Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse"

Transkript

1 Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7. der er ufaglært, mens det i Danmark er op imod hver. Zoomer man ind på gruppen af unge, som hverken er i job eller under uddannelse, er denne gruppe også større i Danmark end i Tyskland. Det velfungerende duale uddannelsessystem i Tyskland er med til at understøtte, at flere kommer igennem uddannelsessystemet og Tyskland har en lavere andel af ufaglærte på arbejdsmarkedet. af chefanalytiker Erik Bjørsted 9. april 1 & kommunikationsmedarbejder Sarah Steinitz Analysens hovedkonklusioner Tyskland har en lavere andel af ufaglærte i arbejdsstyrken. I Danmark er ca. pct. af de 15- årige i arbejdsstyrken ufaglærte, mens det i Tyskland kun er ca. 1 pct. Samtidig vælger flere unge i Tyskland en erhvervsfaglig uddannelse. Ser man på gruppen af unge under 3 år, som hverken er i job eller i gang med en formel uddannelse, er andelen i Danmark på, pct., mens den er 9,9 pct. i Tyskland. Tyskerne er bedre til at få unge gennem en ungdomsuddannelse, og samtidig har en større andel af dem, som gennemfører en ungdomsuddannelse, gennemført en erhvervsuddannelse. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 151 København V

2 Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Danmark har flere ufaglærte end Tyskland Under krisen har vi tabt et stort antal arbejdspladser. Det drejer sig i høj grad om ufaglærte job, og der er ringe udsigt til, at de kommer igen. De seneste fremskrivninger af det danske arbejdsmarked foretaget af AE viser, at vi frem mod kommer til at mangle 3. faglærte og. med videregående uddannelse. Samtidig vil vi have et overskud på omkring. ufaglærte på arbejdsmarkedet, der risikerer arbejdsløshed, eller får presset lønnen yderligere. Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og blandt unge Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau for de 15- årige, er der markante forskelle på fordelingerne i Danmark og Tyskland. Det fremgår af figur 1. Tyskland har først og fremmest en lavere andel, som er ufaglærte. I Danmark er ca. pct. ufaglærte, mens det er ca. 1 pct. i Tyskland. Figur 1. Arbejdsstyrken fordelt på højest fuldførte uddannelse Ufaglærte Ungdomsuddannelse (inkl. EUD) Videregående uddannelser Anm.: Der ses på personer i arbejdsstyrken. Ufaglærte er her defineret, som personer, som har grundskolen som højest fuldførte uddannelse samt personer uden uddannelsesoplysninger. Gruppen af personer uden uddannelsesoplysninger er 3,1 pct. i Danmark og,3 pct. i Tyskland. Dvs. ekskl. uoplyste er andelen af ufaglærte for de 15- årige i Danmark 3 pct. mod 13, pct. Håndteringen af personer uden uddannelsesoplysninger påvirker altså ikke konklusionen om at Tyskland har færre ufaglærte i arbejdsstyrken end Danmark. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Ser man på personer med en ungdomsuddannelse inkl. erhvervsfaglige uddannelser (EUD) som den højest fuldførte uddannelse, er andelen i Danmark på ca. pct., mens den tilsvarende andel i Tyskland er på ca. 5 pct. Til gengæld har Danmark en lidt højere andel med en videregående uddannelse som højest fuldførte niveau. I havde således 31,7 pct. i Danmark en videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse, mens det i Tyskland var pct. Ser man udelukkende på uddannelsesfordelingen blandt de unge, er billedet mere eller mindre det samme. Nemlig, at der blandt de tyske unge er færre ufaglærte og flere med en ungdomsuddannelse

3 Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse (inkl. EUD) end blandt de danske unge i arbejdsstyrken. Det gælder både for de 15--årige og de 5-9-årige. Det fremgår af figur A og B. Figur A. 15- årige fordelt på uddannelse Figur B. 5-9 årige fordelt på uddannelse Ufaglærte Ungdomsuddannelse (inkl. EUD) Videregående uddannelser Ufaglærte Ungdomsuddannelse (inkl. EUD) Videregående uddannelser Anm.: Der ses på personer i arbejdsstyrken. Ufaglærte er her defineret, som personer, som har grundskolen som højest fuldførte uddannelse samt personer uden uddannelsesoplysninger. Gruppen af personer uden uddannelsesoplysninger er 1,9 pct. i Danmark og,3 pct. i Tyskland. Dvs. ekskl. uoplyste er andelen af ufaglærte for de 15- årige i Danmark 5,3 pct. mod 37,1 pct. i Tyskland. Håndteringen af personer uden uddannelsesoplysninger påvirker altså ikke konklusionen om at Tyskland har færre ufaglærte i arbejdsstyrken end Danmark. Anm.: Der ses på personer i arbejdsstyrken. Ufaglærte er her defineret, som personer, som har grundskolen som højest fuldførte uddannelse samt personer uden uddannelsesoplysninger. Gruppen af personer uden uddannelsesoplysninger er,3 pct. i Danmark og pct. i Tyskland. Dvs. ekskl. uoplyste er andelen af ufaglærte for de 5-9 årige i Danmark 1, pct. mod,9 pct. i Tyskland. Håndteringen af personer uden uddannelsesoplysninger påvirker altså ikke konklusionen om at Tyskland har færre ufaglærte i arbejdsstyrken end Danmark. Flere tyskere vælger en erhvervsuddannelse Dykker man ned i tallene for ungdomsuddannelserne og ser på, hvor mange der gennemfører hhv. en gymnasial og en erhvervsfaglig uddannelse, er der igen forskel på fordelingerne i den tyske og danske arbejdsstyrke. Som det ses af figur 3, har en højere andel af de personer der i Tyskland hvert år gennemfører en ungdomsuddannelse, gennemført en erhvervsfaglig uddannelse, end det er tilfældet i Danmark. At der i Tyskland er en højere andel af personer der gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse end i Danmark, har været billedet de sidste 15 år. I Tyskland gennemførte ca. halvdelen af de personer, der tog en ungdomsuddannelse i 11, en erhvervsfaglig uddannelse. I Danmark var det tilsvarende tal 3½ pct. 3

4 Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Figur 3. Andel personer, som gennemfører en EUD i pct. af alle der gennemfører en ung.udd Anm.: Der ses på antallet af personer, som det pågældende år, har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse i pct. af alle personer der det pågældende år gennemfører en ungdomsuddannelse. For Danmark har Eurostat ikke offentliggjort data for. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Det skal bemærkes, at de 3½ pct. ikke umiddelbart kan sammenlignes med de tal, der normalt er fremme i den danske debat. Ofte hører man, at kun omkring pct. af de unge søger ind på en erhvervsuddannelse. Forskellen mellem tallene skyldes bl.a., at man i Danmark tit ser på 9./. klassernes ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Mange elever på en erhvervsfaglig uddannelse begynder dog først flere år efter 9./. klasse. Iflg. Undervisningsministeriet er den gennemsnitlige alder for studiestart omkring 1 år. Samtidig har flere taget er gymnasial uddannelse inden de tager en erhvervsfaglig uddannelse. Endelig er der også en en højere andel af de tyske unge, som opnår en ungdomsuddannelse. Ser man i stedet på Undervisningsministeriets tal fra profilmodellen tilsiger disse, at ca. 37½ pct. af en ungdomsårgang 15 år efter folkeskolens afgangseksamen forventes at have gennemført en erhvervsfaglig uddannelse. Heraf har mere end hver femte dog allerede gennemført en gymnasial uddannelse, svarende til,3 pct. af en ungdomsårgang. OECD s beregninger tilsiger at ca. 9 pct. af en ungdomsårgang herhjemme i løbet af deres liv opnår en ungdomsuddannelse. Sammenholdt med andelen i figur 3 vil det sige, at ca. 39 pct. af en ungdomsårgang i løbet af deres liv kan forventes at opnå en erhvervsfaglig uddannelse et tal, som i øvrigt ikke er så langt fra de 37½ pct. fra Undervisningsministeriets profilmodel, som er opgjort 15 år efter grundskolens afgangseksamen. En tilsvarende beregning for Tyskland giver, at ca. pct. af en ungdomsårgang i løbet af deres liv forventes at opnå en erhvervsfaglig uddannelse altså en betydelig større andel af ungdomsårgangen end i Danmark. Endelig viser andre undersøgelser også, at der er en tendens til, at danske studerende både begynder og afslutter erhvervsfaglige uddannelser senere end de tyske studerende. 1 1 Se DEA-rapport, 13/5/13 International sammenligning af erhvervsuddannelser.

5 Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i uddannelse eller job Selvom Danmark internationalt set har en meget lav ungdomsarbejdsløshed, klarer de tyske unge sig bedre end de danske unge. Det fremgår af figur A og B, som viser arbejdsløsheden for hhv. de 15- årige og for de 5-9 årige. Det skal imidlertid understreges, at mange af de ungdomsledige herhjemme er studerende med bijob. Blandt de danske 15- årige er mere end hver anden af de arbejdsløse således samtidig i gang med en uddannelse. Figur A. Ledighed for de 15- årige Figur B. ledighed for de 5-9 årige Da ungdomsarbejdsløsheden kan være svære at tolke på pga. af de mange danske studerende med bijob, kan det være mere relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i job eller i gang med en formel uddannelse. Ser man på gruppen af unge under 3 år, som hverken er i job eller i gang med en formel uddannelse, er andelen i Danmark på, pct., mens den er 9,9 pct. i Tyskland. Det fremgår af figur 5. Fra -9 var andelen af de unge, som hverken var i job eller i gang med en formel uddannelse, dog højere i Tyskland end i Danmark. At der de senere år er kommet en større andel danske unge, som hverken er i uddannelse eller job, end der er i Tyskland, skyldes i høj grad den økonomiske krise. I Danmark har både økonomi og arbejdsmarked været betydeligere hårdere ramt, end det har været tilfældet i Tyskland. I figur 5 ses det ligeledes, at andelen af danske unge, som hverken er i job eller uddannelse er vokset markant siden. 5

6 Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Figur 5. Andelen af unge, som hverken er i job eller i gang med en formel uddannelse Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Men på trods af at Danmark har været hårdere mærket af krisen end Tyskland, er uddannelses- og arbejdssituationen for de tyske unge værd at bide mærke i. Tyskerne har færre ufaglærte unge, og samtidig har en større andel af dem, som gennemfører en ungdomsuddannelse, gennemført en erhvervsfaglig uddannelse. Hvad angår erhvervsuddannelserne, har Tyskland et meget velfungerende dualt uddannelsessystem (Duales Ausbildungssystem), hvor de studerende i løbet af ugen skiftevis er på skolebænken og ude i virksomhederne. Vi har også et dualt uddannelsessystem på erhvervsuddannelserne i Danmark, men det er ikke nær så velfungerende som i Tyskland. Bl.a. er der herhjemme store problemer i forhold til at skaffe erhvervspraktikpladser, og i det hele taget kæmper vi i Danmark med, at alt for få unge vælger en erhvervsuddannelse. Det velfungerende duale uddannelsessystem i Tyskland er med til at understøtte de bedre erhvervsmæssige kompetencer i Tyskland.

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere