Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune"

Transkript

1 Mål og Rammer Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Januar 2012

2 Godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 17. december 2008 Revideret i Social- og sundhedsudvalget den 16. juni 2009 Administrativ tilrettet den 4. januar 2012 Sagsbehandler: Elin Mogensen Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Mål side 3 3. Rammer. side Aktivitetssæson side Brugerne betaler for et medlemskab side Hvem betaler medlemskort. side Brugerindflydelse side Understøtte de frivillige side Fysiske rammer og lokaleanvendelse. side Anvendelse af personaleressourcer/ samarbejde. side Samspil med øvrige tilbud.. side Ferieperioder side 7 Bilag 1. Uddrag fra Serviceloven. side 8 Bilag 2. Frivilligerklæring.. side 9-2 -

3 1. Baggrund: Herning Kommune er på aktivitets- og plejeområdet delt i fire geografiske områder. Aktivitetscenterplanen følger Plejeboligplanen i kommunen. Der etableres to fuldskala-løsninger i hvert af de fire områder med forebyggende aktiviteter, træning, vedligeholdende aktiviteter og daghjem (= Aktivitetscentre), samt forebyggende aktiviteter i enkelte lokalområder (= Aktivitetshuse). Hvor det er muligt er der tale om, at det bygningsmæssigt tilknyttes plejecentre. Mål og Rammer indeholder formålsbeskrivelse og retningslinjer for de områder, hvor der forudsættes ensartethed på tværs af kommunens aktivitetstilbud. Der lægges vægt på, at der inden for rammerne er plads til lokal selvbestemmelse. Beskrivelsen skal fungere som et fælles arbejdsredskab for både brugere og personale og tager afsæt i Servicelovens 79 og beskriver desuden samspillet med kommunens øvrige tilbud i aktivitetscentrene efter Servicelovens 83, 84, 86 og 86 stk. 2. (Se bilag 1) Herning Kommune iværksætter og giver tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens 79 med det formål at bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt. Målgruppen for kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse er borgere over 60 år samt førtidspensionister. 2. Mål: 1. Socialt samvær netværk: Aktivitetscentre og aktivitetshuse skal give mulighed for samvær med andre, hvor brugerne kan skabe, udbygge og bevare et værdifuldt netværk. 2. Aktiverende og forebyggende: Aktivitetscentre og aktivitetshuse skal sikre, at der er meningsfulde aktivitetstilbud, hvor brugerne kan vedligeholde fysiske, psykiske og sociale funktioner med positiv effekt for levealder og livskvalitet, samt forebygge ensomhed og skabe trivsel. 3. Rummelighed alsidighed: Aktivitetscentre og aktivitetshuse skal give plads til alle inden for målgruppen og samværet bygger på velvilje til at støtte og hjælpe hinanden. Forskellighed i brugergruppen skal afspejle sig i alsidighed i aktivitetstilbud. 4. Samspil med øvrige tilbud: Aktivitetscentrene skal medvirke til sammenhæng i tilbud/ aktiviteter hvor man kan starte som den friske der går ind af døren og deltager i aktiviteter og kan fortsætte med at komme til aktiviteter også selv om man får brug for støtte

4 3. Rammer: 3.1. Aktivitetssæson Sæsonen på kommunens aktivitetscentre/ aktivitetshuse starter efter sommerferien (aug./sept.) og løber indtil den efterfølgende sommer (juni/juli). Årsprogrammer udarbejdes og offentliggøres inden sæsonstart Brugerne betaler for et medlemskab Brugere af aktivitetscentre/ aktivitetshuse køber et kommunalt medlemskort på 300 kr.. Det kommunale medlemskort skal suppleres med et lokalt medlemskort til det aktivitetscenter/ aktivitetshus, hvor man som medlem ønsker at deltage. Det lokale medlemskort koster 100 kr.. Ønsker man at deltage flere forskellige steder, vil tilkøbet alene være det lokale medlemskort. Når over halvdelen af sæsonen er gået dvs. efter 15. februar er betalingen for medlemskab halv pris gældende både for det kommunale og det lokale medlemskort, dvs. 150 kr kr. = 200 kr. Det enkelte centerråd står for salg af såvel det kommunale som det lokale medlemskort til brugere af de kommunale aktivitetstilbud. Hvor centerrådenes økonomi administreres på de kommunale konti afregnes løbende for indtægter fra salg af det kommunale medlemskort. Hvor centerrådenes økonomi administreres uden for de kommunale konti, afregnes inden udgangen af hvert kvartal. Dvs. inden 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. Udover medlemskabet er det op til det enkelte centerråd at fastsætte evt. yderligere brugerbetaling for aktiviteter, som ved driften indebærer en økonomisk udgift. 3.3 Hvem betaler medlemskort: Alle borgere over 60 år samt førtidspensionister bosiddende i Herning Kommune, der ønsker at deltage i fællesskabet på aktivitetscentre/ aktivitetshuse betaler medlemskort. Medlemskabet beror på, at man køber sig værdi i form af muligheder og livskvalitet uanset hvilken form for aktivitet, der er tale om. Afhængig af den enkeltes ressourcer og interesser vil medlemskabet kunne indebære såvel at yde som at nyde begge dele som væsentlige sider af menneskelig trivsel i bred forstand. Det enkelte centerråd kan lokalt beslutte, om man i enkeltstående særlige tilfælde, i relation til frivillige, vil benytte sig af en mulighed for undtagelsesvist at dispensere fra de beskrevne regler for alles betaling af medlemskab. Dispensationen betyder, at den pågældende frivillig/ vejleder af centerrådet får betalt 300 kr. til kommunalt medlemskab af aktivitetscentret/ aktivitetshuset. Enkeltstående udvalgte aktiviteter kan være af arrangements-karakter, hvor aktivitetscentret/ aktivitetshuset åbner for både medlemmer og ikke-medlemmer men kompenserer f.eks. herfor ved forskellig brugerbetaling. Centerrådet har kompetencen til at beslutte hvilke udvalgte aktiviteter, der omfattes af denne ordning. Samarbejde med eksterne parter om særlige arrangementstyper som f.eks. højskoleforedrag, der afholdes under Folkeoplysningsloven, vil være omfattet af denne undtagelse

5 3.4. Brugerindflydelse: Hvert aktivitetscenter/ aktivitetshus har sit eget centerråd. Centerrådet vælges blandt de brugere, der har købt medlemskort til stedet og kun medlemmer i det pågældende aktivitetscenter/ aktivitetshus er stemmeberettigede. Som medlem af flere aktivitetscentre/ aktivitetshuse har man stemmeret hvert sted og kan opstille til valg de steder, man er medlem. Selve valgproceduren kan være forskellig fra sted til sted afhængig af kultur og tradition, men der skal sikres en åben og gennemskuelig proces, som er afstemt med stedets brugere. Der ønskes ensartethed omkring valgperiode og valgtidspunkt. Valgperiode fastsættes til 2 år med valg hvert år, hvor halvdelen af centerrådet er på valg. Valget foregår i januar kvartal og det nye centerråd er klar til tiltrædelse senest 1. april. Centerrådet skal sikre en bred repræsentation af brugerinteresser. Centerrådet skal bestå af 5 11 deltagere (ulige antal) og størrelsen af centerrådet bør forholdsmæssigt afspejle antallet af brugere på stedet. Centerrådet er forpligtet til at handle inden for kommunens love og regler. Der udarbejdes senere en skabelon for vedtægter og forretningsorden, som bygger på Mål & Rammer. Det tilrettes i det enkelte centerråd. Lokale vedtægter og forretningsorden skal godkendes af Aktivitet og Pleje. I Centerrådet sidder foruden de valgte brugere også repræsentation fra personalet (aktivitetskoordinator/ teamleder). Centerrådet kan vælge at invitere repræsentant fra f.eks. lokalråd eller ældreråd med til møder, såfremt man i centerrådet finder behov for kontakten hertil Understøtte de frivillige: Centerrådene og Herning kommune understøtter det frivillige arbejde ved at udarbejde lokale retningslinjer herfor. Det kan være ved kaffebilletter, en årlig fest eller udflugt for de frivillige, samt evt. kursustilbud. Motivationen for den frivillige indsats bygger som udgangspunkt på gensidighed. De medlemmer der påtager sig opgaver som frivillige på centrene registreres særskilt med frivilligerklæring, hvorved de forsikringsmæssigt er dækket for evt. pådraget skade under opgavevaretagelse som frivillig. Frivillig-erklæring kan tilføjes lokale aftaler. (Se bilag 3) Det frivillige arbejde som udelukkende foregår på plejecentrene evt. organiseret i støtte- og vennekredse betragtes som en selvstændig aktivitet uden for aktivitetscentrene/ aktivitetshusene. Frivillige tilknyttet alene disse opgaver adskiller sig dermed betalingsmæssigt fra medlemmerne i aktivitetscentre/ aktivitetshuse

6 3.6. Fysiske rammer og lokaleanvendelse: Aktivitetscentre og aktivitetshuse har som udgangspunkt egne lokaler forbeholdt aktiviteter for målgruppen personer over 60 år samt førtidspensionister som har købt medlemskort. Lokalerne skal være fysisk tilgængelige for alle inden for målgruppen. Aktiviteter som arrangeres af stedet selv kommer i første række. I det omfang der er ledige lokaler kan de udlånes til interessegrupper/ organisationer primært med relation til målgruppen (handicapforeninger, pensionistforeninger, omsorgsklubber, efterlønsklubber, Ældre Sagen, sygdomsrelaterede foreninger etc.). Centerrådene kan vælge mellem nedenstående to modeller: a) Der opkræves et beløb svarende til leje af edb-udstyr, musikanlæg, lydanlæg, køb af forplejning samt udgifter forbundet med efterfølgende rengøring b) Ved udlån af lokaler og udstyr fastsættes et beløb svarende forholdsmæssigt til den udgift aktivitetsstedets brugere betaler via deres medlemskab eller der kræves medlemskort Lokaler på aktivitetscentre og aktivitetshuse kan ikke anvendes til private formål for stedets medlemmer ved personlige mærkedage. I forbindelse med mærkedage for beboere på plejecenter i tilstødende byggeri fastlægges retningslinjer for lån af lokaler med plejecentret som dermed bliver en lokal aftale det pågældende sted Anvendelse af personaleressourcer/ Samarbejde med personale: Generelle tilbud af forebyggende og aktiverende karakter tilrettelægges og udføres i udgangspunktet af brugerne selv. Der tilknyttes i beskedent omfang personaletimer til aktivitetskoordinering og bistand på konsulentniveau. Målrettede trænings- og aktivitetstilbud til brugere med fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser tilrettelægges af personalet, og hvor det er muligt tilknyttes frivillige kræfter Samspil med øvrige tilbud: Træning efter Servicelovens 86 og 86 stk. 2 er for de borgere, der af helbredsmæssige årsager bliver visiteret til denne træning. Træningen tilrettelægges af fysio- og ergoterapeuter og foregår primært som holdtræning på aktivitetscentre Vedligeholdende aktiviteter efter Servicelovens 86 st. 2 og 79 er for de borgere, der ikke kan begå sig i aktiverende og forebyggende tilbud uden personalestøtte og hjælp til at få gradueret kravene i aktiviteterne. Vedligeholdende aktiviteter foregår i et tæt samspil mellem frivillige og aktivitetspersonale. Daghjem efter Servicelovens 83 og 84 er for de borgere, der fra visitationsenheden vurderes at have behov for personlig hjælp og pleje samt aflastning i et dagophold for derved at kunne forblive boende i eget hjem. Daghjemsbrugerne er tilknyttet aktivitets- og plejepersonale på aktivitetscentret

7 Plejecenterbeboere kan deltage i aktivitetstilbud og arrangementer på aktivitetscentret på lige vilkår både betalings- og indholdsmæssigt som hjemmeboende ældre. Ved behov for personlig hjælp i forbindelse med aktivitetsdeltagelse indgås aftale med personalet på plejecentret Ferieperioder: I Aktivitetscentre vil daghjem og vedligeholdende aktiviteter være omfattet af faste lukke-dage i løbet af året. Det gælder i julen, de tre dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart, 1. maj og 5. juni samt en uge i juli. For træning efter Serviceloven vurderer terapeuten den enkelte borgers træningsbehov med henblik på tilrettelæggelse træningstilbud i ferieperioder. Centerrådet beslutter, hvorvidt aktiviteter med aktiverende og forebyggende sigte har åbent eller lukket de nævnte dage

8 Kost & Træning Bilag 1. Uddrag fra Serviceloven 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk. 4. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor

9 Bilag 2. Frivilligerklæring Kost & Træning ERKLÆRING Frivillig medarbejder, Herning kommune Undertegnede som er blevet registreret som frivillig medarbejder på med virkning fra den. Jeg accepterer: at følge de mål/regler og retningslinjer, der er for Aktivitetscentre og Aktivitetshuse at jeg har tavshedspligt omkring den viden, jeg gennem mit arbejde måtte erhverve om andre personers forhold og sygdom. Tavshedspligten ophører ikke, selvom jeg ophører som frivillig medarbejder. at jeg ikke modtager nogen form for vederlag for mit arbejde Person-oplysninger: Navn Adresse By Tlf.nr. Fødselsdato Underskrift frivillig Forsikringsforhold: Som frivillig er du dækket af kommunens ansvarsforsikring for skader, du under udførelsen af de med aftalte frivillige opgaver måtte påføre 3. person eller 3. persons ting. For at den frivillige skal kunne gøres ansvarlig skal der være tale om fejl eller forsømmelse begået af den frivillige selv. Du er som frivillig ligeledes dækket af arbejdsskadeforsikringen i det tidsrum, hvor du udfører det med aftalte frivillige arbejde. den Sted Underskrift fra Aktivitetscenter/ Aktivitetshus - 9 -

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap 25.6.2008 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere