Miljøredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2011 1"

Transkript

1 Miljøredegørelse

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse side 3 Nøgleoplysninger side 4 Sådan fremstiller vi Rockwool side 5 Særlige forhold side 6 Miljøpolitik side 8 Miljømål 2011 og opfyldelse heraf side 9 Data til miljøredegørelse i tabeller med kommentarer side 10 Ordbog side 24 EMAS certifikat side 25 Miljøverifikators erklæring side 26 Fakta om Rockwool Group side 27 Indholdsfortegnelse 2

3 Ledelsens redegørelse Brandsikker og bæredygtig energirenovering af bygninger er et emne som står højt på agendaen i Danmark som helhed og Rockwool A/S i særdeleshed. Vi mener at samlede løsninger til kunderne i hele værdikæden er vigtig for at opfylde de krav som samfundet i dag stiller til bygningmassen. Dette sker med henblik på at opfylde målsætningen om bekæmpelse af den globale klima forandring. Derfor fokuserer Rockwool i dag på at levere helhedsløsninger til byggeriet funderet ikke kun i salg af Rockwools produkter, men også på rådgivning af dem der designer bygningerne, dem der bygger bygningerne og dem der skal bo i bygningerne. I 2012 forventer Rockwool yderligere at lancere et nyt koncept som skal reducere miljø belastningen når bygningerne har udtjent deres levetid. Med bygningsreglementerne ses en stadig skærpelse af energi effektiviteten af bygninger og isolering med Rockwool er en af de mest omkostnings effektive metoder til at opfylde de skærpede krav. Samtidig er der fortsat en stor bygningsmasse som ikke tilstrækkeligt isoleret. Rockwool A/S arbejder for at dette sker med fokus på bæredygtighed og brandsikkerhed.. I Danmark leveres Rockwool isoleringsprodukterne til løsningerne fra 2 fabrikker, i hhv. Ø. Doense og Vamdrup. Det er disse 2 fabrikker, som denne Miljøredegørelse handler om. Fabrikkerne producerer isolering til Danmark og hele verden, hvor vi bl.a. leverer store mængder marine isolering til Asien. Rockwool i Danmark er udover de nationale miljøkrav og ISO 9001, samt EMAS krav desuden underlagt krav fra vores moderselskab Rockwool International A/S. I 2011 havde vi den glæde at have besøg af det interne SHE-team (safety-health-environment) på fabrikken i Vamdrup, og i 2012 kommer de på besøg i Ø. Doense. Disse besøg giver en god erfaringsudveksling, ikke mindst fordi teamet også består af en miljøleder fra en anden Rockwool-fabrik i verden. Så SHE audits skaber værdi for alle implicerede. Rockwool Danmarks miljømål bliver til i samarbejde med de 2 norske fabrikker, da vi tilsammen danner Rockwool Scandinavia Målene fastsættes for 1 år af gangen og evalueres hvert kvartal af fabriks ledelsen. Årsevalueringen foretages af management teamet i Scandinavia For 2011 blev resultatet meget tilfredsstillende og alle miljømål er nået for de danske fabrikker. Endnu en gang har vi vist, at vi har excellente præstationer i forhold til mindst mulig drift på bypass og nødskorsten langt bedre præstationer end krævet af miljømyndighederne. Hedehusene den 4. juni

4 Nøgleoplysninger Nøgleoplysninger: Rockwool A/S' miljøredegørelse følger - ligesom vort økonomiske regnskab - kalenderåret og gælder dermed for Miljøredegørelsen omfatter følgende lokaliteter: Navn og beliggenhed Etableringsår og linier Miljømyndighed Rockwool A/S Industrivej Vamdrup produktionslinjer Miljøstyrelsen Odense Rockwool A/S Rockwoolvej 2, Ø. Doense 9500 Hobro produktionslinjer Miljøstyrelsen Århus Mellemlagringsplads for stenuldsspild. Matr.nr. 6c, Ø. Doense ny Vebbestrup, 9500 Hobro Er placeret 1 km i luftlinie fra Doense fabrikken, og omtales som en del af fabrikken Mariagerfjord kommune Deponerings- og råvareplads Matrikel nr. 18g Hedehusene Er placeret ½ km i luftlinie fra Hedehusene s adm.bygning. Høje Taastrup kommune De 2 fabrikker og 2 deponerings/mellemlagringspladser har følgende miljøgodkendelser: Til miljøgodkendelserne knytter sig en række mindre afgørelser meddelt af myndighederne. - Miljøgodkendelse af den 14. september 2004 af fabrikken i Doense. Meddelt af Nordjyllands Amt. Godkendelsen tages op til revision i 2012 i forbindelse med den ansøgte udvidelse af fabrikken. - Miljøgodkendelse af den 15. juli 1997 af mellemlagringspladsen i Doense. Meddelt af Nordjyllands Amt. Godkendelsen er fortsat under revision af Mariagerfjord kommune. - Miljøgodkendelse af den 8. december 1999 af deponeringspladsen i Hedehusene. Meddelt af Københavns Amt. Samt Miljøstyrelsens afgørelse af den 27. februar Miljøgodkendelse af den 28. juni 2001 af fabrikken i Vamdrup. Meddelt af Vejle Amt.Godkendelsen tages op til revision i 2012 af Miljøstyrelsen Odense. - Miljøgodkendelse af Aquila anlæg af 20. januar Nøgleoplysninger 4

5 Sådan fremstiller vi Rockwool Rockwool A/S producerer stenuld af bl.a. sten, bauxit, ler, kalk og cement samt genbrugsmaterialer fra andre industrier. De enkelte stenuldsfibre holdes sammen af et bindemiddel (blanding af phenol, formaldehyd, ammoniak, urea og kalk). Der tilsættes mineralsk olie for at gøre produkterne vandafvisende Råmaterialerne smeltes ved ca o C og spindes til fibre. Energikilderne er koks, kokslignende produkter, kul og naturgas. Bindemidlet hærdes ved opvarmning i hærdeovnene. Stenulden forarbejdes til produkter, som bl.a. anvendes til: - varme- og kuldeisolering, - brandsikring, - støj- og akustikregulering, På næste side ses et oversigtsdiagram, som viser råvarens vej til færdige isoleringsprodukter: Sådan fremstiller vi Rockwool 5

6 Sådan fremstiller vi Rockwool 6

7 Særlige forhold for 2011 I 2011 er arbejdet med returtagning af uld fra nedbrydning sat i gang. Rockwool har i mange år taget uld retur fra kunder (f.eks. afskær) og genbrugt det i processen. Konceptet udvides nu med det mineraluld som ellers kom f.eks. fra en genbrugsplads til deponering på et deponeringsanlæg. Dette arbejde fortsættes i 2012, hvor en returordning af stenuldsprodukter forventes udbudt til markedet. Der har i 2011 været arbejdet med flere miljøproblematikker knyttet til fabrikkernes miljøgodkendelser. Disse er listet nedenfor. Alle er kendte af miljømyndighederne. I 2011 er arbejdet med et nyt opmuringskoncept af kupolovnene for alvor skudt i gang. Det nye system er væsentlig mere bekostelig end den traditionelle opmuring, men den giver til gengæld en reduktion i fabrikkernes forbrug af koks. Et af miljømålene for 2011 afspejler dette meget positive forhold har ligeledes budt på en stabil drift af Vamdrup fabrikkens nye smelteanlæg. Anlægget har en høj udnyttelsesgrad af brændsel, hvilket gør at driften heraf har en positiv miljømæssig indflydelse i forhold til traditionel kupolovnsdrift. I 2011 har Doense fabrikken igangsat en VVM sag på udvidelse af fabrikken (arealmæssigt og produktionskapacitetsmæssigt) samt indeholdelse tilladelse til medforbrænding af affald. Sagen kommer til at løbe gennem hele På fabrikken i Doense er produktionen af produkter til Grodan stoppet pr. 1. april 2011 og flyttet til Polen. Det har medført en reduktion i antallet af arbejdspladser på fabrikken. Doense: Flow fra Kupolovnene samt hærdeovnene. Problematikkerne med for højt flow fra ovnene er fortsat i Der har været arbejdet en del med reduktion af utætheder, men det har ikke været tilstrækkeligt til at afhjælpe problemet. I forbindelse med udvidelsen af fabrikkens produktionskapacitet ansøges der om forhøjet flow på Linie 9. På linie 10 (som er planlagt udvidet) ændres linien helt, hvilket gør at overskridelsen til den tid ikke længere er relevant. Jordforurening I sommerferiestoppet i 2011 blev der konstateret en mindre jordforurening på fabrikken. Jordforureningen skyldtes, at et køreunderlag af asfalt op imod en støbt betonkumme, var kørt i stykker af fabrikkens gummihjulslæsser. Den forurenede jord blev straks gravet op og fjernet, dog er der efterladt en mindre restforurening under en bygning. Særlige forhold for

8 Overskridelse af timemiddel på CO I 2011 har der fortsat været problemer med overskridelse af timemiddelværdier af CO ved ovnenes bero kørsel. Løsning herpå forventes at være på plads i Q1/2012 og inkluderer bl.a. en ny friskluftblæser. Støv fra spindekammerfilter L9 På linie 9 har det vist sig vanskeligt at overholde emissionsgrænseværdien for støv. Den primære årsag er at der produceres produkter med højere glødetab end tidligere. Der arbejdes med løsninger herpå, og mulighederne indberettes til myndigheden sammen med Q1/2012 rapporten. Udledning af urenset regnvand Fabrikken har i 2011 udledt i alt 6000 m 3 urenset regnvand. Årsagen hertil har været perioder med så kraftigt nedbør at det ikke var muligt at rense alt vandet i renseanlægget. Samtidig har der været en større udledning grundet kraftig saltning i vinteren 2011, som havde så højt saltindhold at vandet ikke kunne renses i renseanlægget. De fremtidige vilkår for udledning drøftes i 2012 med miljømyndigheden. Vamdrup: Revision af miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen skulle tages op til revision senest i 2011, men tilsynsmyndigheden har endnu ikke sat arbejdet i gang. Rockwool forventer at dette sker i Aquila NO x Grænseværdien for NO x blev overskredet ved 3 af årets 4 emissionsmålinger. Fabrikken har selv en kontinuert NO x -måler i forbindelse med et deno x - anlæg, og denne NO x -måler har året gennem konsekvent vist overholdelse af grænseværdien. Der blev sidst på året fundet en fejl i fabrikkens kontinuerte flowmåler, som viste et for lavt flow og forårsagede en for lav visning af NO x -emissionen og dermed forkert regulering af deno x -anlægget. Flowmåleren blev sidst på året genkalibreret og bevirkede en tydelig niveauændring for den målte NO x -emission på fabrikkens egen kontinuerte analysator, og det bevirkede, at setpunktet for deno x -anlægget måtte justeres ned. Derfor vil der fremadrettet kunne ses en lavere målt NO x - emission og grænseværdien forventes overholdt ved målingerne i TOC samt ammoniak emission fra hærdeovne L5 og L6 Der blev i feb.2011 indbygget kompensatorer ved varmevekslerne til røggasafbrændingen for at undgå utætheder i systemet. Selv om systemet derefter var tæt, fortsatte overskridelserne af både TOC og ammoniak. Der blev i løbet af 2011 gennemført et større udredningsarbejde med målinger flere steder i røggassystemet, og konklusionen blev, at de målte emissioner er stærkt afhængige af bindemiddelindholdet i det produkt, der bliver produceret på linjen, og af afbrændingstemperaturen i røggasafbrænderen. Selv om afbrændingsfyrene kører med fuld belastning og den størst muligt opnåelige afbrændingstemperatur, oftest ca. 700 C, er det ikke for alle produkter tilstrækkeligt til at reducere emissionerne til ned under de nuværende grænseværdier. Resultatet af undersøgelserne er præsenteret for tilsynsmyndigheden, og sagen vil blive behandlet ifm. revision af miljøgodkendelsen i Forurening af regnvandsbassin og grundvandsboring Der er ansøgt om etablering af foring af regnvandsbassinet mod vest. Investeringen er bevilliget, og projektet gennemføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Lugtgener fra bindemiddelproduktion Der er ansøgt om etablering af rensning af luften fra bindemiddelproduktionen. Investeringen er bevilliget, og projektet gennemføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Støj Der er i 2011 foretaget rutinemæssige genmålinger af en række støjkilder, og miljøgodkendelsens støjgrænseværdier er fortsat overholdt. Særlige forhold for

9 Miljøorganisation pr. 1. januar Ansvarsfordeling: Miljø- & Kvalitetschef Rådgivnings ansvarlig Adm. Direktør Total Miljøansvarlig Produktions Direktør Områdeansvarlig Fabrikschef Doense Fabrikschef Moss Fabrikschef Trondheim Fabrikschef Vamdrup Linieproduktion Afd. Leder Konfektionering Afd. Leder Miljø Kvalitet Afd. Leder Vedligeholdelse Afd. leder Lager Afd. Leder Medlem af Miljøledelsesgruppen Miljøpolitik På miljøområdet vil Rockwool Scandinavia: Overholde de vilkår, vi er pålagt af eller har aftalt med myndighederne samt andre krav, vi er pålagt. I tilfælde af overskridelse af vilkår, vil vi straks orientere myndighederne herom og tage aktion, så vi kan efterleve vilkårene. Genbruge spild fra andre industrier som alternativ for jomfruelige råvarer. Arbejde på at minimere affaldsmængden på byggepladser med bl.a. minimum forbrug af emballage, miljørigtige palleløsninger, komprimering med mere effektiv transport som resultat etc. Opretholde en åben dialog med selskabets interessenter, såsom byggevarekunder, medarbejdere, myndigheder, leverandører og naboer. Udføre en miljømæssig analyse af alle projekter og produkter, som involverer nyt produktionsudstyr, inden de bliver implementeret. Opretholde et miljøstyringssystem, som beskriver ansvars- og kontrolprocedurer i relation til den miljømæssige effekt af selskabets aktiviteter. Gennemføre værdiskabende interne audits på mineraluldsfabrikkerne for at fremme selskabets miljømæssige arbejde. Løbende opstille mål for forbedringer, Undgå miljøskadelige materialer og arbejdsmetoder i mineraluldsproduktionen, hvis der findes egnede alternativer. Genbruge hovedparten af eget produktionsspild samt spild fra kunder. Revision af miljøpolitikken er igangsat men endnu ikke færdig. Begrundelsen for revisionen er, at den nuværende miljøpolitik har nogle år på bagen og bør revurderes i forhold til strategien i Rockwool samt miljøpolitikken hos vores moderselskab Rockwool International så den røde tråd herimellem er synlig. Miljøpolitik 9

10 Miljømål 2011 og opfyldelse heraf Miljømål 1 Bypass og nødskorsten For at tilsikre minimal belastning af miljøet ved drift på bypass/nødskorsten blev målsætningen fra 2010 fastholdt, om at minimere brugen af bypass og nødskorsten. På sigt er det planen at nå den oprindelige miljømålsætning fra 2007 for Doense fabrikken, samt for de øvrige 3 fabrikker at reducere løbende. For 2011, målt for året som helhed opgjort ved udgangen af 2011 er målet: Doense fabrikken: maks. 0,04 % af driftstiden Vamdrup fabrikken: maks. 0,05 % af driftstiden Moss fabrikken: maks. 0,05 % af driftstiden Trondheim fabrikken: maks 0,2 % af driftstiden for bypass og maks % af driftstiden for nødskorsten. Opfyldelse: Målet er opfyldt. Vamdrup har implementeret 2 råvarer (brugt olivinsand og Meroxslagge) og Doense 1 råvare (keramik). Miljømål 3 Indførelse af smelteteknologier som reducerer forbruget af fossile brændsler, primært koks Forbruget af fossile brændsler er en betydende omkostning, både økonomisk og miljømæssigt (primært pga. udledning af CO 2 ). Der arbejdes med implementering af andre smelteteknologier, som kan reducere forbruget af de fossile brændsler. Miljømålet vurderes i forhold til det samlede forbrug i RW-SC. Hver fabrik har sine metoder til reduktion. Moss, Trondheim og Doense arbejder med alternativ opmuring af ovn, mens Vamdrup arbejder med en anden ovnteknologi med højere energiudnyttelse. Opfyldelse: Målsætningen for de danske fabrikker var overholdt ved årets udgang. For Vamdrup var der tale om en meget flot præstation. De norske fabrikker overholdt ikke målsætningen. Hovedårsagen på den ene norske fabrik har været problemer under test med ny ovnopmuring. Herudover har der været registreringsproblemer, således at der i en periode har været dobbeltregistrering. På den anden norske fabrik har problemet været opstart og test af ny opmuring(august) samt problemer med pilotbrænder. Overskridelsen af miljømålet giver dog ikke en overskridelse af miljøgodkendelsen for fabrikken. Miljømål 2 Genanvendelse af affald fra andre industrier Genanvendelse af produkter og affald fra andre industrier som erstatning for jomfruelige råvarer. Der blev fastsat mål om minimum implementering af 2 nye råvarer i RW-SC i 2011, som substitution af jomfruelige råvarer. Opfyldelse: Målet er opfyldt. Vi er for 2011 endt med en reduktion på 3,7 % i forhold til Miljømål 4 - Godkendelse som anlæg til medforbrænding af affald I Q4/2010 er der indsendt anmeldelse til myndighederne om godkendelse af anlæg til medforbrænding af affald for fabrikken i Doense. Anmeldelsen er starten på udarbejdelse af VVM redegørelse for projektet. Miljømålet for 2011 er, at processen ligeledes bliver igangsat for fabrikken i Vamdrup og at vi ved udgangen af 2011 har leveret de nødvendige oplysninger til Miljø- og planmyndighederne, således at de nødvendige tilladelser kan opnås for begge fabrikker. Målet er revideret i 2011, da det blev besluttet at lade ansøgningen i Doense indgå i en ansøgning om udvidelse af produktionskapaciteten på fabrikken. Tidsplanen for Vamdrupfabrikken er derfor skubbet. Opfyldelse: Godkendelsesarbejdet pågår som planlagt. Miljømål 2011 og opfyldelse heraf 10

11 Data til miljøredegørelsen, i tabeller med kommentarer For alle nøgletal er udviklingen vist for perioden Indekseringsåret er I de foregående redegørelser har indeksringsåret været Indeksringsåret er ændret fordi 2010 er det første år, hvor der er efterbrænder på alle kupolovne. Råvarer Smelteråvarer Som smelteråvarer anvender der diabassten, bauxit, kalksten, cement, forskellige genbrugs vare, som er affald fra anden industri. Der ud over bruges fabrikkens filterstøv (inkl. flyveaske) og uldspild, samt uldspildet kommer fra kunder. Det hele støbes ind i cementbriketter og smeltes. Genbrugsråvare fra andre industrier er bl.a. følgende: - glødeskaller fra jernindustrien - aske fra kulfyrede kraftværker, - alusilikat der er brugt sandblæsningssand - filterstøv fra cementindustrien, - slagge fra slamforbrænding, - aske fra flisfyrede kraftværker I 2011 blev der i Vamdrup anvendt tons genbrugsråvare og i Doense blev der anvendt tons genbrugsråvare. Følgende genbrugsråvarer er ikke regnet med i det totale forbrug af smelteråvarer, da der er tale om genbrug af eget spild: - uldspild fra egen produktion, - ovnbunde og filterstøv fra egen produktion, herunder flyveaske. Forbrug af smelteråvarer i tons VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 11

12 Smelteråvarer pr. salgston indekseret. (2010 = indeks 100) Kemiråvarer Vi anvender følgende råvarer til fremstilling af bindemidlet: phenol, formaldehyd, ammoniak, urea og kalilud. I de færdige produkter er bindemidlet hærdet til bakelit. Der anvendes desuden imprægneringsolie (mineralsk olie), der tilsættes for at gøre produkterne vandafvisende samt salt til afsaltning af det vand, som bruges til køling af kupolovnene. Forbrug af kemiråvarer i tons omregnet til 100 % koncentration 6 4 5,9 5,4 4,0 4,3 4,0 5,6 4,9 3,9 4,2 4,4 2 0 VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 Kemiråvarer pr. salgston indekseret. (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 12

13 Energiråvarer Vi anvender: - koks til smeltning af råvarerne i kupolovnene (udgør omkring 60 pct. af det samlede energiforbrug), - naturgas til smeltning af råvarerne i kupolovnen, til hærdning af produkterne og til krympning af folie, - elektricitet bl.a. til ventilatorer, motorer, transportbånd og til belysning. Den procentdel af det samlede årlige energiforbrug (el og varme) som organisationen har produceret ved hjælp af vedvarende energikilder er 0. Forbrug af energiråvarer i GWh VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 Energiråvarer pr. salgston indekseret. (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 13

14 Vand Vi bruger primært vand til køling af ovne, produktion og fortynding af bindemiddel, rensning af spindekammer, fugtning til filtersystemer og til fremstilling af cementbriketter. Al procesvand fra produktionen renses for partikler og genbruges. Det eneste tab herfra sker gennem fordampning. Det eneste spildevand, der udledes, er sanitetsspildevand. Begge fabrikker har egne boringer. I Vamdrup suppleres dog med vand fra den offentlige forsyning. Begge fabrikker opsamler regnvand fra fabrikkens areal. Denne mængde er ikke regnet med i vandforbruget. Det opsamlede regnvand renses og genanvendes i videst mulig omfang. Der foretages kun udledning af renset overfladevand når der f.eks. er stop pga. ferie eller i force majeure situationer. Vandforbrug i kubikmeter (excl. regnvand) Vandforbrug pr. salgston indekseret. (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 14

15 Emballage Til emballering bruger vi: plast (PE) som folie, hætter og poser, polystyren-bakker, papir og papkasser. Plasten udgør omkring 2/3 af det samlede emballageforbrug. Forbrug af emballage - excl. paller - i ton Emballage exl. paller pr. salgston indekseret (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 15

16 Paller Der anvendes træpaller til opbevaring og transport af produkterne. Vi anvender engangs-paller, da det har vist sig særdeles omkostningskrævende at skulle indsamle få paller fra mange byggepladser samt upraktisk for vore kunder. Forbrug af træpaller i stk VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE Forbrug af træpaller pr. salgston indekseret (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 16

17 Belægningsmaterialer Nogle af vores produkter bliver belagt med vlies, trådvæv, bitumen, folie papir og plast. Forbrug af belægningsmaterialer i ton. Forbrug af belægningsmaterialer pr. salgston indekseret (2010 = indeks 100) Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 17

18 Miljøpåvirkning fra fabrikkerne By-pass og nødskorsten Vi har ind imellem særlige driftsforhold som gør, at vi bliver nødt til at køre by-pass af kupolovnsfiltrene for ikke at beskadige filterposerne. Det medfører, at kupolovnsrøgen i kortere perioder ikke bliver filtreret. Nødskorstensdrift sker ved strømsvigt, og kun i den periode det tager inden ovnen er tappet. Der er i fabrikkernes miljøgodkendelser fastsat vilkår for brug af by-pass og nødskorsten. Vi har desuden fastsat miljømål herfor som er en kraftig skærpelse af miljøgodkendelserne. Miljømålene er som tidligere beskrevet maks. max 0,05 % for VAM og 0,04 % for DOE af produktionstiden. Udviklingen over tid ses nedenfor. By-pass og nødskorsten i % af produktionstiden 0,2 0,14 0,1 0,10 0,1 0,02 0,07 0,04 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02 0,0 L L L L L L ,05 Mål for VAM 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 L L L ,01 0,01 0,01 0,02 0,01 L L L ,04 Mål for DOE L5 og L6 er produktionslinierne i Vamdrup og L9 og L10 er produktionslinierne i Doense. CO 2 -udledning CO 2 er en drivhusgas. Beregningerne er baseret på vores koks- og naturgasforbrug og ikke på emissionsmålinger (som nævnt i Væsentlige ressource- og miljømæssige forhold ). Emissioner fra elforbrug er ikke regnet med, da denne miljøbelastning ikke sker direkte hos Rockwool A/S, men hos elselskabet. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 18

19 CO 2 -udledning i tons VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 CO 2 -udledning pr. salgston indekseret, (2010 = indeks 100) Smog 1 Vores bidrag til Smog er udledning af kulmonooxid og letfordampelige organiske forbindelser (VOC' er). 1 Beregningerne er foretaget iht. retningslinier beskrevet i bl.a. Baggrund for miljøvurdering af produkter, UMIP og hvor referenceforbindelsen er ethylen. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 19

20 Smog i tons i ethylen-ækv. Smog pr. salgston indekseret, (2010 = indeks 100) Samlet luftemission. Den samlede årlige luftemission er beregnet som summen af syreregn stoffer, næringssalte og støv. Der emitteres også andre stoffer fra fabrikkerne, men de nævnte er de væsentligste. - Syreregn stoffer (primært svovldioxid, NO x og ammoniak), - Næringssalt belastende stoffer (primært NO x og ammoniak). Samlet luftemission (syreregn stoffer, næringssalte og støv) i tons Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 20

21 Samlet luftemission (syreregn stoffer, næringssalte og støv) pr. salgstons indekseret (2010 = indeks 100) Støj: Antal støjklager VAM 2007 VAM 2008 VAM 2009 VAM 2010 VAM 2011 DOE 2007 DOE 2008 DOE 2009 DOE 2010 DOE 2011 Doense: Fabrikken har i 2011 fået forlænget en støjdispensation ved nærmeste nabo, så den er gældende til 1. januar Der er således bragt overensstemmelse i forhold til de faktiske forhold. Vamdrup: Vamdrup har i 2011 haft 1 støjklage, som skyldtes at en dør stod åben ind til et særligt støjende anlæg på fabrikken. Dette blev påtalt overfor de pågældende operatører. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 21

22 Lugt Vi genbruger al uldspild fra fabrikkerne bl.a. ved gensmeltning. Derved undgås meget deponi af uldaffald, men gensmeltningen øger bl.a. lugtudledningen fra kupolovnen. Svovlindholdet i råvarerne og i koksene bidrager ligeledes til lugtudledningen bl.a. i form af svovlbrinte. Lugt generne er gennem årene blevet mindre, fordi der nu er efterbrænder på alle 4 kupolovne samt at der er stor fokus herpå i Vamdrup i forhold til driften. Antal lugtklagedage Lugtklagerne i Vamdrup skyldes begge HO-lugt, som forekommer under normal drift. Der er således ikke gjort særlige tiltag for reduktion af lugt i disse tilfælde. Genanvendelse, spild og deponering Genanvendelse Vi genanvender stort set al det uldspild, der opstår på fabrikkerne. Ligeledes genanvendes alt filterstøv. De to fabrikker genanvender også en del stenuldsaffald fra byggepladser. I 2011 blev der taget i alt 828 tons stenuld retur fra kunder. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 22

23 Affald. Affald exl. tappejern i ton. Affald exl. tappejern pr. salgston indekseret, (2010 = indeks 100). Farligt affald til deponering. Dette er flyaske og visse filter materialer, der leveres via godkendt opsamlingsordning. I 2011blev der fra Vamdrup blev der deponeret 2 tons, og fra Doense blev der deponeret 15 tons. Farligt affald til genbrug. Dette er bindemiddelsrester, kemikalier affald, spilolie mm., der leveres via godkendt opsamlingsordning. I 2011blev der fra Vamdrup blev der afleveret 3 tons, og fra Doense blev der afleveret 22 tons. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 23

24 Affald til deponering. Dette er byggeaffald mm.. Affald til genbrug. Dette er plast, pap, skrot, træpaller og husholdningsaffald. Tappejern til genanvendelse I 2011 er der leveret ton fra Vamdrup og ton fra Doense. Biodiversitet Der er i EMAS3 fastsat krav om indberetning af biodiversitet målt som arealforbrug i m 2. Dette er angivet nedenfor hvor 2009 er angivet som år 1. Data til miljøredegørelsen i tabeller med kommentarer 24

25 CO: En af årsagerne til smog. CO opstår ved ufuldstændig forbrænding og omdannes i atmosfæren til CO 2. Kaldes også kulilte eller kulmonooxid. CO 2 : Den væsentligste årsag til drivhuseffekten. Opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas). Kaldes også kuldioxid. DOE: Fabrikken i Doense. Drivhuseffekt: En global og miljøskadelig opvarmning af jorden. En del af sollyset, der stråler ind på jorden, reflekteres tilbage til atmosfæren i form af varme. CO 2 reducerer denne udstråling, og herved stiger temperaturen på jorden som i et drivhus. EMAS: Forkortelsen for the Eco-Management and Audit Scheme, som er en frivillig EU-ordning for miljøledelse og miljørevision. Formålet er at fremme løbende miljøforbedringer i industrien. Denne miljøredegørelse er udarbejdet i henhold til EMAS. Emission: Udledning af miljøskadelige stoffer til luft, vand og jord. ISO 14001: Den Internationale Standardiserings Organisations standard for miljøcertificering. Den angiver, hvad et miljøledelsessystem skal omfatte. Certificering skal foretages af et eksternt og godkendt certificeringsorgan - i vores tilfælde BureauVeritasCertification Kupolovn: Ovn, hvor stenmaterialerne smeltes. Vi har i alt fire ovne på de to fabrikker. Miljøgodkendelse: Kaldes også en kapitel 5 godkendelse. Nitrogenoxider. Se Næringssaltbelastning, Smog og Syreregn. Næringssaltbelastning: Forårsages af tilførsel af ekstra gødningskomponenter til vand og jord, hvilket kan forrykke balancen i økosystemerne og dermed skade dyr og planter. Perkolatbrønd: Brønd under deponi til opsamling af regnvand inkl. evt. udvaskede stoffer Rockwool-koncernen: Summen af Rockwool-firmaer, der er beliggende i Europa samt i Rusland, Canada og Malaysia. Smog (fotokemisk ozon-dannelse): Oxidanter (f.eks. ozon) dannet i jordhøjde, når fordampede organiske stoffer (VOC'er) går i forbindelse med nitrogenoxider (NOx), og de udsættes for solens ultraviolette stråler. Smog påvirker helbredet hos mennesker og dyr og skader plantelivet. Spindekammer: Kammer, hvor spundne uldfibre opsamles og omformes til baner af stenuld. Kaldes også uldkammer. Syreregn: Vanddamp i atmosfæren, der er gået i forbindelse med nitrogenoxider (NOx) og svovldioxid (SO 2 ) og falder med nedbøren. NOx og SO 2 frigives ved afbrænding af fossile brændstoffer. Syreregn kan give anledning til skader på vandmiljø, skove og bygninger. VAM: Fabrikken i Vamdrup. VOC: Er forkortelsen for det engelske udtryk Volatile Organic Compounds, dvs. flygtige organiske forbindelser. Begrebet dækker alle organiske forbindelser, som kan fordampe til atmosfæren under normale anvendelsesbetingelser. NOx: Ordbog 24

26 EMAS certifikat 25

27 Miljøverifikators erklæring 26

28 Rockwool A/S er det danske datterselskab af den dansk-ejede børsnoterede koncern Rockwool International A/S. Koncernen omsætter årligt for ca. 13 mia. kr. (2011) og har ca medarbejdere, 27 fabrikker i 17 lande og er verdens førende producent af stenuld. Rockwool A/S beskæftiger ca. 800 medarbejdere fordelt på to fabrikker i Danmark Virksomheden er kvalitetscertificeret efter ISO 9001, miljøcertificeret efter ISO og energicertificeret efter EN16001 (DS 2403). Desuden er Rockwool A/S registreret i henhold til EU s frivillige EMAS ordning om miljøstyring og miljørevision. Rockwool A/S 2640 Hedehusene Telefon Telefax Fakta om Rockwool 27

Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Grønt regnskab og arbejdsmiljø Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2012 Indhold 2 Miljø, energi og arbejdsmiljø i 2012 4 Generelle oplysninger 5 Miljøvision, miljø- og energipolitik 6 Fremstilling af cement 7 Aalborg Portlands

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2013 MILJØREDEGØRELSE Grønt regnskab og arbejdsmiljø OVERBLIK 2013 S10 S12 S14 RESSOURCEEFFEKTIVT SAMARBEJDE 514.000 tons alternative brændsler og råmaterialer genanvendt BESPARELSE AF ENERGI 76 mio. kwh

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2012... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse... 6 Grundholdning

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nakskov Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinaderier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009. www.dongenergy.com

Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009. www.dongenergy.com Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009 www.dongenergy.com Indhold Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 6 Redegørelse for valgt af data og tekst... 6 Miljøpolitik... 6 Miljømål, handlinger

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2007 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Indhold Generel info om Energinet.dk...2 Basisoplysninger...3 Ledelsens redegørelse...5 Redegørelse for valg af data og tekst...5

Læs mere

Grønt Regnskab 2013. April 2014

Grønt Regnskab 2013. April 2014 April 2014 NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon: +(45) 47 77 03 33 CVR-nr.: 10 09 29 22 DK-3300 Frederiksværk Telefax: +(45) 47 72 40 03 www.dansteel.dk www.eu.nlmk.com

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Hillerød Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Hillerød...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere