Miljøredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2011 1"

Transkript

1 Miljøredegørelse

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse side 3 Nøgleoplysninger side 4 Sådan fremstiller vi Rockwool side 5 Særlige forhold side 6 Miljøpolitik side 8 Miljømål 2011 og opfyldelse heraf side 9 Data til miljøredegørelse i tabeller med kommentarer side 10 Ordbog side 24 EMAS certifikat side 25 Miljøverifikators erklæring side 26 Fakta om Rockwool Group side 27 Indholdsfortegnelse 2

3 Ledelsens redegørelse Brandsikker og bæredygtig energirenovering af bygninger er et emne som står højt på agendaen i Danmark som helhed og Rockwool A/S i særdeleshed. Vi mener at samlede løsninger til kunderne i hele værdikæden er vigtig for at opfylde de krav som samfundet i dag stiller til bygningmassen. Dette sker med henblik på at opfylde målsætningen om bekæmpelse af den globale klima forandring. Derfor fokuserer Rockwool i dag på at levere helhedsløsninger til byggeriet funderet ikke kun i salg af Rockwools produkter, men også på rådgivning af dem der designer bygningerne, dem der bygger bygningerne og dem der skal bo i bygningerne. I 2012 forventer Rockwool yderligere at lancere et nyt koncept som skal reducere miljø belastningen når bygningerne har udtjent deres levetid. Med bygningsreglementerne ses en stadig skærpelse af energi effektiviteten af bygninger og isolering med Rockwool er en af de mest omkostnings effektive metoder til at opfylde de skærpede krav. Samtidig er der fortsat en stor bygningsmasse som ikke tilstrækkeligt isoleret. Rockwool A/S arbejder for at dette sker med fokus på bæredygtighed og brandsikkerhed.. I Danmark leveres Rockwool isoleringsprodukterne til løsningerne fra 2 fabrikker, i hhv. Ø. Doense og Vamdrup. Det er disse 2 fabrikker, som denne Miljøredegørelse handler om. Fabrikkerne producerer isolering til Danmark og hele verden, hvor vi bl.a. leverer store mængder marine isolering til Asien. Rockwool i Danmark er udover de nationale miljøkrav og ISO 9001, samt EMAS krav desuden underlagt krav fra vores moderselskab Rockwool International A/S. I 2011 havde vi den glæde at have besøg af det interne SHE-team (safety-health-environment) på fabrikken i Vamdrup, og i 2012 kommer de på besøg i Ø. Doense. Disse besøg giver en god erfaringsudveksling, ikke mindst fordi teamet også består af en miljøleder fra en anden Rockwool-fabrik i verden. Så SHE audits skaber værdi for alle implicerede. Rockwool Danmarks miljømål bliver til i samarbejde med de 2 norske fabrikker, da vi tilsammen danner Rockwool Scandinavia Målene fastsættes for 1 år af gangen og evalueres hvert kvartal af fabriks ledelsen. Årsevalueringen foretages af management teamet i Scandinavia For 2011 blev resultatet meget tilfredsstillende og alle miljømål er nået for de danske fabrikker. Endnu en gang har vi vist, at vi har excellente præstationer i forhold til mindst mulig drift på bypass og nødskorsten langt bedre præstationer end krævet af miljømyndighederne. Hedehusene den 4. juni

4 Nøgleoplysninger Nøgleoplysninger: Rockwool A/S' miljøredegørelse følger - ligesom vort økonomiske regnskab - kalenderåret og gælder dermed for Miljøredegørelsen omfatter følgende lokaliteter: Navn og beliggenhed Etableringsår og linier Miljømyndighed Rockwool A/S Industrivej Vamdrup produktionslinjer Miljøstyrelsen Odense Rockwool A/S Rockwoolvej 2, Ø. Doense 9500 Hobro produktionslinjer Miljøstyrelsen Århus Mellemlagringsplads for stenuldsspild. Matr.nr. 6c, Ø. Doense ny Vebbestrup, 9500 Hobro Er placeret 1 km i luftlinie fra Doense fabrikken, og omtales som en del af fabrikken Mariagerfjord kommune Deponerings- og råvareplads Matrikel nr. 18g Hedehusene Er placeret ½ km i luftlinie fra Hedehusene s adm.bygning. Høje Taastrup kommune De 2 fabrikker og 2 deponerings/mellemlagringspladser har følgende miljøgodkendelser: Til miljøgodkendelserne knytter sig en række mindre afgørelser meddelt af myndighederne. - Miljøgodkendelse af den 14. september 2004 af fabrikken i Doense. Meddelt af Nordjyllands Amt. Godkendelsen tages op til revision i 2012 i forbindelse med den ansøgte udvidelse af fabrikken. - Miljøgodkendelse af den 15. juli 1997 af mellemlagringspladsen i Doense. Meddelt af Nordjyllands Amt. Godkendelsen er fortsat under revision af Mariagerfjord kommune. - Miljøgodkendelse af den 8. december 1999 af deponeringspladsen i Hedehusene. Meddelt af Københavns Amt. Samt Miljøstyrelsens afgørelse af den 27. februar Miljøgodkendelse af den 28. juni 2001 af fabrikken i Vamdrup. Meddelt af Vejle Amt.Godkendelsen tages op til revision i 2012 af Miljøstyrelsen Odense. - Miljøgodkendelse af Aquila anlæg af 20. januar Nøgleoplysninger 4

5 Sådan fremstiller vi Rockwool Rockwool A/S producerer stenuld af bl.a. sten, bauxit, ler, kalk og cement samt genbrugsmaterialer fra andre industrier. De enkelte stenuldsfibre holdes sammen af et bindemiddel (blanding af phenol, formaldehyd, ammoniak, urea og kalk). Der tilsættes mineralsk olie for at gøre produkterne vandafvisende Råmaterialerne smeltes ved ca o C og spindes til fibre. Energikilderne er koks, kokslignende produkter, kul og naturgas. Bindemidlet hærdes ved opvarmning i hærdeovnene. Stenulden forarbejdes til produkter, som bl.a. anvendes til: - varme- og kuldeisolering, - brandsikring, - støj- og akustikregulering, På næste side ses et oversigtsdiagram, som viser råvarens vej til færdige isoleringsprodukter: Sådan fremstiller vi Rockwool 5

6 Sådan fremstiller vi Rockwool 6

7 Særlige forhold for 2011 I 2011 er arbejdet med returtagning af uld fra nedbrydning sat i gang. Rockwool har i mange år taget uld retur fra kunder (f.eks. afskær) og genbrugt det i processen. Konceptet udvides nu med det mineraluld som ellers kom f.eks. fra en genbrugsplads til deponering på et deponeringsanlæg. Dette arbejde fortsættes i 2012, hvor en returordning af stenuldsprodukter forventes udbudt til markedet. Der har i 2011 været arbejdet med flere miljøproblematikker knyttet til fabrikkernes miljøgodkendelser. Disse er listet nedenfor. Alle er kendte af miljømyndighederne. I 2011 er arbejdet med et nyt opmuringskoncept af kupolovnene for alvor skudt i gang. Det nye system er væsentlig mere bekostelig end den traditionelle opmuring, men den giver til gengæld en reduktion i fabrikkernes forbrug af koks. Et af miljømålene for 2011 afspejler dette meget positive forhold har ligeledes budt på en stabil drift af Vamdrup fabrikkens nye smelteanlæg. Anlægget har en høj udnyttelsesgrad af brændsel, hvilket gør at driften heraf har en positiv miljømæssig indflydelse i forhold til traditionel kupolovnsdrift. I 2011 har Doense fabrikken igangsat en VVM sag på udvidelse af fabrikken (arealmæssigt og produktionskapacitetsmæssigt) samt indeholdelse tilladelse til medforbrænding af affald. Sagen kommer til at løbe gennem hele På fabrikken i Doense er produktionen af produkter til Grodan stoppet pr. 1. april 2011 og flyttet til Polen. Det har medført en reduktion i antallet af arbejdspladser på fabrikken. Doense: Flow fra Kupolovnene samt hærdeovnene. Problematikkerne med for højt flow fra ovnene er fortsat i Der har været arbejdet en del med reduktion af utætheder, men det har ikke været tilstrækkeligt til at afhjælpe problemet. I forbindelse med udvidelsen af fabrikkens produktionskapacitet ansøges der om forhøjet flow på Linie 9. På linie 10 (som er planlagt udvidet) ændres linien helt, hvilket gør at overskridelsen til den tid ikke længere er relevant. Jordforurening I sommerferiestoppet i 2011 blev der konstateret en mindre jordforurening på fabrikken. Jordforureningen skyldtes, at et køreunderlag af asfalt op imod en støbt betonkumme, var kørt i stykker af fabrikkens gummihjulslæsser. Den forurenede jord blev straks gravet op og fjernet, dog er der efterladt en mindre restforurening under en bygning. Særlige forhold for

8 Overskridelse af timemiddel på CO I 2011 har der fortsat været problemer med overskridelse af timemiddelværdier af CO ved ovnenes bero kørsel. Løsning herpå forventes at være på plads i Q1/2012 og inkluderer bl.a. en ny friskluftblæser. Støv fra spindekammerfilter L9 På linie 9 har det vist sig vanskeligt at overholde emissionsgrænseværdien for støv. Den primære årsag er at der produceres produkter med højere glødetab end tidligere. Der arbejdes med løsninger herpå, og mulighederne indberettes til myndigheden sammen med Q1/2012 rapporten. Udledning af urenset regnvand Fabrikken har i 2011 udledt i alt 6000 m 3 urenset regnvand. Årsagen hertil har været perioder med så kraftigt nedbør at det ikke var muligt at rense alt vandet i renseanlægget. Samtidig har der været en større udledning grundet kraftig saltning i vinteren 2011, som havde så højt saltindhold at vandet ikke kunne renses i renseanlægget. De fremtidige vilkår for udledning drøftes i 2012 med miljømyndigheden. Vamdrup: Revision af miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen skulle tages op til revision senest i 2011, men tilsynsmyndigheden har endnu ikke sat arbejdet i gang. Rockwool forventer at dette sker i Aquila NO x Grænseværdien for NO x blev overskredet ved 3 af årets 4 emissionsmålinger. Fabrikken har selv en kontinuert NO x -måler i forbindelse med et deno x - anlæg, og denne NO x -måler har året gennem konsekvent vist overholdelse af grænseværdien. Der blev sidst på året fundet en fejl i fabrikkens kontinuerte flowmåler, som viste et for lavt flow og forårsagede en for lav visning af NO x -emissionen og dermed forkert regulering af deno x -anlægget. Flowmåleren blev sidst på året genkalibreret og bevirkede en tydelig niveauændring for den målte NO x -emission på fabrikkens egen kontinuerte analysator, og det bevirkede, at setpunktet for deno x -anlægget måtte justeres ned. Derfor vil der fremadrettet kunne ses en lavere målt NO x - emission og grænseværdien forventes overholdt ved målingerne i TOC samt ammoniak emission fra hærdeovne L5 og L6 Der blev i feb.2011 indbygget kompensatorer ved varmevekslerne til røggasafbrændingen for at undgå utætheder i systemet. Selv om systemet derefter var tæt, fortsatte overskridelserne af både TOC og ammoniak. Der blev i løbet af 2011 gennemført et større udredningsarbejde med målinger flere steder i røggassystemet, og konklusionen blev, at de målte emissioner er stærkt afhængige af bindemiddelindholdet i det produkt, der bliver produceret på linjen, og af afbrændingstemperaturen i røggasafbrænderen. Selv om afbrændingsfyrene kører med fuld belastning og den størst muligt opnåelige afbrændingstemperatur, oftest ca. 700 C, er det ikke for alle produkter tilstrækkeligt til at reducere emissionerne til ned under de nuværende grænseværdier. Resultatet af undersøgelserne er præsenteret for tilsynsmyndigheden, og sagen vil blive behandlet ifm. revision af miljøgodkendelsen i Forurening af regnvandsbassin og grundvandsboring Der er ansøgt om etablering af foring af regnvandsbassinet mod vest. Investeringen er bevilliget, og projektet gennemføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Lugtgener fra bindemiddelproduktion Der er ansøgt om etablering af rensning af luften fra bindemiddelproduktionen. Investeringen er bevilliget, og projektet gennemføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Støj Der er i 2011 foretaget rutinemæssige genmålinger af en række støjkilder, og miljøgodkendelsens støjgrænseværdier er fortsat overholdt. Særlige forhold for

9 Miljøorganisation pr. 1. januar Ansvarsfordeling: Miljø- & Kvalitetschef Rådgivnings ansvarlig Adm. Direktør Total Miljøansvarlig Produktions Direktør Områdeansvarlig Fabrikschef Doense Fabrikschef Moss Fabrikschef Trondheim Fabrikschef Vamdrup Linieproduktion Afd. Leder Konfektionering Afd. Leder Miljø Kvalitet Afd. Leder Vedligeholdelse Afd. leder Lager Afd. Leder Medlem af Miljøledelsesgruppen Miljøpolitik På miljøområdet vil Rockwool Scandinavia: Overholde de vilkår, vi er pålagt af eller har aftalt med myndighederne samt andre krav, vi er pålagt. I tilfælde af overskridelse af vilkår, vil vi straks orientere myndighederne herom og tage aktion, så vi kan efterleve vilkårene. Genbruge spild fra andre industrier som alternativ for jomfruelige råvarer. Arbejde på at minimere affaldsmængden på byggepladser med bl.a. minimum forbrug af emballage, miljørigtige palleløsninger, komprimering med mere effektiv transport som resultat etc. Opretholde en åben dialog med selskabets interessenter, såsom byggevarekunder, medarbejdere, myndigheder, leverandører og naboer. Udføre en miljømæssig analyse af alle projekter og produkter, som involverer nyt produktionsudstyr, inden de bliver implementeret. Opretholde et miljøstyringssystem, som beskriver ansvars- og kontrolprocedurer i relation til den miljømæssige effekt af selskabets aktiviteter. Gennemføre værdiskabende interne audits på mineraluldsfabrikkerne for at fremme selskabets miljømæssige arbejde. Løbende opstille mål for forbedringer, Undgå miljøskadelige materialer og arbejdsmetoder i mineraluldsproduktionen, hvis der findes egnede alternativer. Genbruge hovedparten af eget produktionsspild samt spild fra kunder. Revision af miljøpolitikken er igangsat men endnu ikke færdig. Begrundelsen for revisionen er, at den nuværende miljøpolitik har nogle år på bagen og bør revurderes i forhold til strategien i Rockwool samt miljøpolitikken hos vores moderselskab Rockwool International så den røde tråd herimellem er synlig. Miljøpolitik 9

10 Miljømål 2011 og opfyldelse heraf Miljømål 1 Bypass og nødskorsten For at tilsikre minimal belastning af miljøet ved drift på bypass/nødskorsten blev målsætningen fra 2010 fastholdt, om at minimere brugen af bypass og nødskorsten. På sigt er det planen at nå den oprindelige miljømålsætning fra 2007 for Doense fabrikken, samt for de øvrige 3 fabrikker at reducere løbende. For 2011, målt for året som helhed opgjort ved udgangen af 2011 er målet: Doense fabrikken: maks. 0,04 % af driftstiden Vamdrup fabrikken: maks. 0,05 % af driftstiden Moss fabrikken: maks. 0,05 % af driftstiden Trondheim fabrikken: maks 0,2 % af driftstiden for bypass og maks % af driftstiden for nødskorsten. Opfyldelse: Målet er opfyldt. Vamdrup har implementeret 2 råvarer (brugt olivinsand og Meroxslagge) og Doense 1 råvare (keramik). Miljømål 3 Indførelse af smelteteknologier som reducerer forbruget af fossile brændsler, primært koks Forbruget af fossile brændsler er en betydende omkostning, både økonomisk og miljømæssigt (primært pga. udledning af CO 2 ). Der arbejdes med implementering af andre smelteteknologier, som kan reducere forbruget af de fossile brændsler. Miljømålet vurderes i forhold til det samlede forbrug i RW-SC. Hver fabrik har sine metoder til reduktion. Moss, Trondheim og Doense arbejder med alternativ opmuring af ovn, mens Vamdrup arbejder med en anden ovnteknologi med højere energiudnyttelse. Opfyldelse: Målsætningen for de danske fabrikker var overholdt ved årets udgang. For Vamdrup var der tale om en meget flot præstation. De norske fabrikker overholdt ikke målsætningen. Hovedårsagen på den ene norske fabrik har været problemer under test med ny ovnopmuring. Herudover har der været registreringsproblemer, således at der i en periode har været dobbeltregistrering. På den anden norske fabrik har problemet været opstart og test af ny opmuring(august) samt problemer med pilotbrænder. Overskridelsen af miljømålet giver dog ikke en overskridelse af miljøgodkendelsen for fabrikken. Miljømål 2 Genanvendelse af affald fra andre industrier Genanvendelse af produkter og affald fra andre industrier som erstatning for jomfruelige råvarer. Der blev fastsat mål om minimum implementering af 2 nye råvarer i RW-SC i 2011, som substitution af jomfruelige råvarer. Opfyldelse: Målet er opfyldt. Vi er for 2011 endt med en reduktion på 3,7 % i forhold til Miljømål 4 - Godkendelse som anlæg til medforbrænding af affald I Q4/2010 er der indsendt anmeldelse til myndighederne om godkendelse af anlæg til medforbrænding af affald for fabrikken i Doense. Anmeldelsen er starten på udarbejdelse af VVM redegørelse for projektet. Miljømålet for 2011 er, at processen ligeledes bliver igangsat for fabrikken i Vamdrup og at vi ved udgangen af 2011 har leveret de nødvendige oplysninger til Miljø- og planmyndighederne, således at de nødvendige tilladelser kan opnås for begge fabrikker. Målet er revideret i 2011, da det blev besluttet at lade ansøgningen i Doense indgå i en ansøgning om udvidelse af produktionskapaciteten på fabrikken. Tidsplanen for Vamdrupfabrikken er derfor skubbet. Opfyldelse: Godkendelsesarbejdet pågår som planlagt. Miljømål 2011 og opfyldelse heraf 10

11 Data til miljøredegørelsen, i tabeller med kommentarer For alle nøgletal er udviklingen vist for perioden Indekseringsåret er I de foregående redegørelser har indeksringsåret været Indeksringsåret er ændret fordi 2010 er det første år, hvor der er efterbrænder på alle kupolovne. Råvarer Smelteråvarer Som smelteråvarer anvender der diabassten, bauxit, kalksten, cement, forskellige genbrugs vare, som er affald fra anden industri. Der ud over bruges fabrikkens filterstøv (inkl. flyveaske) og uldspild, samt uldspildet kommer fra kunder. Det hele støbes ind i cementbriketter og smeltes. Genbrugsråvare fra andre industrier er bl.a. følgende: - glødeskaller fra jernindustrien - aske fra kulfyrede kraftværker, - alusilikat der er brugt sandblæsningssand - filterstøv fra cementindustrien, - slagge fra slamforbrænding, - aske fra flisfyrede kraftværker I 2011 blev der i Vamdrup anvendt tons genbrugsråvare og i Doense blev der anvendt tons genbrugsråvare. Følgende genbrugsråvarer er ikke regnet med i det totale forbrug af smelteråvarer, da der er tale om genbrug af eget spild: - uldspild fra egen produktion, - ovnbunde og filterstøv fra egen produktion, herunder flyveaske. Forbrug af smelteråvarer i tons VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 11

12 Smelteråvarer pr. salgston indekseret. (2010 = indeks 100) Kemiråvarer Vi anvender følgende råvarer til fremstilling af bindemidlet: phenol, formaldehyd, ammoniak, urea og kalilud. I de færdige produkter er bindemidlet hærdet til bakelit. Der anvendes desuden imprægneringsolie (mineralsk olie), der tilsættes for at gøre produkterne vandafvisende samt salt til afsaltning af det vand, som bruges til køling af kupolovnene. Forbrug af kemiråvarer i tons omregnet til 100 % koncentration 6 4 5,9 5,4 4,0 4,3 4,0 5,6 4,9 3,9 4,2 4,4 2 0 VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 Kemiråvarer pr. salgston indekseret. (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 12

13 Energiråvarer Vi anvender: - koks til smeltning af råvarerne i kupolovnene (udgør omkring 60 pct. af det samlede energiforbrug), - naturgas til smeltning af råvarerne i kupolovnen, til hærdning af produkterne og til krympning af folie, - elektricitet bl.a. til ventilatorer, motorer, transportbånd og til belysning. Den procentdel af det samlede årlige energiforbrug (el og varme) som organisationen har produceret ved hjælp af vedvarende energikilder er 0. Forbrug af energiråvarer i GWh VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 Energiråvarer pr. salgston indekseret. (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 13

14 Vand Vi bruger primært vand til køling af ovne, produktion og fortynding af bindemiddel, rensning af spindekammer, fugtning til filtersystemer og til fremstilling af cementbriketter. Al procesvand fra produktionen renses for partikler og genbruges. Det eneste tab herfra sker gennem fordampning. Det eneste spildevand, der udledes, er sanitetsspildevand. Begge fabrikker har egne boringer. I Vamdrup suppleres dog med vand fra den offentlige forsyning. Begge fabrikker opsamler regnvand fra fabrikkens areal. Denne mængde er ikke regnet med i vandforbruget. Det opsamlede regnvand renses og genanvendes i videst mulig omfang. Der foretages kun udledning af renset overfladevand når der f.eks. er stop pga. ferie eller i force majeure situationer. Vandforbrug i kubikmeter (excl. regnvand) Vandforbrug pr. salgston indekseret. (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 14

15 Emballage Til emballering bruger vi: plast (PE) som folie, hætter og poser, polystyren-bakker, papir og papkasser. Plasten udgør omkring 2/3 af det samlede emballageforbrug. Forbrug af emballage - excl. paller - i ton Emballage exl. paller pr. salgston indekseret (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 15

16 Paller Der anvendes træpaller til opbevaring og transport af produkterne. Vi anvender engangs-paller, da det har vist sig særdeles omkostningskrævende at skulle indsamle få paller fra mange byggepladser samt upraktisk for vore kunder. Forbrug af træpaller i stk VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE Forbrug af træpaller pr. salgston indekseret (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 16

17 Belægningsmaterialer Nogle af vores produkter bliver belagt med vlies, trådvæv, bitumen, folie papir og plast. Forbrug af belægningsmaterialer i ton. Forbrug af belægningsmaterialer pr. salgston indekseret (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 17

18 Miljøpåvirkning fra fabrikkerne By-pass og nødskorsten Vi har ind imellem særlige driftsforhold som gør, at vi bliver nødt til at køre by-pass af kupolovnsfiltrene for ikke at beskadige filterposerne. Det medfører, at kupolovnsrøgen i kortere perioder ikke bliver filtreret. Nødskorstensdrift sker ved strømsvigt, og kun i den periode det tager inden ovnen er tappet. Der er i fabrikkernes miljøgodkendelser fastsat vilkår for brug af by-pass og nødskorsten. Vi har desuden fastsat miljømål herfor som er en kraftig skærpelse af miljøgodkendelserne. Miljømålene er som tidligere beskrevet maks. max 0,05 % for VAM og 0,04 % for DOE af produktionstiden. Udviklingen over tid ses nedenfor. By-pass og nødskorsten i % af produktionstiden 0,2 0,14 0,1 0,10 0,1 0,02 0,07 0,04 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02 0,0 L L L L L L ,05 Mål for VAM 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 L L L ,01 0,01 0,01 0,02 0,01 L L L ,04 Mål for DOE L5 og L6 er produktionslinierne i Vamdrup og L9 og L10 er produktionslinierne i Doense. CO 2 -udledning CO 2 er en drivhusgas. Beregningerne er baseret på vores koks- og naturgasforbrug og ikke på emissionsmålinger (som nævnt i Væsentlige ressource- og miljømæssige forhold ). Emissioner fra elforbrug er ikke regnet med, da denne miljøbelastning ikke sker direkte hos Rockwool A/S, men hos elselskabet. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 18

19 CO 2 -udledning i tons VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 CO 2 -udledning pr. salgston indekseret, (2010 = indeks 100) Smog 1 Vores bidrag til Smog er udledning af kulmonooxid og letfordampelige organiske forbindelser (VOC' er). 1 Beregningerne er foretaget iht. retningslinier beskrevet i bl.a. Baggrund for miljøvurdering af produkter, UMIP og hvor referenceforbindelsen er ethylen. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 19

20 Smog i tons i ethylen-ækv. Smog pr. salgston indekseret, (2010 = indeks 100) Samlet luftemission. Den samlede årlige luftemission er beregnet som summen af syreregn stoffer, næringssalte og støv. Der emitteres også andre stoffer fra fabrikkerne, men de nævnte er de væsentligste. - Syreregn stoffer (primært svovldioxid, NO x og ammoniak), - Næringssalt belastende stoffer (primært NO x og ammoniak). Samlet luftemission (syreregn stoffer, næringssalte og støv) i tons Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 20

21 Samlet luftemission (syreregn stoffer, næringssalte og støv) pr. salgstons indekseret (2010 = indeks 100) Støj: Antal støjklager VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 Doense: Fabrikken har i 2011 fået forlænget en støjdispensation ved nærmeste nabo, så den er gældende til 1. januar Der er således bragt overensstemmelse i forhold til de faktiske forhold. Vamdrup: Vamdrup har i 2011 haft 1 støjklage, som skyldtes at en dør stod åben ind til et særligt støjende anlæg på fabrikken. Dette blev påtalt overfor de pågældende operatører. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 21

22 Lugt Vi genbruger al uldspild fra fabrikkerne bl.a. ved gensmeltning. Derved undgås meget deponi af uldaffald, men gensmeltningen øger bl.a. lugtudledningen fra kupolovnen. Svovlindholdet i råvarerne og i koksene bidrager ligeledes til lugtudledningen bl.a. i form af svovlbrinte. Lugt generne er gennem årene blevet mindre, fordi der nu er efterbrænder på alle 4 kupolovne samt at der er stor fokus herpå i Vamdrup i forhold til driften. Antal lugtklagedage Lugtklagerne i Vamdrup skyldes begge HO-lugt, som forekommer under normal drift. Der er således ikke gjort særlige tiltag for reduktion af lugt i disse tilfælde. Genanvendelse, spild og deponering Genanvendelse Vi genanvender stort set al det uldspild, der opstår på fabrikkerne. Ligeledes genanvendes alt filterstøv. De to fabrikker genanvender også en del stenuldsaffald fra byggepladser. I 2011 blev der taget i alt 828 tons stenuld retur fra kunder. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 22

23 Affald. Affald exl. tappejern i ton. Affald exl. tappejern pr. salgston indekseret, (2010 = indeks 100). Farligt affald til deponering. Dette er flyaske og visse filter materialer, der leveres via godkendt opsamlingsordning. I 2011blev der fra Vamdrup blev der deponeret 2 tons, og fra Doense blev der deponeret 15 tons. Farligt affald til genbrug. Dette er bindemiddelsrester, kemikalier affald, spilolie mm., der leveres via godkendt opsamlingsordning. I 2011blev der fra Vamdrup blev der afleveret 3 tons, og fra Doense blev der afleveret 22 tons. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 23

24 Affald til deponering. Dette er byggeaffald mm.. Affald til genbrug. Dette er plast, pap, skrot, træpaller og husholdningsaffald. Tappejern til genanvendelse I 2011 er der leveret ton fra Vamdrup og ton fra Doense. Biodiversitet Der er i EMAS3 fastsat krav om indberetning af biodiversitet målt som arealforbrug i m 2. Dette er angivet nedenfor hvor 2009 er angivet som år 1. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 24

25 CO: En af årsagerne til smog. CO opstår ved ufuldstændig forbrænding og omdannes i atmosfæren til CO 2. Kaldes også kulilte eller kulmonooxid. CO 2 : Den væsentligste årsag til drivhuseffekten. Opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas). Kaldes også kuldioxid. DOE: Fabrikken i Doense. Drivhuseffekt: En global og miljøskadelig opvarmning af jorden. En del af sollyset, der stråler ind på jorden, reflekteres tilbage til atmosfæren i form af varme. CO 2 reducerer denne udstråling, og herved stiger temperaturen på jorden som i et drivhus. EMAS: Forkortelsen for the Eco-Management and Audit Scheme, som er en frivillig EU-ordning for miljøledelse og miljørevision. Formålet er at fremme løbende miljøforbedringer i industrien. Denne miljøredegørelse er udarbejdet i henhold til EMAS. Emission: Udledning af miljøskadelige stoffer til luft, vand og jord. ISO 14001: Den Internationale Standardiserings Organisations standard for miljøcertificering. Den angiver, hvad et miljøledelsessystem skal omfatte. Certificering skal foretages af et eksternt og godkendt certificeringsorgan - i vores tilfælde BureauVeritasCertification Kupolovn: Ovn, hvor stenmaterialerne smeltes. Vi har i alt fire ovne på de to fabrikker. Miljøgodkendelse: Kaldes også en kapitel 5 godkendelse. Nitrogenoxider. Se Næringssaltbelastning, Smog og Syreregn. Næringssaltbelastning: Forårsages af tilførsel af ekstra gødningskomponenter til vand og jord, hvilket kan forrykke balancen i økosystemerne og dermed skade dyr og planter. Perkolatbrønd: Brønd under deponi til opsamling af regnvand inkl. evt. udvaskede stoffer Rockwool-koncernen: Summen af Rockwool-firmaer, der er beliggende i Europa samt i Rusland, Canada og Malaysia. Smog (fotokemisk ozon-dannelse): Oxidanter (f.eks. ozon) dannet i jordhøjde, når fordampede organiske stoffer (VOC'er) går i forbindelse med nitrogenoxider (NOx), og de udsættes for solens ultraviolette stråler. Smog påvirker helbredet hos mennesker og dyr og skader plantelivet. Spindekammer: Kammer, hvor spundne uldfibre opsamles og omformes til baner af stenuld. Kaldes også uldkammer. Syreregn: Vanddamp i atmosfæren, der er gået i forbindelse med nitrogenoxider (NOx) og svovldioxid (SO 2 ) og falder med nedbøren. NOx og SO 2 frigives ved afbrænding af fossile brændstoffer. Syreregn kan give anledning til skader på vandmiljø, skove og bygninger. VAM: Fabrikken i Vamdrup. VOC: Er forkortelsen for det engelske udtryk Volatile Organic Compounds, dvs. flygtige organiske forbindelser. Begrebet dækker alle organiske forbindelser, som kan fordampe til atmosfæren under normale anvendelsesbetingelser. NOx: Ordbog 24

26 EMAS certifikat 25

27 Miljøverifikators erklæring 26

28 Rockwool A/S er det danske datterselskab af den dansk-ejede børsnoterede koncern Rockwool International A/S. Koncernen omsætter årligt for ca. 13 mia. kr. (2011) og har ca medarbejdere, 27 fabrikker i 17 lande og er verdens førende producent af stenuld. Rockwool A/S beskæftiger ca. 800 medarbejdere fordelt på to fabrikker i Danmark Virksomheden er kvalitetscertificeret efter ISO 9001, miljøcertificeret efter ISO og energicertificeret efter EN16001 (DS 2403). Desuden er Rockwool A/S registreret i henhold til EU s frivillige EMAS ordning om miljøstyring og miljørevision. Rockwool A/S 2640 Hedehusene Telefon Telefax Fakta om Rockwool 27

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Miljøbeskyttelse på Lufthavnen Hamborg

Miljøbeskyttelse på Lufthavnen Hamborg Miljøbeskyttelse på Lufthavnen Hamborg Energi, vand, luftkvalitet, drivhusgasser, tekniske løsninger Udo Bradersen // Hamborg // April 2017 Lufthavnen Hamborg i et overblik 16.5 m passagerer årligt (2016)

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens Grønne Regnskab 215 Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens grønne regnskab 215 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 24 for første gang et grønt regnskab for kommunen som

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter Fortæller varens historie I et moderne samfund kan emballage ikke undværes. Emballage er en forudsætning

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Vejledning og stikordsliste til indberetning af Grønne varer og tjenester 2015

Vejledning og stikordsliste til indberetning af Grønne varer og tjenester 2015 Vejledning og stikordsliste til indberetning af Grønne varer og tjenester 2015 Undersøgelsens formål Der er stor fokus på grønne varer og tjenester - forstået som både fremstilling, konstruktion, installation,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere