ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9"

Transkript

1 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9

2 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere. Formålet med en APV er især at afdække, hvorvidt der på en arbejdsplads er forhold af såvel fysisk som psykisk karakter, der forhindrer et hensigtsmæssigt og tilfredsstillende arbejdsmiljø for arbejdspladsens medarbejdere. Resultatet af denne AFV foreligger nu, og efter at rapporten har været forelagt samarbejdsudvalget på SMKS, er det nu opgaven at udbedre de forhold, der i rapporten er udpeget som problematiske. Nogle af de ting, der generer i dagligdagen, kan der umiddelbart gøres noget ved. Manglende belysning kan afhjælpes ved indkøb af flere lamper, bedre rengøring kan afhjælpe støv og snavs og rod kan ryddes op! Andre ting vil være vanskeligere at udbedre på grund af lokalernes beskaffenhed, f.eks. manglende lyddæmpning og bedre ventilation. Vi vil imidlertid tage fat på alle de rejste problemer og løbende informere om, hvilke initiativer, der bliver taget på de forskellige områder og også hvilke utilfredsstillende forhold, vi måske ikke kan afhjælpe på grund af de huse, vi har til rådighed p.t. og / eller på grund af, at en afhjælpning af problemet vil være så dyr, at det ikke vil være økonomisk forsvarligt at foretage den. Også det psykiske arbejdsmiljø blev der spurgt til i undersøgelsen, og her er der især i lærergruppen behov for at få uddybet nogle af de udsagn, rapporten indeholder. Det er derfor aftalt med lærernes tillidsrepræsentanter, at disse forsøger at tage besvarelserne op med lærergruppen på SMKS med henblik på en konkretisering af rapportens udsagn. Herefter vil ledelsen i samarbejde med tillidsrepræsentanterne udarbejde en handlingsplan, der forhåbentlig vil kunne imødekomme de rejste problemstillinger. Problemer af psykisk karakter, rejst af de tekniske og administrative medarbejdere på SMKS vil blive drøftet på personalemøderne, der afholdes hver måned i såvel Odense som Esbjerg. Med den gennemførte APV har vi fået et instrument til at kunne forbedre SMKS som arbejdsplads for medarbejdere i institutionen, og vi vil gøre vores bedste for at udnytte dette instrument efter hensigten. Som supplement til denne APV vil vi i marts gennemføre en undervisningsmiljøvurdering, der har de studerende som målgruppe og som indeholder spørgsmål vedrørende såvel de fysiske rammer som det sociale miljø for studerende på SMKS. Denne undersøgelse er dels lovpligtig, dels vil den sammen med den gennemførte APV forhåbentlig give os endnu flere input til forbedring af arbejds og studiemiljøet på SMKS. Birgit Jørgensen d. 8. februar 2011 Side 2 af 9

3 Tidspunkt og deltagere Undersøgelsen fandt sted i efteråret 2010 ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, der blev udsendt til samtlige ansatte i syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Undersøgelsen har været fuldstændig anonym. Der blev udsendt til 142 personer, og heraf gennemførte 69, hvilket giver en svarprocent på 48. De forskellige grupper er sammensat således: Undervisere: 43 (Skuespillerskolen i Odense: 4, : 24, : 15) Teknik/Rengøring/kantine: 6 (Skuespillerskolen i Odense: 1, : 4, : 1) Administration: 20 (Skuespillerskolen i Odense: 1, : 9, : 10) Metodiske overvejelser Blandt de ansatte i administration og teknik er der en meget høj svarprocent, mens den er lavere for undervisere. Det sidstnævnte skyldes formodentligt, at det elektroniske spørgeskema blev udsendt til samtlige undervisere uanset deres timetal eller grad af tilknytning; de meget løst tilknyttede har derfor nok ikke deltaget i samme grad som andre. For at nå hele vejen rundt i organisationen er alle personalegrupper blevet spurgt uanset størrelse. Der er faktisk grupper på ned til 1 person, men disse personers mening er stadig vigtig og er blevet medtaget. I undersøgelsens afsnit om psykisk arbejdsmiljø er det valgt at fokusere på personalegrupper frem for undervisningssteder. Dette er gjort både ud af hensyn til personernes fælles udgangspunkt og af hensyn til muligheden for at lave klare løsningsplaner. Undersøgelsens afsnit Undersøgelsen er delt i følgende afsnit Psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Indeklima Fysisk arbejdsmiljø Akustik og støj Fysisk arbejdsmiljø Risiko for ulykker I hvert afsnit fremdrages signifikante tendenser; steder hvor der er problemer I høj grad og I nogen grad. Bemærk at da personalegrupperne har vidt forskellig størrelse, er der kun meget sparsom anvendt procentangivelser, i stedet tales der om tendenser. Side 3 af 9

4 Psykisk arbejdsmiljø Dette afsnit består af 14 underspørgsmål og nedenfor påpeges særlige problematiske steder i de forskellige personalegrupperinger. Lærergruppen Gennemgående problematikker i lærergruppen: store arbejdsmængder og tidspres manglende retningslinjer i forhold til målsætning, funktionsbeskrivelse, serviceniveau manglende konkret information om ansættelsessituationen manglende information fra ledelsen Specifikke problematikker i lærergruppen i afsnittet psykisk arbejdsmiljø: : manglende målrettet efteruddannelse (53 %) : manglende hjælp og støtte fra ledelsen (67 %) : Manglende kollegialt fællesskab (tekst, flere gange gentaget udsagn) Teknik/Rengøring/Kantine Denne gruppe består af 1 person fra Skuespillerskolen i Odense, 4 personer fra og 1 person fra. Dette medfører, at der flere steder ikke er nogen gennemgående tendens i de samlede besvarelser, da det afhænger af ganske få enkeltpersoners oplevelser. Følgende problematikker er værd at bemærke: Skuespillerskolen store arbejdsmængder og tidspres modstridende krav store arbejdsmængder og tidspres modstridende krav informationer fra kollegaer (100 %!) Administrationen Gennemgående problematikker i administrationen: store arbejdsmængder og tidspres modstridende krav Positivt: de ansatte i administrationen føler generelt ganske kun få problemer med informationsniveauet og manglende støtte fra ledelse og kollegaer. Specifikke problematikker: den ene administrative ansatte på skuespillerskolen oplever nogle problemer, der ikke går igen andre steder. Løsningsforslag for psykisk arbejdsmiljø i administrationen Præcisering af arbejdsopgaver Bedre kommunikationsgange Side 4 af 9

5 Indeklima Dette afsnit består af 17 underspørgsmål og nedenfor angives særlige problematiske steder på de forskellige destinationer. Skuespillerskolen Odense Problemer med indeklima 1. Rumtemperaturen sommer (undervisere) 2. Rumtemperaturen vinter (undervisere) 3. Fugtig luft (undervisere) 4. Støv 5. Rod 6. Manglende belysning 1. Ventilation 2. Isolering, mere varme 3. Affugter 4. Rengøring 5. Oprydning 6. Opsætning af mere lys Problemer med indeklima 1. Rumtemperaturen om sommeren (særligt administration) 2. Manglende solafskærmning (undervisere og teknik) 3. Træk (teknik) 4. Støv (teknik og administration) 5. Dårlig luft pga. mange mennesker i lokalerne. Klager over for mange mennesker i undervisningslokalerne. 6. Manglende belysning (Teknik: 75 % I høj grad ) 7. Manglende dagslys (Teknik: 75 % I høj grad ) 1. Temperaturen er svær at styre pga. skråvægge 2. Undersøge mulighederne for gardiner 3. Undersøge problemets udspring 4. Føre statisk og klage til rengøringsfirma 5. Undersøge muligheden for ventilation 6. Opsætte flere/kraftigere lamper 7. Svært at gøre noget ved. Generelt er der meget få problemer med indeklimaet på konservatoriet i Esbjerg. Eneste anke er et beskedent udtryk fra administration om problemer med rumtemperaturen om vinteren og støv. Derudover anfører kantinen, at der er fugt. Problemer med indeklima 1. Fugt i kantinen Løsningsforslag 1. Udbedring v. fagperson Side 5 af 9

6 Akustik og støj Dette afsnit rummer 5 underspørgsmål og nedenfor angives særlige problematiske steder på de forskellige destinationer. Skuespillerskolen Odense Problemer med akustik og støj 1. Manglende lyddæmpning 2. Generende støj fra folk, der taler Løsningsforslag 1. Akustikplader 2. Afskærmning Problemer med akustik og støj 1. Manglende lyddæmpning (66 % af undervisningerne og 100 % af teknik anfører I høj grad eller I nogen grad ) 2. Generende støj fra folk, der taler (administration 44 %) 3. Generende støj fra ventilationsanlæg (teknik 50 %) Løsningsforslag 1. Et problem, der skal afklares 2. Indretning? 3. Reparatørbesøg Der synes ikke at være de store problemer i bygningerne i Esbjerg. Det kan dog nævnes, at tre ud ad ti i administrationen anfører, at der i nogen grad mangler støjdæmpning. Side 6 af 9

7 Ergonomi/Risiko for ulykker I dette afsnit har der været stillet 20 underspørgsmål og herunder angives særlige problematiske steder på de forskellige destinationer. Generelle tendenser: For langt de fleste undervisere og teknisk personale har spørgsmålene om computerarbejdsstilling ikke været relevante. Til gengæld anfører langt hovedparten af det administrative personale på samtlige destinationer, at der ikke er problemer med ergonomien ved computerarbejde. Hovedparten af det tekniske personale skal foretage tunge løft, men det overordnede indtryk er, at der ikke er tale om et problemfyldt område. Skuespillerskolen Problemer med ergonomi og risiko for ulykker 1. Undervisere oplever, at der områder med mangelfuld belysning. 1. Opsætning af mere lys Problemer med ergonomi og risiko for ulykker 1. Af det tekniske personale anfører tre ud af fire risiko, hvor flere personer løfter tunge ting sammen. 2. To ud af fire oplever problemer med træk og skub på ujævnt underlag. 3. Der opleves uhensigtsmæssige vrid. 4. Der mangles løfteredskaber til tunge løft. 1. Undervisning i arbejdsstillinger 2. Undervisning i arbejdsstillinger 3. Undervisning i arbejdsstillinger 4. Afdækkelse af behov og evt. indkøb af udstyr til løft Problemer med ergonomi og risiko for ulykker 1. Manglende lys på gange om vinteren 1. Opsætning/indstilling af mere lys Side 7 af 9

8 HANDLEPLANER Skuespillerskolen Odense Fugtig luft (undervisere) Manglende lyddæmpning Rumtemperaturen sommer (undervisere) Rumtemperaturen vinter (undervisere) Generende støj fra folk, der taler Støv Rod Manglende belysning Manglende lyddæmpning (66 % af undervisningerne og 100 % af teknik anfører I høj grad eller I nogen grad ) Generende støj fra ventilationsanlæg (teknik 50 %) Uergonomiske arbejdsstillinger og manglende viden om gode arbejdsstilling (teknik) Manglende solafskærmning (undervisere og teknik) Generende støj fra folk, der taler (administration 44 %) Træk (teknik) Støv (teknik og administration) Manglende belysning (Teknik: 75 % I høj grad ) Rumtemperaturen om sommeren (særligt administration) Dårlig luft pga. mange mennesker i lokalerne. Klager over for mange mennesker i undervisningslokalerne Manglende dagslys (Teknik: 75 % I høj grad ) Skimmelsvamp i kantinen Manglende lys på gange om vinteren Side 8 af 9

9 APV SMKS OVERSIGT OVER OG PRIORITERING AF KONSTATEREDE PROBLEMER I DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ PROBLEM ANSVARLIG UDFØRENDE HANDLINGSFORLØB PRIORITET STATUS Skuespillerskolen Odense BIJ Fugtig luft (undervisere) 1 Undersøge løsningsmuligheder / 2 budgettere / 3 udføre 0 Manglende lyddæmpning Rumtemperaturen sommer (undervisere) Rumtemperaturen vinter (undervisere) Generende støj fra folk, der taler JAW Støv 1 Klage til rengøringsselskab 0 Rod 1 Rydde op 0 Manglende belysning 1 Undersøge / 2 indkøbe lamper 0 BIJ Manglende lyddæmpning (66 % af undervisningerne og 100 % af teknik anfører I høj grad eller I nogen grad ) Generende støj fra ventilationsanlæg (teknik 50 %) Uergonomiske arbejdsstillinger og manglende viden om gode arbejdsstilling (teknik) Teknik: 1 undersøge / 2 budgettere / 3 udføre 0 Undervisning: er der brug for variabel dæmpning? (af hensyn til sang/akustiske instr.) 1 undersøge / 2 budgettere / 3 udføre 0 1 kontakte underviser / 2 aftale 0 Manglende solafskærmning (undervisere og teknik) Generende støj fra folk, der taler (administration 44 %) Træk (teknik) 1 finde problemets udspring / 2 afhjælpe 0 Støv (teknik og administration) Klage til rengøringsselskab 0 Manglende belysning (Teknik: 75 % I høj grad ) 1 undersøge / 2 indkøbe lamper 0 Rumtemperaturen om sommeren (særligt administration) Dårlig luft pga. mange mennesker i lokalerne. Klager over for mange mennesker i undervisningslokalerne Manglende dagslys (Teknik: 75 % I høj grad ) BIJ Fugt i kantinen 1 kontakte fagperson / 2 budgettere / 3 igangsætte 0 Manglende lys på gange om vinteren 1 undersøge / 2 indstille eller indkøbe lamper 0 Side 9 af 9

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21 E-mail:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011) Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0) Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

CASA. FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

CASA. FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø CASA Januar 2005 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen !"#$%&#' 1 Indledning... Indledning...Error! Bookmark not defined. 3 2 Sundhedsprofilen hvordan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den

Skemaet udfyldes individuelt. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet til den Dette er en kopi af spørgeskemaet til den psykiske arbejdspladsvurdering (APV). Bemærk at denne kopi indeholder alle spørgsmål, og at du ikke nødvendigvis vil blive stillet alle spørgsmål. Skemaet udfyldes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere