Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod Holstebro Kommune (advokat Tom Uldall Hansen, Holstebro) Den 27. februar 2002 afsagde Klagenævnet kendelse vedrørende klagepunkterne i sagen (påstand 1-3). Ved klageskrift af 27. maj 2002 har klageren, Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard, anmodet Klagenævnet om at behandle spørgsmålet om erstatning, og denne kendelse vedrører erstatningsspørgsmålet. Spørgsmålet om erstatning har været behandlet på et møde den 23. september Klageren har nedlagt påstand om, at Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale kr. med procesrente af kr. fra den 22. januar 2002 til den 27. juni 2002 og af kr. fra den 28. juni Klageren har opgjort sit krav således: Opgørelse af udgifter: 1. Isoleringsarbejder i henhold til tilbud fra Haunstrup Teknisk Isolering ApS af 3. oktober kr. 2. Materialeindkøb i henhold til tilbud fra Sanistål A/S af 2. oktober kr. 5 % rabat kr. 3. Udgifter til indkøring af ventilationsanlægget, hvorunder der skal anvendes måleudstyr 37 timer á 375 kr kr.

2 Kørsel Odense Holstebro 350 km á 2,84 kr. 994 kr. Diæter, 3 overnatninger x 2 x 534 kr kr kr. 4. Udgift til montørarbejde 290 timer á 150 kr kr. Udgifterne i alt kr. A. Tabt nettoavance ved entreprisen: Entreprisesummen kr. Udgifterne kr kr. B. Tab ved ikke at kunne påtage sig andet arbejde kr. I alt kr. Indklagede har med udgangspunkt i den opgørelsesmetode, som klageren har anvendt, foretaget opgørelsen af den tabte nettoavance ved entreprisen således: 2. Opgørelse af udgifterne: 1. Isoleringsarbejder som anført af klageren kr. 2. Materialeindkøb som anført af klageren kr. men 3 % rabat kr. 3. Udgifter til indkøring af ventilationsanlægget, hvorunder der skal anvendes måleudstyr, som anført i klagerens tilbud kr. 4. Udgift til montørarbejde timer á 280 kr kr. 5. Udgiften til kørepenge, udlæggerpenge, stilladser, løftevogne, stiger, efterreparationer, installationsarbejder, kvalitetssikring, driftsinstruktion, kran, skurby, diæt og ingeniørtimer skønsmæssigt ansat til A. Tabt nettoavance ved entreprisen: Entreprisesummen Udgifterne kr kr kr kr kr. JB VVS-Beregning ved Jørgen Borup foretog for klageren i forbindelse med klagerens afgivelse af tilbud en beregning af materialeomkostningerne og lønomkostningerne ved entreprisen. Det fremgår af denne beregning, at

3 der var afsat ca timer til arbejdet med en timeløn uden tillæg på 130 kr. 3. Claus Kyndersen, Holstebro, som under klagerens udførelse af entreprisen skulle udføre en del af monteringsarbejdet for klageren, har forklaret, at han driver et enkeltmandsfirma H K Montage og Salg, og at han siden 1996 har arbejdet med ventilationsarbejder. Han har i en skrivelse af 25. juni 2002 udtalt følgende:»undertegnede Claus Kyndersen bekræfter herved, at jeg forud for licitationen på Nr. Felding Skole den , gennemgik udbudsmateriale og aftalte med Vindtek Ventilation v. Bjarne Munksgård, at jeg skulle bistå ved udførelse ventilationsarbejdet og at jeg for dette arbejde skulle honoreres med 290 timer a 150,00 kr. svarende til ,00 kr. Timerantallet 290 svarer til halvdelen af det forventede tidsforbrug. Jeg er særdeles godt bekendt med udførelse af ventilationsarbejde, idet jeg gennem 6 år har udført ventilationsarbejde, derunder specielt monteringsarbejde og derigennem er bekendt med hvilket tidsforbrug, der skal anvendes i forhold til et tegningsprojekt«claus Kyndersen har yderligere forklaret, at beløbet på kr. var en fast akkordløn for den del af arbejdet, som han skulle udføre. Ad erstatningsgrundlaget Ved kendelsen af 27. februar 2002 konstaterede Klagenævnet, at indklagede under udbudet har overtrådt lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren således: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med 8, stk. 3, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren ved at forkaste klagerens tilbud. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med 10 i bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren ved til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«at have fastsat underkriterierne 2. Delpriser, 3. Bemanding og 4. Overholdelse af fastsat tid, uagtet disse underkriterier ikke er egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud.

4 4. Ved kendelsen af 27. februar 2002 annullerede Klagenævnet endvidere indklagedes beslutning af 16. januar om at indgå kontrakt med Bravida A/S. Klageren har gjort gældende, at indklagede ved de pågældende overtrædelser af tilbudsloven har handlet på en sådan måde, at indklagede efter gældende erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren, der som tilbudsgiver afgav tilbud uden at få kontrakten. Indklagede har ikke bestridt at være erstatningsansvarlig over for klageren. Ad erstatningskravet Klageren har gjort gældende, at klageren, hvis indklagede ikke havde handlet i strid med lov om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren, ville have fået ventilationsentreprisen, eller at det i hvert fald er overvejende sandsynligt, at klageren ville have fået entreprisen, og at klageren derfor har krav på en erstatning, der svarer til positiv opfyldelsesinteresse. Klageren har videre gjort gældende, at der ved fastsættelsen af den tabte nettoavance (post A) skal tages hensyn til, at Bjarne Munksgard selv skulle have udført en stor del af entreprisen, og at der som følge heraf ikke ved beregningen af udgifterne til montørarbejde (post 4) skal fratrækkes noget beløb til løn vedrørende den del af arbejdet, som Bjarne Munksgaard selv skulle udføre. Klageren har i øvrigt henvist til den opgørelse af den tabte nettoavance, som klageren har foretaget (post A). Klageren har endvidere vedrørende post B gjort gældende, at han uanset indholdet i indklagedes skrivelse af 15. oktober 2001 i en lang periode derefter regnede med at få kontrakten, da indklagedes afgørelse om at forkaste klagerens tilbud var klart ulovlig og derfor ville blive annulleret af Klagenævnet, og da han gik ud fra, at kommunen som følge af en sådan annullation ville opsige kontrakten med Bravida A/S. I hele denne periode skulle klageren holde sig klar til med kort varsel at påbegynde entreprisen, når indklagede havde indgået ny kontrakt med klageren, og klageren var derfor afskåret fra at påtage sig andre opgaver. Beløbet er skønsmæssigt fatssat som løn i 2 måneder á kr.

5 Indklagede har gjort gældende, at der ikke ved fastsættelsen af tabet skal tages hensyn til, at Bjarne Munksgaard muligt selv ville udføre noget monteringsarbejde, og at der således ved beregningen af driftsherreoverskuddet skal tages højde for fulde udgifter til arbejdsløn. Indklagede har på baggrund heraf gjort gældende, at en korrekt beregning af den tabte nettofortjeneste (post A) som anført i indklagedes beregning fører til, at klageren ikke har noget tab, da entreprisen ville have givet underskud for klageren. Indklagede har endvidere anført, at der, hvis der tages udgangspunkt i det drifsherreoverskud på kr., som Bravida A/S havde indregnet i sine budgetter, dels skal ske fradrag af forskellen mellem de 2 tilbudssummer, dels skal tages hensyn til en række udgifter, som Bravida A/S ikke ville have, men som klageren som en lille og nyetableret virksomhed derimod ville have, og at dette sidste beløb mindst vil andrage kr. 5. Klagenævnet udtaler Ad erstatningsgrundlaget: Indklagede har erkendt at være erstatningsansvarlig overfor klageren. Ad erstatningskravet: Efter det oplyste varetager Bjarne Munksgaard i sit enkeltmandsfirma Vindtek Ventilation ikke alene opgaver af ledelsesmæssig karakter, men skulle selv i vidt omfang deltage i arbejdet med udførelsen af den aktuelle entreprise. Dette indebærer, at det tab, som er påført klageren, ikke alene omfatter et driftsherreoverskud, men også den lønudgift, som firmaet ville have haft til arbejdsløn, såfremt Bjarne Munksgaard ikke selv havde deltaget i udførelsen af entreprisen. Allerede af denne grund kan Klagenævnet ikke tage udgangspunkt i den beregning af den tabte nettoavance (post A), som indklagede med udgangspunkt i klagerens opgørelse har foretaget. Efter det oplyste om, at indklagede ikke forud for afgivelsen af tilbudet havde lavet egentlige budgetter, og om klagerens manglende erfaring med udførelse af entrepriser som den aktuelle, giver heller ikke klagerens opgø-

6 relse af den tabte nettoavance (post A) et tilstrækkeligt sikkert grundlag for fastsættelsen af erstatningen. 6. Klagenævnet tager derfor udgangspunkt i oplysningen om størrelsen af det driftsherreoverskud, som den erfarne og mere professionelle tilbudsgiver Bravida A/S havde beregnet i sine budgetter forud for, at dette selskab afgav sit tilbud. Afdelingsleder Jørn Erik Lauridsen, Bravida A/S, har forklaret, at dette selskab havde beregnet en dækning på ca kr. for arbejdet under forudsætning af, at der også blev tale om nogle extraarbejder. Dette beløb skal reduceres med forskellen mellem Bravida A/S s tilbud på ,50 kr. og tilbudet fra klageren på ,75 kr. eller med ,75 kr. Hertil kommer yderligere, at der på den ene side skal tages hensyn til, at klageren i modsætning til Bravida A/S ikke har erfaring i gennemførelsen af entrepriser af den aktuelle beskaffenhed og derfor muligt ikke kunne opnå samme dækning som Bravida A/S, og at der på den anden side skal tages hensyn til, at klageren som et mindre firma på nogle punkter har mindre faste omkostninger end Bravida A/S. Klagenævnet fastsætter på denne baggrund erstatningen til klageren for tabt driftsherreoverskud til kr. Som anført lægges det til grund, at Bjerne Munksgaard har mistet den indkomst, han ville have opnået ved selv at udføre en væsentlig del af entreprisen. Arbejdet skulle være påbegyndt i midten af januar 2002 og herefter være afsluttet ultimo juni 2002, men der var ikke i hele denne periode, men kun i en del af perioden arbejde at udføre for Bjarne Munksgaard. Hertil kommer, at Bjarne Munksgaard efter, at Klagenævnet den 21. december 2001 havde truffet beslutning om ikke at tillægge klagen opsættende virkning, og i hvert fald efter, at indklagede den 16. januar 2002 havde indgået kontrakt med Bravida A/S, ikke havde noget grundlag for at tro, at han ville få entreprisen. Fra midten af januar 2002 har der således påhvilet klageren en pligt til ved at påtage sig andet arbejde for at begrænse sit tab, ligesom et tab for manglende arbejde for hele perioden medio januar ultimo juni 2002 i den konkrete situation ville være et upåregneligt tab, som klageren ikke kan få dækket. Klagenævnet fastsætter herefter det tab vedrørende Bjarne Munksgaards udførelse af monteringsarbejdet vedrørende entreprisen, som klageren kan få dækket, til et beløb svarende til løn i 8 uger fastsat efter samme takst, som klageren har anvendt til antaget arbejdskraft, nemlig 150 kr./t.

7 7. Erstatningen fastsættes herefter således: Manglende driftsherregevinst Tabt arbejdsløn 8 uger á 37 timer svarende til 296 timer á 150 kr kr kr kr. Herefter bestemmes: Indklagede, Holstebro Kommune, skal til klageren, Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard, betale kr. med procesrente fra den 22. januar Indklagede skal i yderligere sagsomkostninger til klageren betale kr. Beløbene skal betales inden 8 uger efter, at denne afgørelse er meddelt indklagede. Indklagedes indbringelse af denne kendelse for domstolene inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne, har opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud 8, stk. 2. Carsten Haubek Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 17. april 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat

Læs mere