Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, januar 2015, referat,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, januar 2015, referat, www.skydebanen.dk"

Transkript

1 Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, januar 2015, referat, Tilstede 5. januar 2015: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede, Morten Friis og Rikke Pedersen (SWE) Afbud: Mødets varighed: Tilstede 19. januar 2015: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Morten Friis Afbud: Mødets varighed: SWEpunkter Generel erfaudveksling med SWE orienteringspunkt Projekt håndtering af forskelle i boligafgift Overdragelsesprocesser ift erhvervslejere Langtidsbudget Følgende er blevet besluttet Intro til løsningen er udskudt til senere på året, da der pt er mange henvendelser i træffetiderne. Punktet udgår herefter. Afventer tilbagemelding vedr. fakturering af SWEindsatsen (se evt. mail af ). Faktura skulle ifølge SWE være fremsendt, men genfremsendes. Herefter kan punktet lukkes. Status på tiltrædelse af tillæg om, at konkurrenceklausulen udgår af kontrakterne: Den sidste erhvervslejer har svaret SWE laver på den baggrund tillæg til den sidste med afgang af konkurrenceklausul. SWE afventer pt tillæg i underskrevet stand fra erhvervslejer, der meddeler, at dette vil foreligge senest med udgangen af marts. SWE fremsender opkrævning ved modtagelse, hvorefter punktet kan lukkes. Det er besluttet på generalforsamlingen via budget at hjemtage ny tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan således, et langtidsbudget kan opstilles. Bestyrelsen har dog på anbefaling fra byggesagkyndige valgt at hjemtage minievaluering af ejendommen i stedet for. Det er ikke tilrådeligt at investere i den mere omfattende tilstandsrapport allerede nu den tidligere rapport er kun 4 år gammel. Minievaluering er kommet indgår herefter i budgetprocedure. Proces aftales nærmere. Jævnlige møder med gadens erhvervslejere Under planlægning Restanceliste Vi har modtaget restanceliste d. 16. januar 2015.

2 Diverse individuelle byggesager opfølgning på udestående dokumentation og udførelse. Der er lige som sidst 8 sager på, hvoraf 2 er foreningens to salg og en enkelt er en overdragelse i mellemregning. Der er rykket i de resterende sager. Det ser ud til, at fremsendelsesprocessen kører nu, hvorfor punktet lukkes og herefter genoptages ved behov. Klage over andelshaver Vedligeholdelse af vinduer Foreningens byggesagkyndige mener, at beslutningen om ikke at vedligeholde på vinduerne (male vinduesrammer) hviler på dårlig rådgivning og udfordrer beslutningen. Det skal nærmere afklares, hvad der bedst vil kunne svare sig for foreningen. Bestyrelsen til afklaring mhp fremlæggelse af beslutningsoplæg til GF Eltjek, individuel byggesag Altanrunde III Vi har udsendt invitation til interesserede i en eventuel runde III og indtil videre modtaget 19 interessetilkendegivelser. Skift til fastpris på el Ved overdragelse er omfattende forandringer ikke anmeldt og mangler nu godkendelser Vandskade og afskæring af gasforsyning Arbejdsgang omkring overdragelser Problemer med uorden på fortov KFUK Der indkaldes til informationsmøde snarest muligt. Det kræver nærmere analyse at vurdere, om det vil kunne betale sig. Marie vurderer sagen. Bestyrelsen har igangsat et arbejde med SWE, der tager sigte på at sikre, at fejl i elog/eller vvsinstallationer udbedres i forbindelse med overdragelse. SWE indgår i nærmere dialog mhp på tilrettelæggelse af mest hensigstmæssige arbejdsgang. Vi har rettet henvendelse til KFUK i juleferien og anmodet om, at de fremover kommer forbi dagligt, når butikken er lukket i en længere periode. Selvom der henstilles til ikke at give tøj, når butikken er lukket, finder "donationerne" sted alligevel og bliver dermed til gene for beboerne i gaden, når tøjet ikke samles ind. KFUK vil arrangere flere indsamlingsrunder, når der er lukket. Der er samtidigt opgivet telefonnr., som vi kan tage kontakt på. Punktet lukkes dermed. Side 2 af 6

3 Bestyrelsens punkter Nyhedsbrev Foreningens udendørsarealer til gadesiden Udkommer indenfor en måned, Rikke er tovholder. Der kan være betydelige gevinster at hente ved at anvende den samme leverandør såvel i de små gårde som som til ejendommens gadeside. Bestyrelsen viderefører den af GF besluttede gartnerordning og afklarer mulige valg mellem leverandører. Tema støj Følges op som tema i løbet af Klager over støj fra fritidshjemmet Vestervang samt Gethsemane Kirke Bestyrelsen har i januar måned haft møde med fritidshjemmet som led i den løbende håndtering af naborelationen. Bestyrelsen planlægger ligeledes at adressere udfordringerne på området (støj, uvedkommende færdsel og affald i gårdene) ved afgivelse af svar på kommunal høring over planerne for Fremtidens fritidsklub. Beboernes forventninger til drift og bestyrelse? Vi vil gerne undersøge beboernes ønsker til vores indsatser. Sammensætningen af vores beboere har ændret sig meget over de seneste 810 år. Hvad lægger de nuværende beboere samlet set vægt på, hvordan skal der se ud hos os, ønsker beboerne øget service på en række områder etc. etc.? Projekter Oplæg til høringssvar blev drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen lægger en plan for gennemførelse i Minievaluering foreligger i endelig udgave til brug for opdatering af foreningens vedligeholdelsesprogram, langtidsbudget m.v.. Abildhauge anmodes om direkte tilkendegivelse på, om der ses noget til hinder for at igangsætte istandsættelse (er der andre potentielt meget omfattende opgaver, der skal håndteres mere akut). Afventer svar fra Abildhauge. Istandsættelse af trappeopgangene. Interesserede til farveudvalget indkaldes ved næste nyhedsbrev. Portrenovering: Eva indhenter tilbud fra tømrer inkl. tidsplan m.v. Der er aftalt møde i sagen til uge 7. Altanrunde III Der har meldt sig 19 interesserede, informationsmøde planlægges sammen med SWE. Når der er klarhed over, hvorvidt der vil komme en egentlig altanrunde, vurderer bestyrelsen, om der skal tilbydes altaner til de leje Side 3 af 6

4 re, hvor der ikke er noget teknisk til hinder. CTS: analyse af mulighederne for at styre varme i ejendommen eller på anden måde realisere energibetonede gevinster. Analysen skal tage udgangspunkt i de gevinster, som vi tidligere har haft mulighed for at hjemtage i medfør af det eksisterende CTSanlæg, der nu en tid ikke har været funktionsdygtigt. Afvikles i 2015 bliver på listen. Gadefest Driften I den mellemliggende periode etableres manualle work arounds. Der ses budgetoverskridelse. Brian har sammen med den tidligere festudvalgsformand gennemgået, hvad der kan ligge til grund. Vi indkalder ny formand efter GF, hvor budgetramme er udmeldt. Bliver på listen til opfølgning Målsætningen om også fremover at køre optimalt: Vi har fået en fuldstændig gennemgang omkring det hensigtsmæssige aktivitetsniveau for en ejendom af vores størrelse. Der er ligeledes set på vores muligheder for at realisere dette niveau inden for det eksisterende timetal. Bestyrelsen planlægger nærmere proces omkring det videre arbejde med konklusionerne. Det er aftalt at tage punktet op som en indsats i Beholdes på listen Klager over støj fra erhvervsdrivende Opsparing til vedligeholdelsesopgaver Det foreslås at anmode SWE om at opstille argumenter for og imod opsparing til vedligeholdelse og arrangere et møde med SWEs direktør herude hos os til præsentationen af oplægget. Økonomien i vaskeriet Ide fra andelshaver: introduktion til nye beboere Hjertestarter på vaskeriet Beslutning om låneomlægning Ansøgning om opdatering af gård øst til bestyrelsen for gårdlaug øst Møde arrangeres til første møde i marts. Der bør tages skridt til at indrette regnskabet, så økonomien i vaskeriet bedre kan vurderes særskilt. Brian opstiller en oversigt. Vi har nu kørt med nabokorpsordningen i tre måneder. Bestyrelsen tager skridt til at evaluere hos de nye er der noget ved rundvisningen og velkomstskrivelsen, de savner, kan den blive endnu bedre? Morten søger Tryg Fonden. Status? Omlægningen af ISsikringen og konverteringen af byfornyelseslånene er nu på plads med valør 2. januar. SWE undersøger vedr. evt. konvertering af altanlån. SWE til opfølgning Ansøgningen indeholder tre elementer: 1. omlægning af området bag ejendommene til Side 4 af 6

5 Sdr. boulevard således, de to plæner kommer til at hænge sammen 2. opgradering til moderne drivhus samt nye højbede (ud fra en forståelse af, at der er tale om en udstrækning af køkkenhaven svarende til den nuværende) 3. inddragelse af areal til opbevaring af cykler AB Skydebanen støtter 1 og 2, mens vi ikke oplever det giver mening for gårdens brugere generelt og herunder AB Skydebanens medlemmer at gå videre med 3. Alternative muligheder skal undersøges først (f.eks. muligheden for at udvide eksisterende skure i højden. Der henvises endvidere til de mange cykelstativer, som det vil være muligt at etablere på Sdr. Boulevard, når der reetableres efter Metrobyggeriet). Der har gennem en periode været drøftelser i gårdlaugsbestyrelsen og i AB Skydebanens bestyrelse. AB Skydebanen har i perioden fremlagt flere forskellige løsninger på de cykelproblemer, som ejendommene i sydenden har. De centrale pointer i AB Skydebanens tilgang er: 1. at søge at løse problemet der, hvor problemet ejes og i hvert fald tilsikre, at problemet løses på måder, der ikke har negative konsekvenser for de medlemsejendomme, der ikke har noget med problemet at gøre og 2. at der ikke inddrages yderligere rekreativt areal til opbevaring. Vi afventer nu fra kommende bestyrelsesmøde i gårdlauget, hvor der forventes afstemning om projektet. Støjgener andelshavers klage over overbo Salg af lejelejlighed Ansøgning fra erhvervslejer: opsætning af udhængsskab på facade Ansøgning om loftsudvidelse Eksklusion Altaner til Sdr. Boulevard Bestyrelsen har været i dialog med kommunen, der angiver det som udelukket henset til bygningens status som bevaringsværdig. Dette svar videregives på forespørgsel, og punktet lukkes. Side 5 af 6

6 Klage over andelshaver, støj og uorden Stormskader Vi har registreret en knækket flagstang som det eneste skaden meldes til forsikringen og punktet lukkes. Altanrunde I 5 års gennemgang Vi indhenter pris fra teknisk rådgiver på altanrunde I, PJP. Betingelser for valg af PJP udover pris: vi betinger os dokumentation af indsatserne samt angivelse af retsvirkning på kontrolskemaerne af manglende aflevering. GF 2015 I forhold til altanrunde III ønsker vi at være frit stillet fsva valg af teknisk rådgiver. PJP deltager således ikke på informationsmøde vedr. altanrunde III. Valget falder på d. 27. april 2015) beboerlokalet er reserveret. Punktet kan lukkes. Side 6 af 6

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 3. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Rikke Pedersen (SWE) Afbud:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Det er altid en meget spændende proces at forme beretningen op til en generalforsamling. Den opgave giver os nemlig mulighed for at standse lidt op gøre status over, hvad vi

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 27 marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling d. 27. marts 2014 Der var mødt 35 andelshavere inkl. bestyrelsen. Der var desuden afgivet 3 gyldige fuldmagter, således at 38 andelshavere

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere