Byggeprogram. Højmeskolen modernisering. Byggeprogram Højmeskolen modernisering. Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeprogram. Højmeskolen modernisering. Byggeprogram Højmeskolen modernisering. Dato 23.06.2010"

Transkript

1

2 Indhold Side Beskrivelse 03 Prioritering 04 Arealdisponering 05 Inspiration 06 Økonomi 07 Miljøtiltag 08 Tidsplan 09 Kontaktinformation 10 S i d e 0 2

3 Beskrivelse er en tre sporet skole med ca. 600 elever. Skolen er opdelt i tre afdelinger: kl. i udskolingen, kl. i mellemtrinnet og kl. i indskolingen. I forlængelse af indskolingen ligger det fritliggende børnehaveklassehus. Skolen har ligeledes en skolefritidsordning. Skolen råder over alle faglokaler: et edb-lokale pr. afdeling, vikarrum i udskolingen, futurum, pædagogisk servicecenter med PC-arbejdspladser, lyd og videoredigering, klubfaciliteter for årige samt gode grønne arealer og legepladser. Der ligger idrætsfaciliteter som nabo til skolen, henholdsvis FKS-hallerne og Højme svømmehal. er bygget i 1967 og bygningerne fremstår overordnet i god stand. På Tingkærskolen, som i opbygning, minder om har man skabt visuel og fysisk kontakt mellem mediateket og et langt gangforløb. I Odense Kommunes budget for 2010 og 2011 er der afsat ialt kr til af. Moderniseringen skal blandt andet omfatte: Etablering af et mediatek/læringscenter Etablering af grupperum Etablering af lærerforberedelsespladser Der er efter afholdelse af licitation på rådgiverarbejdet nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra skolen, Odense Kommune og rådgivergruppen. Projektgruppens sammensætning fremgår på side 10. Projektgruppen har på nuværende tidspunkt afholdt to møder, været på en inspirationstur til Tingkærskolen og deltaget i en workshop med deltagere fra projektgruppen og skolens elevråd. Nøgleord for en er overordnet fl eksibilitet og åbenhed. Derudover er det et ønske at skolen i fremtiden opleves som en enhed. Disse tanker har haft stor vægt i forhold til arealanvendelse og disponering, som fremgår af side 5 Som noget særligt for fi ndes der i skolens tre afdelinger et såkaldt futurum. Begrebet futurum dækker over et rum med fl ere funktioner. Et futurum skal i fremtiden fungerer som en forlængelse af mediateket. Et rum for vidensopsamling og videndeling. Samtidig skal et futurum fungere som grupperum, samlingsrum og opholdsrum. met her er udarbejdet på baggrund af projektgruppens ønsker og med inspiration i de input som kom frem under workshoppen. Her blev deltagerne spurgt om input til indretning af mediatek/læringscenter og til de tre afdelingers futurum samt til hvordan man i fremtiden kan sikre mest mulig fl eksibilitet på skolen. Ideen med denne workshop var at inddrage skolens daglige brugere i sprocessen så tidligt som muligt, fordi de med deres daglige færden på skolen besidder viden omkring hvordan dagligdagen forløber. Denne viden, og formidlingen heraf, er af stor vigtighed for at resultatet af en bliver godt og fremtidssikret. Skolens elever har desuden været inddraget i sprocessen igennem oplæg og en workshop med en kunstnerisk konsulent, som også er tilknyttet projektgruppen. Fokus i den forbindelse har været lagt på æstetik og det at skabe en atmosfære/stemning vha materialer, farver, form. Der kom nogle rigtig fi ne objekter ud af denne workshop og det er meningen at den kunstneriske konsulent fortsætter forløbet med eleverne. For at udnytte de bevilgede midler, bedst muligt, bygges der kun nyt i begrænset omfang, og i det tilfælde for at sikre et godt og naturligt fl ow i skolens hverdag. Udbygningen tænkes kombineret med klimaforbedring i gang ved administration og bibliotek. Hertil kommer ombygninger og omfl ytninger i de eksisterende bygninger og en generel af skolens indre. I forbindelse med udskiftning af vinduer vil der naturligvis blive isat vinduer som lever op til nutidens energimæssige standarder i videst muligt omfang. Af side 4 fremgår projektgruppens prioritering af ønsker til en. Ønskerne vil under hensyntagen til den økonomiske ramme, i størst muligt omfang blive medtaget i ombygningen. Det skal bemærkes at prioritetsrækkefølgen så vidt muligt følges. Der kan dog være situationer, hvor det er mere hensigtsmæssigt at opfylde punkter længere nede på listen, fordi de eksempelvis med fordel kan etableres i forlængelse af andre punkter, uden store omkostninger. S i d e 0 3 Gangarealet er inddraget i mediateket og opfattes ikke længere kun som en gang. Billede fra workshoppen.

4 Prioritering Prioritet Ønske Kategori 1 Mediatek og skolebibliotek 1 2 Grupperum 1 3 Lærerforberedelsespladser 1 4 PCB-renovering 1 5 Indretning af futurum 2 6 Forbedrede adgangsforhold til 1 sal blok Klimaforbedring i gang ved administration, bibliotek mv. 2 8 Visuel kontakt mellem klasseværelser, hhv. kontorer og gange samt bedre lysforhold i gange i blok 1 og 3 9 Åbning mellem lokaler og opgradering af køkken i SFO i blok 1 og Kantinefunktion i kombination med aula og personalerum 2 11 Udskiftning af møbler 3 12 Renovering af gulvbelægninger 3 13 Renovering af indvendige døre 3 14 Renovering af vinduer 3 15 Renovering af belysning 3 16 Opbevaringsmulighed i forbindelse med lærerværelse/forberedelse 3 17 Gårdhave med grill 4 2 Kategori 1: Forudsætning for bevilling Kategori 2: Stærkt ønske (opfyldelse af folkeskoleloven) Kategori 3: Ønske der letter hverdagen Kategori 4: Nice to have Ønskeliste: Nøgleord for renoveringen er fl eksibilitet og visuel åbenhed. Skolen ønskes oplevet som en enhed i fremtiden S i d e 0 4

5 Arealanvendelse GENERELT. Der renoveres gulvbelægninger, indvendige døre (inkl. evt. glaspartier), vinduer og belysning. Omfang afventer. Udvælgelsen sker i henhold til anbefalingerne i Serviceafdelingens vedligeholdelsesplan Der etableres skabe og lignende opbevaring i forbindelse med forberedelsesrum både eksisterende og nyetablerede. Udskoling Indskoling Mellemtrin Mediatek. I forbindelse med det eksisterende bibliotek laves der nogle åbninger mellem biblotek og gang, således at gangarealet inddrages. Der skabes en række grupperum/forberedelsespladser i forbindelse med mediateket. Disse lægges som et ekstra lag udenpå den lange glasgang, som i samme ombæring opgraderes energimæssigt. Arealer ligger endnu ikke fast. Futurum. Der åbnes generelt mellem gangareal og de forskellige afdelingers futurum, således at der opnås mere åbenhed og en større visuel og fysisk kontakt. De tre futurum indrettes med afsæt i de input der kom frem på workshoppen. Der skabes åbning mellem lokaler og opgradering af køkken i SFO i blok 1 og 3 Nedgang fra 1. sal. Der skabes en direkte nedgang fra udskolingen til mediatek og direkte til det fri. Nedgangen placeres således at udskolingen bindes tæt sammen med mediateket. Oversigtsplan af skolen Ovenlys. Der etableres en række ovenlys i gangarealerne. I blok tre laves der endvidere en række glaspartier i gulvet på 1. sal. På den måde trækkes dagslys helt ned i stueetagen og der skabes en visuel forbindelse mellem Udskolingen og Indskolingen, og en interessant rumlig effekt. Det undersøges om det er muligt at lave en kantine i forbindelse med skolekøkkenet, inspireret af modellen fra Tingkærskolen. Placering af gårdhave med grill S i d e 0 5

6 Inspiration S i d e 0 6

7 Økonomi Budgetforslag Areal/Antal m²-pris Delpriser Delsum Ialt Bevilling Omkostninger Totalrådgivning Øvrige konsulenter Projektering Grundudgifter Håndværkerudgifter I prioriteret/bearbejdet rækkefølge Mediatek, tilbygning Etablering af lærerforberedelsespladser Klimaforbedringer af gang ved administration og bibliotek Mediatek, ombygning 300 m² Indretning grupperum/futurum (overflader) 4 stk Opgadering af eksisterende lærerarbejdspladser med opbevaingsplads PCB renovering Forbedrede adgangsforhold til 1. sal, blok Visuel kontakt mellem klasseværelser, hhv. kontorer og gange samt bedre lysforhold i gange i blok 1 og Kantinefunktion i forbindelse med aula/personalerum Åbninger mellem lokaler og opgradering af køkken i SFO i blok 1 og Renovering af gulvbelægninger 20 lokaler 297kr/m² Renovering af indvendige døre 21 stk 2800 pr stk Renovering af vinduer 216 stk 2000 pr stk Renovering af belysning Gårdhave med grill SUM Inventar Løst inventar, herunder udsk. af møbler og gardiner Fast inventar Edb og interaktive tavler Bygherreomkostninger Andre udgifter Udgifter i alt Alle priser i kr ekskl. moms S i d e 0 7

8 Miljøtiltag PCB-renovering: PCB er et stof, der blev anvendt som blødgører i specielt fugematerialer, som hyppigt blev anvendt i den tidsperiode hvor blev opført. Derfor er der blevet foretaget enkelte prøver for at få konstateret om PCB forekommer på skolen. Resultaterne af prøverne, som er taget i biblioteksområdet, viser at der er PCB i fuger mellem vægelementer. Dette bevirker, at koncentrationen af PCB i luften overstiger sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier. Derfor er det sundhedsstyrelsens anbefaling, at lave en handlingsplan for nedbringelse af PCB-niveauet. Smittegiverne er generelt fuger mellem vægelementer, omkring vinduer/døre. På nuværende tidspunkt foreligger der kun resultater for prøver taget af elementfuger. På baggrund af dette afsættes der i projektet økonomi til at fjerne foromtalte fuger i de områder i en, hvor der foretages konstruktive ændringer - dette er et meget groft skøn, da der endnu ikke foreligger resultater fra alle berørte rum og fugetyper. Energi: Isolering og efterisolering: Ved nybyggeri opføres dette så vidt muligt efter kravene til energiklasse 1 byggeri og med materialer uden kemiske/uønskede stoffer. Nybyggeri integreres i skolens arkitektoniske helhed, og placeres på grunden således, at der tages mest mulig hensyn til solorientering. Eksisterende konstruktioner og bygningsdele der berøres, efterisoleres i det omfang det er muligt. Elforbrug: Hvor der udskiftes for eksempel hårdehvidevarer og belysningsarmaturer benyttes der varer og armaturer med lavt energiforbrug. Arbejdsmiljø: Støj: Der vil blive etableret støjreduktion i de områder der berøres i forbindelse med en i det omfang det vurderes at gavne komfort og arbejdsmiljø. Temperatur: Der vil blive anvendt solafskærmning og varmereducerende fi lm i forbindelse med udskiftning af facadepartier i det omfang det vurderes nødvendigt. Lys: Arbejdsmiljøet vil forbedres, ved hjælp af øget brug af dagslys på eksempelvis gangarealer og ved udskiftning af utidsvarende belysningsarmaturer. Organisering: Ved bedre visuel kontakt mellem gangarealer og tilstødende rum vil skolen opfattes mere åben, hvilket placeringen og etableringen af det nye Mediatek/Læringscenter vil understøtte. Begge dele vurderes at skabe et bedre arbejdsmiljø, sammen med en generel bedre organisering af rummene på skolen og deres brug. Der vil naturligvis blive lagt vægt på tilgængelighed både ved omorganisering i de eksisterende bygninger såvel som ved nyt byggeri. Emmision: Hvor der anvendes nye materialer anvendes der i det omfang det er muligt svanemærkede materialer, således at emmision herfra reduceres mest muligt. S i d e 0 8

9 Tidsplan Workshop Input fra brugerne Primo 2011 Rejsegilde Ultimo 2011 Indvielse Primo-Medio 2010 Programfasen Ultimo 2011 Klar til ibrugtagning Medio 2010 Start Forslagsfasen Primo 2011 Opstart udførelse Ultimo 2010 Start projekteringsfasen Ultimo 2010 Start udbudsfasen/kontrahering NB Projektet skal efter hver fase godkendes i Skoleafdelingen, Odense Kommune S i d e 0 9

10 Kontaktinformation Projektgruppe: Adresser: Jørn Mühl, skoleinspektør Bent Arne Hansen Mads Andresen, skolebestyrelsesformand Astrid Jensen, elevrådsformand Sofi e Ravn, næstformand i elevråd sofi Allan Rønnov, teknisk serviceassistent Dorthe Pedersen, teknisk serviceassistent Erik Madsen, sikkerhedsrepræsentant lærerne Mette Busch, sikkerhedsrep. pædagoger Birgitte Pedersen, skolebibliotekar Svend Gammelgaard, SFO-leder Hans Henrik Lund, administrativ afdelingsleder Nanna Lohman, souschef Tine Ebdrup, Kunstnerisk konsulent Jane Haugaard Bruun, Byggerådgivning Rasmus Storm Hansen Søren Qvist Hansen, CASA Arkitekter Højmevænget 3, 5250 Odense SV Tlf: Odense Kommune Bygherre: Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Bygherrerådgiver: Plan og Byg Bygherrerådgivningen Odense Slot Nørregade Odense C Totalrådgiver og arkitekt: Casa Arkitekter A/S Wichmandsgade 5D, st. tv Odense C Ingeniør: Alectia A/S Sverigesgade Odense C Irene Kolby, CASA Arkitekter S i d e 1 0

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN Energirenovering med merværdi I Udarbejdet for: Udarbejdet af: Projektleder: Dato: Hans Blinkilde, NCC Niels-Arne Jensen, Københavns Kommune Signe Kongebro,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner 19.August 2011 Udarbejdet af: Moe & Brødsgaard v. Jan Sørensen og Lone Andersen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

MILJØ OG SUNDHED FOR BØRN OG UNGE INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNERNE 2007

MILJØ OG SUNDHED FOR BØRN OG UNGE INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNERNE 2007 MILJØ OG SUNDHED FOR BØRN OG UNGE INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNERNE 2007 FORORD Dette inspirationskatalog handler om, hvordan man kan arbejde med miljø og sundhed hos børn og unge. Det er skrevet til

Læs mere