMSTÆREN NR

5 Kalø Grå Tårnet der er sat op er et rig gt flot tårn. Flot håndværk. Alle vinduer kan åbnes, dvs. der også er læ, hvis det blæser. Der er fin udsigt både over søerne og de våde enge, men også over vadehavet og farvandet mod Askø. Der er to håndkikkerter i tårnet, men det kan godt anbefales at medbringe et teleskop. Kalø Grå er en del af henholdsvis et Ramsar-område, EF-Fuglebesky telsesområde og EF- Habitatsområde. Her er ind l videre set og registreret 187 arter af fugle, af de mere sjældne kan nævnes: Dværggås, damklire, sorthovedet måge, hvidvinget terne og markpiber. Sådan finder du Kalø Grå: Mellem Sakskøbing og Guldborg køres mod Kalø ad Kaløvej, ved 2. vej på venstre hånd drejes mod Kalø og kort e er drejes l højre ad Kalø Grå vej. For enden af den fortsæ es af grusvejen. Ved hegnet er der mulighed for parkering, så man kan gå op l tårnet eller man kan dreje mod højre og kommer ud l kysten. Eller: Mellem Sakskøbing Havn og Guldborgvej køres ad Møllevej. Når den er slut drejes l venstre ad Killerupvej. Videre ad 1. vej på højre hånd, Degnealle, og så l venstre ad Skovbyvej. Følg den l enden og fortsæt ad lidt grusvej. Her er parkering. E er en kort gåtur er du ved tårnet. ( På Skovbyvej er der et skilt på venstre hånd med fugleresevat, det er Fladet der bestemt også er et besøg værd). Oplysningerne om sukkerfabrikken er fundet i Lokalhistorisk arkiv i Sakskøbing, i forskergruppen Støvmidernes bøger om Sakskøbing Sukkerfabrik. STRØMSTÆREN NR

6 Tranetur l Stralsund Af Renè Christensen - Foto: Finn Jensen E er opsamling torsdag i Rønnede, Stensved og Nykøbing F., stak 33 turdeltagere og 2 turledere næsen mod Gedser, hvor vi skulle nå færgen kl Forventningerne var høje, og allerede i Gedser kom der et forvarsel om, at turen ville blive god. Masser af småfugle trak ud over Østersøen mod Mecklenburg, og fra færgen observerede vi over trækkende Grønsisken, vi så dem på tæt hold, og oppefra, så man rig gt kunne studere vingebånd og andre flugtkendetegn. (Samme dag trak næsten ud ved Gedser). Sejlturen bød også på en del Bogfinke, Hvid Vipstjert og andre småfugle. De tålmodige fik allerede ved indsejlingen l Rostock et godt forvarsel, da der blev set 1 Havørn og 1 Sølvhejre på den lille ø, der ligger l bagbords. Vel ankommen l Rostock kørte vi mod første stop på turen, tranefoderpladsen ved Günzer See. Her kunne ca traner ses på under 100 m s afstand. I baggrunden sås flokke af hjejler og viber i flyveopvisninger. Günzer See, som kan rumme alle de i Mecklenburg forekommende ænder i rimelige mængder, var fuldstændig tom, kun 1 Knopsvane var i syne. Inden vi kørte mod hotellet i Stralsund, tog vi et smut omkring Zarrenzin, som ligger smukt med udsigt over øer og Østersøen, og blev ikke skuffede, da vi her så 3 sølvhejrer, 1 Rovterne, 1 Bynkefugl (hvilket er noget sent), 6 sortstrubede bynkefugle, 5-10 skægmejser, 6 havørne og blisgæs. Fredagen lbragte vi ved Anklam, ca. 100 km øst for Stralsund. Her ligger et stort inddiget område, Anklammer Moor, som i forbindelse med en orkan, havde et digebrud, med deraf følgende oversvømmelse. Man beslu ede at lade vand være vand, og i dag har man et meget stort og fuglerigt område med store mænger ænder og gæs. I området ses året rundt også mange rovfugle og sølvhejrer, af sidste art er det ikke usædvanligt at se over 50 fugle, og på meget gode dage ses over 100 fugle. Først prøvede vi at komme ind i området via Kamp, der ligger mod nord, hvilket var umuligt, da en af broerne derud ikke kunne bære en bus på 18 T. Undervejs så vi dog fra bussen 5000 blisgæs og nogle skægmejser. 6 STRØMSTÆREN NR

7 tranetur l Stralsund Vi kørte mod Rosenhagen (Anklammer Moor), hvor vi gik en 2,5 km lang tur på diget mod Bugewitz. Desværre var der noget fugletomt, men vi så dog 6 Rødhovede ænder, mindst 10 skægmejser, 4 havørne, hvoraf den ene dog voldte lidt problemer, da det første indtryk af den pegede i retning af en mulig Skrigeørn, som kan ses i området. E erhånden som vi kom tæ ere på den siddende ørn, blev den bestemt l en Havørn, formodentlig en han, hvilket blev bekræ et da den le ede. En Sortspæ e lod sig også høre i den e erhånden udgåede og væltede skov. Vi så kun 1 Sølvhejre, og grunden l det pauvre resultat, var ifølge nogle tyske ornitologer, den hårde vinter, hvor mange af de overvintrende sølvhejrer desværre døde. Here er var det d l frokost ved kirken i landsbyen Bugewitz, hvor vi fint hørte en kaldende Kor ået Træløber, i øvrigt turens eneste. E er frokosten kørte vi l Galenbecker See, som er endnu et naturgenopretningprojekt, hvor der kan være op l traner og ligeså mange gæs, primært blisgæs. Området ligger ca. 25 km. SV for Bugewitz. Ingen af os turledere havde været i området før, hvilket desværre kom l at præge besøget. Rundt om søen er der opført 5 fugletårne, og på markerne mod vest raster traner og gæs. Det nordligste tårn ved Fleethof fandt vi nemt, og så mange ænder, bl.a. over taffelænder, 1 Havørn og 1 Stenpikker. Here er kørte vi mod Heinrichswalde, hvor der er tre fugletårne, men fandt ikke et eneste, selvom vi spurgte nogle af de lokale beboere. Dog så vi under e ersøgningen 1 Fiskeørn og mindst traner og ligeså mange blisgæs, der så ud l at lande ude i majsmarkerne i området øst for Galenbecker See. Da vi jo ikke fandt fugletårnene, prøvede vi at finde tranerne og gæssene, hvilket viste sig ligeså umuligt, og e er 1 mes søgning beslu ede vi at køre mod Stralsund med uforre et sag. Problemet var, at størstedelen af områdets majsmarker endnu ikke var høstet, hvilket var 14 dage senere end normalt. Undervejs hjem så vi under kaffepause ved en lille sø en enkelt Grønspæ e passere forbi foran bussen. STRØMSTÆREN NR

8 tranetur l Stralsund Lørdag skulle vi se tranerne flyve l overnatning, men inden de e fantas ske skue, besøgte vi et par fugleområder mellem Stralsund og Greifswald. Første stop var Wampen, hvor Wampener Rief ligger, et sted hvor der ses mange ænder, vadefugle og terner, bl.a. Rovterne. Farvandet ud for Wampener Rief kan også huse flere tusinde dværgmåger, og mange nordiske lappedykkere i oktober, vi så dem desværre ikke, men lokaliteten skuffede ikke. Vi så f.eks. over 500 Alm. Ryle, 1 Dværgryle, 1-2 Krumnæbbet Ryle, over 20 Lille Kobbersneppe og over 50 Strandhjejle Næste stop var Karrendorfer Wiesen, et strandengsområde, der minder om Nyord, og er kendt for at kunne huse over 100 rovterner i august måned, ligeledes mange gæs og vadefugle, samt næsten al d både Havørn og Vandrefalk. De to sidste arter var da også repræsenteret med hhv. 3 og 1 eksemplarer, hvor vandrefalken var særdeles samarbejdsvillig, da den sad frit fremme under hele besøget. Havørnene fik bl.a. over blisgæs på vingerne under et par flyveopvisninger. Karrendorfer Wiesen bød også på mindst 10 Skægmejse, 8 Dværgryle, 1 Hvidklire, 6 Stor Præstekrave, 2 Islandsk Ryle, og som opvarmning kom 90 traner, der fløj mod vest. Også her sås alle fugle godt. Inden vi skulle se de overna ende traner, nåede vi et stop ved Gristow Wiek, en bugt der ligger umiddelbart vest for Karrendorfer Wiesen. Området kan huse flere tusind andefugle, f.eks. Havlit, Bjergand og Hvinand. Vi så over 50 Hvinand, mindst 5 bjergænder, 3 havørne, 8 STRØMSTÆREN NR

9 tranetur l Stralsund samt 1 Vandrefalk, i horisonten en flok på ravne, here er gik turen mod Gross Mohrdorf. Vi ville have kørt l Bisdorf, l fugletårnet, hvorfra man kan se tranerne flyve l overnatning, men desværre var der buskørsel forbudt ad den lille vej ud l fugletårnet, hvorfor vi s llede os på en lille landevej mellem Bisdorf og Hohendorf, hvilket viste sig at være ok. Herfra kunne vi, e er vores eget skøn, se mindst traner flyve l overnatning, i en flot, men kold solnedgang. Det skal dog også nævnes, at der ifølge den officielle optælling var mindst traner. Søndag skulle vi jo så desværre hjem, og hjemturen startede op over Darss og Zingst, med et par stop under vejs. Vi kørte forbi Günzer See, hvor vi fra bussen så over trane gå og fouragere på de nærliggende marker, og i et træ så vi en Sølvhejre. Det første stop var ved Oie, der ligger umiddelbart syd for Zingst, et godt område for gæs, ænder og vadefugle, der var dog ingen vadere. Mange gæs og ænder så vi derimod, f.eks. over Knopsvane, over Pibeand, over Taffeland og 4 Rødhovedet And, 2 af hvert køn, og minsandten om der ikke også var 4 Havørn, 2 Vandrefalk og 4 Sølvhejre. Som et kuriosum sås 1 Sort Svane. Vi holdt frokost i Darsser Urwald, med e erfølgende kort gåtur i skoven, hvor vi bl.a. så 1 Sortspæ e og 1-2 Topmejse. Turens absolut sidste stop var ved Ahrenshoop, hvor en tur på stranden gav 19 indtrækkende musvåger, som formentlig har taget de km fra Gedser Odde, hvor der søndag trak ca. 100 musvåger, vi så også 6 Dværgmåge og 4-7 Sortstrubet Lom. På resten af turen mod færgen, så vi 3 Agerhøne passere motorvejen, og i havnen minsandten endnu en Havørn. Vi så på turen 104 arter, og udvalget gav et meget godt udpluk af de arter, man kan opleve på denne d af året i Mecklenburg. Der vil blive udarbejdet en mere præcis turbeskrivelse, som bliver lagt på DOF-storstrøms hjemmeside. STRØMSTÆREN NR

10 Offentlig høring om vand- og naturplaner Af: Michael Thelander Den 4. oktober 2010 startede den offentlige høring om vand- og naturplanerne og høringsperioden er på 6 måneder og slu er d. 6. april Som omtalt i dligere numre af Strømstæren er staten i gang med at udarbejde Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder. Natura 2000-planerne skal sikre, at de truede naturtyper og arter, som findes i de enkelte områder, opnår en guns g bevarings lstand og målsætningen er, at de udpegede naturtyper og arter på sigt opnår guns g bevaringsstatus. Der skal ops lles en langsigtet målsætning for hvert af de udpegede Natura 2000-områder. E er høringen har kommunerne et år l at udarbejde handleplaner og vedtage handleplanerne, der dog forinden vedtagelse skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Lokalbestyrelsen vil nu gennemgå det omfa ende høringsmateriale, og vil tage kontakt l bl.a. caretakere og Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, der kan bidrage med viden om deres område, men alle er velkommen l at hjælpe lokalafdelingen med høringssvarene. Læs planen for dit lokale Natura-2000 område og vurder om bevaringsmålsætningerne er fyldestgørende, behandler planerne de væsentligste trusler mod arterne og naturområderne i Natura 2000-området, og er det de vig gste ltag der prioriteres. Der kunne også forekomme bilag 1-arter i området, der ikke er med i udpegningsgrundlaget for området. (se nedenstående). Kontakt lokalbestyrelsen, hvis du vil bidrage med gode ideer l lokalafdelingens høringssvar. Læs meget mere om Natura 2000-områderne og Natura 2000-planerne på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside: Nedenstående ses de Natura 2000-områder i DOF Storstrøm med fugleinteresser og deres udpegningsarter, der kan være ynglefugle og trækfugle. De viste ynglefugle/trækfugle er de udpegningsarter, der skal opnås guns g bevaringsstatus for. Natura 2000-områderne er foreningsmængden af 2 eller flere EF-fuglebesky elses/efhabitatsområder. Område 161: Søer ved Bregentved og Gisselfeld EF-fuglebesky elsesområde 101 Søer ved Bregentved og Gisselfeld: Ynglefugle: Rørhøg Træk- og rasteforekomster: Grågås og Troldand Område 163: Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose EF-fuglebesky elsesområde 91 Holmegårds Mose og Porsmose: Ynglefugle: Rørhøg, Engsnarre, Mosehornugle. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane og Sædgås. 10 STRØMSTÆREN NR

11 vand- og naturplaner EF-fuglebesky elsesområde 93 Tystrup- Bavelse: Ynglefugle: Havørn, Engsnarre, Isfugl. Træk- og rasteforekomster: Kongeørn, Sædgås og Troldand Område 167: Skove ved Vemmeto e EF-Fuglebesky elsesområde 92 Skovene ved Vemmeto e: Ynglefugle: Rød Glente og Hvepsevåge Område 168: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund EF-fuglebesky elsesområde 84 Ulvsund, Grønsund og Farø ord: Ynglefugle: Havterne, Fjordterne. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Troldand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger og Blishøne. Sangsvane er udpegningsart i flere af DOF Storstrøms EF-fuglebesky elsesområder. Fot: Asbjørn Jensen EF-fuglebesky elsesområde 89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor: Ynglefugle: Havørn, Rørhøg, Ple et Rørvagtel, Klyde, Brushane, Spli erne, Fjordterne, Havterne og Dværgterne. Træk- og rasteforekomster: Pibesvane, Sangsvane, Knopsvane, Grågås, Bramgås, STRØMSTÆREN NR

12 vand- og naturplaner Vandrefalk, Hjejle, Pibeand, Spidsand, Skeand, Troldand, Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger og Blishøne. Område 169: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde EF-fuglebesky elsesområde 81 Karrebæk, Dybsø og Avnø orde: Ynglefugle: Havørn, Klyde, Fjordterne, Havterne, Dværgterne og Rødrygget Tornskade. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Sædgås, Grågås, Spidsand, Skeand, Troldand, Lille Skallesluger og Blishøne. Område 171: Klinteskoven og Klinteskoven Kalkgrund EF-fuglebesky elsesområde 90 Klinteskoven: Ynglefugle: Hvepsevåge, Vandrefalk, Rødrygget Tornskade og Høgesanger. Område 173: Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog- Rødsand. EF-fuglebesky elsesområde 82 Bøtø Nor: Ynglefugle: Rørhøg, Engsnarre, Ple et Rørvagtel og Trane. Træk- og rasteforekomster: Trane, Bramgås, Sædgås og Grågås Rørhøg er udpegningsart i flere af DOF Storstrøms EF-fuglebesky elsesområder. Foto: Asbjørn Jensen 12 STRØMSTÆREN NR

13 vand- og naturplaner EF-fuglebesky elsesområde 83 Hyllekrog- Rødsand: Ynglefugle: Rørdrum, Havørn, Rørhøg, Klyde, Spli erne, Fjordterne, Havterne, Dværgterne og Mosehornugle. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Sædgås, Mørkbuget Knortegås, Hvinand, Lille Skallesluger og Blishøne. EF-fuglebesky elsesområde 85 Smålandshavet nord for Lolland: Ynglefugle: Rørhøg, Klyde, Fjordterne, Havterne og Dværgterne. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Grågås, Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger og Blishøne. EF-fuglebesky elsesområde 86 Guldborgsund: Ynglefugle: Havørn, Rørhøg. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Troldand, Taffeland, Hvinand, Stor Skallesluger. Område 177: Maribosøerne EF-fuglebesky elsesområde 87 Maribosøerne: Ynglefugle: Rørdrum, Havørn, Hvepsevåge, Rørhøg, Trane og Fjordterne. Træk- og rasteforekomster: Grågås, Skeand, Troldand, Taffeland og Lille Skallesluger. Område 179: Nakskov Fjord EF-fuglebesky elsesområde 88 Nakskov Fjord og Inder ord: Ynglefugle: Rørhøg, Klyde, Engryle, Spli erne, Fjordterne, Havterne og Dværgterne. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Sædgås, Troldand, Toppet Skallesluger og Blishøne. Andre Natura 2000-områder beliggende i DOF Storstrøms lokalområde er: Område 170: Kirkegrund Område 172: Lekkende Dyrehave Område 174: Maltrup Skov Område 175: Horreby Lyng og Listrup Lyng Område 176: Krenkerup Haveskov Område 178: Halsted Kloster og Dyrehave Område 180: Stege Nor Område 181: Oreby Skov Område 183: Busemarke Mose og Råby Sø I disse Natura 2000-områder indgår der ikke fuglearter i udpegningsgrundlaget, og er derfor kun udpeget som habitatsområde, men her kan alligevel i nogle af områderne forekomme bilag 1-arter. STRØMSTÆREN NR

14 Hedelærkelokatiteter Myrup er grusgravenes by. Her har så længe jeg kan huske været grusgrave flere steder, nogle store, andre mindre. I øjeblikket er her to i dri, og en er renoveret og fungerer nu som Myrup Fiskesø. Men også omegnen har grusgrave bl.a. Re estrup renoverede grusgrav og ligeså grusgraven i Mogenstrup, også renoveret. Det er i øvrigt samme person, der har kørt maskinen, der har skabt bakker og overdrev, og det er især bakkerne med de store sten, der vidner om det. Og i Re estrup beny er Hedelærken o e den store sten. Det var i øvrigt i Re estrup på en DOFtur for ca. 15 år siden, jeg første gang så Hedelærken. Den gang stod der stadig sorteringsmaskiner, men de var ikke i brug mere. Nogle a ener senere kørte jeg derud, sa e mig på en sten, og hørte for første gang Hedelærkens sang. Siden den dag har Hedelærken været min fugl, og når den synger, bliver jeg helt høj. Og det er også i Re estrup, at den yngler, og man kan være heldig at se ungerne sidde på hegnet. I det hele taget er hegnet, der indrammer flere beplantninger derude, et yndet sted at sidde for både Hedelærke og Rødrygget Tornskade. Men beplantningen er nogle steder ved at være ret høj, og så må man lede e er Hedelærken i de områder, der er mere overdrevsag ge. Foto: Finn Jensen I cykelafstand på under 20 minu er herfra, hvor jeg bor, var der i år 6 lokaliteter, hvor jeg hørte og så Hedelærke. Om det er ungerne fra Re estrup, der er fly et ud, ved jeg ikke, men det virker sandsynligt. 14 STRØMSTÆREN NR

15 Et par af stederne er det ret små arealer (ca. 100 x 50 m), hvor der har været gravet grus, men nu ligger bare hen, blot med valmuer, kamille og lidt pileurt som vegeta on, at Hedelærken er observeret. I Mogenstrup renoverede grusgrav er der enkelte steder med sparsom vegeta on, vegeta on, hvor den kan ses. Og her i e eråret er der ryddet en del grantræer. Her vil jeg i foråret se e er om den skulle komme. Men ellers kan jeg jo kun opfordre fuglekiggerne i Mogenstrup l at gå en tur derud, og ly e l sangen. O e kan man kun høre Hedelærken, idet den er så højt oppe, at den er svær at få øje på. I en fuglebog læste jeg, at Hedelærken er ret sky. Det er den absolut ikke i Re estrup. Hvis den sidder i toppen af en lille fyr i indhegningen, kan man i roligt tempo passere den på knap 10 meters afstand. Her Foto: Finn Jensen kommer dagligt hundelu ere, og det har den åbenbart også vænnet sig l. Så har I nedlagte grusgrave i jeres nærhed, var det måske en ide at e ersøge Hedelærken der i det kommende forår, og held og lykke med det. Lisbeth i Myrup Hyggelig juleafslutning på Avnø I det dejligste vinterlandskab travede ca. 30 fuglekiggere en dejlig tur rundt på Avnø. Man skulle tro, at fuglene var forberedt på vores komme, idet vi fik nogle fantas ske fugleoplevelser. Havørn i lu en og knejsende på toppen af skærene, vandrefalk fouragerende på en sten ud for fugleskjulet, tårnfalke musende over landskabet, i tusindvis af bramgæs såvel fouragerende som flyvende. Endvidere mange arter ænder og en del vadefugle bl.a. storspove og kobbersneppe. I det nye flo e fugleskjul blev der serveret en lille en l at varme os på. Alle var enige om, at det er et dejligt fugleskjul med plads l alle. Da klokken nærmede sig 13 sa e vi kursen hjemad l julefrokosten. Vi fik en dejlig julefrokost med alt hvad der l hører. Underholdningen stod Benny, Arne og Freddy for. Stor tak l de fire friske piger, der har knoklet for at vi alle kunne hygge os. Je e og Kaj Sommer STRØMSTÆREN NR

16 I vinterferien i februar 2010 var vi taget en tur l Sverige, nærmere bestemt 30 km. syd for Vaxjö. På en vandretur gennem de svenske skove i en ½ meter sne og 5 graders frost, og det eneste forårstegn er spæ ernes trommesignaler, ja, så kan man jo gå her og drømme om, at det igen bliver forår, og sneen vil være forsvundet, det vil være plusgrader, og man vil kunne høre dobbeltbekkasinen bræge over engen, skovsneppen vil passere gnæggende over på sin faste a enrute, traneparret vil være ankommet og man vil høre rørdrummen pauke fra sivene. I na es lheden vil man høre storlommens klagen fra søen, herligt at se frem l - men så får vi alligevel den helt store oplevelse, som ikke vil være så mange forundt - ca. 100 meter foran os står - ja først tænker man en ræv, men den er for lys og alt for stor, og kikkerten kommer for øjet, og hvad ser vi - en LOS. Helt tydeligt ses de forlængede hårduske i ørerne og den afstumpede hale. Lodjuren som den kaldes på svensk. Den ser os desværre ret hur gt og fortrækker ind i tæt nåleskov igen. Vi når ikke at få fotoapparatet frem, men må nøjes med nethinden og med at fotografere sporene i sneen som bevismateriale. E erfølgende kontakter vi Länstyrelsen i Kronoberg for at få bekræ et, at man virkelig kan møde et sådant ka edyr så langt nede i Sverige. Og det er ganske vist, det kan herfra bekræ es, at lossen har fået fæste syd for Jönköping inden for de sidste 5 år, og at der dligere er observeret los på eller i nærheden af samme lokalitet. Så god fornøjelse med en tur l Sverige. Bente og Niels. Lossen i det sydlige Sverige Vil du med l Sverige sidst i maj 2011 og se naturen vågne? Vi forsøger at lave en 1 dagstur af 2 årsager: a. Ørneturen sidste weekend i februar falder for tæt på Stortrappeturen, derfor springer vi over i b. Vi vil gerne prøve noget nyt. Man skal være morgen-m/k, da vi vil forsøge at være fremme ca. ved solopgang!!!! Har du lyst?? Nærmere vil følge i næste nummer af Bladsmu en/strømstæren! Turudvalget 16 STRØMSTÆREN NR

17 Turudvalget orienterer Turudvalget planlægger følgende ture: 2011: 3 dages Stortrappetur l Berlin april -se omtalen andetsteds i bladet. 1 dags tur l det sydlige Sverige sidst i maj se omtalen andetsteds i bladet. 1 dags trækfugletur l Falsterbo i begyndelsen af oktober. 2012: 1 dags Ørnetur l Skåne. 4 dages tur l Øland maj. 1 dags tur l Langeland i september. Turudvalget/Holger Jensen Punk ælling har som formål at indsamle data om danske fuglebestande. Disse oplysninger bliver brugt i forbindelse med besky else af Danmarks fugle og natur, samt videnskabeligt. Alle er meget velkommen l at være med, også selvom du ikke synes du er superdyg g. Det drejer sig nemlig om, at du skriver de fugle op, du ser på en rute på udvalgte punkter, som du selv planlægger. Når du så har gået denne rute flere år i træk, vil der danne sig et billede af om der er flere/færre end sidst du var der. Det er fak sk en lidt anderledes måde at se på fugle, fak sk en rig g god måde, idet man står på hvert punkt i 5 min. og iag ager og ly er. Meget o e kommer der noget uventet, måske fordi man har god d l at både ly e og se. Der findes både vintertælling og ynglefugletælling, men man kan nøjes med at tælle en af dem. Vintertællingen skal foregå mellem d. 20 dec. og d. 20 jan. Ynglefugletællingen skal foregå mellem d. 1. maj og d. 15 juni. Hvis du er interesseret kan du få flere oplysninger samt materiale om og l tællingen hos undertegnede. Jeg vil også gerne hjælpe dig med at få planlagt en rute. Telefonnr. på adresselisten. Ulla Brandt Har du lyst l at blive punk æller? STRØMSTÆREN NR

18 Knaranden stjæler føden fra Blishønen Af: Michael Thelander - Foto: Birger Tørnblad Kleptoparasi sme hos Knarand Kleptoparasi sme kan hos fuglene bedst defineres som, en art der stjæler føden fra artsfæller eller en anden art. I fugleverdenen er der flere eksempler på kleptoparasi sme: bl.a. hos svømmeænderne er det kendt at pibeand kleptoparasiterer på blishøne og knopsvane. Blishøne dykker e er planteføde og pibeanden stjæler noget af planteføden, som blishønen har hentet under vandet, mens pibeanden ligger omkring knopsvanerne for at få del i den føde knopsvanerne plukker bl.a. ved at vende enden i vejret eller når de hvirvler plantedele op, når de stamper med fødderne i vandet. I Skarvkolonierne får bl.a. sølvmågerne også gavn af de fisk som er beregnet l skarvens unger, og kjoverne forfølger måger og terner for at få dem l at slippe deres by e. De seneste par år har Benny Steinmejer og Birger Tørnblad bemærket fænomenet i henholdsvis grusgravene ved St. Musse og Nakskov Inder ord. Her er det knaranden der stjæler føden fra blishønen. Blishønen dykker e er planteføde og når den kommer op l overfladen ligger der en knar-and, eller o e et par omkring blishønen for at stjæle en del af planterne, så man næsten kan tale om at hver blishøne har sit eget par. Den ellers meget aggressive blishøne bruger ikke energi på at jage knarænderne væk, men finder sig i at knarænderne stjæler noget af føden, som blishønen har hentet op fra bunden. Fænomenet kan I Nakskov Inder ord kun opleves i et af bassinerne, der ligger langs Løbet. Vandet i bassinet har en god sigtedybde, så der findes masser af planteføde i bassinet. I 18 STRØMSTÆREN NR e eråret 2009 var der kun få knarænder i bassinet, mens der i 2010 blev set op l 30 Knarænder, så her er der flere knarænder, der har fundet ud af fidusen. I grusgravene ved St. Musse (det er i grusgravene vest for landevejen fænomenet er registreret) blev der i e eråret 2010 registreret lidt over 100 knarænder, så hvis alle knarænder her får dækket deres fødebehov i en del af året ved at stjæle føde fra blishøns, er der mange blishøns der skal arbejde ekstra for at dække både knarændernes og deres egen energibehov.

19 Af: Jan Ravnborg, Svinø Damklire ved Kostræde enge Caretakergruppen for Karrebæk, Dybsø og Avnø orde havde tælledag søndag den 3/ Lisbeth O. Petersen tæller området fra Kostræde l Dybsø og jeg har været med hende nogle gange. Jeg var på Fyn i weekenden og kom ikke af sted så dligt, at jeg kunne være med fra starten, så Lisbeth begyndte vores tur alene, og jeg stødte l senere. Der var pænt med fugle denne dag, selvom vejret var lidt grumset. Jeg fik selvfølgelig en opdatering af hvad Lisbeth havde talt inden jeg nåede frem og var ret misundelig på de 21 sortklirer ved Kostræde enge. Resten af turen rundt gik helt almindeligt, så der var stadig lidt lys lbage, da vi var færdige. Jeg ville derfor lige se de der sortklirer, og vi kørte derfor lbage l Kostræde enge igen. Nu var der kun 5-6 sortklirer lbage og de gik noget længere ude, ca. 300 meter vil jeg tro, længere ude endnu var der lidt hvidklirer og rødben. Men mellem sortklirerne var der en lidt mindre grøn/gulbenet klire der var meget slank og elegant, og var lidt aggressiv overfor sortklirerne. Alle almindelige vadere kunne udelukkes, men var det virkelig en DAMKLIRE? Atypisk hvidklire eller gulbenet klire kunne det måske være!!! Lyset var dog dårligt og fuglen var i perioder væk bag nogle tagrør. Vi ringede e er Lars og håbede at han kunne sige god for den. Men lige inden Lars nåede frem var der lidt uro pga. en kajakjæger der selvfølge lige skulle ud på det dspunkt og da der blev ro igen var det ikke alle fuglene der kom lbage. En af hvidklirerne var lidt mindre og havde lidt kortere næb end de andre og tvivlen meldte sig, kunne jeg have taget fejl, var det bare den eller? Vi så desværre ikke denne hvidklire ved siden af en sortklire, så jeg kunne ikke helt drage sammenligning. Vi opgav og jeg slog det hen som en ubestemt. Næste dag, på vej hjem fra arbejde kørte jeg dog lige forbi igen, det kunne jo være og jo den var der, samme sted og samme dårlige lys!!! Jeg ringede l Lisbeth og hun lovede at kigge e er den næste morgen/formiddag. Heldigvis så Lisbeth den der, i bedre lys, men stadig langt væk. Dere er fandt vi den aldrig igen, og vi så heller ikke sortklirerne mere.. De næste dage kiggede jeg på mange billeder af damklire, hvidklire og endda gulbenet klire (hvilket dog hur gt kunne udelukkes), gamle notater fra Israel m.v. og kunne, med en vis grad af e erbestemmelse, notere min tredie damklire i DK. En kedelig måde at se en så spændende fugl på, men heldigvis en dejlig bekræ else på at der kan ske noget spændende lige uden for døren! Tak fra PR-gruppen PR-gruppen e erlyste i Strømstæren 2/2010 udstoppede fugle og dyr l brug ved vore hvervningsarrangementer. PR-gruppen er nu i besiddelse af 12 udstoppede fugle rov- og andefugle, sang- og kragefugle, som er skænket af Eva Pedersen, Lis og Hans Henrik Petersen og Møn Dyrehospital. Mange tak. n STRØMSTÆREN NR

20 Ture og Møder Torsdagsmøder i Nykøbing F. Mødested: Den grå bygning, bagindgangen, 1. sal på Østre Skole, Fromsgade, Nykøbing F. kl Torsdag 6/1 kl Torsdag 3/2 kl Torsdag 3/3 kl Tirsdagsmøder i Maribo Alle møder a oldes på biblioteket i Maribo, Østre Landevej 33, 4930 Maribo kl Ulla Brandt tlf.: Tirsdag d. 18/1 kl Ole Friis Larsen har været på Flores i Indonesien for at se på et DOF-projekt om besky else af en skov med mange endemiske og truede fugle. Et spændende projekt som han vil fortælle om denne a en. Tirsdag d. 15/2 kl Finn Jensen har sammensat en billedkollage fra året der gik. Billederne viser årets gang i Hesede Skov, både af fugle og naturen derude.. Tirsdag d. 15/3 kl Så er det d l af få e erset kikkerten. De e kommer Aage Kabbelgaard fra Naturbu kken og viser os hvordan man kan gøre. Mon ikke han også medbringer nogle andre spændende ng derinde fra? Tirsdag d. 26/4 kl Foråret er nu vendt lbage, og det er a er d l at komme ud og se nogle levende fugle. Lars finder en god lokalitet og er leder. Husk vi starter kl Mandagsmøder i Næstved. Mødested: Fri dscentret, H.C.Andersensvej 24, Parkering ved Fri dscentret, ikke ved Boligselskabet. Finn Jensen, , Anne-Marie K. Hansen, , Lisbeth Petersen, Mandag 24/1 kl Henrik Wejdling og Simona La Fata fra arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø, Fugleværnsfondens reservat ved Herlufmagle, holder et oplæg om reservatet. Lidt om områdets udvikling, om arbejdet i en arbejdsgruppe og om ringmærkning og fugleobs., alt krydret med fotos. Mandag 21/2 kl STRØMSTÆREN NR

21 Per Schiermacker-Hansen. Fortsæ else af sidste års a en med: Fugle i det mønske landskab. Lokaliteter, træk- og rastesteder. Udvikling og ændringer før og nu. Mandag 21/3 kl Ordet er frit. Kom med ønsker om, hvad vi skal se/høre i næste sæson. Tag billeder med, eller andet I vil vise os (Nye bøger, døde fugle etc.) Vi kan jo drø e det lidt 21/2 inden vi går hjem. Tirsdagsmøder i Allerslev. Mødested: Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2b, Allerslev, v/ Holger Jensen, Tirsdag 4/ kl Hans Lind og Frantz Korczak. Rejse l Nepal mellem templer og rismarker. Ture og møder Vi går via kirkegården ud l fugletårnet i Skoleengen og retur l kirken. Turleder: Leif Tureby, Ture Rådmandshaven /Næstved. Lørdag 8. jan. Kl Mødested: P-pladsen ved Næstved Rådhus i Rådmandshaven. Alt e er vejret kan vi gå i Rådmandshaven og obse Vandstær, Isfugl og andre småfugle. Får vi endnu en isvinter, kunne vi køre ud og se på svømmefugle og evt. rovfugle, hvor de nu samler sig i de isfri våger. Turlederen er selvfølgelig åben for andre forslag/input fra turdeltagerne. Kører vi ud i landet, prøver vi at lave samkørsel. Turleder: Bent Rung Nielsen, Tirsdag 8/2 kl Freddy Ehlers. Vådområdet Pantanal og vandfaldene Iquazu i Brasilien. Tirsdag 8/3 kl Søren Harding. Fugle i Øst-Tyrkiet. Torsdagsmøde i Haslev. Mødested: Haslev Bibliotek, lokale 2, Jernbanegade 62, Haslev, v/leif Tureby Torsdag 3/2 kl Henrik Wejdling: Natura 2000 en hyldest l artsmangfoldigheden i Haslev og omegn. Fuglestemmeture i Haslev, hver torsdag i april, maj og juni. Mødested: P-pladsen mellem kirken og biblioteket kl Avnø. Søndag 16. jan. kl Mødested: Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby. Tur rundt i området for at se de mange rastende vinterfugle bl.a. gæs, Havørn og Vandrefalk. Tag madpakken med for vi sæ er os ind i det nye fugleskjul ved skydevolden. Turleder: Finn Jensen, Ørnens Dag. Søndag 20. februar Se omtale andetsted i bladet Foto: Finn Jensen STRØMSTÆREN NR

22 Generalforsamling lørdag 26. februar kl på Avnø Naturcenter Se omtale andetsted i bladet Stortrappe- og spæ etur l Berlin d april Se omtale andetsted i bladet Feddet/Præstø. Søndag 13. marts kl Mødested: Fed Camping, p-pladsen. Husk p-afgi. Nye fuglekiggere er meget velkomne. På havet er det Havlit, Sortand, skalleslugere og lappedykkere, der ses e er. Over heden høres Sanglærke og måske er Stor Tornskade her også. Igennem skoven ly er vi e er korsnæb og mejser, og når vi spiser vor frokost i fugletårnet, ser vi sam dig e er Havørn, kærhøge og Vandrefalk. Husk vandtæt fodtøj. Turleder: Lars Christoffersen, Ture og møder Borreby Mose. Lørdag 19. marts Mødested: P-pladsen i Rådmandshaven, Næstved kl , samkørsel. Tilslutning i Borreby Mose lille p-plads nærmest godset kl Alt e er vinterens luner er der vadefugle, der tanker op inden turen går det sidste stykke mod nord. De fleste svømmeænder og rovfugle får vi at se, og måske viser der sig også en overraskelse. Husk varmt tøj og proviant. Varighed 4-6 mer. Turleder Bent Rung Nielsen, Øst-Møn, Møn Fyr m.m. Lørdag 16/4 kl Mødested: P-pladsen ved Møn Fyr for enden af Fyrvej via Hampelandsvej. Herfra går turen op langs Klinten l radaren, ned gennem skoven forbi Stengården l Karensby bakker. Retur via Bødkermosen og Klinten mod Fyret. Hvis det ser ud l træk i lu en af rovfugle, bliver vi lidt på Pla ormen ved Klinten. Ellers lbage l Fyret. Er der d kigger vi også lidt i Busene Have tæt ved Fyret. Vi bevæger os næsten hele den i halvåbent terræn, hvor vi let kan holde øje med både rovfugle, traner og trækkende småfugle, og langs kra ene raster der forhåbentlig også lidt småfugle som gransanger, gærdesanger, drosler, stenpikker, finker eller de første svaler er vi heldige så måske også ringdrossel, rødtoppet fuglekonge eller noget helt uventet. Der bliver en lille kaffepause et passende sted undervejs, så husk termoflasken. Turleder: Per Schiermacker-Hansen 22 Skeand. Foto: Asbjørn jensen STRØMSTÆREN NR

23 Ture og møder Jars Skov v/næstved. Søndag 15. maj kl Mødested: P-pladsen for enden af Jarsskovvej (sidevej l Vester Egesborgvej). Turen henvender sig især l nye fuglekiggere, øvede er også velkomne. Lær at inds lle din kikkert, og kom godt i gang med at se på fugle. På denne tur ser vi på udstyret, og hvad der er godt at have med ud i felten. Turen går gennem skov og eng, hvor alle stand- og trækfugle nu er på plads. Hilsen turleder Lars Christoffersen, Fjordterne. Foto Asbjørn Jensen STRØMSTÆREN NR

24 Stortrappetur l Berlin 1.april. - 3.april Turbeskrivelse: Dag 1. På vej l Berlin besøger vi Linum. Nord for byen er der gamle fiskedamme, hvor der både forår og e erår kan raste op mod traner blandt masser af gæs, ænder og vadefugle. Her er rig g gode muligheder for at se Havørn samt Hvid Stork, Rød og Sort Glente, og hvad der ellers er nået frem fra Afrika på det dspunkt. Dag 2. Vi har en hel dag l en fælles ekskursion l trapperne. Der er nu et par hundrede af de særprægede fugle lidt vest for Berlin. I starten af april kan man være heldig at se hannernes fantas ske parringsspil, når de vender vrangen ud på erdragten og ser ud l at forsvinde i et hvidt skumbad. Det skal vi prøve at opleve. Evt. bliver der mulighed for at shoppe sidst på e ermiddagen (hvor det er muligt en lørdag e ermiddag) på egen hånd. Berlin har f.eks. 60 par Duehøg og 5 ynglepar af Vandrefalk inden for bygrænsen. Husrødstjert er en af byens mest almindelige ynglefugle, som kan høres overalt, og på kirkegårdene er det som regel let at komme l at se småflokke af Gulirisk. Vi kommer også l at kigge e er fem arter spæ er: Sortspæ e, Grønspæ e samt Stor-, Mellem- og Lille Flagspæ e, som alle er almindelige arter i Berlins parker og skove. Dag 3. På hjemturen besøger vi også et par gode lokaliteter. Indkvartering: Vi bor på dobbeltværelser på Mercur Hotel Berlin City West, med swimmingpool. Hjemmesiden har adressen (find Berlin). Hotellet ligger i Charlo enburg. Prisen for turen er kr ,- ( llæg for enkeltværelse kr. 395,-). Beløbet dækker Klima- og Stortursgebyr, fuld pension fra morgen buffet og frokostbolle på udrejsedagen, slu ende med a ensmad incl. 1 øl eller vand på hjemrejsedagen. Husk evt. Euro, Visa-kort eller lignende. Prak ske oplysninger: Turen arrangeres af Ørslev Rejser som grupperejse og afvikles med 36 deltagere. Af hensyn l pladsreserva on på hotellet, er der bindende lmelding senest Depositum ca. kr. 830,- opkræves af Ørslev Rejser og betales direkte l dem senest 8 dage e er fakturadato. Opkrævning bliver fremsendt. Resten af rejsens pris betales senest 30 dage før afrejse, også l Ørslev Rejser. Husk at medbringe pas og gult og blåt sygesikringsbevis (det blå kan bes lles på interne et eller Borgerservice i din kommune). Hvis der opstår problemer f.eks. hjemtransport, er det din egen rejseforsikring, der skal dække disse udgi er. (kan evt. tegnes gennem Ørslev Rejser) Pås gning kan ske ved Rønnede P-plads på højre side før motorvejen i retning fra Næstved (Pplads ved toiletbygningen) kl. 7.00, Vordingborg sta on kl eller Nykøbing Sta on kl Vi forventer at være i Gedser den 3. april kl på hjemturen. Færgeafgang kl fra Rostock. På hjemturen serveres a ensmad på færgen incl. 1 drikkevare (1 øl eller vand). Turledere er Ole Friis Larsen og Rene Christensen. Gruppens kontaktperson l Ørslev Rejser er Holger Jensen telf , der er ansvarlig for at oplyse om Ørslev Rejsers almindelige regler for grupperejser, som gælder for denne tur. Tilmelding l Steen Herup tlf eller Modtagelse af lmelding via vil blive bekræ et. Vi er retur ved Nykøbing Sta on kl , Vordingborg Sta on ca og Rønnede P-plads ca STRØMSTÆREN NR

25 Ørnens Dag søndag d. 20. februar 2011 Åbent hus på Ørnens Dag d. 20/2 kl på Avnø Naturcenter. Caretakergruppen for Karrebæk, Dybsø og Avnø orde vil være l stede og fortælle om området. Rundt i terrænet vil medlemmer af gruppen stå med deres store kikkerter og fortælle om områdets fugle. I Naturcenteret deles der informa on ud om DOF og foreningens arbejde med fuglebesky else. På naturcenteret vil der også være små ak viteter som alle kan deltage i. Husk varmt tøj og varmt vandtæt fodtøj. Ørnens dag er arrangeret som et samarbejde mellem Avnø Naturcenter og DOF. Vel mødt på Avnø Naturcenter Flyvervej Lundby. Kontakt: Finn Jensen Ørnens Dag en vinter ak vitet på Hasselø syd for Nykøbing F. Søndag den 20. februar fra kl l Mødested: Den lille P. - plads på Hasseløvej, over for den gamle skole, nye udstykning, lige når man kører ind i eller ud af Hasselø by. Fra P. - pladsen og Naturs en er der udsyn l Flatø, Kalvø, Barholme, Kejlsø, Lilleø, renden ved Priorskov og Skejten ved Fuglsang. Vinter den er den bedste års d at se på store ørne. Fjorde og søer fryser l, og der hvor der opstår en våge, som giver adgang l fisk og vandfugle jager ørnene. DOF s Projekt Ørn, har denne dag lre elagt ture i hele Danmark for at invitere børn og voksne ud at se Europas største rovfugl. De Havørne, der befinder sig hos os i øjeblikket, er lokale ynglefugle og fugle fra Norge, Sverige og Nordtyskland. Der vil være flere turledere på stedet fra kl , så mød op når du har lyst. Vi vil på dagen lbyde småture ad naturs en, hvis vejret llader det. S en følger bredden langs Guldborgsund, og her vil der være mulighed for at se forskellige svømmeænder og dykænder, der er søgt ind l områder, hvor der er føde at hente. Oplev: Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Hvinand, Pibeand, flere tusind Troldænder og Blishøns, måske raster en Blå Kærhøg, Musvåge eller Fjeldvåge i området. Husk: Varm kaffe og lidt at spise. Medbring: en kikkert, måske en fuglebog. Turledere: Hans Lind og Benny Steinmejer, tlf.: Ørnens Dag søndag d. 20. februar kl Åbent Hus ved Maribo Søndersø ved Søgårde, Søholtvej 16, 4930 Maribo. Samme sted som de foregående år, vil der igen være lokale fuglekendere l stede, der vil fortælle om de store vingefang og besvare spørgsmål. Søndersø er et af de steder hvor der o e ses ørne hele året, og specielt om vinteren er det en rig g god lokalitet for rastende ørne. Vi har lånt p-plads og telt, så hvis vejret er med os er der lagt op l nogen fine oplevelser. Naturvejleder Uffe Nielsen åbner igen Naturskolen, der ligger Hestehavevej 8, 4930 Maribo. Derfra er også fin chance for at se ørne, samt mulighed for at få varmen. Alle er velkomne. Husk varmt tøj. Kontakt: Ulla Brandt tlf.: STRØMSTÆREN NR

26 Snespurv Fra DOF s hjemmeside Beskrivelse Snespurven er en anelse større end gråspurven. Herhjemme optræder den i træk den og som en ret almindelig vintergæst, sædvanligvis i mindre flokke. Når den sidder på jorden, kendes hannen på den hvide bug og det generelt lyse indtryk. Hunnen er mere gulbrun. I flugten ses et bredt hvidt vingefelt hos hannen og et smalt hvidt vingebånd hos hunnen. Begge køn har hvide hale er langs kanterne. I sommerdragten er hannen kridhvid med sort ryg og sorte vingespidser. Levested Snespurven yngler langs alle de ark ske kyster og er den spurvefugl, der yngler længst mod nord. Der er en stor ynglebestand i Grønland, men også i det nordlige Skandinavien, f.eks. Norge og Island. Snespurven yngler sædvanligvis i klippeterræn, o e tæt på isen. Den kan også yngle på klippeøer med store havfuglekolonier. I Europa overvintrer den bl.a. i Skotland, det sydlige Skandinavien, Holland, Tyskland og dele af Centraleuropa, f.eks. de ungarnske stepper. De nordøstgrønlandske fugle overvintrer på de sydrussiske stepper sammen med de sibiriske ynglefugle, mens den vestgrønlandske bestand overvintrer i Canada og det nordlige USA. Herhjemme træffes den især i Nord- og Vestjylland. Den er mest almindelig på strandenge og strandbredder, men kan også optræde på stubmarker inde i landet. Føde I yngleperioden lever snespurven af frø og insekter. Ungerne fodres udelukkende med insekter. Om vinteren tager den næsten udelukkende frø og andre plantedele, som den samler på jorden. Lokalbestyrelsen Adressesiden Formand Tlf: E-post: Michael Thelander, Løjto evej 175, 4900 Nakskov Kasserer Jens Dithmarsen, Garvervej 3, 4760 Vordingborg Ulla Brandt, Krårupvej 46, 4990 Sakskøbing Lars Christoffersen, Jarsskovvej 8, Vester Egesborg, 4700 Næstved Finn Jensen, Heibergsvænge 3, 4700 Næstved Lars Munk, Torresvej , Øster Ulslev. Ole Friis Larsen, Bibrostræde 11, 4900 Nakskov Lis Hansen, Tranevænget 19, 4760 Vordingborg Henrik Dahl, Ny Vordingborgvej 37, 4771 Kalvehave STRØMSTÆREN NR

27 Adressesiden DOF-Storstrøm hjemmesideadresse Webmaster: Jens Dithmarsen Lokalafdelingens bankkonto Jyske Bank Reg. nr konto nr Repræsentantskabsmedlemmer Michael Thelander, Lars Christoffersen, René Christensen Lolland-Falsterrapporten Renè Christensen Froensevej Eskilstrup Tlf.: Tur-koordinator Nord for Storstrømmen: Lisbeth Petersen Myrupvej 20 B 4700 Næstved Tlf Syd for Storstrømmen: Ulla Brandt Se adresse under Lokalbestyrelsen Ungdomsudvalg/pr udvalg Lars Christoffersen Frilu srådet Storstrøm Sven Jean Larsen Hestehavevej 6, Bursø 4930 Maribo Tlf Projekt Ilanddrevne Fugle Uffe B. Nielsen Nørremarksvej 2, 4930 Maribo Tlf DOFbase-koordinator Kurt Bonde Colbjørnsensvej Nykøbing F.v Tlf Revisor Jan Blichert Hansen Medlemsregistrering Michael Thelander Gedser Fuglesta on Gedser Fuglesta on Gedser Fyrvej Gedser Tlf.: on.dk on.dk Sta onsleder: Hans Lind Tlf Styregruppe: Jens Dithmarsen, Michael Thelander. Louis Hansen, Hans Lind, Brian Maar, Jesper Brinkmann og Rune Tjørnløv. Kommunekontaktperoner Næstved Kommune: Lars Christoffersen Faxe Kommune: Lis Hansen Vordingborg Kommune: Henrik Dahl Lolland Kommune: Ole Friis Larsen Guldborgsund Kommune: Lars Munk Caretakerkoordinator Lars Munk Punk ællingskoordinator Ulla Brandt: Tlf: Tegning: Leif Måhr STRØMSTÆREN NR

28 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Michael Thelander Løjto evej Nakskov ISSN Snespurv. Foto: Asbjørn Jensen.

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2011

Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Af Michael Thelander, formand Medlemsstatus og PR-udvalget Efter flere års medlemsfremgang i DOF Storstrøm er udviklingen nu vendt og medlemstallet faldt med ca. 35 i 2011,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Observationer i Naturparken 2014

Observationer i Naturparken 2014 SKET I 2014 Sammendrag af nyheder og arrangementer i 2014. Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark Observationer i Naturparken 2014 Send os oplysninger du vil have med i Observationer på data@naturpark-tystrupbavelse.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - December 2012 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2010 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - december 2008 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland

Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland Tekst og fotos af Dieter Maaszen Rastende Traner ved Zingst. Foto: Dieter Maaszen. I landsdelen Mecklenburg-Vorpommern mellem halvøen, Fischland, Darss, Zingst hen

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - December 2011 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Program November 2015 April 2016

Program November 2015 April 2016 Program November 2015 April 2016 "Formanden har ordet..." Kære naturven, du står nu med foreningens program for vintersæsonen i hånden. Og selv om det er vinter med ikke mange planter i naturen, så går

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Tekst og fotos: Preben Berg I år blev forårssæsonen startet blødt op den 27/2, som er den hidtil tidligste opstartsdato. Det var dog først fra den 1/3 med plus

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk Efterårets rovfugletræk En af de store årlige og spektakulære ornitologiske begivenheder er rovfuglenes efterårstræk, når tusindvis af våger, spurvehøge, kærhøge, glenter mm. på deres træk fra deres yngleområder

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2011 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Seden Strand er blandt Danmarks 7 vigtigste vådområder for fugle

Seden Strand er blandt Danmarks 7 vigtigste vådområder for fugle Seden Strand er blandt Danmarks 7 vigtigste vådområder for fugle Men fuglene herunder udpegningsarterne - har dårlige forhold(knopsvane, sangsvane og blishøne) Og fjordens mennesker kan ikke se fuglene

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Paludan Skov- og Naturkonsulenter v. Søren Paludan Fremsendt pr. mail:

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Paludan Skov- og Naturkonsulenter v. Søren Paludan Fremsendt pr. mail: Center for Miljø og Natur Team Miljø Paludan Skov- og Naturkonsulenter v. Søren Paludan Fremsendt pr. mail: soren@paludan.com Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere