Bevillingsændringer Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsændringer Region Midtjylland"

Transkript

1 Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning af hospitalernes pulje til finansiering af ny dyr medicin... 5 Skema 3: Tilbagebetaling af energiafgifter... 6 Skema 4: Omlægning af administrationsbidrag... 7 Skema 5: Flytning af antistof-/antigenanalyser... 8 Skema 6: Budgetoverførsel fra Ny sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed til Aarhus Universitetshospital... 9 Skema 7: Hjemtagning af analyser til Aarhus Universitetshospital Skema 8: Udvidelse af skopikapacitet på urologiområdet Skema 9: Flytning af rådighedsbeløb fra 2014 til Skema 10: Hospitalsenheden Horsens, akuthospital og flytning af dele af operationsafdelingen Skema 11: Hospitalsenheden Horsens, flytning mellem drift og anlæg KVALITETSFONDSPROJEKTER Skema 12: Bevillingsændringer Det Nye Universitetshospital FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Skema 13: Flytning af Center for e-læring fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR.. 16

3 0. OVERBLIK Bevillingsskemaerne er af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager. Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for Drift 2014 Anlæg Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Indtægter Rådighedsbeløb + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter 2014 (indeks 134,0) Bevillingsændringer Sundhedsområdet: Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest -453 Hospitalsenhed Midt -461 Aarhus Universitetshospital Psykiatri -181 Fællesudgifter og -indtægter Praksissektoren -745 Andel fælles formål Kvalitetsfondsprojekter 0 Centrale puljer Øvrige: Politisk organisation Fællesstabene Overførsel til konto Bevillingsændringer i alt Side 3 af 16

4 1. SUNDHEDSOMRÅDET Skema 1: Udgifter til nye behandlinger Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til nye behandlinger i Region Midtjylland i 2014 i forbindelse med Sundhedsoverblikket per 31. august Der forventes en udgiftsstigning til medicin på 4,8 mio. kr. i Det foreslås, at beløbet udmøntes i forbindelse med Sundhedsoverblikket per 31. august 2014, og videreføres i 2015 og i årene frem. Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området pulje til nye behandlinger, jf. nedenstående skema. På grund af ændringer i finansieringen af nye behandlinger, som især påvirker Aarhus Universitetshospital, gives Aarhus Universitetshospital en engangsbevilling på 10 mio. kr. i I 2014 er der ikke dækning til udmøntningen på puljen til nye behandlinger, hvorfor 8,299 mio. kr. finansieres af reserven til uforudsete udgifter og 5,136 mio. kr. finansieres af kontoen til øvrige udgifter. I 2015 og frem, resterer der herefter 18,8 mio. kr. i puljen til nye behandlinger. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenhed Horsens Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og indtægter, Pulje til nye behandlinger Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter Fællesudgifter og indtægter, Øvrige udgifter I 2014 blev der sidst givet bevilling til området nye behandlinger i forbindelse med Sundhedsoverblikket per 30. april Side 4 af 16

5 Skema 2: medicin Udmøntning af hospitalernes pulje til finansiering af ny dyr Ved budgetlægningen for 2014 var der forventning om faldende udgifter til hospitalsmedicin. Der blev derfor afsat en negativ pulje på 20,7 mio. kr., som ikke kan dækkes jf. den nuværende udvikling med stigende udgifter til området. Det foreslås at Puljen til vanskeligt styrbare områder og øvrige udgifter bruges til at dække de 20,7 mio. kr. i Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og indtægter, Hospitalernes pulje til finansiering af ny dyr medicin Fællesudgifter og indtægter, Pulje til vanskeligt styrbare Fællesudgifter og indtægter, Øvrige udgifter Side 5 af 16

6 Skema 3: Tilbagebetaling af energiafgifter Regionsrådet vedtog 26. februar 2014 (pkt. 30) at tilføre psykiatrien 8 mio. kr. til meraktivitet inden for psykiatrien i 2014, for at kunne efterleve udrednings- og behandlingsretten. Merudgiften i 2014 på 8 mio. kr. blev finansieret af en forventet engangstilbagebetaling fra SKAT for energiafgifter for perioden Engangsindbetalingen forventes at blive på minimum 30 mio. kr. Så snart den endelige opgørelse fra SKAT foreligger, vil der blive forelagt en sag for regionsrådet. Der er aftalt en 50/50 fordeling mellem hospitalerne og fællesskabet. Den første prøvesag blev ført af Hospitalsenheden Horsens, og resulterede i en tilbagebetaling på 3,153 mio. kr. i Halvdelen af beløbet flyttes fra driftsbevillingen på Hospitalsenheden Horsens til puljen til engangstilbagebetalingerne. De resterende hospitaler afventer fortsat en tilbagebetaling fra SKAT. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Fællesudgifter og -indtægter, Éngangstilbagebetaling vedr. energiafgifter fra skat Bevillingsændringer i alt Side 6 af 16

7 Skema 4: Omlægning af administrationsbidrag Det blev 27. juni 2013 besluttet i Styregruppen for Indkøbs-, Transport- og Logistikområdet, at der skulle ske en udvidelse af regionens indkøbsområde med henblik på at kunne leve op til regionernes 2015 mål om 100 % aftaledækning på relevante varer og tjenesteydelser. I samme omgang blev det besluttet, at denne udvidelse af Indkøb & Medicoteknik s udbudsfunktion skulle finansieres via et administrationsbidrag, der skulle opkræves igennem leverandørerne, og som udgør 2 % af forbrugssummen. Denne model har vist sig ikke at kunne leve op til det forventede resultat, ligesom det administrativt har været tungt, at opkræve midlerne hos leverandørerne både for regionen og for leverandørerne. Lederforum for Økonomi har på deres møde 10. september 2014 besluttet at finansieringen af udbygningen af indkøbsområdet ændres fra administrationsbidrag til en fast budgetoverførsel til Indkøb & Medicoteknik. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., p/l Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik Hospitalsenheden Horsens Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Vest Psykiatri Side 7 af 16

8 Skema 5: Flytning af antistof-/antigenanalyser Der er mellem Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest indgået aftale om, at der skal ske en flytning af antistof-/antigenanalyser fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest. Analyserne er ud fra et patientmæssigt perspektiv ønsket flyttet, hvilket vil blive gjort pr. 1. oktober Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Vest Side 8 af 16

9 Skema 6: Budgetoverførsel fra Ny sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed til Aarhus Universitetshospital Regionsrådet har i Budget 2014, under Sundhedsområdet, Fælles udgifter og indtægter afsat en budgetramme på 6 mio. kr. årligt til arbejdet med implementering af regionens sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed med fokus på patientinvolvering og lighed i sundhed. Med henblik på at skabe øget lighed i sundhed har regionsrådet herunder besluttet at gennemføre indsatsen Pilotprojekt med socialsygeplejersker med et særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med store sociale problemer færdes. Af de 6 mio. kr. er der allokeret 1,5 mio. kr. til projektet. Projektet gennemføres og ledes af Aarhus Universitetshospital, Akutcentret. På den baggrund tilføres driftsbevillingen på Aarhus Universitetshospital 1,5 mio. kr. i 2014 til realisering af projektet. Beløbet finansieres af den ovennævnte budgetramme på 6 mio. kr. Regionsrådet vedtog den 30. april 2014 indstillingen, der indeholdte en orientering om udmøntning af midlerne. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og -indtægter, Ny sundhedsplan -Fælles ansvar for sundhed Side 9 af 16

10 Skema 7: Hjemtagning af analyser til Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital har hjemtaget visse analyser til Region Midtjylland, bl.a. retinol, vitamin E og ACE. Der er nu aftalt en økonomimodel for hjemtrækninger af laboratorieanalyser mellem bevillingsområderne. I henhold til denne økonomimodel får hjemtagende afdeling dækket etableringsudgifter m.v., således at analyserne kan frembringes i regionens eget regi. Aarhus Universitetshospital modtager derfor bidrag fra andre rekvirenter af analyser i regionen, der samlet sparer som følge af reduceret forbrug og betaling vedr. analyser fra eksterne laboratorier. Det nedenstående bevillingsskema sammenfatter de budgetmæssige tilretninger som følge af disse bidrag. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Hospitalsenhed Vest Praksissektoren Aarhus Universitetshospital Side 10 af 16

11 Skema 8: Udvidelse af skopikapacitet på urologiområdet I forbindelse med flytningen af urologisk kapacitet, skal Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenheden Vest samlet have finansieret anskaffelser i 2014 for 1,32 mio. kr. Det foreslås, at de 1,32 mio. kr. finansieres af henholdsvis Puljen til driftsanskaffelser og Anlægsbevillingen til medicoteknisk udstyr Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Flerårig Rådighedsbeløb kr. Udg. Indt. Udg. Indt. anlægsbevilling Indeks 134,0 134,0 134, p/l og 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Regionshospitalet Randers 150 Aarhus Universitetshospital 150 Hospitalsenhed Midt 120 Hospitalsenheden Vest 200 Fællesudgifter og -indtægter, Driftsanskaffelser (Indkøb og Medicoteknik) -620 Hospitalsenheden Horsens, Akuthospital Medicoteknisk Udstyr Side 11 af 16

12 Skema 9: Flytning af rådighedsbeløb fra 2014 til Ved regionsrådets godkendelse af investeringsplanen i marts 2014, var det forudsat at nogle af de igangværende projekters rådighedsbeløb skulle flyttes fra 2014 til Der blev fremlagt en ny investeringsplan for 2015 og frem i forbindelse med førstebehandlingen af budget Det foreslås, at nedenstående rådighedsbeløb flyttes fra 2014 til 2015 og frem. De ændrede rådighedsbeløb for 2015 og frem blev indarbejdet i budget 2015 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015 på regionsrådsmødet 24. september Nedenstående tabel viser flytningen af i alt 38,229 mio. kr. fra 2014 til 2015 og frem. Flytningen af rådighedsbeløb ændrer ikke på de af regionsrådet afgivne bevillinger til de enkelte anlægsprojekter. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Regionshospitalet Randers Akuthospital Randers Færdiggørelse af ny akutafdeling - fase Projektering ambulant kirurgi og endoskopi Nødstrømsgenerator Aarhus Universitetshospital Reinvesteringer teknisk inventar mv Sundhed - fælles Planlægning vedr. udflytning af Risskov IT-udviklingspulje Pulje It-afdelingens reinvesteringer It-reinvesteringer Fælles formål Regionshusene, pulje Sundhed Puljen til anlægsprojekter Bevillingsændringer i alt Side 12 af 16

13 Skema 10: Hospitalsenheden Horsens, akuthospital og flytning af dele af operationsafdelingen På regionsrådsmødet 25. juni 2014 godkendte regionsrådet en bevilling på 19,3 mio. kr. til Flytning af dele af operationsafdelingen i Horsens. Hospitalsenheden Horsens har efterfølgende anmodet om at bevillingen tilføres bevillingen til Akuthospital. Det foreslås hermed, at de to anlægsbevillinger samles under projektet Akuthospital. Den samlede anlægssum for Akuthospitalet er herefter på 57,3 mio. kr. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Akuthospital Flytning af dele af operationsafd Bevillingsændringer i alt Side 13 af 16

14 Skema 11: Hospitalsenheden Horsens, flytning mellem drift og anlæg På regionsrådsmødet 19. december 2012 (pkt. 13), blev der givet anlægsbevilling til delvis renovering af kirurgisk afdeling P4 på Regionshospitalet Horsens. Bevillingen blev finansieret midlertidigt af driftsbevillingen til Hospitalsenheden Horsens. I nedenstående tabel tilbagebetales de 9,023 mio. kr. til Hospitalsenheden Horsens. Idet der i mellemtiden er kommet en budgetlov, som besværliggør flytningen af midler fra anlægsrammen til driftsrammen, er det aftalt med Indkøb og Medicoteknik, at deres driftsbevilling reduceres, samtidig med at deres anlægsbevilling udvides tilsvarende. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Flerårig Rådighedsbeløb kr. Udg. Indt. Udg. Indt. anlægsbevilling Indeks 134,0 134,0 134, p/l og 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige, Driftsanskaffelser (Indkøb og Medicoteknik) Medicoteknisk udstyr Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling Side 14 af 16

15 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER Skema 12: Bevillingsændringer Det Nye Universitetshospital Licitation Syd 3 I april 2014 viste licitationen på Syd 3 en overskridelse i forhold til budgettet. Budgettet er efterfølgende blevet revurderet, og der er pt. en mindre afvigelse, som finansieres af justeringsreserven. Overskridelsen er på 8,8 mio. kr. Sengetube Syd 4 I forhold til sengetube Syd 4 så skal bygningen i Syd 4 forberedes til indkobling af sengetuben mod Forum. Udgiften er på 0,14 mio. kr. og finansieres af justeringsreserven. Vare-affalds udstyr Der er sket en udvidelse af affaldsudstyret, som finansieres af justeringsreserven. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter DNU SYD ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL JUSTERINGSRESERVE Bevillingsændringer i alt Justeringsreserven (godkendt på regionsrådsmødet 20. juni 2012, pkt. 7) Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at projektdirektøren hurtigt kan træffe beslutning vedrørende mindre merudgifter i projektet. Samtidig skabes der mulighed for en stram styring af reserverne i de enkelte del- og underprojekter. Der vil ikke kunne afholdes udgifter direkte fra justeringsreserven. Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del- /underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet. Derimod skal regionsrådet godkende flytning af beløb fra delprojekterne til justeringsreserven. Side 15 af 16

16 3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Skema 13: Flytning af Center for e-læring fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR Direktionen godkendte på mødet den 27. maj 2014 at, Center for E-læring organisatorisk flyttes til Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø med virkning fra 1. januar 2014, bruttobudget 2014 for Center for E-læring flyttes ubeskåret fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, samt at et mindreforbrug i 2013 på kr. overføres fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR, Center for E-læring gøres permanent. Derfor foreslås en varig bevillingsændring fra 2014 på kr. (2014 p/l), samt en yderligere bevillingsændring vedrørende 2014 på kr. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fælles formål & Administration, Koncern HR Aarhus Universitetshospital Fordelingsnøgle Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål Fordeling i alt Total Side 16 af 16

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udmøntning af spareforslag vedr. hjemtagning af analyser

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Varetagelse af hæmatologien i Viborg og Silkeborg kommuner...

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt:

Bilag til dagsordenspunkt: Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag til dagsordenspunkt: Aktivitets- og investeringsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk DNU: Godkendelse af opdaterede tidsplaner,

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent.

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent. Bilag 2: Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien 2016 1. Formål I 2014 og 2015 har de psykiatriske afdelinger haft et betydeligt mindreforbrug, som har været med til at generere

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Rammer for investeringsplan

Rammer for investeringsplan Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Rammer for investeringsplan 2017-2025 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Det er i økonomiaftalen mellem

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/10493 Telefon: 76631463 Dato: 28. august 2009 Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere