Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme"

Transkript

1 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme Del 2 Energimæssige krav til rådgivere, entreprenører og håndværkere Klimaskærm Ventilation El Udstyr Varme & vand Automatik By-og Kulturforvaltningen Ejendom Version 1.7 marts 2013

2 1.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER INDLEDNING FORMÅL MÅLGRUPPE INDHOLD OG FORUDSÆTNINGER OPBYGNING KONTAKT TIL ENERGI TILGÆNGELIGHED IKRAFTTRÆDELSE KLIMASKÆRM ANLÆGSOPBYGNING Indretning og arealdisponering ANLÆGSKOMPONENTER PRÆCISERING OG KRAV DOKUMENTATION OG SERVICE Tæthedsprøve VARME & VAND ANLÆGSOPBYGNING Sektionering af varmeanlæg Dimensioneringstemperatur Disponering af vandsinstallationer Brugsvandscirkulation Indregulering ANLÆGSKOMPONENTER Varmtvandsbeholdere Varmevekslere til varmt brugsvand Radiatorer Reguleringsventiler Varmeflader til ventilationsanlæg Pumper Måleinstrumenter og udtag Måletype for varme og vand PRÆCISERING OG KRAV Målerplacering Tilladte vandmængder for brugsvandsenheder Isolering DOKUMENTATION OG SERVICE Dokumentation EL ANLÆGSOPBYGNING Belysningszoner Udvendig belysning ANLÆGSKOMPONENTER A-mærkede lyskilder Belysningsarmaturer PRÆCISERING AF KRAV Lysstyring, klasselokaler, grupperum o.l Lysstyring, gang og trappearealer mm Lysstyring, gymnastiksale, sportshaller mm Effekt til belysning DOKUMENTATION OG SERVICE

3 5.0 VENTILATION ANLÆGSOPBYGNING Prioritering af ventilationsprincipper Dispensation til naturlig ventilation Ventilationszoner Styring af ventilationsanlæg ANLÆGSKOMPONENTER Komponenter til ventilationsanlæg PRÆCISERING AF KRAV Effektivitet af vekslere Sommerdrift Natkøling Anlæg for opvarmning DOKUMENTATION OG SERVICE Datablad Registrering af anlægget AUTOMATIK ANLÆGSOPBYGNING Etablering af automatiksystemer Prækvalificerede leverandører Opbygning af automatiksystemer Fjernaflæsning ANLÆGSKOMPONENTER Valg af automatiksystem PRÆCISERING AF KRAV Adressering af målepunkter Datalogning Regulering af varmt brugsvand (beholder over 500 liter) CO 2 til regulering af luftkvalitet Automatiktavler Adgangsbegrænsning Skærmbilleder Generelle krav til automatiksystemer Brugerrettigheder Alarmhåndtering DOKUMENTATION OG SERVICE Aflevering Tillæg for automatikleverance Ydelser efter aflevering Garantiperiode Automatiksystemernes kompatibilitet Servicetilbud Indregulering Undervisning UDSTYR ANLÆGSOPBYGNING Disponering af rum ANLÆGSKOMPONENTER Hårde hvidevarer, kontorudstyr mm PRÆCISERING OG KRAV DOKUMENTATION OG SERVICE GRÆNSEOMRÅDER

4 8.1 ANLÆGSOPBYGNING Information om energi- og vandforbrug Målerplacering Afregningsmålere Sammenbyggede anlæg/units ANLÆGSKOMPONTENTER PRÆCISERING AF KRAV Aftastning af målere Der tilsluttes afregnings- og fordelingselmålere med serielt aftastningsmodul. Afregningsmålere med aftastningsdel/relæ købes ved det aktuelle forsyningsselskab. Fordelingsmålere skal være godkendte. Fjernaflæsning aftastes med seriel udgang og med minimum et signaler pr. afregningsenhed Mærkning af komponenter, kanaler mm Placering af rumfølere Lækagesikring DOKUMENTATION OG SERVICE Tilbud på serviceaftale Brugervejledning og manual Bilag Principskitse for VVB under 500 liter Principskitse for VVB over 500 liter Principskitse for brugsvandsvekslere Styring af varmeflade i ventilationsanlæg Overordnede belysningskrav Datablad for ventilationsaggregat Driftsspecifikationer for ventilationsanlæg Filformater Datalogning Strukturering af brugeradresser Oversigtsbillede,CTS-anlæg Anlægsbilled, CTS-anlæg dages test checkskema Link og referencer 46 3

5 1.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1.1 Indledning Energi- i form af varme, el og vand er nødvendig for at ejendomme kan fungere som ramme for menneskers aktiviteter. Men energi skal bruges med omtanke det er energieffektivisering. For at sikre en ensartet indsats har Odense Kommune udarbejdet to notater for energieffektivisering. Del 1: Del 2: Energimæssige krav til personalet og brugere af Odense Kommunes ejendomme. Energimæssige krav til rådgivere, entreprenører og håndværkere. 1.2 Formål Notatets formål er at fastholde og fastsætte klare retningslinier for kommunale bygge- og renoveringsopgaver i Odense Kommune. Retningslinier som energioptimerer kommunens ejendomme og samtidig imødekommer ejendommenes funktionalitet og tilgodeser brugernes komfort. Motiverne i nærværende notat er i enhver henseende at fastholde den målrettede energiovervågning, -optimering og implementering, som Odense Kommune har udøvet siden Et arbejde, der har energioptimeret kommunens ejendomme, og har minimeret udgifterne til energi, og samtidig reduceret kommunens miljøbelastninger. 1.3 Målgruppe Nærværende notat (del 2) er primært udarbejdet til rådgivere, entreprenører og håndværkere, som udfører arbejder for Odense Kommune. 1.4 Indhold og forudsætninger Notatet indeholder energimæssige krav og vejledninger til energiforbedrende foranstaltninger indenfor områderne varme, el og vand. I notatet er der udelukkende medtaget krav, som skærper de til enhver tid gældende love og regler udspecificeret i bl.a. BR2010, diverse Normer, SBIanvisninger mm. 4

6 1.5 Opbygning Notatet er bygget op af en hoveddel og en bilagsdel. Hoveddelen er disponeret efter faggrænserne: Klimaskærm, Varme og Vand, El, Ventilation, Automatik og Udstyr, og et afsnit omkring Grænseområder. I sidstnævnte afsnit behandles de områder, hvor flere faggrænser er sammenfaldende. I hoveddelen disponeres de enkelte faggrænser i følgende underafsnit: Anlægsopbygning: Beskriver og fastsætter generelle og overordnede krav og anbefalinger. Anlægskomponenter: Fastsætter specielle krav og anbefalinger til de anvendte komponenter. Præcisering og krav: Præciseres de funktionelle krav og anbefalinger. Dokumentation og service: Fastlægger krav til dokumentation for, at de anførte krav og anbefalinger er implementeret og verificeret. I bilagsdelen præciseres og udspecificeres udvalgte punkter fra hoveddelen i form af tegninger, tabeller, vejledninger mm. 1.6 Kontakt til Energi Kommentar, spørgsmål og forespørgsler til rapportens indhold kan rettes direkte til Energiafdelingen, som bistår med informationer, rådgivning og vejledning. Afdelingen kan kontaktes: Telefon Tilgængelighed Energieffektiviseringsnotatet er tilgængeligt på følgende link: 5

7 1.8 Ikrafttrædelse Energieffektiviseringsnotatet version 1.6 af 31. januar 2013 træder i kraft 1. februar Tidligere udgave af energieffektiviseringsnotatet vers. 1.5 af november 2006 ophæves 31. januar 2013 Odense den xx. juli 2010 Underskrift 6

8 2.0 Klimaskærm Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til klimaskærmen. 2.1 Anlægsopbygning Indretning og arealdisponering. Ved indretning og disponering af lokaler skal det tilsigtes, at områder med varmeproducerende udstyr, aktiviteter mv. placeres så ydre varmepåvirkninger undgås, og så varmeproduktionen i største muligt omfang kommer bygningen til gode. F. eks bør det undgås at placere edb-lokaler, serverrum o.l. i sydvendte uafskærmede lokaler. 2.2 Anlægskomponenter 2.3 Præcisering og krav 2.4 Dokumentation og service Tæthedsprøve Nye bygninger tæthedsprøves ved brug af Blower-door-metoden. Dokumentation for tæthedsprøven fremsendes til Energiafdelingen. (Bilag 8.1, Link og referencer ) Der skal foreligge en godkendt Blower-door rapport. Såfremt luftskiftet er for højt, er det entreprenøren, der for egen regning skal udbedre forholdene og få foretaget en ny rapport. 7

9 3.0 Varme & Vand Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til varme- og brugsvandsinstallationer. 3.1 Anlægsopbygning Sektionering af varmeanlæg Varmeanlæg i bygninger sektioneres i delområder afhængig af benyttelse. Hvert delområde skal have individuel styring efter inde temperatur, udeklima og benyttelsestid. For skoler betyder dette eksempelvis, at der for klasserum og faglokaler skal være individuel styring af hvert enkelt rum Dimensioneringstemperatur Varmeanlæg dimensioneres efter: T frem / T retur på 70 C / 30 C ved T ude / T inde på -12 C / + 20 C Disponering af vandsinstallationer Brugsvand skal opholde sig i bygningen i kortest mulig tid særlig kort for varmt brugsvand. Varmtvandsproduktion skal foretages så tæt på brugsstedet som muligt. Vandinstallationer udføres, så vandforbruget begrænses og spild undgås Brugsvandscirkulation Brugsvandskredsløb skal sikres hydraulisk balance ved montering af termostatiske cirkulationsventiler som Circon. 8

10 3.1.5 Indregulering Alle nye anlæg skal sikres hydraulisk balance ved indregulering af radiatorventiler, returkoblinger og strengreguleringsventiler. Reguleringen skal gentages indtil vandbalancen er i orden. Ved til, og ombygninger skal det til/ombyggede opfylde samme betingelser som for nye anlæg og det skal samtidig sikres, at det eksisterende anlæg ikke bringes ud af balance. 3.2 Anlægskomponenter Varmtvandsbeholdere Varmtvandsbeholdere skal være af en type som ARO med modstrømsveksler (Odense model), der sikrer lagdelingen og god afkøling. Følere for regulering af det varme vand skal placeres i beholderen. Ved beholderkapacitet på 500 liter eller derover monteres motorventil til styring af beholdertemperatur. Automatik skal tilsluttes CTSanlæg. (bilag 3.2, Principskitse for VVB over 500 liter ). Ved beholder kapacitet under 500 liter monteres termostatisk ventil til styring af varmtvandstemperatur samt termostatisk returventil til begrænsning af returtemperatur (bilag 3.1 Principskitse for VVB under 500 liter ) Varmevekslere til varmt brugsvand Ved mindre anlæg og ved anlæg med jævnt fordelt brugsmønster foretrækkes varmeveksler frem for beholder. Varmeveksler forsynes med termostatisk ventil til styring af varmtvandstemperatur samt termostatisk returventil til begrænsning af returtemperatur. (bilag 3.3 principskitse for brugsvandsveklser ). Desuden monteres urstyret magnetventil på fjernvarmeretur. Magnetventilen skal lukke for fjernvarmen til veksleren uden for brugstiden samt være lukket i spændingsløs tilstand. (Styringen kan evt. foretages i forbindelse med CTS-anlægget og sammen med start /stop af cirkulationspumpen for det varme brugsvand). 9

11 3.2.3 Radiatorer Af hensyn til afkølingen, skal radiatorer have en effekt på minimum 600 W. I rum for badning opsættes radiatorer, alternativt udføres gulvvarme Reguleringsventiler Der skal være mulighed for indregulering af vandmængder til hver enkelt radiator/konvektor. Indreguleringen kan foretages på radiatorventil med forindstilling eller returkobling. I alle tilfælde skal ventilstørrelser og type vælges under hensyntagen til den aktuelle vandmængde, således at der opnås en præcis indregulering af også små vandmængder. I vindfang og rum med udgang til det fri, monteres tillige termostatisk returventil. I rum med individuel rumstyring via CTS, kan termostatisk returventil undlades. Strengreguleringsventiler skal normalt være dynamiske. Hvor det er mere hensigtsmæssigt, kan der efter nærmere aftale anvendes statiske ventiler Varmeflader til ventilationsanlæg Blandesløjfer for ventilationsvarmeflader skal opbygges med strengreguleringsventiler. Hvor ventilationsvarmefladen er anbragt med risiko for frost, skal varmefladen frostsikres med termostatventil som Danfoss AVTB. (bilag 3.4, Styring af varmeflade i ventilationsanlæg ) Pumper Cirkulations- og trykforøger pumper skal være elektronisk regulerede efter tryk og mænge. Alle pumper skal derudover være at finde på Energistyrelsens positivliste. (Bilag 8.1, links og referencer ). Styringen af pumper skal tilsluttes ejendommens CTS-anlæg hvis dette forefindes. 10

12 3.2.7 Måleinstrumenter og udtag Varmeanlæg skal forsynes med måleinstrumenter og måleudtag for visuel kontrol af driftsforhold og energiforhold, f.eks. termometre, manometre og målere Måletype for varme og vand Såvel afregnings- som fordelingsmålere for varmt og koldt vand, skal være forsynet med en elektronisk aftastningsdel. Begge type målere skal være godkendte og forsynet med kontraventil. 3.3 Præcisering og krav Målerplacering Der skal monteres separate fordelingsmålere på varmtvandsproduktionen. Der skal monteres fordelingsmålere på andre relevante delsystemer. Målerne skal være med direkte digital aflæsning af målerværdi og målernr. i målerne. Der må ikke anvendes målere med puls-udgang Tilladte vandmængder for brugsvandsenheder Toiletter: Der skal benyttes toiletter med to-skyls funktion 2/4 liter. Håndvaske: Blandingsbatterier ved håndvaske forsynes med spareperlatorer på maksimalt 4½ liter pr. min. På egnede steder anbefales tillige blandingsbatterier med censor. Brusere: Der skal anvendes sparebrusere med et vandforbrug på maksimalt 6-8 liter pr. min. Brusere skal desuden reguleres af termostatblandingsarmatur. I baderum med mere end 2 brusere kan badevandstemperaturen styres af en fælles termostat 11

13 3.3.3 Isolering Motorventiler, snavssamlere, pumper, manddæksler, varmevekslere mv. isoleres med aftagelige skumkapper. 3.4 Dokumentation og service Dokumentation Indregulering og afprøvning af det installerede anlæg skal ske i henhold til entreprenørens egen kontrolplan. Senest ved aflevering skal den udførende aflevere en indreguleringsrapport med angivelse af dimensionerede vandmængder, målte vandmængder samt forindstillingstal. 12

14 4.0 El Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til elektriske installationer. 4.1 Anlægsopbygning Belysningszoner Installation og belysning skal opdeles i zoner, der sikrer, at de enkelte belysningsarmaturers driftstid kan begrænses mest muligt. For belysningsanlæg med automatisk dæmpning afhængigt af dagslysindfaldet, skal det sikres, at spændingen til belysningsanlægget afbrydes helt ved tilstrækkeligt dagslys Udvendig belysning Udvendig plads- og stibelysning udføres med LED, HF-lysstofrør eller damplamper. Belysningen skal følge Odense Kommunes overordnede belysningskrav (bilag 4.1, Overordnede belysningskrav ) Begrænsning af lysforurening Det bør sikres, at udendørs belysningen koncentreres til nødvendige områder og at opadvendt belysning minimeres for at reducere unødvendig lysforurening, energiforbrug samt nabogener. 4.2 Anlægskomponenter A-mærkede lyskilder Belysningen skal udføres med A-mærkede lyskilder, LED pærer, lysstofrør, kompaktlysstofrør eller energisparepærer Belysningsarmaturer Belysningsarmaturer skal være med HF-forkobling, samt være robuste og rengøringsvenlige. Lamelgitre anses ikke for at være robuste. Dobbeltparabolske, diffuse reflektorer/gitre fortrækkes. 13

15 Belysningsarmaturer til gymnastiksale og sportshaller udføres med boldsikre og robuste belysningsarmaturer med HF-forkobling. 4.3 Præcisering af krav Lysstyring, klasselokaler, grupperum o.l Belysningsniveauet fastlægges ud fra DS. Belysningsanlæggene skal manuelt tændes og slukkes ved indgangsdøren til lokalet. Belysning i klasselokaler, grupperum o.l. skal udføres med bevægelsesmeldere og dagslysfølere samt inddeles i zoner for almenbelysning og en separat zone for tavlebelysning. Styringen udføres således, at almenbelysningen slukker, når der er tilstrækkeligt dagslysindfald, mens både almen- og tavlebelysning slukker, når der ingen personer er i lokalet. Belysningen skal gentændes manuelt på betjeningskontakterne Lysstyring, gang og trappearealer mm. Belysningsniveauet fastlægges ud fra DS. Belysningen på gange og trapper bør som minimum udføres med bevægelsesføler og dagslysstyring. Styring udføres således, at lyset tænder og slukker automatisk ved bevægelse, hvis der ikke er tilstrækkeligt dagslys Lysstyring, gymnastiksale, sportshaller mm. Belysningsniveauet fastlægges ud fra DS. Er det ikke muligt, skal belysningsniveauet ved træning være 200 Lux og ved opvisning eller konkurrence 500 Lux. Belysningsanlægget skal manuelt kunne tændes og slukkes ved indgangsdøren til salen eller hallen. Der suppleres med bevægelsesmeldere, der slukker belysningen efter en indstillelig tid ved manglende personbevægelse. Gentænding foretages manuelt på betjeningskontakterne. Belysningsniveauet på 500 Lux må kun kunne aktiveres efter aftale med personalet. Der skal benyttes en nøglebetjent kontakt, hvis nøgle skal være indlagt i bygningens nøglesystem. 14

16 I eltavlen skal være monteret en timetæller for hver tænding Effekt til belysning Til belysning må højest installeres 2 W/m² plus 2 W/m² pr. 100 Lux. Som øvre grænse, (ved 200 lux) må den samlede installerede effekt ikke overstige 6 w/m², herunder grund-, punkt- og rengøringsbelysning, 4.4 Dokumentation og service Kvalitetssikringsmateriale Betjeningsvejledninger, vedligeholdsmanualer og service instruktioner skal fremgå af kvalitetssikringsmaterialet. 15

17 5.0 Ventilation Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til ventilationen. 5.1 Anlægsopbygning Prioritering af ventilationsprincipper Valget af ventilationsprincip prioriteres som følgende: 1. Naturlig ventilation 2. Hybrid ventilation 3. Ventilation med variabel luftmængde. (VAV-anlæg) 4. Ventilation med konstant luftmængde. (CAV-anlæg) Dispensation til naturlig ventilation Hvor der i bygningsreglementet er et krav om mekanisk indblæsning- og udsugningsanlæg ansøger, den projekterende i samråd med bygherren om fritagelse for kravet samtidig med ansøgningen om byggetilladelsen. Ansøgningen skal blandet andet indeholde oplysninger om konstruktionen, beskrivelse af ventilationsmetode og af systemets effektivitet Ventilationszoner Ventilationsanlægget opdeles i zoner svarende til varmen Styring af ventilationsanlæg Al styring af ventilationsanlæg skal foretages via CTS-anlægget, hvis dette forefindes. 5.2 Anlægskomponenter Komponenter til ventilationsanlæg Der skal anvendes spareventilatorer og sparemotorer jf. Energistyrelsens indkøbsvejledning. (Bilag 8.1, Link og referencer ). 16

18 5.3 Præcisering af krav Effektivitet af vekslere På vandbårne-, kryds- og rotorvekslere, skal der monteres permanente fjernfølere, så der kan foretages historisk logning af temperaturvirkningsgraden Sommerdrift Krydsvarmevekslere skal have bypass for sommerdrift Natkøling Alle anlægstyper skal udformes således, at natkøling er mulig og u- middelbar tilgængelig Anlæg for opvarmning Ventilationsanlæg, som også anvendes til opvarmning, skal udformes med blandekammer, således at recirkulation uden for brugstiden er mulig. 5.4 Dokumentation og service Datablad Hvert anlæg skal specificeres jf. skema bilag 5.1 Datablad for ventilationsaggregat ledsaget af en oversigtstegning, hvor det til anlægget ventilerede område er skraveret. Bilagene håndteres elektronisk i en pdf-fil for bilag 5.1 og en DWG-fil for tegningen Registrering af anlægget Kravene til anlæggets ydelser, skal overholdes med mindst muligt energiforbrug. For dokumentation for dette udføres kontrolmålinger med udregning af bl.a. anlæggets el-effektivitetsfaktor og temperaturvirkningsgrad. Kontrolmålingen kan udføres i overensstemmelse med VENT-ordning og skal som minimum indeholde oplysninger som specificeret i bilag 5.2, Driftsspecifikationer for ventilationsanlægget. Bilaget håndteres elektronisk i en pdf-fil. 17

19 6.0 Automatik Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til styring og regulering af ejendomsdriften. 6.1 Anlægsopbygning Etablering af automatiksystemer Ved start på hver ny opgave skal der fastlægges principper for automatik til styring af varme-, ventilations- og elinstallationer Prækvalificerede leverandører Af hensyn til betjening, vedligehold og support skal CTS-anlæg være i fabrikat Siemens, Schneider eller TREND, idet disse umiddelbart passer ind i Odense Kommunes nuværende anlægsopbygning. Såfremt der tilbydes andre fabrikater, skal disse vurderes og godkendes af bygherren/energi, inden der meddeles accept. ((1) bygherre henvender sig til (2) Energi) Opbygning af automatiksystemer Automatik til styring af bygningernes tekniske installationer og til styring af funktioner i bygningen generelt (CTS-anlæg) skal kunne betjenes fra Internettet Fjernaflæsning For alle ny-, om- og tilbygninger er der krav om, at fjernaflæsning af afregningsmålere til Energy Key foregår via forsyningsselskaberne, medens fjernaflæsning af afregnings- og fordelingsmålere til bygningsautomatik/cts afklares med Energi. Fjernaflæsning indarbejdes i projektet så det senest er i funktion, ved ejendommens ibrugtagning. 18

20 6.2 Anlægskomponenter Valg af automatiksystem CTS-anlægget skal være speciel tilpasset bygningsfunktioner som varmeanlæg, ventilationsanlæg, elanlæg mv. 19

21 6.3 Præcisering af krav Adressering af målepunkter Brugeradresserne skal opbygges efter en fastlagt struktur, hvor samme type informationer altid findes på samme plads. Brugeradresserne skal kunne anvendes til at søge informationer om udvalgte grupper af punkter og parametre. (Bilag 6.3, Strukturering af brugeradresser ) Datalogning Datalogning skal foregå via program, som giver mulighed for vilkårlig sammensætning af logning af valgt måleværdi, digital status/tælleværdi eller internt beregnet variable, som f.eks. timeforbrug for målere. Datalogning skal ske som trendlog og historiske log. (Bilag 6.2, Datalogning ) Regulering af varmt brugsvand (beholder over 500 liter) Ved CTS-anlæg udføres styring af varmt brugsvand elektronisk med mulighed for temperaturgymnastik af vandtemperatur CO 2 til regulering af luftkvalitet I egnede rum og lokaler skal CO 2 -følere indgå i den samlede styring Automatiktavler Automatiktavler skal være med indbygget undercentral, strømforsyning, relæer og klemrække for CTS-kabler. Tavler skal opfylde krav til elektrisk materiel og være CE mærket Adgangsbegrænsning CTS-anlægges programmel skal indeholde adgangsbegrænsning, som skal hindre uønsket adgang til program og data. Via password gives adgang til brugerrettigheder. Adgangsbegrænsninger skal opdeles i mindst 3 adgangsniveauer. 20

22 Ind og udlogning rapporteres og gemmes i statistiklageret Skærmbilleder Præsenterede anlægsbilleder skal være dynamiske med mulighed for indstilling af anlægstilstand, driftstider, setpunkter, alarmgrænser, måleværdier mv. Valg af billede skal ske ved betjening af mus via oversigtsbilleder med genvejstaster. Billeder skal opbygges efter Odense Kommunes standard. (Bilag 6.4, Oversigtsbillede, CTS-anlæg) og (Bilag 6.5, Anlægsbilled, CTSanlæg ) Generelle krav til automatiksystemer Alle nedenstående performancekrav skal opfyldes uanset udbygningsgrad og i alle normalt forekommende belastningssystemer. Betjeningsfladen skal opfylde følgende krav: Svartider ved operatørbetjening skal generelt være kortere end 5 sek. Kritiske alarmer skal være registreret og rapporteret indenfor 30 sek. Såfremt CTS-programmet ikke betjenes i 15 min, skal forbindelse automatisk logge af. For sikkerhed og service skal instrueres i, at når pc en forlades skal der logges af, såvel fra energiprogram som fra operativsystem Brugerrettigheder Brugernavn og adgangskode skal være ODK AD-kontrol Alarmhåndtering Alarmer håndteres ved prioritering i mindst 3 niveauer: Kritiske Løs nu Vigtige Løses hurtigst muligt Orienterende Løses løbende ad hoc 21

23 6.4 Dokumentation og service Aflevering Alle systemenheder, såsom alt betjeningsudstyr, alle undercentraler, samt programmel skal være indkoblet og i drift, og skal kunne fungere uden funktionsmæssige fejl, inkl. opkoblingen på Odense Kommunes netværk Tillæg for automatikleverance Ved aflevering skal leverandøren redegøre for og medvirke i backupprocedure af programmel på en af Odense Kommune anvist server Ydelser efter aflevering I afhjælpningsperioden på 1 år, skal CTS-entreprenørens ydelser være vederlagsfrie og omfatte: Assistance til driftspersonale om leverede programmel og dets brug i fornødent og rimeligt omfang. Rettelse af programfejl og programmeringsfejl. Rettelser skal finde sted senest 1-3 dage efter bygherrens anmodning afhængig af fejlens karakter. Ved udgangen af afhjælpningsperioden skal entreprenøren gennemgå CTS-anlægget med bygherrens driftspersonale og tilsyn. Bygherren foretager 5-års eftersyn. Entreprenøren skal deltage i dette uden beregning. Systemprogrammel skal være veldokumenteret standardprogrammel, der indtil garantiperiodens udløb løbende opdateres til nyeste frigivne version. 22

24 6.4.4 Garantiperiode Entreprenøren forpligtiger sig ved sit tilbud i mindst 5 år at opretholde serviceorganisation, fejlfindingsudstyr og reservedelslager i Danmark for det tilbudte anlæg, således at CTS-anlæggets funktion i hele perioden kan opretholdes på samme niveau som ved aflevering. Entreprenøren skal i mindst 10 år efter garantiårets ophør opbevare kopi (evt. vedlægges en CD ifm. Kvalitetssikringen) med alle de programmer, parametre mv. som var indlagt i systemet ved afhjælpningsperiodens ophør Automatiksystemernes kompatibilitet Alle automatiksystemer skal være bagud kompatible, forstået således, at ældre anlægsdele og programmer i 5 år skal kunne indgå i nyere anlæg. Jf. 5-års eftersyn Servicetilbud Samtidig med anlægstilbud vedlægges tilbud på totalservice af CTS-anlæg i 5 år. CTS-service skal have udgang fra Odense i radius max 10 km fra centrum. Servicetilkald den ene arbejdsdag skal udføres den følgende arbejdsdag. Reservedele skal kunne købes af CTS-leverandøren også uden servicekontrakt. Priser på reservedele skal følge enhedspriser med regulering. 23

25 6.4.7 Indregulering Under indregulering af anlæggene udfærdiger CTS-entreprenøren en indreguleringsrapport, der som minimum indeholder: Indstillede proportionalbånd. Integrationstid. Eventuelt derivatvirkning. Stepresponse, der viser, at disse parametre er optimalt indstillet. Der udfærdiges rapport for hver anlægstype. Indreguleringsrapporten skal godkendes Energi. Alle regulerede størrelser, logges i en uge og resultatet afleveres til Energi Undervisning Der skal indgå undervisning i et tilstrækkeligt omfang for 3-4 personer i forståelse af installationer og betjening af CTS-anlæg. Kurset kan f.eks. indeholde: Gennemgang af anlæggets opbygning, benyttede komponenter, undercentralen og betjeningsenheder. Gennemgang af programmer og funktioner og af hvordan parametre indlæses og ændres. Gennemgang af muligheder for manuel betjening. Gennemgang af krav til vedligeholdelse. Kursets varighed afhænger af anlæggets størrelse og i samarbejde med bruger og Energi, men bør være på ca timer. Derudover skal der indgå et opfølgningskursus sidst i garantiåret. Varighed ca. 8 timer. Ovenstående punkter skal være indeholdt i enhver entreprise. 24

26 7.0 Udstyr Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til ikke integreret udstyr i bygningen samt håndtering i brugen. 7.1 Anlægsopbygning Disponering af rum Særligt varmeudviklende aktivitet (pc-lokaler, serverrum o.l.) bør placeres i egnede lokaler med mulighed for enten at genbruge varmen eller at kunne udlede varmen på en hensigtsmæssig måde. 7.2 Anlægskomponenter Hårde hvidevarer, kontorudstyr mm Alle elektriske apparater som f.eks. hårde hvidevarer, kontorudstyr, underholdning mm. skal have Go Energi mærket jf. Energistyrelsens indkøbsliste. (Bilag 8.1 Link og referencer ) 7.3 Præcisering og krav 7.4 Dokumentation og service 25

27 8.0 Grænseområder Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger for sammenfaldende faggrænser. 8.1 Anlægsopbygning Information om energi- og vandforbrug Senest ved byggeriets påbegyndelse af ny-, om- og tilbygning skal Energi, informeres om: -De bygningsmæssige udformninger/ændringer. -Forventet normalårsforbrug af varme, elektricitet og vand/afløb Målerplacering Måler, følere, manometre mm. skal opsættes på et synligt og tilgængeligt sted let aflæselige uden brug af stiger, spejle mm Afregningsmålere For Plejeboliger aftales særlige regler, idet plejeboliger/bofællesskaber kan fritages, når en væsentlig del af de enkelte boligers areal er samlet i fællesareal. Anmodning om dispensation aftales med bygherren og søges ved Byggesagskontoret seneste samtidig med ansøgning om byggetilladelse Sammenbyggede anlæg/units Sammenbyggede anlæg/units skal kunne logges på de enkelte parametre, temperatur, flow og spjældpositioner og ikke kun on/off. Disse anlæg skal tillige kunne styres og reguleres fra CTS-anlægget, hvis dette findes Energi- og vandforbrug i byggeperioder Al energi- og vandforbrug skal måles i byggeperioden. Udgiften til unødig energi- og vandforbrug afholdes af den enkelte håndværker/entreprenør og vil blive fratrukket entreprisesummen. 26

28 8.1.6 Udnyttelse af procesenergi (spildvarme o.l.) Såfremt det er rentabelt at udnytte procesenergi, skal dette gøres. F.eks.: -udnyttelse af varme fra køle-/fryserum og/eller serverrum til produktion af varmt brugsvand. 8.2 Anlægskompontenter 8.3 Præcisering af krav Aftastning af målere. Der tilsluttes afregnings- og fordelingselmålere med serielt aftastningsmodul. Afregningsmålere med aftastningsdel/relæ købes ved det aktuelle forsyningsselskab. Fordelingsmålere skal være godkendte. Fjernaflæsning aftastes med seriel udgang og med minimum et signaler pr. afregningsenhed. Varme: GJ og m³ samt t frem og t retur El: kwh Vand: m³ Mærkning af komponenter, kanaler mm. Alle rør, kanaler og komponenter som følere, motorer, pumper o.l. skal tydeligt afmærkes Placering af rumfølere Rumtemperaturen skal styres af temperaturfølere og reguleringsventiler i/for rummet ( rumstyring ). Følere placeres på et temperaturmæssigt repræsentativt sted 1,7 meter over gulv. Kun i Simple rum og i mindre bygninger, anvendes termostatventiler med fast eller løs føler Lækagesikring Der skal etableres systemer, som forhindrer/minimerer skader ifm rørskader og andre utilsigtede lækager. 27

29 8.3.5 Ledningsføring Samledåser, ledninger mv. både stærkstrøm og svagstrøm, må ikke fastgøres til vandbærende rør. Ledninger føre i egnede kabelbakker, samledåser monteres på væg/ loft og ikke på vindues/dørkarme mv. 8.4 Dokumentation og service Tilbud på serviceaftale I entreprenørens tilbud skal indgå tilbud på 5 års total service. Kontraktforslaget skal omfatte: Periodisk kontrol og vedligeholdelse Opdatering af software Akut service/hotline service og tilkaldevagt ved defekte komponenter og systemudfald Brugervejledning og manual I forbindelse med implementeringen af indstillelige komponenter, som f.eks. ventiler, pumper, automatikpaneler, lysstyringer eller ventilationsanlæg, skal der foreligge en brugervejledning eller manual. Brugervejledningen/manualen skal dels forefindes i en papirudgave på den aktuelle institution. Desforuden skal burgervejledningen/manualen fremsendes i en elektronisk pdf-udgave til Energi. (bilag 8.1, Link og referencer). 28

30 B I L A G 29

31 Bilag 3.1 Principskitse for VVB under 500 liter

32 Bilag 3.2 Principskitse for VVB over 500 liter

33 Bilag 3.3 Principskitse for brugsvandsvekslere

34 Bilag 3.4 Styring af varmeflade i ventilationsanlæg.

35 Bilag 4.1 Overordnede belysningskrav Overordnet belysningskrav for Odense Kommune af 1. juli 2000 Vejtype Lysklasse Armatur Lyskilde Lph 1. Trafikvej Primærveje/gader 2. Lokal fordelingsvej Større lokalevej 3. Signalregulerede kryds 4. Rundkørsler 5. Boligvej Mindre lokalvej 6. Stier 7. Gågader / Torve max. L6/LE4 min. L7b E1 min. LE5 LE4 / LE5 ( 3 ) min.. E2 max. E1 E2 min. E2 Større trafikvej Kuffertarmatur SGS 201 / 203 Mindre trafikvej Københavnerarm SGS 363 / 361 Københavnerarm SGS 363 / 361 Kuffertarmatur SGS 201 / 203 Københavnerarm SGS 363 / 361 Københavnerarm SGS 363 / 361 Københavnerarm SGS 363 Parkarmaturer Københavnerarm SGS 363 Parkarmaturer Parkarmaturer (2) min. 70 W max. 150 W min. 70 W max. 150 W min. 70 W max. 150 W min. 70 W max. 150 W min. 35 W max. 70 W W Individuelt Højst 10 m ( 1 ) Højst 8 m ( 1 ) 6-7 m ( 1 ) Højst 10 m ( 1 ) Højst 9 m ( 1 ) 3,5-6 m ( 1 ) 3,5-4 m ( 1 ) 3,5-4 m 8. P-plads /Park min. E4 Parkarmaturer (2) Individuelt Individuelt 9. Hastighedsdæmpende vej LE5 ( 4 ) Københavnerarm SGS 363 / 361 min. 50 W max. 100 W Højst 7 m ( 1 ) 7. november 2006, Driftskontoret, Vejsektionen Rev. 10. november 2004 EPN/MAAJ ( 1 ) Koniske master, ved Københavnerarmaturer anvendes buet arm, R=300 mm og 0,5 m udlæg. ( 2 ) Der anvendes forskellige typer, jf. Offentligt design i Odense Kommune 2000, del 2. ( 3 ) Vejregler for vejbelysning, s. 8. Vejdirektoratet - Vejregelrådet, marts ( 4 ) Vejregler for vejbelysning, s. 11. Vejdirektoratet - Vejregelrådet, marts Masteafstand på sti- og vejstræknoinger dog max. 35 m.

36 Bilag Datablad for ventilationsaggregat Sted: Dato: / - 20 Område: Udført af: AnlægsID.: I I I I I - I I I - I I I - I I I Ejendomsnr. Type *1 Bygning Anlæg Ventilationssystem: Tegn.nr.: Aggregattype, betegn. Årstal: Indblæsning Type Mærkeeff. Omdrejn. Skive Aksel Betegn. r/min betegn. m/m Ventilator Motor Temtype / Centerafstand / Udsugning Ventilator Motor Remtype / Centerafstand / Filtre Type Højde Bredde Dybde Antal Betegn. mm mm mm stk Filterstørelse, indblæsning Filterstørelse, indblæsning Filterstørelse, udsugning Filterstørelse, udsugning Spjæld Indblæsning Udsugning Bypass Varme- & køleflader Varmeflade Køleflade Veksler Krydsveksler, (med- /modst.) Rotorveksler Væskekoblede baterier Blandekammer, spjæld ind Blandekammer, spjæld ud Blandekammer, spjæld recirk. Inspektionsdøre Mekanisk stand: Karakter Beskrivelse *2 Ventilator: (Indbl. og udsug.) Motor: (Indbl. og udsug.) Samlet: Bemærkninger generelt: *1 (VE, UD, IN) *2 (1=god, 2=middel, 3=dårlig) N:\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2006\Del 2\Bilag\5.xls

37 Bilag Datablad for ventilationsaggregat Sted: Sct. Jørgensgade skole Dato: 22 / Område: 8 x Klasselokaler, bygning 04 Udført af: Torben Andersen AnlægsID.: I I I I I I I I V E - I I I I I I 0 1 Odense Ventilation Ejendomsnr. Type *1 Bygning Anlæg Ventilationssystem: CAV-anlæg Tegn.nr.: 4567-T-01 Aggregattype, betegn. Glent og Co. Årstal: 1961 Indblæsning Type Mærkeeff. Omdrejn. Skive Aksel Betegn. r/min betegn. m/m Ventilator CN 900 A Motor Thrige N 4 1,2A - 2,6 hk 700 A ,5A - 6,2 hk 1430 Temtype / Centerafstand 3 stk A 74 / 650 Udsugning Ventilator CN 630 A Motor Thrige lv-5 0,41A - 5,0 hk 720 A ,73A - 8,0 hk 1450 Remtype / Centerafstand 2 stk A 66 / 460 Filtre Type Højde Bredde Dybde Antal Betegn. mm mm mm stk Filterstørelse, indblæsning Pose F Filterstørelse, indblæsning Filterstørelse, udsugning Filterstørelse, udsugning Spjæld Indblæsning Lamel Udsugning Lamel Bypass Recirkulering lamel Varme- & køleflader Varmeflade Riberør 2 Køleflade Veksler Krydsveksler, (med- /modst.) Rotorveksler Væskekoblede baterier Blandekammer, spjæld ind Blandekammer, spjæld ud Blandekammer, spjæld recirk. Inspektionsdøre Mekanisk stand: Karakter Beskrivelse *2 Ventilator: (Indbl. og udsug.) 1 Pæn stand. Motor: (Indbl. og udsug.) 2 Slør i lejre som bør undersøges nærmere. Samlet: 3 Ældre ænlæg med behov for løbende vedligehold. Bemærkninger generelt: Anlægget fungerer og giver de lovpligtige luftmængder, med på en *1 (VE, UD, IN) ikke energioptimal måde. Ved større renovering bør det overvejes at *2 (1=god, 2=middel, 3=dårlig) udskifte hele anlægget. N:\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2006\Del 2\Bilag\5.xls

38 Bilag Driftsspecifikationer for ventilationsanlæg Sted: Dato: / - 20 AnlægsID.: I I I I I - I I I - I I I - I I I Udført af: Ejendomsnr. Type *1 Bygning Anlæg Ventilationssystem: Teg. nr. Ventilation - Ventileret areal m² Indblæs. Udsug. Bemærkninger - Ventilatoromdrejning r/min Trykfald - Kanaler - suge/trykside Pa - Befugter Pa - Filter Pa - Varmegenvinding Pa - Forvarmeflade Pa - Eftervarmeflade Pa - Køleflade Pa - Øvrigt Pa Køle/varmekapacitet - Varmeflade kw - Køleflade kw - Kølemaskine kw Temperatursæt - Udetemperatur, t ude C - Udsugningstemperatur, t uds C - Indblæsningstemp. efter veksler, t indb C Luftmængder og effekt - Volumenstrøm indblæsning, q Vi m³/s - Effektoptag indblæsning, P i W - Volumenstrøm udsugning, q Vu m³/s - Effektoptag udsugning, P u W - Driftstid timer/år El-effektivitet - Indblæsning, P i /q vi W/m³/s - Udsugning, P u /q vu W/m³/s Energinøgletal - Årligt el-energiforbrug, kwh/m² (P i +P u ) x driftstid / Areal x Temperaturvirkningsgrad, t % (t indb - t ude ) x 100 / (t uds - t ude ) - El-effektivitet, Indblæs. & udsug, W/m³/s (P i +P u )/q v *1 (VE, UD, IN) N:\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2006\Del 2\Bilag\5.xls

39 Bilag Driftsspecifikationer for ventilationsanlæg Sted: Dato: / - 20 Sct. Jørgensgade skole AnlægsID.: I I I I I I I I V E - I I I I I I 0 1 Udført af: Torben Andersen Ejendomsnr. Type *1 Bygning Anlæg Ventilationssystem: CAV-anlæg Teg. nr T-01 Odense Ventilation Ventilation - Ventileret areal m² Indblæs Udsug. Bemærkninger - Ventilatoromdrejning r/min Trykfald - Kanaler - suge/trykside Pa - Befugter Pa - Filter Pa - Varmegenvinding Pa - Forvarmeflade Pa - Eftervarmeflade Pa - Køleflade Pa - Øvrigt Pa 328 / / Køle/varmekapacitet - Varmeflade kw - Køleflade kw - Kølemaskine kw Temperatursæt - Udetemperatur, t ude C 13,9 - Udsugningstemperatur, t uds C - Indblæsningstemp. efter veksler, t indb C 22,7 18,4 Luftmængder og effekt - Volumenstrøm indblæsning, q Vi m³/s 3,21 - Effektoptag indblæsning, P i W V - 5,6 A, 2,7 kw, 0,69 cos - Volumenstrøm udsugning, q Vu m³/s 1,86 - Effektoptag indblæsning, P u W V - 1,41 A, 885 W, 0,90 cos - Driftstid timer/år El-effektivitet - Indblæsning, P i /q vi W/m³/s - Udsugning, P u /q vu W/m³/s Energinøgletal Årligt el-energiforbrug, kwh/m² (P i +P u ) x driftstid / Areal x Temperaturvirkningsgrad, t % (t indb - t ude ) x 100 / (t uds - t ude ) - El-effektivitet, Indblæs. & udsug, W/m³/s (P i +P u )/q v *1 (VE, UD, IN) 6, N:\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2006\Del 2\Bilag\5.xls

40 Bilag 6.1 Filformater Filformatet til overførsel af målerdata til energiregistreringsanlæg skal svare til Microsoft NotePad = flad tekstfil. Overførselsfilen skal indeholde en linie pr. aflæsning i følgende format: unikt nummer, dato _ tid, aflæsning, enter, linieskift Eksempel: , _23:55, <CR><LF> Unikt nummer oplyses af Ejendomsafdelingen/Energi, og består af: = BBR nummer 101 = Punktnummer 29 = Typenummer 2 = Enhedsnummer Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

41 Bilag 6.2 Datalogning Datalogning skal kunne ske som trendlog og historiske log. For at kunne sammenholde forskellige logninger er det et krav, at alle målere skal kunne logges som time- / døgnforbrug og kunne sammensættes med andre vilkårligt valgte analoge og digitale parametre. Logningstiden og længden skal kunne sættes vilkårligt.( individuelt for hvert punkt ) Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

42 Bilag 6.3 Strukturering af brugeradresser Brugeradresserne skal have en fast struktur og overholde følgende opbygning: Bygningsnummer XX 2 tal Anlægstype AA 2 bogstaver Undercentralnummer X 1 tal Anlægsnummer XX 2 tal Punkttype AA 2 bogstaver Punktnummer X 1 tal Eksempel: 53VE302FR1 viser: Bygning 53 Ventilation VE Undercentral 3 Anlægsnummer 02 Punkttype FR (Frost) Punktnummer 1 Strukturen skal rekvireres fra Energi. Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

43 Bilag 6.4 Oversigtsbillede, CTS anlæg Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

44 Bilag 6.5 Anlægsbillede, CTS anlæg Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

45 Side 1 af 2 Bilag dages test - checkskema Alle anlægskomponenter skal være opstillet/opsat og forbundet samt rimeligt rengjort. Anlæg skal være tilkoblet Odense Kommunens Service netværk. Måleraflæsningsfil skal være klar til afsendelse til energiopsamlingsanlæg. Alle billeder gennemgås og skal godkendes af Energi. Hvert billede skal bl.a. vise dato, tid og sted. Alle regulerede parametre skal logges i en uge og log skal forevises Energi Alle de historisk loggede værdier skal godkendes, herunder kombination af analoge og digitale værdier samt timeforbrug på målere. Opsat logfil for alle målere i time- og døgnforbrug. Ved de opsatte logninger skal logfrekvensen som udgangspunkt være ca.: Målere: 1/time Rum- og udsugningsføler: 1 pr.10 min. Indblæsningsføler: 1 pr. 2 min. Spjæld og ventil: 1 pr. 5 min. On/Off-funktionen skal have et udseende, så de kan ses på logudskrifter. Indreguleringsrapport med de indstillede værdier også P-I-D parametrene afleveres og indsættes i kvalitetsikringsmappen. Alarmer fra anlæg skal indikeres uden at forstyrre det aktuelle billede. Billeder skal være dynamiske med bl.a. farveskift ved driftsændring. Billeder skal kunne printes ved tryk på ikon i værktøjslinie. Ved vekslere skal genvindingseffektiviteten udtrykt i % vises på billedet og punktet skal kunne indgå i logsammenhæng. Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

46 Side 2 af 2 Bilag dages test checkskema Punktnummer (der kan oplyses ved henvendelse til Energi) for målerne skal vises på billederne. Undervisningen skal være foretaget eller planlagt og skal omfatte: * gennemgang af anlægsopbygning * gennemgang af anlæg - fysisk * gennemgang af automatik (tid, temperatur m.m.) * gennemgang af øvrige, nødvendige oplysninger Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

47 Bilag 8.1 Link og referencer 1.0 Administrative bestemmelser 1.6 Kontakt til Energiafdelingen 2.0 klimaskærm Telefon: Odense Kommune Plan og Byg Energi Nørregade Odense C 3.0 Varme og vand 4.0 El 5.0 Ventilation Komponenter til ventilationsanlæg Kontakt til Byggerådgivningen 6.0 Automatik 7.0 Udstyr Odense Kommune Plan og Byg Byggeri Nørregade Odense C Hårde hvidevarer 6.0 Grænseområder Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\8

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Haldum-Hinnerup Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5

Læs mere

Energieffektivisering Nyborg Kommune

Energieffektivisering Nyborg Kommune Energieffektivisering Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Formål med energieffektivisering.... 4 1. Almindelige bestemmelser.... 5 1.1 Energistyring Energiledelse.... 5 1.2 Elektricitet....

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme

Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme By-og Kulturforvaltningen Ejendom Version 1.7 marts 2013 Energieffektivisering

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rentemestervej 5 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-466230-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lindegårdshegnet 7 4500 Nykøbing Sjælland 306-039550-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Ordrupvej 35A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142933 Energikonsulent:

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hadsundvej 002B 9575 Terndrup BBR-nr.: 840-004083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nåleøjet 070 Postnr./by: 9310 Vodskov BBR-nr.: 851-611012-001 Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011114 Gyldigt 5 år fra: 03-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011114 Gyldigt 5 år fra: 03-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 58 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Sønderholm Kraftvarmeværk

Sønderholm Kraftvarmeværk Sønderholm Kraftvarmeværk Generalforsamling den 26. september 2010 Få mest mulig ud af fjernvarmen Hvordan sparer jeg på varmen? Bedre brugerinstallationer Bedre afkøling v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere