Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog"

Transkript

1 Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1

2 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er udviklet til at være på forkant med markedet. P23 Træpille-brænderen vil i mange år fremover sikre dig en effektiv, miljørigtig og økonomisk forbrænding af træpiller. Årsagen hertil er P23 Træpille-brænderens høje virkningsgrad, lave emissionsværdier samt den avancerede styring. Når du modtager P23 Træpille-brænderen er den fra fabrikken indstillet i styringen så der umiddelbart kan startes op. For at sikre optimal nytte af deres nye produkt er det vigtigt at instruktionsbogen gennemlæses. Vigtigt: Sikkerhedsinstruktioner Denne vejledning skal gennemlæses grundigt, og samtlige retningslinjer skal følges før ibrugtagning af kedelanlægget. Al anvendelse skal i øvrigt ske i henhold til lokale forskrifter og gængs praksis. Ved forkert anvendelse/installation kan følgende farer opstå: Elektrisk stød: Betjening/udskiftning af komponenter i selve styreskabet kan føre til elektrisk stød med alvorlige personskader til følge. Derfor må komponenterne kun betjenes/udskiftes af dertil uddannet personale. Undtaget den regel er sikringsgrupperne, der må betjenes af alle der har adgang til dette. Forbrænding: Åbnes fyrlågen under drift, vil der være fare for forbrænding. Derfor skal fyrlågen altid åbnes med stor forsigtighed. Ligeledes vil elementer i kedelanlægget være så varme at disse kan udgøre fare for forbrænding. Brand: Installation af kedelanlæg skal altid ske i henhold til gældende lovgivning og foretages af godkendte installatører. 2

3 CE- overensstemmelseserklæring Fabrikant: Firmanavn: Passat Energi A/S Adresse: Vestergade 36, Ørum Postnr./By: DK-8830 Tjele Land: Danmark Telefon: Fax: Web: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Maskiner: Mærke: Type: Mærke: Type: Træpille-brænder P23 Compact C1/C2 a) Er fremstillet i overensstemmelse med maskindirektivet,89/392/eøf senere ændret ved 98/37/EØF, indeholdende krav vedrørende indretning af tekniske hjælpemidler, Er fremstillet i overensstemmelse med de direktiver 89/336/EØF fastsatte krav vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, samt de i lavspændingsdirektivet 73/23/EØF fastsatte krav vedrørende elektrisk materiel på maskiner. b) Er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder: -DS/EN ISO :2005 vedrørende maskinsikkerhed -DS/EN ISO :2055 vedrørende maskinsikkerhed -EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -DS/EN /A1:2005 Elektriske apparater i husholdningsbrug -EN303-5 Centralvarmekedler del 5 -DS/EN Erklæringens underskrift: Titel: Adm. Direktør Navn: Niels Martin Christensen Firma: Passat Energi A/S 3

4 Indhold Forord... 2 Vigtigt: Sikkerhedsinstruktioner Indledning Ordliste Produkt-beskrivelse Opstilling Opstart af fyr Kedel C Standsning af kedlen Eftersyn af kedlen Daglige eftersyn Ugentlige eftersyn Månedlige eftersyn Service Opstilling og tilslutning af kedlen Installation med shunt samt ekspansionsbeholder Installationseksempel med lukket ekspansion C Røg rør- og skorstenstilslutning (Udføres af installation) Brænder Displayets udseende og visninger Menu struktur (Power menu) (Fan menu) (Temperatur menu) (Time menu) (setup menu) Drift Træpiller Kontrolforanstaltninger Opstartsprocedure Optænding Fyrrum Fejl skema Bilag A tekniske specifikationer Bilag B Eldiagram Bilag C Andre kedler Bilag D stykliste Bilag E Tjekliste for opstart Bilag F Udskiftning af el-tænder Bilag G Justering af brænderydelse

5 1.0 Indledning Compact kedlen er en moderne kedel/brænder, specielt udviklet til fyring med træpiller. De vigtigste funktioner i kedlen er automatiseret, og bliver overvåget af brænderens styring. Biobrændsel er pga. dets naturlige oprindelse altid et variabelt materiale og har derfor udsving i den kemiske sammensætning. Derfor anbefaler vi, at man ved hver ny leverance kontrollerer om kedlen fungerer/virker som hidtil og om den har en ren forbrænding. 1.1 Ordliste Idet der kan være nogle begreber i denne instruktionsbog som du ikke er bekendt med har vi lavet følgende ordliste for at lette læsningen. Brændværdi: Brændværdien angiver hvor meget energi brændslet indeholder eller hvor meget varme man teoretisk kan få ude af brændslet. Man taler om øvre og nedre brændværdi. Øvre brændværdi anvendes typisk på varmeværker, hvor man udnytter den varme vanddamps energiindhold i røggassen ved at kondensere dampen. På almindelige biobrændselskedler anvender man altså den nedre brændværdi. Fremløbstemperatur: Temperaturen på vandet når det forlader kedlen ud til resten af anlægget. Menuer: Der findes mange indstillingsmuligheder i Compacts styring. For at gøre disse overskuelige, er indstillingerne opdelt i menuer. Menu nummeret vises i displayet. Returvandstemperatur: Temperaturen på vandet der kommer retur til kedlen. Røggastemperatur: Temperaturen på røgen når den forlader kedlen. Primær luft: Underluft som igangsætter/vedligholder bålet. Sekundær luft: Overluft som sikrer afbrænding af gasser fra bålet. Setpunkter: Et setpunkt er en indstillelig værdi. Det kan f.eks. være setpunktet for fremløbstemperatur, som kan indstilles via tasterne på styringspanelet. Shunt: En rørforbindelse mellem fremløbet og returen således, at noget af fremløbsvandet bliver blandet med returvandet. På denne måde holdes kedlen varm i bunden (min. 55 o C) og dermed forhindres dannelse af kondensvand som kan føre til tæring. Slagge: Hårde klumper af forbrændt brændsel, såsom korn, træpiller, m.m., hvis dannelse kan skyldes en kemisk reaktion under forbrænding. Slagge kan opstå hvis der f.eks. er bark, jord eller sand i træpillerne. 5

6 1.2 Produkt-beskrivelse P23 Brænderen fungerer efter faldskakts-princippet. Forbrændingen sker i et lille trug forrest i brænderen der er forsynet med luftdyser. Disse luftdysers indstilling og fordeling er optimeret til at give en optimal forbrænding. Brændslet føres ved hjælp af den medleverede snegl til toppen af faldskakten, herfra falder/triller træpillerne ned i truget. Den klare slange der forbinder P23 brænderen med sneglen fungerer som sikkerhed ved en evt. tilbagebrand. Slangen må ikke være kortere end 200 mm - men gerne længere. På brænderens faldrør er der monteret en temperaturføler der afbryder brænderen ved evt. begyndende ophobning af materiale i brænderen eller tilbagebrand. Brænderens tilstand overvåges endvidere af en fotocelle der ser om der er flamme, Såfremt styringen ikke har registreret anden fejl vil den forsøge at starte op igen én gang efter flamme-svigt er registreret. 6

7 1.3 Opstilling 1. Start med at pakke det hele ud, opstille kedel og pille-tank på et jævnt og stabil underlag. Bemærk at pille-tanken er støbt i forholdvist blødt plast, så siderne kan bule lidt. 2. Tilslut skorsten til kedlen 3. Tilslut fremløb og retur vand til kedlen 4. Monter brænderen. Den hægtes på kedlen og spændes fast, husk pakning. Fremløb 5. Fastgør føler med sort ledning til fremløbsrør (Føler må ikke kortes op eller forlænges) 6. Tilslut røg føler med stål/grøn ledning i røg rør ( Føler må ikke kortes op eller forlænges ) Bor et 5mm hul i røg-røret ca. 10 cm fra fyr, til røgføler. 7. Tilslut stoker-snegl - Start med at bore et Ø80 mm hul til sneglen se tegning side 9 og 10 - Bor der efter to huller Ø5 mm 10 cm fra tankens top med 2 cm mellemrum til wirer som skal holde sneglen. - Put stoker-snegl ind i pilletanken genem det borede hul, til den står på bunden. - Tilpas wire så sneglen her den rigtige højde/vinkel. - Tilslut sneglen til brænder med den medfølgende flexslange. 7

8 8. Tilslut el-kabel fra brænder til stoker-snegl. Tjek sneglens omløbsretning ved opstart. Hvis den er forkert byttes den brune ledning rundt med den sorte ved motoren. 9. Tilslut El forsyning Tilslutning til brænder. Tilslutning til forsyning. 10. Montage af tilslutnings kabel til el forsyning. Brug minimum en 3x0,75 og stikprop med jord. L1 PE N 8

9 Montage af føde snegl. Instruktion: Sneglen kan monteres fra valgfri side Max højde for sneglmotor Korrekt monteret snegl. Forkert monteret snegl. 9

10 Instruktion Montering af flexslange. Tilpas slange længde dog min. 200 mm imellem faldrør og brænder. Korrekt monteret flexslange. Forkert monteret flexslange. 10

11 Montering af føler i dyklomme eller på fremløbs rør. Instruktion i montage på fremløbsrør. Husk! Isolering Korrekt monteret føler. Forkert monteret føler. 11

12 1.4 Opstart af fyr. 1. Tjek alt er tilsluttet korrekt. 2. Påfyld piller 3. Kør manuel med pille snegl til der kommer piller ned til brænder: - Tryk til lyser. - Tryk + til menu 6 ( 6 ) Display viser Off - Tryk på og pille-sneglen kører, display viser Når der kommer piller slippes. 4. Tryk to gange 5. Tryk Start i 1 sekund. Nu begynder brænderen en optændingscyklus. 2.0 Kedel C1 2.1 Standsning af kedlen Stop af kortere varighed (mindre end 20 minutter) 1. Stop kedlen tryk på på betjeningspanelet i mere end et sekund. Stop af længere varighed 1. Stop kedlen tryk på på betjeningspanelet i mere end et sekund. 2. Afbryd strømmen på hovedafbryderen 3. Fjern gløderne fra brænderen. Kontroller at brændslet ikke flammer op. Stop længere end 10 dage (evt. sommerpause) 1. Som beskrevet ved stop af længere varighed, samt: 2. Rengør kedel fuldstændigt. 3. Hold alle låger åbne i hele perioden for at modvirke kondens i kedlen. 12

13 OBS! Ved alle former for opstilling, justeringer og vedligeholdelse af kedlen, skal kedlen være afkølet og strømforsyningen afbrudt. Afbryderen skal sikres forsvarligt mod uønsket ibrugtagning. 2.2 Eftersyn af kedlen En regelmæssig vedligeholdelse og service af kedlen har stor betydning for en effektiv drift, god brændselsøkonomi samt lang levetid for Compact kedlen. Det anbefales, at nedenstående overholdes Daglige eftersyn 1. Kontroller at kedlen brænder optimalt 2. Hvis brændslet har tendens til slaggedannelse, skal slaggen fjernes 3. Kontroller at returtemperatur er over 55 C 4. kontroller at røggas-temperaturen ikke er under de værdier der er angivet i data skema bilag A, såfremt temperaturen er lavere end de angivne værdier fjernes der turbolatore fra kedelrørene til temperaturen igen er over de angivne værdier Ugentlige eftersyn 1. Tømning af askeskuffen (hvis nødvendigt) 2. Rensning af kedlens konvektions-system foretages efter behov, men start med en gang om ugen. Tag spiralerne ud, og fjern og rens den ildfaste sten under røgrørene, og rens rørene med en rensebørste. (Tilkøb) Månedlige eftersyn 1. Kedelsiderne skrabes rene. 2. Røggastemperaturføleren, der sidder i konvektionssystemet tåler ikke mekanisk overlast, rengøring med stålbørster o. lign. Skal foretages med forsigtighed. 3. Kedlens vandstand efterses på anlæggets manometer. 4. Pakninger efterses. 5. Alle hængsler smøres. Frontlågens lukkemekanisme smøres med fed olie på alle glideflader. 6. Kontroller at kedlens konvektionssystem (spiralerne) og røgaftræk er rent. 7. Rens brænderens luftdyser. 2.3 Service Vedrørende service - kontakt da Deres leverandør eller et Passat service-center, se mere på Der bør udføres service på kedlen mindst én gang om året, da dette vil sikre en stabil varmeforsyning og en lang levetid på kedlen. 13

14 2.4 Opstilling og tilslutning af kedlen Dette kapitel har til formål at beskrive krav til fyrrum, el-tilslutning, rørtilslutning samt opstilling og klargøring af Compact kedlerne. Passat Compact kedel er omfattet af afsnit 4 i Arbejdstilsynets forskrifter for Fyrede Varmtvandsanlæg (Pub. Nr. 42/1980) eller nyere. Installation af kedlen skal ske i henhold til Brandteknisk vejledning BTV nr. 32, samt det gældende bygningsreglement. 2.5 Installation med shunt samt ekspansionsbeholder Kedlen er forsynet med vandstudse på bagsiden. Den øverste studs er fremløb og den nederste studs er returløb. Det er vigtigt at rørføring udføres i passende dimensioner og at det sikres at kedlen kan udluftes igennem denne. Compact kedlen skal være monteret med termostatstyret shunt, for at holde kedlen varm i bunden. Retur vandet skal være på min C. Se følgende installationseksempel. Al garanti bortfalder, hvis kedlen ikke er monteret med termostatstyret shunt. 14

15 2.6 Installationseksempel med lukket ekspansion C1 1. Passat Compact C1 2. Termometer 3. Anlægspumpe 4.Shuntventil, 3vejs-termostat blandeventil 5. Automatisk luftudlader 6. Trykmanometer 7. Sikkerhedsventil 2.5bar 8. Strengreguleringsventil 9. Ekspansionsbeholder/Tryktank 10. Vandpåfyld/aftapning 11. Ikke fast monteret gummislange 15

16 2.7 Røg rør- og skorstenstilslutning (Udføres af installation) Kedlen er forsynet med røgstudse for montering at røgrør på bagsiden. Det er vigtigt, at røgrørets længde er kortest muligt, for at undgå unødig nedkøling af røggassen. Ofte er det fordelagtigt, at isolere røgrøret med 50 mm brandbatts. Desuden bør røgrøret have en stigning på ca. 10 grader. Skorstenstrækket målt ved udgang af kedel skal være: 20 PA. Er trækket større, og evt. ustabilt skal der monteres en trækstabilisator i røgrøret. Er trækket mindre, skal skorsten forbedres - eventuelt ved brug af en røgsuger. Det er meget vigtigt at ovenstående bliver kontrolleret og overholdt! Det er tilladt at tilslutte flere kedler til samme skorsten. Skorstenen bør være dimensioneret efter den totale indfyrede varmeeffekt. Den skal altid være udført i overensstemmelse med Bygningsreglementet samt Miljøministeriets bekendtgørelse. Det følgende skema viser en oversigt over de skorstensstørrelser Passat Energi anbefaler: Type Max. Afgiven effekt KW Højde til røgrør mm Ø røgafgang mm Min. ISO-kærn Ø mm C C Min. indvendig Ø ved rustfri elementskorsten 16

17 3.0 Brænder. 3.1 Displayets udseende og visninger Knap Beskrivelse Tænd / sluk knap bruges til at skifte forbrændingssystemet til eller fra. Tryk og hold knappen inde i 1 sekund. Menu-knapperne bruges til at navigere det første niveau i menuen. Den aktuelt valgte menu-sammenhæng er angivet med det tilsvarende ikon øverst. Hertil kommer, at disse knapper bruges i redigeringstilstand. Redigerings-knapper bruges til at navigere i undermenuerne og stigende / faldende værdier i redigeringstilstand, når den valgte værdi blinker. Enter-knappen bruges til indtastning af redigeringstilstand og bekræfter de indstillede værdier, eller vælge yderligere undermenuer. Escape / Annuller-knappen bruges til at kassere de ændringer og returnere et niveau op i menuen. Hvis du trykker og holder denne knap i mere end 3 sekunder, vil sidste alarmkode vises. 17

18 3.2 Menu struktur 3.3 (Power menu). I denne menu kan man indstille hvilken effekt den skal brænde med. AUTO anbefales. 3.4 (Fan menu). Ikke tilgængelig 3.5 (Temperatur menu) Her vises den aktuelle fremløbstemperatur. Trykkes der nu vises indstillet temperatur set punkt. Set-punkt for fremløbs-temperatur er forud indstillet til 60 grader. Brænder vil starte 2 grader under set-punkt og stoppe 10 grader over. Tryk + eller for at sætte nyt temperatur set punkt, afslut med for at gemme den nye værdi. 18

19 3.6 (Time menu) Når der er lys i vises det aktuelle tidspunkt. I menuen kan man indstille uret i brænder-styringen, og lave programmer til at styre fremløbs-temperaturen på enten uge- eller dags-niveau. 1. Indstil ur. Tryk til der er lys i. Tryk nu. Nu blinker timerne, ønsker man at stille minutter, dato, måned, år eller dag(1-7), bruges til at flytte frem og tilbage. Værdien justeres på +/-, gem med. 2. Timer programmering. Tryk til der er lys i. Tryk + 2 gange, så display viser [ 3]. Tryk Tryk, så display viser [ P1]., man kan nu stille starttidspunktet for [P1], ved at trykke kommer man til sluttidspunktet, og til sidst kan temperaturen indstilles. Gem med. Nu er program 1 (P1) indstillet, gå videre til program 2 (P2) ved at trykke +. Der kan indstilles 6 programmer på samme måde. For at bestemme hvilke dage de forskellige programmer trykkes Tryk + til display viser [ 4], efterfulgt af så display viser [d1] (dag 1). Tryk til der står [ 3] i displayet. for at vælge det første program (P1-6 eller off) for dag 1, tryk for at vælge andet program og igen for at vælge det tredje. Tryk for at gemme. Man kan vælge andre dage med +/-, de ændres på samme måde. Man aktiverer timerfunktionen ved at trykke, Tryk til display viser [ 2], vent et øjeblik, og den aktuelle status vises (on/off). Status for timerfunktionen ændres ved at trykke og +/-, gem med. Står den i Off, kører stoker altid efter den indstillede værdi på termostaten. Eksempel på programrække: Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 On Off On Off On Off On Off On Off On Off 07:00 12:00 8:00 13:00 15:00 23:00 04:00 08:00 12:00 20:00 12:00 23:00 65º 45º 65º 70º 60º 45º Eksempel på ugeskema: D1 65º 65º D2 65º 65º D3 65º 65º D4 65º 65º D5 65º 65º D6 45º D7 45º 19

20 3.7 (setup menu) Når lyser er setup-menuen åben. Man navigerer undermenuen her med +/-, tryk for at åbne menupunktet og for at gemme ændring Tastaturlås. Tastaturlås indstilling giver dig mulighed for at låse tastaturet for at forhindre utilsigtede ændringer af indstillingerne. Med tastaturlåsen er aktiveret, kan du navigere i menuen for at vise aktuelle værdier, men du kan ikke redigere en indstilling, undtagen tastaturlås selv. Tastaturlås indstillingen giver følgende muligheder: - Off: Tastelås er deaktiveret, alle værdier kan ændres. - Lo: redigeringstilstanden er deaktiveret ( er låst), for at kunne ændre værdier, vælg Off. - Hi: redigeringstilstanden og tænd / sluk er deaktiveret (på og er låst), for at kunne ændre værdier, vælg Off. Tip. Vi anbefaler, at du bruger Tastaturlås indstilling, ved rengøring af tastaturet. 2. Lysstyrke på display. Du kan med +/- bestemme skærmens lysstyrke i standby for at spare energi. Så snart du rører tastaturet, vil lysstyrken i displayet stige til standardværdien. 3. Pausedisplay. I denne menu kan man vælge mellem følgende muligheder for pausedisplay. - Off : Den åbnede menu bliver vist. I tilfælde af at du var i redigeringstilstand, vil ændringerne kasseres og redigeringstilstanden forlades. - 1 : Displayet viser skiftevis aktuel fremløbstemperatur og ur. - 2 : Displayet viser den aktuelle fremløbstemperatur. - 3 : Displayet viser uret. I låst tilstand (1,2 eller 3) kan man kun redigere niveauet for tastaturlås 4. Beeper volume. Du kan med +/- styre lydstyrken af tastaturets lydsignaler. 5. Må kun ændres af Passat. 6. Må kun ændres af Passat. 7. Må kun ændres af Passat. 20

21 4.0 Drift Inden idriftsættelse er det vigtigt at kedlen er tilsluttet skorstenen og kedlen er påfyldt vand. 4.1 Træpiller Det er en forudsætning for god forbrænding at de anvendte træpiller er af god kvalitet. Der findes pt. Ingen dansk norm for træpiller, men flere producenter arbejder efter den tyske din norm. Det er derfor stadig vigtigt, selv, at vurdere de forhåndenværende træpiller ud fra følgende: a) Træpillerne skal lugte af træ. b) Træpillerne skal være faste dvs. meget lidt smuld i posen. c) Brænde uden dannelse af slagger. Træpiller bør opbevares tørt, og ikke udsættes for vejr og vind da de herved mister deres mekaniske stabilitet og begynde at smuldre. 4.2 Kontrolforanstaltninger Før opstart skal installationen kontrolleres for følgende: Kedel er sikret mod overtryk med egnet sikkerhedsventil e.lign. Shunt monteret og indreguleret korrekt (Garanti-betingelse) Frem og retur monteret korrekt Korrekt tilsluttet skorsten (punkt 2.7) Korrekt skorstenstræk (Punkt 2.7) Elektrisk tilslutninger, overkogssikring 4.3 Opstartsprocedure Ved første opstart, se pkt Opstart sker i 3 trin. Følg beskrivelsen på de følgende sider: 1. Påfyld træpiller 2. Start optænding og drift 3. Check kedlens funktion med funktionsmenu 21

22 4.4 Optænding Tryk på on/off knappen i 1 sek. 5.0 Fyrrum Fyrrummet skal overholde de foreskrevne regler i Bygningsreglementet og Brandteknisk vejledning nr. 32. Inden kedlen monteres, bør brugeren have kontaktet skorstensfejeren angående skorsten, røgrør samt fyrrummets indretning. Passat Energi A/S anbefaler derudover at kedel opstilles således at den står minimum 500 mm fra vægge, dog med minimum 1500 mm fri plads foran brænderen. Det er meget vigtigt, at der er frisk luftindtag til fyrrummet af hensyn til forbrændingsblæseren, Passat anbefaler et frisk luftindtag på ca. 20 x 20 cm. 6.0 Fejl skema Problem: Årsag: Løsning: Slagger i brænderskål Ny fabrikat træpiller? Brænder skål afmonteres og renses Træpiller stopper i faldskakt Brænder indsat trænger til Afmonter faldrør og rengør rengøring Føler er evt. placeret forkert brænder for slagger og skidt Check tegning i manual og flyt føler til korrekt placering Styring viser forkert fremløbstemperatur Fejlkode i display E001 Tastaturet er defekt Kontakt Passat Service for udskiftning af tastatur Fejlkode i display E002 IR kommunikations fejl Kontakt Passat Service for udskiftning af tastatur Fejlkode i display E003 RF kommunikations fejl Kontakt Passat Service for udskiftning af tastatur Fejlkode i display E004 MB kommunikations fejl Kommunikation mellem tastatur og enhed er afbrudt, afbryd kabel forbindelse mellem tastatur og enhed og forbind igen Fejlkode i display E101 Ingen flamme i brænder eller overophedning Afbryd og lad brænder køle ned reset fejlen ved at trykke på on/off i 2 sekunder Fejlkode i display E105 NTC 2 fejl Check kabel forbindelsen på TO2 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift NTC2 Fejlkode i display E106 NTC 3 fejl Check kabel forbindelsen på TO5 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift NTC3 Fejlkode i display E107 TC2 fejl Check kabel forbindelsen på TO4 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift NTC3 Fejlkode i display E110 NTC 1 fejl Check kabel forbindelsen på TO1 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift NTC1 Fejlkode i display E111 TC1 fejl Check kabel forbindelsen på TO3 på styring, hvis der ikke findes en fejl her udskift TC1 22

23 Bilag A tekniske specifikationer C1+P23 Træpiller C2+P23 Træpiller Kedel klasse EN Brænder P23 EN Class 3 3 Nom. ydelse (kw) Minimum ydelse (kw) 3 7 Røg gas temp. ved nom. ydelse (ºC) Røg gas temp. ved min. ydelse (ºC) Røg gas flow v. nom. ydelse (m3/t-kg/s) Røg gas flow v. min. ydelse (m3/t-kg/s) Brændsels forbrug v. nom. Ydelse (kg/t) 2,6 5,65 Effektivitets fakt. V. max. ydelse Effektivitets fakt. V. min. ydelse Kedel indv. areal (m2) 1,9 2,5 Vand indhold I kedel (L) Test tryk (bar) 4 4 Arbejds tryk (bar) 2,5 2,5 Tryk tab gennem kedel (mbar) Rør frem /retur RG (tomme) 2,5 2,5 Arbejds temperatur (ºC) Retur vand temperatur min. (ºC) Røgrørs dimmension (dia. (mm)) Skorstens træk (Pa) 2,0 2,0 Silo dimension - - Boiler weight (dry)(kg) El forbrug (W) Støj Emission (dba) El tilslutning 3x400V+N+PE 50Hz 10A Mærket med farve den opgivne værdi afhænger af kedel 23

24 Bilag B Eldiagram *Forsyning 230V AC El-tænder Blæser Pillesnegl Cirkulations-pumpe. Røggas-temperaturføler Termoføler på faldrør Fremløbs-temperaturføler Fotocelle *) Forsyning skal tilsluttes gennem overkogssikring på kedel. 24

25 Principdiagram Fotocelle 7. Fremløbs-temperaturføler 11. Termoføler på faldrør 12. Røggas-temperaturføler 14. El tænder 15. Blæser 19. Pille-snegl 21. Luses 24. Luses 26. Cirkulations pumpe 25

26 Bilag C Andre kedler Montage af brænder på anden kedel end C1 / C2 Ved brænder montage på anden kedel en C1 skal du være opmærksom på at følgende mål som minimum overholdes: afstand mellem brænder hoved og brændkammerets øvre væg 138 mm. Bredde af brændkammeret 300 mm. Afstand fra brænderhoved til bagvæg i brændkammer 50 mm. Nedfor finder du tegning af hul til brænder. Husk pakning mellem brænder flange og kedel låge 26

27 Bilag D stykliste 27

28 Bilag E Tjekliste for opstart Kunde: Adresse: Postnr.:/By: Kontaktperson: Telefon/mobil Installatør Adresse: Postnr.:/By: Kontaktperson: Telefon/mobil Kedel type: Kedel nr: Årgang: Drifttæller Funktions test OK Skiftet Blæser Vakuum switch Termo føler på faldskakt Fotosensor Idriftsætning Målt Optimal CO2 9,3 % vol % vol Optimal CO ved 10% O2 426 mg/mn³ mg/mn³ Skorstens træk min. 20 pa pa Skorstens temperature optimal > 120 C C Software version Bemærkninger: Dato: Montør underskrift Kundens underskrift 28

29 Bilag F Udskiftning af el-tænder Afmonter de 4 skruer der samler brænder-del med blæser- og styringsdelen. Afmonter den defekte el-tænder og monter i omvendt rækkefølge (se nedenstående billedserie) 29

30 30

31 31

32 Bilag G Justering af brænderydelse Dette er en vejledning om ændring af brænderydelse og rensefunktion. - Tryk til der er lys i. Hvis tatstaturlås er aktiveret, deaktiveres den (se pkt. 3.7). - Find menu 7 med +/-, displayet viser 0, tryk. - De 4 tal i displayet lægges sammen og tillægges 1. - Tryk og indtast facit med +, efterfølg med. - Displayet viser on, tryk + til display viser [ 8] og skifter til Par, tryk. - Display viser P000, menu punkt findes med +/- og åbnes/gemmes med. - Bemærk at alle menupunkter nu er tilgængelige, dette bør kun gøres af kyndigt personel. - Afslut altid med indtil der igen er lys i. Indstilling af ydelse: 11 Kw 23 Kw P010 (brændsel, minimum) 5 13 P018 (brændsel, maximum) P024 (luft, minimum) P028 (luft, maximum) Indstilling af rensefunktion: Fra fabrik P060 (renseinterval i minutter) 20 P061 (rensningstid i sekunder) 30 P 62 (blæserhastighed ved rens) 255(max) 32

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk NBE TRÆPILLE SYSTEM V7 & V10 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere