Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme"

Transkript

1 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme Del 2 Energimæssige krav til rådgivere, entreprenører og håndværkere Klimaskærm Ventilation El Udstyr Varme & vand Automatik By-og Kulturforvaltningen Ejendom Version 1.7 marts 2013

2 1.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER INDLEDNING FORMÅL MÅLGRUPPE INDHOLD OG FORUDSÆTNINGER OPBYGNING KONTAKT TIL ENERGI TILGÆNGELIGHED IKRAFTTRÆDELSE KLIMASKÆRM ANLÆGSOPBYGNING Indretning og arealdisponering ANLÆGSKOMPONENTER PRÆCISERING OG KRAV DOKUMENTATION OG SERVICE Tæthedsprøve VARME & VAND ANLÆGSOPBYGNING Sektionering af varmeanlæg Dimensioneringstemperatur Disponering af vandsinstallationer Brugsvandscirkulation Indregulering ANLÆGSKOMPONENTER Varmtvandsbeholdere Varmevekslere til varmt brugsvand Radiatorer Reguleringsventiler Varmeflader til ventilationsanlæg Pumper Måleinstrumenter og udtag Måletype for varme og vand PRÆCISERING OG KRAV Målerplacering Tilladte vandmængder for brugsvandsenheder Isolering DOKUMENTATION OG SERVICE Dokumentation EL ANLÆGSOPBYGNING Belysningszoner Udvendig belysning ANLÆGSKOMPONENTER A-mærkede lyskilder Belysningsarmaturer PRÆCISERING AF KRAV Lysstyring, klasselokaler, grupperum o.l Lysstyring, gang og trappearealer mm Lysstyring, gymnastiksale, sportshaller mm Effekt til belysning DOKUMENTATION OG SERVICE

3 5.0 VENTILATION ANLÆGSOPBYGNING Prioritering af ventilationsprincipper Dispensation til naturlig ventilation Ventilationszoner Styring af ventilationsanlæg ANLÆGSKOMPONENTER Komponenter til ventilationsanlæg PRÆCISERING AF KRAV Effektivitet af vekslere Sommerdrift Natkøling Anlæg for opvarmning DOKUMENTATION OG SERVICE Datablad Registrering af anlægget AUTOMATIK ANLÆGSOPBYGNING Etablering af automatiksystemer Prækvalificerede leverandører Opbygning af automatiksystemer Fjernaflæsning ANLÆGSKOMPONENTER Valg af automatiksystem PRÆCISERING AF KRAV Adressering af målepunkter Datalogning Regulering af varmt brugsvand (beholder over 500 liter) CO 2 til regulering af luftkvalitet Automatiktavler Adgangsbegrænsning Skærmbilleder Generelle krav til automatiksystemer Brugerrettigheder Alarmhåndtering DOKUMENTATION OG SERVICE Aflevering Tillæg for automatikleverance Ydelser efter aflevering Garantiperiode Automatiksystemernes kompatibilitet Servicetilbud Indregulering Undervisning UDSTYR ANLÆGSOPBYGNING Disponering af rum ANLÆGSKOMPONENTER Hårde hvidevarer, kontorudstyr mm PRÆCISERING OG KRAV DOKUMENTATION OG SERVICE GRÆNSEOMRÅDER

4 8.1 ANLÆGSOPBYGNING Information om energi- og vandforbrug Målerplacering Afregningsmålere Sammenbyggede anlæg/units ANLÆGSKOMPONTENTER PRÆCISERING AF KRAV Aftastning af målere Der tilsluttes afregnings- og fordelingselmålere med serielt aftastningsmodul. Afregningsmålere med aftastningsdel/relæ købes ved det aktuelle forsyningsselskab. Fordelingsmålere skal være godkendte. Fjernaflæsning aftastes med seriel udgang og med minimum et signaler pr. afregningsenhed Mærkning af komponenter, kanaler mm Placering af rumfølere Lækagesikring DOKUMENTATION OG SERVICE Tilbud på serviceaftale Brugervejledning og manual Bilag Principskitse for VVB under 500 liter Principskitse for VVB over 500 liter Principskitse for brugsvandsvekslere Styring af varmeflade i ventilationsanlæg Overordnede belysningskrav Datablad for ventilationsaggregat Driftsspecifikationer for ventilationsanlæg Filformater Datalogning Strukturering af brugeradresser Oversigtsbillede,CTS-anlæg Anlægsbilled, CTS-anlæg dages test checkskema Link og referencer 46 3

5 1.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1.1 Indledning Energi- i form af varme, el og vand er nødvendig for at ejendomme kan fungere som ramme for menneskers aktiviteter. Men energi skal bruges med omtanke det er energieffektivisering. For at sikre en ensartet indsats har Odense Kommune udarbejdet to notater for energieffektivisering. Del 1: Del 2: Energimæssige krav til personalet og brugere af Odense Kommunes ejendomme. Energimæssige krav til rådgivere, entreprenører og håndværkere. 1.2 Formål Notatets formål er at fastholde og fastsætte klare retningslinier for kommunale bygge- og renoveringsopgaver i Odense Kommune. Retningslinier som energioptimerer kommunens ejendomme og samtidig imødekommer ejendommenes funktionalitet og tilgodeser brugernes komfort. Motiverne i nærværende notat er i enhver henseende at fastholde den målrettede energiovervågning, -optimering og implementering, som Odense Kommune har udøvet siden Et arbejde, der har energioptimeret kommunens ejendomme, og har minimeret udgifterne til energi, og samtidig reduceret kommunens miljøbelastninger. 1.3 Målgruppe Nærværende notat (del 2) er primært udarbejdet til rådgivere, entreprenører og håndværkere, som udfører arbejder for Odense Kommune. 1.4 Indhold og forudsætninger Notatet indeholder energimæssige krav og vejledninger til energiforbedrende foranstaltninger indenfor områderne varme, el og vand. I notatet er der udelukkende medtaget krav, som skærper de til enhver tid gældende love og regler udspecificeret i bl.a. BR2010, diverse Normer, SBIanvisninger mm. 4

6 1.5 Opbygning Notatet er bygget op af en hoveddel og en bilagsdel. Hoveddelen er disponeret efter faggrænserne: Klimaskærm, Varme og Vand, El, Ventilation, Automatik og Udstyr, og et afsnit omkring Grænseområder. I sidstnævnte afsnit behandles de områder, hvor flere faggrænser er sammenfaldende. I hoveddelen disponeres de enkelte faggrænser i følgende underafsnit: Anlægsopbygning: Beskriver og fastsætter generelle og overordnede krav og anbefalinger. Anlægskomponenter: Fastsætter specielle krav og anbefalinger til de anvendte komponenter. Præcisering og krav: Præciseres de funktionelle krav og anbefalinger. Dokumentation og service: Fastlægger krav til dokumentation for, at de anførte krav og anbefalinger er implementeret og verificeret. I bilagsdelen præciseres og udspecificeres udvalgte punkter fra hoveddelen i form af tegninger, tabeller, vejledninger mm. 1.6 Kontakt til Energi Kommentar, spørgsmål og forespørgsler til rapportens indhold kan rettes direkte til Energiafdelingen, som bistår med informationer, rådgivning og vejledning. Afdelingen kan kontaktes: Telefon Tilgængelighed Energieffektiviseringsnotatet er tilgængeligt på følgende link: 5

7 1.8 Ikrafttrædelse Energieffektiviseringsnotatet version 1.6 af 31. januar 2013 træder i kraft 1. februar Tidligere udgave af energieffektiviseringsnotatet vers. 1.5 af november 2006 ophæves 31. januar 2013 Odense den xx. juli 2010 Underskrift 6

8 2.0 Klimaskærm Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til klimaskærmen. 2.1 Anlægsopbygning Indretning og arealdisponering. Ved indretning og disponering af lokaler skal det tilsigtes, at områder med varmeproducerende udstyr, aktiviteter mv. placeres så ydre varmepåvirkninger undgås, og så varmeproduktionen i største muligt omfang kommer bygningen til gode. F. eks bør det undgås at placere edb-lokaler, serverrum o.l. i sydvendte uafskærmede lokaler. 2.2 Anlægskomponenter 2.3 Præcisering og krav 2.4 Dokumentation og service Tæthedsprøve Nye bygninger tæthedsprøves ved brug af Blower-door-metoden. Dokumentation for tæthedsprøven fremsendes til Energiafdelingen. (Bilag 8.1, Link og referencer ) Der skal foreligge en godkendt Blower-door rapport. Såfremt luftskiftet er for højt, er det entreprenøren, der for egen regning skal udbedre forholdene og få foretaget en ny rapport. 7

9 3.0 Varme & Vand Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til varme- og brugsvandsinstallationer. 3.1 Anlægsopbygning Sektionering af varmeanlæg Varmeanlæg i bygninger sektioneres i delområder afhængig af benyttelse. Hvert delområde skal have individuel styring efter inde temperatur, udeklima og benyttelsestid. For skoler betyder dette eksempelvis, at der for klasserum og faglokaler skal være individuel styring af hvert enkelt rum Dimensioneringstemperatur Varmeanlæg dimensioneres efter: T frem / T retur på 70 C / 30 C ved T ude / T inde på -12 C / + 20 C Disponering af vandsinstallationer Brugsvand skal opholde sig i bygningen i kortest mulig tid særlig kort for varmt brugsvand. Varmtvandsproduktion skal foretages så tæt på brugsstedet som muligt. Vandinstallationer udføres, så vandforbruget begrænses og spild undgås Brugsvandscirkulation Brugsvandskredsløb skal sikres hydraulisk balance ved montering af termostatiske cirkulationsventiler som Circon. 8

10 3.1.5 Indregulering Alle nye anlæg skal sikres hydraulisk balance ved indregulering af radiatorventiler, returkoblinger og strengreguleringsventiler. Reguleringen skal gentages indtil vandbalancen er i orden. Ved til, og ombygninger skal det til/ombyggede opfylde samme betingelser som for nye anlæg og det skal samtidig sikres, at det eksisterende anlæg ikke bringes ud af balance. 3.2 Anlægskomponenter Varmtvandsbeholdere Varmtvandsbeholdere skal være af en type som ARO med modstrømsveksler (Odense model), der sikrer lagdelingen og god afkøling. Følere for regulering af det varme vand skal placeres i beholderen. Ved beholderkapacitet på 500 liter eller derover monteres motorventil til styring af beholdertemperatur. Automatik skal tilsluttes CTSanlæg. (bilag 3.2, Principskitse for VVB over 500 liter ). Ved beholder kapacitet under 500 liter monteres termostatisk ventil til styring af varmtvandstemperatur samt termostatisk returventil til begrænsning af returtemperatur (bilag 3.1 Principskitse for VVB under 500 liter ) Varmevekslere til varmt brugsvand Ved mindre anlæg og ved anlæg med jævnt fordelt brugsmønster foretrækkes varmeveksler frem for beholder. Varmeveksler forsynes med termostatisk ventil til styring af varmtvandstemperatur samt termostatisk returventil til begrænsning af returtemperatur. (bilag 3.3 principskitse for brugsvandsveklser ). Desuden monteres urstyret magnetventil på fjernvarmeretur. Magnetventilen skal lukke for fjernvarmen til veksleren uden for brugstiden samt være lukket i spændingsløs tilstand. (Styringen kan evt. foretages i forbindelse med CTS-anlægget og sammen med start /stop af cirkulationspumpen for det varme brugsvand). 9

11 3.2.3 Radiatorer Af hensyn til afkølingen, skal radiatorer have en effekt på minimum 600 W. I rum for badning opsættes radiatorer, alternativt udføres gulvvarme Reguleringsventiler Der skal være mulighed for indregulering af vandmængder til hver enkelt radiator/konvektor. Indreguleringen kan foretages på radiatorventil med forindstilling eller returkobling. I alle tilfælde skal ventilstørrelser og type vælges under hensyntagen til den aktuelle vandmængde, således at der opnås en præcis indregulering af også små vandmængder. I vindfang og rum med udgang til det fri, monteres tillige termostatisk returventil. I rum med individuel rumstyring via CTS, kan termostatisk returventil undlades. Strengreguleringsventiler skal normalt være dynamiske. Hvor det er mere hensigtsmæssigt, kan der efter nærmere aftale anvendes statiske ventiler Varmeflader til ventilationsanlæg Blandesløjfer for ventilationsvarmeflader skal opbygges med strengreguleringsventiler. Hvor ventilationsvarmefladen er anbragt med risiko for frost, skal varmefladen frostsikres med termostatventil som Danfoss AVTB. (bilag 3.4, Styring af varmeflade i ventilationsanlæg ) Pumper Cirkulations- og trykforøger pumper skal være elektronisk regulerede efter tryk og mænge. Alle pumper skal derudover være at finde på Energistyrelsens positivliste. (Bilag 8.1, links og referencer ). Styringen af pumper skal tilsluttes ejendommens CTS-anlæg hvis dette forefindes. 10

12 3.2.7 Måleinstrumenter og udtag Varmeanlæg skal forsynes med måleinstrumenter og måleudtag for visuel kontrol af driftsforhold og energiforhold, f.eks. termometre, manometre og målere Måletype for varme og vand Såvel afregnings- som fordelingsmålere for varmt og koldt vand, skal være forsynet med en elektronisk aftastningsdel. Begge type målere skal være godkendte og forsynet med kontraventil. 3.3 Præcisering og krav Målerplacering Der skal monteres separate fordelingsmålere på varmtvandsproduktionen. Der skal monteres fordelingsmålere på andre relevante delsystemer. Målerne skal være med direkte digital aflæsning af målerværdi og målernr. i målerne. Der må ikke anvendes målere med puls-udgang Tilladte vandmængder for brugsvandsenheder Toiletter: Der skal benyttes toiletter med to-skyls funktion 2/4 liter. Håndvaske: Blandingsbatterier ved håndvaske forsynes med spareperlatorer på maksimalt 4½ liter pr. min. På egnede steder anbefales tillige blandingsbatterier med censor. Brusere: Der skal anvendes sparebrusere med et vandforbrug på maksimalt 6-8 liter pr. min. Brusere skal desuden reguleres af termostatblandingsarmatur. I baderum med mere end 2 brusere kan badevandstemperaturen styres af en fælles termostat 11

13 3.3.3 Isolering Motorventiler, snavssamlere, pumper, manddæksler, varmevekslere mv. isoleres med aftagelige skumkapper. 3.4 Dokumentation og service Dokumentation Indregulering og afprøvning af det installerede anlæg skal ske i henhold til entreprenørens egen kontrolplan. Senest ved aflevering skal den udførende aflevere en indreguleringsrapport med angivelse af dimensionerede vandmængder, målte vandmængder samt forindstillingstal. 12

14 4.0 El Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til elektriske installationer. 4.1 Anlægsopbygning Belysningszoner Installation og belysning skal opdeles i zoner, der sikrer, at de enkelte belysningsarmaturers driftstid kan begrænses mest muligt. For belysningsanlæg med automatisk dæmpning afhængigt af dagslysindfaldet, skal det sikres, at spændingen til belysningsanlægget afbrydes helt ved tilstrækkeligt dagslys Udvendig belysning Udvendig plads- og stibelysning udføres med LED, HF-lysstofrør eller damplamper. Belysningen skal følge Odense Kommunes overordnede belysningskrav (bilag 4.1, Overordnede belysningskrav ) Begrænsning af lysforurening Det bør sikres, at udendørs belysningen koncentreres til nødvendige områder og at opadvendt belysning minimeres for at reducere unødvendig lysforurening, energiforbrug samt nabogener. 4.2 Anlægskomponenter A-mærkede lyskilder Belysningen skal udføres med A-mærkede lyskilder, LED pærer, lysstofrør, kompaktlysstofrør eller energisparepærer Belysningsarmaturer Belysningsarmaturer skal være med HF-forkobling, samt være robuste og rengøringsvenlige. Lamelgitre anses ikke for at være robuste. Dobbeltparabolske, diffuse reflektorer/gitre fortrækkes. 13

15 Belysningsarmaturer til gymnastiksale og sportshaller udføres med boldsikre og robuste belysningsarmaturer med HF-forkobling. 4.3 Præcisering af krav Lysstyring, klasselokaler, grupperum o.l Belysningsniveauet fastlægges ud fra DS. Belysningsanlæggene skal manuelt tændes og slukkes ved indgangsdøren til lokalet. Belysning i klasselokaler, grupperum o.l. skal udføres med bevægelsesmeldere og dagslysfølere samt inddeles i zoner for almenbelysning og en separat zone for tavlebelysning. Styringen udføres således, at almenbelysningen slukker, når der er tilstrækkeligt dagslysindfald, mens både almen- og tavlebelysning slukker, når der ingen personer er i lokalet. Belysningen skal gentændes manuelt på betjeningskontakterne Lysstyring, gang og trappearealer mm. Belysningsniveauet fastlægges ud fra DS. Belysningen på gange og trapper bør som minimum udføres med bevægelsesføler og dagslysstyring. Styring udføres således, at lyset tænder og slukker automatisk ved bevægelse, hvis der ikke er tilstrækkeligt dagslys Lysstyring, gymnastiksale, sportshaller mm. Belysningsniveauet fastlægges ud fra DS. Er det ikke muligt, skal belysningsniveauet ved træning være 200 Lux og ved opvisning eller konkurrence 500 Lux. Belysningsanlægget skal manuelt kunne tændes og slukkes ved indgangsdøren til salen eller hallen. Der suppleres med bevægelsesmeldere, der slukker belysningen efter en indstillelig tid ved manglende personbevægelse. Gentænding foretages manuelt på betjeningskontakterne. Belysningsniveauet på 500 Lux må kun kunne aktiveres efter aftale med personalet. Der skal benyttes en nøglebetjent kontakt, hvis nøgle skal være indlagt i bygningens nøglesystem. 14

16 I eltavlen skal være monteret en timetæller for hver tænding Effekt til belysning Til belysning må højest installeres 2 W/m² plus 2 W/m² pr. 100 Lux. Som øvre grænse, (ved 200 lux) må den samlede installerede effekt ikke overstige 6 w/m², herunder grund-, punkt- og rengøringsbelysning, 4.4 Dokumentation og service Kvalitetssikringsmateriale Betjeningsvejledninger, vedligeholdsmanualer og service instruktioner skal fremgå af kvalitetssikringsmaterialet. 15

17 5.0 Ventilation Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til ventilationen. 5.1 Anlægsopbygning Prioritering af ventilationsprincipper Valget af ventilationsprincip prioriteres som følgende: 1. Naturlig ventilation 2. Hybrid ventilation 3. Ventilation med variabel luftmængde. (VAV-anlæg) 4. Ventilation med konstant luftmængde. (CAV-anlæg) Dispensation til naturlig ventilation Hvor der i bygningsreglementet er et krav om mekanisk indblæsning- og udsugningsanlæg ansøger, den projekterende i samråd med bygherren om fritagelse for kravet samtidig med ansøgningen om byggetilladelsen. Ansøgningen skal blandet andet indeholde oplysninger om konstruktionen, beskrivelse af ventilationsmetode og af systemets effektivitet Ventilationszoner Ventilationsanlægget opdeles i zoner svarende til varmen Styring af ventilationsanlæg Al styring af ventilationsanlæg skal foretages via CTS-anlægget, hvis dette forefindes. 5.2 Anlægskomponenter Komponenter til ventilationsanlæg Der skal anvendes spareventilatorer og sparemotorer jf. Energistyrelsens indkøbsvejledning. (Bilag 8.1, Link og referencer ). 16

18 5.3 Præcisering af krav Effektivitet af vekslere På vandbårne-, kryds- og rotorvekslere, skal der monteres permanente fjernfølere, så der kan foretages historisk logning af temperaturvirkningsgraden Sommerdrift Krydsvarmevekslere skal have bypass for sommerdrift Natkøling Alle anlægstyper skal udformes således, at natkøling er mulig og u- middelbar tilgængelig Anlæg for opvarmning Ventilationsanlæg, som også anvendes til opvarmning, skal udformes med blandekammer, således at recirkulation uden for brugstiden er mulig. 5.4 Dokumentation og service Datablad Hvert anlæg skal specificeres jf. skema bilag 5.1 Datablad for ventilationsaggregat ledsaget af en oversigtstegning, hvor det til anlægget ventilerede område er skraveret. Bilagene håndteres elektronisk i en pdf-fil for bilag 5.1 og en DWG-fil for tegningen Registrering af anlægget Kravene til anlæggets ydelser, skal overholdes med mindst muligt energiforbrug. For dokumentation for dette udføres kontrolmålinger med udregning af bl.a. anlæggets el-effektivitetsfaktor og temperaturvirkningsgrad. Kontrolmålingen kan udføres i overensstemmelse med VENT-ordning og skal som minimum indeholde oplysninger som specificeret i bilag 5.2, Driftsspecifikationer for ventilationsanlægget. Bilaget håndteres elektronisk i en pdf-fil. 17

19 6.0 Automatik Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til styring og regulering af ejendomsdriften. 6.1 Anlægsopbygning Etablering af automatiksystemer Ved start på hver ny opgave skal der fastlægges principper for automatik til styring af varme-, ventilations- og elinstallationer Prækvalificerede leverandører Af hensyn til betjening, vedligehold og support skal CTS-anlæg være i fabrikat Siemens, Schneider eller TREND, idet disse umiddelbart passer ind i Odense Kommunes nuværende anlægsopbygning. Såfremt der tilbydes andre fabrikater, skal disse vurderes og godkendes af bygherren/energi, inden der meddeles accept. ((1) bygherre henvender sig til (2) Energi) Opbygning af automatiksystemer Automatik til styring af bygningernes tekniske installationer og til styring af funktioner i bygningen generelt (CTS-anlæg) skal kunne betjenes fra Internettet Fjernaflæsning For alle ny-, om- og tilbygninger er der krav om, at fjernaflæsning af afregningsmålere til Energy Key foregår via forsyningsselskaberne, medens fjernaflæsning af afregnings- og fordelingsmålere til bygningsautomatik/cts afklares med Energi. Fjernaflæsning indarbejdes i projektet så det senest er i funktion, ved ejendommens ibrugtagning. 18

20 6.2 Anlægskomponenter Valg af automatiksystem CTS-anlægget skal være speciel tilpasset bygningsfunktioner som varmeanlæg, ventilationsanlæg, elanlæg mv. 19

21 6.3 Præcisering af krav Adressering af målepunkter Brugeradresserne skal opbygges efter en fastlagt struktur, hvor samme type informationer altid findes på samme plads. Brugeradresserne skal kunne anvendes til at søge informationer om udvalgte grupper af punkter og parametre. (Bilag 6.3, Strukturering af brugeradresser ) Datalogning Datalogning skal foregå via program, som giver mulighed for vilkårlig sammensætning af logning af valgt måleværdi, digital status/tælleværdi eller internt beregnet variable, som f.eks. timeforbrug for målere. Datalogning skal ske som trendlog og historiske log. (Bilag 6.2, Datalogning ) Regulering af varmt brugsvand (beholder over 500 liter) Ved CTS-anlæg udføres styring af varmt brugsvand elektronisk med mulighed for temperaturgymnastik af vandtemperatur CO 2 til regulering af luftkvalitet I egnede rum og lokaler skal CO 2 -følere indgå i den samlede styring Automatiktavler Automatiktavler skal være med indbygget undercentral, strømforsyning, relæer og klemrække for CTS-kabler. Tavler skal opfylde krav til elektrisk materiel og være CE mærket Adgangsbegrænsning CTS-anlægges programmel skal indeholde adgangsbegrænsning, som skal hindre uønsket adgang til program og data. Via password gives adgang til brugerrettigheder. Adgangsbegrænsninger skal opdeles i mindst 3 adgangsniveauer. 20

22 Ind og udlogning rapporteres og gemmes i statistiklageret Skærmbilleder Præsenterede anlægsbilleder skal være dynamiske med mulighed for indstilling af anlægstilstand, driftstider, setpunkter, alarmgrænser, måleværdier mv. Valg af billede skal ske ved betjening af mus via oversigtsbilleder med genvejstaster. Billeder skal opbygges efter Odense Kommunes standard. (Bilag 6.4, Oversigtsbillede, CTS-anlæg) og (Bilag 6.5, Anlægsbilled, CTSanlæg ) Generelle krav til automatiksystemer Alle nedenstående performancekrav skal opfyldes uanset udbygningsgrad og i alle normalt forekommende belastningssystemer. Betjeningsfladen skal opfylde følgende krav: Svartider ved operatørbetjening skal generelt være kortere end 5 sek. Kritiske alarmer skal være registreret og rapporteret indenfor 30 sek. Såfremt CTS-programmet ikke betjenes i 15 min, skal forbindelse automatisk logge af. For sikkerhed og service skal instrueres i, at når pc en forlades skal der logges af, såvel fra energiprogram som fra operativsystem Brugerrettigheder Brugernavn og adgangskode skal være ODK AD-kontrol Alarmhåndtering Alarmer håndteres ved prioritering i mindst 3 niveauer: Kritiske Løs nu Vigtige Løses hurtigst muligt Orienterende Løses løbende ad hoc 21

23 6.4 Dokumentation og service Aflevering Alle systemenheder, såsom alt betjeningsudstyr, alle undercentraler, samt programmel skal være indkoblet og i drift, og skal kunne fungere uden funktionsmæssige fejl, inkl. opkoblingen på Odense Kommunes netværk Tillæg for automatikleverance Ved aflevering skal leverandøren redegøre for og medvirke i backupprocedure af programmel på en af Odense Kommune anvist server Ydelser efter aflevering I afhjælpningsperioden på 1 år, skal CTS-entreprenørens ydelser være vederlagsfrie og omfatte: Assistance til driftspersonale om leverede programmel og dets brug i fornødent og rimeligt omfang. Rettelse af programfejl og programmeringsfejl. Rettelser skal finde sted senest 1-3 dage efter bygherrens anmodning afhængig af fejlens karakter. Ved udgangen af afhjælpningsperioden skal entreprenøren gennemgå CTS-anlægget med bygherrens driftspersonale og tilsyn. Bygherren foretager 5-års eftersyn. Entreprenøren skal deltage i dette uden beregning. Systemprogrammel skal være veldokumenteret standardprogrammel, der indtil garantiperiodens udløb løbende opdateres til nyeste frigivne version. 22

24 6.4.4 Garantiperiode Entreprenøren forpligtiger sig ved sit tilbud i mindst 5 år at opretholde serviceorganisation, fejlfindingsudstyr og reservedelslager i Danmark for det tilbudte anlæg, således at CTS-anlæggets funktion i hele perioden kan opretholdes på samme niveau som ved aflevering. Entreprenøren skal i mindst 10 år efter garantiårets ophør opbevare kopi (evt. vedlægges en CD ifm. Kvalitetssikringen) med alle de programmer, parametre mv. som var indlagt i systemet ved afhjælpningsperiodens ophør Automatiksystemernes kompatibilitet Alle automatiksystemer skal være bagud kompatible, forstået således, at ældre anlægsdele og programmer i 5 år skal kunne indgå i nyere anlæg. Jf. 5-års eftersyn Servicetilbud Samtidig med anlægstilbud vedlægges tilbud på totalservice af CTS-anlæg i 5 år. CTS-service skal have udgang fra Odense i radius max 10 km fra centrum. Servicetilkald den ene arbejdsdag skal udføres den følgende arbejdsdag. Reservedele skal kunne købes af CTS-leverandøren også uden servicekontrakt. Priser på reservedele skal følge enhedspriser med regulering. 23

25 6.4.7 Indregulering Under indregulering af anlæggene udfærdiger CTS-entreprenøren en indreguleringsrapport, der som minimum indeholder: Indstillede proportionalbånd. Integrationstid. Eventuelt derivatvirkning. Stepresponse, der viser, at disse parametre er optimalt indstillet. Der udfærdiges rapport for hver anlægstype. Indreguleringsrapporten skal godkendes Energi. Alle regulerede størrelser, logges i en uge og resultatet afleveres til Energi Undervisning Der skal indgå undervisning i et tilstrækkeligt omfang for 3-4 personer i forståelse af installationer og betjening af CTS-anlæg. Kurset kan f.eks. indeholde: Gennemgang af anlæggets opbygning, benyttede komponenter, undercentralen og betjeningsenheder. Gennemgang af programmer og funktioner og af hvordan parametre indlæses og ændres. Gennemgang af muligheder for manuel betjening. Gennemgang af krav til vedligeholdelse. Kursets varighed afhænger af anlæggets størrelse og i samarbejde med bruger og Energi, men bør være på ca timer. Derudover skal der indgå et opfølgningskursus sidst i garantiåret. Varighed ca. 8 timer. Ovenstående punkter skal være indeholdt i enhver entreprise. 24

26 7.0 Udstyr Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger til ikke integreret udstyr i bygningen samt håndtering i brugen. 7.1 Anlægsopbygning Disponering af rum Særligt varmeudviklende aktivitet (pc-lokaler, serverrum o.l.) bør placeres i egnede lokaler med mulighed for enten at genbruge varmen eller at kunne udlede varmen på en hensigtsmæssig måde. 7.2 Anlægskomponenter Hårde hvidevarer, kontorudstyr mm Alle elektriske apparater som f.eks. hårde hvidevarer, kontorudstyr, underholdning mm. skal have Go Energi mærket jf. Energistyrelsens indkøbsliste. (Bilag 8.1 Link og referencer ) 7.3 Præcisering og krav 7.4 Dokumentation og service 25

27 8.0 Grænseområder Nærværende afsnit omfatter krav og anbefalinger for sammenfaldende faggrænser. 8.1 Anlægsopbygning Information om energi- og vandforbrug Senest ved byggeriets påbegyndelse af ny-, om- og tilbygning skal Energi, informeres om: -De bygningsmæssige udformninger/ændringer. -Forventet normalårsforbrug af varme, elektricitet og vand/afløb Målerplacering Måler, følere, manometre mm. skal opsættes på et synligt og tilgængeligt sted let aflæselige uden brug af stiger, spejle mm Afregningsmålere For Plejeboliger aftales særlige regler, idet plejeboliger/bofællesskaber kan fritages, når en væsentlig del af de enkelte boligers areal er samlet i fællesareal. Anmodning om dispensation aftales med bygherren og søges ved Byggesagskontoret seneste samtidig med ansøgning om byggetilladelse Sammenbyggede anlæg/units Sammenbyggede anlæg/units skal kunne logges på de enkelte parametre, temperatur, flow og spjældpositioner og ikke kun on/off. Disse anlæg skal tillige kunne styres og reguleres fra CTS-anlægget, hvis dette findes Energi- og vandforbrug i byggeperioder Al energi- og vandforbrug skal måles i byggeperioden. Udgiften til unødig energi- og vandforbrug afholdes af den enkelte håndværker/entreprenør og vil blive fratrukket entreprisesummen. 26

28 8.1.6 Udnyttelse af procesenergi (spildvarme o.l.) Såfremt det er rentabelt at udnytte procesenergi, skal dette gøres. F.eks.: -udnyttelse af varme fra køle-/fryserum og/eller serverrum til produktion af varmt brugsvand. 8.2 Anlægskompontenter 8.3 Præcisering af krav Aftastning af målere. Der tilsluttes afregnings- og fordelingselmålere med serielt aftastningsmodul. Afregningsmålere med aftastningsdel/relæ købes ved det aktuelle forsyningsselskab. Fordelingsmålere skal være godkendte. Fjernaflæsning aftastes med seriel udgang og med minimum et signaler pr. afregningsenhed. Varme: GJ og m³ samt t frem og t retur El: kwh Vand: m³ Mærkning af komponenter, kanaler mm. Alle rør, kanaler og komponenter som følere, motorer, pumper o.l. skal tydeligt afmærkes Placering af rumfølere Rumtemperaturen skal styres af temperaturfølere og reguleringsventiler i/for rummet ( rumstyring ). Følere placeres på et temperaturmæssigt repræsentativt sted 1,7 meter over gulv. Kun i Simple rum og i mindre bygninger, anvendes termostatventiler med fast eller løs føler Lækagesikring Der skal etableres systemer, som forhindrer/minimerer skader ifm rørskader og andre utilsigtede lækager. 27

29 8.3.5 Ledningsføring Samledåser, ledninger mv. både stærkstrøm og svagstrøm, må ikke fastgøres til vandbærende rør. Ledninger føre i egnede kabelbakker, samledåser monteres på væg/ loft og ikke på vindues/dørkarme mv. 8.4 Dokumentation og service Tilbud på serviceaftale I entreprenørens tilbud skal indgå tilbud på 5 års total service. Kontraktforslaget skal omfatte: Periodisk kontrol og vedligeholdelse Opdatering af software Akut service/hotline service og tilkaldevagt ved defekte komponenter og systemudfald Brugervejledning og manual I forbindelse med implementeringen af indstillelige komponenter, som f.eks. ventiler, pumper, automatikpaneler, lysstyringer eller ventilationsanlæg, skal der foreligge en brugervejledning eller manual. Brugervejledningen/manualen skal dels forefindes i en papirudgave på den aktuelle institution. Desforuden skal burgervejledningen/manualen fremsendes i en elektronisk pdf-udgave til Energi. (bilag 8.1, Link og referencer). 28

30 B I L A G 29

31 Bilag 3.1 Principskitse for VVB under 500 liter

32 Bilag 3.2 Principskitse for VVB over 500 liter

33 Bilag 3.3 Principskitse for brugsvandsvekslere

34 Bilag 3.4 Styring af varmeflade i ventilationsanlæg.

35 Bilag 4.1 Overordnede belysningskrav Overordnet belysningskrav for Odense Kommune af 1. juli 2000 Vejtype Lysklasse Armatur Lyskilde Lph 1. Trafikvej Primærveje/gader 2. Lokal fordelingsvej Større lokalevej 3. Signalregulerede kryds 4. Rundkørsler 5. Boligvej Mindre lokalvej 6. Stier 7. Gågader / Torve max. L6/LE4 min. L7b E1 min. LE5 LE4 / LE5 ( 3 ) min.. E2 max. E1 E2 min. E2 Større trafikvej Kuffertarmatur SGS 201 / 203 Mindre trafikvej Københavnerarm SGS 363 / 361 Københavnerarm SGS 363 / 361 Kuffertarmatur SGS 201 / 203 Københavnerarm SGS 363 / 361 Københavnerarm SGS 363 / 361 Københavnerarm SGS 363 Parkarmaturer Københavnerarm SGS 363 Parkarmaturer Parkarmaturer (2) min. 70 W max. 150 W min. 70 W max. 150 W min. 70 W max. 150 W min. 70 W max. 150 W min. 35 W max. 70 W W Individuelt Højst 10 m ( 1 ) Højst 8 m ( 1 ) 6-7 m ( 1 ) Højst 10 m ( 1 ) Højst 9 m ( 1 ) 3,5-6 m ( 1 ) 3,5-4 m ( 1 ) 3,5-4 m 8. P-plads /Park min. E4 Parkarmaturer (2) Individuelt Individuelt 9. Hastighedsdæmpende vej LE5 ( 4 ) Københavnerarm SGS 363 / 361 min. 50 W max. 100 W Højst 7 m ( 1 ) 7. november 2006, Driftskontoret, Vejsektionen Rev. 10. november 2004 EPN/MAAJ ( 1 ) Koniske master, ved Københavnerarmaturer anvendes buet arm, R=300 mm og 0,5 m udlæg. ( 2 ) Der anvendes forskellige typer, jf. Offentligt design i Odense Kommune 2000, del 2. ( 3 ) Vejregler for vejbelysning, s. 8. Vejdirektoratet - Vejregelrådet, marts ( 4 ) Vejregler for vejbelysning, s. 11. Vejdirektoratet - Vejregelrådet, marts Masteafstand på sti- og vejstræknoinger dog max. 35 m.

36 Bilag Datablad for ventilationsaggregat Sted: Dato: / - 20 Område: Udført af: AnlægsID.: I I I I I - I I I - I I I - I I I Ejendomsnr. Type *1 Bygning Anlæg Ventilationssystem: Tegn.nr.: Aggregattype, betegn. Årstal: Indblæsning Type Mærkeeff. Omdrejn. Skive Aksel Betegn. r/min betegn. m/m Ventilator Motor Temtype / Centerafstand / Udsugning Ventilator Motor Remtype / Centerafstand / Filtre Type Højde Bredde Dybde Antal Betegn. mm mm mm stk Filterstørelse, indblæsning Filterstørelse, indblæsning Filterstørelse, udsugning Filterstørelse, udsugning Spjæld Indblæsning Udsugning Bypass Varme- & køleflader Varmeflade Køleflade Veksler Krydsveksler, (med- /modst.) Rotorveksler Væskekoblede baterier Blandekammer, spjæld ind Blandekammer, spjæld ud Blandekammer, spjæld recirk. Inspektionsdøre Mekanisk stand: Karakter Beskrivelse *2 Ventilator: (Indbl. og udsug.) Motor: (Indbl. og udsug.) Samlet: Bemærkninger generelt: *1 (VE, UD, IN) *2 (1=god, 2=middel, 3=dårlig) N:\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2006\Del 2\Bilag\5.xls

37 Bilag Datablad for ventilationsaggregat Sted: Sct. Jørgensgade skole Dato: 22 / Område: 8 x Klasselokaler, bygning 04 Udført af: Torben Andersen AnlægsID.: I I I I I I I I V E - I I I I I I 0 1 Odense Ventilation Ejendomsnr. Type *1 Bygning Anlæg Ventilationssystem: CAV-anlæg Tegn.nr.: 4567-T-01 Aggregattype, betegn. Glent og Co. Årstal: 1961 Indblæsning Type Mærkeeff. Omdrejn. Skive Aksel Betegn. r/min betegn. m/m Ventilator CN 900 A Motor Thrige N 4 1,2A - 2,6 hk 700 A ,5A - 6,2 hk 1430 Temtype / Centerafstand 3 stk A 74 / 650 Udsugning Ventilator CN 630 A Motor Thrige lv-5 0,41A - 5,0 hk 720 A ,73A - 8,0 hk 1450 Remtype / Centerafstand 2 stk A 66 / 460 Filtre Type Højde Bredde Dybde Antal Betegn. mm mm mm stk Filterstørelse, indblæsning Pose F Filterstørelse, indblæsning Filterstørelse, udsugning Filterstørelse, udsugning Spjæld Indblæsning Lamel Udsugning Lamel Bypass Recirkulering lamel Varme- & køleflader Varmeflade Riberør 2 Køleflade Veksler Krydsveksler, (med- /modst.) Rotorveksler Væskekoblede baterier Blandekammer, spjæld ind Blandekammer, spjæld ud Blandekammer, spjæld recirk. Inspektionsdøre Mekanisk stand: Karakter Beskrivelse *2 Ventilator: (Indbl. og udsug.) 1 Pæn stand. Motor: (Indbl. og udsug.) 2 Slør i lejre som bør undersøges nærmere. Samlet: 3 Ældre ænlæg med behov for løbende vedligehold. Bemærkninger generelt: Anlægget fungerer og giver de lovpligtige luftmængder, med på en *1 (VE, UD, IN) ikke energioptimal måde. Ved større renovering bør det overvejes at *2 (1=god, 2=middel, 3=dårlig) udskifte hele anlægget. N:\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2006\Del 2\Bilag\5.xls

38 Bilag Driftsspecifikationer for ventilationsanlæg Sted: Dato: / - 20 AnlægsID.: I I I I I - I I I - I I I - I I I Udført af: Ejendomsnr. Type *1 Bygning Anlæg Ventilationssystem: Teg. nr. Ventilation - Ventileret areal m² Indblæs. Udsug. Bemærkninger - Ventilatoromdrejning r/min Trykfald - Kanaler - suge/trykside Pa - Befugter Pa - Filter Pa - Varmegenvinding Pa - Forvarmeflade Pa - Eftervarmeflade Pa - Køleflade Pa - Øvrigt Pa Køle/varmekapacitet - Varmeflade kw - Køleflade kw - Kølemaskine kw Temperatursæt - Udetemperatur, t ude C - Udsugningstemperatur, t uds C - Indblæsningstemp. efter veksler, t indb C Luftmængder og effekt - Volumenstrøm indblæsning, q Vi m³/s - Effektoptag indblæsning, P i W - Volumenstrøm udsugning, q Vu m³/s - Effektoptag udsugning, P u W - Driftstid timer/år El-effektivitet - Indblæsning, P i /q vi W/m³/s - Udsugning, P u /q vu W/m³/s Energinøgletal - Årligt el-energiforbrug, kwh/m² (P i +P u ) x driftstid / Areal x Temperaturvirkningsgrad, t % (t indb - t ude ) x 100 / (t uds - t ude ) - El-effektivitet, Indblæs. & udsug, W/m³/s (P i +P u )/q v *1 (VE, UD, IN) N:\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2006\Del 2\Bilag\5.xls

39 Bilag Driftsspecifikationer for ventilationsanlæg Sted: Dato: / - 20 Sct. Jørgensgade skole AnlægsID.: I I I I I I I I V E - I I I I I I 0 1 Udført af: Torben Andersen Ejendomsnr. Type *1 Bygning Anlæg Ventilationssystem: CAV-anlæg Teg. nr T-01 Odense Ventilation Ventilation - Ventileret areal m² Indblæs Udsug. Bemærkninger - Ventilatoromdrejning r/min Trykfald - Kanaler - suge/trykside Pa - Befugter Pa - Filter Pa - Varmegenvinding Pa - Forvarmeflade Pa - Eftervarmeflade Pa - Køleflade Pa - Øvrigt Pa 328 / / Køle/varmekapacitet - Varmeflade kw - Køleflade kw - Kølemaskine kw Temperatursæt - Udetemperatur, t ude C 13,9 - Udsugningstemperatur, t uds C - Indblæsningstemp. efter veksler, t indb C 22,7 18,4 Luftmængder og effekt - Volumenstrøm indblæsning, q Vi m³/s 3,21 - Effektoptag indblæsning, P i W V - 5,6 A, 2,7 kw, 0,69 cos - Volumenstrøm udsugning, q Vu m³/s 1,86 - Effektoptag indblæsning, P u W V - 1,41 A, 885 W, 0,90 cos - Driftstid timer/år El-effektivitet - Indblæsning, P i /q vi W/m³/s - Udsugning, P u /q vu W/m³/s Energinøgletal Årligt el-energiforbrug, kwh/m² (P i +P u ) x driftstid / Areal x Temperaturvirkningsgrad, t % (t indb - t ude ) x 100 / (t uds - t ude ) - El-effektivitet, Indblæs. & udsug, W/m³/s (P i +P u )/q v *1 (VE, UD, IN) 6, N:\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2006\Del 2\Bilag\5.xls

40 Bilag 6.1 Filformater Filformatet til overførsel af målerdata til energiregistreringsanlæg skal svare til Microsoft NotePad = flad tekstfil. Overførselsfilen skal indeholde en linie pr. aflæsning i følgende format: unikt nummer, dato _ tid, aflæsning, enter, linieskift Eksempel: , _23:55, <CR><LF> Unikt nummer oplyses af Ejendomsafdelingen/Energi, og består af: = BBR nummer 101 = Punktnummer 29 = Typenummer 2 = Enhedsnummer Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

41 Bilag 6.2 Datalogning Datalogning skal kunne ske som trendlog og historiske log. For at kunne sammenholde forskellige logninger er det et krav, at alle målere skal kunne logges som time- / døgnforbrug og kunne sammensættes med andre vilkårligt valgte analoge og digitale parametre. Logningstiden og længden skal kunne sættes vilkårligt.( individuelt for hvert punkt ) Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

42 Bilag 6.3 Strukturering af brugeradresser Brugeradresserne skal have en fast struktur og overholde følgende opbygning: Bygningsnummer XX 2 tal Anlægstype AA 2 bogstaver Undercentralnummer X 1 tal Anlægsnummer XX 2 tal Punkttype AA 2 bogstaver Punktnummer X 1 tal Eksempel: 53VE302FR1 viser: Bygning 53 Ventilation VE Undercentral 3 Anlægsnummer 02 Punkttype FR (Frost) Punktnummer 1 Strukturen skal rekvireres fra Energi. Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

43 Bilag 6.4 Oversigtsbillede, CTS anlæg Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

44 Bilag 6.5 Anlægsbillede, CTS anlæg Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

45 Side 1 af 2 Bilag dages test - checkskema Alle anlægskomponenter skal være opstillet/opsat og forbundet samt rimeligt rengjort. Anlæg skal være tilkoblet Odense Kommunens Service netværk. Måleraflæsningsfil skal være klar til afsendelse til energiopsamlingsanlæg. Alle billeder gennemgås og skal godkendes af Energi. Hvert billede skal bl.a. vise dato, tid og sted. Alle regulerede parametre skal logges i en uge og log skal forevises Energi Alle de historisk loggede værdier skal godkendes, herunder kombination af analoge og digitale værdier samt timeforbrug på målere. Opsat logfil for alle målere i time- og døgnforbrug. Ved de opsatte logninger skal logfrekvensen som udgangspunkt være ca.: Målere: 1/time Rum- og udsugningsføler: 1 pr.10 min. Indblæsningsføler: 1 pr. 2 min. Spjæld og ventil: 1 pr. 5 min. On/Off-funktionen skal have et udseende, så de kan ses på logudskrifter. Indreguleringsrapport med de indstillede værdier også P-I-D parametrene afleveres og indsættes i kvalitetsikringsmappen. Alarmer fra anlæg skal indikeres uden at forstyrre det aktuelle billede. Billeder skal være dynamiske med bl.a. farveskift ved driftsændring. Billeder skal kunne printes ved tryk på ikon i værktøjslinie. Ved vekslere skal genvindingseffektiviteten udtrykt i % vises på billedet og punktet skal kunne indgå i logsammenhæng. Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

46 Side 2 af 2 Bilag dages test checkskema Punktnummer (der kan oplyses ved henvendelse til Energi) for målerne skal vises på billederne. Undervisningen skal være foretaget eller planlagt og skal omfatte: * gennemgang af anlægsopbygning * gennemgang af anlæg - fysisk * gennemgang af automatik (tid, temperatur m.m.) * gennemgang af øvrige, nødvendige oplysninger Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\6.doc

47 Bilag 8.1 Link og referencer 1.0 Administrative bestemmelser 1.6 Kontakt til Energiafdelingen 2.0 klimaskærm Telefon: Odense Kommune Plan og Byg Energi Nørregade Odense C 3.0 Varme og vand 4.0 El 5.0 Ventilation Komponenter til ventilationsanlæg Kontakt til Byggerådgivningen 6.0 Automatik 7.0 Udstyr Odense Kommune Plan og Byg Byggeri Nørregade Odense C Hårde hvidevarer 6.0 Grænseområder Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 2\Bilag\8

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Rønbækskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Rønbækskolen. Projektkatalog. Answers for energy Rønbækskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst 1 of 6 Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole Udarbejdet af: Henrik Ernst 2 of 6 Syddjurs Kommune Kolind Central Skole 1. Indledning I et samarbejde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebjerggårdsvej 003 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012072 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01.

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Erik Iversen Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Syddansk erhvervsskole

Syddansk erhvervsskole Syddansk erhvervsskole Allan Tingkær Bygningsreglement 2010 Særlige krav til klimaskærm: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet areal ved trykprøvning med

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Ulstrup Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Ulstrup Skole. Projektkatalog. Answers for energy Ulstrup Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 6 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Skovvangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Skovvangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Skovvangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Bavnehøj Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energieffektivisering Svendborg Kommune

Energieffektivisering Svendborg Kommune Center for Ejendomme og Teknisk Service 2014 Energieffektivisering Svendborg Kommune Indledning Energi er nødvendig for at bygninger kan fungere som ramme for menneskers aktiviteter. Men energi skal bruges

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolebakken 20 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-049804 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Haldum-Hinnerup Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-000000-001 Energikonsulent: Ivan Nyland Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bernstorffsgade 38z 1577 København V 101-043932-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Otte Ruds Vej 319 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-065 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Energieffektivisering Nyborg Kommune

Energieffektivisering Nyborg Kommune Energieffektivisering Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Formål med energieffektivisering.... 4 1. Almindelige bestemmelser.... 5 1.1 Energistyring Energiledelse.... 5 1.2 Elektricitet....

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Servicerapport. Dato: Init. : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Placering: Baglokale. 28 05 2013 Deichmann - Herning RSV 20195V-13. Butik.

Servicerapport. Dato: Init. : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Placering: Baglokale. 28 05 2013 Deichmann - Herning RSV 20195V-13. Butik. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter Termometre Varmegenvinding

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Servicerapport. Kunde : Deichmann hovedkontor Dato : østerbrogade kbh. Dato: Init. : Kontaktperson : Tlf.: Birgitta. Placering: Tag 3 sal ABA VE 01

Servicerapport. Kunde : Deichmann hovedkontor Dato : østerbrogade kbh. Dato: Init. : Kontaktperson : Tlf.: Birgitta. Placering: Tag 3 sal ABA VE 01 Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Birgitta Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Belysning Elforbrug til belysning omfatter: Forbrug i benyttelsestiden Forbrug uden for benyttelsestiden Standby forbrug Der skelnes mellem to former

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 710-017267 Energimærkning nr.: 100104454 Gyldigt 5 år fra: 18-11-2008 Energikonsulent: Arnbjørn Egholm Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 710-017267 Energimærkning nr.: 100104454 Gyldigt 5 år fra: 18-11-2008 Energikonsulent: Arnbjørn Egholm Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lavritsdalsvej 22 Postnr./by: 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-017267 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme

Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme By-og Kulturforvaltningen Ejendom Version 1.7 marts 2013 Energieffektivisering

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Gåskærgade 26 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005148-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1 0 1 VENTILATION VENTILATION Registrering Registrering af ventilation omfatter: ventilationsform(er) areal af ventilerede lokaler driftstid luftskifte værdier virkningsgrad

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

Ventilationseftersynet består af en registrering af grundoplysninger, inspektion, målinger, rådgivning samt rapportering.

Ventilationseftersynet består af en registrering af grundoplysninger, inspektion, målinger, rådgivning samt rapportering. 25. november 2010 J.nr. 2501/1207-0002 Ref. jtl Side 1/6 Instruks for lovpligtigt ventilationseftersyn 19. februar 2007 rev. 1. november 2010 MJ 1. Indledning Ventilationseftersynet omfatter ventilationsanlæg

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-005 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Sdr Fælledvej 5B 8963 Auning BBR-nr.: 707-114289 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Energibesparelse og komfort Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Program Servodan A/S Hvorfor lysstyring? Energirammer ifølge BR 95 Bygningers energibehov til belysning Løsningsmetoder

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: Gammelgårds Alle 7D 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029007-053 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Landlystvej 30 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-140011-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vejledning Energieffektiv drift af svømmehaller

Vejledning Energieffektiv drift af svømmehaller Vejledning Energieffektiv drift af svømmehaller Svømmehaller er typisk de kommunale bygninger, som bruger mest energi. Eksempelvis har halvdelen af de danske svømmehaller med et 25 gange 15 meter-bassin

Læs mere