1. Indkaldelse af ansøgninger Hvordan skal opslaget læses? Hvem kan søge støtte? 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indkaldelse af ansøgninger 4. 2. Hvordan skal opslaget læses? 6. 3. Hvem kan søge støtte? 7"

Transkript

1

2 Indhold > > 1. Indkaldelse af ansøgninger 4 2. Hvordan skal opslaget læses? 6 3. Hvem kan søge støtte? 7 4. Hvad kan der søges støtte til? FKK-centre Forskningsprojekter Kollektive forskningsprojekter Individuelle forskningsprojekter på seniorforskerniveau Postdocstipendier Ph.d.- og kandidatstipendier i tilknytning til forskerskoler og forskeruddannelsesprogrammer i Danmark Afholdelse af videnskabelige konferencer Apparaturer og teknikker til humanistisk forskning Forskningsophold i udlandet over 1 måneds varighed Forberedelse af EU-ansøgninger (START) Oversættelse og sproglig revision Udgivelse af videnskabelige bøger Tidsskrifter Hvordan og hvornår søger man? Generelle krav til ansøgning om projektstøtte Vejledning til udfyldelse af Skema Hvordan søger man flere råd? Krav til projektbeskrivelsen Oplysninger om ansøger Budget VIP-løn TAP-løn Driftsudgifter Overhead/administrationsbidrag Hvordan behandles og vurderes ansøgningen? Rådets vurdering Behandling og procedure Ung Eliteforsker og Visionært Område Det Frie Forskningsråds pris Ung Eliteforsker FKK s Visionære Område i 2007: Kulturspændinger; globaliseringens aftryk og modtryk Oversigt over støtteformer og ansøgningsprocedure FKK s sekretariat, adresse og telefonnumre 48 Bilag A. Standardbeløb for det samlede budget for ph.d.-stipendier der påbegyndes i

3 Bilag B. Standardbeløb for lønbudget til postdocstipendier, der påbegyndes i

4 1. Indkaldelse af ansøgninger > Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) indkalder hermed ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter med begyndelse i efteråret 2007 samt i Rådets hovedansøgningsfrist er mandag den 3. september 2007 kl Rådets øvrige ansøgningsfrister kan ses under de enkelte støtteformer i afsnit 4. Rådet har af Det Frie Forskningsråds bestyrelse fået tildelt ekstra midler i 2007 med henblik på at kunne støtte ansøgninger om Det Frie Forskningsråds pris som Ung Eliteforsker samt det Visionære Område: Kulturspændinger; globaliseringens aftryk og modtryk. De særlige initiativer er nærmere beskrevet i kapitel 7. Tildelingen bevirker, at FKK har ca. 133 mio. kr. til uddeling i 2007, hvoraf nogle er uddelt i foråret Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS), Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU), Forskningsrådet for Teknologi og Produktion (FTP) og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) har ligeledes fået tildelt ekstra midler til Ung Eliteforsker samt udvalgte Visionære Områder. Der henvises til de øvrige råds opslag for beskrivelse af områderne. Der gøres opmærksom på, at en ansøgning inden for et Visionært Område kun skal sendes til det råd, der står som udbyder af det pågældende Visionære Område. Ansøgningerne indgår i fuld konkurrence med det pågældende råds øvrige ansøgninger, og rådet forbeholder sig ret til at indhente faglig rådgivning fra et eller flere af de øvrige forskningsråd. Det Frie Forskningsråd ønsker desuden ved denne uddeling at give særlig høj prioritet til internationalisering. Der gøres derfor opmærksom på, at forskningsrådene i 2007 har relanceret virkemidlet til forberedelse af internationale ansøgninger, og desuden har rådet fået tildelt ekstra midler med henblik på at kunne yde støtte til forskere fra en udenlandsk institution til gennemførslen af et postdocstipendium ved en dansk institution. Hasteansøgninger: Hasteansøgninger behandles kun undtagelsesvis. En ansøgning anses for at være en hastesag, hvis det påfører det pågældende forskningsprojekt afgørende skade at udskyde behandlingen til efter rådets næste ansøgningsfrist, og hvis rådet finder det rimeligt begrundet, at ansøgningen ikke blev indsendt til ansøgningsfristen. Ansøgeren skal i hvert enkelt tilfælde gøre rede for årsagen til, at ansøgningen ønskes behandlet som en hastesag, herunder hvorfor ansøgningen ikke blev indsendt til ansøgningsfristen. Punkt 13 på ansøgningsskemaets forside skal i givet fald afkrydses. Bemærk: elektronisk ansøgning pr. 1. januar 2008 Der vil fra næste opslag (gældende fra 1. januar 2008) være etableret en elektronisk ansøgningsprocedure som et led i Forsknings- og Innovationsstyrelsens digitaliseringsstrategi. I første omgang betyder dette, at ansøgere kan indsende de krævede ansøgningsoplysninger elektronisk via Indsendelse af elektronisk ansøgning vil forudsætte digital signering fra ansøgeren, den institution, der skal administrere bevillingen og de øvrige institutioner/virksomheder, der er partnere i projektet. Signering foretages i form af en digital signatur. Digital signatur for både virksomheder og privatpersoner kan bestilles via Yderligere information omkring digital signatur for virksomheder kan endvidere indhentes på For udenlandske ansøgere og andre, der måtte have problemer med at fremskaffe eller benytte digital signatur, kan et sikkerhedspassword rekvireres via systemets log-in side. Bemærk, at der vil være en vis ekspeditionstid både for oprettelse af digital signatur og et sikkerhedspassword.

5 Obs.: Ser ansøger sig ikke i stand til at foretage elektronisk ansøgning og signering, vil det blive accepteret, at ansøgningen printes, underskrives og indsendes i papirudgave samt elektronisk i pdf-format. Det anbefales ansøgere at holde sig orienteret på hen over efteråret, hvor yderligere information og vejledning vil være tilgængelig. 5

6 2. Hvordan skal opslaget læses? > Dette opslag oplyser om støttemuligheder og rådets krav til ansøgninger om støtte. Ansøgere bør læse opslaget grundigt. Opslaget opdateres to gange årligt (typisk juni og januar), og den gældende version findes altid på hjemmesiden Ansøgere anbefales derfor at holde sig orienteret evt. ved at abonnere på elektroniske nyheder fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikations (FKK) sekretariat besvarer gerne spørgsmål pr. telefon eller (se telefonnumre og e- mail-adresser i afsnit 9). Ansøgninger, som ikke opfylder kravene i opslaget, vil blive afvist uden forudgående realitetsbehandling, se 4 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 274 af 20/04/2004 om fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Koordinationsudvalget for Forskning.

7 3. Hvem kan søge støtte? > Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) kan støtte alle, uanset uddannelsesmæssig baggrund, der arbejder videnskabeligt inden for fagområderne musikvidenskab, kunsthistorie, arkitekturvidenskab, film- og medievidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab, teatervidenskab, sprogvidenskab, filologi, historie, arkæologi, antropologi, etnografi, etnologi, folkloristik, eskimologi, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik og uddannelsesforskning, psykologi samt andre tilgrænsende humanistiske discipliner. Ved grænsedragningen mellem Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv lægges følgende områder helt og udelt i FKK: psykologi, antropologi, pædagogik, etnografi og etnologi. Under hver støtteform fremgår det, hvis der er specielle krav og undtagelser for at kunne søge. Ansøgere, der ikke kan dokumentere videnskabelige kvalifikationer igennem uddannelsesmæssig baggrund, skal kunne dokumentere en videnskabelig publiceringsaktivitet og/eller fagkyndige anbefalinger for at kunne søge støtte fra rådet. Vurderingen af ansøgeres forskningsproduktivitet sker under hensyn til de pågældendes karriereforløb inden for og uden for forskningsvirksomheder samt til deres eventuelle orlovsperioder (såsom barsels-, forældreeller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.). Der kan søges støtte til såvel enkeltpersoners som til gruppers projekter. Udenlandske statsborgere og danske statsborgere ansat i udlandet kan også søge FKK, men alle projekter vil blive vurderet ud fra, om de styrker dansk forskning. Der gives ikke støtte til studerende til projekter, der er led i deres kandidatuddannelser. Der kan søges støtte til kandidatstipendier tilknyttet ABM-institutioner (arkiver, biblioteker og museer) eller sektorforskningsinstitutioner. Da kandidatstipendiater ikke længere kan ansættes ved universiteter, ydes ikke støtte hertil. 7

8 4. Hvad kan der søges støtte til? > Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) yder støtte til at gennemføre konkrete, afgrænsede aktiviteter. Derimod ydes der ikke støtte til faste aktiviteter, fx faste driftstilskud eller oprettelse af faste stillinger. FKK yder ikke støtte til forskningsaktiviteter, herunder konferencer, publiceringer, oversættelser/sproglige revisioner, der allerede har fundet sted på ansøgningstidspunktet. Der kan heller ikke søges støtte til individuelle ph.d.-stipendier. Mulighederne for at søge ph.d.-stipendier fremgår af afsnit 4.4. Rådet kan med dette opslag yde støtte til: Støtteformer Ansøgningsfrist Afholdelse af videnskabelige konferencer 1. august 2007 Apparaturer og teknikker i humanistisk forskning 1. august 2007 Forskningsophold i udlandet over 1 måneds varighed 1. august 2007 Oversættelse og sproglig revision 1. august 2007 FKK-centre 3. september 2007 Kollektive forskningsprojekter 3. september 2007 Individuelle forskningsprojekter på seniorforskerniveau 3. september 2007 Postdocstipendier 3. september 2007 Ph.d.-stipendier og kandidatstipendier* i tilknytning til forskeruddannelsesprogrammer i Danmark 3. september 2007 Udgivelse af videnskabelige bøger > Disputatser antaget til forsvar i Danmark Løbende frist > Andre videnskabelige bøger** 1. august 2007 Tidsskrifter > Aktuelt støttet af FKK 1. august 2007 > Nye tidsskrifter og tidsskrifter, der ikke tidligere er støttet af FKK Løbende frist Forberedelse af EU-ansøgning (START) Løbende frist * FKK gør opmærksom på, at der kun kan ydes støtte til kandidatstipendiater tilknyttet ABM-institutioner og sektorforskningsinstitutioner. ** FKK gør opmærksom på, at denne støtteform er under udfasning med virkning fra august 2007 er sidste ansøgningsrunde for støtte til udgivelse af andre videnskabelige bøger end disputatser. Herefter er det muligt at søge rådet om støtte til forskningskommunikation (herunder monografier og antologier) i forbindelse med ansøgning om postdocstipendium, seniorprojekter, kollektive forskningsprojekter samt FKK-centre.

9 I foråret 2008 forventer Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation at indkalde ansøgninger om støtte til: Støtteformer Ansøgningsfrist Afholdelse af videnskabelige konferencer 1. februar 2008 Forskningsophold i udlandet over 1 måneds varighed 1. februar 2008 Apparaturer og teknikker i humanistisk forskning 1. februar 2008 Oversættelse og sproglig revision 1. februar 2008 Postdocstipendier 3. marts 2008 Forskernetværk 3. marts 2008 Udgivelse af disputatser antaget til forsvar i Danmark Løbende frist Nye tidsskrifter og tidsskrifter, der ikke tidligere er støttet af FKK Løbende frist Forberedelse af EU-ansøgning (START) Løbende frist 4.1 FKK-centre Ansøgningsfrist: 3. september (Skema 1 med bilag indsendes i 1 original og 15 kopier) Med henblik på at fremme dannelse af større humanistiske forskningscentre med et samlet tema, der har realistisk potentiale til at indgå i større tværvidenskabelige forskningskonsortier nationalt og internationalt, giver Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) økonomisk støtte til centre (med eller uden mure). Ved centre lægger rådet bl.a. vægt på, at der i projektbeskrivelsen er redegjort for synergien mellem de enkelte delprojekter samt på en velbeskrevet organisationsstruktur og en formidlingsplan. Ved bedømmelse af centeransøgninger lægges der desuden vægt på inddragelse af alle relevante nationale aktører inden for det givne tema. Støtten til FKK-centre kan typisk udgøre 5-8 mio. kr. i alt over 3-5 år. Rådets økonomiske rammer tillader normalt kun finansiering af et meget begrænset antal centre. Generelle kriterier > Alle delprojekter, herunder også ph.d.- og postdocprojekter, skal beskrives indholdsmæssigt > Såfremt der søges om støtte til navngivne og/eller unavngivne ph.d.-stipendiater, skal det angives ved hvilken ph.d.-skole disse stipendiater påtænkes indskrevet > Ansøgningen skal skrives på dansk og kun i særlige tilfælde, som oplyses, kan ansøgningen skrives på engelsk. Dog skal ansøgninger, der samlet er på over 10 mio. kr., skrives på engelsk med henblik på international bedømmelse Krav til ansøger og projektdeltagere, der søges VIP-løn til > Som ansøger accepteres kun centrets leder, der som minimum skal have ansættelse på lektorniveau og erfaring med ledelse og vejledning > Ansøger skal have specifikke forskningsfaglige kvalifikationer inden for centrets faglige område > Navngivne deltagere, hvortil der søges ph.d.-stipendium, skal som minimum have modtaget en forhåndsgodkendelse på ansøgningstidspunktet samt kunne eftersende komplet karakterudskrift og specialeudtalelse inden den 10. oktober

10 > Kvalifikationskravene for kandidatstipendiater er ud over kandidatniveau mindst 2 års erhvervserfaring samt faglige kvalifikationer, der giver mindst ½ års merit på ph.d.-studiet > Deltagere, hvortil der søges postdocstipendium, skal have ph.d.-grad eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed (fx positiv adjunktbedømmelse). Der kan dog søges om postdocstipendium til ph.d.- studerende, hvis der vedlægges en erklæring fra vejleder om forventet aflevering inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen. Stipendieperioden kan i et sådant tilfælde tidligst påbegyndes, efter at ph.d.- graden er erhvervet. Postdocstipendier forventes besat med forskere, der er i starten af deres karriereforløb og ikke har en fast forskerstilling Der kan søges om støtte til > Lønmidler ifølge standarder (bilag A+B) til ph.d.- og postdocstipendiater, der tilknyttes centret og udfører forskning i overensstemmelse med centrets forskningsstrategi > Op til 20 % frikøb til centerlederen til forskningsledelse af centret > Løn og frikøb til øvrigt videnskabeligt personale, der udfører forskning i overensstemmelse med centrets forskningsstrategi > Driftsudgifter ved forskningsaktiviteter i overensstemmelse med centrets projektbeskrivelse, samt generelt tilskud til forskningsudgifter, annuum, uddannelsestilskud og ph.d.-driftstilskud > Udgifter til forskningskommunikation af centrets forskningsresultater (herunder monografier og antologier) > Overhead Se afsnit 5.6 for yderligere budgetoplysninger. Ansøgningen indsendes på Skema 1 med følgende bilag > Projektbeskrivelse på maks anslag (typisk 10 sider a anslag) inkl. mellemrum, noter og henvisninger; ekskl. litteraturliste. Det samlede antal anslag skal anføres sidst i projektbeskrivelsen > Detaljeret budget, se afsnit 5.6 > Cv for ansøger på højst 3 sider, se afsnit 5.5 > Cv på højst 1 side for projektdeltagere, der søges løn til, se afsnit 5.5 > Publikationslister for ansøger samt projektdeltagere, se afsnit 5.5 > Redegørelse for centrets placering i forhold til institutionens/institutionernes strategiplan(er) og for overvejelser om indlejring Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit 5.2. For hver navngiven ph.d.-stipendiat vedlægges desuden

11 > Cv på højst 1 side, se afsnit 5.5 > Specialeudtalelse > Eksamensbevis eller komplet karakterudskrift med hele studieforløbet både fra bachelor- og kandidatuddannelsen > Tilsagn fra hovedvejleder > Eventuel publikationsliste Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Ph.d.- stipendiet er normalt 3-årigt. Til stipendiater med en mag.art.-grad gives ph.d.-stipendiet kun for 2 år. Som udgangspunkt forventer FKK, at ph.d.-stipendiater ikke har optjent anciennitet og derfor starter på løntrin 3. Disse vil modtage et stipendium på kr. Stipendiet dækker uddannelsestilskud på kr. pr. år i 3 år, ph.d.-driftstilskud på kr. i alt, aflønning af ph.d.-stipendiat i 3 år samt overhead til den bevillingsadministrerende institution. Såfremt stipendiaten skal indplaceres på et højere løntrin, søges det beløb, der er anført i bilag A (sidst i opslaget). Se afsnit 5.6 for yderligere budgetoplysninger. Kandidatstipendier søges efter konkret budget for så vidt angår aflønning. Dækning af uddannelsestilskud og ph.d.-driftstilskud følger taksterne for et ph.d.-stipendium som nævnt ovenfor. For hver navngiven postdocstipendiat vedlægges desuden > Cv på højst 1 side, se afsnit 5.5 > Ph.d.-bedømmelsesudvalgets foreløbige/endelige indstilling, positiv adjunktbedømmelse eller erklæring fra vejleder om forventet aflevering. Ph.d.-bedømmelsen skal vedlægges, hvis stipendiaten har en ph.d.- grad > Eventuel publikationsliste Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. 4.2 Forskningsprojekter Ansøgningsfrist: 3. september (Skema 1 med bilag indsendes i 1 original og 15 kopier) Generelt vedrørende forskningsprojekter Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation støtter både individuelle forskningsprojekter og kollektive forskningsprojekter udført af forskergrupper. > Ph.d.- og kandidatstipendier kan kun søges som en del af et kollektivt forskningsprojekt ledet af en forsker på minimum lektorniveau > Der kan ikke i umiddelbar forlængelse af en FKK-bevilling indeholdende lønmidler forventes yderligere støtte til personlig aflønning fra FKK 11

12 > Søges der lønmidler til fastansatte forskere, skal der i ansøgningen redegøres for, hvilke særlige forhold der begrunder, at projektet ikke kan gennemføres i den almindelige forskningstid > Ansøgningen skal skrives på dansk og kun i særlige tilfælde, som oplyses, kan ansøgningen skrives på engelsk. Dog skal ansøgninger, der samlet er på over 10 mio. kr., skrives på engelsk med henblik på international bedømmelse Kollektive forskningsprojekter Et kollektivt forskningsprojekt defineres som et projekt med et samlet tema, hvor der søges VIP-løn til flere af projektets deltagere. Ved kollektive forskningsprojekter lægger rådet bl.a. vægt på, at der i projektbeskrivelsen er redegjort for synergien mellem de enkelte delprojekter samt på en velbeskrevet organisationsstruktur og en formidlingsplan. Bevillingen til kollektive forskningsprojekter kan typisk udgøre ca. 3-4 mio. kr. i alt over en periode på ca. 3 år. Krav til ansøgning > Alle delprojekter, herunder også ph.d.- og postdocprojekter, skal beskrives indholdsmæssigt > Der kan ikke søges om støtte til unavngivne ph.d.-stipendiater > Såfremt der søges om støtte til navngivne ph.d.-stipendiater, skal det angives ved hvilken ph.d.-skole, stipendiaterne påtænkes indskrevet Krav til ansøger og projektdeltagere, der søges VIP-løn til > Ansøger skal være på mindst lektor-/seniorforskerniveau og skal have erfaring med ledelse og vejledning > Deltagere, hvortil der søges ph.d.-stipendium, skal som minimum have modtaget en forhåndsgodkendelse på ansøgningstidspunktet samt kunne eftersende komplet karakterudskrift og specialeudtalelse inden den 10. oktober 2007 > Kvalifikationskravene for kandidatstipendiater er ud over kandidatniveau mindst 2 års erhvervserfaring samt faglige kvalifikationer, der giver mindst ½ års merit på ph.d.-studiet > Deltagere, hvortil der søges postdocstipendium, skal have ph.d.-grad eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed (fx positiv adjunktbedømmelse). Der kan dog søges om postdocstipendium til ph.d.- studerende, hvis der vedlægges en erklæring fra vejleder om forventet aflevering inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen. I så fald kan stipendieperioden tidligst påbegyndes, efter at ph.d.-graden er erhvervet. Postdocstipendier forventes besat med forskere, der er i starten af deres karriereforløb og ikke har en fast forskerstilling Der kan søges om støtte til > VIP-løn > TAP-løn

13 > Driftsudgifter, herunder bl.a. generelt tilskud til forskningsudgifter, annuum, uddannelsestilskud, ph.d.- driftstilskud > Udgifter til forskningskommunikation af projektets forskningsresultater (fx monografier og antologier) > Overhead Se afsnit 5.6 for yderligere budgetoplysninger. Ansøgningen indsendes på Skema 1 med følgende bilag > Projektbeskrivelse på maks anslag (typisk 10 sider a anslag) inkl. mellemrum, noter og henvisninger; ekskl. litteraturliste. Det samlede antal anslag skal anføres sidst i projektbeskrivelsen > Detaljeret budget, se afsnit 5.6 > Cv for hovedansøger på højst 3 sider, se afsnit 5.5 > Cv på højst 1 side for projektdeltagere, der søges løn til, se afsnit 5.5 > Publikationsliste for ansøger og lønnede projektdeltagere Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit 5.2. For hver navngiven ph.d.-/kandidatstipendiat vedlægges desuden > Cv på højst 1 side, se afsnit 5.5 > Specialeudtalelse > Eksamensbevis eller komplet karakterudskrift med hele studieforløbet både fra bachelor- og kandidatuddannelsen > Tilsagn fra hovedvejleder > Eventuel publikationsliste Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Ph.d.-stipendiet er normalt 3-årigt. Til stipendiater med en mag.art.-grad gives ph.d.-stipendiet kun for 2 år. Kandidatstipendiet gives for mindst 1/2 og højst 2 1/2 år. Som udgangspunkt forventer FKK, at ph.d.-stipendiater ikke har optjent anciennitet og derfor starter på løntrin 3. Disse vil modtage et stipendium på kr. Stipendiet dækker uddannelsestilskud på kr. pr. år i tre år, ph.d.-driftstilskud på kr. i alt, aflønning af ph.d.-stipendiat i tre år samt overhead til den bevillingsadministrerende institution. Såfremt stipendiaten skal indplaceres på et højere løntrin, søges det beløb, der er anført i bilag A (sidst i opslaget). Se afsnit 5.6 for yderligere budgetoplysninger. Kandidatstipendier søges efter konkret budget for så vidt angår aflønning. Dækning af uddannelsestilskud og ph.d.-driftstilskud følger taksterne for et ph.d.-stipendium som nævnt ovenfor. 13

14 For hver navngiven postdocstipendiat vedlægges desuden > Cv på højst 1 side, se afsnit 5.5 > Ph.d.-bedømmelsesudvalgets foreløbige/endelige indstilling, positiv adjunktbedømmelse eller erklæring fra vejleder om forventet aflevering. Ph.d.-bedømmelse skal vedlægges, hvis stipendiaten har en ph.d.- grad > Eventuel publikationsliste Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen Individuelle forskningsprojekter på seniorforskerniveau Bevillinger til individuelle forskningsprojekter gives normalt i op til 2 år. Såfremt særlige forhold, der skal redegøres for i ansøgningen, gør sig gældende, kan der søges om støtte i op til 3 år, fx ved udarbejdelse af en disputats. Krav til ansøger > Ansøger skal være på mindst lektor-/seniorforskerniveau Der kan søges om støtte til > VIP-løn > TAP-løn > Udgifter til forskningskommunikation af projektets forskningsresultater (fx monografier og antologier) > Driftsudgifter, herunder bl.a. generelt tilskud til forskningsudgifter og annuum > Overhead Se afsnit 5.6 for yderligere budgetoplysninger Ansøgningen indsendes på Skema 1 med følgende bilag > Projektbeskrivelse på maks anslag (typisk 5 sider a anslag) inkl. mellemrum, noter og henvisninger; ekskl. litteraturliste. Det samlede antal anslag skal anføres sidst i projektbeskrivelsen. > Detaljeret budget, se afsnit 5.6 > Cv på højst 3 sider, se afsnit 5.5 > Publikationsliste, se afsnit 5.5 Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit 5.2.

15 4.3 Postdocstipendier Ansøgningsfrist 3. september (Skema 1 med bilag indsendes i 1 original og 15 kopier) Formål Postdocstipendier sigter mod at udvikle og fastholde forskerkompetence. Desuden sigter de mod at fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og mellem forskningsmiljøer og erhvervslivet. Stipendierne uddeles til forskere i forbindelse med gennemførelsen af et konkret forskningsprojekt ved en forskningsinstitution i Danmark eller udlandet. Forskere, der har erhvervet ph.d.-graden eller har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed (fx positiv adjunktbedømmelse), kan søge om et postdocstipendium. Ph.d.-studerende kan søge, hvis der vedlægges en erklæring fra vejleder om forventet afleveringsfrist inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen. I så fald kan projektperioden tidligst påbegyndes, efter at ph.d.-graden er erhvervet. Stipendierne gives fortrinsvis til forskere i starten af deres forskerkarriere. Der kan søges om et postdocstipendium for 1, 2 eller 3 år ad gangen. Sammenlagt kan der dog maksimalt bevilges 3 års postdocstipendium. Ansøgers værtsinstitution(-er) kan indgå i samfinansiering. Krav til ansøger/ansøgningen Ansøgning om et postdocstipendium skal indsendes af den potentielle stipendiat selv. Til postdocstipendier kan der søges støtte til følgende budgetposter > VIP-løn til ansøger (se afsnit samt bilag B sidst i opslaget) > Driftsudgifter på op til kr. pr. projektår > Overhead/administrationsbidrag I perioder, hvor postdocstipendiet foregår i udlandet, dækkes dog kun > VIP-løn til ansøger (se afsnit samt bilag B sidst i opslaget) > Rejse- og opholdsudgifter efter de gældende satser (afsnit 5.6.3) > Gebyrer (tuition, bench-fee, adgang til samlinger/udstyr) efter konkret vurdering Ansøgninger om postdocstipendier skal indsendes på Skema 1 og vedlægges følgende bilag > Projektbeskrivelse (se afsnit 5.4) på højest 5 sider ( anslag) > Cv og publikationsliste for ansøger (se afsnit 5.5) > Ph.d.-bevis samt ph.d.-bedømmelse eller sekundært dokumentation for: a) afhandling er antaget til forsvar, b) positiv adjunktbedømmelse, c) kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau er opnået på anden måde eller d) erklæring fra vejleder om forventet aflevering (ph.d.-studerende) > Detaljeret budget (se afsnit 5.6) > Dokumentation for den udenlandske værtsinstitutions accept af værtskab ved ophold i udlandet > Eventuelt samarbejdserklæring fra øvrige medarbejdere i projektgruppen 15

16 Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit Ph.d.- og kandidatstipendier i tilknytning til forskerskoler og forskeruddannelsesprogrammer i Danmark Ansøgningsfrist: 3. september (Skema 1 med bilag indsendes i 1 original og 15 kopier) Potentielle ph.d.-stipendiater skal selv rette henvendelse til de relevante forskeruddannelsesprogrammer og/eller ph.d.-skoler vedr. procedure for evt. prækvalifikation. Hvert forskeruddannelsesprogram kan søge om maksimalt 4 ph.d.-stipendier. Et forskeruddannelsesprogram er et fagligt fokuseret samarbejde, der normalt indbefatter flere institutter/centre/institutioner og eventuelt andre partnere, herunder internationale. Programmet bidrager til at etablere et stærkt og forpligtende samspil på forskeruddannelsesområdet mellem eksempelvis private og offentlige virksomheder, organisationer, forskningsinstitutioner og universiteter. Forskerskoler oprettet og drevet efter Forskeruddannelsesudvalgets (FUU) hidtidige regelsæt vil således typisk være at opfatte som forskerudddannelsesprogrammer. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) udmønter støtte til forskeruddannelse i tilknytning til forskeruddannelsesprogrammer, kollektive forskningsprojekter og FKK-centre med henblik på at sikre, at uddannelsen finder sted i et større, fagligt relevant forskningsmiljø. Forskeruddannelse i tilknytning til FKKcentre og kollektive forskningsprojekter er beskrevet i afsnittene 4.1 og Generelle kriterier > For ph.d.-stipendier i tilknytning til forskeruddannelsesprogrammer kan der kun søges om støtte til navngivne stipendiater > Hvert forskeruddannelsesprogram kan indsende én hovedansøgning med maks. 4 stipendier > Som hovedansøger accepteres kun lederen af forskeruddannelsesprogrammet. Til ansøgningen skal vedlægges en tilkendegivelse af interesse fra den eller de ph.d.-skoler, som den enkelte stipendiat påtænkes indskrevet ved, dvs. for hver af stipendierne (underskrevet af ph.d.-skoleleder, dekan eller tilsvarende) > Rådets prioritering sker alene på grundlag af de enkelte ph.d.-projekters kvalitet, og der skal således ikke prioriteres mellem ansøgningens fremsendte ph.d.-projekter > Ansøgningen skal skrives på dansk og kun i særlige tilfælde kan ansøgningen skrives på engelsk. Dog skal ansøgninger, der samlet er på over 10 mio. kr., skrives på engelsk med henblik på international bedømmelse Krav til ansøger og deltagere, der søges VIP-løn til > Ansøger (leder af forskeruddannelsesprogram) skal have universitetsansættelse på minimum lektorniveau

17 > Ansøgningens stipendiater skal som minimum have modtaget en forhåndsgodkendelse af afsluttet kandidateksamen på ansøgningstidspunktet for at kunne indgå i ansøgningen. Ansøger skal eftersende specialeudtalelse og komplet karakterudskrift for disse stipendiater inden den 10. oktober 2007 > Kvalifikationskravene for kandidatstipendiater er ud over kandidatniveau mindst 2 års erhvervserfaring samt faglige kvalifikationer, der giver mindst ½ års merit på ph.d.-studiet Der kan søges om støtte til Ph.d.-stipendiet er normalt 3-årigt. Til stipendiater med mag.art.-graden gives ph.d.-stipendiet kun for 2 år. Som udgangspunkt forventer FKK, at ph.d.-stipendiater ikke har optjent anciennitet og derfor starter på løntrin 3. Disse vil modtage et stipendium på kr. Stipendiet dækker uddannelsestilskud på kr. pr. år i 3 år, ph.d.-driftstilskud på kr. i alt, aflønning af ph.d.-stipendiat i 3 år samt overhead til den bevillingsadministrerende institution. Såfremt stipendiaten skal indplaceres på et højere løntrin, søges det relevante beløb, der er anført i bilag A. Se afsnit 5.6 for yderligere budgetoplysninger. Kandidatstipendier søges efter konkret budget for så vidt angår aflønning. Dækning af uddannelsestilskud og ph.d.-driftstilskud følger taksterne for et ph.d.-stipendium som nævnt ovenfor. Ph.d.- og kandidatstipendier i tilknytning til forskeruddannelsesprogrammer bevilges som rammebevillinger. Institutionen skal inden for bevillingen dække de lovpligtige og overenskomstmæssige udgifter, der er knyttet til ansættelsen. Supplerende driftstilskud må dækkes inden for rammen eller søges dækket fra anden side. Kun i ekstraordinære tilfælde kan der ydes tillægsbevilling. I hovedansøgerens Skema 1 skal institutionen for forskeruddannelsesprogrammet med underskrift og stempel bekræfte, at det angivne budget for ph.d.- og/eller kandidatstipendierne accepteres, så FKK har garanti for, at budgettet anses for tilstrækkeligt til at kunne dække projekternes samlede udgifter. I praksis gives denne bekræftelse af institutleder eller dekan. Det bemærkes, at ved ansøgning om ph.d.-stipendier under forskeruddannelsesprogrammer kræves kun institutionsunderskrift og -stempel på hovedansøgers (leder af forskerudannelsesprogrammet) Skema 1, mens underskrift og stempel ikke er påkrævet på de enkelte ph.d.-ansøgeres Skema 1. Hovedansøgningen indsendes på Skema 1 med følgende bilag > Cv for ansøger på højst 3 sider, se afsnit 5.5 Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit 5.2 For hver ph.d.- og kandidatstipendiat, der søges til, skal der vedlægges > Skema 1 (udfyldt af hver stipendiat, der søges om midler til) > Projektbeskrivelse på højst anslag (typisk 5 sider a anslag) inkl. mellemrum, noter og henvisninger; ekskl. litteraturliste. Det samlede antal anslag skal anføres sidst i projektbeskrivelsen > Cv på højst 1 side, se afsnit 5.5 > Evt. publikationsliste 17

18 > Eksamensbevis eller komplet karakterudskrift med hele studieforløbet både fra bachelor- og kandidatuddannelsen > Specialeudtalelse > Tilsagn fra hovedvejleder Samtlige bilag til hvert enkelt ph.d.-projekt skal sammenhæftes. Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. 4.5 Afholdelse af videnskabelige konferencer Ansøgningsfrist 1. august 2007 (Skema 1 med bilag indsendes i 1 original og 15 kopier) Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation yder alene støtte til afholdelse af videnskabelige konferencer med en åben deltagerkreds, dvs. arrangementer med åben indkaldelse og annoncering. Bevillingen gives som et rammebeløb til dækning af udgifter ved arrangementet. Rammebeløbets størrelse vil bl.a. afhænge af arrangementets art og udgifter til udenlandske foredragsholderes rejser og ophold. > Rådet giver ikke støtte til lukkede arrangementer > Rådet dækker ikke honorarer til foredragsholdere eller udgifter til arrangementer af selskabelig art > Ansøgningen skal skrives på dansk og kun i særlige tilfælde, som oplyses, kan ansøgningen skrives på engelsk FKK støtter arrangementer i 2 kategorier: A. Store internationale konferencer > Store, cirkulerende internationale konferencer > Store internationale konferencer, der indleder eller afslutter store satsninger > Meget store nordiske konferencer Der gives maks kr. i støtte. B. Mellemstore internationale konferencer > Mellemstore internationale konferencer med engangspræg med henblik på profilering af større satsning > Nordiske cirkulerende konferencer Der gives maks kr. i støtte. Der kan søges om støtte til > Driftsudgifter, herunder bl.a. rejse- og opholdsudgifter for foredragsholdere samt udgifter til forberedelse og afvikling af konferencen, typisk udgifter til materialer og porto

19 > Overhead Se afsnit 5.6 for yderligere budgetoplysninger. Ansøgningen indsendes på Skema 1 med følgende bilag > Cv for ansøger på højst 3 sider, se afsnit 5.5 > Cv for hver foredragsholder på højst 1 side, se afsnit 5.5 > Foreløbigt/endeligt program > Forventet deltagerkreds > Detaljeret budget, se afsnit 5.6 Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit Apparaturer og teknikker til humanistisk forskning Ansøgningsfrist 1. august 2007 og (Skema 1 med bilag indsendes i 1 original og 15 kopier) Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation yder støtte til humanistiske forskningsprojekter, der har et særskilt behov for anvendelse af teknikker, apparaturer, redskaber eller ekspertbistand. Ved køb af apparatur overgår dette apparatur til institutionens ejendom efter bevillingens ophør. Krav til ansøgeren > Som ansøger accepteres lederen af det forskningsprojekt, der har behov for teknikken/apparaturet Der kan søges om støtte til > Eksempelvis mikroskopering af håndskrifter og dokumenter eller til arkæologiske analyser (herunder dateringer og dna-analyser) > Lønmidler i begrænset omfang til ekstern ekspertbistand til anvendelse af teknikker eller til betjening af apparatur > Finansiering af leje eller indkøb af eksperimentelle apparaturer > Rådet yder kun støtte til apparatur, der er en forudsætning for det konkrete projekts gennemførelse > Rådet kan kun imødekomme ansøgninger på mere end kr. Ansøgningen indsendes på Skema 1 med følgende bilag > Projektbeskrivelse på maks anslag (typisk 5 sider a anslag). Det samlede antal anslag (inkl. mellemrum, noter og henvisninger, ekskl. litteraturliste) skal anføres sidst i projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen skal indeholde en detaljeret forklaring på det forskningsrelaterede behov for anvendelsen af apparaturet eller teknikken. Skal apparaturet anvendes til flere forskningsprojekter, 19

20 udformes en projektbeskrivelse for et hovedprojekt, og der gives desuden en kort beskrivelse af de øvrige projekter > Detaljeret budget, se afsnit 5.6 > Pristilbud på anvendelsen/køb af apparaturet > Cv for hovedansøger på højest 3 sider, se afsnit 5.5 > Publikationsliste for hovedansøger, se afsnit 5.5 Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit Forskningsophold i udlandet over 1 måneds varighed Ansøgningsfrist 1. august 2007 (Skema 1 med bilag indsendes i 1 original og 15 kopier) Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation kan give støtte til forskningsophold, der er knyttet til gennemførelsen af forskningsprojekter, der kun kan udføres på den pågældende lokalitet, og som har en varighed af over 1 måned. I denne ansøgningsrunde har rådet mulighed for fuld finansiering af sådanne ophold. Der kan under denne støtteform ikke ydes støtte til fulde ph.d.- eller postdocforløb i udlandet, ej heller til forskningsophold i udlandet i forbindelse med ph.d.-forløb. Forsknings- og Innovationsstyrelsen anbefaler, at man lader sig forskudsregistrere hos den kommunale skatteforvaltning inden afrejsen. > Rådet giver kun støtte til forskningsrejser, hvis der foreligger dokumentation for adgang til de arkiver, biblioteker, institutter o.l., der er målet for rejsen > Ansøgningen skal skrives på dansk og kun i særlige tilfælde, som oplyses, kan ansøgningen skrives på engelsk Der kan søges om støtte til > VIP-løn til ansøger > Rejseudgifter (hel eller delvis dækning) > Som hovedregel ydes kun støtte til familiemedlemmers rejse, når opholdet varer over 6 måneder. Forsørger, der ikke medtager familie, kan ved ophold på over 6 måneder få dækket udgifter til en ekstra hjemrejse. Ved forsørger forstås en person, som bor sammen med ægtefælle/samlever og/eller har børn, som personen har forsørgerpligt over for > Rejseforsikring. FKK dækker ikke udgifter ved sygdom. Det anbefales derfor at tegne rejseforsikring > Udgifter til transport af bohave i rimeligt omfang > Udgifter til transport af køretøj, møbler og tilsvarende store genstande kan ikke dækkes > Opholds- og boligudgifter

21 Se afsnit 5.6 for yderligere budgetoplysninger. FKK forbeholder sig ret til at modregne, hvis ansøgeren opnår støtte fra anden side. Ansøgningen indsendes på Skema 1 med følgende bilag > Projektbeskrivelse på maks anslag (typisk 5 sider a anslag) inkl. mellemrum, noter og henvisninger; ekskl. litteraturliste. Det samlede antal anslag skal anføres sidst i projektbeskrivelsen > Cv for ansøger på højst 3 sider, se afsnit 5.5 > Publikationsliste > Detaljeret budget, se afsnit 5.6 > Dokumentation for adgang til arkiver, biblioteker, museer, universiteter el.lign., der er målet for rejsen Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit Forberedelse af EU-ansøgninger (START) Løbende ansøgningsfrist Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation ønsker at understøtte og styrke danske forskeres muligheder for at søge internationale finansieringskilder for derigennem at opretholde og forbedre dansk forsknings internationale konkurrenceevne. Der kan søges om støtte til forberedelse af ansøgninger målrettet EU s 7. rammeprogram og andre internationale forskningsmidler, der udbydes i åben konkurrence og af andre end rådet selv. Det gælder lige fra indsendelse af ansøgning til et program, hvor der endnu ikke foreligger et konkret opslag til ansøgninger rettet mod et specifikt opslag/program. Rådet prioriterer ansøgninger, hvor danske ansøgere har koordinerende funktioner. Hvis det ansøgte udbud består af flere forskellige ansøgningsrunder (fx prækvalifikation og endelig ansøgning), kan der ansøges om støtte til hver af disse. Der kan søges om støtte til en eller flere af følgende udgiftsposter > Udgifter til de danske deltageres VIP-løn i forbindelse med koordinering og/eller udarbejdelse af ansøgningen > Rejse- og opholdsudgifter for ansøgningens partnere danske og udenlandske (hvis udenlandske, skal det være i relation til samarbejdet med de danske partnere). > Udgifter til afholdelse af møder, seminarer og lignende samt udgifter til deltagelse i internationale workshops, seminarer og lignende, der har direkte relevans for den planlagte ansøgning. > Udgifter til aflønning af konsulent- og/eller administrativ bistand (TAP-løn) > Overhead eller administrationsbidrag. 21

22 En ansøgning om midler til internationale konkurrenceevne kan søges for en periode på op til 2 år, og det ansøgte beløb kan i alt være på mellem kr. og kr. ekskl. overhead. Bevilget beløb vil afhænge af ansøgers rolle i forberedelsen af ansøgningen. Ansøgningen skal vedlægges en faglig redegørelse inklusiv en aktivitetsplan på max 5 sider ( anslag), som redegør kortfattet for > Hvilket (forventet) internationalt opslag, udbud eller program ansøgningen retter sig mod og størrelsen af den ansøgte internationale bevilling til de danske partnere ansøgers/ansøgergruppens faglige kvalifikationer i forhold til den internationale ansøgning > Ansøgers rolle i den samlede projektorganisering af den internationale ansøgning > Ansøgers rolle i forhold til forberedelse af den internationale ansøgning > Hypoteser, metoder, teori og lignende > Det forventede faglige udbytte samt relevans for dansk deltagelse/forskning > Dokumentation for kvalificering til næste runde og med begrundelse for omfanget af nye aktiviteter (kun for ansøgninger der er kommet gennem prækvalifikation) Ansøgningen skal desuden vedlægges følgende obligatoriske bilag > Cv (1-2 sider) og publikationsliste (seneste 5 år) for alle danske deltagere samt øvrige centrale deltagere, der søges midler til > Detaljeret budget > Evt. tilsagn om medfinansiering fra deltagernes institutioner > Tilsagn om deltagelse fra udenlandske deltagere (ved større, koordinerede projekter) > Kopi af det konkrete udbudsmateriale eller, hvis dette ikke foreligger, en beskrivelse af det forventede udbud. Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit Oversættelse og sproglig revision Ansøgningsfrist: 1. august 2007 (Skema 1 med bilag indsendes i 1 original og 3 kopier) Der kan søges støtte til sproglig revision af manuskripter, som forfatteren selv har udarbejdet på et fremmedsprog, samt støtte til oversættelse af artikler og afhandlinger, typisk fra dansk til et fremmedsprog. > For artiklers vedkommende er det en forudsætning, at de publiceres i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift eller i andre publikationer med en rimelig udbredelse

23 > Det skal oplyses i Skema 1, punkt 18, om artiklen eller afhandlingen er antaget af tidsskrift eller bogforlag til udgivelse. I bekræftende fald oplyses tillige tidsskriftets/forlagets navn, og antagelsen dokumenteres > FKK giver kun støtte til oversættelse til ét udenlandsk sprog, fortrinsvis et hovedsprog > FKK støtter ikke oversættelse til et sprog, som ansøgeren har en akademisk uddannelse i; her kan kun sproglig revision støttes > FKK yder normalt ikke støtte til oversættelse af specialer. Selv væsentligt omarbejdede specialer kan kun i ganske særlige tilfælde komme i betragtning > Der ydes ikke støtte til oversættelse/sprogrevision, der er foretaget på ansøgningstidspunktet (jf. indledning til kapitel 4) Ønskes støtte til oversættelse/sprogrevision af et bogmanuskript, som endnu ikke er antaget, kan man i første omgang alene søge støtte til oversættelse/sprogrevision af titelblad, indholdsfortegnelse, indledning og et prøvekapitel efter eget valg. Hele manuskriptet indsendes dog med ansøgningen i et sådant tilfælde. Er manuskriptet en ubearbejdet ph.d.-afhandling, indsendes tillige bedømmelsesudvalgets endelige indstilling. Bevilges der støtte, og antages bogmanuskriptet siden til udgivelse, kan man derefter ansøge om støtte til oversættelse/sprogrevision af resten af manuskriptet. I et sådant tilfælde indsendes manuskriptet ikke igen, men kopi af det tidligere bevillingsbrev vedlægges. FKK lægger vægt på, at oversætteren/den sproglige revisor er kvalificeret i sproglig og emnemæssig henseende. Det er normalt en forudsætning, at oversætter/sproglig revisor har det pågældende fremmedsprog som sit modersmål. Oversætters/sproglig revisors navn og kvalifikationer oplyses i Skema 1, punkt 14, og kvalifikationerne dokumenteres. Hvem kan søge FKK giver ikke bevillinger til oversættelse og sproglig revision til forskere, der er ansat ved videregående uddannelsesinstitutioner. Ansøgning må rettes til institutionen. Dog kan der søges om støtte til oversættelse og sproglig revision af disputatser, uanset om ansøger er fastansat ved en videregående uddannelsesinstitution. Eksterne lektorer og undervisningsassistenter kan søge bevillinger til oversættelse og sproglig revision hos FKK. Amanuenser og postdocstipendiater må ansøge institutionen. Tidsskriftsredaktører og redaktører af artikelsamlinger i bogform kan uanset egen ansættelse ved en videregående uddannelsesinstitution ansøge på vegne af de artikelforfattere, som ville kunne ansøge hver for sig. Der kan søges støtte til > FKK's takst for støtte til oversættelse er 325 kr. ekskl. moms pr. side a enheder (bogstaver, tegn, tal, mellemrum) > FKK's takst for støtte til sproglig revision er 200 kr. ekskl. moms pr. side FKK giver kun støtte, hvis udgifterne beregnet efter rådets takster udgør mindst kr. (ekskl. moms). Ansøgningen indsendes på Skema 1 med følgende bilag > Cv for oversætter/sproglig revisor på maks. 3 sider 23

24 > Dokumentation for antagelse af manuskript, hvis manuskriptet er antaget til udgivelse > Kopi af manuskript (1 eksemplar) > Bedømmelsesudvalgets indstilling ved ph.d.-afhandlinger Supplerende bilag kan ikke forventes inddraget i ansøgningsbehandlingen. Vejledning til udfyldelse af Skema 1 findes i afsnit Udgivelse af videnskabelige bøger Ansøgningsfrist for disputatser antaget til forsvar i Danmark: Løbende frist (Skema 2 med bilag indsendes i 1 originalsæt og 3 kopisæt) Ansøgningsfrist for andre videnskabelige bøger: 1. august 2007 (Sidste ansøgningsrunde for denne støtteform ) (Skema 2 med bilag indsendes i 1 originalsæt og 15 kopisæt) Manuskript indsendes dog kun i 1 eksemplar Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) gør opmærksom på, at denne støtteform er under udfasning med virkning fra august 2007 er sidste ansøgningsrunde for støtte til udgivelse af andre videnskabelige bøger end disputatser. Herefter er det muligt at søge rådet om støtte til forskningskommunikation (herunder monografier og antologier) i forbindelse med ansøgning om postdocstipendier, seniorprojekter, kollektive forskningsprojekter samt FKK-centre. FKK lægger vægt på, at de vigtigste resultater af dansk humanistisk forskning kommer ud til et større publikum af forskere og interesserede lægfolk. I tilfælde, hvor udgivelse ikke kan ske på kommercielle vilkår, kan rådet derfor yde et økonomisk tilskud til udgivelse af disputatser antaget til forsvar samt til andre videnskabelige bøger mv. > Udgivelse af ubearbejdede ph.d.-afhandlinger støttes normalt ikke af FKK. Der kan dog i ganske særlige tilfælde gives støtte, typisk hvor en afhandling efter rådets vurdering har en særlig høj videnskabelig kvalitet i sammenligning med andre ph.d.-afhandlinger > FKK yder ikke støtte til udgivelse af specialer. Væsentligt omarbejdede specialer kan kun i ganske særlige tilfælde komme i betragtning > Der gives ikke støtte til festskrifter, konference- eller seminaroplæg. Sådanne bør publiceres på institutionens bekostning eller på internettet > Den mere populærvidenskabelige bog henvises til udgivelse enten på rent kommercielle vilkår eller med støtte fra andre kilder > Der ydes ikke støtte til udgivelse af videnskabelige bøger, der er trykt, inden Rådet har færdigbehandlet ansøgningen > Rådet yder ikke forfatterhonorar > Der gives kun støtte til udgivelse af en bog på ét sprog. Hvis der fx er givet støtte til udgivelse på dansk, kan der ikke også gives støtte til udgivelse på et fremmedsprog. Derimod vil man kunne ansøge om støtte til oversættelse af bogen (se i øvrigt afsnit 4.9)

25 > Ansøgningen skal skrives på dansk og kun i særlige tilfælde, som oplyses, kan ansøgningen skrives på engelsk > Det skal fremgå af bogen, at FKK har ydet støtte til udgivelsen > Maks. 50 frieksemplarer til forfatter og anmeldere FKK henstiller, at der til fremstilling af bøger benyttes syrefrit papir, og at dette fremgår af kolofonen. Der kan søges støtte til > Udgivelse af disputatser: Disputatser antaget til forsvar i Danmark kan opnå støtte efter faste beløbstakster. > Udgivelse af andre videnskabelige bøger: Manuskriptet skal dokumentere forskning af høj kvalitet og aktuel relevans for det forskningsfelt, publikationen tilhører. Der vil oftest være tale om monografier, men redigerede artikelsamlinger kan også komme i betragtning til støtte. Der ydes støtte efter faste beløbstakster. Faste beløbstakster Rådet yder støtte efter faste beløbstakster på henholdsvis kr., kr. og kr. Disputatser antaget til forsvar i Danmark kan opnå støtte på maks kr. Beløbets størrelse fastlægges inden for rådets økonomiske rammer under hensyntagen til omfang og nødvendigt udstyr, herunder fx illustrationer. Der skal argumenteres for nødvendigheden af illustrationer, og den skal dokumenteres, fx ved indsendelse af fotokopier. Ud over ovennævnte takster kan der i særlige tilfælde søges om yderligere kr. til elektronisk billedpublikation (fx på cd-rom). Der søges støtte ved indsendelse af udfyldt Skema 2. Hvis der søges støtte til udgivelse af disputats antaget til forsvar i Danmark vedlægges > Forlagets godkendelse af manuskriptet til udgivelse med oplysning om Eventuelle krav til slutredigering > Bedømmelsesudvalgets indstilling (votum) > Oplysninger om sidetal samt antal trykkeenheder (bogstaver, tegn, tal og mellemrum) > Oplysninger om forventet oplag > Oplysninger om evt. antal nødvendige illustrationer (der skal argumenteres for nødvendigheden, og den skal dokumenteres, fx ved indsendelse af fotokopier) > Manuskriptet indsendes ikke Hvis der søges støtte til udgivelse af andre videnskabelige bøger eller artikelsamlinger vedlægges > Forlagets godkendelse af manuskriptet til udgivelse med oplysning om eventuelle krav til slutredigering > Kopi af færdigt manuskript (1 eksemplar) 25

26 > Oplysninger om sidetal samt antal trykkeenheder (bogstaver, tegn, tal og mellemrum) > Oplysninger om forventet oplag > Oplysninger om antal nødvendige illustrationer (der skal argumenteres for nødvendigheden, og den skal dokumenteres, fx ved indsendelse af fotokopier) > Bedømmelsesudvalgets endelige indstilling (ved ansøgning om støtte til udgivelse af ph.d.-afhandling) > Bedømmelsesudvalgets endelige indstilling samt en redegørelse på maks. 1 side for, hvilke ændringer der er foretaget, og på hvilken måde ansøgeren har forholdt sig til eventuel kritik i bedømmelsen (ved ansøgning om støtte til udgivelse af omarbejdet ph.d.-afhandling) > Specialeudtalelse samt redegørelse på maks. én side for hvilke ændringer, der er foretaget, og på hvilken måde ansøgeren har forholdt sig til eventuel kritik i udtalelsen (ved ansøgning om støtte til udgivelse af væsentligt omarbejdet speciale) > Indledning, hvori forholdet mellem de enkelte artikler behandles (ved ansøgning om støtte til udgivelse af redigeret artikelsamling) Ved færdigt manuskript forstås et manuskript, der er færdigredigeret og korrekturlæst fra forfatterens side Tidsskrifter Ansøgningsfrist for aktuelt støttede tidsskrifter: 1. august 2007 (Skema 3 med bilag indsendes i 1 original og 4 kopier) Ansøgningsfrist for nye tidsskrifter og tidsskrifter, der ikke tidligere er støttet af FKK: Løbende frist (Skema 3 med bilag indsendes i 1 original og 15 kopier) Bevillinger til tidsskrifter gives i form af underskudsdækning år for år i en 3-årig periode. Dette indebærer, at et evt. restbeløb ikke kan overføres til næste finansår af bevillingsperioden. Rådet støtter videnskabelige tidsskrifter efter de samme kvalitetskriterier, som lægges til grund ved andre videnskabelige publikationer. Ved behandling af ansøgninger om støtte til tidsskrifter lægges der vægt på, at disse holder international standard og har eller tilstræber international udbredelse. Der tages dog hensyn til, at visse områder af den humanistiske forskning fortrinsvis henvender sig til danske læsere. Rådet vil løbende foretage evalueringer af FKK-støttede tidsskrifters faglige niveau ved nedsættelse af eksterne evalueringspaneler. Krav til tidsskriftet > En forudsætning for støtte er, at redaktionskomitéen er sammensat af aktive forskere fra mindst to forskellige institutioner > Imødekommelse af tidsskriftsansøgninger er betinget af, at tidsskriftet benytter eksterne referees til bedømmelse af artiklernes videnskabelige kvalitet. Som dokumentation herfor indsendes en liste over de bedømmere, tidsskriftet har benyttet inden for det seneste år > For at komme i betragtning til støtte skal etablerede tidsskrifter kunne dokumentere mindst 200 betalende abonnenter. For nye tidsskrifter skal målet være opfyldt efter senest to år

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

2015 Kræftens Bekæmpelse

2015 Kræftens Bekæmpelse BEVILLINGSBETINGELSER 2015 Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 Telefax 35 25 77 01 www.cancer.dk Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) og Kræftens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere