Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår."

Transkript

1 Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen) 1 I lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998, som ændret ved lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. 2. I 4, stk. 1, 2. pkt., ændres 6, stk. 3, til: 6, stk. 7,. 3. I 4, stk. 2, udgår:, forøget med eventuelt pensionsgivende tillæg efter 55 i lov om tjenestemænd. 4. I 6, stk. 2, 1. pkt., ændres 4, stk. 2 og 5 samt stk. 6, 1. pkt., til: 4, stk. 2 og 4 samt stk. 5, 1. pkt., og og 11, stk. 2. til:, 11, stk. 3, 16 b, stk. 2, og 16 c, stk I 6, stk. 2, 2. pkt., ændres 32 til: 32, stk. 1 og 2,. 6. I 11 ændres h til: j. 7. I 12, stk. 3 og 4, ændres kommune til: kommune, henholdsvis region. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

2 2 Stk. 2. 1, nr. 7, træder i kraft 1. januar Stk. 3. 1, nr. 3, har virkning for overgang til anden stilling, der sker den 1. januar 2004 eller senere. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets indhold og baggrund Lovforslaget har til formål at ajourføre lovens henvisninger til lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension som en konsekvens af de ændringer, der er gennemført i disse love, siden lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. blev ændret ved lov nr. 208 af 28. april Lovens henvisninger ajourføres endvidere som konsekvens af, at lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår er ophævet. Der henvises til forslagene i 1, nr Lovforslaget har desuden til formål at præcisere ændring i myndighedsbetegnelser som følge af kommunalreformen. Der henvises til forslaget i 1, nr. 7. Lovforslaget rummer således ikke realitetsændringer. 2. Økonomiske og administrative konsekvenser Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for staten, kommunerne, amtskommunerne, borgerne og erhvervslivet. 3. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 4. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 5. Høring m.v. Lovforslaget har været sendt til høring hos Centralorganisationernes Fællesudvalg, Statsansattes Kartel, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Akademikernes Centralorganisation, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Københavns og Frederiksbergs

3 3 Fællesrepræsentation, Statsministeriet, Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet og Økonomistyrelsen. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen ændres som en konsekvens af, at lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår er ophævet den 1. januar Ophævelsen skete ved 4, stk. 3, i lov nr af 19. december 2003 om ændring af lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension og lov om tidsbegrænset ansættelse og om ophævelse af lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår og lov om kongelig udnævnelse og åremålsansættelse af visse tjenestemænd (Løn ved nedrykning, tjenestefrihed, kongelig udnævnelse og åremålsansættelse). Til nr. 2 Henvisningen ændres som en konsekvens af, at 6, stk. 3, i tjenestemandspensionsloven nu er 6, stk. 7. Denne ændring blev gennemført ved lov nr. 447 af 30. juni 1993 om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om pensioner efter tidligere

4 4 tjenestemandslove m.v., lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre (Ophævelse af regler om samordningsfradrag og tilpasning til skattereform og arbejdsmarkedsbidrag) og ved lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om åremålsansættelse og ansatte på tjenestemandslignende vilkår (Ændringer som følge af førtidspensionsreformen, ændringer om tillæg til pensionister under 65 år henholdsvis 67 år samt ændringer som følge af indførelse af nye lønsystemer i staten) blev bestemmelsen ændret til 6, stk.7. Til nr. 3 Reglerne i tjenestemandslovens 55 om aflønning af tjenestemænd ved nedrykning er blevet ændret med virkning for overgang til anden stilling, der sker den 1. januar 2004 eller senere. Ændringen blev gennemført ved 1, nr. 6, 2, nr. 1, og 4, stk. 4, i lov nr af 19. december 2003 om ændring af lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension og lov om tidsbegrænset ansættelse og om ophævelse af lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår og lov om kongelig udnævnelse og åremålsansættelse af visse tjenestemænd (Løn ved nedrykning, tjenestefrihed, kongelig udnævnelse og åremålsansættelse). Efter de nye regler ydes der ikke længere et 55-tillæg til udligning af lønnedgang ved overgang til en anden passende stilling, hvor lønnen er lavere end i den hidtidige stilling. I stedet bevarer tjenestemanden lønnen i den hidtidige stilling. Som konsekvens heraf foreslås det, at lovens henvisning til 55-tillæg udgår. Det foreslås, at denne ændring på samme måde som ændringen af tjenestemandslovens 55 sker med virkning for overgang til anden stilling, der sker den 1. januar 2004 eller senere. Forslaget indebærer ikke realitetsændringer for de pågældende tjenestemænds tjenestemandspension, idet de bevarer ret til tjenestemandspension fra den hidtidige stilling. Den pensionsgivende løn er den pensionsgivende løn på det opnåede skalatrin, jf. tjenestemandspensionslovens 5, stk. 1. Til nr. 4 Henvisningen til 4, stk. 5 og stk. 6, 1. pkt., i tjenestemandspensionsloven ændres som en konsekvens af, at disse bestemmelser nu er 4, stk. 4 og stk. 5, 1. pkt. Denne ændring blev gennemført ved 1, nr. 1, i lov nr. 333 af 16. maj 2001 om ændring af lov om tjenestemandspension (Pensionsrettigheder i relation til statslig ansættelse i de andre nordiske lande m.v.), der ophæve-

5 5 de 4, stk. 3, i tjenestemandspensionsloven, hvorefter stk. 5 og 6 blev stk. 4 og 5. Ifølge lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. 6, stk. 1, sammenholdt med 2 havde kommunalbestyrelsen kompetencen til at træffe konkrete afgørelser i henhold til 7, stk. 2, og 6, stk. 2, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Med henblik på at fastholde denne kompetence hos kommunalbestyrelsen indsættes der i 6, stk. 2, 1. pkt., en henvisning til 16 b, stk. 2, og 16 c, stk. 2, i lov om tjenestemandspension, der nu indeholder de nævnte bestemmelser i lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, jf. 2, nr. 3, i lov nr af 19. december 2003 om ændring af lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension og lov om tidsbegrænset ansættelse og om ophævelse af lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår og lov om kongelig udnævnelse og åremålsansættelse af visse tjenestemænd (Løn ved nedrykning, tjenestefrihed, kongelig udnævnelse og åremålsansættelse). Regionsrådet har ved 4, nr. 5, i lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område fået samme kompetence som kommunalbestyrelsen (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen). Med virkning fra 1. januar 2004 er bestemmelserne om pension til åremålsansatte, der indtil 1. januar 2004 var indeholdt i lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, indsat som kapitel 4 a i tjenestemandspensionsloven. For at opretholde den hidtidige kompetencefordeling mellem staten og kommunerne og fra 1. januar 2007 også regionerne foreslås der i bestemmelsen indsat henvisninger til 16 b, stk. 2, og 16 c, stk. 2. Henvisningen til 11, stk. 2, i lov om tjenestemandspension ændres som en konsekvens af, at denne bestemmelser nu er 11, stk. 3. Denne ændring blev gennemført ved 1, nr. 5, i lov nr. 447 af 30. juni 1993 om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v., lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre (Ophævelse af regler om samordningsfradrag og tilpasning til skattereform og arbejdsmarkedsbidrag), der indsatte et nyt stk. 2, hvorefter det hidtidige stk. 2 blev til stk. 3. Til nr. 5 Ved ændringen præciseres det, at det fortsat som hidtil alene er finansministeren, der har kompetencen til i medfør af lov om tjenestemandspensi-

6 6 on 32, stk. 3, at fastsætte regler om afholdelse af udgifter til tilvejebringelse af helbredsoplysninger m.v. Bestemmelserne i 32, stk. 1 og 2, i lov om tjenestemænd finder derimod begge tilsvarende anvendelse på området for lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. 32, stk. 2, i lov om tjenestemandspension blev indsat ved 1, nr. 13, i lov nr. 447 af 30. juni 1993 om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v., lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre (Ophævelse af regler om samordningsfradrag og tilpasning til skattereform og arbejdsmarkedsbidrag). Den hidtidige bestemmelse blev herefter 32, stk , stk. 3, i lov om tjenestemandspension blev indsat ved 1, nr. 6, i lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår (Ændringer som følge af førtidspensionsreformen, ændringer om tillæg til pensionister under 65 år henholdsvis 67 år samt ændringer som følge af indførelse af nye lønsystemer i staten). Til nr. 6 Henvisningen til h i tjenestemandsloven omfatter lovens kapitler Med henblik på fortsat at henvise til hele kapitel 12 ændres henvisningen til også at omfatte 54 i og 54 j. Disse bestemmelser blev indsat i kapitel 12 ved 2, nr. 14, i lov nr. 346 af 2. juni 1999 om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love (Opfølgning på nedsættelsen af folkepensionsalderen, ændring af reglerne om tjenestemandsretterne, afskedigelse af åremålsansatte, ansættelse af personer uden dansk indfødsret m.v.). Til nr. 7 Forslaget tilsigter at præcisere, at regionerne, i det omfang de overtager tjenestemænd i folkeskolen fra amtskommunerne, også overtager amtskommunernes rettigheder og forpligtelser. Forslaget svarer til de ændringer, der blev gennemført ved 4 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen). Ved denne lov blev myndighedsbetegnelserne i lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. ændret med det formål at opretholde den gældende retstilstand i relation til tjenestemænd ansat i den amtskommunale folkeskole.

7 7 Der er således alene tale om en præcisering af det princip, der følger af lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen, at regionen for de aktive tjenestemænd i folkeskolen overtager den pensionsforpligtelse, der hidtil har påhvilet amtskommunen. I lovbemærkningerne til 7, stk. 1, i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen er det således anført, at tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole ved overgangen til den nye ansættelsesmyndighed vil bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen. Til 2 Det foreslås i stk.1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Det foreslås dog i stk. 2, at 1, nr. 7, træder i kraft 1. januar 2007, dvs. på samme tidspunkt som kommunalreformen, jf. også de ændringer i lov om tjenestemænd i folkeskolen, der blev gennemført ved 4 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen). Det foreslås i stk. 3, at 1, nr. 3, har virkning for overgang til anden stilling, der sker den 1. januar 2004 eller senere. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 3.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 2. Lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår og lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekirken finder tilsvarende anvendelse for de tjenestemænd, der er nævnt i 1, jf. dog Løn- og andre ansættelsesvilkår, jf i lov om tjenestemænd, fastsættes efter de regler, der gælder for fastsættelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd i kommunerne. Bestemmelser som nævnt i 29 i lov om tjenestemænd og 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension, der er eller bliver fastsat i henhold til i lov om tjenestemænd, gælder dog også for de tjenestemænd, der er nævnt i Stk. 2. Pensionen til de i 1 nævnte tjenestemænd beregnes på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgi- Lovforslaget 4 I lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998, som ændret ved lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. 2. I 4, stk. 1, 2. pkt., ændres 6, stk. 3, til: 6, stk. 7,. 3. I 4, stk. 2, udgår:, forøget med eventuelt pensionsgivende tillæg efter 55 i lov om tjenestemænd.

9 9 vende løn efter stk. 1, forøget med eventuelt pensionsgivende tillæg efter 55 i lov om tjenestemænd. 6. Stk. 2. For så vidt angår afgørelser i henhold til lov om tjenestemandspension, træffer kommunalbestyrelsen dog kun afgørelse i konkrete sager i henhold til 2, stk. 3, 4, stk. 2 og 5 samt stk. 6, 1. pkt., 4 a, 4 b, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 3, 8, stk. 2, og 11, stk Stk. 2. For så vidt angår afgørelser i henhold til lov om tjenestemandspension, træffer kommunalbestyrelsen dog kun afgørelse i konkrete sager i henhold til 2, stk. 3, 4, stk. 2 og 5 samt stk. 6, 1. pkt., 4 a, 4 b, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 3, 8, stk. 2, og 11, stk. 2. Bestemmelserne i 31, stk. 2, og 32 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse. 11. Bestemmelserne i 1, 3-5, 8, 13-15, 19-26, 31, stk. 2, 33, stk. 3, jf. 31, stk. 2, 34, h og 58 b i lov om tjenestemænd finder ikke anvendelse. 4. I 6, stk. 2, 1. pkt., ændres 4, stk. 2 og 5 samt stk. 6, 1. pkt., til: 4, stk. 2 og 4 samt stk. 5, 1. pkt., og og 11, stk. 2. til:, 11, stk. 3, 16 b, stk.2, og 16 c, stk I 6, stk. 2, 2. pkt., ændres 32 til: 32, stk. 1 og 2,. 6. I 11 ændres h til: j. 12. Stk. 3. Den enkelte kommune afholder udgiften til pension til de i 1 nævnte tjenestemænd, hvis ansættelsen er sket 1. april 1992 og senere, og deres efterladte. Stk. 4. Til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, der afskediges på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed, afholder den enkelte kommune pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 ½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de i stk. 1, 2. pkt., 7. I 12, stk. 3 og 4, ændres kommune til: kommune, henholdsvis region.

10 10 nævnte tjenestemænd, indtil de bliver 63½ år, hvis de fratræder den 1. april 1993 eller senere som led i en fratrædelsesordning.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 04.50 O.11 26/2011 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 04.50 O.11 26/2011 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere