Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober."

Transkript

1 Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt, Forbundet Arkitekter og Designere Kære tillidsrepræsentant I dette efterårs-nummer bringer vi en artikel om, hvad I kan gøre, hvis i bliver mødt med, at arbejdsgiver ikke vil forhandle løn med den begrundelse, at der ikke er nogen penge. Vi giver et overblik over de økonomiske begreber, der bruges i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og en kort status på OK 15. Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Husk 11. november er sidste tilmeldingsfrist til AC s kurser i 2015 for tillidsrepræsentanter. Rigtig god læselyst I dette nummer: TR NYT udgives af: Når arbejdsgiveren ikke vil forhandle 2 Forbundet Arkitekter og Designere Tlf Forklaringer af OKøkonomi-termer Status OK Pharmadanmark Tlf Løn kommuner 1/10 5 Løn regioner 1/10 6 Den Danske Dyrlægeforening Tlf JA Tlf:

2 Side 2 Når arbejdsgiveren ikke vil forhandle Oftere og oftere bliver tillidsrepræsentanter mødt med beskeden om, at der ikke er penge eller ligefrem at arbejdsgiver ikke vil forhandle. Hvad gør man i den situation? Hvad har tillidsrepræsentanten at gøre godt med, så det er muligt at komme til forhandlingsbordet? I DSB har de årlige lønforhandlinger i tre år ikke udmøntet tillæg til AC-gruppen. Tillidsrepræsentanterne har selvfølgelig forsøgt at få ledelsen i tale og haft en tæt kontakt med deres organisationer. Da intet hjælper løfter organisationerne sagen ind i Akademikerne (tidligere AC). Her bliver situationen drøftet og i første omgang skriver Akademikerne til DSB. Sager kan ofte løses blot ved en høflig tilrettevisning. Akademikerne skriver bl.a. i brevet: Det er derfor helt legitimt, at akademikerorganisationerne ikke bare har et ønske om at forhandle lokal løndannelse, men også har en forventning om, at forhandlingerne udmøntes i konkrete lønforbedringer for medlemmerne. Akademikerne har på tilsvarende vis en forventning om, at den lokale løndannelse fungerer inden for rammerne af overenskomsterne for området og at parternes Fælles erklæring om nye lønsystemer iagttages lokalt. Af Fælles erklæringen om nye lønsystemer fremgår bl.a., at den lokale løndannelse ser inden for rammerne af institutionernes økonomi og at det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. DSB svarer, at de har holdt forhandlinger hvor: DSB s tilgang til forhandlingerne var, at idet vi endnu ikke er i mål med besparelserne, kunne der ikke inden for rammerne af økonomien i virksomheden afsættes midler til lokal løndannelse i 2014, og videre I den forbindelse vil vi henvise til, at der også af fælles erklæring om nye lønsystemer fremgår, at den lokale løndannelse ikke normeres af en af parterne centralt minimum- eller maksimumpulje. DSB fastholder altså, at der har været tilstrækkelige forhandlinger selv om forhandlingerne i tre år ikke har udmøntet sig i tillæg. En del af billedet er, at ledelsen har givet tillæg uden for den årlige lønforhandling, når ledelsen har fundet det opportunt. Problemet med dette er, at der ikke er en samlet fælles drøftelse af lønudviklingen på arbejdspladsen med tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten og ledelsen får ikke en drøftelse af lønstrategien og lønpolitikken og tillidsrepræsentanten har ikke mulighed for at påvirke den konkrete udmøntede lønpolitik. Dette er fra vores (organisationernes) side en grundsten i decentraliseringen af lønforhandlingerne. Derfor går sagen videre og der har været holdt mæglingsmøde i henhold til Hovedaftalen. Der bliver heller ikke opnået enighed på mæglingsmødet og i skrivende stund afventer sagen at blive behandlet på FHO-møde i Akademikerne. Sager som den i DSB giver ofte anledning til at parterne ved overenskomstforhandlingerne drøfter intentioner med den lokale løndannelse, hvordan regler kan understøtte de fælles intentioner og konkrete initiativer der kan sikre at intentionerne faktisk bliver efterlevet ude på institutionerne. DSB er den sag om lokal løndannelse, som er kommet længst i forhandlingssystemet pt. Men vi ved, at der også på det kommunale område er problemer. Det drøfter organisationerne også i Akademikerne. Det er ikke i orden, at ledelsen egenhændigt beslutter, hvordan de få lokale midler bliver fordelt. I situationer hvor institutionen er økonomisk trængt er det naturligt, at der er en vis tilbageholdenhed. Tillidsrepræsentanten kan stille krav om at der sker en reel forventningsafstemning, selvfølgelig en forventningsafstemning hvor begge parter lytter til hinanden. Tillidsrepræsentanten skal som den lokale repræsentant have mulighed for påvirke den samlede lønpolitik og lønudvikling. Hvor står det? Statens parter har lavet Fælles erklæring om nye lønsystemer. Den indledes med sætnigen; Parterne har et fælles ansvar og det følger senere at Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Både den kommunale og den regionale overenskomst har et Råderumspapir som henholdsvis bilag nr 6 og bilag nr 7. De er ikke identiske. I det kommunale Råderumspapir er formuleringerne: Effektive og gode lokale forhandlingsprocesser baseret på dialog, åbenhed og fælles viden om prioriteringer af den lokale løndannelse er afgørende for, at lokal løndannelse fungerer godt og Det er et ledelsesansvar at prioritere, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. I den regionale overenskomst 9 stk. 8 står Der er i hele perioden midler til rådighed til lokal løndannelse, jf. bilag 7 (råderumspapiret). I råderumspapiret står der: Generelt er parterne enige om, at det er begge parters ansvar, at lønsystemet fungerer tilfredsstillende

3 Side 3 Overblik over økonomi-termerne ved overenskomstforhandlinger Her giver vi et kort overblik over de hyppigst anvendte termer, der knytter sig til økonomisiden af de offentlige overenskomstforhandlinger. De præcise anvendelser har historisk været præget af variationer og er blevet anvendt lidt forskelligt på det kommunale og statslige område. Rammen Det beløb, der er til rådighed for de centrale forhandlinger, når den samlede aktuelle lønsum på området er forøget/opskrevet med en aftalt typisk procentuel stigning. Beløbet kan aftales anvendt til løn, pension, arbejdstid, ferie, barsel mv. centralt eller lokalt. Den procentuelle stigning aftales typisk med afsæt i en skønnet opgørelse af den procentuelle værdi af det samlede resultat ved de forudgående private aftaleforhandlinger som regel baseret på et udspil fra Finansministeriet. Lønskønnene i regeringens seneste økonomiske prognose ( Økonomisk Redegørelse ) for det offentlige område har ofte været udgangspunktet for forhandlingerne. Fordelingen af rammen på det private område mellem krav, der slår igennem på den samlede lønudvikling og bløde krav, er der historisk i et vist omfang taget højde for i sammensætningen af de offentlige forlig. Det samlede resultat Resultatet opgøres traditionelt som summen af rammen og provenuet (opgjort procentuelt) fra reguleringsordningen. Ved aftalernes indgåelse er der skønnet over udmøntningen fra reguleringsordningen ud fra antagelser om lønudviklingen på det private område samt den forventede gennemsnitlige lokale lønudvikling (reststigningen). Overenskomst resultatet beregnes som summen af ramme og udmøntning fra reguleringsordningen. Det faktiske resultat opgøres ved periodens slutning og afhænger af den faktiske lønudvikling i den private sektor samt den lokale lønudvikling i sektoren. Opgørelserne af den faktiske lønudvikling sker efter aftale med udgangspunkt i lønindeks som Danmarks Statistik udarbejder. Puljegenererende lønsum Lønsummen der ligger til grund for forhandlingerne opgøres i slutning af året forud for forhandlingerne. Den opskrives med procentreguleringer og andre korrektioner, der måtte ligge efter opgørelsestidspunktet. Alle organisationerne får egne lønsumsopgørelser i høring inden forhandlingerne. Reguleringsordningen Ordningen er en supplerende aftale til rammeaftalen, der betyder tilpasning til den private lønudvikling. Reguleringsordningen vil i perioden opfange de udsving i den private lønudvikling, der ligger ud over skønnene fra aftaleindgåelsen, og tilpasse den offentlige lønudvikling herefter det med en vis forsinkelse. Siden den nuværende ordnings indførelse i 1997 har lønudviklingen i alle de 3 offentlige sektorer forløbet stort set parallelt med lønudviklingen i den private sektor. Usikkerheden ved skønnene ved forligsindgåelsen forøges med længden af aftaleperioden. Reguleringsordningen sikrer at den offentlige lønudvikling hverken hægtes af eller kommer foran den private lønudvikling. Ordningens udmøntning er hidtil overvejende givet i form af ens procentuelle lønstigninger til alle ansatte. Provenuet kunne alternativt helt eller delvist anvendes som ens krone stigninger til alle ansatte eller kunne finansiere konkrete projekter/puljer. Historisk har ordningen også finansieret centralt aftalte tværgående projekter såsom lokal og chefløn, puljer til decentral løn og pension. Reststigningen Reststigningen opgøres teknisk som forskellen mellem den af Danmarks Statistiks opgjorte lønudvikling for området og de centralt aftalte lønstigninger og puljer. Reststigningen er følgelig en sammensat og beregnet størrelse, der måler den gennemsnitlige udvikling af hhv. den lokale løndannelse, anciennitetsstigninger og øvrige personalemæssige strukturforskydning under et. På det kommunale/regionale område er midler afsat centralt til forlods finansiering af den lokale løndannelse typisk blevet fraregnet, når reststigningen skulle opgøres. Den hidtidige forlods finansiering af den lokale løndannelse har varieret også inden for KL aftaleområderne, hvorfor tidligere KTO opgørelser af reststigningen er baseret på gennemsnitsopgørelser af forlods finansieringen. På såvel det statslige som KL/RLTN området indlægges skøn for reststigningen i OK-perioden ved udarbejdelsen af skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen. I de senere år har skønnene i staten ligget mellem 0,5-0,9%, mod 0-0,2% på KL/RLTN området.

4 Side 4 Overblik over økonomi-termerne ved overenskomstforhandlinger Generelle lønstigninger Centralt aftalte procentuelle lønstigninger til alle ansatte i sektoren Puljemidler Centralt aftalte midler opgjort i kroner eller procent til anvendelse på et aftalt tidspunkt i perioden til et bestemt formål. Ved tværgående projekter fx KTO/ KL anvendes x procent til eksempelvis 1 uges ferie til alle. Puljerne kan også aftales anvendt ved (central-) organisationernes borde. Skævdeling Hvis fx forhandlingskartellerne (KTO eller CFU) indgår en aftale om, at en centralorganisation eller dele af denne særligt tilgodeses og derved får en forholdsmæssig større del af rammen end de øvrige organisationer. Forlodsfinansiering Er anvendt på det kommunale/regionale område, hvor forlods finansiering er sket ved, at en del af rammen centralt er afsat til brug for lokale forhandlinger. Og dermed ikke kunne anvendes til generelle lønstigninger, puljer eller andet. Forlods finansiering har ikke været udformet som en pulje, den havde ikke noget loft, men fungerede snarere som en slags central procentuel bund/ medfinansiering af den lokale løndannelse. Kapitalisering Værdien af tidligere indgåede aftaler opgøres i nutidskroner, når det aftales, at aftalerne ophører og provenuet kan anvendes til andre formål. Værdien er som regel en forhandlet størrelse baseret på den oprindelige udgift og udviklingen i antal omfattede. Status OK 15 De enkelte organisationer sendte umiddelbart efter sommerferien deres overenskomstkrav til Akademikerne (AC). AC har gennemgået de enkelte organisationers krav. Der var i alt over 100 krav, som er blevet reduceret til et mindre antal fælles akademikerkrav. Derudover har nogle organisationer stillet en række særkrav. AC er nu i gang med at udarbejde et fælles forhandlingsoplæg til OK15, som skal godkendes af organisationerne i oktober. Kravene udveksles med arbejdsgiversiden i starten af december og forhandlingerne påbegyndes medio december. Det signaler der er sendt indtil videre er, at der fra begge sider af bordet primært bliver tale om vedligeholdelseskrav. Så der ser ikke ud til at komme nogen radikale ændringer i overenskomsten denne gang. Siden sidst på det kommunale, regionale og statslige område Lønudviklingen for kommunalt ansatte for 2.kvartal 2014 er af Danmarks statistik beregnet til 1,0 %. Lønudviklingen for regionalt ansatte for samme kvartal i 2014 er højere, idet gennemsnitslønnen her er steget med 1,5%. Lønstigningerne for de statsansatte er ligesom de reginalt ansatte målt til at være på 1,5% for 2. kvartal i 2014.

5 Side 5 Kommuner - lønninger pr Løntrin Grundløn Årsløn netto Pensionsbidrag Månedsløn brutto (2-årigt) Kandidater indplaceres på løntrin 4-6, 8. Bachelorer indplaceres på trin 1-5 Pensionsbidraget udgør 17,82% Tillæg (i grundbeløb ) reguleres med 1, Grundbeløb Årsløn netto Pensionsbidrag Månedsløn brutto Specialkonsulent Chefkonsulent

6 Side 6 Regioner - lønninger pr Løntrin Grundløn Årsløn netto ( ) Pensionsbidrag (afrundet Månedsløn brutto beløb) (2-årigt) Kandidater indplaceres på løntrin 4-6, 8 Bachelorer indplaceres på trin 1-5 Pensionsbidraget udgør 17,97% Tillæg (i grundbeløb ) reguleres med 1, Grundbeløb pr Årsløn netto Pensionsbidrag Månedsløn brutto Specialkonsulent Chefkonsulent

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen Nummer 2 juni 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 3 2.1 Forhandlingssystemerne i de tre sektorer 3 2.1.2 Forhandlingsforløbet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. OK - 2015 - Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentant. Krav til OK 13 2. Ferie og sygdom 3. Feriepenge 4. Grundlovsdag 4. Arbejdsmiljø 5.

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentant. Krav til OK 13 2. Ferie og sygdom 3. Feriepenge 4. Grundlovsdag 4. Arbejdsmiljø 5. Nummer 1 2012 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere