DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 10. juni 2014 blev der i sag AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og ejendomsmæglervirksomheden DD for Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 a, stk. 3. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom 10, Bekendtgørelse om formidling, udbud, rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 6 stk. 3 og 4 samt god ejendomsmæglerskik ved ikke at give fyldestgørende oplysninger om prisen, ved angiveligt at iværksætte markedsføring af klagernes ejendom, inden en underskrevet formidlingsaftale forelå, ved ikke at være tilstrækkelig tilgængelig for klagerne eller interesserede købere samt ved at nægte at rette samme formidlingsaftale efter klagernes indsigelse mod indholdet. Derudover drejer klagen sig om, hvorvidt indklagede bevidst har tilbageholdt oplysninger med den følge, at klagerne ikke på et tidligere tidspunkt kunne få frigjort deres tilgodehavende, der var i depot. Sagens omstændigheder: I juli 2012 ønskede klagerne at sælge deres ejendom og havde i den forbindelse behov for, at omkostningerne til en ejendomsmægler var så lave som muligt. De kontaktede derfor tre mæglere. Klagerne valgte indklagede, bl.a. fordi han annoncerede med fast salærpris på kr. inkl. moms på sin hjemmeside. Der er uoverensstemmelse om, hvornår markedsføringen af ejendommen blev påbegyndt. Klagerne har oplyst, at annonceringen på nettet blev startet, før de var blevet præsenteret for formidlingsaftalen, og før der var taget/uploaded fotos af ejendommen. 1

2 Indklagede har oplyst, at annonceringen først begyndte efter, at parterne havde mødtes, og indklagede havde gennemgået aftalens betingelser. Formidlingsaftalen blev sendt på den 1. august Der er ligeledes uoverensstemmelse mellem parterne, om hvad der var aftalt mundtligt om prisen. I formidlingsaftalen under pkt om betaling efter regning står det anført, at vederlaget var kr., og der var bl.a. henvist til pkt. 5.1 i salgsbudgettet vedrørende pris for øvrige salgsfremmende foranstaltninger: I salgsbudgettet var der opstillet under pkt. 5.1 Øvrige salgsfremmende foranstaltninger en opgørelse om de aktuelle ydelser: 2

3 Ifølge formidlingsaftalen pkt. 7 om Ejendommens forhold har klagerne sagt ja til at benytte reglerne om tilstandsrapport mv. og har sagt ja til at give indklagede fuldmagt til at rekvirere tilstandsrapport, men ikke elinstallationsrapport. Salgsbudgettet er udskrevet den 1. august Heraf fremgår det bl.a. af pkt. 3.3., at der forventedes udgifter til tilstandsrapport på kr., og kr. til energimærke. Der var ingen særskilt henvisning i formidlingsaftalen til salgsbudgettets pkt Klagerne underskrev formidlingsaftalen 15. august Der gik angiveligt ca. 6 uger inden, der kom billeder på hjemmesiden af ejendommen. På indklagedes hjemmeside er det oplyst, at der er et fast salær på kr. som kampagnepris. Ejendommen blev solgt, og det blev aftalt, at indklagede skulle stå for overdragelsen den 1. februar 2013, da klagerne var i færd med at flytte til udlandet. Klagerne flyttede til Tyskland 1. februar 2012 og oplyste i den forbindelse indklagede, at de ikke havde adgang til deres før omkring 1. april Den 8. februar 2013 sendte købers advokat brev til indklagede med liste over punkter for fejl og manglende oprydning af ejendommen til indklagede. Den 18. februar 2013 sendte købers advokat endnu et brev til indklagede om, at skødet var lyst anmærkningsfrit, og at deponerede midler kunne frigives, dog med fradrag af kr. til refusionsopgørelse og udbedringer. Advokaten bad indklagede give klagernes bank besked. Klagerne oplyste indklagede den 7. marts 2013, at de ville overtage kontakten til købernes advokat, men ville holde indklagede orienteret, og at de opsagde samarbejdet med indklagede. 3

4 Købernes advokat sendte udkast til refusionsopgørelse til indklagede den 8. marts Den 14. marts 2013 sendte købernes advokat endnu et brev til indklagede om manglende oprydning af ejendommen med opgørelse af betalingskrav. Der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt indklagede videresendte alle brevene fra advokaten til klagerne. Kort før overdragelsen af ejendommen skulle gennemføres, var der vandskade på ejendommen, og klagerne hyrede håndværkere til at udbedre skaden. Der er uenighed mellem parterne om sagens forløb vedrørende overdragelsen. Klagerne har oplyst, at indklagede efter overdragelsen havde informeret dem, at køberne havde været meget tilfredse med overdragelsen, men at klagerne senere blev mødt med et betalingskrav fra købernes advokat på kr. for fejl og mangler, og som køberne forlangte udbedret for klagernes regning. Indklagede har oplyst, at klagerne ikke havde ryddet op i henhold til købsaftalen. Indklagede kunne ikke deltage i kontakten til advokaten, da klagerne på dette tidspunkt havde opsagt samarbejdet, og indklagede derfor ikke kunne medvirke i den afsluttende fase. Parternes bemærkninger: Klager: Klagerne har bl.a. anført, at indklagede har reklameret med en pris på kr., men at den pris, de endte med at skulle betale, var langt højere. Klagerne har anført, at den formidlingsaftale, som indklagede sendte dem, ikke stemte med reklamen, eller med hvad de havde aftalt med ham i forvejen. De havde bl.a. spurgt ham om henvisningen til pkt. 5.1 uden at få svar. Klagerne har derfor den opfattelse, at de ikke kunne se, hvad der var med i den oplyste pris. Klagerne bestrider indklagedes udsagn om, at der skulle have været et møde mellem parterne, hvorunder formidlingsaftalen mv. blev gennemgået. Der har kun været et enkelt møde forud for aftalens indgåelse. Klagerne har endvidere anført, at de var tvungne til at underskrive formidlingsaftalen, selvom de mente, at den ikke stemte overens med den mundtlige aftale. Indklagede pressede dem ved at sige, at annonceringen allerede var sat i gang, og at hvis de ikke underskrev, ville de derfor skulle betale for annonceringen. Klagerne har endvidere oplyst, at indklagede havde oplyst dem, at han havde en fast mand til at udarbejde tilstandsrapporter. 4

5 Klagerne har betalt henholdsvis kr. og kr. for fotografering, selvom de havde fået opfattelsen af, at denne udgift var en del af de kr. Der gik endvidere 6 uger, før billederne blev lagt på nettet. Indklagede havde ikke sørget for at placere et til-salg -skilt på ejendommen. Det var ifølge indklagede i restordre. Klagerne har derfor den opfattelse, at indklagede samlet set ikke har opfyldt sin forpligtelse til at fremme salget, og derfor ikke havde gjort sig fortjent til at tage sig betaling derfor. Klagerne har endvidere anført, at det var anført i formidlingsaftalen, at der ikke skulle udarbejdes tilstandsrapport og el-tjek, men at indklagede havde oplyst dem, at det var den normale procedure, men at det kunne de se bort fra, da klagerne havde indgået en aftale med ham om det. Flere interesserede købere havde forsøgt uden held at kontakte indklagede og havde derfor kontaktet klagerne i stedet for bl.a. at få tilsendt salgsopstilling. De købere, der endte med at købe ejendommen, havde ligeledes forsøgt at kontakte indklagede for at få en fremvisning, men indklagede havde hverken svaret køberne eller kontaktet klagerne, der selv skulle sørge for fremvisningen. Klagerne har endvidere anført, at indklagede opførte sig ubehøvlet under telefonsamtaler og var meget svært at få kontakt til per telefon, efter formidlingsaftalen var indgået. Klagerne var nødt til at kontakte indklagede uden for forretningstid, da indklagede aldrig svarede inden for åbningstiden. Indklagede forsømte at videresendte bilag til et brev fra købernes advokat vedrørende fejl og mangler ved ejendommen. På grund af problemerne i forbindelse med dette betalingskrav og de manglende oplysninger, anså klagerne det for nødvendigt at hyre en advokat. Indklagede har derfor påført dem en unødig omkostning. Klagerne har endvidere anført, at deres depotkonto ikke er blevet frigivet i tide. Købernes advokat havde tilbageholdt klagernes tilgodehavende indtil 3. maj Herefter skulle indklagede godkende refusionsopgørelsen, før advokaten endeligt kunne frigive beløbet. Købernes advokat informerede dem om, at indklagede havde forholdt dem oplysninger, som købernes advokat havde skrevet i en mail af 8. marts 2013 vedrørende de fejl og mangler, som køberne forlangte dækket. Både klagerne og deres bank havde gentagne gange forsøgt at opnå kontakt til indklagede for at bede ham frigøre tilgodehavendet. Da banken fik kontakt, nægtede indklagede at betale, før ham selv havde trukket sit tilgodehavende. 5

6 Indklagede ringede og skrev sms er meget sent om natten, hvorunder han blandt andet berettede om egne personlige problemer, hvilket klagerne fandt upassende. Klagerne havde selv været nødt til at finde og kontakte den sagkyndige, der udarbejdede tilstandsrapporten, da de opdagede, at denne service heller ikke var inkluderet i prisen. Det var svært at rydde grundigt op, mens der var håndværkere i huset, og at dette var årsagen til, at huset ikke var ryddet før overdragelsen. Indklagede havde frarådet dem at kontakte køberne for at give oplysning om den skete vandskade, idet det kunne give problemer med køberne. Han ville selv underrette køberne i forbindelse med overdragelsen. Afslutningsvist har klagerne anført, at de først fik tilsendt de resterende papirer fra købernes advokat efter, at de havde opsagt formidlingsaftalen. Indklagede: Indklagede har bl.a. anført, at det ikke er korrekt, at han skulle have lagt ejendommen på nettet, før formidlingsaftalen var underskrevet, og dermed have påbegyndt markedsføringen, før aftalen var indgået og salgsbudgettet var afleveret. Der blev afholdt et møde, hvorunder aftalen blev gennemgået. Indklagede har afvist, at indklagede skulle have oplyst klagerne, at han havde en fast mand til at udarbejde tilstandsrapporter. For så vidt angår de opkrævede beløb, som klagerne har anfægtet, har han henholdt sig til formidlingsaftalen samt salgsbudgettet. Det fremgår af formidlingsaftalen, at indhentelse af tilstandsrapport og de øvrige lovpligtige omkostninger ikke var en del af salæret. Indklagede medgiver, at der skete fejl, så det tog tid, før billederne kom på nettet. Han har ikke opført sig ubehøvlet eller har ringet sent om natten eller have fortalt om personlige ting. Klagerne ringede uden for almindelig arbejdstid, og det var muligt, at dette var årsagen til, at klagerne mente, at han var svært at få kontakt til. Indklagede har bestridt, at han ikke havde sendt salgsopstilling til køberne. Overdragelsen af ejendommen var besværlig, da der havde været vandskade kort tid forinden, og da ejendommen ikke i henhold til aftalen var afleveret i ryddelig stand. Da han ankom med køberne, havde der været håndværkere og rod, men overdragelsen havde været god, omstændighederne taget i betragtning. Indklagede har endvidere anført, at han var i løbende telefonisk kontakt med klagernes advokat vedrørende samme problemer. 6

7 Indklagede har endvidere anført, at han den 1. april 2013 sendte de oplysninger vedr. fejl og mangler, som klagerne havde efterspurgt per mail. Da klagerne ikke reagerede, havde han på ny sendt dem med almindelig post til klagernes adresse i udlandet. Da klagerne selv havde valgt at opsige samarbejdet, kunne han ikke assistere ved overdragelsen af ejendommen eller i kontakten til købernes advokat. Af samme årsag var han ikke involveret i den endelig opgørelse af deponeringskontoen. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet bemærker indledningsvist, at foranstående sagsfremstilling er et resumé af parternes oplysninger til nævnet. Ved nævnets vurdering af sagen, har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Det følger af lov om omsætning af fast ejendom 29 a, stk. 3, andet pkt., at disciplinærnævnet ikke kan behandle sager, der alene vedrører størrelsen af en ejendomsmæglers salær. Derimod ligger det inden for nævnets kompetence at tage stilling til, om betingelserne for, at mægleren kan kræve salær, er til stede. Det står ikke angivet på indklagedes hjemmeside, at der er tale om en totalpris. Salær er alene en ejendomsmæglers betaling for hans eller hendes ydelse. Dertil vil der sædvanligvis være omkostninger til konkret markedsføring eksempelvis fotografering, som bliver foretaget af en ekstern fotograf. Derudover vil der være eventuelle omkostninger til tilstandsrapport og eltjekrapport, som skal udarbejdes af en uafhængig byggesagkyndig mv. Indklagede har i formidlingsaftalen henvist til pkt i salgsbudgettet. Under dette punkt fremgår en opgørelse over salgsfremmende foranstaltninger. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 10 skal aftalen være skriftlig og opfylde en række indholdsmæssige krav. Nævnet finder, at formidlingsaftalen sammenholdt med salgsbudgettet lever op til disse krav. Nævnet finder derfor, at klagerne har haft tilstrækkelige oplysninger om bl.a. vederlag samt øvrige omkostninger til rådighed, og at oplysningerne, om at der ville være omkostninger ud over selve salæret, fremgår med fornøden klarhed. Der er modstridende forklaringer om sagens øvrige forhold, herunder om indklagede iværksatte markedsføring af klagernes ejendom, inden en underskrevet formidlingsaftale forelå, om indklagede ikke var tilstrækkelig tilgængelig for klagerne eller interesserede købere, om indklagede nægtede at rette samme formidlingsaftale efter klagernes indsigelse mod indholdet samt om indklagede bevidst havde tilbageholdt oplysninger med den følge, at klagerne ikke på et tidligere tidspunkt kunne få frigjort deres tilgodehavende, der var i depot. 7

8 Ingen af parterne har fremlagt dokumentation for deres påstande. Alle klagepunkter har været forelagt indklagede ejendomsmægler. Efter de regler, der gælder for Disciplinærnævnets sagsbehandling, foregår der ikke en egentlig bevisførelse i form af f.eks. vidneafhøringer under strafansvar. I sager hvor det er påstand mod påstand, og ingen af parterne har fremlagt dokumentation for deres påstande, ser nævnet sig ikke i stand til at træffe en afgørelse. Som følge heraf finder nævnet ikke, at der er grundlag for at fastslå, at indklagede ejendomsmægler, CC, eller indklagede ejendomsmæglervirksomhed, DD, har overtrådt bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom eller har overtrådt god ejendomsmæglerskik. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler, CC, frifindes jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 8

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere