Lokalplanlægning hvad siger loven Køge d. 15. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanlægning hvad siger loven Køge d. 15. september 2010"

Transkript

1 Lokalplanlægning hvad siger loven Køge d. 15. september 2010 Sanne Kjær, By- og Landskabsstyrelsen

2 Program 1. præsentation 2. om By- og Landskabsstyrelsen snart Naturstyrelsen 3. plansystemet 4. forvaltningsret i plansager 5. lokalplanlægning hvad siger loven 6. om Naturklagenævnet snart Natur- og Miljøklagenævnet 7. retlige spørgsmål der kan påklages 8. konkrete afgørelser fra Naturklagenævnet

3 Miljøministeriet Ministeren Karen Ellemann Departement Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Nykøbing F 19 statsskovdistrikter, heraf 6 landsdelscentre Miljøcenter Odense Miljøcenter Ringkøbing Opgaver efter planloven Miljøcenter Ribe Miljøcenter Århus Miljøcenter Aalborg

4 By- og Landskabsstyrelsen Direktion Miljøcenter Nykøbing F Miljøcenter Odensee Presseafdeling Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing Juridisk kontor Sekretariat Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Ålborg Miljøcenter Århus Byer Landsplan Natur Vand Opgaver efter planloven

5 By-området planlovsadministration generelt kommune-/lokalplanlægning Fingerplanen og Hovedstaden VVM Bypolitisk initiativ Sjællandsprojektet Erhvervslokalisering differentieret planlægning sager efter sommerhusloven (det åbne land)

6 Danmark i balance - Regeringsinitiativ september Bedre muligheder for at planlægge i yderområder - 29 yderområde-kommuner - Ændring af planloven på vej: - boliger i tilknytning til landsbyer - erhverv i overflødiggjorte driftsbygninger - detailhandel udenfor bymidterne - planlægning i kystnærhedszonen

7 Planlovsreformen 2007 Før Efter Landsplanlægning Styrket Landsplanlægning 12 Regionplaner 5 Regionale udviklingsplaner 271 Kommuneplaner 98 Kommuneplaner 1300 Lokalplaner pr. år 1300 Lokalplaner pr. år Overgangsordning Regionplanretningslinier har retsvirkning som landsplandirektiv -Ophævet af MIM med de nye kommuneplaner -VVM-tillæg opretholdes som kommuneplanretningslinier

8 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens politik: Landsplanredegørelse Statslige interesser Landsplandirektiver Regionale udviklingsplaner Regionens visioner Vandplan Natura 2000-plan Regional råstofplan Trafik Nationalpark Kommuneplaner Kommunernes planstrategi Arealregulering for by og land Statslige sektorinteresser Lokalplaner Sagsbehandling

9 Oversigt over statslige interesser Hvert 4.år Konkretiserer det kommunale råderum Ikke nye krav, men lovgivning, statslige redegørelser, handlingsplaner, regionplaner mv. Mål at undgå indsigelse Udarbejdes med andre ministerier og i dialog med KL Miljøministeren har en pligt til at gøre indsigelse Ny oversigt forventes november 2010

10 Kommuneplaner Eneste sammenfattende arealanvendelsesplan Balance mellem benyttelse og beskyttelse Også placering af upopulære anlæg Balance mellem lokale, regionale og nationale hensyn Kommuneplankataloget Byzoner og sommerhusområder Forskellige byformål Detailhandelsstruktur Trafikanlæg Tekniske anlæg Virksomheder med særlige beliggenhedskrav VVM-pligtige anlæg Støjbelastede arealer Fritidsformål Jordbrug Skovrejsning Lavbundsarealer Naturbeskyttelse Kulturhistorie Landskab Geologi Vandløb, søer og kystvande Kystnærhedszonen Landsplandirektiver

11 Planlovssystemet - lokalplaner - Rammestyringsprincip krav om planoverensstemmelse - Lokalplaner må ikke stride mod kommuneplanen, landsplandirektiver ( 3 og 5j), vandplan, Natura 2000-plan, skovplan, handleplaner, råstofplan ( 13, stk. 1). - Miljøministeren har pligt til indsigelse ( 29, stk. 2) hvis strid med kystbestemmelserne ( 29 a) - Sektorministerier + MIM indsigelse ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager ( 29, stk. 3) - Nabokommuner indsigelse hvis forslag har væsentlig betydning for kommunal udvikling ( 29b, stk. 2) - Visse projekter kræver VVM-tilladelse ( 11g)

12 Forvaltningsret i plansager vejledningspligt officialmaksimen partsbegrebet partshøring/naboorientering begrundelse habilitet almindelige retsgrundsætninger for skønsudøvelsen vilkårsfastsættelse offentliggørelse og klagevejledning

13 Hvad siger loven om lokalplanlægning - lokalplanpligt - lokalplanret ( 13) - hjemmelskravet - lokalplankataloget ( 15) - klarhedskravet, rammelokalplaner - forholdet mellem lokalplanens bestemmelser, redegørelsen og kortbilag - forholdet til anden lovgivning, herunder byggelovgivningen - planoverensstemmelse - planlægning i kystnærhedszonen - procedurekrav og dispensationskompetence - håndhævelse

14 Hvad kan en lokalplan regulere? - Emnekataloget (Planloven 15) Undtagelser for landzonearealer til jordbrugsformål ( 15, stk. 5) ikke ejendomsstørrelse, bebyggelsens beliggenhed, bygningers anvendelse, ubebyggede arealer - Erstatningsfri regulering - Grænser for detaljeringsgraden - Del af en ejendom- hele kommunen- ét eller mange emner - Nærmere regler eller rammelokalplan - Kan ikke tilsidesætte anden lovgivning - Kyst og detailhandel bestemmelser i planloven

15 Bestemmelser mindste indhold - Formål ( 15, stk.1) - Retsvirkninger ( 15, stk.1) - Lokalplanemner ( 15, stk. 2) - Overgang til byformål sommerhus ( 15, stk.3) - Anvendelse, ejendommene, veje og stier) - Butikstørrelse og samlet butiksareal ( 15, stk. 8) - Byomdannelsesområder offentlighedens adgang til vandet ( 15 stk. 9) - Afskærmningsforanstaltninger ved støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse ( 15 a) - Landzonetilladelse ( 15, stk , stk. 1 nr. 5)

16 Redegørelse mindste indhold Forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning ( 16, stk. 1) Tilladelser fra andre myndigheder ( 16, stk. 2) Visuelle påvirkning og begrunde > 8,5 m i kystnærhedszonen ( 16, stk. 3) Begrunde større højde + volumen i kystnære dele af byzone ( 16, stk. 4) Påvirkning af bymiljøet af butikker ( 16, stk. 6) Reduktion af støj i byomdannelsesområder ( 16, stk. 7) Sammenhæng med udbygningsaftale ( 16, stk. 8) EF-fuglebeskyttelse, Ramsar og Habitat (Bek. 408 af 1/5-07

17 Lokalplanbestemmelser - Hjemmel - 15 er udtømmende - Nærmere regler - eller rammelokalplan - Krav til bestemmelser Undgå upræcise formuleringer Undgå kompetencenormer, fx ret til godkendelse af bebyggelsesplan Undgå at give byrådet ret til at skønne - Undgå overflødige bestemmelser - Gentagelse fra kommuneplan er nødvendig

18 Bestemmelser uden hjemmel Eksempler - Der må ikke anvendes pesticider på ejendommene - Ud over hunde, katte og pryddyr må der ikke holdes husdyr - Vandforsyningsanlæg skal indrettes med vandbesparende installationer -. kommunen er berettiget til at lade arbejdet udføre for parcelejerens regning - Der skal bruges energisparepærer til belysning af veje og stier - Der må kun benyttes A-mærkede køleskabe - Der må kun benyttes vandbesparende armaturer - vinduer med U-værdi mindre end...

19 Kriminalpræventive hensyn - Et eks. på hensyn, som lokalplanlægningen lovligt kan varetage - Planlægning kan nedbringe indbrudsraten i boligområder med op til 80 % - Det handler i store træk om indblik, uden beplantningsbælter og belysning - Eksempelprojekter kommer til at køre under det Kriminalpræventive Råd

20 lokalplanpligt Lokalplanpligt - 13, stk. 2 - der skal tilvejebringes en lokalplan før gennemførelse af større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejdet - større = væsentlig ændring i det bestående miljø - for at opfylde lokalplanpligten skal lokalplanen indeholde nærmere regler for projektet ( 13, stk. 5) Lokalplanret - 13, stk. 1 og 3 - borgeren kan ikke forlange udarbejdelse og vedtagelse af en lokalplan med et bestemt indhold - heller ikke i stk.3-situationen, hvor et projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at vedtage planen.

21 hjemmelskravet Lokalplankataloget - 15, stk. 2 - lokalplanbestemmelser skal have hjemmel i 15, stk. 2 - opremsningen er udtømmende - 15, stk. 2, nr. 7 om bebyggelsens omfang mv. - 15, stk. 2, nr. 9 om beplantning mv. - 15, stk. 2, nr. 11 om tilslutningspligt til fællesanlæg - 15, stk. 2, nr. 13 om grundejerforeninger - lovens formålsbestemmelser

22 Nye emner i lokalplankataloget 21) isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner, 22) krav om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, jf. 21 a, 23) anvendelsen af vandområder i et byomdannelsesområde, jf. 11 d, inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker, 24) udformningen af anlæg på vandområder i et byomdannelsesområde, jf. 11 d, inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker, herunder inddæmning og opfyldning, etablering af faste anlæg og anbringelse af faste eller forankrede indretninger eller genstande samt anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, uddybning eller gravning m.v., og 25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse.

23 lokalplanlægning klarhedskravet = lokalplanbestemmelser skal formuleres så entydigt og præcist, at borgeren på forhånd ved, hvad der er tilladt/ikke tilladt lokalplanbestemmelser skal som HO udformes som forholdsnormer (modif. 15, stk. 2, nr. 14 og 19) klarhedskravet følger af planlovens 18, hvorefter der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med bestemmelserne i en lokalplan. Lokalplaner er bindende for ejere af ejendommen indenfor lokalplanens område

24 lokalplanlægning forbud mod rammelokalplaner - for at opfylde lokalplanpligten skal lokalplanen indeholde nærmere regler for projektet ( 13, stk. 5) - konkret vurdering om rammelokalplan eller om lokalplanen indeholder tilstrækkelige bestemmelser - man kan ikke henskyde spm om beplantning, udstykning, niveauplaner mv. til en efter lokalplanen følgende beplantnings- eller bebyggelsesplan - hvis disse forhold skal have virkning som lokalplan og kunne håndhæves som lokalplan, skal bestemmelser herom vedtages som en del af lokalplanen

25 Forholdet mellem bestemmelser, redegørelse og kort En lokalplan består af: 1) en tekstdel med angivelse af formål, retsvirkninger og planens bestemmelser 2) lokalplanredegørelsen - beskriver eksisterende og planlagt arealanvendelse - redegør for forholdet til anden planlægning, herunder anden lovgivn. - miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - uddybende redegørelse vedrørende kystnærhed og detailhandel - konsekvensvurdering ved spm om påvirkning af Natura 2000-områder 3) kortbilag - kun bindende hvis bestemmelserne henviser hertil - skal vedtages som en del af planen - ved uoverensstemmelse mlm. tekst og kortbilag lægges tekst til grund

26 Planloven i et samspil med anden lovgivning Miljømål Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse Bygge Veje Råstoffer Hegnsloven Landbrug Varmeforsyning Udstykning Planloven - Landsplandirektiver - VVM Husdyr - Risiko - Internationale naturbeskyttelsesområder Nationalparker Miljøvurdering Tinglysning Kolonihaver

27 Forholdet til anden lovgivning, herunder byggelovgivningen En lokalplan kan som udgangspunkt ikke omhandle, hvad der er detailreguleret i anden lovgivning - I så fald alene af oplysende karakter. - Hvis man i lokalplanområdet ønsker en skærpet regulering, skal reglerne være klare og utvetydige. - Hvis man anvender begreber fra byggelovgivningen eller miljøbeskyttelsesloven, er det disse loves betydning og fortolkning af ord og begreber, der lægges til grund. - Hvis reglerne i lokalplanen ikke er klare nok, vil man falde tilbage på detaillovgivningens regler. - bonusvirkning, landzonetilladelse særskilt hjemmel i 15, stk. 4

28 Planlægning i kystnærhedszonen - Ifølge planlovens 5a, stk. 1, skal landets kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. - Efter planlovens 5b, stk. 1. nr. 1, gælder, at der for planlægningen i kystnærhedszonen kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. - Kystnærhedszonen er en planlægningszone, ikke en forbudszone.

29 Planlægning i kystnærhedszonen Lovbemærkningerne Bestemmelsen pålægger de planlæggende myndigheder at godtgøre behovet for kystnær beliggenhed, herunder i fornødent omfang at belyse mulighederne for placering udenfor kystnærhedszonen. En godtgørelse af behovet kræver en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse. Begrundelsen skal være afvejet mod kystnærhedszonens natur- og landskabsinteresser. Privatøkonomiske interesser eller behov for gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier kan ikke i sig selv anses for planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser.

30 procedurekrav - procedurereglerne for lokalplanlægning findes i kapitel 5 og 6 i loven Endelig vedtagelse af lokalplanen - hvis der rettidigt er fremsat indsigelse mv. mod et planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen ( 27, stk. 1). - I forbindelse med den endelige vedtagelse kan planforslaget ændres ( 27, stk. 2) - men høringspligt hvis ændringen berører myndigheder eller borgere - ny høring hvis reelt nyt planforslag

31 Miljøvurdering af planer Lov nr. 316 af 5. maj Alle lovpligtige planer miljøvurderes når: - Anlæg nævnt i bilag 3 og 4 fx campingpladser, forlystelsesparker, butikscentre, industrizoner.. - Jfr. dog 3, stk. 2 ikke ved mindre områder på lokalt plan eller alene mindre ændringer kun miljøvurdering hvis antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet - Planer der påvirker internationalt beskyttelsesområde væsentligt - Andre anlæg ved væsentlig indvirkning på miljøet

32 miljøvurdering - Husk procedurekrav høringer af berørte myndigheder, overvågnings-program, sammenfattende redegørelse - Integreret del af planprocessen - Hvis screeningen fastlægger at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, skal beslutningen herom offentliggøres - Miljøvurderingen skal offentliggøres i mindst 8 uger

33 Dispensation fra lokalplan 19, stk. 1 ( 20 - nabohøring) - indenfor kommunens dispensationskompetence hvis ikke i strid med planens principper (formåls- og anvendelsesbestemmelser) - lokalplanretningslinier skal som hovedregel udformes som forholdsnormer, dvs. det skal kunne læses direkte af teksten, hvad der er tilladt eller ikke er tilladt. - I praksis udformes mange lokalplanretningslinier imidlertid som en hovedregel med karakter af forholdsnorm men med en tilknyttet undtagelse formuleret som en kompetencenorm, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tillade noget andet end hovedreglen. - Sådanne retningslinier fritager imidlertid ikke kommunalbestyrelsen for at følge dispensationsproceduren i planlovens

34 Håndhævelse Planlovens 51: Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven samt af bestemmelserne i lokalplaner mv. Udgangspunkt: et ulovligt byggeri er opført Myndighederne har konstateret ulovligheden, eventuelt efter anmeldelse fra naboer m.v. - ulovligheden kan være formel (der er ikke givet tilladelse) - og/eller materiel (strid med indholdsmæssig regulering af byggeadgangen) Myndigheden i 1. instans har truffet afgørelse om - at give efterfølgende (lovliggørende) tilladelse eller - ikke at give tilladelse og dermed kræve fysisk lovliggørelse Naboer m.fl. klager (1) eller ejeren klager (2) til Naturklagenævnet I praksis udsættes eventuel nedrivning/fysisk lovliggørelse altid indtil der foreligger endelig afgørelse i sagen

35 Bedømmelse af lovliggørelsesmåden A. Spørgsmålet om der skal gives lovliggørende tilladelse (retlig lovliggørelse) afgøres principielt helt på samme måde, som hvis byggeriet ikke var opført. d.v.s. der bortses fra den rent formelle ulovlighed - Hvis ja til tilladelse - sagen slut. - Hvis nej - overvejelser om B. Værdispild og proportionalitet - Værdispild i sig selv - Værdispild/lovliggørelsesudgifter set i forhold til ulovlighedens reelle betydning C. God tro hos bygherren - god tro med hensyn til tilladelseskrav, reglernes indhold m.v. - god tro baseret på (anden) myndighedstilladelse D. Det ulovlige byggeri har været upåtalt gennem lang tid - Myndighedspassivitet - Opført for mange år siden (indrettelseshensyn samfundsmæssig interesse i håndhævelse.)

36 PlansystemDK - 54b

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Byplanhåndbogen. Arne Post

Byplanhåndbogen. Arne Post Byplanhåndbogen Arne Post BYPLANHÅNDBOGEN Arne Post og Dansk Byplanlaboratorium 1. udgave, 2009 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond Tilrettelæggelse: Arne Post Forside layout:

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) 1 I

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Arne Post LOKALPLANLÆGNING I DANMARK 2009-2011 Sammenfattende rapport

Arne Post LOKALPLANLÆGNING I DANMARK 2009-2011 Sammenfattende rapport Arne Post LOKALPLANLÆGNING I DANMARK 2009-2011 Sammenfattende rapport Lokalplanlægning i Danmark 2009-2011 Sammenfattende rapport Udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Dreyers Fond

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere