Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur"

Transkript

1 Nr. 3 - December 2010 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm

2 Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN Tryk Als Offset 6440 Augustenborg Strømstæren udsendes l DOF s medlemmer i Storstrøm og abonnenter Årsabonnement: kr. 80,- Løssalg: kr. 30,- Priserne er incl. porto. Indhold i dette nummer Indhold Side Fra Lokalbestyrelsen 3 Nyt fugletårn i Kalø Grå 4 Tranetur l Stralsund 6 Offentlig høring om vand- og naturplaner 10 Hedelærkeloka teter 14 Hyggelig juleafslutning på Avnø 15 Lossen i det sydlige Sverige 16 Vil du med l Sverige 16 Layout: Erik Olsen Redak on Lokalbestyrelsen Strømstærens adresse og ansvarshavende redaktør v/ Michael Thelander Løjto evej Nakskov E ertryk lladt med tydelig kildeangivelse Nr Deadline Udkommer 1 1. feb. marts 2 1. aug. september 3 1. nov. december Turudvalget orienterer 17 Har du lyst l at blive punk æller? 17 Knaranden stjæler føden fra Blishønen 18 Damklire ved Kostræde enge 19 Tak fra PR-gruppen 19 Ture og Møder 20 Stortrappetur l Berlin 1.april. - 3.april Ørnens Dag søndag d. 20. februar 2011 Forsiden Spurvehøg. - Foto:Svend Frederiksen Snespurv 26 Adressesiden 26 2 STRØMSTÆREN NR

3 Fra Lokalbestyrelsen Indkaldelse l generalforsamling i DOF Storstrøm lørdag d. 26. februar 2011 kl på Avnø Naturcenter Flyvervej 40, 4750 Lundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalafdelingens virke 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab l godkendelse 4. Fremlæggelse af budget l godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Valg af medlemmer l DOF`s repræsentantskab (i ulige år) 8. Forslag fra medlemmerne 9. Eventuelt Forslag skal fremsæ es skri ligt og begrundet overfor bestyrelsen senest 3 uger før mødets a oldelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på lokalafdelingens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen: På valg er Jens Dithmarsen, Lars W. Christoffersen, Lis Hansen, Lars Munk og Finn Jensen. Lokalafdelingens kasserer Jens Dithmarsen genops ller ikke, mens de fire sidstnævnte genops ller l valg. Repræsentantskab: Lars W. Christoffersen og René Christensen genops ller. DOF Storstrøms generalforsamling a oldes i 2011 for første gang på Avnø Naturcenter, dels fordi at Medborgerhuset i Vordingborg lukkes pr. 1/ og dels at der fra medlemmer har været et ønske om at a olde generalforsamlingen på en anden måde. Før a oldelsen af generalforsamlingen lørdag d. 26/2 vil der kl fra Avnø Naturcenter være guidet tur på Avnø, hvor bl.a. det nye fugleskjul vil blive besøgt. E er turen bydes der på kaffe, te, øl, vand og blødt brød. Tilføjelse. Nekrologen om Nils Aarsø i Strømstæren var skrevet af Freddy Jørgensen. STRØMSTÆREN NR

4 Af Ulla Brandt - Foto: Asbjørn Jensen Nyt fugletårn i Kalø Grå Ulykken skete i 1966, hvor en kreds af lokale lodsejere henvendte sig l Sakskøbing Sukkerfabriks ledelse, vedrørende de lavtliggende engarealer, ca. 70 ha. ved Kalø Grå. Man havde et forslag l og et ønske om, at få kørt opgravet bassinjord fra bassinerne ved fabrikken ud l opfyldning af de lavtliggende og o e oversvømmede enge, for senere at kunne anvende arealerne l landbrugsjord. Tidligere havde der endda været planer om at bygge en dæmning over Kalø Vig, med henblik på at tørlægge vigen. De e blev da heldigvis kun ved planerne. I 1968 blev der bygget en rørledning fra sukkefabrikken ud l Kalø Grå, hvori smudsvandet blev ledt direkte ud på engene. E er et par roekampagner (sæsoner) klagede fiskerne i området over at alt liv i Kalø Vig var dødt, pga. fourening og iltsvind. Derfor blev der lavet tre bassiner som smudsvandet skulle løbe igennem, inden det blev ledt ud i vigen. Sådan fungerede det ind l i 1984 hvor en ny lov forbød opfyldning og ændring af kystnære engarealer. De e betød de sidste 30 ha. eng som endnu ikke var inddraget, ikke kunne indgå i opfyldningsplanerne. Sukkerfabrikken slu ede produk onen af sukker umiddelbart e er kampagnen i Området lå here er urørt hen, men e er opfordring fra DOF købte Aage V. Jensens fonde arealet på ca. 50 ha i Idag er området naturgenopre et, tre af slambassinerne er ændret l en større sø hvori der er en lille ø, påtænkt yngleplads for specielt terner, hæ emåger og vadefugle, og dæmningerne er ernet eller blevet betydeligt lavere. Hele området bliver afgræsset af får, geder og køer. Planen er, at der skal laves en s, der gør at man kan gå l tårnet uden at genere fuglene i søen. Tanken er, at s en skal ligge nedenfor det dige, hvorpå s en ligger nu. I vigen nord for reservatet er der et rig gt godt vadehav. Her er o e store flokke af fouragerende og rastende fugle. Disse ses rig g godt fra den nordlige s. Det er muligt at køre ud l vandet langs hegnet. 4 STRØMSTÆREN NR

5 Kalø Grå Tårnet der er sat op er et rig gt flot tårn. Flot håndværk. Alle vinduer kan åbnes, dvs. der også er læ, hvis det blæser. Der er fin udsigt både over søerne og de våde enge, men også over vadehavet og farvandet mod Askø. Der er to håndkikkerter i tårnet, men det kan godt anbefales at medbringe et teleskop. Kalø Grå er en del af henholdsvis et Ramsar-område, EF-Fuglebesky telsesområde og EF- Habitatsområde. Her er ind l videre set og registreret 187 arter af fugle, af de mere sjældne kan nævnes: Dværggås, damklire, sorthovedet måge, hvidvinget terne og markpiber. Sådan finder du Kalø Grå: Mellem Sakskøbing og Guldborg køres mod Kalø ad Kaløvej, ved 2. vej på venstre hånd drejes mod Kalø og kort e er drejes l højre ad Kalø Grå vej. For enden af den fortsæ es af grusvejen. Ved hegnet er der mulighed for parkering, så man kan gå op l tårnet eller man kan dreje mod højre og kommer ud l kysten. Eller: Mellem Sakskøbing Havn og Guldborgvej køres ad Møllevej. Når den er slut drejes l venstre ad Killerupvej. Videre ad 1. vej på højre hånd, Degnealle, og så l venstre ad Skovbyvej. Følg den l enden og fortsæt ad lidt grusvej. Her er parkering. E er en kort gåtur er du ved tårnet. ( På Skovbyvej er der et skilt på venstre hånd med fugleresevat, det er Fladet der bestemt også er et besøg værd). Oplysningerne om sukkerfabrikken er fundet i Lokalhistorisk arkiv i Sakskøbing, i forskergruppen Støvmidernes bøger om Sakskøbing Sukkerfabrik. STRØMSTÆREN NR

6 Tranetur l Stralsund Af Renè Christensen - Foto: Finn Jensen E er opsamling torsdag i Rønnede, Stensved og Nykøbing F., stak 33 turdeltagere og 2 turledere næsen mod Gedser, hvor vi skulle nå færgen kl Forventningerne var høje, og allerede i Gedser kom der et forvarsel om, at turen ville blive god. Masser af småfugle trak ud over Østersøen mod Mecklenburg, og fra færgen observerede vi over trækkende Grønsisken, vi så dem på tæt hold, og oppefra, så man rig gt kunne studere vingebånd og andre flugtkendetegn. (Samme dag trak næsten ud ved Gedser). Sejlturen bød også på en del Bogfinke, Hvid Vipstjert og andre småfugle. De tålmodige fik allerede ved indsejlingen l Rostock et godt forvarsel, da der blev set 1 Havørn og 1 Sølvhejre på den lille ø, der ligger l bagbords. Vel ankommen l Rostock kørte vi mod første stop på turen, tranefoderpladsen ved Günzer See. Her kunne ca traner ses på under 100 m s afstand. I baggrunden sås flokke af hjejler og viber i flyveopvisninger. Günzer See, som kan rumme alle de i Mecklenburg forekommende ænder i rimelige mængder, var fuldstændig tom, kun 1 Knopsvane var i syne. Inden vi kørte mod hotellet i Stralsund, tog vi et smut omkring Zarrenzin, som ligger smukt med udsigt over øer og Østersøen, og blev ikke skuffede, da vi her så 3 sølvhejrer, 1 Rovterne, 1 Bynkefugl (hvilket er noget sent), 6 sortstrubede bynkefugle, 5-10 skægmejser, 6 havørne og blisgæs. Fredagen lbragte vi ved Anklam, ca. 100 km øst for Stralsund. Her ligger et stort inddiget område, Anklammer Moor, som i forbindelse med en orkan, havde et digebrud, med deraf følgende oversvømmelse. Man beslu ede at lade vand være vand, og i dag har man et meget stort og fuglerigt område med store mænger ænder og gæs. I området ses året rundt også mange rovfugle og sølvhejrer, af sidste art er det ikke usædvanligt at se over 50 fugle, og på meget gode dage ses over 100 fugle. Først prøvede vi at komme ind i området via Kamp, der ligger mod nord, hvilket var umuligt, da en af broerne derud ikke kunne bære en bus på 18 T. Undervejs så vi dog fra bussen 5000 blisgæs og nogle skægmejser. 6 STRØMSTÆREN NR

7 tranetur l Stralsund Vi kørte mod Rosenhagen (Anklammer Moor), hvor vi gik en 2,5 km lang tur på diget mod Bugewitz. Desværre var der noget fugletomt, men vi så dog 6 Rødhovede ænder, mindst 10 skægmejser, 4 havørne, hvoraf den ene dog voldte lidt problemer, da det første indtryk af den pegede i retning af en mulig Skrigeørn, som kan ses i området. E erhånden som vi kom tæ ere på den siddende ørn, blev den bestemt l en Havørn, formodentlig en han, hvilket blev bekræ et da den le ede. En Sortspæ e lod sig også høre i den e erhånden udgåede og væltede skov. Vi så kun 1 Sølvhejre, og grunden l det pauvre resultat, var ifølge nogle tyske ornitologer, den hårde vinter, hvor mange af de overvintrende sølvhejrer desværre døde. Here er var det d l frokost ved kirken i landsbyen Bugewitz, hvor vi fint hørte en kaldende Kor ået Træløber, i øvrigt turens eneste. E er frokosten kørte vi l Galenbecker See, som er endnu et naturgenopretningprojekt, hvor der kan være op l traner og ligeså mange gæs, primært blisgæs. Området ligger ca. 25 km. SV for Bugewitz. Ingen af os turledere havde været i området før, hvilket desværre kom l at præge besøget. Rundt om søen er der opført 5 fugletårne, og på markerne mod vest raster traner og gæs. Det nordligste tårn ved Fleethof fandt vi nemt, og så mange ænder, bl.a. over taffelænder, 1 Havørn og 1 Stenpikker. Here er kørte vi mod Heinrichswalde, hvor der er tre fugletårne, men fandt ikke et eneste, selvom vi spurgte nogle af de lokale beboere. Dog så vi under e ersøgningen 1 Fiskeørn og mindst traner og ligeså mange blisgæs, der så ud l at lande ude i majsmarkerne i området øst for Galenbecker See. Da vi jo ikke fandt fugletårnene, prøvede vi at finde tranerne og gæssene, hvilket viste sig ligeså umuligt, og e er 1 mes søgning beslu ede vi at køre mod Stralsund med uforre et sag. Problemet var, at størstedelen af områdets majsmarker endnu ikke var høstet, hvilket var 14 dage senere end normalt. Undervejs hjem så vi under kaffepause ved en lille sø en enkelt Grønspæ e passere forbi foran bussen. STRØMSTÆREN NR

8 tranetur l Stralsund Lørdag skulle vi se tranerne flyve l overnatning, men inden de e fantas ske skue, besøgte vi et par fugleområder mellem Stralsund og Greifswald. Første stop var Wampen, hvor Wampener Rief ligger, et sted hvor der ses mange ænder, vadefugle og terner, bl.a. Rovterne. Farvandet ud for Wampener Rief kan også huse flere tusinde dværgmåger, og mange nordiske lappedykkere i oktober, vi så dem desværre ikke, men lokaliteten skuffede ikke. Vi så f.eks. over 500 Alm. Ryle, 1 Dværgryle, 1-2 Krumnæbbet Ryle, over 20 Lille Kobbersneppe og over 50 Strandhjejle Næste stop var Karrendorfer Wiesen, et strandengsområde, der minder om Nyord, og er kendt for at kunne huse over 100 rovterner i august måned, ligeledes mange gæs og vadefugle, samt næsten al d både Havørn og Vandrefalk. De to sidste arter var da også repræsenteret med hhv. 3 og 1 eksemplarer, hvor vandrefalken var særdeles samarbejdsvillig, da den sad frit fremme under hele besøget. Havørnene fik bl.a. over blisgæs på vingerne under et par flyveopvisninger. Karrendorfer Wiesen bød også på mindst 10 Skægmejse, 8 Dværgryle, 1 Hvidklire, 6 Stor Præstekrave, 2 Islandsk Ryle, og som opvarmning kom 90 traner, der fløj mod vest. Også her sås alle fugle godt. Inden vi skulle se de overna ende traner, nåede vi et stop ved Gristow Wiek, en bugt der ligger umiddelbart vest for Karrendorfer Wiesen. Området kan huse flere tusind andefugle, f.eks. Havlit, Bjergand og Hvinand. Vi så over 50 Hvinand, mindst 5 bjergænder, 3 havørne, 8 STRØMSTÆREN NR

9 tranetur l Stralsund samt 1 Vandrefalk, i horisonten en flok på ravne, here er gik turen mod Gross Mohrdorf. Vi ville have kørt l Bisdorf, l fugletårnet, hvorfra man kan se tranerne flyve l overnatning, men desværre var der buskørsel forbudt ad den lille vej ud l fugletårnet, hvorfor vi s llede os på en lille landevej mellem Bisdorf og Hohendorf, hvilket viste sig at være ok. Herfra kunne vi, e er vores eget skøn, se mindst traner flyve l overnatning, i en flot, men kold solnedgang. Det skal dog også nævnes, at der ifølge den officielle optælling var mindst traner. Søndag skulle vi jo så desværre hjem, og hjemturen startede op over Darss og Zingst, med et par stop under vejs. Vi kørte forbi Günzer See, hvor vi fra bussen så over trane gå og fouragere på de nærliggende marker, og i et træ så vi en Sølvhejre. Det første stop var ved Oie, der ligger umiddelbart syd for Zingst, et godt område for gæs, ænder og vadefugle, der var dog ingen vadere. Mange gæs og ænder så vi derimod, f.eks. over Knopsvane, over Pibeand, over Taffeland og 4 Rødhovedet And, 2 af hvert køn, og minsandten om der ikke også var 4 Havørn, 2 Vandrefalk og 4 Sølvhejre. Som et kuriosum sås 1 Sort Svane. Vi holdt frokost i Darsser Urwald, med e erfølgende kort gåtur i skoven, hvor vi bl.a. så 1 Sortspæ e og 1-2 Topmejse. Turens absolut sidste stop var ved Ahrenshoop, hvor en tur på stranden gav 19 indtrækkende musvåger, som formentlig har taget de km fra Gedser Odde, hvor der søndag trak ca. 100 musvåger, vi så også 6 Dværgmåge og 4-7 Sortstrubet Lom. På resten af turen mod færgen, så vi 3 Agerhøne passere motorvejen, og i havnen minsandten endnu en Havørn. Vi så på turen 104 arter, og udvalget gav et meget godt udpluk af de arter, man kan opleve på denne d af året i Mecklenburg. Der vil blive udarbejdet en mere præcis turbeskrivelse, som bliver lagt på DOF-storstrøms hjemmeside. STRØMSTÆREN NR

10 Offentlig høring om vand- og naturplaner Af: Michael Thelander Den 4. oktober 2010 startede den offentlige høring om vand- og naturplanerne og høringsperioden er på 6 måneder og slu er d. 6. april Som omtalt i dligere numre af Strømstæren er staten i gang med at udarbejde Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder. Natura 2000-planerne skal sikre, at de truede naturtyper og arter, som findes i de enkelte områder, opnår en guns g bevarings lstand og målsætningen er, at de udpegede naturtyper og arter på sigt opnår guns g bevaringsstatus. Der skal ops lles en langsigtet målsætning for hvert af de udpegede Natura 2000-områder. E er høringen har kommunerne et år l at udarbejde handleplaner og vedtage handleplanerne, der dog forinden vedtagelse skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Lokalbestyrelsen vil nu gennemgå det omfa ende høringsmateriale, og vil tage kontakt l bl.a. caretakere og Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, der kan bidrage med viden om deres område, men alle er velkommen l at hjælpe lokalafdelingen med høringssvarene. Læs planen for dit lokale Natura-2000 område og vurder om bevaringsmålsætningerne er fyldestgørende, behandler planerne de væsentligste trusler mod arterne og naturområderne i Natura 2000-området, og er det de vig gste ltag der prioriteres. Der kunne også forekomme bilag 1-arter i området, der ikke er med i udpegningsgrundlaget for området. (se nedenstående). Kontakt lokalbestyrelsen, hvis du vil bidrage med gode ideer l lokalafdelingens høringssvar. Læs meget mere om Natura 2000-områderne og Natura 2000-planerne på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside: Nedenstående ses de Natura 2000-områder i DOF Storstrøm med fugleinteresser og deres udpegningsarter, der kan være ynglefugle og trækfugle. De viste ynglefugle/trækfugle er de udpegningsarter, der skal opnås guns g bevaringsstatus for. Natura 2000-områderne er foreningsmængden af 2 eller flere EF-fuglebesky elses/efhabitatsområder. Område 161: Søer ved Bregentved og Gisselfeld EF-fuglebesky elsesområde 101 Søer ved Bregentved og Gisselfeld: Ynglefugle: Rørhøg Træk- og rasteforekomster: Grågås og Troldand Område 163: Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose EF-fuglebesky elsesområde 91 Holmegårds Mose og Porsmose: Ynglefugle: Rørhøg, Engsnarre, Mosehornugle. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane og Sædgås. 10 STRØMSTÆREN NR

11 vand- og naturplaner EF-fuglebesky elsesområde 93 Tystrup- Bavelse: Ynglefugle: Havørn, Engsnarre, Isfugl. Træk- og rasteforekomster: Kongeørn, Sædgås og Troldand Område 167: Skove ved Vemmeto e EF-Fuglebesky elsesområde 92 Skovene ved Vemmeto e: Ynglefugle: Rød Glente og Hvepsevåge Område 168: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund EF-fuglebesky elsesområde 84 Ulvsund, Grønsund og Farø ord: Ynglefugle: Havterne, Fjordterne. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Troldand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger og Blishøne. Sangsvane er udpegningsart i flere af DOF Storstrøms EF-fuglebesky elsesområder. Fot: Asbjørn Jensen EF-fuglebesky elsesområde 89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor: Ynglefugle: Havørn, Rørhøg, Ple et Rørvagtel, Klyde, Brushane, Spli erne, Fjordterne, Havterne og Dværgterne. Træk- og rasteforekomster: Pibesvane, Sangsvane, Knopsvane, Grågås, Bramgås, STRØMSTÆREN NR

12 vand- og naturplaner Vandrefalk, Hjejle, Pibeand, Spidsand, Skeand, Troldand, Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger og Blishøne. Område 169: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde EF-fuglebesky elsesområde 81 Karrebæk, Dybsø og Avnø orde: Ynglefugle: Havørn, Klyde, Fjordterne, Havterne, Dværgterne og Rødrygget Tornskade. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Sædgås, Grågås, Spidsand, Skeand, Troldand, Lille Skallesluger og Blishøne. Område 171: Klinteskoven og Klinteskoven Kalkgrund EF-fuglebesky elsesområde 90 Klinteskoven: Ynglefugle: Hvepsevåge, Vandrefalk, Rødrygget Tornskade og Høgesanger. Område 173: Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog- Rødsand. EF-fuglebesky elsesområde 82 Bøtø Nor: Ynglefugle: Rørhøg, Engsnarre, Ple et Rørvagtel og Trane. Træk- og rasteforekomster: Trane, Bramgås, Sædgås og Grågås Rørhøg er udpegningsart i flere af DOF Storstrøms EF-fuglebesky elsesområder. Foto: Asbjørn Jensen 12 STRØMSTÆREN NR

13 vand- og naturplaner EF-fuglebesky elsesområde 83 Hyllekrog- Rødsand: Ynglefugle: Rørdrum, Havørn, Rørhøg, Klyde, Spli erne, Fjordterne, Havterne, Dværgterne og Mosehornugle. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Sædgås, Mørkbuget Knortegås, Hvinand, Lille Skallesluger og Blishøne. EF-fuglebesky elsesområde 85 Smålandshavet nord for Lolland: Ynglefugle: Rørhøg, Klyde, Fjordterne, Havterne og Dværgterne. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Grågås, Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger og Blishøne. EF-fuglebesky elsesområde 86 Guldborgsund: Ynglefugle: Havørn, Rørhøg. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Troldand, Taffeland, Hvinand, Stor Skallesluger. Område 177: Maribosøerne EF-fuglebesky elsesområde 87 Maribosøerne: Ynglefugle: Rørdrum, Havørn, Hvepsevåge, Rørhøg, Trane og Fjordterne. Træk- og rasteforekomster: Grågås, Skeand, Troldand, Taffeland og Lille Skallesluger. Område 179: Nakskov Fjord EF-fuglebesky elsesområde 88 Nakskov Fjord og Inder ord: Ynglefugle: Rørhøg, Klyde, Engryle, Spli erne, Fjordterne, Havterne og Dværgterne. Træk- og rasteforekomster: Sangsvane, Knopsvane, Sædgås, Troldand, Toppet Skallesluger og Blishøne. Andre Natura 2000-områder beliggende i DOF Storstrøms lokalområde er: Område 170: Kirkegrund Område 172: Lekkende Dyrehave Område 174: Maltrup Skov Område 175: Horreby Lyng og Listrup Lyng Område 176: Krenkerup Haveskov Område 178: Halsted Kloster og Dyrehave Område 180: Stege Nor Område 181: Oreby Skov Område 183: Busemarke Mose og Råby Sø I disse Natura 2000-områder indgår der ikke fuglearter i udpegningsgrundlaget, og er derfor kun udpeget som habitatsområde, men her kan alligevel i nogle af områderne forekomme bilag 1-arter. STRØMSTÆREN NR

14 Hedelærkelokatiteter Myrup er grusgravenes by. Her har så længe jeg kan huske været grusgrave flere steder, nogle store, andre mindre. I øjeblikket er her to i dri, og en er renoveret og fungerer nu som Myrup Fiskesø. Men også omegnen har grusgrave bl.a. Re estrup renoverede grusgrav og ligeså grusgraven i Mogenstrup, også renoveret. Det er i øvrigt samme person, der har kørt maskinen, der har skabt bakker og overdrev, og det er især bakkerne med de store sten, der vidner om det. Og i Re estrup beny er Hedelærken o e den store sten. Det var i øvrigt i Re estrup på en DOFtur for ca. 15 år siden, jeg første gang så Hedelærken. Den gang stod der stadig sorteringsmaskiner, men de var ikke i brug mere. Nogle a ener senere kørte jeg derud, sa e mig på en sten, og hørte for første gang Hedelærkens sang. Siden den dag har Hedelærken været min fugl, og når den synger, bliver jeg helt høj. Og det er også i Re estrup, at den yngler, og man kan være heldig at se ungerne sidde på hegnet. I det hele taget er hegnet, der indrammer flere beplantninger derude, et yndet sted at sidde for både Hedelærke og Rødrygget Tornskade. Men beplantningen er nogle steder ved at være ret høj, og så må man lede e er Hedelærken i de områder, der er mere overdrevsag ge. Foto: Finn Jensen I cykelafstand på under 20 minu er herfra, hvor jeg bor, var der i år 6 lokaliteter, hvor jeg hørte og så Hedelærke. Om det er ungerne fra Re estrup, der er fly et ud, ved jeg ikke, men det virker sandsynligt. 14 STRØMSTÆREN NR

15 Et par af stederne er det ret små arealer (ca. 100 x 50 m), hvor der har været gravet grus, men nu ligger bare hen, blot med valmuer, kamille og lidt pileurt som vegeta on, at Hedelærken er observeret. I Mogenstrup renoverede grusgrav er der enkelte steder med sparsom vegeta on, vegeta on, hvor den kan ses. Og her i e eråret er der ryddet en del grantræer. Her vil jeg i foråret se e er om den skulle komme. Men ellers kan jeg jo kun opfordre fuglekiggerne i Mogenstrup l at gå en tur derud, og ly e l sangen. O e kan man kun høre Hedelærken, idet den er så højt oppe, at den er svær at få øje på. I en fuglebog læste jeg, at Hedelærken er ret sky. Det er den absolut ikke i Re estrup. Hvis den sidder i toppen af en lille fyr i indhegningen, kan man i roligt tempo passere den på knap 10 meters afstand. Her Foto: Finn Jensen kommer dagligt hundelu ere, og det har den åbenbart også vænnet sig l. Så har I nedlagte grusgrave i jeres nærhed, var det måske en ide at e ersøge Hedelærken der i det kommende forår, og held og lykke med det. Lisbeth i Myrup Hyggelig juleafslutning på Avnø I det dejligste vinterlandskab travede ca. 30 fuglekiggere en dejlig tur rundt på Avnø. Man skulle tro, at fuglene var forberedt på vores komme, idet vi fik nogle fantas ske fugleoplevelser. Havørn i lu en og knejsende på toppen af skærene, vandrefalk fouragerende på en sten ud for fugleskjulet, tårnfalke musende over landskabet, i tusindvis af bramgæs såvel fouragerende som flyvende. Endvidere mange arter ænder og en del vadefugle bl.a. storspove og kobbersneppe. I det nye flo e fugleskjul blev der serveret en lille en l at varme os på. Alle var enige om, at det er et dejligt fugleskjul med plads l alle. Da klokken nærmede sig 13 sa e vi kursen hjemad l julefrokosten. Vi fik en dejlig julefrokost med alt hvad der l hører. Underholdningen stod Benny, Arne og Freddy for. Stor tak l de fire friske piger, der har knoklet for at vi alle kunne hygge os. Je e og Kaj Sommer STRØMSTÆREN NR

16 I vinterferien i februar 2010 var vi taget en tur l Sverige, nærmere bestemt 30 km. syd for Vaxjö. På en vandretur gennem de svenske skove i en ½ meter sne og 5 graders frost, og det eneste forårstegn er spæ ernes trommesignaler, ja, så kan man jo gå her og drømme om, at det igen bliver forår, og sneen vil være forsvundet, det vil være plusgrader, og man vil kunne høre dobbeltbekkasinen bræge over engen, skovsneppen vil passere gnæggende over på sin faste a enrute, traneparret vil være ankommet og man vil høre rørdrummen pauke fra sivene. I na es lheden vil man høre storlommens klagen fra søen, herligt at se frem l - men så får vi alligevel den helt store oplevelse, som ikke vil være så mange forundt - ca. 100 meter foran os står - ja først tænker man en ræv, men den er for lys og alt for stor, og kikkerten kommer for øjet, og hvad ser vi - en LOS. Helt tydeligt ses de forlængede hårduske i ørerne og den afstumpede hale. Lodjuren som den kaldes på svensk. Den ser os desværre ret hur gt og fortrækker ind i tæt nåleskov igen. Vi når ikke at få fotoapparatet frem, men må nøjes med nethinden og med at fotografere sporene i sneen som bevismateriale. E erfølgende kontakter vi Länstyrelsen i Kronoberg for at få bekræ et, at man virkelig kan møde et sådant ka edyr så langt nede i Sverige. Og det er ganske vist, det kan herfra bekræ es, at lossen har fået fæste syd for Jönköping inden for de sidste 5 år, og at der dligere er observeret los på eller i nærheden af samme lokalitet. Så god fornøjelse med en tur l Sverige. Bente og Niels. Lossen i det sydlige Sverige Vil du med l Sverige sidst i maj 2011 og se naturen vågne? Vi forsøger at lave en 1 dagstur af 2 årsager: a. Ørneturen sidste weekend i februar falder for tæt på Stortrappeturen, derfor springer vi over i b. Vi vil gerne prøve noget nyt. Man skal være morgen-m/k, da vi vil forsøge at være fremme ca. ved solopgang!!!! Har du lyst?? Nærmere vil følge i næste nummer af Bladsmu en/strømstæren! Turudvalget 16 STRØMSTÆREN NR

17 Turudvalget orienterer Turudvalget planlægger følgende ture: 2011: 3 dages Stortrappetur l Berlin april -se omtalen andetsteds i bladet. 1 dags tur l det sydlige Sverige sidst i maj se omtalen andetsteds i bladet. 1 dags trækfugletur l Falsterbo i begyndelsen af oktober. 2012: 1 dags Ørnetur l Skåne. 4 dages tur l Øland maj. 1 dags tur l Langeland i september. Turudvalget/Holger Jensen Punk ælling har som formål at indsamle data om danske fuglebestande. Disse oplysninger bliver brugt i forbindelse med besky else af Danmarks fugle og natur, samt videnskabeligt. Alle er meget velkommen l at være med, også selvom du ikke synes du er superdyg g. Det drejer sig nemlig om, at du skriver de fugle op, du ser på en rute på udvalgte punkter, som du selv planlægger. Når du så har gået denne rute flere år i træk, vil der danne sig et billede af om der er flere/færre end sidst du var der. Det er fak sk en lidt anderledes måde at se på fugle, fak sk en rig g god måde, idet man står på hvert punkt i 5 min. og iag ager og ly er. Meget o e kommer der noget uventet, måske fordi man har god d l at både ly e og se. Der findes både vintertælling og ynglefugletælling, men man kan nøjes med at tælle en af dem. Vintertællingen skal foregå mellem d. 20 dec. og d. 20 jan. Ynglefugletællingen skal foregå mellem d. 1. maj og d. 15 juni. Hvis du er interesseret kan du få flere oplysninger samt materiale om og l tællingen hos undertegnede. Jeg vil også gerne hjælpe dig med at få planlagt en rute. Telefonnr. på adresselisten. Ulla Brandt Har du lyst l at blive punk æller? STRØMSTÆREN NR

18 Knaranden stjæler føden fra Blishønen Af: Michael Thelander - Foto: Birger Tørnblad Kleptoparasi sme hos Knarand Kleptoparasi sme kan hos fuglene bedst defineres som, en art der stjæler føden fra artsfæller eller en anden art. I fugleverdenen er der flere eksempler på kleptoparasi sme: bl.a. hos svømmeænderne er det kendt at pibeand kleptoparasiterer på blishøne og knopsvane. Blishøne dykker e er planteføde og pibeanden stjæler noget af planteføden, som blishønen har hentet under vandet, mens pibeanden ligger omkring knopsvanerne for at få del i den føde knopsvanerne plukker bl.a. ved at vende enden i vejret eller når de hvirvler plantedele op, når de stamper med fødderne i vandet. I Skarvkolonierne får bl.a. sølvmågerne også gavn af de fisk som er beregnet l skarvens unger, og kjoverne forfølger måger og terner for at få dem l at slippe deres by e. De seneste par år har Benny Steinmejer og Birger Tørnblad bemærket fænomenet i henholdsvis grusgravene ved St. Musse og Nakskov Inder ord. Her er det knaranden der stjæler føden fra blishønen. Blishønen dykker e er planteføde og når den kommer op l overfladen ligger der en knar-and, eller o e et par omkring blishønen for at stjæle en del af planterne, så man næsten kan tale om at hver blishøne har sit eget par. Den ellers meget aggressive blishøne bruger ikke energi på at jage knarænderne væk, men finder sig i at knarænderne stjæler noget af føden, som blishønen har hentet op fra bunden. Fænomenet kan I Nakskov Inder ord kun opleves i et af bassinerne, der ligger langs Løbet. Vandet i bassinet har en god sigtedybde, så der findes masser af planteføde i bassinet. I 18 STRØMSTÆREN NR e eråret 2009 var der kun få knarænder i bassinet, mens der i 2010 blev set op l 30 Knarænder, så her er der flere knarænder, der har fundet ud af fidusen. I grusgravene ved St. Musse (det er i grusgravene vest for landevejen fænomenet er registreret) blev der i e eråret 2010 registreret lidt over 100 knarænder, så hvis alle knarænder her får dækket deres fødebehov i en del af året ved at stjæle føde fra blishøns, er der mange blishøns der skal arbejde ekstra for at dække både knarændernes og deres egen energibehov.

19 Af: Jan Ravnborg, Svinø Damklire ved Kostræde enge Caretakergruppen for Karrebæk, Dybsø og Avnø orde havde tælledag søndag den 3/ Lisbeth O. Petersen tæller området fra Kostræde l Dybsø og jeg har været med hende nogle gange. Jeg var på Fyn i weekenden og kom ikke af sted så dligt, at jeg kunne være med fra starten, så Lisbeth begyndte vores tur alene, og jeg stødte l senere. Der var pænt med fugle denne dag, selvom vejret var lidt grumset. Jeg fik selvfølgelig en opdatering af hvad Lisbeth havde talt inden jeg nåede frem og var ret misundelig på de 21 sortklirer ved Kostræde enge. Resten af turen rundt gik helt almindeligt, så der var stadig lidt lys lbage, da vi var færdige. Jeg ville derfor lige se de der sortklirer, og vi kørte derfor lbage l Kostræde enge igen. Nu var der kun 5-6 sortklirer lbage og de gik noget længere ude, ca. 300 meter vil jeg tro, længere ude endnu var der lidt hvidklirer og rødben. Men mellem sortklirerne var der en lidt mindre grøn/gulbenet klire der var meget slank og elegant, og var lidt aggressiv overfor sortklirerne. Alle almindelige vadere kunne udelukkes, men var det virkelig en DAMKLIRE? Atypisk hvidklire eller gulbenet klire kunne det måske være!!! Lyset var dog dårligt og fuglen var i perioder væk bag nogle tagrør. Vi ringede e er Lars og håbede at han kunne sige god for den. Men lige inden Lars nåede frem var der lidt uro pga. en kajakjæger der selvfølge lige skulle ud på det dspunkt og da der blev ro igen var det ikke alle fuglene der kom lbage. En af hvidklirerne var lidt mindre og havde lidt kortere næb end de andre og tvivlen meldte sig, kunne jeg have taget fejl, var det bare den eller? Vi så desværre ikke denne hvidklire ved siden af en sortklire, så jeg kunne ikke helt drage sammenligning. Vi opgav og jeg slog det hen som en ubestemt. Næste dag, på vej hjem fra arbejde kørte jeg dog lige forbi igen, det kunne jo være og jo den var der, samme sted og samme dårlige lys!!! Jeg ringede l Lisbeth og hun lovede at kigge e er den næste morgen/formiddag. Heldigvis så Lisbeth den der, i bedre lys, men stadig langt væk. Dere er fandt vi den aldrig igen, og vi så heller ikke sortklirerne mere.. De næste dage kiggede jeg på mange billeder af damklire, hvidklire og endda gulbenet klire (hvilket dog hur gt kunne udelukkes), gamle notater fra Israel m.v. og kunne, med en vis grad af e erbestemmelse, notere min tredie damklire i DK. En kedelig måde at se en så spændende fugl på, men heldigvis en dejlig bekræ else på at der kan ske noget spændende lige uden for døren! Tak fra PR-gruppen PR-gruppen e erlyste i Strømstæren 2/2010 udstoppede fugle og dyr l brug ved vore hvervningsarrangementer. PR-gruppen er nu i besiddelse af 12 udstoppede fugle rov- og andefugle, sang- og kragefugle, som er skænket af Eva Pedersen, Lis og Hans Henrik Petersen og Møn Dyrehospital. Mange tak. n STRØMSTÆREN NR

20 Ture og Møder Torsdagsmøder i Nykøbing F. Mødested: Den grå bygning, bagindgangen, 1. sal på Østre Skole, Fromsgade, Nykøbing F. kl Torsdag 6/1 kl Torsdag 3/2 kl Torsdag 3/3 kl Tirsdagsmøder i Maribo Alle møder a oldes på biblioteket i Maribo, Østre Landevej 33, 4930 Maribo kl Ulla Brandt tlf.: Tirsdag d. 18/1 kl Ole Friis Larsen har været på Flores i Indonesien for at se på et DOF-projekt om besky else af en skov med mange endemiske og truede fugle. Et spændende projekt som han vil fortælle om denne a en. Tirsdag d. 15/2 kl Finn Jensen har sammensat en billedkollage fra året der gik. Billederne viser årets gang i Hesede Skov, både af fugle og naturen derude.. Tirsdag d. 15/3 kl Så er det d l af få e erset kikkerten. De e kommer Aage Kabbelgaard fra Naturbu kken og viser os hvordan man kan gøre. Mon ikke han også medbringer nogle andre spændende ng derinde fra? Tirsdag d. 26/4 kl Foråret er nu vendt lbage, og det er a er d l at komme ud og se nogle levende fugle. Lars finder en god lokalitet og er leder. Husk vi starter kl Mandagsmøder i Næstved. Mødested: Fri dscentret, H.C.Andersensvej 24, Parkering ved Fri dscentret, ikke ved Boligselskabet. Finn Jensen, , Anne-Marie K. Hansen, , Lisbeth Petersen, Mandag 24/1 kl Henrik Wejdling og Simona La Fata fra arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø, Fugleværnsfondens reservat ved Herlufmagle, holder et oplæg om reservatet. Lidt om områdets udvikling, om arbejdet i en arbejdsgruppe og om ringmærkning og fugleobs., alt krydret med fotos. Mandag 21/2 kl STRØMSTÆREN NR

21 Per Schiermacker-Hansen. Fortsæ else af sidste års a en med: Fugle i det mønske landskab. Lokaliteter, træk- og rastesteder. Udvikling og ændringer før og nu. Mandag 21/3 kl Ordet er frit. Kom med ønsker om, hvad vi skal se/høre i næste sæson. Tag billeder med, eller andet I vil vise os (Nye bøger, døde fugle etc.) Vi kan jo drø e det lidt 21/2 inden vi går hjem. Tirsdagsmøder i Allerslev. Mødested: Allerslev Gl. Skole, Enghavevej 2b, Allerslev, v/ Holger Jensen, Tirsdag 4/ kl Hans Lind og Frantz Korczak. Rejse l Nepal mellem templer og rismarker. Ture og møder Vi går via kirkegården ud l fugletårnet i Skoleengen og retur l kirken. Turleder: Leif Tureby, Ture Rådmandshaven /Næstved. Lørdag 8. jan. Kl Mødested: P-pladsen ved Næstved Rådhus i Rådmandshaven. Alt e er vejret kan vi gå i Rådmandshaven og obse Vandstær, Isfugl og andre småfugle. Får vi endnu en isvinter, kunne vi køre ud og se på svømmefugle og evt. rovfugle, hvor de nu samler sig i de isfri våger. Turlederen er selvfølgelig åben for andre forslag/input fra turdeltagerne. Kører vi ud i landet, prøver vi at lave samkørsel. Turleder: Bent Rung Nielsen, Tirsdag 8/2 kl Freddy Ehlers. Vådområdet Pantanal og vandfaldene Iquazu i Brasilien. Tirsdag 8/3 kl Søren Harding. Fugle i Øst-Tyrkiet. Torsdagsmøde i Haslev. Mødested: Haslev Bibliotek, lokale 2, Jernbanegade 62, Haslev, v/leif Tureby Torsdag 3/2 kl Henrik Wejdling: Natura 2000 en hyldest l artsmangfoldigheden i Haslev og omegn. Fuglestemmeture i Haslev, hver torsdag i april, maj og juni. Mødested: P-pladsen mellem kirken og biblioteket kl Avnø. Søndag 16. jan. kl Mødested: Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby. Tur rundt i området for at se de mange rastende vinterfugle bl.a. gæs, Havørn og Vandrefalk. Tag madpakken med for vi sæ er os ind i det nye fugleskjul ved skydevolden. Turleder: Finn Jensen, Ørnens Dag. Søndag 20. februar Se omtale andetsted i bladet Foto: Finn Jensen STRØMSTÆREN NR

22 Generalforsamling lørdag 26. februar kl på Avnø Naturcenter Se omtale andetsted i bladet Stortrappe- og spæ etur l Berlin d april Se omtale andetsted i bladet Feddet/Præstø. Søndag 13. marts kl Mødested: Fed Camping, p-pladsen. Husk p-afgi. Nye fuglekiggere er meget velkomne. På havet er det Havlit, Sortand, skalleslugere og lappedykkere, der ses e er. Over heden høres Sanglærke og måske er Stor Tornskade her også. Igennem skoven ly er vi e er korsnæb og mejser, og når vi spiser vor frokost i fugletårnet, ser vi sam dig e er Havørn, kærhøge og Vandrefalk. Husk vandtæt fodtøj. Turleder: Lars Christoffersen, Ture og møder Borreby Mose. Lørdag 19. marts Mødested: P-pladsen i Rådmandshaven, Næstved kl , samkørsel. Tilslutning i Borreby Mose lille p-plads nærmest godset kl Alt e er vinterens luner er der vadefugle, der tanker op inden turen går det sidste stykke mod nord. De fleste svømmeænder og rovfugle får vi at se, og måske viser der sig også en overraskelse. Husk varmt tøj og proviant. Varighed 4-6 mer. Turleder Bent Rung Nielsen, Øst-Møn, Møn Fyr m.m. Lørdag 16/4 kl Mødested: P-pladsen ved Møn Fyr for enden af Fyrvej via Hampelandsvej. Herfra går turen op langs Klinten l radaren, ned gennem skoven forbi Stengården l Karensby bakker. Retur via Bødkermosen og Klinten mod Fyret. Hvis det ser ud l træk i lu en af rovfugle, bliver vi lidt på Pla ormen ved Klinten. Ellers lbage l Fyret. Er der d kigger vi også lidt i Busene Have tæt ved Fyret. Vi bevæger os næsten hele den i halvåbent terræn, hvor vi let kan holde øje med både rovfugle, traner og trækkende småfugle, og langs kra ene raster der forhåbentlig også lidt småfugle som gransanger, gærdesanger, drosler, stenpikker, finker eller de første svaler er vi heldige så måske også ringdrossel, rødtoppet fuglekonge eller noget helt uventet. Der bliver en lille kaffepause et passende sted undervejs, så husk termoflasken. Turleder: Per Schiermacker-Hansen 22 Skeand. Foto: Asbjørn jensen STRØMSTÆREN NR

23 Ture og møder Jars Skov v/næstved. Søndag 15. maj kl Mødested: P-pladsen for enden af Jarsskovvej (sidevej l Vester Egesborgvej). Turen henvender sig især l nye fuglekiggere, øvede er også velkomne. Lær at inds lle din kikkert, og kom godt i gang med at se på fugle. På denne tur ser vi på udstyret, og hvad der er godt at have med ud i felten. Turen går gennem skov og eng, hvor alle stand- og trækfugle nu er på plads. Hilsen turleder Lars Christoffersen, Fjordterne. Foto Asbjørn Jensen STRØMSTÆREN NR

24 Stortrappetur l Berlin 1.april. - 3.april Turbeskrivelse: Dag 1. På vej l Berlin besøger vi Linum. Nord for byen er der gamle fiskedamme, hvor der både forår og e erår kan raste op mod traner blandt masser af gæs, ænder og vadefugle. Her er rig g gode muligheder for at se Havørn samt Hvid Stork, Rød og Sort Glente, og hvad der ellers er nået frem fra Afrika på det dspunkt. Dag 2. Vi har en hel dag l en fælles ekskursion l trapperne. Der er nu et par hundrede af de særprægede fugle lidt vest for Berlin. I starten af april kan man være heldig at se hannernes fantas ske parringsspil, når de vender vrangen ud på erdragten og ser ud l at forsvinde i et hvidt skumbad. Det skal vi prøve at opleve. Evt. bliver der mulighed for at shoppe sidst på e ermiddagen (hvor det er muligt en lørdag e ermiddag) på egen hånd. Berlin har f.eks. 60 par Duehøg og 5 ynglepar af Vandrefalk inden for bygrænsen. Husrødstjert er en af byens mest almindelige ynglefugle, som kan høres overalt, og på kirkegårdene er det som regel let at komme l at se småflokke af Gulirisk. Vi kommer også l at kigge e er fem arter spæ er: Sortspæ e, Grønspæ e samt Stor-, Mellem- og Lille Flagspæ e, som alle er almindelige arter i Berlins parker og skove. Dag 3. På hjemturen besøger vi også et par gode lokaliteter. Indkvartering: Vi bor på dobbeltværelser på Mercur Hotel Berlin City West, med swimmingpool. Hjemmesiden har adressen (find Berlin). Hotellet ligger i Charlo enburg. Prisen for turen er kr ,- ( llæg for enkeltværelse kr. 395,-). Beløbet dækker Klima- og Stortursgebyr, fuld pension fra morgen buffet og frokostbolle på udrejsedagen, slu ende med a ensmad incl. 1 øl eller vand på hjemrejsedagen. Husk evt. Euro, Visa-kort eller lignende. Prak ske oplysninger: Turen arrangeres af Ørslev Rejser som grupperejse og afvikles med 36 deltagere. Af hensyn l pladsreserva on på hotellet, er der bindende lmelding senest Depositum ca. kr. 830,- opkræves af Ørslev Rejser og betales direkte l dem senest 8 dage e er fakturadato. Opkrævning bliver fremsendt. Resten af rejsens pris betales senest 30 dage før afrejse, også l Ørslev Rejser. Husk at medbringe pas og gult og blåt sygesikringsbevis (det blå kan bes lles på interne et eller Borgerservice i din kommune). Hvis der opstår problemer f.eks. hjemtransport, er det din egen rejseforsikring, der skal dække disse udgi er. (kan evt. tegnes gennem Ørslev Rejser) Pås gning kan ske ved Rønnede P-plads på højre side før motorvejen i retning fra Næstved (Pplads ved toiletbygningen) kl. 7.00, Vordingborg sta on kl eller Nykøbing Sta on kl Vi forventer at være i Gedser den 3. april kl på hjemturen. Færgeafgang kl fra Rostock. På hjemturen serveres a ensmad på færgen incl. 1 drikkevare (1 øl eller vand). Turledere er Ole Friis Larsen og Rene Christensen. Gruppens kontaktperson l Ørslev Rejser er Holger Jensen telf , der er ansvarlig for at oplyse om Ørslev Rejsers almindelige regler for grupperejser, som gælder for denne tur. Tilmelding l Steen Herup tlf eller Modtagelse af lmelding via vil blive bekræ et. Vi er retur ved Nykøbing Sta on kl , Vordingborg Sta on ca og Rønnede P-plads ca STRØMSTÆREN NR

25 Ørnens Dag søndag d. 20. februar 2011 Åbent hus på Ørnens Dag d. 20/2 kl på Avnø Naturcenter. Caretakergruppen for Karrebæk, Dybsø og Avnø orde vil være l stede og fortælle om området. Rundt i terrænet vil medlemmer af gruppen stå med deres store kikkerter og fortælle om områdets fugle. I Naturcenteret deles der informa on ud om DOF og foreningens arbejde med fuglebesky else. På naturcenteret vil der også være små ak viteter som alle kan deltage i. Husk varmt tøj og varmt vandtæt fodtøj. Ørnens dag er arrangeret som et samarbejde mellem Avnø Naturcenter og DOF. Vel mødt på Avnø Naturcenter Flyvervej Lundby. Kontakt: Finn Jensen Ørnens Dag en vinter ak vitet på Hasselø syd for Nykøbing F. Søndag den 20. februar fra kl l Mødested: Den lille P. - plads på Hasseløvej, over for den gamle skole, nye udstykning, lige når man kører ind i eller ud af Hasselø by. Fra P. - pladsen og Naturs en er der udsyn l Flatø, Kalvø, Barholme, Kejlsø, Lilleø, renden ved Priorskov og Skejten ved Fuglsang. Vinter den er den bedste års d at se på store ørne. Fjorde og søer fryser l, og der hvor der opstår en våge, som giver adgang l fisk og vandfugle jager ørnene. DOF s Projekt Ørn, har denne dag lre elagt ture i hele Danmark for at invitere børn og voksne ud at se Europas største rovfugl. De Havørne, der befinder sig hos os i øjeblikket, er lokale ynglefugle og fugle fra Norge, Sverige og Nordtyskland. Der vil være flere turledere på stedet fra kl , så mød op når du har lyst. Vi vil på dagen lbyde småture ad naturs en, hvis vejret llader det. S en følger bredden langs Guldborgsund, og her vil der være mulighed for at se forskellige svømmeænder og dykænder, der er søgt ind l områder, hvor der er føde at hente. Oplev: Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Hvinand, Pibeand, flere tusind Troldænder og Blishøns, måske raster en Blå Kærhøg, Musvåge eller Fjeldvåge i området. Husk: Varm kaffe og lidt at spise. Medbring: en kikkert, måske en fuglebog. Turledere: Hans Lind og Benny Steinmejer, tlf.: Ørnens Dag søndag d. 20. februar kl Åbent Hus ved Maribo Søndersø ved Søgårde, Søholtvej 16, 4930 Maribo. Samme sted som de foregående år, vil der igen være lokale fuglekendere l stede, der vil fortælle om de store vingefang og besvare spørgsmål. Søndersø er et af de steder hvor der o e ses ørne hele året, og specielt om vinteren er det en rig g god lokalitet for rastende ørne. Vi har lånt p-plads og telt, så hvis vejret er med os er der lagt op l nogen fine oplevelser. Naturvejleder Uffe Nielsen åbner igen Naturskolen, der ligger Hestehavevej 8, 4930 Maribo. Derfra er også fin chance for at se ørne, samt mulighed for at få varmen. Alle er velkomne. Husk varmt tøj. Kontakt: Ulla Brandt tlf.: STRØMSTÆREN NR

26 Snespurv Fra DOF s hjemmeside Beskrivelse Snespurven er en anelse større end gråspurven. Herhjemme optræder den i træk den og som en ret almindelig vintergæst, sædvanligvis i mindre flokke. Når den sidder på jorden, kendes hannen på den hvide bug og det generelt lyse indtryk. Hunnen er mere gulbrun. I flugten ses et bredt hvidt vingefelt hos hannen og et smalt hvidt vingebånd hos hunnen. Begge køn har hvide hale er langs kanterne. I sommerdragten er hannen kridhvid med sort ryg og sorte vingespidser. Levested Snespurven yngler langs alle de ark ske kyster og er den spurvefugl, der yngler længst mod nord. Der er en stor ynglebestand i Grønland, men også i det nordlige Skandinavien, f.eks. Norge og Island. Snespurven yngler sædvanligvis i klippeterræn, o e tæt på isen. Den kan også yngle på klippeøer med store havfuglekolonier. I Europa overvintrer den bl.a. i Skotland, det sydlige Skandinavien, Holland, Tyskland og dele af Centraleuropa, f.eks. de ungarnske stepper. De nordøstgrønlandske fugle overvintrer på de sydrussiske stepper sammen med de sibiriske ynglefugle, mens den vestgrønlandske bestand overvintrer i Canada og det nordlige USA. Herhjemme træffes den især i Nord- og Vestjylland. Den er mest almindelig på strandenge og strandbredder, men kan også optræde på stubmarker inde i landet. Føde I yngleperioden lever snespurven af frø og insekter. Ungerne fodres udelukkende med insekter. Om vinteren tager den næsten udelukkende frø og andre plantedele, som den samler på jorden. Lokalbestyrelsen Adressesiden Formand Tlf: E-post: Michael Thelander, Løjto evej 175, 4900 Nakskov Kasserer Jens Dithmarsen, Garvervej 3, 4760 Vordingborg Ulla Brandt, Krårupvej 46, 4990 Sakskøbing Lars Christoffersen, Jarsskovvej 8, Vester Egesborg, 4700 Næstved Finn Jensen, Heibergsvænge 3, 4700 Næstved Lars Munk, Torresvej , Øster Ulslev. Ole Friis Larsen, Bibrostræde 11, 4900 Nakskov Lis Hansen, Tranevænget 19, 4760 Vordingborg Henrik Dahl, Ny Vordingborgvej 37, 4771 Kalvehave STRØMSTÆREN NR

27 Adressesiden DOF-Storstrøm hjemmesideadresse Webmaster: Jens Dithmarsen Lokalafdelingens bankkonto Jyske Bank Reg. nr konto nr Repræsentantskabsmedlemmer Michael Thelander, Lars Christoffersen, René Christensen Lolland-Falsterrapporten Renè Christensen Froensevej Eskilstrup Tlf.: Tur-koordinator Nord for Storstrømmen: Lisbeth Petersen Myrupvej 20 B 4700 Næstved Tlf Syd for Storstrømmen: Ulla Brandt Se adresse under Lokalbestyrelsen Ungdomsudvalg/pr udvalg Lars Christoffersen Frilu srådet Storstrøm Sven Jean Larsen Hestehavevej 6, Bursø 4930 Maribo Tlf Projekt Ilanddrevne Fugle Uffe B. Nielsen Nørremarksvej 2, 4930 Maribo Tlf DOFbase-koordinator Kurt Bonde Colbjørnsensvej Nykøbing F.v Tlf Revisor Jan Blichert Hansen Medlemsregistrering Michael Thelander Gedser Fuglesta on Gedser Fuglesta on Gedser Fyrvej Gedser Tlf.: on.dk on.dk Sta onsleder: Hans Lind Tlf Styregruppe: Jens Dithmarsen, Michael Thelander. Louis Hansen, Hans Lind, Brian Maar, Jesper Brinkmann og Rune Tjørnløv. Kommunekontaktperoner Næstved Kommune: Lars Christoffersen Faxe Kommune: Lis Hansen Vordingborg Kommune: Henrik Dahl Lolland Kommune: Ole Friis Larsen Guldborgsund Kommune: Lars Munk Caretakerkoordinator Lars Munk Punk ællingskoordinator Ulla Brandt: Tlf: Tegning: Leif Måhr STRØMSTÆREN NR

28 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Michael Thelander Løjto evej Nakskov ISSN Snespurv. Foto: Asbjørn Jensen.

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - December 2011 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 2 - September 2012 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Program november 2011 april 2012

Program november 2011 april 2012 Program november 2011 april 2012 Onsdag den 9. november, kl. 19.00 22.00 GMO: "Kan gensplejsning redde verden? foredrag Aftenens foredragsholder, Inga Christensen Bach fra Institut for plantebiologi og

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Portugal. Scanbird ApS www.scanbird.com. 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur. med Stig Jensen

Portugal. Scanbird ApS www.scanbird.com. 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur. med Stig Jensen Portugal 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur med Stig Jensen Scanbird ApS www.scanbird.com Portugal bliver af mange glemt som iberisk rejsemål grundet storebror Spaniens størrelse og mange

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Formand. Allan Mikkelsen. Kolding Landevej 86, 7000 Fredericia. Tlf. 25217550. Email : bentheogallan@gmail.com

Formand. Allan Mikkelsen. Kolding Landevej 86, 7000 Fredericia. Tlf. 25217550. Email : bentheogallan@gmail.com Sydjysk Veteranklub af 1995 Program for første halvår 2015 Formand. Allan Mikkelsen. Kolding Landevej 86, 7000 Fredericia. Tlf. 25217550. Email : bentheogallan@gmail.com Næstform. Tage Kikkenborg. Petersmindevej

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år.

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Storstrømmen Nr. 4 Oktober 2015 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Så kørte vi til Bakken Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Ulla fra De Grønne Busser måtte tidligt

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 Dag 1 Vi mødes i Københavns Lu havn kl. 11.30 og flyver med Delta Airlines l New York kl. 13.20. Herfra er der en kort flyvetur l Las Vegas,

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med Velkommen i en trækfugls liv! I dag klækkede du som vadefugl af et æg oppe i Arktis. For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med 10 energipoint. Når du spiser vinder du energipoint.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere