Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose"

Transkript

1 Befolkningsprognose

2 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling 13 Befolkningsvæksten 2015 sammenlignet med andre kommuner 15 Sammenligning med sidste års prognose 16 Befolkningsprognosens forudsætninger 18 Områdeinddeling 20 Bilag til befolkningsprognose Boligprogram 22 Resultattabeller 22 Favrskov Kommune har udarbejdet befolkningsprognose for årene Prognosen er baseret på et konkret bearbejdet boligprogram, som afspejler arealudlæggene i Kommuneplan13 og efterfølgende planer for den fysiske udvikling. Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen har nøje sammenhæng med planlægning af byudviklingen og vurdering af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også er grundlaget for kommunens budgetlægning på en lang række områder. Prognosen er udarbejdet ved hjælp af programmet DemoGrafix, der fremskriver befolkningstallet på baggrund af aktuelle befolkningsdata, forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede boliger indgår som nævnt ovenfor ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling. En befolkningsprognose er ikke en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Befolkningsprognosen er udarbejdet af Sekretariatet for Job og Økonomi i samarbejde med Plan, Byg og Beredskab og med bistand fra COWI A/S. Sekretariatet for Job og Økonomi, maj

3 Resumé Denne befolkningsprognose er en fremskrivning af folketallet i Favrskov Kommune over perioden fra til Figur 1. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling Ifølge prognosen vil folketallet stige fra personer 1. januar 2016 til personer 1. januar Det er en stigning på personer, eller en samlet stigning på 18,8 % over de 20 år. Danmarks Statistik regner med en vækst for hele landet på godt 7 % i samme periode. Hovedtendensen i befolkningsprognosen er, at der forventes en relativ stabil vækst på knap 1% årligt over hele prognoseperioden, med mindre variationer. Baggrunden for væksten er i de første år en ekstraordinær stor tilflytning af flygtninge, og i årene derefter et stabilt boligbyggeri, på et højere niveau end i prognosens første år. Den generelle tendens i de enkelte aldersgruppers udvikling er, at der forventes vækst i alle aldersgrupper. Den største vækst forventes i aldersgruppen 0-2 år, samt i gruppen fra 60 år og opefter. Den laveste vækst forventes i gruppen med 6-16 årige. I løbet af prognoseperiodens 20 år vil der på tidspunkter være færre 3-5 årige, 6-16 årige, årige samt årige end der er i dag, men ved periodens udløb vil der være flere i alle aldersgrupper end i dag

4 Bolig- og befolkningsudviklingen Boligprogrammets betydning for befolkningsudviklingen En af de vigtigste faktorer i forhold til befolkningstilvæksten er antallet af nye boliger, der opføres, og boligprogrammet har således en stor betydning for befolkningsprognosens resultat. Gennemsnitligt medfører én enkelt ny bolig 2,7 personer, afhængig af boligtyperne. Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Favrskov Kommune har i varieret fra 70 til 345 nye boliger pr. år (gennemsnitligt 195 boliger årligt), med det laveste niveau efter Der er opført og indflyttet i alt nye boliger i perioden (se tabel 2 på næste side). Boligprogrammet for er planlagt med samme årlige antal som sidste års boligprogram. Det svarer til et niveau med et årligt gennemsnit på 239 nye boliger. Niveauet er de første tre år lavt i f.t. før finanskrisen startede i Herefter er det gradvist stigende, og fra 2019 og fremefter forventes et stabilt årligt niveau på 250 nye boliger. Niveauet på 250 nye boliger årligt som norm-niveau vil i forbindelse med den kommende Kommuneplan17 blive revurderet, med henblik på en eventuel reduktion for de fremtidige boligprogrammer. I alt forventes nye boliger opført og indflyttet over den 20-årige periode, som prognosen dækker. Boligprogrammet tager som i de foregående års boligprogrammer udgangspunkt i den struktur og det niveau, som blev fastlagt med Kommuneplan09, og som er videreført i Kommuneplan13. De udbygningsområder, som indgår i Kommuneplan13 for såvel planperiode som perspektivdel, er udgangspunktet for boligprogrammet, som endvidere er tilpasset nye og aktuelle planer og projekter. Der forventes en stigende efterspørgsel efter byggegrunde i de kommende år, og den vil kunne imødekommes med såvel kommunale som private byggegrunde. Boligprogrammets geografiske fordeling er fastlagt ud fra arealudlæggene i Kommuneplan13, og afspejler samme procentvise andele i de enkelte byer og områder, som for de foregående 13 års nybyggeri. Den fremadrettede fordeling forventes at være med 70 % af nybyggeriet i de 4 hovedbyer, 21 % i centerbyerne og 9 % i landsbyerne og landområderne. Det er omtrentlig samme fordeling, som i de historiske år. 49 % af de forventede nyopførte boliger indgår som parcelhuse, 36 % som rækkehuse og 15 % som etageboliger i store træk samme procentvise fordeling som gennemsnitligt for de foregående 13 års nybyggeri. I bilagsdelen indgår en oversigt over fordelingen af boligbyggeriet på skoledistrikter. Som grundlag for den aktuelle og for sidste års befolkningsprognose er anvendt følgende boligprogrammer, som vist i tabel 1 og 3 på næste side. I alle tilfælde er der tale om nettoboliger. 4

5 Tabel 1. Antal nye boliger i sidste års og dette års boligprogram Antal boliger ) I alt Gnmstl. pr. år Prognose ) ) Prognose ) ) ) 1 ) Faktisk antal indflyttede i ) For prognosen 2015 dog kun for perioden ) 250 boliger hvert år i perioden 4 ) For årene ) For årene Tabel 2. Antal nye boliger opført i de foregående 13 år, fordelt på boligtyper Boligtype SUM Parcelhuse % Rækkehuse % Etageboliger % Ungdomsboliger % Institution % Anden boligtype % Opførte boliger i alt % Tabel 3. Antal nye boliger i dette års boligprogram, fordelt på boligtyper Fordeling Boligtype SUM Fordeling Parcel % Række % Etage % I alt % 5

6 Befolkningsudviklingen Med udgangspunkt i den historiske befolkningsudvikling samt det fastlagte boligbyggeprogram frem til 2036, forventes folketallet i prognoseperioden at stige fra pr til pr , svarende til en vækst på personer, eller 18,8%. I årene (den historiske periode) er folketallet steget med mellem 0,02 og 1,7% pr. år. Specielt var tilvæksten fra 2006 til 2007 meget stor, idet indbyggertallet i løbet af 2006 voksede med ca. 750 personer. Modsat var tilvæksten historisk lav i 2013 med kun 8 personer. I 2015, som det seneste historiske år, var der en vækst på 136 personer. Figur 2. Fremskrivning af antal indbyggere, absolutte tal (1. jan.) samt årlig tilvækst Stigning i fht. året før ,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Udviklingen ventes at blive relativ stabil hen over prognoseperioden, med en årlig gennemsnitlig væstprocent omkring 0,9 med mindre variationer i de enkelte år. I prognosens første fire år forventes en årlig stigning i befolkningstallet på omkring 1%, derefter i de følgende år en lidt lavere årlig vækstprocent, som falder gradvist hen over resten af prognoseperioden til en årlig stigning på omkring 0,8%. Den forventede udvikling svarer til en gennemsnitlig tilvækst på 450 personer årligt, med flest i og færrest i prognosens slutår. Baggrunden for det forventede vækstmønster er primært, at der i prognosens første tre år forventes tilflytning af et varieret antal flygtninge, samt at der herefter fra 2019 forventes et øget byggeri af nye boliger, jfr. boligprogrammet, hvilket genererer en øget tilflytning generelt. Det indgår som en forudsætning for prognosen, at der i 2016 tilflytter 360 flygtninge til Favrskov, i , i , i , i , og fra 2021 årligt 50 flygtninge. I alt forventes flygtninge at tilflytte i hele prognoseperioden. Tallene bygger på de aktuelt udmeldte kommunekvoter, og erfaringer med de efterfølgende familiesammenføringer. Tallene er i begge tilfælde behæftet med stor usikkerhed. Det er indarbejdet i prognosen, at flygtningene geografisk tilflytter samtlige skoledistrikter i forhold til disses respektive størrelse pr. 1. januar I den efterfølgende tabel og figur vises en række nøgletal for den forventede udvikling i Favrskov Kommunes folketal frem til prognosens slutår. 6

7 Fødselstallet er igen svagt stigende efter i nogle år at have været faldende. Det forventes i prognosen, at det fortsat vil være gradvist stigende, i takt med at større generationer kommer længere op i de fødedygtige aldre, samt at nybyggeriet øges. Fødselstallet var specielt lavt i 2013, og ud over historisk lave årgange for de aldre, som føder de fleste børn samt afdæmpet aktivitet på boligmarkedet, gjorde det sig også gældende, at der gennemsnitligt blev født markant færre børn pr. kvinde. Også på landsplan er der siden 2011 blevet født færre børn, både som følge af de relativt små årgange og færre fødsler pr. kvinde. I 2014 steg det gennemsnitlige antal fødsler pr. kvinde igen og stigningen var særlig markant for Favrskov. Det afspejledes i antallet af nyfødte i 2014 på 481, hvilket var 58 flere end året før. I 2015 faldt det gennemsnitlige antal fødsler pr. kvinde lidt igen, hvilket betød lidt færre fødsler end året før. Der blev født 451, hvilket var meget tæt på de forventede 457 i sidste års prognose. I 2016 forventes 458 fødsler, og som nævnt forventes den svage stigning herfra at fortsætte resten af prognoseperioden til 576 fødsler i prognosens sidste år. På side 17 vises udviklingen i den gennemsnitlige fertilitetskvotient for henholdsvis Favrskov, Region Midtjylland og hele landet. Tabel 4. Nøgletal for befolkningsudviklingen Folketal ultimo Fødsler Dødsfald Overskud Befolkningstal Tilflytninger Fraflytninger Flyttebalance Udvikling

8 Antallet af dødsfald ventes at stige fra et årligt niveau på godt 350 til knap 500. Det skyldes, at der vil være et stigende antal ældre. Forskellen mellem antal nyfødte og antal døde mindskes i forhold til tidligere niveau, men der ventes alle år at være et fødselsoverskud (flere fødsler end dødsfald). Fødselsoverskuddet vil efterhånden stige svagt i takt med, at antallet af fødsler forventes at stige, men fra omkring 2025 forventes fødselsoverskuddet igen at være svagt faldende som følge af det stigende antal dødsfald. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere afhænger i høj grad af udbuddet af og efterspørgslen på nye boliger, men også af den aktuelle situation på boligmarkedet, ligesom nærheden til Århus har stor betydning. Dette afspejler sig i prognosen ved, at der forventes et stigende antal nettotilflyttere i takt med, at det årlige antal nye boliger øges. Flyttebalancen forventes at være positiv med et årligt niveau mellem 300 og 400 nettotilflyttere (incl. flygtninge). Dette niveau forventes i de første år som følge af tilflytningen af flygtninge, og i årene herefter som følge af, at det årlige antal af nye boliger, jfr. boligprogrammet, forventes at nå et niveau på 250 i resten af prognoseperioden. Figur 3. Befolkningens samlede udvikling Hidtidig og forventet udvikling Fødsler Dødsfald Tilflytninger Fraflytninger Samlet tilvækst

9 Befolkningens aldersfordeling Den forventede udvikling i indbyggertallet frem til 2036 varierer ganske meget for de forskellige aldersgrupper. Den største stigning ventes i aldersgruppen fra 65 år og op. Antalsmæssigt er der tale om en stigning på indbyggere i perioden fra 2016 til 2036, svarende til 49%. Den kraftige stigning skyldes, at de store årgange fra efterkrigstiden nu indgår i denne aldersgruppe. Samlet set forventes indbyggertallet at stige med personer fra 2016 til 2036, svarende til 18,8%. Af denne stigning forventes aldersgrupperne mellem 0-16 år at udgøre (svarende til 13% af stigningen). Aldersgrupperne mellem år forventes at udgøre (svarende til 41% af stigningen), mens aldersgrupperne på 65 år og derover som nævnt forventes at udgøre (svarende til 46% af den samlede stigning) (se tabel 5). I figur 4 ses aldersgruppernes forholdsmæssige andele af den samlede befolkning i henholdsvis 2016 og Den største ændring ventes i aldersgrupperne over 65 år, som samlet forventes at stige fra 18% af det samlede indbyggertal i 2016 til 22% i Størst fald ventes i andelen af de årige, fra 44% til knap 41%. I denne aldersgruppe indgår bl.a. de lave årgange, som blev født i begyndelsen af 1980 erne. De øvrige aldersgruppers andele ventes at ændres i mindre grad. Tabel 5. Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Alder Forskel %-udv. 0-2 år ,9% 3-5 år ,6% 6-16 år ,5% år ,7% år ,9% år ,5% år ,8% år ,1% 80- år ,9% Total befolkning ,8% Figur 4. Aldersgruppernes faktiske og forventede andel af den samlede befolkning 80 år Andel år Andel år år år år 6 16 år 3 5 år 0 2 år %

10 Figur 5. Hidtidig og forventet antal 0-2 årige (1. januar) år Antallet af 0-2 årige ventes at stige gennem hele prognoseperioden, i de første år langsomt fra jan til omkring i 2020, derefter mere jævnt til omkring i prognosens slutår. 0 Figur 6. Hidtidig og forventet antal 3-5 årige (1. januar) år Antallet af 3-5 årige ventes at falde fra jan til omkring i 2018, derefter at stige resten af perioden til omkring i prognosens slutår. 0 Figur 7. Hidtidig og forventet antal 6-16 årige (1. januar) år Antallet af 6-16 årige ventes at stige fra jan til omkring i 2017, og derfra falde til omkring i de følgende år indtil Herfra forventes antallet at stige jævnt til godt i prognosens slutår. 10

11 Figur 8. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at være jævnt stigende fra jan gennem hele prognosens periode til et niveau omkring 4.700, med et svagt fald i slutårene. Figur 9. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at falde fra jan til ca i 2019, herefter at stige til omkring i prognosens slutår. Figur 10. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at stige stort set over hele perioden fra til ca , med størst stigning i prognosens første del. I årene ventes et minimalt fald. 11

12 Figur 11. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes først at falde fra jan til lidt under de næste par år, derefter at stige op til et niveau omkring i prognosens sidste del. Figur 12. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at stige støt over hele perioden fra jan til godt i prognosens slutår. Figur 13. Hidtidig og forventet antal 80+ årige (1. januar) år Antallet af 80+ årige ventes at stige fra jan til godt i prognosens slutår, med den største stigning fra omkring

13 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2036 er illustreret i figur 14. Hovedtrækkene er, at andelene i de fleste børn-, unge- og voksenaldre forventes at være lavere i 2036, mens indbyggere i de ældste aldre ventes at udgøre en markant større del af den samlede befolkning i 2036, end de gør i dag. Sammenlignet med den landsdækkende aldersfordeling i 2016 har Favrskov relativt mange børn og yngre voksne, men betydeligt færre unge og lidt færre ældre. Delområdernes udvikling Figur 14. Forskydning i alderssammensætningen 2016 og 2036 for Favrskov Kommune samt alderssammensætningen 2016 for hele landet 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Danmark 2016 Favrskov 2016 Favrskov Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper, gør den det også mellem de geografiske delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder, og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. I bilagsdelen med resultattabeller vises på sidste side en tabel over prognosens fremskrivning af udviklingen for de enkelte byer i Favrskov Kommune. Traditionelt anvendes primært skoledistrikterne til opdeling af kommunen i mindre geografiske områder. I tabel 6 på næste side ses forskellene i udviklingen fordelt på de enkelte skoledistrikter. Væksten i distrikterne varierer fra -1,2% til 61,1% fra 2016 til Der forventes et mindre fald i indbyggertallet i fire af skoledistrikterne i løbet af prognoseperioden. Ud over forskelle i fødselstal er en væsentlig årsag til de lokale forskelle, at der kan ventes vækst i de områder, hvor der bygges mest, mens områder med lav eller ingen boligudbygning må ventes at falde svagt over årene i folketal som følge af en generel udtynding i den eksisterende boligmasse. Som tidligere nævnt er den forudsatte boligudbygning geografisk fastlagt i delområderne i tråd med arealudlæggene i kommuneplanlægningen, sammenholdt med samme procentvise fordeling, som gennemsnitligt har været gældende i de foregående 13 år. Et andet forhold, som påvirker de geografiske områder, er de flygtninge, som forventes at tilflytte kommunen i disse år. Det er indarbejdet i prognosen, at de flygtninge, som forventes at ankomme i løbet af prognoseperioden, geografisk tilflytter samtlige skoledistrikter i forhold til disses respektive indbyggertal pr. 1. januar

14 Tabel 6. Hidtidig og forventet befolkningstal, fordelt på skoledistrikter Prognose Udvikling Skoledistrikt Bavnehøjskolen ,5% Hadbjerg Skole ,4% Hadsten Skole ,7% Haldum-Hinnerup Skole ,4% Korsholm Skole ,9% Lilleåskolen ,7% Præstemarkskolen ,5% Rønbækskolen ,6% Skovvangskolen ,2% Søndervangskolen ,3% Tungelundskolen ,4% Ulstrup Skole ,8% Østervangsskolen ,1% Ukendt ,7% I alt ,8% 14

15 Befolkningsvæksten 2015 sammenlignet med andre kommuner Favrskov Kommune har i 2015 haft en befolkningstilgang, som svarer til knap 0,29 %. Som vist i tabel 7 havde 72 af landets i alt 98 kommuner en større vækst. 15 kommuner havde ingen eller negativ vækst i I 2014 var det 30 kommuner. Landsgennemsnittet var en vækstrate på 0,84 %, og for Region Midtjylland var den på 0,82 %. For såvel landet som regionen er der tale om en højere vækstrate i 2015 end i For Favrskov Kommune er der tale om en lavere vækstrate i 2015 end i 2014, hvor den var på 0,76 %. Tabel 7. Kommunernes befolkningstilvækst 2015 Kommune Folketal primo Folketal ultimo Årets udvikling Vækst i pct. Furesø ,76 København ,95 Horsens ,59 Ishøj ,51 Høje-Taastrup ,48 Vallensbæk ,41 Greve ,40 Roskilde ,39 Ringsted ,36 Holbæk ,36 Aarhus ,35 Allerød ,31 Frederiksberg ,25 Læsø ,23 Aalborg ,21 Faxe ,19 Note: Udtræk fra Danmarks Statistik, derfor kan der være mindre afvigelser til øvrige tal i prognosen. Kommune Folketal primo Folketal ultimo Årets udvikling Vækst i pct. Skanderborg ,19 Vejle ,15 Hillerød ,15 Slagelse ,10 Solrød ,10 Halsnæs ,02 Stevns ,01 Rebild ,00 Kolding ,99 Nyborg ,99 Køge ,98 Herlev ,98 Odder ,93 Nordfyns ,92 Hvidovre ,86 Fredensborg ,85 Gladsaxe ,84 Herning ,84 Viborg ,83 Fanø ,83 Dragør ,81 Næstved ,80 Silkeborg ,78 Brøndby ,78 Odense ,76 Helsingør ,75 Randers ,74 Brønderslev ,74 Vordingborg ,74 Sorø ,72 Frederikssund ,70 Rødovre ,69 Tårnby ,67 Norddjurs ,65 Kerteminde ,64 Vejen ,63 Gribskov ,62 Lyngby-Taarbæk ,58 Syddjurs ,57 Billund ,57 Gentofte ,56 Kommune Folketal primo Folketal ultimo Årets udvikling Vækst i pct. Faaborg-Midtfyn ,56 Rudersdal ,54 Lejre ,53 Fredericia ,52 Ikast-Brande ,49 Egedal ,47 Glostrup ,47 Odsherred ,46 Jammerbugt ,45 Hørsholm ,44 Assens ,43 Svendborg ,41 Kalundborg ,39 Varde ,33 Holstebro ,29 Favrskov ,28 Albertslund ,27 Esbjerg ,26 Haderslev ,25 Hedensted ,25 Guldborgsund ,25 Ærø ,22 Hjørring ,18 Ringkøbing-Skjern ,17 Struer ,16 Middelfart ,15 Skive ,00 Mariagerfjord ,01 Aabenraa ,06 Bornholm ,18 Thisted ,20 Frederikshavn ,22 Sønderborg ,27 Ballerup ,27 Vesthimmerlands ,28 Tønder ,28 Samsø ,62 Langeland ,79 Lolland ,90 Morsø ,90 Lemvig ,25 15

16 Sammenligning med sidste års prognose Prognoserne har siden 2009 vist en lavere vækst i indbyggertallet i forhold til de prognoser, der blev udarbejdet før Det skyldes, at boligbyggeriet og flytteaktiviteten har været på et lavere niveau siden finanskrisen. Det samme gælder for såvel prognosen for 2016 som sidste års prognose. Sammenlignet med den har prognosen for 2016 samlet set over prognoseperioden et lidt lavere væksttempo, som betyder, at indbyggertallet ved slutningen af prognoseperioden forventes at være godt indbyggere lavere end i sidste års prognose. Boligbyggeriet og flytteaktiviteten forventes som i de tidligere prognoser at øges gradvist i takt med, at de afledte konsekvenser af den afmattede samfundsøkonomi forventes at aftage. Stigningen i boligbyggeriet forventes at ske i samme tempo som forventet i sidste års prognose. Når der alligevel forventes et lavere stigningstempo i indbyggertallet i prognosen for 2016 skyldes det, at væksten i 2015 ikke blev så stor som forventet, og at der med et lavere indbyggertal pr. 1. januar 2016 derfor var et andet udgangspunkt for prognosen for 2016, både i antal og sammensætning, og dermed et andet videre forløb. Figur 15. Sammenligning af prognoseresultater for og 2016-prognosen Indbyggertal pr. 1. jan prog 2016 prog 364 indbyggere lavere, svarende til 0,76 %-point, end det var ventet i sidste års prognose. Som vist i tabel 8 på næste side var der varierende afvigelser for de enkelte aldersgrupper, men færre indbyggere i alle, dog undtaget de årige, hvor antallet blev som forventet i prognosen. De største absolutte afvigelser ses i aldersgruppen år, hvor der blev 113 færre end forventet i prognosen, og i aldersgruppen år med 86 færre. Det gennemsnitlige antal fødte børn pr. kvinde har siden 2011 været på et lavere niveau end sædvanligt såvel i Favrskov, som i regionen og på landsplan, jfr. figur 16. Fertiliteten har i 2010 og tidligere været stabilt omkring 2,3 2,4 barn pr. kvinde i Favrskov, og omkring 1,9 for landet. Efter at være faldet gradvist over årene siden til knap 2,0 i 2013, steg den i 2014 til knap 2,3 og faldt lidt igen i 2015 til knap 2,2. Udgangspunktet for den ny prognose blev totalt set Antallet af fødte blev stort set som forventet, hvilket afspejler et forventet fald i fertilitetskvotienten for Antallet af dødsfald blev lidt højere end forventet. Også på landsplan var der flere dødsfald end sædvanligt i

17 Tilflytningen til Favrskov Kommune i 2015 blev mindre end forventet i prognosen. Det skyldes bl.a., at der kom færre flygtninge end forventet. I prognosen var det indarbejdet som forudsætning, at der ville tilflytte 400 flygtninge, mens der reelt ankom 273. Fraflytningen var også større end forventet, og set sammen med den lavere tilflytning er det den lavere flyttebalance, som har medført, at befolkningstilvæksten blev mindre end forventet i De større årgange, som kommer efter de rekordlave årgange fra især første halvdel af 1980 erne, er nu på vej op i aldrene omkring år. Dermed er der et større antal end tidligere år, som fraflytter, da især de årige flytter for at påbegynde uddannelse i de større byer. De større årgange og den afledte større fraflytning indgår som en forudsætning i prognosen i form af aldersfremskrivning og flyttehistorik. Dette afspejler sig i, at antallet af årige pr. 1. januar 2016 blev som forventet i prognosen. Tabel 8. Forskel mellem forventet antal personer i 15-prognosen og det faktiske antal 1. jan Aldersgrupper Faktisk Forventet i prognose 2015 Forskel 0-2 år år år år år år år år år Total befolkning Tabel 9. Forskel mellem forventet antal hændelser i 2015 i 15-prognosen og det faktiske antal Hændelser Forventet i prognosen 2015 Faktisk 2015 Afvigelse Fødsler Dødsfald Tilflytning Fraflytning Befolkningstilvækst I procent 1,05% 0,29% -0,76% Tabel 10. Forskel mellem forventet antal nye boliger i 15-prognosen og det faktiske antal Nye boliger Faktisk opført i 2015 Forventet i prognose 2015 Forskel Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Uspecificeret I alt Figur 16. Fertilitetskvotienter for Favrskov Kommune, Region Midtjylland og hele landet Gennemsnitligt antal fødsler pr. kvinde 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Hele landet Region Midtjylland Favrskov

18 Befolkningsprognosens forudsætninger CPR-udtræk Befolkningsprognosen bygger grundlæggende på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen, som til og fra kommunen. Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de 12 historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Favrskov Kommune. Fødselsparametre Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen år). Fertilitetsniveauet varierer meget selv indenfor en kommunes grænser, hvorfor der indarbejdes varierende fødselshyppigheder i de forskellige delområder. I prognosen er det gennemsnitlige fertilitetsniveau for benyttet som forudsætning for beregning af niveauet i prognoseårene. Niveauet er justeret med en lokal tilpasning af Danmarks Statistiks fertilitetsprofil, som er medvirkende til en gradvis stigning fra 2,165 i 2016 til omkring 2,280 i 2021, hvorfra det forventes at stabilisere sig resten af prognoseperioden. Dødsfald Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af dødsfald i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene er korrigeret for det lokale niveau i Favrskov Kommune ud fra perioden Favrskovs gennemsnitlige niveau ligger godt 10% under landsgennemsnittet. Der er desuden indregnet forventninger om stigende levealder over tid. På trods af forventninger om stigende levealder ventes antallet af dødsfald dog at være svagt stigende over hele prognoseperioden, som følge af stadigt flere ældre. Tilflytning til nye boliger Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Der regnes med lige kønsfordeling blandt tilflyttere til nye boliger. I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Favrskov Kommune: Boligtype Antal personer pr. ny bolig Parcelhuse 3,23 Rækkehuse 2,49 Etageboliger 2,02 Ungdomsboliger 1,08 Ældreboliger 1,00 Husstandssammensætningen i nye boliger behandles separat for parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Splitfaktor Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer hhv. fra egen kommune (dvs. Favrskov Kommune) eller anden kommune. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes splitfaktoren. Ud fra analyser af historisk tilflytning er den anvendte splitfaktor i prognoseårene på omkring 40 %. 18

19 Til- og fraflytning Flytninger opdeles i interne flytninger (indenfor kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/ eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i Figur 17. Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit for ) Gnmst Tilflyttere Fraflyttere Netto Ses der på aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere - jf. grafen ved siden af - er der tilflytningsoverskud, eller balance, i de fleste aldersgrupper. Kun i aldersgruppen med unge sender Favrskov Kommune flere indbyggere ud af kommunen, end der modtages fra andre kommuner Usikkerheder En befolkningsprognose bør og skal altid vurderes med en vis forsigtighed, idet en prognose som bekendt er et skøn over den fremtidige udvikling, og vil være behæftet med en række usikkerheder. Denne befolkningsprognose må dog alt andet lige betragtes som det bedste bud på en fremtidig befolkningsudvikling i Favrskov Kommune. Tidsmæssigt vil usikkerheden naturligvis være størst desto længere ud i fremtiden prognosen skal forudsige udviklingen. Samtidigt vil den overordnede udvikling være behæftet med en mindre usikkerhed end udviklingen på et basisområde (eksempelvis en landsby eller et skoledistrikt), da sikkerheden øges med størrelsen af datagrundlaget. Såvel fertilitets- og dødelighedskvotienter som beregningen af flyttemønsteret udgør en kilde til usikkerhed. Dog ligger såvel dødsfald og fødsler typisk på et stabilt niveau over en årrække, og eventuelle (periodiske) udsving må forventes at blive udjævnet over tid. Til- og fraflytninger vil derimod kunne variere meget over tid, og tilflytningerne er afhængige af boligprogrammet. Boligprogrammet må anses for at være den største kilde til usikkerhed, idet det dels baserer sig på konkrete skøn og dels er meget afhængig af udefra kommende forhold, der styrer efterspørgselen efter bosætningsmuligheder. Dette kunne eksempelvis være de økonomiske konjunkturer, herunder renteniveau. Etablering eller lukning af større arbejdspladser kan ligeledes påvirke efterspørgslen. 19

20 Områdeinddeling Basisområder Parameterområder Favrskov Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 123 basisområder. Der er knyttet befolkningsdata til hvert område, og prognosen er i princippet beregnet for hvert enkelt af disse områder. Basisområderne er dannet udfra de enkelte by- og landområder, således at disse er adskilte. Sammenhængende landområder er afgrænset ved skoledistrikterne. Hadsten, Hammel og Hinnerup byer er yderligere opdelt i delområder. Desuden er områder med helt særlige befolkningsforhold udskilt, som f.eks. ældrecentre og institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder i beregningssammenhæng er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med 13 parameterområder. 13 skoledistrikter Vest 3 plejecenterdistrikter Nord Syd Distriktsinddelinger Favrskov Kommune er inddelt i skole- og ældredistrikter som vist efterfølgende. Distrikterne er sammensat af basisområderne. Der er 13 skoledistrikter. Ældredistrikterne er inddelt i 2 funktionsbestemte varianter; 3 plejecenterdistrikter samt 2 hjemmeplejedistrikter. Vest 2 hjemmeplejedistrikter Øst I forbindelse med udarbejdelse af analyser m.m. på dagtilbudsområdet anvendes inddelinger på pasningsog anvisningsdistrikter. 20

21 Bilag til befolkningsprognose Boligprogram og resultattabeller Efterfølgende vises først boligprogrammet, fordelt på skoledistrikter. De følgende resultattabeller herefter viser den forventede befolkningsudvikling for hele kommunen, fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltninger. Herefter vises den forventede befolkningsudvikling for skoledistrikterne (i alfabetisk rækkefølge), fordelt på samme aldersgrupper som ovenfor. Voldum skoledistrikt er pr. 1. august 2012 sammenlagt med Hadbjerg skoledistrikt, og befolkningsudviklingen historisk og forventet fremtidig vises samlet i tabellen for Hadbjerg skoledistrikt. Efter tabellerne med udviklingen i de enkelte skoledistrikter vises prognosens resultater inddelt i de 3 plejecenterdistrikter, ligeledes fordelt på aldersgrupper, som nævnt ovenfor. Endelig viser den sidste tabel den forventede befolkningsudvikling for byerne i Favrskov Kommune. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på fiktive adresser (omkring 75 personer) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Vellev skoledistrikt er pr. 1. august 2013 sammenlagt med Ulstrup skoledistrikt, og befolkningsudviklingen historisk og forventet fremtidig vises samlet i tabellen for Ulstrup skoledistrikt. 21

22 Boligprogram og resultattabeller Tabel 1. Boligprogram fordelt på skoledistrikter Skoledistrikter SUM Bavnehøjskolen Østervangskolen Hadsten Skole Rønbækskolen Haldum-Hinnerup Skole Søndervangskolen Skovvangskolen Ulstrup Skole Præstemarkskolen Tungelundskolen Korsholm Skole Lilleåskolen Hadbjerg Skole Boliger i alt Tabel 2. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling totalt for Favrskov Kommune, fordelt på aldersgrupper Aldersgrupper år år år år år år år år år I alt

23 Tabel 3. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Bavnehøjskolens skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Bavnehøjskolen år år år år år år år år år I alt Tabel 4. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Hadbjerg Skoles skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Hadbjerg Skole år år år år år år år år år I alt

24 Tabel 5. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Hadsten Skoles skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Hadsten Skole år år år år år år år år år I alt Tabel 6. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Haldum-Hinnerup Skoles skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Haldum- Hinnerup Skole år år år år år år år år år I alt

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere