Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni"

Transkript

1 Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende isolation, kræft, hæmatologiske patienter Definitioner Neutropeni: svækket immunforsvar, Neutrofilocytter < 0,5 mia/l (1) Patientgruppen Der diagnosticeres årligt ca nye hæmatologiske cancertilfælde (2). Diagnoserne kan inddeles i tre hovedgrupper og omfatter leukæmi (akut myeloid og lymfatisk leukæmi, kronisk myeloid og lymfatisk leukæmi); lymfekræft (Hodgkin og Non-Hodgkin lymfom) samt Myelomatose. Patienter med hæmatologisk cancer er ofte i perioder neutropene, grundet sygdom og behandling med cytostatika (1). Baggrund Problemstillingen Da patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni er i øget infektionsrisiko, har isolation af disse patienter i mange år været standardpraksis. Graden er isolation varierer dog hæmatologiske afdelinger imellem både internationalt og nationalt. Formålet med isolation af patienterne er at beskytte patienterne mod smitte fra omgivelserne, herunder kontaktsmitte fra personale, pårørende, andre patienter, tøj og utensilier. Eksempler på smitsomme sygdomme, som overføres ved kontaktsmitte er virale luftvejsinfektioner, stafylokoksygdomme, clostridium difficile infektion, samt undertiden candida-infektioner (1). Flere steder i litteraturen stilles der dog spørgsmålstegn ved effekten af isolation af neutropene, hæmatologiske patienter ift. infektionsforebyggelse. En stor del, af de infektioner, patienterne smittes med, stammer fra deres egen bakterieflora, som de jo ikke kan beskyttes mod ved at ligge på enestue (3), (4). Isolation på enestue kan være medvirkende til at patienterne oplever psykologiske problemer og frustrationer (5). Desuden kan det på de afdelinger, hvor der er få enestuer, betyde, at mange patienter dagligt skal have nye pladser i afdelingen, for at tilgodese, at så mange neutropene patienter som muligt ligger på enestue. Rokering af patienter er tids- og ressourcekrævende, giver uro og opleves meget ubehageligt af patienterne, der føler sig hjemløse og tingsliggjorte. Dernæst kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det er hygiejnisk hensigtsmæssigt, at patienterne konstant flytter plads (6).

2 Nuværende praksis På nuværende tidspunkt varierer praksis ift. isolation af neutropene hæmatologiske patienter på de hæmatologiske centre i Danmark. På nogle afdelinger isoleres patienter med neutropeni på enestue på andre afdelinger udelukkende de patienter, der udgør en smitterisiko. På de afdelinger, hvor patienter med neutropeni ikke isoleres, har patienterne i kraft af de fysiske forhold fortsat rammer, der sikrer eget bad og toilet eller at patienten deler med maksimum én medpatient. På alle adspurgte afdelinger skal neutropene patienters sengelinned og tøj skiftes dagligt. Der er dog forskellig praksis på afdelingerne landet over ift. om neutropene patienter må have blomster på stuerne, om personalets brug af forklæde, brug af maske mm. (6) Der er altså behov for en afdækning af foreliggende evidens på området, således, at der kan udformes entydige og specifikke anbefalinger for isolering kontra ikke-isolering af neutropene hæmatologiske patienter på enestue med henblik på effektiv infektionsforebyggelse. Fokuseret spørgsmål Er der evidens for, at isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni på enestue reducerer forekomsten af infektioner sammenlignet med at patienterne opholder sig med andre patienter på flersengsstue? Søgeord Søgeord er afgrænset og udvalgt i forhold til det fokuserede spørgsmål. I hver database er der anvendt indekserede emneord, hvorfor ordene varierer lidt, alt efter hvilken database, søgningen er udført i. Se detaljeret søgehistorik på bilag 1. Nedenstående søgeord er anvendt i forskellige kombinationer. Metode MESH-termer Neutropenia Hematological neoplasms Hematologic malignancy Immunocompromised patients Immunocompromised Host Neoplasms Infection Infection control Infection prevention Cross infection Patient isolation Protective isolation

3 Databaser Der er blevet foretaget systematisk søgning i følgende databaser: PubMed, Embase, Cochrane, Cinahl og SveMed+. Eksklusions- og inklusionskriterier Artikler, der beskriver studier, hvor fokus er isolation og infektionsforebyggelse hos neutropene hæmatologiske eller onkologiske patienter i alle aldre inkluderes. Alle studiedesigns samt guidelines inkluderes. Artikler på andre sprog end engelsk, norsk, svensk og dansk er ekskluderet. Tidspunkt for litteratursøgning Den primære litteratursøgning er udført i november - december 2008, opdateret december Antal hits Den systematiske litteratursøgning resulterede i alt 776 hits. Detaljeret søgehistorik fremgår af bilag 1 antal hits er markeret med blå skrift. Disse hits er gennemgået En stor del er ekskluderet på baggrund af titlen. Abstracts er læst på de artikler, hvor titlen syntes relevant. I alt er 135 abstracts læst, og på baggrund heraf er 27 artikler rekvireret i fuld længde. Ved læsning af de 27 artikler er yderligere 16 ekskluderet, fordi det vidste sig, at fokus ikke var isolation og infektionsforebyggelse hos patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni. De sidste 11 artikler er inkluderet og gennemgået nøje - kvalitetsmæssigt med checlister fra SfR og indholdsmæssigt, med afsæt i det fokuserede spørgsmål. Ud fra gennemgangen konkluderes, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for udformning af anbefalinger inden for området. Litteraturgennemgang Resultat af litteratursøgning Syv af de inkluderede studier er reviews, hvor konklusionen er, at der ikke er megen entydig evidens på området (3, 7-12). Der er inkluderet to guidelines. Den ene er fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) for patienter, der gennemgår knoglemarvstransplantation. Heri fremgår, at effekten af isolation i forhold til infektionsforebyggelse ikke er evalueret (13). I den anden guideline konkluderes, at immunsupprimerede patienter kan plejes i samme miljø som andre patienter, men at det altid er tilrådeligt at minimere udsættelsen for andre patienter med smitsomme infektioner. Det er dog uklart, hvilke studier, disse konklusioner baseres på (14). Der er inkluderet en metaanalyse, der konkluderer, at beskyttende isolation reducerer antallet af infektioner hos neutropene patienter (15). Metaanalysen er baseret på studier fra 1970 erne og starten af 1980 erne. Forfatterne problematiserer selv dette, idet en lang række forhold har ændret sig siden. Desuden består isolation i de inkluderede studier af en række forskellige interventioner, hvilket gør det vanskeligt at konkludere, hvilke af interventionerne, der har effekt.

4 Der er fundet ét primært kohortestudie fra 2003, hvor det konkluderes, at isolation af neutropene patienter kan erstattes med øget krav til hygiejne (16). Alle nyere reviews henviser til dette studie. I dette studie, som foregik over fire år, viser resultaterne, at der ikke var nogen forskel før og efter ophævelsen af tidligere isolationsregime. Analyser af luften indeholdt stort set samme mikroorganismer på isolationsstuer og øvrige steder i afdelingen. Interventionerne der blev evalueret bestod dog af meget mere end isolation, herunder flere hygiejniske forholdsregler, og patienterne lå under hele studiet på enestue og havde eget bad og toilet de måtte dog ved eftermålingerne forlade enestuen ved behov (16). Det har i det hele taget været tilfældet i størstedelen af gennemlæste studier, at princippet med enestue er fastholdt. Det er andre forholdsregler i forhold til isolation, der er variable. Samlet set konkluderes, at der er behov for yderligere studier på området, før der kan udarbejdes entydige og specifikke evidensbaserede anbefalinger for, om neutropene patienter med hæmatologisk cancer bør isoleres på enestue eller ej. I disse studier er det væsentligt, at isolation defineres nøje, idet et ved litteraturgennemgangen er synliggjort, at det ofte er forskelligt, hvilke interventioner, der hører under isolation. I nogle studier hører brug af forklæde hos plejepersonale, brug af mundbind osv. under interventionerne, og da må det konkluderes at være den samlede pakke af interventioner, der evalueres på, og alle disse interventioner, vil da skulle være en del af anbefalingerne. Planlagte fremtidige tiltag Kontaktperson Der foretages ikke yderligere inden for området pt. Der er udviklet og implementeret en lokal retningslinje for hygiejne til hæmatologiske patienter på hæmatologisk afdeling R, Århus Sygehus, hvori der indgår anbefalinger for isolation. Den del af retningslinjen, der omfatter isolation lever ikke op til kravene for en klinisk retningslinje, da anbefalingerne ikke er tilstrækkeligt evidensbaserede. Anbefalinger tager udgangspunkt i de lokale fysiske rammer og er overvejende baseret på konsensus og erfaring. Indtil der laves flere studier på området, er dette umiddelbart den bedste måde at udstikke anbefalinger på. Astrid Lindman Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san, Hæmatologisk Afdeling R, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Trine Allerslev Horsbøl Projektsygeplejerske, cand.cur. Hæmatologisk afdeling R Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

5 Referencer (1) Ellegaard, J. Vejledning vedrørende undersøgelse og behandling af patienter med blodsygdomme. 2000, Hæmatologisk afdeling, Århus Universitetshospital. (2) Pakkeforløb for hæmatologiske kræftformer. København: Sundhedsstyrelsen; (3) Coughlan M, Healy C. Nursing care, education and support for patients with neutropenia. Nurs.Stand Jul 23-29;22(46): (4) Christensen BE. & Jønsson V, (Editors). Infektioner hos hæmatologiske og onkologiske patienter. Odense Universitetsforlag, (5) Campell, T. Feelings of oncology patients about being nursed in protective isolation as a consequence of cancer chemotherapy treatment. J. Adv. Nurs (2): (6) Retningslinje for hygiejne til hæmatologiske patienter på Hæmatologisk Afdeling R, THG Århus Sygehus Kan downloades på: [Updated 2010] Accessed (7) Duffy L. Care of immunocompromised patients in hospital. Nurs.Stand May 13-19;23(36): (8) Larson E, Nirenberg A. Evidence-based nursing practice to prevent infection in hospitalized neutropenic patients with cancer. Oncol.Nurs.Forum 2004 Jul 13;31(4): (9) Nirenberg A, Bush AP, Davis A, Friese CR, Gillespie TW, Rice RD. Neutropenia: state of the knowledge part I. Oncol.Nurs.Forum 2006 Nov 27;33(6): (10) Nirenberg A, Parry Bush A, Davis A, Friese CR, Wicklin Gillespie T, Rice RD. Neutropenia: state of the knowledge part II. Oncol.Nurs.Forum 2006 Nov 27;33(6): (11) Shelton BK. Evidence-based care for the neutropenic patient with leukemia. Semin.Oncol.Nurs May;19(2): (12) Zitella LJ, Friese CR, Hauser J, Gobel BH, Woolery M, O'Leary C, et al. Putting evidence into practice: prevention of infection. Clin.J.Oncol.Nurs Dec;10(6): (13) Centers for Disease Control and Prevention, Infectious Diseases Society of America, American Society of Blood and Marrow Transplantation. Guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell transplant recipients. Biol.Blood Marrow Transplant. 2000;6(6a): ; 715; ; quiz

6 (14) Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, Health Care Infection Control Practices Advisory Committee Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. Am.J.Infect.Control 2007 Dec;35(10 Suppl 2):S (15) Schlesinger A, Paul M, Gafter-Gvili A, Rubinovitch B, Leibovici L. Infection-control interventions for cancer patients after chemotherapy: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect.Dis Feb;9(2): (16) Mank A, van der Lelie H. Is there still an indication for nursing patients with prolonged neutropenia in protective isolation?. An evidence-based nursing and medical study of 4 years experience for nursing patients with neutropenia without isolation. Eur.J.Oncol.Nurs Mar;7(1):17-23.

7 Søgehistorik November-december 2009 Bilag 1 Cochrane Nr. Søgeord Antal hits #1 Neoplasms (MESH) #2 Neutropenia (MESH) 1251 #3 Immunocompromised Host (MESH) 176 #4 Hematological Neoplasms (MESH) 271 #5 #2 OR #3 OR # #6 #1 OR #2 OR #3 OR # #7 Infection (MESH) #8 Infection Control(MESH) 1056 #9 Cross Infection (MESH) 1244 #10 #7 OR #8 OR # #11 Patient Isolation (MESH) 54 #12 #11 AND #10 AND #6 16 #13 #6 AND #11 16 #14 #5 AND #8 42 Embase Nr. Søgeord Antal hits #1 Neutropenia (Emtree) #2 Immunocompromised patients (Emtree) 2005 #3 Hematologic Malignancy (Emtree) 6829 #4 #1 OR #2 OR # #5 Infection Control(Emtree) #6 Cross Infection (Emtree) #7 Infection Prevention (Emtree) #8 #5 OR #6 OR # #9 Patient Care (Emtree) #10 #9 AND #8 AND #4 (limits: Eng, dansk, norsk svensk) 87 #11 #3 AND #5 34

8 Pubmed Nr. Søgeord Antal hits #1 Neoplasms (MESH) #2 Neutropenia (MESH) #3 Immunocompromised Host (MESH) #4 Hematological Neoplasms (MESH) 6495 #5 #1 OR #2 OR #3 OR #6 #2 OR #3 OR #7 Infection (MESH) #8 Infection Control(MESH) #9 Cross Infection (MESH) #10 #7 OR #8 OR # #11 Patient Isolation (MESH) #12 #11 AND #10 AND #5 (limits: Eng, dansk, norsk svensk + human) 131 #13 #6 AND #11 (limits: Eng, dansk, norsk svensk + human) 45 #14 #6 AND #8 (limits: Eng, dansk, norsk svensk + human) 307 Swemed Nr. Søgeord Antal hits #1 Neoplasms (MESH) 6516 #2 Neutropenia (MESH) 46 #3 Immunocompromised Host (MESH) 56 #4 #1 OR #2 OR # #5 Infection (MESH) 2714 #6 Infection Control(MESH) 379 #7 Cross Infection (MESH) 268 #8 #5 OR #6 OR # #9 Patient Isolation (MESH) 67 #10 #4 AND #8 96 #11 #4 AND #9 1 #12 #4 AND #8 ANS #9 1

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER OFFENTLIG HØRING JANUAR/FEBRUAR 2015 Den kliniske retningslinje

Læs mere

Hoved søgeord: Udskillelse af affaldsstoffer.

Hoved søgeord: Udskillelse af affaldsstoffer. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af permanente katetertyper (kateter à demeure/kad) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter. Hoved søgeord:

Læs mere

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention.

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention. Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. Hoved søgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning,

Læs mere

Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles brug af kliniske retningslinjer

Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles brug af kliniske retningslinjer Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles Map of Medicine pilotprojekt. Delrapport 12. Litteraturgennemgang af sundhedsprofesionelles Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Er der evidens for sygeplejeinterventioner ved peristomale hudproblemer hos stomipatienter?

Er der evidens for sygeplejeinterventioner ved peristomale hudproblemer hos stomipatienter? MASTERUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Ulla Skræp Studienr.: 20100150 Modulnr.: Modul 2 Måned og år: Juni 2011 Vejleder: Annette de Thurah Typeenheder: 32.107 Er der evidens for sygeplejeinterventioner

Læs mere

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for identificering af faldrisiko og faldforebyggende interventioner for geriatriske patienter indlagt i kirurgisk eller medicinsk hospitalsafdeling Hoved

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion. Hovedsøgeord: Aktivitet

Læs mere

Patienters perspektiver på akutmodtagelser

Patienters perspektiver på akutmodtagelser Notat Patienters perspektiver på akutmodtagelser Et litteraturstudie Anne Rytter Hansen Laura Emdal Navne Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og formål... 3 Søgestrategi... 3

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere > 65 år med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikkefugtet kortids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato:

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Læsning og anvendelse af den kliniske retningslinje Klinisk retningslinje om delirium Denne kliniske retningslinje består af fire selvstændige retningslinjer om delirium. De fire retningslinjer er:

Læs mere

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Hoved søgeord: Hud og slimhinder Andre

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje om validering af Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk

Læs mere

Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning

Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Jørgen Folkersen MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 1 Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Af Jørgen Folkersen Copyright

Læs mere

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte?

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE 04-03-2014 Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? CHRISTINA TERKELSEN OG ANNE SOFIE BOLDSEN SALICATH Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter 2005 Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning en litteraturgennemgang med fokus på

Læs mere

Sundhedsfremme som strategi i psykiatrisk skadestue i mødet med den alkoholmisbrugende depressive patient

Sundhedsfremme som strategi i psykiatrisk skadestue i mødet med den alkoholmisbrugende depressive patient MASTERUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Sanne Toft Kristiansen Studienr.: 20080684 Modul nr.: Modul 1 Måned og år: Januar 2009 Vejleder: Bente Høy Typeenheder: 35.993 Sundhedsfremme som strategi i

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet kortids low flow iltbehandling hos voksne (+19) med intakte øvre luftveje. Hovedsøgeord: Respiration

Læs mere

Camilla Kobs Laursen

Camilla Kobs Laursen Forebyggelse af grad 3 & 4 bristninger jordemoderens ansvarsområde 1 / 59 Modul 14 Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark Udarbejdet af: JM10V-116 Afleveret d. 10/06-2013 Anslag: 94.332 Vejleder:

Læs mere

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær.

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Andre søgeord: Symptomkontrol, palliativ behandling, lindring,

Læs mere

Kliniske retningslinjer. Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet

Kliniske retningslinjer. Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

Respiration og cirkulation. Andre søgeord: Dyb venetrombose, dyb venøs trombose, kompressionsstrømper, posttrombotisk syndrom, forebyggelse

Respiration og cirkulation. Andre søgeord: Dyb venetrombose, dyb venøs trombose, kompressionsstrømper, posttrombotisk syndrom, forebyggelse Titel Søgeord Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD.

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD. Kandidatspeciale Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos af Louise Støier Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 253/2012

Læs mere