Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog"

Transkript

1 Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1

2 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er udviklet til at være på forkant med markedet. P23 Træpille-brænderen vil i mange år fremover sikre dig en effektiv, miljørigtig og økonomisk forbrænding af træpiller. Årsagen hertil er P23 Træpille-brænderens høje virkningsgrad, lave emissionsværdier samt den avancerede styring. Når du modtager P23 Træpille-brænderen er den fra fabrikken indstillet i styringen så der umiddelbart kan startes op. For at sikre optimal nytte af deres nye produkt er det vigtigt at instruktionsbogen gennemlæses. Vigtigt: Sikkerhedsinstruktioner Denne vejledning skal gennemlæses grundigt, og samtlige retningslinjer skal følges før ibrugtagning af kedelanlægget. Al anvendelse skal i øvrigt ske i henhold til lokale forskrifter og gængs praksis. Ved forkert anvendelse/installation kan følgende farer opstå: Elektrisk stød: Betjening/udskiftning af komponenter i selve styreskabet kan føre til elektrisk stød med alvorlige personskader til følge. Derfor må komponenterne kun betjenes/udskiftes af dertil uddannet personale. Undtaget den regel er sikringsgrupperne, der må betjenes af alle der har adgang til dette. Forbrænding: Åbnes fyrlågen under drift, vil der være fare for forbrænding. Derfor skal fyrlågen altid åbnes med stor forsigtighed. Ligeledes vil elementer i kedelanlægget være så varme at disse kan udgøre fare for forbrænding. Brand: Installation af kedelanlæg skal altid ske i henhold til gældende lovgivning og foretages af godkendte installatører. 2

3 CE- overensstemmelseserklæring Fabrikant: Firmanavn: Passat Energi A/S Adresse: Vestergade 36, Ørum Postnr./By: DK-8830 Tjele Land: Danmark Telefon: Fax: Web: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Maskiner: Mærke: Type: Mærke: Type: Træpille-brænder P23 Compact C1/C2 a) Er fremstillet i overensstemmelse med maskindirektivet,89/392/eøf senere ændret ved 98/37/EØF, indeholdende krav vedrørende indretning af tekniske hjælpemidler, Er fremstillet i overensstemmelse med de direktiver 89/336/EØF fastsatte krav vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, samt de i lavspændingsdirektivet 73/23/EØF fastsatte krav vedrørende elektrisk materiel på maskiner. b) Er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder: -DS/EN ISO :2005 vedrørende maskinsikkerhed -DS/EN ISO :2055 vedrørende maskinsikkerhed -EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -DS/EN /A1:2005 Elektriske apparater i husholdningsbrug -EN303-5 Centralvarmekedler del 5 -DS/EN Erklæringens underskrift: Titel: Adm. Direktør Navn: Niels Martin Christensen Firma: Passat Energi A/S 3

4 Indhold Forord... 2 Vigtigt: Sikkerhedsinstruktioner Indledning Ordliste Produkt-beskrivelse Opstilling Opstart af fyr Kedel C Standsning af kedlen Eftersyn af kedlen Daglige eftersyn Ugentlige eftersyn Månedlige eftersyn Service Opstilling og tilslutning af kedlen Installation med shunt samt ekspansionsbeholder Installationseksempel med lukket ekspansion C Røg rør- og skorstenstilslutning (Udføres af installation) Brænder Displayets udseende og visninger Menu struktur (Power menu) (Fan menu) (Temperatur menu) (Time menu) (setup menu) Drift Træpiller Kontrolforanstaltninger Opstartsprocedure Optænding Fyrrum Fejl skema Bilag A tekniske specifikationer Bilag B Eldiagram Bilag C Andre kedler Bilag D stykliste Bilag E Tjekliste for opstart Bilag F Udskiftning af el-tænder Bilag G Justering af brænderydelse

5 1.0 Indledning Compact kedlen er en moderne kedel/brænder, specielt udviklet til fyring med træpiller. De vigtigste funktioner i kedlen er automatiseret, og bliver overvåget af brænderens styring. Biobrændsel er pga. dets naturlige oprindelse altid et variabelt materiale og har derfor udsving i den kemiske sammensætning. Derfor anbefaler vi, at man ved hver ny leverance kontrollerer om kedlen fungerer/virker som hidtil og om den har en ren forbrænding. 1.1 Ordliste Idet der kan være nogle begreber i denne instruktionsbog som du ikke er bekendt med har vi lavet følgende ordliste for at lette læsningen. Brændværdi: Brændværdien angiver hvor meget energi brændslet indeholder eller hvor meget varme man teoretisk kan få ude af brændslet. Man taler om øvre og nedre brændværdi. Øvre brændværdi anvendes typisk på varmeværker, hvor man udnytter den varme vanddamps energiindhold i røggassen ved at kondensere dampen. På almindelige biobrændselskedler anvender man altså den nedre brændværdi. Fremløbstemperatur: Temperaturen på vandet når det forlader kedlen ud til resten af anlægget. Menuer: Der findes mange indstillingsmuligheder i Compacts styring. For at gøre disse overskuelige, er indstillingerne opdelt i menuer. Menu nummeret vises i displayet. Returvandstemperatur: Temperaturen på vandet der kommer retur til kedlen. Røggastemperatur: Temperaturen på røgen når den forlader kedlen. Primær luft: Underluft som igangsætter/vedligholder bålet. Sekundær luft: Overluft som sikrer afbrænding af gasser fra bålet. Setpunkter: Et setpunkt er en indstillelig værdi. Det kan f.eks. være setpunktet for fremløbstemperatur, som kan indstilles via tasterne på styringspanelet. Shunt: En rørforbindelse mellem fremløbet og returen således, at noget af fremløbsvandet bliver blandet med returvandet. På denne måde holdes kedlen varm i bunden (min. 55 o C) og dermed forhindres dannelse af kondensvand som kan føre til tæring. Slagge: Hårde klumper af forbrændt brændsel, såsom korn, træpiller, m.m., hvis dannelse kan skyldes en kemisk reaktion under forbrænding. Slagge kan opstå hvis der f.eks. er bark, jord eller sand i træpillerne. 5

6 1.2 Produkt-beskrivelse P23 Brænderen fungerer efter faldskakts-princippet. Forbrændingen sker i et lille trug forrest i brænderen der er forsynet med luftdyser. Disse luftdysers indstilling og fordeling er optimeret til at give en optimal forbrænding. Brændslet føres ved hjælp af den medleverede snegl til toppen af faldskakten, herfra falder/triller træpillerne ned i truget. Den klare slange der forbinder P23 brænderen med sneglen fungerer som sikkerhed ved en evt. tilbagebrand. Slangen må ikke være kortere end 200 mm - men gerne længere. På brænderens faldrør er der monteret en temperaturføler der afbryder brænderen ved evt. begyndende ophobning af materiale i brænderen eller tilbagebrand. Brænderens tilstand overvåges endvidere af en fotocelle der ser om der er flamme, Såfremt styringen ikke har registreret anden fejl vil den forsøge at starte op igen én gang efter flamme-svigt er registreret. 6

7 1.3 Opstilling 1. Start med at pakke det hele ud, opstille kedel og pille-tank på et jævnt og stabil underlag. Bemærk at pille-tanken er støbt i forholdvist blødt plast, så siderne kan bule lidt. 2. Tilslut skorsten til kedlen 3. Tilslut fremløb og retur vand til kedlen 4. Monter brænderen. Den hægtes på kedlen og spændes fast, husk pakning. Fremløb 5. Fastgør føler med sort ledning til fremløbsrør (Føler må ikke kortes op eller forlænges) 6. Tilslut røg føler med stål/grøn ledning i røg rør ( Føler må ikke kortes op eller forlænges ) Bor et 5mm hul i røg-røret ca. 10 cm fra fyr, til røgføler. 7. Tilslut stoker-snegl - Start med at bore et Ø80 mm hul til sneglen se tegning side 9 og 10 - Bor der efter to huller Ø5 mm 10 cm fra tankens top med 2 cm mellemrum til wirer som skal holde sneglen. - Put stoker-snegl ind i pilletanken genem det borede hul, til den står på bunden. - Tilpas wire så sneglen her den rigtige højde/vinkel. - Tilslut sneglen til brænder med den medfølgende flexslange. 7

8 8. Tilslut el-kabel fra brænder til stoker-snegl. Tjek sneglens omløbsretning ved opstart. Hvis den er forkert byttes den brune ledning rundt med den sorte ved motoren. 9. Tilslut El forsyning Tilslutning til brænder. Tilslutning til forsyning. 10. Montage af tilslutnings kabel til el forsyning. Brug minimum en 3x0,75 og stikprop med jord. L1 PE N 8

9 Montage af føde snegl. Instruktion: Sneglen kan monteres fra valgfri side Max højde for sneglmotor Korrekt monteret snegl. Forkert monteret snegl. 9

10 Instruktion Montering af flexslange. Tilpas slange længde dog min. 200 mm imellem faldrør og brænder. Korrekt monteret flexslange. Forkert monteret flexslange. 10

11 Montering af føler i dyklomme eller på fremløbs rør. Instruktion i montage på fremløbsrør. Husk! Isolering Korrekt monteret føler. Forkert monteret føler. 11

12 1.4 Opstart af fyr. 1. Tjek alt er tilsluttet korrekt. 2. Påfyld piller 3. Kør manuel med pille snegl til der kommer piller ned til brænder: - Tryk til lyser. - Tryk + til menu 6 ( 6 ) Display viser Off - Tryk på og pille-sneglen kører, display viser Når der kommer piller slippes. 4. Tryk to gange 5. Tryk Start i 1 sekund. Nu begynder brænderen en optændingscyklus. 2.0 Kedel C1 2.1 Standsning af kedlen Stop af kortere varighed (mindre end 20 minutter) 1. Stop kedlen tryk på på betjeningspanelet i mere end et sekund. Stop af længere varighed 1. Stop kedlen tryk på på betjeningspanelet i mere end et sekund. 2. Afbryd strømmen på hovedafbryderen 3. Fjern gløderne fra brænderen. Kontroller at brændslet ikke flammer op. Stop længere end 10 dage (evt. sommerpause) 1. Som beskrevet ved stop af længere varighed, samt: 2. Rengør kedel fuldstændigt. 3. Hold alle låger åbne i hele perioden for at modvirke kondens i kedlen. 12

13 OBS! Ved alle former for opstilling, justeringer og vedligeholdelse af kedlen, skal kedlen være afkølet og strømforsyningen afbrudt. Afbryderen skal sikres forsvarligt mod uønsket ibrugtagning. 2.2 Eftersyn af kedlen En regelmæssig vedligeholdelse og service af kedlen har stor betydning for en effektiv drift, god brændselsøkonomi samt lang levetid for Compact kedlen. Det anbefales, at nedenstående overholdes Daglige eftersyn 1. Kontroller at kedlen brænder optimalt 2. Hvis brændslet har tendens til slaggedannelse, skal slaggen fjernes 3. Kontroller at returtemperatur er over 55 C 4. kontroller at røggas-temperaturen ikke er under de værdier der er angivet i data skema bilag A, såfremt temperaturen er lavere end de angivne værdier fjernes der turbolatore fra kedelrørene til temperaturen igen er over de angivne værdier Ugentlige eftersyn 1. Tømning af askeskuffen (hvis nødvendigt) 2. Rensning af kedlens konvektions-system foretages efter behov, men start med en gang om ugen. Tag spiralerne ud, og fjern og rens den ildfaste sten under røgrørene, og rens rørene med en rensebørste. (Tilkøb) Månedlige eftersyn 1. Kedelsiderne skrabes rene. 2. Røggastemperaturføleren, der sidder i konvektionssystemet tåler ikke mekanisk overlast, rengøring med stålbørster o. lign. Skal foretages med forsigtighed. 3. Kedlens vandstand efterses på anlæggets manometer. 4. Pakninger efterses. 5. Alle hængsler smøres. Frontlågens lukkemekanisme smøres med fed olie på alle glideflader. 6. Kontroller at kedlens konvektionssystem (spiralerne) og røgaftræk er rent. 7. Rens brænderens luftdyser. 2.3 Service Vedrørende service - kontakt da Deres leverandør eller et Passat service-center, se mere på Der bør udføres service på kedlen mindst én gang om året, da dette vil sikre en stabil varmeforsyning og en lang levetid på kedlen. 13

14 2.4 Opstilling og tilslutning af kedlen Dette kapitel har til formål at beskrive krav til fyrrum, el-tilslutning, rørtilslutning samt opstilling og klargøring af Compact kedlerne. Passat Compact kedel er omfattet af afsnit 4 i Arbejdstilsynets forskrifter for Fyrede Varmtvandsanlæg (Pub. Nr. 42/1980) eller nyere. Installation af kedlen skal ske i henhold til Brandteknisk vejledning BTV nr. 32, samt det gældende bygningsreglement. 2.5 Installation med shunt samt ekspansionsbeholder Kedlen er forsynet med vandstudse på bagsiden. Den øverste studs er fremløb og den nederste studs er returløb. Det er vigtigt at rørføring udføres i passende dimensioner og at det sikres at kedlen kan udluftes igennem denne. Compact kedlen skal være monteret med termostatstyret shunt, for at holde kedlen varm i bunden. Retur vandet skal være på min C. Se følgende installationseksempel. Al garanti bortfalder, hvis kedlen ikke er monteret med termostatstyret shunt. 14

15 2.6 Installationseksempel med lukket ekspansion C1 1. Passat Compact C1 2. Termometer 3. Anlægspumpe 4.Shuntventil, 3vejs-termostat blandeventil 5. Automatisk luftudlader 6. Trykmanometer 7. Sikkerhedsventil 2.5bar 8. Strengreguleringsventil 9. Ekspansionsbeholder/Tryktank 10. Vandpåfyld/aftapning 11. Ikke fast monteret gummislange 15

16 2.7 Røg rør- og skorstenstilslutning (Udføres af installation) Kedlen er forsynet med røgstudse for montering at røgrør på bagsiden. Det er vigtigt, at røgrørets længde er kortest muligt, for at undgå unødig nedkøling af røggassen. Ofte er det fordelagtigt, at isolere røgrøret med 50 mm brandbatts. Desuden bør røgrøret have en stigning på ca. 10 grader. Skorstenstrækket målt ved udgang af kedel skal være: 20 PA. Er trækket større, og evt. ustabilt skal der monteres en trækstabilisator i røgrøret. Er trækket mindre, skal skorsten forbedres - eventuelt ved brug af en røgsuger. Det er meget vigtigt at ovenstående bliver kontrolleret og overholdt! Det er tilladt at tilslutte flere kedler til samme skorsten. Skorstenen bør være dimensioneret efter den totale indfyrede varmeeffekt. Den skal altid være udført i overensstemmelse med Bygningsreglementet samt Miljøministeriets bekendtgørelse. Det følgende skema viser en oversigt over de skorstensstørrelser Passat Energi anbefaler: Type Max. Afgiven effekt KW Højde til røgrør mm Ø røgafgang mm Min. ISO-kærn Ø mm C C Min. indvendig Ø ved rustfri elementskorsten 16

17 3.0 Brænder. 3.1 Displayets udseende og visninger Knap Beskrivelse Tænd / sluk knap bruges til at skifte forbrændingssystemet til eller fra. Tryk og hold knappen inde i 1 sekund. Menu-knapperne bruges til at navigere det første niveau i menuen. Den aktuelt valgte menu-sammenhæng er angivet med det tilsvarende ikon øverst. Hertil kommer, at disse knapper bruges i redigeringstilstand. Redigerings-knapper bruges til at navigere i undermenuerne og stigende / faldende værdier i redigeringstilstand, når den valgte værdi blinker. Enter-knappen bruges til indtastning af redigeringstilstand og bekræfter de indstillede værdier, eller vælge yderligere undermenuer. Escape / Annuller-knappen bruges til at kassere de ændringer og returnere et niveau op i menuen. Hvis du trykker og holder denne knap i mere end 3 sekunder, vil sidste alarmkode vises. 17

18 3.2 Menu struktur 3.3 (Power menu). I denne menu kan man indstille hvilken effekt den skal brænde med. AUTO anbefales. 3.4 (Fan menu). Ikke tilgængelig 3.5 (Temperatur menu) Her vises den aktuelle fremløbstemperatur. Trykkes der nu vises indstillet temperatur set punkt. Set-punkt for fremløbs-temperatur er forud indstillet til 60 grader. Brænder vil starte 2 grader under set-punkt og stoppe 10 grader over. Tryk + eller for at sætte nyt temperatur set punkt, afslut med for at gemme den nye værdi. 18

19 3.6 (Time menu) Når der er lys i vises det aktuelle tidspunkt. I menuen kan man indstille uret i brænder-styringen, og lave programmer til at styre fremløbs-temperaturen på enten uge- eller dags-niveau. 1. Indstil ur. Tryk til der er lys i. Tryk nu. Nu blinker timerne, ønsker man at stille minutter, dato, måned, år eller dag(1-7), bruges til at flytte frem og tilbage. Værdien justeres på +/-, gem med. 2. Timer programmering. Tryk til der er lys i. Tryk + 2 gange, så display viser [ 3]. Tryk Tryk, så display viser [ P1]., man kan nu stille starttidspunktet for [P1], ved at trykke kommer man til sluttidspunktet, og til sidst kan temperaturen indstilles. Gem med. Nu er program 1 (P1) indstillet, gå videre til program 2 (P2) ved at trykke +. Der kan indstilles 6 programmer på samme måde. For at bestemme hvilke dage de forskellige programmer trykkes Tryk + til display viser [ 4], efterfulgt af så display viser [d1] (dag 1). Tryk til der står [ 3] i displayet. for at vælge det første program (P1-6 eller off) for dag 1, tryk for at vælge andet program og igen for at vælge det tredje. Tryk for at gemme. Man kan vælge andre dage med +/-, de ændres på samme måde. Man aktiverer timerfunktionen ved at trykke, Tryk til display viser [ 2], vent et øjeblik, og den aktuelle status vises (on/off). Status for timerfunktionen ændres ved at trykke og +/-, gem med. Står den i Off, kører stoker altid efter den indstillede værdi på termostaten. Eksempel på programrække: Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 On Off On Off On Off On Off On Off On Off 07:00 12:00 8:00 13:00 15:00 23:00 04:00 08:00 12:00 20:00 12:00 23:00 65º 45º 65º 70º 60º 45º Eksempel på ugeskema: D1 65º 65º D2 65º 65º D3 65º 65º D4 65º 65º D5 65º 65º D6 45º D7 45º 19

20 3.7 (setup menu) Når lyser er setup-menuen åben. Man navigerer undermenuen her med +/-, tryk for at åbne menupunktet og for at gemme ændring Tastaturlås. Tastaturlås indstilling giver dig mulighed for at låse tastaturet for at forhindre utilsigtede ændringer af indstillingerne. Med tastaturlåsen er aktiveret, kan du navigere i menuen for at vise aktuelle værdier, men du kan ikke redigere en indstilling, undtagen tastaturlås selv. Tastaturlås indstillingen giver følgende muligheder: - Off: Tastelås er deaktiveret, alle værdier kan ændres. - Lo: redigeringstilstanden er deaktiveret ( er låst), for at kunne ændre værdier, vælg Off. - Hi: redigeringstilstanden og tænd / sluk er deaktiveret (på og er låst), for at kunne ændre værdier, vælg Off. Tip. Vi anbefaler, at du bruger Tastaturlås indstilling, ved rengøring af tastaturet. 2. Lysstyrke på display. Du kan med +/- bestemme skærmens lysstyrke i standby for at spare energi. Så snart du rører tastaturet, vil lysstyrken i displayet stige til standardværdien. 3. Pausedisplay. I denne menu kan man vælge mellem følgende muligheder for pausedisplay. - Off : Den åbnede menu bliver vist. I tilfælde af at du var i redigeringstilstand, vil ændringerne kasseres og redigeringstilstanden forlades. - 1 : Displayet viser skiftevis aktuel fremløbstemperatur og ur. - 2 : Displayet viser den aktuelle fremløbstemperatur. - 3 : Displayet viser uret. I låst tilstand (1,2 eller 3) kan man kun redigere niveauet for tastaturlås 4. Beeper volume. Du kan med +/- styre lydstyrken af tastaturets lydsignaler. 5. Må kun ændres af Passat. 6. Må kun ændres af Passat. 7. Må kun ændres af Passat. 20

21 4.0 Drift Inden idriftsættelse er det vigtigt at kedlen er tilsluttet skorstenen og kedlen er påfyldt vand. 4.1 Træpiller Det er en forudsætning for god forbrænding at de anvendte træpiller er af god kvalitet. Der findes pt. Ingen dansk norm for træpiller, men flere producenter arbejder efter den tyske din norm. Det er derfor stadig vigtigt, selv, at vurdere de forhåndenværende træpiller ud fra følgende: a) Træpillerne skal lugte af træ. b) Træpillerne skal være faste dvs. meget lidt smuld i posen. c) Brænde uden dannelse af slagger. Træpiller bør opbevares tørt, og ikke udsættes for vejr og vind da de herved mister deres mekaniske stabilitet og begynde at smuldre. 4.2 Kontrolforanstaltninger Før opstart skal installationen kontrolleres for følgende: Kedel er sikret mod overtryk med egnet sikkerhedsventil e.lign. Shunt monteret og indreguleret korrekt (Garanti-betingelse) Frem og retur monteret korrekt Korrekt tilsluttet skorsten (punkt 2.7) Korrekt skorstenstræk (Punkt 2.7) Elektrisk tilslutninger, overkogssikring 4.3 Opstartsprocedure Ved første opstart, se pkt Opstart sker i 3 trin. Følg beskrivelsen på de følgende sider: 1. Påfyld træpiller 2. Start optænding og drift 3. Check kedlens funktion med funktionsmenu 21

22 4.4 Optænding Tryk på on/off knappen i 1 sek. 5.0 Fyrrum Fyrrummet skal overholde de foreskrevne regler i Bygningsreglementet og Brandteknisk vejledning nr. 32. Inden kedlen monteres, bør brugeren have kontaktet skorstensfejeren angående skorsten, røgrør samt fyrrummets indretning. Passat Energi A/S anbefaler derudover at kedel opstilles således at den står minimum 500 mm fra vægge, dog med minimum 1500 mm fri plads foran brænderen. Det er meget vigtigt, at der er frisk luftindtag til fyrrummet af hensyn til forbrændingsblæseren, Passat anbefaler et frisk luftindtag på ca. 20 x 20 cm. 6.0 Fejl skema Problem: Årsag: Løsning: Slagger i brænderskål Ny fabrikat træpiller? Brænder skål afmonteres og renses Træpiller stopper i faldskakt Brænder indsat trænger til Afmonter faldrør og rengør rengøring Føler er evt. placeret forkert brænder for slagger og skidt Check tegning i manual og flyt føler til korrekt placering Styring viser forkert fremløbstemperatur Fejlkode i display E001 Tastaturet er defekt Kontakt Passat Service for udskiftning af tastatur Fejlkode i display E002 IR kommunikations fejl Kontakt Passat Service for udskiftning af tastatur Fejlkode i display E003 RF kommunikations fejl Kontakt Passat Service for udskiftning af tastatur Fejlkode i display E004 MB kommunikations fejl Kommunikation mellem tastatur og enhed er afbrudt, afbryd kabel forbindelse mellem tastatur og enhed og forbind igen Fejlkode i display E101 Ingen flamme i brænder eller overophedning Afbryd og lad brænder køle ned reset fejlen ved at trykke på on/off i 2 sekunder Fejlkode i display E105 NTC 2 fejl Check kabel forbindelsen på TO2 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift NTC2 Fejlkode i display E106 NTC 3 fejl Check kabel forbindelsen på TO5 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift NTC3 Fejlkode i display E107 TC2 fejl Check kabel forbindelsen på TO4 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift NTC3 Fejlkode i display E110 NTC 1 fejl Check kabel forbindelsen på TO1 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift NTC1 Fejlkode i display E111 TC1 fejl Check kabel forbindelsen på TO3 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift TC1 22

23 Bilag A tekniske specifikationer C1+P23 Træpiller C2+P23 Træpiller Kedel klasse EN Brænder P23 EN Class 3 3 Nom. ydelse (kw) Minimum ydelse (kw) 3 7 Røg gas temp. ved nom. ydelse (ºC) Røg gas temp. ved min. ydelse (ºC) Røg gas flow v. nom. ydelse (m3/t-kg/s) Røg gas flow v. min. ydelse (m3/t-kg/s) Brændsels forbrug v. nom. Ydelse (kg/t) 2,6 5,65 Effektivitets fakt. V. max. ydelse Effektivitets fakt. V. min. ydelse Kedel indv. areal (m2) 1,9 2,5 Vand indhold I kedel (L) Test tryk (bar) 4 4 Arbejds tryk (bar) 2,5 2,5 Tryk tab gennem kedel (mbar) Rør frem /retur RG (tomme) 2,5 2,5 Arbejds temperatur (ºC) Retur vand temperatur min. (ºC) Røgrørs dimmension (dia. (mm)) Skorstens træk (Pa) 2,0 2,0 Silo dimension - - Boiler weight (dry)(kg) El forbrug (W) Støj Emission (dba) El tilslutning 3x400V+N+PE 50Hz 10A Mærket med farve den opgivne værdi afhænger af kedel 23

24 Bilag B Eldiagram *Forsyning 230V AC El-tænder Blæser Pillesnegl Cirkulations-pumpe. Røggas-temperaturføler Termoføler på faldrør Fremløbs-temperaturføler Fotocelle *) Forsyning skal tilsluttes gennem overkogssikring på kedel. 24

25 Principdiagram Fotocelle 7. Fremløbs-temperaturføler 11. Termoføler på faldrør 12. Røggas-temperaturføler 14. El tænder 15. Blæser 19. Pille-snegl 21. Luses 24. Luses 26. Cirkulations pumpe 25

26 Bilag C Andre kedler Montage af brænder på anden kedel end C1 / C2 Ved brænder montage på anden kedel en C1 skal du være opmærksom på at følgende mål som minimum overholdes: afstand mellem brænder hoved og brændkammerets øvre væg 138 mm. Bredde af brændkammeret 300 mm. Afstand fra brænderhoved til bagvæg i brændkammer 50 mm. Nedfor finder du tegning af hul til brænder. Husk pakning mellem brænder flange og kedel låge 26

27 Bilag D stykliste 27

28 Bilag E Tjekliste for opstart Kunde: Adresse: Postnr.:/By: Kontaktperson: Telefon/mobil Installatør Adresse: Postnr.:/By: Kontaktperson: Telefon/mobil Kedel type: Kedel nr: Årgang: Drifttæller Funktions test OK Skiftet Blæser Vakuum switch Termo føler på faldskakt Fotosensor Idriftsætning Målt Optimal CO2 9,3 % vol % vol Optimal CO ved 10% O2 426 mg/mn³ mg/mn³ Skorstens træk min. 20 pa pa Skorstens temperature optimal > 120 C C Software version Bemærkninger: Dato: Montør underskrift Kundens underskrift 28

29 Bilag F Udskiftning af el-tænder Afmonter de 4 skruer der samler brænder-del med blæser- og styringsdelen. Afmonter den defekte el-tænder og monter i omvendt rækkefølge (se nedenstående billedserie) 29

30 30

31 31

32 Bilag G Justering af brænderydelse Dette er en vejledning om ændring af brænderydelse og rensefunktion. - Tryk til der er lys i. Hvis tatstaturlås er aktiveret, deaktiveres den (se pkt. 3.7). - Find menu 7 med +/-, displayet viser 0, tryk. - De 4 tal i displayet lægges sammen og tillægges 1. - Tryk og indtast facit med +, efterfølg med. - Displayet viser on, tryk + til display viser [ 8] og skifter til Par, tryk. - Display viser P000, menu punkt findes med +/- og åbnes/gemmes med. - Bemærk at alle menupunkter nu er tilgængelige, dette bør kun gøres af kyndigt personel. - Afslut altid med indtil der igen er lys i. Indstilling af ydelse: 11 Kw 23 Kw P010 (brændsel, minimum) 5 13 P018 (brændsel, maximum) P024 (luft, minimum) P028 (luft, maximum) Indstilling af rensefunktion: Fra fabrik P060 (renseinterval i minutter) 20 P061 (rensningstid i sekunder) 30 P 62 (blæserhastighed ved rens) 255(max) 32

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02)

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Manual information Om PELBURN Teknisk data for PELBURN Placering og installation af PELBURN Tilslutning af PELBURN -

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 090217.rev 14 137588.04/14.12.2010 eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 Cert. Nr 319901 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere