TILSTANDSVURDERING ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE"

Transkript

1 OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten Odense SØ Tel: CVR: DK Kontaktperson Ole Danielsen Salgschef, Souschef Mail: ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE SAGS NR: DATO: REV.:

2 TIDSPUNKT Bygningsgennemgangen er udført af Ole Danielsen fra OBH Rådg. Ingeniører A/S og er gennemført torsdag d BESIGTIGELSENS FORMÅL Silkeborg kommune ved ingeniør Thomas Kjems Lyngvad har anmodet OBH Rådg. Ingeniører A/S om et uvildigt bygningssyn af ejendommen beliggende på. Besigtigelsen har til formål at belyse de enkelte bygningers tilstand, med fokus på de primære bygningsdele, hvilket i denne rapport er klimaskærmen. Som afslutning på besigtigelsen, er det aftalt med ovennævnte, at OBH Rådg. Ingeniører A/S udfærdiger en besigtigelsesrapport, i form af foto med kommentarer. Besigtigelse sker generelt fra terrænniveau, med mindre det sker ved anvendelse af lovlig adgang eller hjælpemiddel. MODTAGNE OPLYSNINGER Ingen. BYGNINGSOPLYSNINGER BBR-Meddelelse nr matr.nr. 34a, Truust By, Tvilum Bygningerne er jf. BBR-meddelelsen opført anno Bygningen er i 1½ plan uden kælder. Bygningen er opført år ca og har et samlet boligareal på ca. 153 m2. Sidebygning er opført år ca og har et samlet bygningsareal på ca. 88 m2. AFGRÆNSNING Destruktivt indgreb er ikke indeholdt i denne rådgiverydelse. Gennemgangen beror alene på en overordnet visuel gennemgang af de primære bygningsdele og evt. særlige produkter. Ligeledes vil der i denne rapport ikke blive taget stilling til evt. energimæssige forhold, da disse tiltag typisk behandles i energimærket, samt alm. vedligehold i form af indvendig overfaldebehandling og slid/striber på gulve og lignende. ØVIRGE BETRAGTNINGER I kommentarer til nogle af billederne vil der blive henvist til facadeorientering samt etage. Varme og vandinstallationer ses afkoblet og vurderes under middel. Der er etableret midlertidig opvarmning i form af varmeblæsere dog utilstrækkeligt og ejendommen fremstod meget kold og fugtig ved besigtigelsen. Udenomsarealerne fremstår forladt med en del materiel, affald etc. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 2

3 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig): 0.0 Omkringliggende sekundære bygninger Carport (ca.14 m2) mod syd ved indkørsel ses opført i trykimp. træ med punktfundamenter og stålpladetag med ensidig taghældning. Bund i carport udført i grus. Træ ses tæt mod terræn og er kraftig algebegroet. Der er begyndende trænedbrydning flere steder inkl. omkring stern/udhæng. Der er ikke etableret afvanding fra tag og carport fremstår uden stabilitet/vindkryds. Begrænset funktion af bygning. Overdækning (ca.60 m2) mod øst bag ejendom, ses tilbygget af flere omgange og består af stålplader på facade og tag. Der er udført fundament omkring bygningen i form af fundablokke og med enkelte punktfundamenter i facade. Bygningen fremstår nedslidt med ødelagte plader samt begyndende trænedbrydning i flere bærende dele. Der er ikke etableret tagafvanding. Bygningen har begrænset funktion. Muret garage (ca. 40 m2) mod nordøst bag hus, ses opmuret og med stålpladetag og betongulv. Garage fremstår kraftig nedslidt med kraftige revner/sætninger i murværk samt ved overliggere. I facade ses der udfaldet/ødelagt murværk samt sætninger flere steder. Betongulv fremstår nedslidt. Garage vurderes ej egnet til anvendelse/- opmagasinering og anbefales fjernet. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 3

4 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig fortsat): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger på hus mod øst Hus/længe mod øst ses med større og mindre fugtaftegninger på pudset murværk samt afskallinger mod terræn. Bølgeeternit på tag fremstår mos/algebegroet inkl. veluxvindue i tagflade. Trævindue (2 stk.) mod nordøst i facade ses meget beskidte men intakte. Udført med utilstrækkelig drypnæse på sålbænk. Vinduer (2 stk) i facade ses opmuret i glassten ingen bemærkninger. Ventilationsriste i facade ses med ødelagte gitter. Afskallinger i facade/sokkel mod terræn flere steder. Dobbeltdør i træ til længe (uopvarmet) ses med begyndende trænedbrydning mod terræn og malingsafskallinger. Døren er funktionsdygtig. Større pudsafskallinger i false v. dør. Restlevetid på dobbetdør ca. 10 år v. vedligeholdelse. Tagrende ses fyldt med skidt/blade som medfører overløb og med opfugtet facade tilfølge. Tagflade i bølgeeternit ses med kraftig alge/mosbegroning og lysningsplader ses flere steder bulet/ødelagt og med begrænset levetid. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 4

5 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig fortsat): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger på hus (syd) Gavl mod syd ses meget algebegroet og fugtpåvirket. Vindskede i træ ses med kraftig mos og algebegroning. Underlister ses udført i træ ingen bemærkninger. Plastvinduer i gavl ses intakte men er meget beskidte og med kraftig algebegroning på sålbænk i tegl samt ved false. Ved overligger i facade (begge sider) ses der vandret revnedannelser i murværk fra bevægelser i facade/tagkonstruktion. Tagrende/skotrende ses fyldt med skidt/blade som medfører overløb og med opfugtet facade tilfølge. Tagflade i bølgeeternit ses med kraftig alge/mosbegroning og lysningsplader ses flere steder bulet/ødelagt og med begrænset levetid. Skotrendebrædder ses indvendigt fuget med skum som ikke er egnet grundet fugtophobning i materiale med efterfølgende trænedbrydning til følge. Vinduer (2 stk) i facade ses opmuret i glassten ingen bemærkninger. Kraftige pudsafskallinger og algebegroning i facade specielt ved hoveddør. Hoveddør fremstår intakt men beskidt og med malingsafskallinger. Lås/greb skal efterses for fejl. Restlevetid ca. 10 år. ved vedligehold. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 5

6 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig fortsat): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger på hus (syd) Tagflade i bølgeeternit med veluxvinduer af nyere og ældre dato. Der ses fugtaftegninger indvendigt på trælofter ved skunke flere steder samt ved veluxvinduer. Det anbefales at der udføres kontrol af bølgeeternittag ved stikprøvevis demontage af plader for konstatering af evt. utætheder. Pudset facade fremstår kraftig algebegroet flere steder specielt mod terræn og med afskallinger. Udvendig belysning er visuelt besigtiget og ses med fejl/mangler ej afprøvet. Vinduer i træ ses jf. termorude årgang 87 og fremstår beskidte og med malingsafskallinger. Restlevetid 10 år. (forbehold for punkteret termoruder generelt) Sålbænke i tegl ses med afskallinger mindre betydning. Terrassedør ses med malingsafskallinger og binder kraftigt pga. fugt og manglende vedligeholdelse. Restlevetid 10 år. Tagnedløb i facade er ej ført til tagbrønd. Læmur i pudset murværk afsluttet med teglsten omkring terrasse ses meget beskidt og med algebegroning. Fliser/belægninger omkring terrasse samt indgang til huset ses meget ujævne og fyldt med blade/skidt samt opmagasinering. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 6

7 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig fortsat): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger på hus (vest) Pudset facade i gavl fremstår meget algebegroet og med pudsafskallinger pga. fugt. Udvendig belysning er visuelt besigtiget ej afprøvet. Det anbefales udførelse af ELeftrersyn v aut. EL installatør/rådgiver. Udhæng/stern i træbeklædning som trænger til malerbehandling. Terrassedør i gavl ses meget nedslidt (kan ikke åbnes) og med trænedbrydning. Enkelt glas er erstattet af massonitplade som ej er egnet som afdækning. Der er lavet hul i terrassesdørsplade for gennemføring af ledning. Der er meget begrænset restlevetid på terrassedør. Trappe foran terrassedør ses nedbrudt og er ej egnet. (forbehold for punkteret termoruder generelt) Under vindue på 1.sal ses der større afskallinger som vurderes at være fra utæt sålbænk under vindue.(frostsprængninger) Vindue i træ i gavl ses tophængt og er ej godkendt som redningsåbning til værelse på 1.sal. Der er forhøjet sokkel i gavl som fremstår pudset/malet og med afskallinger grundet fugt. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 7

8 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig fortsat): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger på hus (nord) Tagflade i bølgeeternit med veluxvindue. Der ses fugtaftegninger indvendigt på trælofter ved skunke flere steder samt ved veluxvinduer. Det anbefales at der udføres kontrol af bølgeeternittag ved stikprøvevis demontage af plader/inddækninger for konstatering af evt. utætheder. Tagrende er fyldt med skidt/blade. Pudset facade fremstår algebegroet flere steder specielt mod terræn og med afskallinger. Udvendig belysning samt EL installationer ses delvis defekte og det anbefales udførelse af EL eftersyn v. aut. installatør/rådgiver. Vinduer i facade ses stærkt nedslidte grundet alder og med begrænset restlevetid. Skotrende mod skorsten ses fyldt med skidt og inddækning omkring skorsten ses mangelfuld. Gavl mod nordøst ses meget kraftigt angrebet af mos- og algebegroning på pudset murværk samt træværk i gavl og udhæng mv. Der er trænedbrydning i træværk flere steder. Generelt ses der fugt i konstruktioner. Mod sokkel ses der større pudsafskallinger. Vindue og terrassedør ses meget beskidte af alger- og mosbegroning/skidt. Terrassedør kan ej åbnes som skyldes fugt og manglende vedligeholdelse. Omkring skorsten ses der ufærdige installationer samt udvendig belysning som er ødelagt. Generelt trænger gavl/facade mod nord til en større renovering for at opretholde levetid på ejendommen. Generelt trænger der til oprydning omkring ejendommen. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 8

9 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: Bygning mod syd rummer aktivitetsrum (større rum) som ses opfugtet grundet kolde uisoleret ydervægge samt betongulv. Der er lagt gulvtæppe på som er uegnet grundet underliggende fugt i betongulv. Der ses fugtskjolder på ydervægge flere steder samt pudsafskallinger. Loft ses nedsænket og er udført med profilbrædder med ovenliggende isolering mellem saksespærlign. konstruktion. Lysfelter mod kip i loft ses med misfarvninger og skidt som vurderes at være fra utæt tag. Spær ses ligeledes med fugtaftegninger. Ved indgang til gildesal (større rum) ses der interimistisk åbning som ej er færdiglavet. (kosmetisk) Depot ved siden af gildesal ses værende original uden ændringer dør binder kraftigt grundet fugtpåvirkning. Indvendige vægge samt søjler udført i tegl ses med fugtaftegninger samt afskallinger som skyldes manglende vandtætning mellem terræn og konstruktioner. Forholdet er normalt for bygning af denne karakter og der må forventes mindre vedligehold af puds suppleret af god ventilation. Hoveddør til uisoleret forgang fremstår vind- og vejrbidt med malingsafskallinger. Forgang er meget interimistisk indrettet med kolde uisoleret flader inkl. uisoleret tag med originale bjælkelag. Der er fugtaftegninger samt pudsafskallinger flere steder. Sluse til baghave (dobbeltdør/stalddør) interimistisk indrettet. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 9

10 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig fortsat): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: Fyrrum ses udført ulovligt idet rummet ikke er brandmæssigt adskilt fra omkringliggende rum. Fyr er af ældre årgang og bør kontrolleres ved VVS- & varmeinstallatør. Flere rør ses uisoleret. Loft i fyrrum ses udført med gipsbeklædning som hænger og er nedfaldne grundet fugtpåvirkning. Der står større vandmængder over damspærre ses med tydelige fugtaftegninger. Betongulve i kælder ses skæve og med enkelte afskallinger i epoxybelægninger. Skotrendebrædder ses skummet hvilket ikke er hensigtsmæssigt grundet at skum optager fugt. Flere steder ses der uafsluttet rørforbindelser for vand/varme. Forholdet bør kontrolleres af aut. VVS installatør. Indskudt dæk (originalt) mod hus ses med større mængder opmagasinering/affald. Væg på 1.sal mod hus ses isoleret. Der står større vandmængder over damspærre i fyrrum hvor gipsloft har sluppet forskalling. Over fyrrum ses isolering udlagt meget ujævnt og i varierende tykkelse/kvalitet. Ligeledes ses der misfarvninger fra fugt i isolering. Isoleringsevnen er stærkt begrænset. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 10

11 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig fortsat): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: Loft over aktivitetsrum (stort rum) ses isoleret (begrænset) i varierende tykkelse. Fugtaftegninger på spærkonstruktion som henledes på utætheder i tag. Lysplader i tag ses utætte flere steder og meget mos- og algebegroet. Indskudt dæk mod stuehus på 1.sal ses anvendt til opmagasinering af møbler/affald. Der ses fugtaftegninger på spærkonstruktion. Dør fra forrum til hus er ikke udført som branddør og vurderes ulovlig. Værelse mod nordøst ses med hems og udført med vinduer og terrassedør. Terrassedør kan ikke åbnes grundet kraftig fugt.(se nordfacade) Der er område indv. med afslået teglsten fra tidligere installation. (kosmetisk) Der ses fugtaftegninger på ydervæg i hjørne mod nordøst mod loft. Det vurderes at være fra utætheder i tag. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 11

12 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig fortsat): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: Bad/toilet mod værelse (nordøst) ses af ældre årgang. Toilet ses uden vand og er nedslidt. Bruseniche ses intakt men af ældre årgang. Der må forventes renovering af badeværelse. Værelse mod sydøst ses meget fugtig og der ses fugtskjolder/skimmel på ydervægge samt tilstødende vægge mod gulv. Tæppe føles fugtig. Under vinder i facader ses der flere steder afskallinger som skyldes kuldebroer samt fugtpåvirkning. Tydelige fugtaftegninger/skimmel på vægge samt fugtskjolder på gulvtæppe. Der ses nyere EL tavle i tilstødende rum men hvor der er gl. installationsledninger som ikke er fjernet. Enkelte steder ses EL installationer blotlagt og interimistisk udført. Det anbefales at der udføres en gennemgang ved en aut. EL installatør/rådgiver. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 12

13 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig fortsat): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: I værelse mod sydøst sidder radiator løs og der er flere rustangrebet varmerør. Bryggers mod nord ses meget interimistisk indrettet og flere skabselementer er demonteret og står løst i rummet. Tek. Installationer i bryggers ses intakte men er ej afprøvet. Bryggersarrangement ses meget interimistisk indrettet og er nedslidt klar til udskiftning. Der ses fugtaftegninger på vægge. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 13

14 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig fortsat): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: Master bad/toilet mod nord ses af ældre årgang og er udført med brusekabine (flytbar) Toilet er afkoblet vand og ses nedslidt/ødelagt. Generelt må der forventes snarlig renovering af bad/toilet. Køkken ses af ældre årgang og ses nedslidt. Vindue i køkken ses forsænket i forhold til bordplade. Der ses fugtaftegninger på bundkarm af vindue restlevetiden på vinduerne i facaden er 0 3 år. Der ses punkteret ruder i facaden. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 14

15 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig fortsat): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: Terrassedør i gavl kan ikke åbne og ses med massonitplade i felt i stedet for termorude. Der er trukket ledninger igennem dørplade som ikke er hensigtsmæssig. Terrassedør er udtjent/ødelagt. Terrassedør i facade mod syd binder kraftigt pga. fugt. Der ses fugtaftegninger på ydervægge. Vindue på 1.sal i gavl mod vest vurderes ikke godkendt som redningsåbning. Vindue er tophængt. Veluxvindue i facade mod vest ved trappeopgang til 1.sal ses med fugt ved lysninger samt vinduesplade. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 15

16 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig fortsat): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: På 1.sal ses der flere steder fugtaftegninger i overgang mellem profilbrædder på skråvægge og skunk. Det vurderes at være fra utætheder i tag. Under vinder i facader ses der flere steder afskallinger som skyldes kuldebroer samt fugtpåvirkning. EL gennemføring i profilbræddeloft ses tætnet med skum som er uegnet til formålet. Brandalarm på værelse 1.sal mod øst ses ødelagt. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 16

17 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer Bygning (indvendig fortsat): 2.0 Bagmure/lofter/installationer mv: Værelse mod øst ses kraftig opmagasineret og er med gulvtæppe. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 17

18 3.0 Generelt til ejendommen: Ejendommen er en ældre landbrugsejendom som i dag kun ses anvendt til beboelse. Det vurderes at der er begrænset isolering i bygningsdele hvorved bygningen bliver kold og fugtig ved manglende opvarmning. En ejendom af denne type kræver god ventilation og kontinuerlig opvarmning for opretholdelse af et godt indeklima. Ejendommen bærer generelt præg af manglende vedligeholdelse og der ses tydelige tegn på fugtskader af nyere og ældre dato. Såfremt ejendommen skal anvendes til boligformål i fremtiden kræves der en større renovering indvendigt og udvendigt. Der er konstateret fugt og skimmel i ejendommen som udgør en sundhedsrisiko ved længere ophold. Det anbefales at der udarbejdes en handlingsplan for renoveringen af ejendommen som ligeledes løser fugt- og skimmelproblemer. Evt. analyse for skimmel samt handlingsplan for udbedring tilbydes udført efter nærmere aftale. Udvendig fremstår ejendommen generelt forladt med manglende vedligeholdelse, meget opmagasinering af materialer samt affald. Nedenfor er oplistet hovedpunkter i forbindelse med gennemgang. 1) Sekundære bygninger som carport, overdækning og muret garage er i ringe kvalitet/stand og må tilskrives ringe værdi. Udvendige belægninger foran ejendom fremstår med meget skidt/ukrudt/ mos- og algebegroning. 2) Tagbeklædning på ejendommen er udført i bølgeeternit af nyere/ældre dato og ses med kraftig mos- og algebegroning på flere tagflader. Der er konstateret utætheder i tag flere stedet og det anbefales at tag undersøges nærmere med demontage af tagplader i områder. 3) Muret facader fremstår fugtpåvirket og med pudsafskallinger flere steder inkl. sokkel grundet overløb fra tagrender samt manglende vedligehold. Facade/gavl mod nord er meget fugtpåvirket og med kraftig mos- og algebegroning. 4) Vinduer og terrassedøre ses af forskellige årgange og der må påregnes omkostninger til udskiftning af adskillige partier samt reparation/malerbehandling af resterende. 5) Grundet mange løse ledninger, uafsluttet ledningsføringer for EL, ødelagte dåser mv. anbefales det at få udarbejdet et EL tjek på ejendommen. Tilbydes udført efter nærmere aftale. 6) Opvarmning af ejendommen ses udført med midlertidige varmeblæsere. Det anbefales at vand- og varmeinstallationen kontrolleres/efterses af aut. VVS installatør. 7) Bad/toiletter/køkken/bryggers ses af ældre årgang og fremstår nedslidt. Der må forventes større renoveringsarbejder inden for nærmeste fremtid. 8) Værelser på 1.sal i ejendommen ses udført med vindue (gavl) og veluxvinduer (tag) som ikke er godkendt som redningsåbninger. Fyrrum ses ej udført som selvstændig brandcelle og vurderes ulovlig. Dør til beboelse fra uopvarmet del ses udført med glas og er ikke brandgodkendt (muligt krav fra beredskabet) 9) Der tages generelt forbehold for flere punkteret termoruder i vinduer af nyere og ældre dato grundet skidt/snavs. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 18

19 10) Der er ikke sat økonomi på skader, fejl og mangler på ejendommen som tilbydes udført særskilt såfremt det har interesse. 11) Supplerende billeder som dokumentation af skader mv. kan fremsendes på CD rom efter aftale. Odense den Ole Danielsen Salgschef/projektleder OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 19

20

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10. ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2015. Lb. nr. H-15-00503-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2015. Lb. nr. H-15-00503-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen Adresse Stenagervej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2015 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2015 H-15-00-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-21687 Matrikel/Ejerlav: 8A Ll. Valby,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Bommerlundvej 2 Postnr. 6630 Dato 06-04-2014 By Rødding Udløbsdato 06-10-2014 H-14-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-85543 Matrikel/Ejerlav: 34 Grønnebæk, Jels

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015 for ejendommen Sælger: Erik Videmark ndersen og nne Lisbeth V. ndersen dresse Bolbrovej 63 Postnr. 4700 Dato 19-05-2015 By Næstved Udløbsdato 19-11-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-011833 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt dresse Møllevej 42 Postnr. 6818 Dato 26-03-2014 By Årre Udløbsdato 26-09-2014 H-14-0-0038 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-113895 Matrikel/Ejerlav: 8C Fåborg By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger dresse rund Strandvej 3 Postnr. 7130 Dato 21-05-2015 y Juelsminde Udløbsdato 21-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-12593 Matrikel/Ejerlav: 6 rund y,

Læs mere

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato: 10.02.2012 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen 145-165 og Stammen 30-34, Odense

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Tom Gerlach. By Kolding. Udløbsdato 19-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Tom Gerlach. By Kolding. Udløbsdato 19-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Tom Gerlach dresse Fjeldparken 41 Postnr. 6000 Dato 19-02-2015 By Kolding Udløbsdato 19-08-2015 H-15-00-0015 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-180967 Matrikel/Ejerlav: 2CV Tved

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Fredensgade 11 Postnr. 9870 Dato 28-05-2014 By Sindal Udløbsdato 28-11-2014 H-14-0-0033 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32834 Matrikel/Ejerlav: 3HT Sindal By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejstrup. Udløbsdato 27-11-2015. Lb. nr. H-15-01441-0092. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejstrup. Udløbsdato 27-11-2015. Lb. nr. H-15-01441-0092. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Brudagervej 14 Postnr. 5882 Dato 27-05-2015 By Vejstrup Udløbsdato 27-11-2015 H-15-0-0092 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202052 Matrikel/Ejerlav: 49 Vejstrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere