Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand."

Transkript

1 Trykflasker/gasflasker Værkstedet sørger for levering af trykflasker. Det er også dem, som monterer manometeret og sørger for at trykflasken står forsvarligt sikret med en kæde. Det er forbudt selv at montere manometre. Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand. Når manometeret betjenes korrekt, er det ganske ufarligt at bruge gas på trykflaske. Manometer Åbning: Tjek at reguleringsventilen D er aflastet dvs. skruet ud, så den er løs og at Nåleventilen E er lukket. Åben for hovedhanen A Flaskens tryk ses nu på manometer B Skru langsomt reguleringsventilen D ind, så det ønskede tryk fremkommer på manometer C Åben for nåleventilen E Lukning: Luk for hovedhanen A Løsn reguleringsventilen D Når begge manometre står på 0 lukkes nåleventil E

2 Aftapning af flydende kvælstof Første gang man tapper flydende nitrogen, foregår det med vejledning fra den ansvarlige laborant. Herefter tapper man selv under hensyntagen til følgende retningslinier. 1. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsværn og handsker 2. Tjek at sikkerhedsventilen på nitrogenbeholderen er løsnet 3. Den sorte hane på nitrogenbeholderens tapperør åbnes 4. Slangen fra trykflasken forbindes til nitrogenbeholderen 5. Et dewar-kar sættes under tappehanen 6. Trykflasken åbnes, som beskrevet i afsnit om trykflasker Tap den ønskede mængde og luk i modsat rækkefølge Flydende kvælstof opbevares i en dertil indrettet tank, hvorfra man kan hælde direkte. Sonicator (ultralyd) Må kun anvendes i et lydtæt rum under anvendelse af høreværn. El-sikkerhed i laboratorier Danmark har et af verdens mest sikre og stabile el-systemer. Har du f.eks. hørt om nogen personer i Danmark, der er døde af elektrisk stød fra el-nettet? Årsagen er, at vi har en lovgivning - stærkstrømsreglementet, der i detaljer beskriver hvordan al elinstallation skal opbygges, og hvem der må gøre det! Al fast installation skal f.eks. monteres af elektrikere og godkendes af en autoriseret installatør. Hvis alle forsat skal bevare tiltroen til sikkerheden, er det især vigtigt, at vi på en arbejdsplads, hvor forskningsopstillinger opbygges af personalet, får informeret alle om el-sikkerhed. Opstillingen skal godkendes af arbejdsmiljøgruppen. Hvor farligt er det? Den elektriske strøm kan direkte påvirke det menneskelige legeme. Er legemet intakt og sundt, skal kortvarige strømme overstige 30 ma for at være livstruende (HFi relæ kobler normalt fra hvis fejlstrømmen overstiger 30 ma). Den elektriske strøm kan direkte påvirke det menneskelige legeme på tre måder: 1. Stimulation - En vekselstrøm kan stimulere muskler og nerver. Stimulationens effekt varierer fra en svag kildren til voldsomme kramper. Det kan være livsfarligt, hvis strømmen passerer brystet. Der kan da dels opstå hjertekammerflimren (utilstrækkelig hjertefunktion), som kan fortsætte, efter at strømmen er afbrudt. Dels kan der indtræde en lammelse af åndedrætsmuskulaturen. 2. Forbrænding - En jævn- eller vekselstrøm kan, afhængig af strømmens størrelse, frekvens og varighed, give forbrænding af forskellig grad. 3. Galvanisk påvirkning - Jævnstrøm kan give galvanisk påvirkning. Eksempelvis kan selv en lille jævnstrøm gennem en overfladeelektrode (EKG-elektrode) give elektrokemisk ætsning af huden.

3 Strømmens påvirkning Tabellen viser forskellige strømniveauers virkning på legemet (intakt hudoverflade): Gælder for en rask voksen person over 50kg og 50Hz vekselstrøm! 100 ua Der føles en kildren på tungen (lav modstand i slimhinden), men ikke fra hånd til hånd. 1 ma Der føles en kildren fra hånd til hånd ma Ubehagelig smerte, muskelkontraktioner. 16 ma Evnen til at slippe en leder ophører ma Smerte, besvimelse, respirationsstop. 100 ma - 3A Ventrikkelflimmer, varmeskader. over 3A Vedvarende myokardiekontraktioner afløst af normal rytme (bruges ved defibrillering). Vævsskader på grund af opvarmning. Fordelerdåser For at afhjælpe manglen på stikkontakter anvendes ofte fordelerdåser (tre stik). Vær opmærksom på, at der findes fordelerdåser uden jordforbindelse. Fordelerdåser uden jordforbindelse, hvor stikpropper med jordforbindelse kan isættes, må ikke anvendes på IMB. Fordelerdåse uden jord Fordelerdåse med jord

4 Facts om elsikkerhed: Følgende punkter er et kort resume af forelæsningen: "El sikkerhed i laboratorier". Vekselspænding mindre end 24V og jævnspænding mindre end 50V Svagstrøm betegnes som svagstrøm og ikke omfattet af stærkstrømsreglementet og anses som ganske ufarlig ved almindelig hudkontakt Stærkstrøm Spændinger over 24V vekselspænding eller 50V jævnspænding betegnes som stærkstrøm, der igen inddeles i lavspænding (<380V) og højspænding (>380V). Det er ved stærkstrøm at farlige situationer kan opstå. Ansvar Forsyning og sikkerhed frem til forbrugeren: Elselskabet. Ledningssystemet og de videre installationer herfra: Forbrugeren dig selv eller (Arbejdsgiveren). Hvad må jeg? Du må kun arbejde med og reparere på de ting, der kommer efter stikkontakten, d.v.s. alle tilslutninger. Hvad må jeg ikke? Alt hvad der har med den faste installation at gøre, må som hovedregel kun installeres og repareres af en autoriseret el-installatør. Den elektriske strøm kan direkte påvirke det menneskelige legeme. Er Hvor farligt er det? legemet intakt og sundt skal kortvarige strømme overstige 30 ma for at være livstruende (HFi relæ kobler fra ved 30 ma). Jordledning For at lede evt. lækstrøm væk fra apparatet, jordforbindes den ledende del. Sikringer Til at beskytte mod for stor varmeudvikling i den faste installation (W = I2 * R), eller som sikring af apparater. HFI relæ Afbryder for strømmen hvis der er lækstrøm. (husk at motionere HFi relæet 1 gang om året). Stikprop Manglende jordforbindelse. Defekt aflastning. Stikprop tabt i saltvand. Fordelerdåser Tre-stikdåser med manglende jordforbindelse. Udendørs samlinger. Brandfare Forkerte sikringer, forkert afisolering, halogenpærer/varmeovn tæt på brændbart materiale, tildækning af ventilation Elektroforese Fare ved højspænding, strømforsyningen skal afbryde når låget åbnes. HFI relæ En HFI-afbryder anbringes normalt før de almindelige sikringer. Dens formål er at afbryde for strømmen, hvis mere end 30 ma af den strøm, der sendes ud finder andre returveje (f.eks. gennem et menneske til jord). Jordforbindes den ledende overflade af et apparat til jord gennem jordbenet i stikkontakten, vil en eventuel fejlstrøm straks aktivere HFI-afbryderen. Husk, at et HFI-relæ skal motioneres mindst én gang om året ved at trykke på prøveknappen, der kunstigt fører en strøm på 30 ma udenom relæet. Afbryder det ikke, skal en autoriseret elinstallatør tilkaldes.

5 Jordledning Elektrisk udstyr, der har en indkapsling af et ledende materiale, kan ved fejl i apparatet sende strøm fra indkapslingen (kabinettet) og gennem en person, der berører den ledende overflade. For at lede denne lækstrøm væk, jordforbindes den ledende del. Uden jordforbindelse Med jordforbindelse Mange apparater anvender sikkerhedskondensatorer fra lysnet til jordforbindelsen for at beskytte apparatet mod støjimpulser fra lysnettet. Da en kondensator leder vekselspænding, vil der være 110V på stel på et apparat hvor jordforbindelsen mangler. Disse apparater sælges ofte med et påbud (skal forskriftmæssigt jordforbindes). Imidlertid leveres de tit med en stikprop uden forbindelse til det danske elnets jordforbindelse. Det er ikke farligt, da strømmen er begrænset til < 10 ma, men iflg. tabellen giver det ubehagelig smerte og muskelkontraktioner. Dette kan medføre farlige situationer (man kan uden at ville det vælte opløsninger o.s.v.).

6 Alt efter stikkontakten - eget ansvar Hvad må jeg ikke? Alt hvad der har med den faste installation at gøre, må som hovedregel kun installeres og repareres af en autoriseret el-installatør. Sikringer Anbringes for at beskytte mod for stor varmeudvikling i den faste installation (W = I2 * R), eller som sikring af apparater. Skift aldrig sikringen til større antal ampere end foreskrevet. (Der er altid en årsag til at en sikring springer). Stikprop Apparater sælges ofte med et påbud (skal forskriftmæssigt jordforbindes). Imidlertid leveres de tit med en stikprop uden forbindelse til det danske elnets jordforbindelse (2 ben). Hvis det kræves, at et apparat skal jordforbindes, skal denne type stikprop (3 ben) være monteret.

7 Er det monteret med en stikprop med kun to ben, skal den udskiftes på elektronikværkstedet. Det kan under visse omstændigheder være farligt at anvende apparatet! Når en stikprop udtages af stikkontakten, skal man trække i stikproppen ikke i ledningen. Svagstrøm Vekselspænding mindre end 24V og jævnspænding mindre end 50V betegnes som svagstrøm og er ikke omfattet af stærkstrømsreglementet og anses som ganske ufarlig ved almindelig hudkontakt. Vekselspændingen bruges typisk i en lysnet-adaptor, der virker som ekstern strømforsyning til f.eks. walkman. Jævnspænding ses i batterier, men også mange net-adaptorer afgiver jævnspænding. Her er spændingen så lav, at det er ufarligt. Akkumulatorer Ved brug af akkumulatorer skal I være opmærksomme på den maximale strøm, der må trækkes. En gel akkumulator kan f.eks. eksplodere, hvis max strøm overskrides, hvorved en gel med bestanddele af akkumulatorsyre sprøjtes over hele området. En metode til at undgå dette, er at indføre en sikring på det antal ampere, der angives som max strøm. Øjenskylleflasker eller øjenskyllere direkte påmonteret vandhaner: Skal forefindes ved alle laboratorievaske. Øjenskylleren er en engangsflaske med steril natriumkloridopløsning 0,9 %. På grund af risiko for bakterievækst i en brudt flaske skal den kasseres, selv om man ikke bruger det hele. En ny flaske fås hos arbejdsmiljørepræsentanten, og den som har brugt øjenskylleren er ansvarlig for at der stilles en ny. Husk at tjekke udløbsdato jævnligt!!

8 Får man syrer eller baser i øjnene, skal der skylles rigeligt med 0,9 % natriumklorid-opløsning. Ved syreætsning dannes der skorper, som vil beskytte vævet så ætsningen ikke bliver dyb. Mere kritisk er det med base-ætsninger. En base-ætsning danner ikke sår, men vandopløselige produkter, som bevirker, at ætsningen vil fortsætte og gå i dybden. Hvis man ikke fortsætter skylningen meget længe, vil der være en risiko for at øjets hornhinde tager skade. Førstehjælpskasser Førstehjælpskasser indeholder: Til mindre skader: Sårrens-servietter, rulleplaster, lille kompresforbinding, plastre, fingerspidsplastre og dederonbind. Til større skader: Armklæde, stor kompresforbinding, pincet, alu-tæppe, gazekompresser, saks, engangshandsker og førstehjælpsfolder Førstehjælpskasserne er placeret: Anatomi og Neurobiologi: Over vasken i STUDENTERLAB (rum 0.51A) Immunologi og Mikrobiologi: I duehul på gangen Fysiologi og Farmakologi: På sekretariatet Førstehjælpskasserne findes også på afsnittene i WP25. Mere information er beskrevet i de lokale tillægsblade til KIROS:

9 Det er arbejdsmiljørepræsentanten, der sørger for opfyldning i kasserne. Hvis man kan se, at der er ved at være brugt op, bedes man give besked om det. Nødbrusere Nødbrusere er placeret på gangene. De kontrolleres jævnligt af Arbejdsmiljørepræsentanten, som på den måde står inde for at de virker. I tilfælde af personbrand, er den mest effektive slukningsmetode, at placere den brændende person under bruseren og lade vedkommende blive stående, indtil ambulancen kommer. Ved ætsningsulykker er det også vigtigt at der skylles meget og længe. Specielt ved baseætsninger er det vigtigt at man fortsætter skylningen længe. El-kapper Opstillinger med elektricitet i vådrum kræver afskærmning af stik og stikdåser. Din arbejdsmiljørepræsentant har til samme formål røde el-kapper liggende til udlån. Det er strengt forbudt at undlade at bruge el-kapperne, se i øvrigt afsnit om el-sikkerhed.

10 Spildberedskab Skulle man være så uheldig at smadre en flaske med giftig kemikalie på gulvet, skal man starte med at evakuere laboratoriet og spærre det af, skaf hjælp til vagt og hent en arbejdsmiljørepræsentant Så skal det vurderes, hvordan opsamling og rengøring gribes an. Hvis det vurderes, at vi selv kan klare oprydningen, hentes åndedrætsværn og Chemsorb-pude/granulat fra spildberedskabet. Man går altid to personer (iført åndedrætsværn, handsker og kittel) ind og rydder op. Sørg for at have de nødvendige redskaber og opsamlingsbeholdere med. Samtidig sørger man for, at der er personer til stede uden for rummet, som kan slå alarm i tilfælde af, at rengøringsholdet bliver dårlige. Læg puden i det spildte kemikalie og vent til væsken er suget op. Hver pude optager, afhængig af væskens viskositet, ca. 2 l. Følg i øvrigt instruktionerne på spildberedskabet. Ansigts-/øjenværn Der bør i princippet bæres beskyttelsesbriller ved alt laboratoriearbejde. Det kan virke unødvendigt, men som minimum bør beskyttelsesbriller bruges, når man arbejder med: Ætsende væsker, hvor der er fare for sprøjt eller stænk. Sundhedsskadelig stråling, f.eks. UV-lys og radioaktiv stråling. Mekaniske emner, hvor der er risiko for at få f.eks. glassplinter i øjet. Det er ikke tilrådeligt at bruge kontaktlinser, når man arbejder i et kemisk laboratorium. Ætsende stoffer vil, hvis de kommer i øjet, samles rundt om kontaktlinsen og forværre ætsningen, selv om der skylles hurtigt. På IMB findes adskillige beskyttelsesbriller i hård plast. Bærer man almindelige briller, kan de som regel gøre det ud for beskyttelsesbriller. Det kan diskuteres, hvorvidt beskyttelsesbriller er beskyttelse nok. Hvis der er risiko for at man får stænk i øjnene, er risikoen for stænk i ansigtet også til stede. Derfor kan man i stedet for beskyttelsesbriller vælge at bruge en ansigtsskærm. Man kunne også vælge at flytte sin opstilling ind i et stinkskab, og dermed være helt fri for at skulle bruge værnemidler. Beskyttelsesbriller Filtrerende halvmasker Der er mange faktorer, som skal vurderes og kendes, før man har sikret sig den rigtige beskyttelse. Derfor skal en repræsentant fra arbejdsmiljøgruppen altid kontaktes før ibrugtagning. Filtrene har begrænset holdbarhed, begrænset funktionstid (beskyttelsesfaktorer) og der er specificerede begrænsninger opgivet for hver filtertype.

11 Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange filteret kan nedsætte koncentrationen af et stof. Koncentrationsgrænserne for stofferne skal altså også kendes. Mærkning af filtre sker med: Farvekoden (8 forskellige), klasse( 3), og klassifikations nummer (EN nummer). Filtrerende halvmasker bruges på IMB i forbindelse med fixering af dyr og i forbindelse med dyreallergi. Handsker Handsker kan give en god beskyttelse, hvis de anvendes rigtigt, og omvendt kan de være en falsk tryghed, hvis de anvendes forkert. Korrekt brug af handsker Indebærer at man tænker sig om, mens man arbejder. Kasser handskerne, hvis der kommer kemikalier på dem. Skift handsker ofte af hensyn til håndhygiejnen, og tag handskerne af før du tager telefonen, åbner en dør, eller bruger en blyant. Valg af handsker Valg af den rigtige type handske til formålet er den første forudsætning for, at de kan give den rigtige beskyttelse. Afgørende for valget er handskens modstandsdygtighed overfor det kemikalium eller den blanding, man ønsker at beskytte sig imod. Vær i den forbindelse opmærksom på, at blandinger ofte opfører sig anderledes end rene kemikalier. Handskens modstandsdygtighed angives ofte i gennembrudstid. Gennembrudstiden er den tid, det tager i minutter, før et kemikalie, i den lavest målelige koncentration, bryder gennem handskematerialet. Oplysninger om hvad handsken er testet for, og hvor lang tid den er resistent overfor et givet kemikalie, kan fås hos leverandøren og findes på deres hjemmesider. Eks på web adressen:

12 Man bør udelukkende købe handsker, som er testet ifølge de europæiske normer for beskyttelseshandsker. På æsken kan man f.eks. finde følgende angivelser: CE-mærket er en garanti for, at de europæiske normer er overholdt er ID-nummeret på det uafhængige kontrolinstitut, som har testet handsken. Piktogrammerne indikerer, at handsken er testet for henholdsvis kemikalieresistens og mikroorganismer. Det er umuligt at sige, at visse typer af handsker egner sig til arbejde med bestemte stofgrupper eller kemikalier. Derfor er man i hvert enkelt tilfælde nødt til at skaffe sig oplysninger om, hvordan kemikaliet opfører sig på handsken, før man vælger handske. Det kan som nævnt ses i handskeproducentens oversigt eller i leverandørbrugsanvisningen for kemikaliet. Er man i tvivl, kan man henvende sig til arbejdsmiljørepræsentanten, som måske kan hente yderligere oplysninger om handsker og kemikalier i forskellige databaser. Men husk! Alle handsker er så tætte, at den fugt som afgives fra hånden, bliver i handsken. Dette medfører en opblødning af huden og mindsker dens naturlige barriereegenskaber. Fugt i handsken, plus eventuelt pudder, plus eventuelle handskestoffer, (se latex- handsken) bliver hurtigt et dårligt miljø for hånden, hvorfor vi anbefaler at tage en bomuldshandske på under engangshandsken, når arbejdet tager længere tid. Problemet med rester af latex-proteiner i latexhandsker har været kendt i mange år. Fabrikanterne forbedrer hele tiden deres produkter. Således kan man nu få ekstra, ekstra skyllede latexhandsker. Der kommer hele tiden nye oplysninger om forskellige handskers gennembrudstid. Minimér kontakt mellem handsker og kemikalier. Og brug normalt kun engangshandsker. De skal skiftes, hvis de kontamineres. Dermed er overvejelser om hvilken type handske, man skal bruge, kun aktuel ved specielt farlige og reaktive stoffer. Engangshandsker beskytter mod stænk. Lav eventuel selv en test. Handsketyper På IMB findes flere typer kemikaliehandsker, som normalt dækker det behov, der er for anvendelse af handsker.

13 Conform + Er en latex-handske som fås med og uden pudder. Latexhandsker er fremstillet af naturgummi, som har den uheldige egenskab at indeholde små mængder protein (oftest betegnet latex-protein). Rester af latex-protein, samt acceleratorer (ofte Thiuram) fra vulkaniseringsprocessen, sidder tilbage i handsken. Den kan give anledning til eksem, såkaldt latex-allergi. Latex-allergi er et stadigt stigende problem, som skal tages alvorligt. Latex-handsker uden pudder er klorinerede for at lette af- og påtagning. Som en sidegevinst renser behandlingen handsken for overskydende protein og acceleratorer. Derfor kan det anbefales, at man bruger upudrede handsker, hvis man har tendens til eksem. Da leverandørerne også erkender problemerne ved de forskellige handsker, f.eks. ovennævnte allergirisiko, sker der hele tiden produkt forbedringer. Latex-handsker gennembrydes let af organiske opløsningsmidler, men den har god stabilitet over for ketoner, syrer og baser. Latex-handsker kan bruges som værn mod stænk fra kemikalieopløsninger og kemikalier på pulverform. Vinyl Vinyl-handsken er fremstillet af PVC plast, som ikke har nogen specielt god kemikalieresistens. Handsken kan dog bruges til håndtering af syrer og baser, olier, fedtstoffer og kemikalier på pulverform. Handsken er desuden velegnet til håndtering af forsøgsdyr. TNT Blue Eller Touch n tuff, som den også hedder, er fremstillet af 100 % nitril og er så vidt vides uden tilsætningsstoffer. TNT Blue har et godt greb og en god, men tidsbegrænset kemikalieresistens. Barrier Barrier-handsken er en flerlagshandske, som er bygget op af Polyethylen og nylon. Handsken er afløseren for den meget lidt komfortable 4H-handske, og det er netop ergonomi og komfort, man har forbedret. Den er dog stadig meget klodset, men kan anvendes med en latex-handske udenpå for at få en bedre fingerføling. Barrier-handsken har en kemikalieresistens, som ikke ses tilsvarende hos andre handsker. Høreværn Hvert år bliver der anmeldt høreskader til Arbejdsskadestyrelsen. Det gør høreskader til den næst hyppigst anmeldte arbejdsbetingede lidelse i Danmark. Høreskader er uoprettelige, så det i sig selv bør være en grund til at passe på sin hørelse. Vær opmærksom på, at en høreskade kan opstå på flere måder. Kortvarige intense lydimpulser kan såvel som vedvarende støjbelastninger resultere i en høreskade. Der findes ingen faste grænser for, hvornår støj generer. Derimod findes der vejledende max værdier for støjbelastning. Om støj er generende kan dog bedst vurderes af den, som arbejder i den, og derfor er det op til dig selv at gøre opmærksom på, hvis du har problemer. Støj kan dæmpes, derfor er brug af høreværn absolut en nødløsning. Er det ikke muligt at begrænse støjen ved hjælp af indkapsling eller afskærmning, må man bruge ørepropper eller høreværn. Ved arbejde med ultralyd er det påkrævet at bruge høreværn. På IMB skal der forefindes høreværn ved apparatur, der bruger ultralyd.

14 Kitler Det tilrådes altid at bære kittel, når man færdes i laboratorier. Kitlen skal beskytte dit eget tøj, og den er nem at skifte, hvis du er så uheldig at spilde. Hvis man arbejder med kemikalier, der skal klassificeres, skal man bære kittel. Kitler af polyester er mindre påvirkelige af kemikalier end bomuldskitler. Men bomuldskitler smelter ikke og brænder ikke fast i hud, hvilket polyesterkitler kan gøre. Man skal selv vælge, hvilken kittel man vil anvende. Kitler, som anvendes mens man arbejder med isotoper, må kun anvendes til dette arbejde, hvorefter den skal til vask. Hvis kitler kontamineres, skal de behandles efter regler for affald. Kitler, som anvendes i genteknologiske laboratorier, skal sendes til vask i gul pose efter forskrift. Alternativt anvendes engangskitler, der går til forbrænding efter endt brug. Støvmaske Beskytter ikke mod gasser og dampe, men nogle typer er godkendt til beskyttelse mod aerosoler. Nogle typer støvmasker er forsynet med en ventil, som sænker udåndingsmodstanden og giver større komfort. Ved arbejdet med forsøgsdyr, er det forskerens eget ansvar at vurdere, om der skal bæres maske. Folder udleveres fra Biomedicinsk Laboratorium. Ved valg af støvmaske tages hensyn til, hvad den er godkendt til. Godkendelse sker i tre klasser: Klasse P1 (laveffekt) Beskytter i begrænset omfang mod støv. Filteret må ikke anvendes, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m 3. Klasse P2 (middeleffekt) Beskytter mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Nogle klasse P2 filtre beskytter mod aerosoler. Klasse P3 (højeffekt) Beskytter som P2, samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Masken kan bruges mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Partikelfiltres beskyttelsesfaktorer for filtrerende ansigtsmasker FFP1 og FFP2 svarer til beskyttelsesfaktorer for halvmasker klasse P1 og P2. Kun P3 filtre har en angivet beskyttelsesfaktor på 50. Anatomi og Neurobiologi: har personlige støvmasker Immunologi og Mikrobiologi: har ældre støvmaske i vejerummet Fysiologi og Farmakologi: har P1 og P2 støvmasker i kemikalierummet På afsnittende i WP25 findes ligeledes støvmasker. Mere information er beskrevet i de lokale tillægsblade til KIROS:

15 Åndedrætsværn Brug af åndedrætsværn er en nødløsning. Bør ikke anvendes som kompensation for at arbejde i stinkskab. Åndedrætsværn beskytter kun brugeren, hvis det er valgt rigtigt, vedligeholdes rigtigt og bruges på den rigtige måde. Åndedrætsværn og dele, der har betydning for, at værnet fungerer, skal være CE mærket. Mærket efterfølges altid af et registreringsnummer for det uafhængige prøvningsinstitut, der er ansvarlig for den løbende kontrol af værnemidlet. Stænkmaske Støvmaske Filtrerende halvmaske Skærmarbejde I 1999 blev der i Danmark anmeldt tilfælde af arbejdsbetingede lidelser. Lidt over 50 % af dem var sygdomme i bevægeapparatet. De 4380 af disse sager blev afvist i arbejdsskadestyrelsen. Fra 1994 til 1999 er der samtidig sket en signifikant stigning i antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser indenfor kontorområdet. I forbindelse med den første runde af APV tegnede der sig et billede af instituttets skærmarbejdspladser, som så ret fornuftigt ud. De fleste ansatte, som sidder ved computeren hver dag, er opmærksomme på kroppens signaler, og mange har selv taget initiativer til at forbedre deres skærmarbejdspladser. Så på trods af ovenstående tal, som er hentet fra Arbejdstilsynet, mener sikkerhedsgruppen, at arbejdsforholdene med hensyn til ergonomi er i orden her på IMB. Gode råd om skærmarbejde Skærmarbejdspladser, hvor den ansatte dagligt arbejder mindst 2 timer, skal leve op til de krav, som stilles i EU s direktiv for skærmarbejde. Forsøger man at oversætte direktivet, er det nedenstående man skal tænke over, når man indretter sin skærmarbejdsplads: Skærmarbejdspladsen skal være fleksibelt indrettet. Det vil sige, at borde og stole skal kunne indstilles i højden og tilpasses den ansattes forskellige arbejdsopgaver/arbejdsstillinger. Lår og stolesæde skal være parallelle, mens hele fodsålen rører gulvet. Skærmen bør være placeret cm fra øjnene, og øverste tekstlinie skal være 15 cm under øjenhøjde. Vælg en mørk tekst på lys baggrund. Det daglige skærmarbejde skal regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller af pauser. Den ansatte har ret til en undersøgelse af øjne og syn, samt til gratis skærmbriller, hvis undersøgelsen viser, at det er nødvendigt.

16 Der skal være god plads ved siden af tastaturet til dokumenter og mus. Desuden skal der være plads til, at man kan hvile hænder og arme på bordpladen. Ved musearbejde skal hele underarmen være understøttet af bordpladen, og overarmen skal kunne hænge ned langs kroppen. Arbejdspladsen skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til lamper og dagslys, så generende reflekser undgås. Mere information Der er udgivet et hav af informationsmateriale om skærmarbejdspladser, arbejde med mus, indretning af kontorabejdspladser og Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA) på både kontorer og i laboratorier. Spørg din sikkerhedsrepræsentant, hvis du har brug for gode råd. Sikkerhedsrepræsentanten kan også formidle kontakt til fakultetets fysioterapeut, som kan gennemgå din arbejdsplads med henblik på at give dig nogle bedre ergonomiske vaner. Besøg også følgende web-side: Alarm Alle IMB s stinkskabe er forsynet med en alarmanordning, som udløser en visuel/akustisk alarm, hvis suget ikke er tilfredsstillende. Kontrolanordningen måler trykforskellen mellem udsugningskanalen og laboratoriet. Hvis trykforskellen er mindre end den værdi, som er fastsat under stinkskabets justering, aktiveres alarmen. Vær opmærksom på, at alarmen aktiveres, når batteriet er ved at være brugt op. Batterier til alarmerne skal skiftes af elektriker. Arbejde i stinkskab Forurenet luft fjernes mest effektivt, når forureningskilden placeres ved stinkskabets bagvæg. Hylder og større opstillinger skaber turbulens. Brugeren kan ikke undgå at påvirke luftstrømmen. Arbejd med rolige bevægelser for at undgå, at trække forureninger ud af stinkskabet. Krav til stinkskabet Lufthastigheden i et stinkskab skal være tilstrækkelig høj til at fjerne forureninger fra skabet, og samtidig må hastigheden ikke være så høj, at der opstår turbulens, som trækker forurenet luft ud af stinkskabet. Arbejdstilsynet anbefaler, at lufthastigheden i stinkskabets arbejdsåbning er på 0,5 m/s, hvor arbejdsåbningen svarer til cm. Denne justering giver det problem, at når arbejdsåbningen bliver mindre, stiger lufthastigheden. Det kan netop medføre, at der dannes turbulens. Det har man forsøgt at imødegå ved at konstruere såkaldt trinløst regulerede stinkskabe. Her holdes lufthastigheden i arbejdsåbningen konstant, uanset lugehøjden. Nogle af IMB s stinkskabe er allerede trinløst regulerede og nye stinkskabe skal have denne form for variabel luftgennemstrømning. Der laves årligt sporgasmåling på stinkskabe. Måleresultater kan ses på

17 Opbygning af procesventilationsanlæg Procesventilation fjerner forureninger lokalt, f.eks. fra et stinkskab eller et punktsug, og den luft som fjernes, skal erstattes af luft som blæses ind. I laboratorier er det almindeligt at skabe en lille smule undertryk ved at regulere indblæsningen, så den er lidt mindre end udsugningen. Et lille undertryk vil hindre forurenet luft i at spredes til omgivelserne. Det modsatte princip udnyttes i f.eks. sterillaboratorier. Stinkskab Punktsug Drift af Universitetets stinkskabe er styret fra et overordnet CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styringsanlæg). Derfor meddeles driftsstop eller andre ændringer af procesudsugningen fra Bygningsafdelingen via arbejdsmiljøgrupperne til brugerne. Flowbænke Findes flere steder på alle etager. Bænkene bruges ved sterilt arbejde og skal rengøres efter brug (70% ethanol). Håndtering og brug af flowbænke afhænger af de forskellige funktioner. Der orienteres inden ibrugtagning.

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

3M Beskyttelsesbriller

3M Beskyttelsesbriller 3M Beskyttelsesbriller www.3msikkerhed.dk 3M a/s Afd. for Sikkerhedsprodukter Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 Fax: 43 96 85 96 E-mail: 3Mdanmark@mmm.com Indhold Indledning 2 3Ms Beskyttelsesbriller

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK Sikkerhedsbriller med individuel korrektion Safety Eyewear by Komfort og tryghed på jobbet. Sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision giver den højeste grad

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere