STORSILD er blit efter søkt flere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILD er blit efter søkt flere"

Transkript

1 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig, gik efterhaanclen saltet 500 tdr.) ellers er det meste vestlig g vedvaret endnu mandag m der gaat til sildljefabrikkerne. Fabrik end med avtagende styrke. rrirsdag kerne betaler fra 3 til 4 1 / 4 kr. fr var vestenvinden kun frisk; men nat maalet; garnsild betales i Nrdland til nsdag fik man atter søndenvind, ptil 16 kr., i Bjørnør fra 1215 kr. der en stund, ptraadte med betydelig g i Aafjrden betales silden med 16 styrke. Senere har veiret været frtil 24 krner maalet. Garnsilden falder hldsvis rlig med nrdlige eller nrdnu sm ftest betydelig magrere end stlige vinde. før paa aaret.. Vestkysten har hat mtrent de samme Av slandssild er der intet meldt veirfrhld sm Sydkysten. Trsdag indført i uken. stilnet vinden ganske av, g de føl Paa Fin m a l' ken fiskes der rigtig gende t dage hadde man stille, lrjølig bra med v in ter t l' S k ret mange veir med lys himmel. steder, saaledes i Kjøllefjrd, Hnnings Paa kysten fra Stat bl r:l'rndhjemsvaagen, Bergsfjrd samt andre Vest fjrden var det gsaa temmelig urlig Finmarkspladser. Der betales 7 1 /2 øre først i uken. Derimt ptraadte der pr. kg. fr fisken g 2023øre fr liter i Nrdland kun vinde av mindre styrke. lever efter de plysninger. man nu har. Endskjønt de fr det meste hldt sig B l' i s l ing fis k e t synes at ha tat paa østkanten, var veiret adskillig vekssig betydelig p i det sidste, særlig lende) snart halvklart g snart ver. Ulvik, Hardanger, g frskjellige skyet. steder i Ryfylke samt tildels i Sønd rrrmsø amt g Vestfinmarken har hrdand. Smme steder tages gsaa hat lignende veil' sm Nrdland.. smaasild tildels sammen med b1'islin Østfinmarken har. der bjæst sterk eller gen. uken sm endte 4 nvbr. ind strmende sydstlig til østlig vind i førtes der til Stavanger kun 9105 skj. den første halvpart av uken, mens brisling, der betaltes med kr til vindstyrken i den sidste halvpart har 3.75 pr. skj. uken til l nvember vekslet imellem frisk g laber. indførtes skj. brisling, der betaltes med 2 1 /2 til 3 1 / 2 kr. skjeppen, lavest pris fr brislingen fra Hardanger. STORSLD er blit efter søkt flere ganger i uken, men fangsten er det endnu ikke blit nget av. Av ca. 20 dampskibe sm drev 14 mil utfr Svinøen nat til 10 nvember fik ngen fra 1030 sild, gsaa t dampskibe har drevet fra Kristiansand paa Griphavet med lignende resultat. N at til 12 fik t dampskibe utfr Smølen 1/2 g l stamp sild. En tynd sildestim synes saaledes at være under indsig mt kysten av Rmsdals amt. Av fet s i l d er der,meldt ptat til l nvember maal, hvrav er iset til eksprt g maal slgt til sildlj efabrikkerne. l 1910 var disse 3 pster resp , g maa. Til handelsvare er der blit saltet tdr. i fiskepakning mt i 1910 g i Det maa imidlertid bemerkes, at der mangler ukepgave fr Trmsø amt, g at pgaverne fr Finmarken først kan ventes fuldstændiggjrt til næste tællingsdag. Den meldte ukefangst er saaledes ubetydelig, kun 6860 maal, hvrav 5500 er slgt _ til sildljefabrikker g 350 iset til eksprt. Det saltede ukeparti utgjør kun 1605 tønder. Ved Trndhjemskysten er fisket hen døende, g i uken blev kun sat et Klipfiskpriserne har hat en betydelig stigning i den senere tid, saa at man i Aalesund g Kristiansund senest skal mindre ntstæng i Aafjrden, g der h b t t l t' 20 l.. fi k. a e a. it. pr. veg', a {g. mt freglk et ubetydehg garn seder g 10 d' ' t' l'.. D '11 k. u. ngen age lel 1gere g 8 kr. l BJørnør. en 11 e e sprt av set f k'd.'. k ' ' r ngen u er Sl en. sld er alt fra rrrndhjems anten. Nrdland fregaar der litt garnfiske i Skilbtn i Brønnøy, i Meløyfjrdene Veiret. Meterlgiske Obse1' g i Øksnes. 2 større ntstæng er sat i Meløy, g endel er gsaa fanget i Srtland. Nrdlands i.uken ptagne. parti utgjør 5210 maa, hvrav 4700 er slgt til sildljefabrikkerne, g kun va tr i li m berette.r: Søndag var der fremdelss strm paa Sydkysten, g ela barmeterstanden var meget lav, blev den ledsaget av et usedvanlig høivande. Vinden, sm Fetsildfisket. Telegrammer. Opslag 44. Trndhjem. l/u: Aafjrc1en: denne uke antages sat l mindre ntstællg. Garnfiske fra 1/ 3 til 2, middelfangrt 1/ 2 maal. uken pfisket 470 maal, hvrav garnsild 220, ntsild 250 maaj. Herav anta&!'es iset 350 maal, saltet handelsvare 170 tlr.) reten til bjemmefrbruk. Sildens kvalitet er 25 streks. Pris pl'. maalt<lllde fersk sild 1624 krner. Ttalkvantum maal, derav iset 6260 maal, slgt sildljefabrik 1580 maal, saltet handelsvare tdr., resten hjemmefrbruk. Tilstede ved ukens slutning 60 garnbaater med 120 mand, 10 ntbruk med 160 mand, 10 kjøpefartøier, bvrav 7 dampskibe. Bjørnøl' : garnfiske fra O til 2 maal, middelfangst 1/ 3 maal. Siden sidst.e beretning pfisket 180 maal garnsilc1. Herav antages saltet handelsvare 250 tdr., resten til bjemmefrbruk. Sildens kvalitet er 15 streks. Pris pr. maal garnsild 1215 kr. Ttalkvant'..nll maal) derav iset 3750

2 326 UOJNTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 l1vbr. H111 maal, saltet handelsvare telr., resten hjemmefrbruk. Tilstede ved ukens slutning 120 garnbaater med 250 mand, 2 ntbruk med 35 mand, 1 kjøpefartøi. Opfisket iah inc1en amtet maal, hvrav iset maal, slgt sildj,iefabrik 6770 maal, saltet handelsvare tell'. Stiftamtl11andell. Opslag 48. Bdø 11 n: Brønnøy: Drivgarn g sættegarn Skilb'tten ptil 6 Tnaal, almindelig 1 maal, gc1 kvalitet, pris 1516, tilstede 8 kjøpere. Meløy: 2 større stæng Hlandsfjnlen, g'arnfisket smaat, pris l, Tilstede 4 ntbruk, 50 garnbaater, 4 kjøpere. Srtland: sidste uke stængt 4500 maal, alt fabrikvare. Ølumes: Optat litt fabriksild sid ste uke, garnfisket smaat. alt in den amtet pfisket maal, derav iset 1200 maal, slgt sildljefabrikker maal, til hermetikvare 300 maal. saltet til handelsvare tønder, til russesild 550 tønder. Amtmanden. eksprt av iset sild g skaffes tillike en hel del sild især trawlersild til røkeri erne. Yarmuths frbruk av sild til røkning g bingsaltning har derfr i den første g største del av fisketiden været mindre end almindelig i frhld til det stre pfiskede kvantum. 13 nvember meldes at fisket er rikt, silden gd g prisen fra 25 lled til 18 sh. pr. cran. Angaaende det tyske sildefiske henvises til mstaaende telegram. Opslag 50. Vadsø 11/11: Fremdeles garn Fra Nrges fiskeriagent i England, sildfiske Rafsbtn ptil 10 stamper pr. baat. dat. Hull, 10 nvember: Talvik distrikt (Altenfjrd) stadig uvei1' hindret nye stæng g garnbruk. Tverfjrd i Sildefisket paa østkysten av Bergsfjrd frløpne uke 1 større stæng, ialt Eng l and i uken endt 10 nvember: 5200 maal, derav slgt sildljefabrikker 4400., maa1, saltet handelsvare 700 tek, resten Det rkanagtge Vell' sm raste ver hjemmebruk, pris 3.2.5:4.75, kvalitet, srte det nrdvestlige Eurpa i slutten av ment sm før. SkreJfJrd (Sørøsund) 2 nye. '. mindre stæng, hvr ialt staar 6 stæng med frrge uke g kke helt phørte paa 3000 aal,. pta:t 3300 maal,.hvrav 3200 den engelske kyst før i midten av slgt slldljefabnkker, resten bl agn, srte... ment smaasild med blanding 35 streks. denne uke, gjrde en stans l tlførslerne Pris 3 kr. maalet. Amtmanden. av sild da kun et faatal av driverne Opslag 9. ]3/ 11 : Til 11 nvember meldt p k '1 l' tat maa1, hvrav iset 32091, slgt silel sta t SJøs, sær g har den sktske ljefabl'ikker maal, saltet fiske fiaate hldt sig inde i havn. Da fangpakkecle tønder mt i 1910, i Ukepgave fr Trmsø amt mangler. sten paa mandag hvedsagebg bestd av ngen slandf'sild meldt indført i uken. strøs altet g døgngammel sild, var der liten tilgang paa fersksild, sm igjen slgtes til ekstrardinært høie priser, idet 31/ a 32/ pr. cran villig betaltes. Utenlandske fiskerier. Paa tirsdag g nsdag var fisket av Uken 511 nvember. uvæsentlig betydning, g det pfiskede kvantum fr disiie 3 dage øket ikke Det h 11 and s k e s i de fi s k e har ilandbragt til 9 nvember tdr. saltet sild, g de sidste priser angives til 15 gylden tønden fr vlle ned til 12 gylden fr ringere vare i hjemhavnene. Fisket har saaledes git mkring tønder mindre hittil end i de t fregaaende aar, da partiet utgjrde tønder i un g i 1909 til mtrent samme tid. Da der gsaa i den senere tid har fundet betydelige garn tap sted, har mange av driverne gjrt det daarlig, g de fleste avslutter fisket i denne tid. Fra det engelske sildefiske pgives fangsten fr Yarmuth g Lwestft under 9 nvember til crans mt i 1910 g i g det saltede partil anslaaes til tønder. Utskibningen av iset sild til Tyskland har tat fart i den sidste uke før 9 nvember g utgjtde da alene crans, mens den samlede eksprt ialt utgjrde crans fra disse pladser. Hull g Grimsby har desuten en betydelig ttalkvantummet synderlig. gaar g idag har fisket tat fart igjen med delvis gd fangst, g siden saltnøden er avhjulpet, har prisen paa fersksilden været stø til mkring 25/ a 28/ pr. cran. Salt betaltes med 50/ pr. tn, mens nøden std paa. A v trawlsild tilført es Hull i uken kun 1339 stamper, g kan dette fiske nu ansees slut fr denne sæsn. Ttalfangsten er sm følger: 1911 ] crans crans crans Yarmuth pr. 9/ Grlestn pr. 9/ Lwestft pr. 6/ alt sm bringer eksprten til dat p til ; samtidig er avsldbet ialt tønder spekesild. isetsildeksprten er engagert 8 dampskibe. Fra Yarmuth er eksprtert til østersjøen ialt heltønder g halvtønder saltet sild, hvrtil der anvendtes 46 dampskibe. Til Belgien er avgaat endel mindre seilskuter med ruset sild løs i rummet. Denne industri har vakt flks pmerksmhet paa denne side av N rdføjøen, mend den praktisertes i strt mfang i det 16de aarhundrede baade tilnrdg SydEurpa. Den samme slags handel tør bli gjenstand fr pmerkscimhet i Nrge. Silden finder antagelig samme slags anvendelse i Belgien spm rundrøket sild, sm herver av saakaldt Digbys, hvilket er en haardt røket sild g finder smak, særlig blandt den katlske befllming. Grimsby sildetrawlere paastaar at ha fisket Pilehard (Clupea pilchm'dus) sm den kaldes paa engelsk g sardin paa fransk i Nrdsjøen. Denne sildefamilje har egentlig sit phldsted paa kysten av Crnwall g rland g paa Nrdkysten av Frankrik g Spanien g vites aldrig før at være frekmmet nrden fr den engelske kanal. Den ene verraskende nyhet efter den anden paa trawlingsmraadet bringer uvilkaarlig trawlbaateierne til at slaa ind paa andre felter sm trawling efter makre, ansjs g brisling g at utnytte sig fangsten efter nutidens mest søkte prekeveringsmetder. Til belysning av frhldet m eran g tønclemaal meclclelelil, at l eran er liter, g at der av 10 crans faaes 14 tønder eksprtpakket saltsild. vegt er 1 cran cwt. eller 177 kil. Telegrammer Det engelske sildefiske Opslag 4. 9/ 11 : Engelske sildefiske: YarmuthLwestft ttalfangst crans mt i 1910, i 1909, saltet kvantum anslaaes til tønder, iset sild ttaleksprt crans, ukeeksprt Opslag 4. 13/ 11 : Engelske sildefiske: YarmuthLwestft rikt, gd kvalitet sh. pr. cran. Det saltede antal eksprtpakkede tønder anslaaes til Det hllandske sildefiske. Fra Lwestft eksprtertes i uken Opslag 4. 11/11: Hllandske sildefiske til 9 nvember ilandbragt tønder saltet kasser iset g strøsaltet sild, idld mt i 1910, i Pris

3 5 av nvbr. Hll UKENTLGE l\1e.dd:ejelser FOR NORSK FSKERBEDRFl'.FRA FSK t.ud11bktfj LEN gylden tønden. Mrmge drivere c1aarlig Av V8nstaaende vil sees at behld rril Oprt bragte 'l Sicilia 1 O l tn. fr,ngst, garntap, fleste avslutter fisket. ningen av saltet sild fr hele Sktland Det tyske sildefiske. utgjrde pr. 31 ktber ialt Op:lag 4. 14/ 11, Tyske sildefike ilanflbn 1gt tdr. av ttalkvantummet fr dette aars til 11 nvember tønder salte, sild mt smmersildefiske, utgjørende l i 1910, i ngen ffertel tønder. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Hwre 13 / 11 : Fisket ufrandret. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 13/ U : Vig middels sardinfiske, livlig rgnmsætnina' behldningen el' nget fl )rmindsket. SRntnder, Gijn ganske gdt fiske. Markedsberetninger m. V. Uken 511 nvember. 1 il Ham bur g g A t n il var indførselen aven g el skf e r s k s i l cl i is særdeles betydelig i Bidste uke, ialt kasser, sm pnaadde fra 18 til l Jlb. kassen. Av nrsk t'maasild ankm samtidig endel, der pnaac1de fra 9 1 / 2 til ] 2,,1. kassen. U agtet den vermaac1e stre indførsel av s a l tet eng e l s k s i l d til kntinentets markeder, blder nrsk fetsild sig mtrent i llfrandret pris de fleste steder, idet dg garnsild betales betydelig lavere end ntsild fra tidligere fangst; se nærmere fiskeriagentens meddfllelser i pslag i. Telegrammer. Saltsildmarkedet. Opslag l. 13/ u : Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg: Ukeindførsel tdr. engelsk sild, 982 Jlh1l1clsk, 241 nrsk, markedet atter fastere. Yarmuth Behlc1ningen anslaaes til 180 tn nrsk g 1050 tn Newfundlandsfisk. B'r nrsk vare nteres der reis g fr N ewfundlandsflsk reis. Endel av de prtugisiske fiskefartøier er returnert fra Newfundland med c1f1arlig fangst. Gjennemsnitlig har de knap nk halv last. Prduktet skal nu tørres hel' tillands g blir derefter bragt i markedet. matfulls 3031, matties 282fl, lagerne fet Fra knsulen Barcelna, datert sild ca tdr., priserne St... ttin: den 3 nvember 1911: Herveel ind tek Lritisk, 1175 fetsild, crwnlal'gefull 3837, crwnfulls 3635, cl'uwnlarge berettes følgende m flskl'markedet inspents 2:1, Yarmuth full..: 30, matflllls 29, den dette knsulatclistrikt siden knmatties 27. Hllandsk prima kleine 31 u16. tønclen, fetsild ufrandl'et, regelmæssig sulatets frrige rapprt av 12 f. m. sætning fra lagerne. Hamburg: 31GS tdl'.,.. nrsk, hvedsakelig frhaandsslljgt; 100 bris Barcelna. Hertlmdføl'tes pl'. dampling. Kjøperne fr emdeles temmelig tilbake, skibene. Tryg AalesuncP rrunis hlllende. KjøbenlHlVll: 300 fetsild til lager,,::'. '' Opslag 2. 13/ U : Fiskeriagpnt vvestel'gaarcl telegrafenr: HambulgAltna: Uketilførsel kasser en'elsk sild 1811, smaasilcl 91/12 J1. kassen. Fra Nrges fiskeriagent i England, H.ans Jhnsen, dat. Hull 5 nvbr. Opgave ver behldningen av Ferskfiskmarkedet. s a t et s i l disktland, 0rknøerne Opslag 3. 9/11 : FiskeriRgent Wei'itergaarc1 telegraferer: Hambl1l'gAltnR: Nidelven 141 g Shetland fr ktber g september kasser fisk, hyse 4049, sekunda 2837, maaneder i 1911 slmmenlignet med kveite 3257, flyndre 2940, aal 43. behldningen 1 samme maanedel'. Opslag / 11 : Fislu'riRgent WestergaRrd l te'egraferer: HamburgAltfma: Hercules 'kasser fisk, hyse 3038, sekunda 23 32, 1911 kveite 3165, flync1re 2846, ønd 4060, pr. 3llt pr. <'0/9 aa Sktland: telr. telr. Vraket kke vraket l 613 0rlmøerne g Shetlandsøerne: Vraket kke vraket Klipfiskmarkedet alt Opfllag 5. 14/ 11 : Kmulen Bilba tp.legrafert:>l': Bilba: Salg 5040 h. vintal nn,k, 100 islandsk, 440 færøisk. Behldlling 1300, 200, 740, ufrandrede prlser. Santanclel' ingen imprt. Avista kurser: Paris , Lndn pr. 31/ 10 pr. 30/9 Knsulatberetninger. smaafrldende mager, ingen interesse, prima g GamLetta alt kg. sntsild n,te1'e8 3132, 2931, 2526,20 lanclsfisk pr. dampskibet Obern 22, 1415 kr. tønc1en, prima garnsild 45 6 JO k' lavere. ( g. f kl' fi k rans {: lp S samt pr. dmpskibet Setubal 5000 kg. nrsk Fersksildmaredet. klipfisk g 3200 kg. nrsk stkfisk. Da behlelningerne, sm nu el' belt utslgt, Opslag 2. 9/ 11 : Fiskeriagent Westerga;u'd telegraferer: HamlmrgAltna: Nilhlven 359 i den senere tid hal' været l'elativt kasser smaasild9 1 / / 2 Jf6. kassen. smaa, er prisel'l1e steget; det sidst avsatte parti slandsfisk, ntertes til pese Opslag 2. ; / 11 : Fiskeriagent Westergnard telpgraferer: HamburgAltna: Hel'cules 140 kasser smaasilcl 1112 mark kassen. tas 46 a 50 pr. kv. a 40 kg. Pr. jernbane fra Bilba ventes ny tilførsel av slanc1sfisk j nærmeste fremtid.. Tarragna 16 kt.: Pr. dampskib Tryg indførteshertil ( kg. slandsfisk. Behldningerne er utslgt. slandsfisk nteres til nminel pris av pesetas 42 a 45 pr. kv. a 40 kg. Cartagena 1 nv.: :'il elette marked ankm siden sid ste beretning av 19 september sidstleclen ialt kg. Newfundlandsfisk g engelsk klipfisk. Behlc1ningern8 pgives at \'llire smaa g priserne hi ngles str, sæ]ges til pesetas 73, ngles middels til pesetas 70,tngles smaa pesetas 67 g slandsfisk til pesetas 52, alt pr. kv. a 50 kg. Malaga 25 kt.: Til Malaga imprtertes siden 23 septemuel' _sidstl. ialt 37 8t 15 kg. slanelsnsk, kg. Labrac10rfisk g kg. N ewfundlandsfisk. Sktland: tell' tdr. Vraket l Fra generalknsulen i Lissabn dat. Paa Barcelnas børs ntel'tes 2 n 5:21 kke vraket nvember 1911: vembel' d.a. ft'. veksel })aa Paris avista 0rlmøerne g Shetlandsøerne: Der hal' ikke været tilført nrsk pesetas lu9.15 pl'. 11}O frallcs g peklipsk til Lissabnsi(lenfregaaende setas pl'. sterling. Vraket kke vraket alt l 146 rapprt. Der lagrer idag ca. 125tns, hvr Fra viceknsulatetidwirnenez dat. f) 970 fr der nteres fra 9000 till L2U.0 reis 4 nvell1 bel': Ogsa:t frløpne uke sic1en pr.6d kg. ærbødige av 28 f. m.hm: urlig g

4 328 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. }) llvbr strmende Vel' meget hindret fisket. Onsdag trsdag g igaal', under litt rligere veir, var fangsten ret gd fr mtrent halvdelen av baatene, men udelukkende av de meget Rtre sardiner. Fr tusenet blev betalt francs 53 a 60. Om fiske paa sydkysten høres intet. Cncarneau intetsigende g nrdver hertil intet fiske. dag atter vldsm strm. Rgnmarkedet ufrandret. rrilførsel siden 28 f. m 20( l tdr. sildergn fra Hamburg. Fra legcttinen i Havana, dat. 21/ 10 : Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8/ 10 S/JO meddeles følgende: ndførselen andrg til 2075 kasser g 100 tabaler. Priserne var ifølge Revista Oficial a fr nrsk fisk $ 8.00 g fr sktsk $ ; der nteres fr nrsk $ 8.00 g fof sktsk $ Kurser: Lndn 60 d/v... Paris 3 div.... Hamburg 3 d/v / / 8 O/O P. 6 5 / S 6 3 / 4 0/O P. 4 3 / / s /O P. Fra legatinen i Havana, dat. 27/ 10 : Fra legatinen i Havana, dat. 27/10 : pr. 4/11 : 6340 nrsk, 300 islandsk g 0:J CN Ul > c... HltlO færøisk.. ::::... r ''.!... >= :::::! r r 'dcrq &. e+.. :::::! 'J <1 <1 N CJ \.O 1 'J.,... e+... e. e:.. \.O O c.c... r 'J r CJ CD c_ +.:] 'l 'l 'l W l Ol 'l W CN \.O W,... + CN C W 'l W Ol J <:.O W 01,... + H:> CN.:],... W 'l Cl Ol æ t\? W 'l + :J 'l 'l Ol Cl + :\::: W CN l O:J \.O l Ol j::.. 'l 00 Prisen fr l ste srt pgaves ntert til ptas 53 a 55 fr nrsk, ptas. 55 fr islandsk g ptas. 55 a 63 fr færøisk. Paa Madrids børs ntertes : 6/11 : Pes pr. 100 fre a/v /Paris lill: l a/v/lnd. ViceknRulen i Vig meddeler, at sidst frløpne ukes sardinfiske var middels gdt; utbyttet 8000 kurver, bestd mest av fisk tilhørende den lille sardin art. Rgnmarkedet val' frhldsvis livlig, g der blev msat en del rgn i uken. Viceknsulen i Santander meddeler, at der var ganske gdt sarclinfiske i frrige uke. Viceknsulen i Gij6n melder, at der i t av ukens dnge fregik fiske av sardiner av alle størrelser. Fra knsulen i Messina datert l 9. :::::! e+ r :;:r. t> (Jq :::::! N :::: r t2 (Jq r.j1 rn'.0. r.j1 r S : s. r 0' t:j l w H::.. \.O l Ol l 'l w W 1 w 'l l ::::> \.O Ol Ol Ol 00 Ol Ol l l 'l l W l W \.O 'l Ol 01 Ol :J Ol <1 ::::s 'l Ol 'l 'l W w 'l 'l. c..., \.O P :<1 s \.O :<1 \.O 'l 00 c:cj ' \.O 'l 'l Ol 'l w 'l :1 01 'l P 01 :1 w \.O Ol :J P Ol l :<1 \.O Ol Z S (Jq r :::::!. t?::l (JQ. Ul (D' :::::! r.j1 S s r :::::! <1 :::::! r <1 'J fr. 2 O p r.j1 'fj e+ CD S O CD S \.O... Fra generalknsulen i Bilba, dat 6/11 : mprt g msætning av klipfisk fra 29/0_4/11, andrg til: alt pr. kvintal a 50 kg., Bilba. mprt pr. dampsk. Ripa 2730 nrsk g 2880 færøisk. Pr. dampsk. Santa Cruz 7230 nrsk g 200 færøisk, Salg 3620 nrsk, 300 islandsk g 2500 færøisk. Behldning Hyse Klipfisk Gaspe, prima St. Jhn's Piel're kv Fra knsulen i Venedig, dat. 9 nvember: løpet av ktber maaned blev imprtert hertil kg. tørfisk g til Triest gik videre kg. Priserne stillet sig: Bergen, prima vestre... lire 131/137 D., sekunda vestre /119

5 15 nvbr UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 329 Finmarken, prima 4/700 rm. 63/67 D., 3/500,, 62/65 D.,,, 2/400 60/64 alt eif. Venedig, ufrtldet pr. /0 kg. samtlige priser ntertes der i løpet av maaneden stigende tendens, især fr prima vestre, hvis salg ngen huser har indstillet, g fr prima Fin\ marken 4/700, fr hvilken srtering der ventes videre stigning. Efterspørselen fr Finmarksfisk var meget livliv, fr prmpt vare eller fr vare av nær ankmst, mindre derimt fr vare til avskibning fra Nrge. Knsulatet i Neapel indberetter un der 6 ds. følgende m fiskemarkedet i ktber: Tilførslerne til det herværende marked med de sidste dampere beløp sig til kg. tørfisk g kg. klipfisk. Priserne paa tørfisk har hldt sig temmelig ufrandret g hævdet sig paa basis av lire 120 til 123 fr kvaliteten alm. hllænder pr. 100 kg. eif. Neapel 2 0/ sent. Behvet fr denne vare er fr tiden ikke saa strt længer, da nu fransk klipfisk hvedsagelig blir knsumert. Først efter nytaar vil behvet fr tørfisk bli større. klipfisk fra Nrge lar kun større frretninger sig gjøre, naar priserne kan knkurrere med den franske vare, sm blir kjøpt meget gjerne her. Om eventuelt den italiensktyrkiske De irske fiskerier. (Ved Nrges fiskeriagent i Stl'bl'itannien g rland). Owts. Oktber 1911 Oktber 1910.g Owts. Fr alle srter tilsa Specifisert fr følgende srter: Sild Brisling.,..., Makrel '., Trsk...,..'... ' l Lange Hyse Flyndre l Fra generalknsulen i Genua, dat. krig kan faa indflydelse paa frret Vser sig fr nærværende litt mere 9 nvember: Siden sidste indberet ningerne g i hvilken maalestk, lar reserverte. Der gaar (lg 1'egelmæssig ning av 6 ktber er hertil indført sig idag endnu ikke si; freløbig er nget fra lmanden, g fr ntsild av fra Nrge: Med Ott Thresens linj e det ikke tilfældet. gd kvalitet betaltes senest følgende 8336 baller stkfisk = kg. priser: KKK g KK Jb. 34/35, K Jf&. g kg. klipfisk. lndberetning fra knsulen i SteUin 30/32, mindrefalc1ende K Jb. 26/27, MK Priser g efterspørsel stiller sig nu til Utenriksdepartementet datert 7 n Jb. 20/2:l g 1\1 utba 16/18. Garnsild saaledes: vember. saavelsm underrdnet vare finder fre Pris pr. Markedets Sildemarkec1et: Av nrsk sild løbig mtrent ingen paaagtning. 100 kg. tendens ufl'tldet. er der fra aarets begyndelse til utgangen Vaarsilc1: Her paa pladsen be Bergen: Lire av ktber maaned indført til taltes sidst fr 5/600 Jb / 1ma tynd vestre... fast 132 Stettin: 6/700 Jb /;113, 7/800 Jf&. ]2'12 d. fyldig d. 120 Fetsild..., tdr. Behldningerne rømmes nu efterhvert d. smaa d. 95 Vaarsild... '... ',., Skjæresilc1: Priserne har stillet Finmarken : Sl sild..., sig paa Jfr;. 20/23, alt efter størrelsen 1ma 2/400 gr... livlig 81 Skjæresild Mellemmerkerne har været gdt efter d. 4/ d. 86 alt tdr. spurgt. Klipfisk: mt i samme tidsrum i 1910: Britisk, hllandsk g tysk sild Labradr... d. 68 F etsl 'ld t d r. mprten utgjrde til den 31 ktber d. st yle d. 70 V 'ld iaar sammenlignet med de t fregaa slandsk... d. 80 aarsl ende aar: Sl sild alt ; 4 % pr. kntant. Skjæresild Sterk efterspørsel efter Finmarks tdr. tdr. tdr. stkfisk g alle srter klipfisk. alt tdr. Britisk sild Fetsild: Fra sæsnens begyndelse Hllandsk : er der hittil tilført markedet Tysk,, tdr. ny fetsild mt tdr; g tdr. til samme tid i de t f1'egaaende aar. rrilførslerne var i den første halvdel av maaneden nget rikelige, g kjøperne kunde ngenlunc1e dække sit behv. De illdtræffende partier bestd tildels av vare, hvis kvalitet ikke std fuldt paa høide med, hvad kjøperne tidligere i sæsnen hadde været vant til at se. Kjøpelysten var derfr ikke saa livlig sm før, g naar salg av større partier km paa tale, viste indehaverlle sig tilbøielige til at gi efter i sit prisfrlangende. slutten av maaneden blev tendensen paa fetsildmarkedet mere usikker, sm følge av det gde utbytte av det engelske fike g det derved franledigede sterke prisfald fr engesk sild, g kjøperne Nteringerne er fr sktske erwn largefulls Jb / 2, erwnfulls Jfb. 36 crwnlargespents Jf(,;. 26/25, Yarmutl fulls Jb. 30/29, matfulls Jlb. 27/26, mat ties Jf,;. 25/24, hll. prima Jt&. 31, kleine./lb. 31, alt i ufrtldet stand. Beretning fra generalknsulen i Ri de Janeir til Utenriksdepartementet datert 19 ktber. Jeg har den ære at meddele, at der i tic1srummet 115 ktber deue aar er ankmmet følgende partier klipfisk til Ri de Janeir : Via Hamburg kasser Bremen Gøtebrg Liverpl., 876.g

6 ! aa UKENTLGE Ml<JDDELELSKR FOR NORSK FSKERBEDRn'T FRA FSKERDREKTØREN 15 nvbr Via New Yrk 1901 fater Bergens markedspriser fr kvintal. Priserne har steget nget. andre havne... ' 278 Saaledes betales gd, str lverchantable Omsætningen vedblev at være uten fiskevarer. g Madeira med fra $ 6 til $ Maa ikke pfatte sm frit mb rd nteringer. b etydnihg Hjemmetilvirket Labradr av gd kva (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekntæl.) Behldningen anslaaes til litet sælges til saa høie priser sm }<lli(fater + 'kassel} Bergen, 11 nvbr. 191 L. $ 5 $80 til $ 6 g almindelig Labrabr Sm detaljpriser kan nteres: Paa tranmarkedet har stemnin er værd $ a 48 milreis pr. fat fr fisk av merket gen fr damptran været rlig. Se Eksprten fra St. J hn's fra 1 aug. C. R. C. neste pris fr kldklaret vare av kr.' kt.: 45 a a a a 39 andre er nærmest nminel. Bruntran hldes Klipfisk: kvintal kvintal merker fra Gaspe. i kr / 2 Prtugal fr peixling. Rgn g klipfisk uten frretning. Spanien P r. kasse fr nrsk fisk. Run d fi s k har været msat til kr.!talien sktsk / 4 a 17 fr tynd vestrefisk, kr / 4 Britisk Vestindien fr fyldig vestre, kr, 15 1 / 2 fr almindelig g kr / 4 fr samfængt. Kanada.. l Brasilien Fet s i l d nteres fremdeles i kr. 19 England... l 244 l 232 Brisling etc fr de resp. merker. rland De frenede stater Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 300ktber4 nvember.. _ H vol'fra _ Bris Pris SmRa Pris ling P 1'. sild pr. sll:j. skj. sl'j. skj. S. B.hus amtl f) Stavanger mtl \}11.00 Tils Røk , armert... [ ,'! 28(!,' Krydret... '. ' 22()O Trvført.. _._._.[ [ 20u.; Røkt ' 354:51;, Saltet U Trvført Tils ' Værdi brisling.... kr ' smaasilcl ,00 Hamburg, 10 nvember burg bankfiskere har hat et rekrdau, idet 122 fartøier hadde en fangst 'rils = 8300= Tranmarkec1et er meget rlig. Jeg Desuten 645 skj. blanding fra Sta nterer: av kvintal.. vanger amt. Pris kr pr. skj. Brutt, salgspriser. Fr de sidste 6 aar er tallene følgende Værdi brisling kl' smaasild ,00 Damptrn., kldkl. Lfts Ah. 103/104 Raamechclntran Aar Skibe Kvintal blanding, /85 Blank trsketra.l /75 kr Brunblank d /60 Blank industriel /44 Bnmblank d /40 rridsrummet 611 nvember 19l1. Brun levertran /40 Sæltl'an, lys efter farve g T ris Pris Smaa Pris lugt.... Flaaten er betydelig øket i det sic1ste F(vrfra lill S' pr. sild pl'. skj. skj. skj. skj. Sæltran, brunblank.... aar paa grund av frhldene i de D. brun... frenede stater., [ S. B.hus amt Sildetran, lys... Stavanger amt [l 25[,D 60 D., brunblank.... sland. Tils D., brun. Hvaltran, uraffinert nr. O Opgave Andre lande ver fersk sild avsendt fra Trndhjem Tilsammen statin i tiden 2/11 til 9/11, Til nrske statiner kg. bl'. utenlandske d rrils kg. bl'. Markedsberetning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). D., D.,,,2 D.,,,3 D.,,,4 Fra Nyfundland. kr /44 39/40 37/38 36/38 35/36 33/34 44/45 42/42 1 /2 40/40 1 / 2 37/38 36/37 The Trade Review, St. J hn's, fr 28 ktber angir den samlede direkte skibning fra Labradr til The Evening Chrnicle St. J hn:8 fr 31 ktber d. a.skriver: gaar blev sæsnens høieste pris fr klipfisk betalt, idet et firma betalte $ 6.60 fr samfængt; andre bød $ 6.55 g $ 6.50 fr Large, Medium g Small Merchantable g Madeira. Priserne paa West ndia g Hyse hlder sig ufrandret, men med smaa tilbud. Bladet meddeler videre, at Lunen Lv av l juli 1911 m fyravgift paa sland. 1. Ethvert skib med heldæk eller maskine, der gaar i havn paa sland e ler utredes fra landet, skal erlægge i fyravgift 25 øre pr. tn av skibets drægtighet saaledes, at et halvt tn, eller derver, beregnes sm helt, men en mindre brøkdel brtfalder, rlgsskibe er fritat fr avgiften. Fyravgift skal erlægges, hver gang

7 1 15 nvbr UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 331 et skib kmmer fra et sted utenfr landet i den første havn, det anløper. Skibe, der alene anvendes i den in denlandske fa rt, saa ve l sm fiskefartøier, del' aldrig seiler til utlandet i fiskeritiden, erlægger avgiften kun en gang m aaret, dg aldrig under 4 kr. Aarsavgiften erlægges i fiskesæsnens begyndelse der, hvr skibet er registrert. slands minister bemyndiges til at træffe verenskmst med fremmede Fr idag ankmne partier pnaaddes: Øre pr. kg. Fersk kveite, str, med hde d. midd d. smaa rødfisk (uer) hyse... '.., 1015 trsk, hdeløs ()21 sei, hdeløs Nysaltet trsk brsme l 9 men stemningen paa markedet var langt fra gd, g paa de t bedste dage i maaneden var situatinen igjen sm før, g fisket faldt aldeles sammen. Om trsdagen, den l juni, blev man igjen enig m at indstille fisket til den 5. Dette hlev saa gjrt, g derefter vendte markedet eftel'baanden tilbake til nrmale tilstande. Ved denne tid hadde salterne gsaa aapnet sine statiner, g da efterspørselen tiltk, frhøiedes priserne, g inden en uke eller t hadde de naadd gjennemsnittet. mag ter m erlæggelse av fyravgiften Stckhlms prvisriske fiskehal. fr de derfra til fiskeri under sland Markedsntering fr tiden 2/11 8/11. utrnstede skibe. sammenligning med andre kriser 2. Fyravgiften tilfalc1er landskassen. Plitimesteren eller den mand Fiskesrter desmindre hadde den en vic1tgaaende Pris i øre var denne av krt varighet; men ikke paa stedet (repstyrer eller sysselman' virkning paa handelen. Der var en dens befuldmægtigede), hvem klarerin hel del misstemning blandt saltere g gen av utenlandske skibe paahviler, Graasei.. kg fiskerne g en mangel paa enstemmighet pkræver avgiften. N aar fyravgift av Hvitting blandt fiskerne, sm var uheldig. Det utenlandske fiskefnrtøier pkræves av Kveite var j heller ikke unaturlig, naar 111an plitimesterens befuldmægtigede paa D., smaa... 54[ tar hensyn til de vidt frskjellige interesser blandt dem, særlig blandt englænderne g sktterne, g under disse mstændigheter kunde man heller ikke vente, at imprviserte møter fr at fastslaa fredningstiden var aldeles steder, hvr denne ikke er bsat, er Hyse... EJ h l. k O 'f Laks, fersk c er 111 assatr pct. av avg ten. Lange Samme gebyr tilfalder de plitimestre, Rødspette der nu er i embede, saalænge p Trsk krævningen av avgiften paahvilel' dem. Aal, røkt ,, Skibsføreren er pligtig at frevise Sild, fersk kasse Knserv. bøkling () 250 skibsjurnalen fr plitimesteren eller Hummer, levende. snes hans befuldmægtigede. 3. Fr vertrædese av denne lv straffes skibsføreren med bøter til Sildefisket paa Shetland landskassen av kr., frsaavidt Beretning fm Nrges fi<;keriagent i England, hans frhld ikke medfører høierestraf Saker i anledning aven saadan vertrædese, behandles sm ffentlige plitisaker. 4. Lv m fyravgift av skibe av 16 nvember 1907 phæves. 5.. Denne lv træder i kraft den l januar fra den kmmunale fiskeauktin. Ved 'r. Anfindsen. Bergen, 13 nvbr rrilførselen av fersk fisk var nksaa bra i slutten av frrige uke; der tilførtes markedet ikke saa litet fersk sei g trsk fra herværende kystdistrikter, hvilket bragte endel prisfald paa den isede fisle Da veiret imidlertid i disse dage er meget variabelt, er priserne nksaa vaklende fra den ene dag til den anden, dg maa man regne med endel prisfald paa iset fisk, saafremt her indtræder gdveil' g frst med gd tilførsel fra kystdistl'ikterne her. tilfredsstillende. Det eneste virkelige middel til at frebygge at en slik tilstand skal gjenta sig, er fr alle klasser av fiskere at bestemme m en fredningstid skal iagttages (hvilket tilsynelatende er abslut nødvendig), g dat. Hull, 28 ktber. naar den skal være. Det har været (Frtsat fra frrige nummer.) freslaat, at e11 engelsksktsk sildefiskefrening skal grundes, g at e11 kmite Gde dræt blev gjrt, men kvaliteten skulde samles i mars eller aprilnæste var meget daarlig, g da salterne aar fr at verveie markedernes tilendnu ikke var færdige til at ta imt stand g raadføre sig med salterne, sild, g hvad var endnu mere al g saa fastslaa en tid, naar fisket vrlig kjøbmændene paa kntinen sku de begynde i Lerwick. Dette er tet ikke hadde bruk fr slik tidlig fanget uten tvil den bedste vei at slaa ind fisk sm ikke varfuldt utviklet, saa skedde paa, g dersm nget lignende ikke det uundgaaelige; priserne falclt saa gjøre.s, er der fare fr at regjeringen lavt sm til 2 s. pr. cran, g efterat rø \lil gi lve desangaaende, hvilket kunde kerierne var frsynt, var der fte slet være gavnlig et aar g skadelig det ingen efterspørsel, g det eneste der næste sm en repræsentant fr fiskevar tilbake fr fiskerne at gjøre, var handelen uttalte. N aar vigtigheten av at dampe ut av havnen g kaste fang sildefiskeinelustrien tages i betragtning, sten verbrd. Sakerne std slet g saavel sm den uhyre kapital er sat var aldeles uten sidestykke i sildefiskets paa spil g de tusener av mennesker histrie paa Shetland. Situatinen sm er avhængig derav, vil det sees, blev saa kritisk, at et massemøte av at eler er tvingende nødvendighet fr fiskere, sælgere g saltere blev avhldt at fisket blir rdnet paa en tilfredspaa fiskemarkedet, hvr elet saa blev stillende maate, g det paaligger bestemt, at en fredningstid skulde iagt fiskerne selv at uttænke den bedste tages i ti dage, nemlig fra den.11 g mest frdelagtige maate at utøve til den 20 mai. den følgende uke sin haandtering paa, g at passe paa blev en temmelig gd fangst ilandbragt ; saavidt det ljgger i deres magt, at

8 332 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERJBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 15 nvbr s markedet ikke blir ruinert ved at indtil begyndehen av september. Hvad stre, men de var regelmæssig gde, sildefangsten begynder fr tidlig. øerne angaa!' utgjrde sæsnens frngst g de høie priser blev vedlikehldt. Det er ikke nødvendig at gi en indtil 16 september crans. Av Den daglige ttalfangst utgjrde fra utførlig beretning m sæsnens begyn disse blev crans ilandbragt 9000 crans g nedad. En gang i sædese her. Det sm angaar Lerwick, ved Lerwick, saa at kun crans snen utgjrde.fangsten ca angaar praktisk det hele av Shetland, blir tilbake fr de andre havne paa crans mindre end sidste aar, men freller rettere sagt de par havne hvr Shetland. betragtning av de stre skjellen blev dg efterhaanden frfisket nu fr tiden drives. Jeg har kvanta sild sm blev tilberedt sidste mindsket, g i midten av september alle!'ede mtalt den tidlige ankmst av aar g ikke slgt, g de tusener tøll var der kun ca crans fol'skje. en str flaate drivere ved Lerwick g der maisild sm endnu ikke er avsat, Det største antal baater der ankm sildefangsten i mai g begyndelsen av er det maaske likesaa gdt, at sæsn paa en g samme dag var. den 12 JUl1l. den tid hadde baatene ved ens ttalkvanta ikke er større end august, da 410 passerte gjennen salgs Baltasund, Scallway g Sandwick det er. ringen. Men,flaaten talte 400 ved temmelig gd fangst, men gsaa de Lerwick. Driverne begyndte iaar et halvt dusin andre leiligheter, g i led tap paa grund av de daarlige at ankmme til Lerwick tidlig i mai, mal g juni var der sjelden færre end markeder. Lave priser hersket i Scall g en dag var der 450 drivere ved 300 hver dag. Sm allerede nævnt, way, g man maatte ta sin tilflugt til havnen. Men paa grund av frednings var den bedste dag den 31 mai, da at kaste silden ut i havet. Sandwick tiden var fangsterne i mri betydelig crans blev ilandbl'agt mt var i samme frfatning, g begge havne mindre end de var sidste aar. ndtil crans den 8 juni, 1910, g det blev enige m eventuelt at iagtta pn den 3 juni blev kun crans største antal baater ved havnen var fredningstid sammen med Lerwick. ilandbragt mt crans sid ste den 24 juni, da var der 472 drivere Baltasund var næsten alle baater aar, eller mkring det dbbelte mt g 50 seilbaater, et ttalantal av 522. beskjæftiget, g de hadde verenskmst iaar. Resultatet av den tidlige begyn Den l juni 1910 var der ver 600 m en bestemt pris fr sin sild, like dese g den daal'ige tilstand paa de fartøiel' ved Lerwick, men den regelgyldig i hvilken frfatning markedet kntinentale markeder var, at prisen lllæssige fangst paa østkysten var var. den uke der sluttet 3 juni faldt saa lavt sm 2s. pr. cran, g rimeligvis aarsaken til, at flaaten var blev 5000 crans ilandbragt, g en tid endg til denne lave pris kunde kjø litt mindre denne sæsn. tabellen lang syntes det, sm m det en gang pere ikke findes. Omtrent ved denne sm gives nedenunder sammenlignes berømte midtpunkt fr sildefisket sku de tid blev mange hundrede crans kastet fangsterne fr hver uke med dem i gjenvinde nget av sin tapte glans. i sjøen. Der var meget stre fangster samme uke sidste aar. begyndelsen Whalsay gik det baatene gsaa meget paa en eller t dage i den første uke av sæsngen var kvaliteten meget gdt, saa at da krisen var verstaat, i juni, g en ttalfangst av blandet g daarlig, men den ventede g efterspørselen efter den ferske crans blev trvført paa en dag. Den frbedring indtraadte mtrent i midten sild blev meget ivrig, tg fiskerne rlig 6 g 7 juni val' ttalfangsten hen av juni. det hele tat var kvaliteten fat paa sæsnens arbeide. ndskjønt hldsvis g crans. Det likesaa gd sm i frrige aar. Silden veiret ikke var saa gdt sm sid ste var ikke før den anden uke i maa fra de østlige g nrdlige fiskepladser aar, var det i regelen fint, g baatene neden, at markedet begyndte at kmme var i regelen i bedre tilstand end den ved alle havne kunde regelmæssig gaa sig. Prisen steg langsmt, men sikkert, der blev fanget mere sydpaa. Tiltrds tilsjøs. Vestsiden var naturligvis aldeles indtil saa meget sm 17 s. 6 d. pr. cran fr de daarlige markeder begyndte frlatt, g synet aven fiskerbaat eller blev pnaadd. Kvaliteten begyndte man at ekspedere saltsild allerede i driver paa den side vilde ha været et hurtig at bli bedre, g da tilførselen begyndelsen av juni, g stre frsylikesaa enestaaende syn, sm et strt var nget mindre, steg priserne dag ninger blev brtsendt hver uke. 8aldræt i nærheten av Vee Skerries. fr dag. Da veiret var gdt, gik terne behldt sjelden stre frraad hs Arbeidet gik sin rlige gang til slut flaaten tilsjøs hver aften, g resultatet sig, da tendensen nutildags er at ningen av august, g fangsterne var av sæsnens arbeide saa ut til at ville ekspedere silden saa hurtig sm mulig. temmelig regelmæssige. Ngen dage bli meget lvende. Men mt slutningen Det er værd at lægge merke til, at kunde de være større eller mindre, av juni var der en tydelig minelskning Shetland sild har hele tiden realisert men ukens ttalfangst varierte 'i det i de daglige fangster, sm vedblev bedre priser end sild fra østkysten, hele kun litt. Det er sandt at juli meget længere end elet var tilfældet g val' i regelen mere søkt paa knmaaneel bragte mange skuffelser, men frrige aar. Fra den 26 juni til 15 tinentet. naar man ser tilbake paa et antal aar, juli svinget de daglige fangster fra rrtalfangsten i Lerwick indtil 9 seper det værd at lægge merke til, at det 1200 til 6000 crans. Resultatet blev tember var crans, saa at denne har den atid gjrt. Fapgsterne var at priserne steg endnu mere, g vekslet havn el' den vigtigste fr sildefangsten bedre i gamle dage, da fiskerne fra imellem 30 s. g 38 s. pr. cran, g i Sktland. Sic1ste aar var fangst.en Shetland g Sktland begyndte at fiske ved en eller t leiligheter naadde pri til samme dat , saa at senere hen paa aaret, g endskjønt en sen endgsaa 2. Omkring midt i mindskningen dette aar er crans. hel del drivere iaar er seilet hen til juli indtraadte en frbedring, sm ved Utførselen indtil samme dat beløp sig havne paa østkysten, km de dg blev helt til slutningen av sæsnen. til tdr. mt tdl'. i snart tilbake igjen, g en str flaate Der var aldrig en dag hvr man kunde (E'rts.) vedblev at kmme nrdpaa hver dag si, at fangsterne hadde været meget

9 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra 1/ 4 til 4/ g uken, sm endte 4/11. i Vaarsild Fetsild Strsild Nrsjø BriSling slnds Klipfisk, Klipf., is Rundfisk R?t Sei Hyse,,Anden Rgn D.m. R.m. Blank Brun Brun aa 'l'ldsteder sild sild nrsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. tdr. tdt. tdl td' tdr.! td' l l kg. l kg. r. L {g. 'g..{g. {g. ' {g. tdr. ti' (. td' 1. tek td' 1. telr. ler. ti :;fjld' :: _ ' ; = = = O 4 1 =9 = Knstansand Flekkefjrd l Stavaner ' Kpervik !:) 300 Haugesund ' Bergen Flrø , Aalesund G Kristiansund Tl'ndhjem H Bdø Svlvær Narvik Trumsø !l ' 941 4,1 8i) Hammerfest Vardø Vadsø } Andre alt sl ' uken 2857 _ = Hval Sæl Bttle sperma.. Makrei, Makrei, laks, Anden Fisk, saltet.. Fiske 1 Tldsteder tran 1 tran l10setran cettran Sldetran Sild, fersk Sild, røkt saltet fersk fersl( fersk fisk Hummer i far. tøi FS, saltet Sildemel guan Sælskmd Hermetik tdr. tdr. tdr. tdl'. tdl'. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. stk. kg. tdr. kg. kg. stk. kg. i ' Kristialia C) SandefJrd. 2320D Kris1iansand. l l) 421 Flekke(ird l 783 Stavan'er Kpervk Haugesund Bergen Flrø Aalesund i Kristiansund. 57, Trndhjem Bdø Svlvær l 029 l Narvik Trmsø l Hammerfest. l Vardø Vadsø Andre ;') } l) uken ( ::; c q 13 t' Q tr.l tr.l :::;J t: t<j L' t<j L' r!:d i':j O Z O Ul i':tj w c:: tr.l O!:d. J i:3 r:l:j p;. r P1 t:: ;:: :::;J ;:: P1 13 'Q tr.l :z w 6497

10 334 UKENTLGE MEDDEJEJSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA :B'SKERDREKT0REN 15 11\'Ur. Hl l HamburgAltna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel 858 kasser nrsk fisk kasser sild. 2/ 11 mrg. '/ midd. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Laks... pr. % 136! D. sekunda... Tert... l 8070 ørret, str... D. middels.. D. S111aa Kveite, str 30 % ap ver / h33 1 h D. strmidd % /) /'3 D. middels 1022 % '/ Kveitebarn 8 % nedver / ;)4 Hyse, str '7 3 / / D. smaa / /2:26 1 / /228 D. sekunda / / /229 Flyndre, str / D. middels /2 J() D. smaamiddels '/2 D. smaa / D. Nrdlands... Rødtunger Pigvar.. Strsei l... Aal f) D rrrsk.. _ h 15 1 / 4 Hummer Makre pr. styk Strsild pr. kasse. J1b. Jf{g. Jf{g. Jf!&.. Vaarsild D. sekunda Fetsild Smaasild /2 6 1 / / /29 1 h Østlandssild... Svensksild... Sktsksild... l Hamburg, l nvember 1911.! vvestergaard. 6eneral=rapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries).. Kvantum Tutal... fr uken til kvantum til Bvad der fiskes l uken, men anmeldes fol'sent bl al kmme ptages l flje11lle ukes rapprt l1/u Quantities reprted t late t be incluchd in the rpl t fr this week are aclued t thds flr next week.) ' _,_.:... ], A. Skrei (trske) fisket (Cad Fishery), januarjuni... inil1. st. (pieces). n Dampmedicintran (Cad liver il) hl. Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... hl. () B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember 1) '.. tdl, saltet, fiskepakket l 605 (Fat Herring) (Barre]s, saltec1, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Cast) ny sæsn maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast)..., maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, junidesember 1) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NrthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne tdl, saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barrels, salte(l, seapacked) C. l\fakrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the NrthSea, salted fr exp0l't t Arnel'ica) :29 67:) 7?)O 26(j :SU l ()5 l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included.) 2) Al makrel, sm el' frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fl' dt:>t skandinavike marked, er ikke medregnet. (All makerel, used fresh r exp. in ie r salted fr the Scandinavian mark et, is nt included.) Ved eftertl'yk av disse meddellj!ser Ul a it Fiskets Gallg augives sm kilde.

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere