Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd"

Transkript

1 Jobvurdering - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

2 Udgivet af FIU-ligestilling 2011 Pjecen er udarbejdet af Annelise Rasmussen på baggrund af ligelønskursus 2011 Layout: 3F kommunikationsafdeling Tegninger: Bob Katzenelson Tryk: 3F 2 Jobvurdering

3 Ligeløn også et job for TR Den Danske Model er et samarbejde mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentanter om løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Ligeløn mellem kvinder og mænd er en del af det faglige arbejde og skal sikres på danske arbejdspladser. Vi skal videre med at finde ud af, hvad der ligger bag det generelle løngab mellem kvinder og mænd på cirka 18 procent. En af vejene er at arbejde med jobvurdering. Jobvurdering er et værktøj til at analysere, om forskellige, men sammenlignelige jobfunktioner, også har samme værdi. Skal du til at forhandle et nyt lønsystem, er det en god idé også at få tjekket det lønsystem, I har nu. Behandler det kvinder og mænd lige? Brug de spørgsmål og tjeklister, der findes her i pjecen. Du skal vide, at der er omvendt bevisbyrde i ligelønssager. Har du eller dine kolleger mistanke om uligeløn på grund af køn, er det nok til at undersøge sagen nærmere. Så skal arbejdsgiver bevise, at lønforskellen ikke har noget at gøre med, at medarbejderen er M eller K. Arbejde med jobvurdering giver dig både ny viden og nye perspektiver på lønfastsættelse og lønsystemer, som kan hjælpe dig i det faglige arbejde. Hvordan spotter man en sag om ligeløn? Tillidsrepræsentanter må ofte prioritere de opgaver, der presser sig mest på. Tjek af ligeløn mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen bliver nemt en af de ting, som bliver udskudt. Ligelønssager kan nemlig være et stort detektivarbejde. Sager starter tit med, at nogle kolleger føler sig snydt. Så skal du i gang med at undersøge, om der er noget om snakken: Have fat i lønsedler, vurdere og analysere situationen. Måske må du inddrage afdeling og forbund. Det kan også være, du opdager noget skævt. For eksempel når der forhandles tillæg til bestemte grupper. Det er altid en god idé at bede om en opgørelse over tillæg fordelt på kvinder og mænd. Så kan du kontrollere, om én gruppe løber med alle tillæggene. Det hele handler i sidste ende om løn. Og det er vigtigt med dialog i hele processen. Men der kan først stilles krav til ledelsen om at rette skævheder, hvis du kan dokumentere en lønforskel mellem kvinder og mænd, der har job, som kan sammenlignes. Kolleger, der får for lidt i løn, skal hæves i forhold til en jobfunktion af samme værdi. Det kan gøres gennem en handlingsplan om at få løftet en gruppe. Ved uenighed mellem parterne kan det i sidste instans føre til en faglig sag. Det handler om løn, men i lige så høj grad om anerkendelse og status. Som tillidsrepræsentant skal du sikre et kønsneutralt arbejdsmiljø. Arbejdspladsen skal ikke styres af myter og traditioner. At kvinder er til bløde krav, og mænd til kolde kontanter, behøver ikke være sandt på dit job. Der skal være fakta og saglige begrundelser for, hvordan krav stilles op. Jobvurdering 3

4 En opgave der ofte kræver masser af samtale og dialog. 10 procent lønforskel kan være få kroner i timen. Men det betyder rigtig meget i en livsløn. Og det får også betydning for den enkeltes udbetaling af pension. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der ikke er usaglige lønforskelle mellem kvinder og mænd. Derfor bør du som tillidsrepræsentant spørge ind til, om virksomheden og arbejdspladsen har de rigtige værktøjer til at kontrollere, at ansvaret overholdes. Det kan du gøre: Foreslå et projekt om kønsneutral jobvurdering for at få tilfredse medarbejdere. Spørg til kønsopdelte lønstatistikker hvert år. Tag en generel debat om ligestilling i samarbejdsudvalget. Vær med til at lave en handlingsplan for ligestilling på arbejdspladsen og i virksomheden generelt. Sørg for, at der tages hensyn til kvinder og mænd, når der udpeges teamledere. Og at der i karriereplanlægning også sikres ligestilling. Kæmp for, at der arbejdes i et kønsneutralt arbejdsmiljø, der giver kvinder og mænd lige muligheder for at bruge kompetencer og kvalifikationer. Et eksempel: I 1991 fik virksomheden Shamban dom for at have overtrådt ligelønsloven ved at give mændene et større anciennitetstillæg end kvinderne. Begge grupper fik løn efter Jernets minimallønsoverenskomst. Mændene stod for produktionsprocessen og kvinderne for efterbehandling, pakning, mærkning og slut-kontrol. Der var en så klar forfordeling af kvinderne og uden driftmæssig begrundelse, at der var tale om kønsbestemt lønforskel. Værktøj til at vurdere, om arbejde har samme værdi Det værktøj, som bliver beskrevet i pjecen, er jobvurdering. Det er en metode til på et sagligt og gennemskueligt grundlag at fastlægge jobfunktioners placering i forhold til hinanden. Er der et nyt lønsystem på vej, er det en god idé at foretage en jobvurdering. Alle jobfunktioner bliver vurderet, og nogle funktioner skal måske tjekkes ekstra. Hvad betyder det at bruge jobvurdering i forbindelse med tjek af ligeløn mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen? Man arbejder systematisk med at sammenligne jobfunktioner, som kan ligestilles, men som er forskellige. En god start er en ligelønskomité til at stå for projektet. Komitéen nedsættes af samarbejdsudvalg/med-udvalg, og principperne for mænds og kvinders løn skal være drøftet inden start. På mindre arbejdspladser er jobvurdering en opgave, som ledelse og tillidsrepræsentant drøfter i fællesskab. Jobvurdering er et dialogværktøj, som tjekker, om ens lønsystem er kønsneutralt. 4 Jobvurdering

5 Kvinde- og mandejob er også almindelige i dag Historisk set har lønnen for kvindedominerede jobfunktioner altid været mindre end for mandsdominerede funktioner. Statistik findes blandt andet i bogen Mænds og kvinders løn. En analyse af løngabet fra Den er udgivet af SFI - det nationale forskningscenter. En Lønkommission, nedsat af den tidligere regering, konkluderede, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked og en glidende kønsarbejdsdeling på arbejdspladsen. Vi arbejder oftest sammen med én af samme køn som os selv. Løngab mellem kvinder og mænd forekommer i høj grad, fordi kvinder og mænd arbejder i forskellige jobfunktioner. Så er vi tilbage ved spørgsmålet om, hvordan vi sammenligner jobfunktioner, som er forskellige, men som er på samme niveau med hensyn til for eksempel uddannelse og kvalifikationer? Der er overalt på arbejdsmarkedet tendens til, at kvinder og mænd samler sig i forskellige grupper på arbejdspladsen. Det har konsekvenser for de lønsystemer, som bygges op. Som før nævnt skal arbejdsgiveren kunne bevise, at der ikke er tale om diskrimination på grund af køn på din arbejdsplads: At der ikke er forskellige forhold for dine kvindelige og mandlige kolleger, som kan være udtryk for forskelsbehandling. Ved den mindste tvivl skal arbejdsgiveren bevise, at det ikke er sådan. Der skal være saglige grunde til en forskel. Der er i dag ingen overenskomster, som skel- Jobvurdering 5

6 ner mellem kvinde- og mandsfunktioner, og som dermed giver forskellig løn. Det ville være direkte diskrimination. Det er heller ikke tilladt at have en praksis, som tilsyneladende er kønsneutral, men hvor virkningen af den praksis er diskriminerende i forhold til køn. Det er indirekte diskrimination. Et eksempel: Sag på Danæg i Virksomhedens ægpakkeri beskæftigede cirka20 ufaglærte arbejdere. Halvdelen var kvinder organiseret i det daværende KAD. Den anden halvdel var mænd organiseret i det daværende SiD. Mændene transporterede æggene til pakkelinjen, hvor kvinderne sorterede, pakkede i bakker og satte etiketter på. Begge grupper havde samme grundløn og tillæg. Lønforskellen opstod ved, at de mandlige ansatte fik udbetalt yderligere 9,15 kroner på grundlønnen. Lønforskellen var i strid med ligelønsloven. Begge grupper kunne udføre flere funktioner, og det blev ikke godtgjort, at mændenes arbejde krævede længere tids oplæring eller en anden type kvalifikationskrav end kvindernes. Hvornår kan man bruge jobvurdering Et vigtigt argument for at evaluere lønsystemet er, at medarbejderne er tilfredse, hvis de kender de overordnede linjer omkring deres løn. Det giver lavt sygefravær og lav personaleomsætning. Jobvurdering opererer typisk med analyse af: Kundskaber og færdigheder. Ansvar. Belastning. Fysiske og psykiske arbejdsvilkår. Inden for hver hovedfaktor er der en opdeling i underfaktorer, som så bliver vurderet, så man ender med et antal point til hver arbejdsfunktion. Det er nærmere beskrevet i ILO-materialet om arbejdsvurdering, som omtales senere i pjecen. Det skal aftales, hvilket jobvurderingssystem der skal bruges, og i den proces er der nogle vigtige elementer: Aftal med ledelsen, at det er en god idé at få foretaget en jobvurdering enten af nogle jobfunktioner eller hele arbejdspladsen At både A- og B-siden er med til at arbejde med opgaven At det valgte jobvurderingsværktøj skal være kønsneutralt i forhold til, hvordan de forskellige jobfunktioner vægtes. Det svenske jobvurderingssystem Lönelott er kønsneutralt. Det udgives af det svenske diskrimineringsombud og findes på Er du god til engelsk, så kig på den canadiske ligelønskommissions hjemmeside: www. payequity.gov.on.ca. Her findes processen med jobvurdering beskrevet trin for trin. Det er en god idé at foreslå en ekstern konsulent eller rådgiver koblet på analysen for at få et udefrakommende blik på opgaven. Men vær kritisk over for veltalende konsulenter! Læs mere detaljeret om jobvurdering i håndbogen fra ILO: Ligeløn for lige arbejde uanset køn. Håndbog i arbejdsvurdering. FiU-ligestilling Jobvurdering

7 Et eksempel: En ligelønssag på Danfoss i 1991 faldt i anden omgang ud til arbejdstagernes fordel. Den blev ført i faglig voldgift. Opmandskendelsen fastslog, at det er nødvendigt, at virksomhederne gør det muligt for lønmodtagere at kontrollere, at tildelingen af individuelle tillæg er i overensstemmelse med ligelønsprincippet, hvis ligelønsloven skal fungere effektivt. Dommerne lagde til grund, at lønfastsættelsessystemet var så uigennemskueligt, at der var grundlag for at pålægge indklagede bevisbyrden. Den kunne Danfoss ikke løfte. Jobvurdering 72

8 Hvad skal du som tillidsvalgt være opmærksom på? Det at få øje på køn på din arbejdsplads kan være en ny opgave. Der er ikke tradition for, at vi arbejder med opdeling i kvinder og mænd på arbejdspladsen. Det blev der gjort op med i 1970 erne, hvor særlige kvindesatser i nogle overenskomst blev slettet. Når der forhandles om nyt lønsystem, om fordeling af lønkroner og andre arbejdsvilkår, så er det grupper af kolleger under samme overenskomst, der er tale om. Det kan dog være nødvendigt i nogle situationer at lave en opdeling i mande- og kvindegrupper, fordi der er en generel tendens til, at kvindedominerede jobfunktioner bliver vurderet lavere end mandsdominerede jobfunktioner. Er du usikker på, hvorvidt det gælder på din arbejdsplads, så kontakt din lokale afdeling eller dit forbund og få hjælp til at komme videre. Tjekliste, hvis I vil i gang med jobvurdering: Bliver de kvindedominerede jobfunktioner tillagt samme værdi som de mandsdominerede jobfunktioner på samme niveau? Har du mulighed for at få kønsopdelte lønstatistikker en gang om året, så du kan tjekke lønnen for de kvinde- og de mandsdominerede jobfunktioner? Hvis der er forskelle, kan de så henføres til saglige grunde? For at se udviklingen skal du både tjekke grundløn og tillæg - lønelement for lønelement - på et bestemt tidspunkt og gennem flere år En jobvurdering indgår ikke i den enkeltes eller den enkelte gruppes lønforhandling. Det er en opgave, som foregår i dialogen med ledelsen om lønsystemers tilrettelæggelse og udmøntning. Et eksempel: Royal Copenhagen-sagen var i Det daværende SiD tabte sagen. I fremstillingen af keramiske produkter var malere, drejere og ufaglærte akkordaflønnet og omfattet af samme overenskomst. Ved sammenligningen af blåmalere og rollerdrejere tillagde voldgiftsretten de to gruppers arbejde samme værdi, og virksomheden blev pålagt bevisbyrden, da fastsættelsen af akkordlønningerne var uigennemskuelig. To opmænd fandt imidlertid valget af sammenligningsgrupper så vilkårligt, at sammenligningen ikke var egnet som grundlag for en konstatering af, om lønforskellen udgjorde et brud på ligelønsloven, og frifandt virksomheden. En opmand gav klager medhold i ligelønskravet, da der ikke var grundlag for at kritisere sammenligningsgrupperne og ikke holdepunkter for, at lønforskellen skyldtes ikkekønsrelaterede forhold. Jobvurdering som et kønsneutralt værktøj Værktøjer som jobvurdering er typisk blevet brugt af ledere og topledere i transnationale virksomheder. Til at få styr på lønniveauer. Men det er nyt for timelønnede og funktioner, og det er nyt at bruge værktøjet til at tjekke kvinde- og mandsdo- 8 Jobvurdering

9 Hvad er målet? Målet er at sikre, at jobfunktioners værdi vurderes på et sagligt, objektivt og kønsneutralt grundlag. Kvinde- og mandsdominerede jobfunktioner skal vurderes ud fra samme skala. Resultatet af et projekt om jobvurdering på arbejdspladsen eller i hele virksomheden - for eksempel en kommune eller en koncern - skal bruges til at lave en analyse af lønstrukturen, så man sikrer, at ingen diskrimineres på løn. Analyseresultatet er et dialogværktøj mellem A- og B-siden til at fastlægge en handlingsplan, hvis analysen udmønter sig i en ulighed, som kan henføres til usaglig forskel. Det er også oplagt at inddrage etnicitet i analysen, hvis man på arbejdspladsen har mange etniske minoriteter. minerede jobfunktioners værdi i forhold til hinanden. Med jobvurdering gennemgås alle jobfunktioner systematisk. Medarbejderens performance i jobbet er en del af forhandlingsprocessen om løn og lønsystemer. Jobvurdering forsøger i analysen at tage højde for alle faktorer. Men holdninger og vurderinger spiller ind ligesom for andre værktøjer, der kigger på løn. Fordi systemerne er lavet af mennesker. Så vær bevidst og stil kritiske spørgsmål. I det nævnte ILO-materiale om arbejdsvurdering gøres der meget ud af at frigøre sig fra stereotyper og fordomme. 7 trin i jobvurdering 1. trin: Kig på lønnen for mands- og kvindedominerede jobfunktioner på samme og forskellige niveauer. Hvordan tillægges de værdi, og er der saglige og forklarlige grunde til forskellen? 2. trin: Kredsen af tillidsrepræsentanter foreslår en ligelønskomité, hvor I er med til at bestemme, hvordan projektet tilrettelægges, og hvilket værktøj der skal bruges. Flere af kollegerne både M og K - kan med fordel inddrages, så projektet får anerkendelse af kollegerne. 3. trin: Systematisk gennemgang af jobfunktioner med inddragelse af medarbejderrepræsentanter til brug i dialog mellem A- og B-siden om lønstruktur. 4. trin: Tjek, at sproget i materialer er kønsneu- Jobvurdering 9

10 tralt. Tjek spørgeskema og eventuelle spørgsmål til interviews. 5. trin: Få resultater til gennemsyn og inddrag kollegaerne, inden I kommer med jeres respons. 6. trin: Vurdér, om der kan være jobfunktioner, hvor der er grundlag for et nærmere eftersyn. Er der usaglige forhold omkring lønfastsættelsen, som kan henføres til usaglige grunde? For eksempel køn eller etnicitet? 7. og afsluttende trin. Husk at aftale procedure for opfølgning, så det løbende analyseres, om systemerne fungerer hensigtsmæssigt. Inddrag din afdeling eller dit forbund i en nærmere vurdering, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der måske skal rejses en faglig sag. Et eksempel: Højesteret dømte i 2009 en virksomhed til at betale løn og godtgørelse til en kvinde, som fik mindre i løn end hendes mandlige kolleger. Virksomheden tabte sagen, da arbejdsgiver ikke kunne overbevise dommerne om, at uligelønnen ikke skyldtes hendes køn. Desuden var der skærpede omstændigheder for bevisførelsen, da der ikke var et nedskrevet lønsystem. Anbefalinger: Lønsystemer skal drøftes sagligt. Saglighed afskriver kønsstereotyper som: Mænd vil helst have kolde kontanter og Kvinder vil helst have bløde krav gennemført. Det kan jo være omvendt på din arbejdsplads. Selv om kvindedominerede fag i mange tilfælde er blevet værdsat lavere end mandsdominerede fag, så er det nu, der skal gøres op med det. Foreslå eventuelt, at der kobles en ekstern konsulent/rådgiver på, når I skal i gang med et jobvurderingsprojekt. Det sikrer, at der er armslængdeprincip med. Projekt jobvurdering er en dialogproces. I flere af det private arbejdsmarkeds overenskomster er ligelønsloven indskrevet, og der er oprettet ligelønsnævn, hvor højesteretsdommere vurderer faglige sager om uligeløn mellem kvinder og mænd. Dette nævn skal bruges, hvis I efter en analyse af lønforholdene for kvinder og mænd på din arbejdsplads får mistanke om, at der findes usaglige forhold, og hvor I ikke er enige med ledelsen. Ligelønsnævnet kan desuden tage stilling til, om en virksomhed har overholdt lovens krav om at have udarbejdet en kønsopdelt lønstatistik eller en ligestillingsredegørelse. Det skal være forelagt medarbejderne. Det kan give bøde at undlade at opfylde loven. Spørg, om din arbejdsplads skal lave en lønstatistik. For alle andre brancher - offentlige og private - har tillidsrepræsentanten ligelønslovens bestemmelser at læne sig op ad. Så bliv fortrolig med indhold og de rettigheder, som loven giver for dig og dine kolleger. Husk at følge op på processen efter et stykke tid. 10 Jobvurdering

11 Hvordan kommer vi videre? Det handler både om viden og om at gøre op med fordomme og stereotyper om kvinder og mænd på arbejdspladsen. Altså være bevidst om at være kønsneutral i adfærd og sprogbrug. Dermed kan man være med til at spotte, hvis der ligger nogle ligelønssager og gemmer sig. Der hviler et stort ansvar på alle i fagbevægelsen for at sikre anti-diskrimination på baggrund af køn, etnicitet, alder, handicap og seksuel orientering. Hvad siger dansk lovgivning og aftaler på det danske arbejdsmarked Den danske ligelønslov er fra 1976 og ændret senest i Lovens princip er, at en arbejdsgiver skal behandle kvinder og mænd lige. Kvinder og mænd skal have lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi. Der står ikke i dansk lovgivning en definition af arbejde af samme værdi. Kun at der skal foretages en helhedsvurdering i hvert enkelt tilfælde. Pjecen peger på nogle elementer, som kan være grundlag for at arbejde med begrebet samme værdi på en systematisk og kønsneutral måde. Det kan supplere dansk lovgivning og de beslutninger, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om. Det skal være sagt med det samme, at der ikke skal ligge en fuldt færdig arbejds- og jobvurdering, inden man beslutter at rejse en sag om ligeløn. Links og litteratur Denne guide ligger som pdf.fil på ILO-materiale på dansk: Ligeløn for lige arbejde uanset køn. Håndbog i arbejdsvurdering. FiU-ligestilling Det danske ILO materiale findes også på www. loli.dk som pdf-fil og på ILO-materiale på engelsk findes og kan downloades som pdf-fil fra følgende link: ed_norm/---declaration/documents/publication/ wcms_ pdf Tjek lige lønnen: Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser. 3F. Ordrenr Findes på dk/ligestilling. 3F-ligelønsberegner: Findes på 3F.dk/ligestilling/ligeløn HK-ligelønsberegning. Findes på HK.dk/ligestilling/ligeløn LO s site om ligestilling og ligeløn: Beskæftigelsesministerens site om ligeløn: Ligestillingsministerens site om ligestilling: Jobvurdering 11

12 Jobvurdering - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser De tillidsvalgtes år Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion til værktøjet... 5

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Lige løn til begge køn

Lige løn til begge køn Lige løn til begge køn Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad er lige løn? 4 Dette er omfattet af ligelønsbegrebet 5 Hverken direkte eller indirekte diskrimination 5 Lige løn - i forhold til hvem? 6 Kønsmæssig

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010

Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010 Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010 Dette notat har til formål at beskrive de dele af ligelønslovens bestemmelser, som har betydning for Lønkommissionens arbejde med at undersøge, om der i forhold

Læs mere

Løngab for TIB s medlemmer. - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde

Løngab for TIB s medlemmer. - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde Løngab for TIB s medlemmer - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde Lønforskel blandt TIB s medlemmer - Forbundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Temahæfte: Ligebehandling. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Ligebehandling. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Ligebehandling Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Dette temahæfte er udgivet i tilknytning til bogen Arbejdsret for tillidsvalgte for at give dig et større indblik

Læs mere

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. LIGELØN LIGELØN Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-065-3 Grafisk Enhed 09-105 Copyright Sundhedskartellet 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO Løn som fortjent? Man kan ikke se det, hvis man ikke lige ved det, men der er desværre stadig forskel på mænds og kvinders løn i dagens Danmark. Og det, selv om vi den 4. februar 2001 kan fejre 25 års

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION 1 Lønkommissionens redegørelse - Sundhedskartellets korte version Redaktion: Sundhedskartellet Forsidefoto: Ricky John Molloy Layout: Sundhedskartellet

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

lige løn for lige arbejde uanset køn en trin for trin guide H å n d b o g i a r b e j d s v u r d e r i n g

lige løn for lige arbejde uanset køn en trin for trin guide H å n d b o g i a r b e j d s v u r d e r i n g lige løn for lige arbejde uanset køn en trin for trin guide H å n d b o g i a r b e j d s v u r d e r i n g fa g b e v æ g e l s e n s i n t e r n e u d d a n n e l s e r i n t e r n at i o n a l l a b

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

dm privat En køn løn Rapport fra et delt arbejdsmarked

dm privat En køn løn Rapport fra et delt arbejdsmarked dm privat n r. 2 0 4. j u n i 2 0 1 0 SektorEN for privatansatte Mænd er mere værd 3 Ny overenskomst kan løfte kvinder 6 Effektiv kur mod ulige løn 8 Telegigant på vej mod ligeløn 10 Fars Kram gavner kvinder

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Viden og anbefaling om mobning

Viden og anbefaling om mobning Viden og anbefaling om mobning Mobning - viden og anbefalinger LO og FTF sætter fokus på, hvordan man kan forebygge mobning på arbejdspladserne. Mobning er udbredt på de danske arbejdspladser. Vi skal

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere