Bagsmrden; Forr*a*d Helle tauning b*d velkemmen tilgener*trfarsamlingen ag had sn* L rninuts *tilhed for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagsmrden; Forr*a*d Helle tauning b*d velkemmen tilgener*trfarsamlingen ag had sn* L rninuts *tilhed for"

Transkript

1 Referat af ordfnær Generalfsrsarnling i Sydgrænsen, Mandag den 3I." rflårt$ 2Sn4. Forr*a*d Helle tauning b*d velkemmen tilgener*trfarsamlingen ag had sn* L rninuts *tilhed for 2 medlemmsr ssrn ikke er has ss ffiere. Bagsmrden; L" Va[g af dirigent 3, tfalg af stemrneudvalg. 3. Se*yrel*eus h*r*tnlng over det farlshne år {udsendt rned dagsarden} 4. Åmregnskab 5. Briftsbudgettet for det kamntende år" 6. Forslag titr behandling 7. Uddeling af årets ffidsprænrier. S" Ualg af hestyrelse og revinorer m.m. a! I{asserer itte Wallirt {modtager genvalg} hl Bestyrelsesrned lem Ei len F.å ielsen {modtager genva I g} c! V*!g af bestyrels*ssuppleanter AIIan l{l*ssen og [{irn Nielsen {rnodt*ger genualg} d! llalg ef 2 revismer. Prebsn l{aiser *g Alice Hicataisen {nrrodtager 6envalg} e Valg af? revimr*uppleanterr Jørgen 6yld*nbo cg Tlna Olhøf f! Valg af vurd*ringsudualg K*j h*u* L6, Kenneth haue!s og Sren have 61. g Valg af festudvalg. 3" Eventuelt {hvsrunder intet kan vedt*g*s}. Ad 1. Valg af dirigent. Mlorter* Nietsen have 45 hleu valgt" Mrnten takkede for ualget og lærte dagmrden op. Da der efterfslgende ikke var indsigels* nrrd lovlighrden af i*dkaldetsen, konstaterede dirig*nterr at generalfars*rulingen var luvlig indkaldt" Osr var frerarnsdt El sternsneberettigede haver. Ad 2. Va[g af stemm*udvatrg: aniet have S5 ogthornar have 7S bleu valgt. Åd 3, Sestyrelsens beretnins ouer det forlsbne år. lnden b*retningen gik til godkendels* o6 debat havde fonmand*n nogle h*maerkninger. \fi kender endnu ikke dagene, hvsrnår vi får tømt Esres affaldtcantalnere. Fornrenden opfordrede atle tl{ at h $* en hramdforsikring. eretningen gik aver tål dehatr Paniel håv+ 5 * kulle der ikke være en h*venåge i fcdholdburet? - hvad er konsektaensen* hvi et badefoassin er for stort"

2 Biarne have ltr"? * haude spsrgsmål til el-tjek ued salg af harrer, $ mente det hurtigt kunne b[iue f*r dvrt, UEiUrlttl$fg I - skal der $ære nyt cl- ek hv*r gang der b{iver salgt en ha$e" gren, huve 6l besvarede Ba*iels sp$rgsmåltil fodboldbunet at lrqnet er rykket således, *t der ikke så nernt kan skydes en bold uden for huret. t{ellq rvarede Saniet med heneyn til for stsr* hadehassiner, åt h qyfe{ en åkke kontro{opnnåler, men hvis man nred glsmål kan se at hassinet er fsr start, heder r*ån nredleatnre[ åfi åt fierrre hassinet, og cptyser at det ikke må overstige l fl liter. FleXIe oplyste at st e{afek af en autoriseret i}lstållatgr maksimurn hlirrer l'cisfi kr" ag der skal e&- tiek u*d hvert hauesatrg" Herefter biev hestyrelsens heretnirg *nrtemrnig! godkendt. åd 4. Årsregnskahet rned eventuel reuisionsheretning" Gitte spurgte generalforsnmlingen sm de havde bemærkninger tll årsregnskabet. Bariel haug-t5, Der fig*rerer et heløb tii snerydning? Gitte oplyste, at vi har ansyaret f*r at fsrtsuet på Korr6elundsveien er ryddet for sne. B*ffiiel hqte 5. Adffilllisraticn" telefan ag port*- h*ed dækker heløbet? Mgder og generalfarranrling, 1S.067 kr. - porto og gebyrer, 4"SS? kr. - telefon cg fintentet kr. - ksnterhold ag hfernmeside,9"531kr- i alt 34'95tI kr' Maibritt hqse S?. Hvpn t r *r bestyrelsens uederlag? Gitte suarede, *t det ikke fremgår direkte af regnskab t. mee hestvr*fsesrnedlentrn*rne har nedslag i havelelen, et bel6h &m er godkendt af generalforsamlingen" Matbritt hare 7. Benhcldetrse af fsreningshuset samt tsileteerne er alt far dyrt* hun ønskede det udspecificeret, Rengsring af toiletter og huset, kr" - hpvcdrengdring f*rår, 4.S0S kr- - reng6ring efter udleining 3"SSO kr" - rengsringsartikl*r nn.v. 1S"t71 kr. i alt 3?"671 kr..let-tr haue?1. Havesaerg$efl sr udvidet rned 3 mån*d, det kan gadt have k*rnsekuenser far omksstningerne" ys.fef h4ve 13? aplyrte, at al renholdelse er rned nraterialer m"m, tram hqvq SE. Hsn er r*tilfredr rmed, at!d har hruåt så mån8 pense på fodb+trdburet, det måwe kunne gøres billigere"!-iqhsue f2?, Haude agså sp$rgstnåtrtil prisen på fodboldhuret' ltgt!+ eplysten at der var ket e* alvcrlig p*rmn*k*de, så ui så cs tt$dsaget tii at få arbeidet udfgrt, i *rrigt ttavde v* indhentet f!*re tilbud, ng ualgle det firrna sorn opfyldte t sre kra$ til prir*n.

3 futqfiq have IB. Syfttes det uar nk - og rnan cgså *al tænke på, at hånduærkerprisern* er meget dyre. l"lerefter 6[k regnskahet *ver til gcdkendetse, l imod 3. undlcd at ste{hme 5$ f*r. Årsr*gnrårabet bles gcdkendt- Ad 5. Driftshudgett*t fsr d*t kcrmrnende år.?anie! hav+ 95. *lvad riqalde 7S-S08 kr" bruges til? Daisy halgjii. Han vi lkke bruge pengene til en ny le epladr? Tgry ry heue I.Z fortalt* at *rogle rnedlemm*r h*r uæret i gang med at s g* n*gte fsnde" men ikke rned noget godt resultrt. Blaqia hatle?. Spurgte om hectyr*lsen hande tænkt sig at ssge negle fande tiå hiælp af nv legeplads. Magrethe h*y* 115" tlnder stat$ epssreleen aktiver står der at 38,SL kr, - leg*pladeen. I.{elle svarede, at det er det den er uærd i dag efter nedskrivning*n" Gitte svarede Snniel ha*e S5, at he ghet er til diveme Isbende r.rdgifter og vedligeholde *e og køb af dirrerse nrattrialer. Ti! Marias sp6rgsmåt sryarede Hefie, at bestyrelstn ikke har ptraner om at åfl Sge nog e fonde, det btiser ep til medletn:nerfle rrn ev ntu*lt at nedsætt* et legepflads*dualg. Åd S. Fsrslag tiå hehandling" f, indksrnne frrslag fra bestyrelsen: Forslag til rkift af ngglen/låse. For*iag til hgder. Forrlag 1. Skift af nsgler/låst. Helle fremlagd* årsagem til hrycirfor vi gerne vil haue udshiftet itouedndgle, bl.a. fordi der er alt for ma*ge nøhl*r i srrløb, fnebr Hinriihs, havg L,4# gi*rde oprnærksom på, at n$glerne er \tetr 6 år gamle. Der hlerr en liulig dehat omkri*g udskiftning af u$gler, Maria tl-eue IQ, kom med *t skriftligt modforslag orn euentuel udskiftning til ny Ruko I*s g ny Ruko nsgler. flåeretlre,-haye 1S6 ss Tonnv have_s. Er det ikke en g*d ide at rnsnterer *t c*ntainerb*slag på hov*dporten, det g$r det uanskeligare at hryde ind i ltolonihaven" {gllg srarede, at det måske er værd at crerueie. VeSnef"hafS,14? hegærede skriftiig afstemning. ette t*g dirlgent*n til efterr*tning"

4 33 :temnrer f*r fersfag*t 26 irnad farslaget å blamke steffirner" Elarta, have IS, hendes nrodforsnag udgår. Finansieringen af forclaget tltr t'ly møgler: Forslag X": Lås*&n$glesklft fi*ansiere* fuldt sd af huert Fravelod, SEt vil hetyde, at der tiliægges kr" 2]5,- på haueleje* pr" 1.10,?S14" Forslag å: Låse&nsgleskift finansier*s dclvist af ha*eeiere os restert via driften" Det yilhetyd*, *t der tillægg*s kn. X.S0.- på hauelejen hhu. d å0n4, se d. L"{"2Så5" Besthetrsbet på ca. kr. L1.SS&- ta6es ud af den lphende drift. Forsiag 3: Låse&n6gleskift finanrieres futrdt og he t af H/r ydgrænsens spsparede midler. ette uil betyde, at generalforsamlingen skal tillade, at der over{bres kr. 40" $,- fra de opsparede mldler, tll d*rt l$bend* konts" Sirigenten fnre:log skriftlig afstem*tn6. Forslag X:40 stemmer Forslas I;6 stemrner Forsl*g 3: 1.3 stemnrer? hlanke ternmer. Oirigenten l{ rr tåterede at det hleu forslag 1, der blev vedtaget" Forslag til bsder der uddenes, såfrcn*t medlernmerne ikkc holder gangene i h*nhsld til Ordensregl*m mtet tr, stk" I, scm stger: Det pålæg6es derfcr medlemmerfie at h*lde *rden såve$i *orn udenfar [raverne" En gan6 ugentlig slsal der skuffes og riue* udenfor, til r*idt på vejen. iletle hsmrrtentereden husrfar bestyrelsen kom nred fcrclaget" runden er meget enkel, det er for at udhedr* d* mange hul{er på gangene, ag bestyrelsen påpeger at det enkelte medlem har pllgt til dett*. Sette ferslag gau lige[*der grr,.rndlag til en liulig dehat, Merete hav* 186 kom med et udrnærk*t forslag om at kornme knust beton i hullerne sg Srus oue* på, det kan g$ras til en rimelig pris" l{ai Hiinrichs uar enig i Meretes forslag. l{ai afleverede en tegnitrg til bes relsen, den viser huortedes ui lean udbedre hull*rfie" Sette uit hestyrelsen se nærmer* p*. 4

5 lrrus_tgsg B, Fni*terede på det krafftigste, at det *nk*lte havernedlern sagtena k*n hs de ariseft uden fnr derer have, v*d at hlive ved tted at rive op I gruset cg folde hu {erne, det er hårdt men kan såstens lade sig g$re" Verner have 143 begærede skriftllg afsterttrting. 15 for farslager 31!*rod forslaget 1!" hla*k"? steryrte i nlt, d* ncgte havde fsrledt generalfarsamfinge*. Farslaget faldt. Åd 7. tldde ing af årets flidspræmi*r. Have I" 3 - Birgitte og Hena Sdestsnflann Haue Erlk Christiansen hlarre 143 * lliheke og Karsten llansen Ad S. Ualg af hestyrelse *g r*visor*r ta.rn" a Hasrerer 6itt tfffaliln bn*u ualgt h! BeEtyr*lsesmedlem Ellen filielsen blev valgt c! *styrelsescuppleant*r Ållan Klause* og l{inn ltlielsen blev valgt d) Uatg af 2 revisorer" Preben l{aiser og Ållce Flicslaisen bleu valgt e Valg af 3 neuisorsuppleanter. Jsrgers yld*nbo og fina lhsi hles valgt' fl Valg af vurderisrgsudtratg" Hai have 16, H*nnetlt haee?8 trs FrEn harye 63. hl*v v*lgt, gl Valg af festudvalg" Sysser ha** 3I7, Mette raue 8S og olueig haue LX.4 blev ralgt. Åd I Eventuelt" Uerner lrarre 142" Skal festudvalget piå pligtarhejd*? 3 festeudvalgsmedlermmer er fritaget, huis d*r er ftere i f*studvalget, fimder de selu ud af hvenn der ska[ fritages og gluer bestgrelsen hesked. DqrEe[ have 95. flved ksster det at lave en asfaltgang?,et er rneget dyrt, vi kun*e ikke lige oplyse osn den ndjageise prir. Han kan iktrce kgre nned sin hil på gang 6rundet de hdie bump, det ui{ hestyrelsen tåge *8" Dalsv harre l å, Har bestyrels*fi si*rt sig tanfter sm, hvad det k*ster at få en ny leg*pladr. fulsrten hav* c15 optyste, at han havde erfaring med etablerir af en r?y legep{ads, det kan komme til at kaste *rnftr[ng 475.0{} kr. cg huis legepladren ikke er offentlig *u'der ingen ophakning fnr øksnomisk st6tte fra diuerse fonde. ilaisy *p yste at uores legeplads *r en *f,femtlig }e6eplads. I,iq hqye 1?!. Flavde spørgsrnål til frr h*kkex" Sa et æ dre medlenr har betalt 1. S0 kr. for at få plentet sn riy hæk. Hun hlev gjort opmærkrom på, at hækken bliver grauet op eh fiernet på pligtarbejde og hækblafiterne hliyen betalt af hauef*reningem, rnen medlernmet skal selv sfrse fcr den nye heplantning.

6 Thqryqs heue 5t,lfille h*ue bekræftet, rnn drt er kprrekt at lopp*marked og sornmerfesten hliver på samrne dag. Bette blev bekræftet af yss*r med et ja. I{atr'lne hene 13. Århelder i en inrtituticn ag l*gepladsen der kcste e ra"??0.ss& kr" at ren uerer. Ållan Klausen, hevg 1{1" F*reslog at rive tregepladse* ned, indtil der hlivcr råd tll at etahlerer err ny" Iet!, haue?1 purgte. om det ikke nar muligt at r parerer legepladsem, Flun bles svaret, at det prsy*r bestyrelsen på at gsre [dhe*de, *ren det er u*rrershueligt da den nr så gamnrel" TerynnryY,.hqve 1? foreslag, Et d r blev nedsat et legpladsudvaig, detee war &aisy helt eruig i. Set bleu Saisy have 132,.lette haue 71, Jønne have L44, ussi have 1S6 og eventuelt Jan amst have X.5. Nlaxrqthe"hp_u_g!, foreslag, at rnan kan nrelde sig til legepladsudualget trøheslde. Det Itan sagtems lade sig g$re. &{enefter * uttede euentuetrt" Sirigenten tåkkede for gcd ru og orden, det sarnme giorde Formanden ss gnskede a[ * en god og dejfig saeson P814" r"r tr$. apruiå03.4" $irigent Mo:rten ilielses't *eferent Eiten': Nieis*n

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse

Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. marts 2010 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 4200 Slagelse tlf. 58 52 66 20 e-mail: jbss@stofanet.dk Sekretær: Lars Henrik Søfren Randersvej

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere