Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen"

Transkript

1 Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke: 1. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension i a. staten, folkeskolen og folkekirken b. kommuner c. Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner d. statsfinansierede virksomheder e. virksomheder på tilskudsområder f. koncessionerede virksomheder g. aktieselskaber 2. Pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. fra de områder, der er nævnt i nr Personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de områder, der nævnt i nr Personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, eller fra Lodspensionskassen eller Pensionskassen for visse Københavnerlodser og 5. Personer, der er fyldt 70 år. 2. Lønsystemet Lønsystemet består af en landsdækkende basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter funktionstillæg og kvalifikationstillæg, og følger principperne i 4 i Rammeaftale om Nye Lønsystemer af 19. november Løn Lønnen udgør i årligt grundbeløb: Lønart Okt-97 niveau Apr-06 niveau Basisløn Rådighedstillæg i 153 dage Rådighedsforpligtelse i 12 dage I alt pr. år Pension, 16,2 % Løn plus pension Stk. 2. Lodsaspiranter aflønnes med basisløn og øvrige tillæg oppebæres først ved ansættelse som lods. Stk. 3. For rådighedsforpligtigelse i 153 dage om året inklusiv det hermed forbundne arbejde ydes et tillæg på kr i årligt grundbeløb (oktober 1997-niveau). Tillægget ydes for rådighedsforpligtigelse på døgnbasis og ydes månedsvis. Rådighedsforpligtigel- Side 1 af 6

2 sen er en del af den planlagte tjeneste ved lodseriet og i rådighedsperioden skal lodsen møde til den planlagte lodsning efter lodseriets nærmere bestemmelse. Lodserne udstyres med mobiltelefoner således at pågældende kan tilkaldes. Lodserne er forpligtet til på ethvert tidspunkt i rådighedstjenesten at have telefonen tændt og at have den i umiddelbar nærhed. Stk. 4. Lodsen har endvidere pligt til yderligere at stå til rådighed i indtil 12 dage om året og ydes i den anledning et årligt tillæg på kr i årligt grundbeløb (oktober niveau) Tillægget udbetales månedligt. Lodserne udstyres med mobiltelefoner således at pågældende kan tilkaldes. Lodserne er forpligtiget til enhver tid i rådighedstjenesten at have telefonen tændt og at have den i umiddelbar nærhed. 4. Ansættelse af afløsere (hjælpelodser) Afløsere (hjælpelodser) aflønnes med en timeløn der beregnes som 1/1924 af basislønnen. Såfremt en afløser ansættes for en periode på 3 måneder eller derover indgås aftale mellem Farvandsvæsenet og Danske Lodser om aflønning af den pågældende. Der beregnes ingen pension ved ansættelse som hjælpelods. 5. Kvalifikations- og funktionstillæg Grundlønnen kan suppleres med centralt/decentralt/lokalt aftalte tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen. Stk. 2. Tilsvarende kan der centralt/decentralt/lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse. Stk. 3. Tillæg kan aftales i form af varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag. Tillæggene angives i årligt grundbeløb (oktober 1997-niveau). 6. Regulering Grundlønnen og centralt aftalte tillæg efter 3 reguleres i overenskomstperioden med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne og/eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Stk. 2. Tilsvarende gælder for decentralt/lokalt aftalte tillæg, medmindre andet aftales. 7. Pension Ansættelsesmyndigheden indbetaler et samlet pensionsbidrag på 16,2 %, hvoraf 1/3 anses for vedkommendes egetbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Pensionsbidraget beregnes af den i 3 anførte basisløn, rådighedstillæg og rådighedsforpligtigelse samt aftalte varige pensionsgivende tillæg, som ydes i henhold til 5. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til en pensionsordning, der anvises af Søfartens Ledere/Danske Lodser. Vedtægter og regulativer for pensionsordningen skal opfylde de generelle krav, der fremgår af aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) og Finansministeriets cirkulære af 27 MAJ 2005 herom. Stk. 3. For ansatte, der ved ikrafttræden af denne overenskomst er medlemmer af Lodspensionskassen, og som opretholder aktivt medlemskab af Lodspensionskassen, indbetales pensionsbidraget, som beregnet efter stk. 1, til denne pensionskasse. Side 2 af 6

3 Stk. 4. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. 8. Ferie Lodser er omfattet af ferieloven. Stk. 2. Der ydes 1½ % særlig feriegodtgørelse efter de for tjenestemænd gældende regler. Denne godtgørelse træder i stedet for det i ferielovens 23, stk. 2, omhandlede ferietillæg. 9. Opsigelsesvarsler/betingelser Opsigelsesvarsler følger funktionærlovens 2. Ved afsked pga. arbejdsmangel ydes godtgørelse jf. funktionærlovens 2a. Stk. 2. Ved afsked pga. arbejdsmangel har arbejdsgiveren pligt til at give lodsen mulighed for at generhverve certifikater, som er mistet som følge af ansættelsen som lods, eller som er nødvendige for at kunne genindtræde i en stilling svarende til den, den pågældende bestred forud for ansættelsen som lods. Udgifterne herved afholdes af arbejdsgiveren. 10. Efterindtægt Dør en lods i ansættelsestiden, tilkommer der lodsens ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem lodsen har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når lodsen ved dødsfaldet har haft ansættelse i lodsvæsenet i henholdsvis 1, 2 eller 3 år. I grundlaget for beregningen af løn indgår de fast påregnelige ydelser. 11. Behandling af tvister Behandling af tvister Kan der ved lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlerne, såfremt en af parterne begærer dette, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende organisation. Forhandlingen afholdes indenfor en frist af en måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Stk. 2. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer dette, videreføres mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser. Forhandlingerne afholdes indenfor en frist af en måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. Stk. 4. Brud på og fortolkning af aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler. Brud på og overtrædelse af overenskomst behandles i arbejdsretten. Fortolkning af overenskomst henvises til faglig voldgift. Den faglige voldgift sammensættes af en opmand, som udpeges af voldgiftsrettens medlemmer samt 2 medlemmer udpeget af henholdsvis Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere. Kan der ikke opnås enighed om udpegning af en opmand, bliver Arbejdsrettens formand bedt om at udpege denne. 12. Arbejdstid Arbejdsgiveren tilrettelægger vagttjenesten ved lodseriet. Side 3 af 6

4 1. Normen Normen for den enkelte måned fastsættes til gennemsnitlig 12,75 arbejdsdage ( 3, stk. 3) og 1 rådighedsvagt ( 3, stk. 4) 2. Planlægningsnormen Tørnplaner udarbejdes for 3 måneder ad gangen. Tørnplanerne indeholder antal og placering af arbejdsdage, rådighedsvagtdage, fridage og feriedage. Tørnplanen for en måned kan maksimalt indeholde i alt 20 arbejds- og rådighedsvagtdage. De 153 dage gennemføres som arbejde fra kl til efterfølgende dag kl Eksempelvis giver en vagt fra mandag kl til efterfølgende mandag kl. 1200, i alt 7 arbejdsdage. Stk. 2. Tørnplanerne udarbejdes og offentliggøres senest den 10. i måneden før planlagt tjeneste. 3. Tjeneste på rådighedsvagt og ekstratjeneste Såfremt en lods bliver tilkaldt til lodsning på en 3, stk. 4-vagt, ydes der 471,67 kr. pr. time (OKT 97-niveau). Stk. 2. Såfremt en lods tilkaldes til ekstratjeneste i frihedsperioder, hvor den pågældende ikke er i tørn eller til rådighed, ydes der 628,90 kr. pr. time (OKT 97-niveau). Såfremt ekstratjeneste finder sted på en fastlagt feriedag, feriefridag eller fridag, skal der ydes en erstatningsdag. Stk. 3. Betaling for tjeneste på rådighedsvagt og ekstratjeneste udgør minimum 3 timer og overtid beregnes for hver påbegyndt time. Stk. 4. En lods har dog pligt til uden kompensation at møde til uddannelse i løbet af et kalenderår på dage, som ikke er en fastlagt feriedag, feriefridag eller fridag, i de første 3 ansættelsesår i indtil 8 dage og i de følgende ansættelsesår indtil 4 dage. 4. Rejsetid og vilkår Lodser følger Tjenesterejseaftalen. Der er mellem parterne enighed om, at der i samarbejdsudvalget skal udarbejdes retningslinier for anvendelse af tjenesterejser. 13. Hviletid Der henvises til gældende aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser. Aftalen er vedlagt overenskomsten som tillæg. 14. Barsel Der ydes barselsorlov i henhold til statens regler. 15. Deltid Nedsat arbejdstid kan bevilges, når tjenesten tillader det, og i så fald reduceres lønnen og eventuelle tillæg tilsvarende. Såfremt en ansøgning om nedsat arbejdstid afslås, skal afslaget efter anmodning begrundes skriftligt. 16. Flyttegodtgørelse Der ydes flyttegodtgørelse iht. statens regler Side 4 af 6

5 17. Tillidsrepræsentanter Lodser er omfattet af aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om tillidsrepræsentanter i staten. 18. Sygdom Lodser får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst i tjenesten. I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår de fast påregnelige ydelser. 19. Tjenestefrihed Stk. 1. Såfremt det er foreneligt med tjenesten kan de ansatte opnå tjenestefrihed uden løn i en på forhånd fastsat periode af mindst 1 måneds varighed. Perioden kan ikke overstige 2 år. Perioden medregnes ikke i lønanciennitet, og der optjenes ikke feriegodtgørelse. Stk. 2. Den pågældende har ret til efter periodens udløb at genindtræde i en stilling inden for ansættelsesområdet. Stk. 3. Senest 3 måneder før udløbet af en længerevarende tjenestefrihedsperiode skal den pågældende skriftligt meddele, hvordan vedkommende agter at forholde sig med hensyn til genindtræden. Stk. 4. Afslag på anmodning om tjenestefrihed uden løn skal begrundes skriftligt. Stk. 5. Formålet med tjenestefriheden kan være: - varetagelse af tillidshverv (organisationsarbejde) - uddannelse - private årsager Stk. 6. Der kan gives lodsen hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn, når: - det er barnets første sygedag - hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt - forholdene på tjenestestedet tillader det - barnet er under 18 år, og - barnet er hjemmeboende Fraværet noteres på den liste, der føres over lodsers fravær (sygdom, barn syg, ferie mv.). Stk. 7. Den ansatte oppebærer under tjenestefriheden indtægt svarende til den indtægt som den ansatte ville have oppebåret i sygdomstilfælde, idet der dog i denne fraværssituation ikke indgår de særlige ydelser, som er omhandlet i Finansministeriets vejledning om udbetaling af visse særlige ydelser under sygdom, jf. cirkulærer af 25. maj 1977, 2. maj 1978 og 26. marts Stk. 8. Adgangen til tjenestefrihed på barns første sygedag kan for den enkelte ansatte inddrages ved misbrug. 20. Lønudbetaling Lodser, der er ansat på tidspunkt for ikrafttrædelse af denne overenskomst bevarer retten til at få lønnen udbetalt forud. Ved nyansættelse udbetales lønnen bagud. Udbetaling sker månedsvis på den sidste bankdag i måneden. Side 5 af 6

6 21. Nødberedskab Parterne er enige om snarest at drøfte betingelser for nødberedskab i forbindelse med en eventuel konflikt. 22. Ikrafttræden og opsigelse af overenskomst Denne overenskomst træder i kraft den 01. juni Stk. 2. Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 2008 København, den for Søfartens Ledere/Danske Lodser for Forsvarets Personeltjeneste Side 6 af 6

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

31.01 O.13 45/2013 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 45/2013 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1.

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten

Læs mere

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

31.01 O.08 43/2010 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.08 43/2010 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet C 3 Ledelse og økonomi Danmarks Jurist- og Økonomforbund Den Danske Landinspektørforening Dansk Kiropraktor

Læs mere