LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014"

Transkript

1 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til DA s LønStatistik opfylder virksomheden sine indberetningsforpligtelser på lønområdet over for både Danmarks Statistik og DA. DA videresender indberetningerne til Danmarks Statistik. Indberetningen skal indeholde person- og lønoplysninger, som beskrevet i denne vejledning. Herudover skal indberetningen indeholde et produktionsenhedsnummer (P-nummer) og en DA foreningskode (DAK) på hver enkelt lønmodtager. P-nummer skal registreres på lønmodtageren, hvis virksomheden har aktiviteter på mere end én adresse (arbejdssted). Virksomhedens P-numre findes på CVR.dk DAK skal registreres på lønmodtageren, hvis der i virksomheden er arbejdssteder, der er registreret som medlem af flere arbejdsgiverforeninger. Hver arbejdsgiverforening har sin DAK-kode, og en pdf med disse findes på under bl.a Vejledninger. StrukturStatistik Alle virksomheder, der beskæftiger lønmodtagere, skal indberette til den årlige StrukturStatistik. Data skal opsamles for et kalenderår, og indberetningen skal omfatte samtlige lønmodtagere på alle arbejdssteder i virksomheden. Den enkelte lønmodtager skal dog kun indgå med den faktiske ansættelsesperiode. Det er derfor vigtigt, at du løbende afmelder fratrådte medarbejdere i lønsystemet - og samtidig husker at oprette statistikoplysninger på nyansatte. KonjunkturStatistik KonjunkturStatistikken er baseret på en stikprøve af virksomheder, som er udvalgt i samarbejde med Danmarks Statistik efter størrelse og branche. Virksomhederne skal indberette oplysninger 4 gange årligt. Indberetningen omfatter samme oplysninger som til StrukturStatistikken, men data skal kun opsamles for én enkelt lønperiode, nemlig den lønperiode, som henholdsvis uge 7, 20, 33 og 46 indgår i. F.eks. skal en indberetning til KonjunkturStatistikken for 1. kvartal indeholde data for den lønperiode, som uge 7 indgår i. For månedslønnede vil det typisk være hele februar måned, mens det for 14-dages lønnede vil være uge 6-7 eller uge 7-8. Deltagelse i SpecialStatistik (Akkord- og Tidlønsstatistik) Flere arbejdsgiverforeninger har indgået aftale med DA om, at medlemsvirksomhederne indberetter supplerende lønoplysninger til brug for Akkord- og Tidlønsstatistikken. Hvis virksomheden er medlem af en af nedenstående arbejdsgiverforeninger, skal du indberette supplerende lønoplysninger: Dansk Byggeri Danske Malermestre TEKNIQ Installatørernes Organisation

2 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 2 På s. 12 fremgår det hvilke lønoplysninger, der skal indberettes samt indholdet af disse. Lønoplysninger til Akkord- og Tidlønsstatistikken skal indberettes sammen med de øvrige person- og lønoplysninger til StrukturStatistikken og også til KonjunkturStatistikken, hvis virksomheden deltager i denne. Har du spørgsmål Hvis du har spørgsmål vedrørende: Indberetning så kontakt DA Statistik på tlf , eller besøg vores hjemmeside på Brugen af dit administrative lønsystem så ret henvendelse til din softwareleverandør eller dit servicebureau

3 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 3 HVILKE OPLYSNINGER SKAL INDBERETTES? I indberetningen til Struktur- og Konjunkturstatistikken skal der på hver lønmodtager være et sæt personoplysninger samt minimum et sæt lønoplysninger. Præcis hvilke person- og lønoplysninger, der er relevant at opsamle og indberette på lønmodtageren, er nærmere beskrevet på s Personoplysninger Personoplysningerne til statistikken er ofte en del af de oplysninger, der er registreret på lønmodtagerens stamkort i lønsystemet, men det kan også være oplysninger, du selv skal sørge for at oprette i et særligt statistikbillede. Oplysningerne, der består af et nummer, en kode samt evt. en dato, jf. s. 4-6, skal registreres ved lønmodtagerens ansættelse. Personoplysningerne skal herefter kun opdateres ved ændringer i lønmodtagerens ansættelsesforhold. Enkelte punkter i forbindelse med registrering/opdatering af statistikoplysninger på lønmodtageren er værd at fremhæve: Opdeling i ansættelsesforhold En lønmodtager kan i løbet af sin ansættelse f.eks. skifte arbejdstid, få andre ansættelsesvilkår m.m. Disse ændringer skal også fremgå af stamoplysningerne til statistikken, og har den tekniske betegnelse Styrebrud, jf. definition nederst s Præcis hvilke oplysninger, der er nødvendige at registrere ændringer i, er markeret med gråt på s Når ændringen er registreret på lønmodtageren, skal indberetningen opdeles i de perioder, hvor de forskellige koder har været gældende. Denne opdeling foretages normalt automatisk i dit administrative lønsystem, men det er afgørende for opdelingen, at du opdaterer lønmodtagerens kode(r) på rette tidspunkt, og for de koder hvor det kræves, også med den korrekte ikrafttrædelsesdato Særlige koder for arbejdsfunktion (DISCO-08) Kode for lønmodtagerens arbejdsfunktion (DISCO-08) i personoplysning 0350 er 6-cifret. Oversigt findes i særskilt pdf - Arbejdsfunktioner - DISCO-08 - som tillæg til denne vejledning. Koderne - og hvordan du indplacerer en lønmodtager - finder du på under fanebladet Vejledninger. Benyt eventuelt Find DISCO-08 koden på hvis du er i tvivl om, hvilken kode medarbejderen skal have. Opgaven med at indplacere virksomhedens medarbejdere bør varetages af personalekontoret, den daglige leder eller andre afdelinger/personer, der kender til medarbejderens præcise arbejdsfunktion Aflønningsform Sondringen mellem fast- og timelønnede medarbejdere i personoplysning 0800 er afgørende for, hvilke typer lønoplysninger på s. 7-12, der skal opsamles og indberettes for den enkelte lønmodtager Lønoplysninger Lønoplysningerne på s. 7-12, der består af et nummer samt beløb og/eller enheder, er feks. oplysninger om lønmodtagerens bruttoindkomst, feriepenge, pensionsindbetalinger, afholdte feriefridage mv. Hvordan disse, og mange andre oplysninger, opsamles til statistikken pr. lønmodtager afhænger helt af, hvilket administrativt lønsystem du anvender. I mange systemer kobles lønoplysningerne direkte på f.eks lønarterne, men ligesom på personoplysningerne kan det også være et særskilt statistikbillede eller tabel, hvor du for en lønart el. lign. skal angive, hvilke(n) lønoplysning(er), den skal indgå i. Fælles for de fleste lønsystemer er, at langt fra alle lønarter el. lign. skal sættes op til at indgå i statistikken. Det vil oftest kun være nødvendigt at sætte oplysningerne op en gang for alle i lønsystemet. Herefter bør selve opsamlingen af lønoplysningerne til statistikken pr. lønmodtager foregå automatisk. Men vær opmærksom på statistikopsamlingen, hvis I opretter nye lønarter i jeres administrative lønsystem. Når du tilpasser dit lønsystem til statistikken, skal du også være opmærksom på, om lønoplysningerne på s eventuelt er forbeholdt fast- hhv. timelønnede, jf. markeringerne med blåt hhv. rødt under beløb og/eller antal. I indberetningen må der for timelønnede ikke være lønoplysninger på numre, der er forbeholdt fastlønnede. Tilsvarende må der i indberetningen for fastlønnede ikke være lønoplysninger på numre, der er forbeholdt timelønnede.

4 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 4 PERSONOPLYSNINGER Nr. Oplysning 0100 Ansættelse i virksomheden 1 = Ikke tidsbegrænset Medarbejdere, der er ansat på normale betingelser (herunder også elever og lærlinge). 2 = Tidsbegrænset Medarbejdere, der er ansat for en forud fastsat periode eller til at løse en bestemt opgave. I datofeltet angives det tidspunkt, hvor medarbejderen første gang blev ansat i virksomheden Ansættelsesvilkår 1 = Funktionær Medarbejdere, der er dækket af funktionærloven. Det gælder f.eks. også handels- og kontorelever. 2 = Arbejder, funktionærlignende Medarbejdere, der ikke er dækket af funktionærloven, men har vilkår som funktionærer. 3 = Arbejder, i øvrigt Angives i alle andre tilfælde. I datofeltet angives det tidspunkt, hvor medarbejderen har opnået de gældende ansættelsesvilkår Arbejdsfunktion - DISCO 08 Angiv 6-cifret kode for medarbejderens arbejdsfunktion (DISCO-08 kode). Oversigten med arbejdsfunktioner, Arbejdsfunktioner - DISCO-08, kan hentes på bl.a. under fanebladet Vejledninger. Alternativt kan du søge i vores database over stillingsbetegnelser, der ligeledes kan findes på hjemmesiden. Følgende skal tages i betragtning: Elever og lærlinge skal placeres under den arbejdsfunktion, de uddanner sig til at varetage. Elever og lærlinge adskilles fra de øvrige medarbejdere ved hjælp af jobstatuskoden i personoplysning Ledere på øverste niveau i virksomheden (direktionsniveauet) og ledere af dele af virksomheden, der økonomisk og personalemæssigt fungerer som selvstændige enheder i forhold til modervirksomheden, skal indplaceres i hovedgruppe 1. Mellemledere indplaceres i hovedgruppe 2-9. De adskilles fra de øvrige medarbejdere ved hjælp af jobstatuskoden i personoplysning En medarbejder - flere arbejdsfunktioner? Hvis en medarbejder i sit job varetager flere forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, som han eller hun bruger mest tid på. Hvis jobbet er mere ligeligt fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver det højeste kvalifikationsniveau eller den højeste specialviden. I datofeltet angives det tidspunkt, hvor medarbejderen har fået den pågældende arbejdsfunktion. Styrebrud Optællingen skal gemmes og en ny optælling påbegyndes ved skift i kode. Lønsystemet foretager automatisk dette skift

5 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 5 PERSONOPLYSNINGER Nr. Oplysning 0400 Jobstatus 1 = Elever/lærlinge 3 = Ledere og mellemledere Ledere med en DISCO-08 kode fra hovedgruppe 1 skal have jobstatuskode 3. Mellemledere omfatter medarbejdere med en DISCO-08 kode fra hovedgruppe 2-9, hvor personaleledelse udgør en væsentlig del af jobbet, og er baseret på faglig indsigt i arbejdsområdet. Medarbejdere, der arbejder med i produktionen og bruger en del af tiden på instruktion, koordination eller kvalitetsovervågning (herunder f.eks. projektledere, underværkførere og kontorledere), og som ikke udøver personaleledelse, betragtes ikke som mellemledere. 5 = Medarbejdere med særligt ansvar Medarbejdere, der ikke har ledelsesfunktioner, men adskiller sig fra øvrige medarbejdere ved at have et særligt betroet ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes til pågældende arbejdsfunktion. Der kan også være tale om medarbejdere, der tegner lederen i dennes fravær (medarbejdere med prokura). 9 = Øvrige medarbejdere Almindelige medarbejdere uden lederstatus. I datofeltet angives det tidspunkt, hvor medarbejderen har fået den pågældende status Antal normaltimer pr. uge (kun fastlønnede) Der skal angives det normale ugentlige timeantal (ekskl. spisepauser uden løn) for de medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke registreres løbende. Hvis den ugentlige arbejdstid varierer, angives det gennemsnitlige antal ugentlige arbejdstimer. For medarbejdere uden aftalt arbejdstid angives et skøn over den normale ugentlige arbejdstid. Hvis en fastlønnet har en aftale om delvist fravær - f.eks. i forbindelse med barsel - må normtiden ikke nedskrives. Til gengæld skal det delvise fravær opsamles i lønoplysning 0027 med både antal dage samt den delvise betaling hertil Antal feriedage pr. år (medarbejdere, der har ferie med løn) For medarbejdere, der har ferie med løn, angives det antal feriedage, som medarbejderen optjener ret til på årsbasis. Det vil typisk være 25 årlige feriedage (ekskl. lørdage) efter Ferieloven. Såfremt der er aftalt yderligere ferie (anciennitetsferie e.l.), som medarbejderen ligeledes optjener ret til, skal disse dage medregnes (ligeledes omregnet til 5-dages uge). Derimod skal feriefridage, omsorgsdage og andre fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre samt lignende fridage ikke medregnes. Disse oplysninger skal i stedet opsamles i enten lønoplysning 0023, 0034 eller 0232, jf. disse Ferietillæg (%) (medarbejdere, der har ferie med løn) For medarbejdere, der har ferie med løn, angives den procentsats, der anvendes til beregning af ferietillægget. Udgør minimum 1% af den ferieberettigende løn, men der kan lokalt være aftaler om højere procentsatser Aflønningsperiode 1 = Månedsløn 2 = 14 dagesløn 3 = Ugeløn 4 = Dagløn Styrebrud Optællingen skal gemmes og en ny optælling påbegyndes ved skift i kode. Lønsystemet foretager automatisk dette skift

6 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 6 PERSONOPLYSNINGER Nr. Oplysning 0800 Aflønningsform Denne kode er afgørende for, om medarbejderen under lønoplysningerne skal betragtes som time- eller fastlønnet. Timelønnede/fastlønnede 1 = Timeløn Medarbejdere, der får hovedparten af lønnen som timeløn. 2 = Timeløn, præstationsbaseret Medarbejdere, der får hovedparten af lønnen for arbejde på akkord, bonus el.lign. 3 = Fast løn med overtidsbetaling Medarbejdere, der får fast løn med ekstra betaling for overtid. 4 = Fast løn uden overtidsbetaling Medarbejdere, der får fast løn uden ekstra betaling for overtid. 5 = Fast løn med provision Medarbejdere med en fast løn, hvor en del af lønnen beregnes i forhold til omsætningen. Andre aflønningsformer anvendes kun i de tilfælde, hvor lønmodtageren ikke kan indplaceres med en af koderne 1-5: For medarbejdere med aflønningsform 81, 82 og 84 skal præsterede timer ikke anføres under lønoplysning I stedet anføres et skøn over den gennemsnitlige reelle ugentlige arbejdstid i personoplysning 0600 (jf. side 5). 81 = Medarbejdere, der ikke får fast løn, og hvor tidsfaktorer ikke indgår i lønberegningen F.eks. taxachauffører og tjenere, der er rent provisionslønnede, bladbude, der aflønnes efter (skiftende) rute og antal uddelte blade. (For hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt, anvendes dog kode 84). 82 = Medarbejdere, hvor andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegningen F.eks. døgnaflønnede eksportchauffører, der aflønnes med en grundløn 24 timer i døgnet suppleret med en sats for hver kørt kilometer. 83 = Medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser Medarbejdere, der for det pågældende ansættelsesforhold modtager supplerende aflønning fra andre (offentlige) instanser. 84 = Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt Personer i lønsystemet, der ikke er lønmodtagere eller beskattes efter særlige regler: 91 = Indehavere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der ikke er lønmodtagere Herunder også fratrådte medarbejdere, såfremt udbetalinger efter ansættelsesforholdets ophør fortsat administreres via edb-lønsystemet, f.eks. udbetaling af kompensation iht. konkurrence- eller kundeklausul. 92 = Medarbejdere, der beskattes efter særlige regler Herunder søfolk i udenrigsfart (DIS-overenskomster) og kabinepersonale i fly, der beskattes efter særlige regler. Styrebrud Optællingen skal gemmes og en ny optælling påbegyndes ved skift i kode. Lønsystemet foretager automatisk dette skift

7 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 7 LØNOPLYSNINGER Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0010 AM- og A-indkomst samt præsteret arbejdstid Øre Timer Beløb Summen af de indkomster, der angives i felt 13 (AM-indkomst) og 14 (A-indkomst) til eindkomst. Præsteret arbejdstid (timelønnede) Medarbejderens præsterede (arbejdede) timer, inkl. overtimer fra lønoplysning Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet skal også indgå som præsteret arbejdstid. Betalte fraværstimer i lønoplysning 0023 må ikke medtages. Forekommer der afspadseringsordninger, kan det være aktuelt også at indberette lønoplysning 0210 (Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering) Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering (timelønnede) Timer Her opsamles præsterede timer som i lønoplysning 0010, men med følgende korrektioner: + Antal timer, der er ydet betaling for i forbindelse med afholdt afspadsering Antal præsterede timer, der hensættes til senere afspadsering Kun afholdte og hensatte afspadseringstimer, der påvirker bruttoindkomsten må medtages. Se endvidere beskrivelse på s Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Øre Angives med det fulde beløb i henhold til eindkomst felt 69, dvs. før eventuelle bundfradrag. Den del af fratrædelsesgodtgørelsen/jubilæumsgratialet, som er indbetalt til pension, skal ikke indgå i lønoplysning Ferieberettigede løn Øre Her opsamles den samlede ferieberettigede løn Personalegoder Øre Kun personalegoder, der er A-indkomst og som specificeres særskilt til eindkomst i felt 19, 20, 21 og 26, dvs. værdi af fri bil, fri telefon m.m., værdi af fri kost og logi samt arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. I 0015 skal skattepligtig gruppeliv også indgå, når beskatningen foretages af arbejdsgiveren Medarbejderbidrag til pension og ATP Øre Her opsamles lønmodtagerens bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver, og er omfattet af bortseelsesret efter Pensionsbeskatningsloven 19. Herunder også aldersopsparinger o.l. ordninger, når de indgår som ikke adskilte dele af pensionsordninger, der er omfattet af bortseelsesret. Særlig pensionsopsparing (SP), pensionsbidrag, der hidrører fra fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale i lønoplysning 0011 samt beløb fra lønoplysning 0123 skal ikke medregnes. Timelønnede Fastlønnede 1) Antal timer og dage angives i 1/100

8 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 8 LØNOPLYSNINGER Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0122 Arbejdsgiverbidrag til pension og ATP Øre Her opsamles arbejdsgiverens bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver og er omfattet af bortseelsesret efter Pensionsbeskatningsloven 19. Herunder også aldersopsparinger o.l. ordninger, når de indgår som ikke adskilte dele af pensionsordninger, der er omfattet af bortseelsesret. Beløb fra lønoplysning 0124 skal ikke medregnes Medarbejderbidrag til aldersopsparing o.l. ordninger Øre Her opsamles lønmodtagerens bidrag (før skat) til arbejdsgiveradministre-rede aldersopsparinger o.l. ordninger, der er uden bortseelsesret, og hvor medarbejderbidraget derfor indgår i lønmodtagerens skattepligtige A-indkomst (indgår i eindkomst felt 13 AM-indkomst). I lønoplysning 0123 indgår IKKE aldersopsparing o.l., som er en del af en kombineret ordning med bortseelsesret, og hvor bidraget til aldersopsparing ikke er A-skattepligtigt, men B- skattepligtigt, idet pensionsinstituttet indberetter bidraget til skat. Medarbejderbidraget fra en kombineret ordning skal fortsat indberettes i lønoplysning Arbejdsgiverbidrag til aldersopsparing o.l. ordninger Øre Her opsamles arbejdsgiverens bidrag (før skat) til arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger o.l. ordninger, der er uden bortseelsesret, og hvor arbejdsgiverbidraget tillægges lønmodtagerens indkomst for at blive beskattet (indgår i eindkomst felt 13 AM-indkomst). I lønoplysning 0124 indgår IKKE aldersopsparing o.l. som er en del af en kombineret ordning med bortseelsesret, og hvor bidraget til aldersopsparing ikke er A-skattepligtigt, men B- skattepligtigt, idet pensionsinstituttet indberetter bidraget til skat. Arbejdsgiverbidraget fra en kombineret ordning skal fortsat indberettes i lønoplysning Dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed mv. Øre Arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse - 1., 2. og 3. ledighedsdag - i forbindelse med afskedigelse, hjemsendelse, ophør af opgave- og tidsbestemt akkord o.lign., arbejdsfordeling samt nedsættelse af arbejdstid Fravær med betaling (timelønnede) Øre Timer Beløb Her opsamles arbejdsgiverens betaling i forbindelse med fraværstimer. Fraværstimer Antal timers fravær i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, hvortil der ydes betaling, herunder afholdelse af feriefridage, omsorgsdage og tilsvarende særlige fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre mv. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Fraværstimerne må ikke tælles med i opgørelsen af de præsterede timer i lønoplysning Timelønnede Fastlønnede 1) Antal timer og dage angives i 1/100

9 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 9 LØNOPLYSNINGER Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0024 Feriebetaling og søgnehelligdags-udbetalinger (timelønnede) Øre Feriepenge (inkl. sygeferiepenge) og udbetalinger for SH-dage, der er indregnet i bruttoindkomsten i lønoplysning Feriebetalinger (fastlønnede) Øre Ferietillæg samt evt. feriepenge, der er indregnet i bruttoindkomsten i lønoplysning Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede) Dage Antal afholdte feriedage uden løn. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dages uge, omregnes til 5-dages uge Andet fravær med delvis eller ingen betaling (fastlønnede) Øre Dage Kun andet fravær med delvis eller ingen betaling. Feriedage uden betaling medtages i lønoplysning 0026, mens fravær med fuld betaling medtages i lønoplysning Beløb Beløb skal kun indberettes, hvis arbejdsgiveren yder en delvis betaling ifm. medarbejderens fravær. Det kan f.eks. være de tilfælde, hvor medarbejderen kun får delvis løn ifm. barsel o.l. Fraværsdage Antal fraværsdage skal altid indberettes, uanset om arbejdsgiveren yder ingen eller delvis betaling til fraværsdagene (ekskl. dagene i lønoplysning 0026 og 0034). Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dages uge, omregnes til 5-dages uge Fritvalgs- og særlige opsparingsordninger Øre Her angives det beskattede bruttobeløb, som kan være udbetalt løbende eller i form af en saldoudbetaling. Beløbet er indregnet i bruttoindkomsten i lønoplysning Beløbet skal også angives, selvom medarbejderen efterfølgende vælger at få hele eller dele af det opsparede beløb indsat på sin pensionskonto Uregelmæssige betalinger: Præstationsafhængige betalinger Øre Betalinger af uregelmæssig karakter, som f.eks bonus og overskud. Også forskud på overskud, der ikke er timetællende samt overskudsdeling og produktionstillæg, der udbetales uregelmæssigt skal ligeledes medtages. Se eksempler på s. 14 og Uregelmæssige betalinger: Kompensationsbetalinger Øre Kompensation, der er udbetalt for ikke-afholdte feriefridage, ikke-afholdte omsorgsdage og andre særlige fraværsrettigheder til seniorer og forældre mv. Se eksempler på s.14 og 15.

10 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 10 LØNOPLYSNINGER Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0332 Uregelmæssige betalinger: Efterregulering af løn Øre Her opsamles efterreguleringer/-betalinger af løn, når disse foretages for tidligere lønperioder. Et eksempel kan være: Efterregulering af timesats eller gage i forbindelse med en overenskomstfornyelse. Se eksempler på s. 14 og Uregelmæssige betalinger: Andet Øre Her opsamles betalinger af uregelmæssig karakter, som ikke kan placeres i lønoplysning 0132, 0232 eller F.eks.: Efterbetaling af provision, skattepligtige kørepenge/km-penge, udbetaling for ikkeafholdte afspadseringsdage/-timer, ikke-afholdte flextimer o.l. Se eksempler på s. 14 og Fravær med fuld betaling ikke feriedage (fastlønnede) Dage Antal dages fravær med fuld løn i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, herunder afholdelse af feriefridage, omsorgsdage og tilsvarende særlige fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre og lignende fridage med fuld løn. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dages uge, omregnes til 5-dages uge Genetillæg ekskl. overtidstillæg Øre Holddriftstillæg og andre genetillæg i og udenfor arbejdstiden. Herunder f.eks. varsko-, smuds-, udearbejds-, skur-, forskudt frokost-, varme-, tank-, vagt-, ud kalds-, rejsetids-, vejpenge-, zone-, forskydnings- og forlægningstillæg Overtidstillæg og overtimer (timelønnede) Øre Timer Beløb Her skal kun tillægsbetalingen opsamles, ikke den samlede betaling for overtiden. Overtimer Her opsamles de præsterede overtimer Overtidsbetalinger og overtimer (fastlønnede) Øre Timer Beløb Den samlede overtidsbetaling. Overtimer Her opsamles det faktisk antal præsterede overtimer. Til overtimer henregnes timer, der overstiger normaltimerne angivet under personoplysning Herunder også ekstratimer (f.eks. deltidsansatte) uden særskilt overtidstillæg. Hvis der forekommer afspadseringsordninger, skal 0037 korrigeres under både beløb og timer, se beskrivelse på s. 13. Timelønnede Fastlønnede 1) Antal timer og dage angives i 1/100

11 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 11 LØNOPLYSNINGER Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0091 Bruttotrækordninger Øre Her opsamles det løntræk, som arbejdsgiver reducerer medarbejderens kontante løn (bruttoløn) med, såfremt der er indgået en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejderen går ned i løn mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for medarbejderen. Bruttotrækordninger er set anvendt inden for f.eks. medarbejderbredbånd, medarbejderobligationer, fri befordring, fri brobizz for kørsel mellem hjem og arbejde, sundhedsudgifter mv. Bruttotrækordningen kan fremgå af medarbejderens lønseddel. Bruttotrækordninger kan være såvel tidsbegrænset som tidsubegrænset.

12 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 12 LØNOPLYSNINGER TIL AKKORD- OG TIDLØNSSTATISTIKKEN For virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri Danske Malermestre TEKNIQ Installatørernes Organisation skal indberetningen indeholde supplerende lønoplysninger om akkord- og timelønsarbejde for medarbejdere, der har kode 1 eller 2 i personoplysning 0800, jf. s. 6. Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 2010 Akkordarbejde Øre Timer Timer Opsamling af samtlige præsterede akkordtimer inkl. over-, nat-, søn- og helligdags- samt holddriftstimer og timer på forskudt tid. Beløb Løn ved akkordarbejde. Lønnen indeholder grundløn, akkordforskud, overskud, personlige tillæg, arbejdstillæg, produktionstillæg, bonus (der har et betydeligt produktivitetsfremmende incitament i lighed med akkordarbejde) o.l. samt normalbetaling for overarbejds- og holddriftstimer og timer for forskudt arbejdstid Timelønsarbejde Øre Timer Timer Opsamling af samtlige præsterede timelønstimer inkl. over-, nat-, søn- og helligdags- samt holddriftstimer og timer på forskudt tid. Beløb Løn ved timelønsarbejde. Lønnen indeholder grundløn, personlige tillæg, akkordafsavnstillæg, arbejdstillæg, produktionstillæg, bonus o.l. samt normalbetaling for overarbejds- og holddriftstimer og timer for forskudt arbejdstid. Timelønnede 1) Antal timer og dage angives i 1/100

13 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 13 TIMELØNNEDE MED AFSPADSERINGSORDNING Såfremt virksomheden beskæftiger timelønnede medarbejdere med en afspadseringsordning, der giver forskydninger mellem periodens præsterede timer og periodens betalinger jf. nedenfor skal indberetningen indeholde lønoplysning 0210 Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering. Lønoplysning 0210 anvendes, hvis: ikke alle periodens præsterede timer kommer til udbetaling (beskatning), men hensættes til senere afspadsering, eller der i periodens bruttoindkomst indgår betalinger, der vedrører afholdt afspadsering (timerne kan være præsteret i tidligere perioder) Eksempler En medarbejder præsterer 80 timer i en lønperiode på 14 dage svarende til 74 normaltimer og 6 overtimer. Kun 76 timer kommer til udbetaling (beskatning) de resterende 4 timer hensættes til senere afspadsering. I dette tilfælde indberettes 80 timer i lønoplysning 0010, 6 timer i lønoplysning 0036 og 76 timer i lønoplysning Bruttoindkomsten for en lønperiode på 14 dage indgår betaling for 74 timer. Medarbejderen har dog kun præsteret 60 timer betalingen for de yderligere 14 timer vedrører afholdt afspadsering. I dette tilfælde indberettes 60 timer i lønoplysning 0010 og 74 timer i lønoplysning FASTLØNNEDE MED AFSPADSERINGSORDNING Lønoplysning 0037 skal korrigeres, hvis: grundlønnen hensættes til senere afspadsering Eksempel: En medarbejder har overarbejde i 5 timer. Med udgangspunkt i en grundløn på 100,- kr. pr. time og 50% i tillægssats, vil betalingen for dette udgøre 750,- kr. Grundlønnen hensættes til senere afspadsering, hvilket betyder, at der i indberetningen i lønoplysning 0037 skal være 250,- kr. i beløbsfeltet og 0 timer i antalsfeltet. grundløn og tillæg (hele betalingen) hensættes til senere afspadsering. I dette tilfælde forekommer tillægsafspadsering udover de præsterede antal overtimer. Eksempel: En medarbejder har overarbejde i 5 timer. Med udgangspunkt i en grundløn på 100,- kr. pr. time og 50% i tillægssats, vil betalingen for dette udgøre 750,- kr. Grundlønnen og tillæg hensættes til senere afspadsering, hvilket betyder, at der i indberetningen i lønoplysning 0037 skal være 0,- kr. i beløbsfeltet og -2,5 timer i antalsfeltet. Tillægsbetalingen er i eksemplet omregnet ift. grundlønnen på 100,- kr. pr. time, hvilket giver ekstra 2,5 timer til afspadsering, som derfor skal indgå med negativt fortegn. Såfremt du er i tvivl om, hvordan du skal korrigere lønoplysning 0037, kan du kontakte DA Statistik.

14 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 14 EKSEMPLER PÅ OPSAMLING AF LØNDELE I UREGELMÆSSIGE BETALINGER, 0132 (PRÆSTATIONSAFHÆNGIGE BETALINGER), 0232 (KOMPENSATIONSBETALINGER), 0332 (EFTERREGULERING AF LØN) ELLER 0432 (AN- DET): Løn uge LØNSPECIFIKATION, TIMELØNNET Beløb fra lønart 2002 skal indberettes i 0332 Beløb fra lønart 3001 skal indberettes i 0132 Beløb fra lønart 8600 skal indberettes i Lønart Tekst Antal Sats Beløb Timeløn Ekstra løntillæg for perioden Personligt tillæg ved produktive timer/arb.skader Bonus SH-udbetaling Udbetaling af ej-afholdte feriefridage Frivillig pension AMP, egen andel ATP bidrag Arbejdsmarkedsbidrag A-indkomst Fradrag: 3.500,00 59,50 59,50 1,00 59,50 161,75 12,50 3,40% 8% 45% 9.624, ,00 743,75 770,00 550, , , ,71-42, , , Netto til udbetaling Feriepenge brutto AM-bidrag Skat af feriepenge Nettoferiepenge , ,52-363, , ,52 Løn uge LØNSPECIFIKATION, AKKORDLØNNET Beløb fra lønart 1002 skal indberettes i 0132 Beløb fra lønart 2003 skal indberettes i 0332 Beløb fra lønart 2008 skal indberettes i 0132 Beløb fra lønart 8699 skal indberettes i Lønart Tekst Antal Sats Beløb Akkordløn Akkordløn Akkordafregning Timeløn Timeløn Regulering af timeløn Akkordoverskud Zonetillæg Zonetillæg SH udbetaling Skattepl. kørepenge AMP, egen andel ATP bidrag Arbejdsmarkedspension A-indkomst Fradrag: 3.000,00 Netto til udbetaling 7,50 6,50 4,50 7,50 148,00 7,50 6,50 406,00 26,00 153,25 153,25 142,00 142,00 10,25 13,40 6,70 4,30 3,40% 8% 45% 1.149,38 996, ,26 639, , , ,50 100,50 43,55 550, ,80-876,19-14, , , , Feriepenge brutto AM-bidrag Skat af feriepenge Nettoferiepenge 8% 45% 3.439,51-275, , ,51

15 VEJLEDNING LØNSTATISTIK 2015 SIDE 15 Løn februar 2006 LØNSPECIFIKATION, FAST LØN Lønart Tekst Antal Sats Beløb Beløb fra lønart 1003 skal indberettes i Månedsløn Reg. af MD-løn december Fri telefon PFA Pension, egen andel Grundlag: ,19 ATP bidrag Arbejdsmarkedsbidrag A-indkomst Fradrag: 4.000,00 Idrætsklub Personaleindkøb 160,33 250,00 160,33 4% 8% 40% , , ,77-81, , ,00-35,00-875, Netto til udbetaling ,12

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

LØNSTATISTIK 2017 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2016

LØNSTATISTIK 2017 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2016 DECEMBER 2016 LØNSTATISTIK 2017 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Lønstatistik 2007. Vejledning

Lønstatistik 2007. Vejledning Lønstatistik 2007 Vejledning Indberetning af lønstatistik 2007 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger

Læs mere

Vejledning Lønstatistik

Vejledning Lønstatistik Vejledning Lønstatistik 2018 Indberetning af lønstatistik Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (lønstruktur), der har til formål at give detaljerede oplysninger om lønmodtagernes

Læs mere

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel/-felt

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009 Bilag 3 Sammenfatning af Danmarks Statistiks rapport om fastlæggelse af lønbegreber 1. Indledning... 1 2. Danmarks Statistiks lønstatistik... 2 2.1 Lønelementer... 2 2.2 Timeelementer... 5 2.3 Lønbegreber...

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Vejledning Lønstatistik

Vejledning Lønstatistik Vejledning Lønstatistik 2015 Indberetning af lønstatistik Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (lønstruktur), der har til formål at give detaljerede oplysninger om lønmodtagernes

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 143,15 145,00 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00. Faglært tillæg, kr. pr.

Daglønnede chauffører, pr. time 143,15 145,00 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00. Faglært tillæg, kr. pr. Chauffører 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 19.473,36 19.769,97 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 Månedsløn, kr i alt 22.950,96 23.247,57 Ved

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

LØNSTATISTIK VEJLEDNING TIL DA S LØNSTATISTIK 29. NOVEMBER 2006

LØNSTATISTIK VEJLEDNING TIL DA S LØNSTATISTIK 29. NOVEMBER 2006 LØNSTATISTIK 2007 VEJLEDNING TIL DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til DA s LønStatistik

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAKT: KLC@FANET.DK

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere