Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015"

Transkript

1 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende trænings-og aktivitetscentre. Problemstilling Genoptræningen er blevet siden kommunalreformen foregået i eksisterende træningslokaler på Tømmergården, Tingager, Nørrevænget og Åløkkeparken. Men presset er nu så stort, at det påvirker driften uhensigtsmæssigt. Træningsafdelingen har hver uge genoptræningshold, foruden 32 såkaldte vedligeholdende hold. Herudover er der behov for at træningslokalerne kan bruges til individuelle træningsseancer for borgere, der ikke kan komme på hold. Træningsafdelingen er således presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende trænings-og aktivitetscentre. Problemet er størst på Tingager i Ringe, hvor træningssalen er udnyttet til bristepunktet og hvor brandtilsynet aktuelt har kendt to undersøgelses-og behandlingsrum uegnede som arbejds- og opholdsrum. Der er desuden manglende omklædnings- / badefaciliteter til borgerne. Siden 2007 er antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene jf. Sundhedsloven steget fra forventet 600 sager årligt til 1700 sager i Hertil kommer varetagelsen af genoptræning efter Serviceloven og patientuddannelser, svarende i 2014 til ca. 500 sager årligt. Der skal i 2015 skaffes plads til to nye patientuddannelseshold (borgere med svær kronisk obstruktive lungelidelser (KOL) og afkalkning af knogler (osteoporose)) samt forventeligt plads til flere træningshold for kræftramte. Holdene bør ligge i Ringe- og Faaborg områderne af hensyn til de samtidige transportudfordringer. I de kommende 5-10 år forventer træningsafdelingen at få behov for at oprette flere patientuddannelseshold, idet Region Syddanmark overvejer at lukke ned for en del af deres patientuddannelser. Træningsafdelingen forventer samtidig, at der skal oprettes flere hold med fokus på faldforebyggelse og træningshold for kræftramte. Det øgede antal ældre vil angiveligt også medføre behov for flere vedligeholdende hold og hold med mulighed for maskintræning. Konklusion Træningsafdelingen har akut behov for andre træningslokaler i Ringeområdet (overordnede krav til lokaler, se bilag 1). Det er af afgørende betydning for en effektiv drift, at træningslokaler og øvrige lokaler til undersøgelse / behandling, omklædning, undervisning, administration og personale faciliteter ligger samlet på én matrikel. Træningsafdelingen har behov for udvidelse af maskintræningslokalet på Tømmergården med 20 m2 til 60 m2 ud mod haven - under forudsætning af at det er bygningsmæssigt muligt. 1

2 Det undersøges desuden om det er muligt at flytte nogle af de vedligeholdende hold på Tømmergården til Træningssalen på Prices Havecentret, hvor TAR i forvejen har hold. Supplerende oplysninger: Baggrund I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet at de nye genoptræningsopgaver fra sygehuset samt den tidligere kommunale genoptræning og vedligeholdende træning skulle foregå så lokalt som muligt og i de eksisterende kommunale træningslokaler. Genoptræningen Genoptræningen skulle foregå 4 steder: - Tømmergården i Faaborg - Nørrevænget i Gislev - Tingager i Ringe - Åløkkeparken i Broby Siden 2007 er der oprettet træningsfaciliteter på Bakkegården, hvor der tilbydes genoptræningen af hjerneskadede borgere ud over til borgere i midlertidigt ophold på Bakkegården. Desuden har Tømmergården i Faaborg udvidet med et træningslokale i nr. 37 ved hjemmeplejens fraflytning. Den fysiske vedligeholdende træning Den fysiske vedligeholdende træning skulle foregå 11 steder: De samme 4 steder som genoptræningen, samt på plejecentrene Åhaven, Humlehaven, Stensvang, Prices Have, Lykkevalg, Egebo samt i ældreboligområdet Vesterled i Ryslinge. Senere har Solskrænten erstattet Lykkevalg. Antal borgere I 2007 var det estimeret at Faaborg-Midtfyn Kommune årligt skulle have 600 genoptræningsplaner fra sygehuset jf. Sundhedsloven. Allerede i 2007 viste det sig, at Faaborg-Midtfyn Kommune fik 1000 genoptræningsplaner og antallet er steget år for år, således at kommunen nu modtager 1700 genoptræningsplaner om året. Hertil kommer ca. 500 henvisninger fra kommunale samarbejdspartnere og de praktiserende læger til genoptræning jf. Serviceloven og til patientuddannelse. I perioden har træningsafdelingen som led i den patientrettede forebyggelse i samarbejde med Det Mobile sundhedscenter og sygeplejen etableret patient-uddannelsestilbud inden for KOL- hjerte- kroniske rygsmerter. Disse tilbud er kendetegnet ved at indeholde fysisk træning, undervisning og gruppesamtale. På kræftområdet tilbydes træningen enten individuelt eller på hold, og vejledningen foregår individuelt. 2

3 Den vedligeholdende træning er ligeledes blevet udvidet med flere hold i perioden , begrundet i flere ældre og øget fokus på forebyggelse af yderligere funktionstab hos ældre med behov for støtte til at vedligeholde deres funktionsniveau. Målgruppen er typisk gruppen som bruger rollatorer. Der er aktuelt ca. 500 ældre borgere i et visiteret vedligeholdende tilbud på hold, enten som fysisk træning eller som heldagstilbud med stimulation af fysiske, sociale og mentale færdigheder. Antal hold pr. uge - februar 2015 Genoptræning hold, heraf er de fleste diagnosespecifikke hold- ex. skulder, knæ, ryg, brystkræft og bækkenbund. Patientudannelseshold KOL-hold foregår 1 x ugen i Ringe og Faaborg (på skift) Kronikerryghold foregår 1 x ugen i Gislev og Broby (på skift) Hjerteholdene foregår 2 x ugen i Gislev og Faaborg (på skift) Det er politisk besluttet, at der i 2015 skal oprettes osteoporose-hold samt flere KOL-hold til borgere med svær KOL. Samme hold to steder i kommunen Det er kendetegnende for nogle af de diagnosespecifikke genoptræningshold og patientuddannelseshold, at de foregår to steder i kommunen. Begrundelsen er borgerunderlag for 2 hold, kørselsproblematikken og tidsforbruget for borgerne, samt at minimere udgifterne til taxa. Vedligeholdende træningshold Der er aktuelt 32 træningshold om ugen og der planlægges udvidelse med 3 hold i 2015 Mange af holdene foregår som stolehold uden adgang til træningsmaskiner, hvilket er begyndt at blive efterspurgt af flere ældre. Offentlige transportmidler Når holdene placeres i Gislev og Broby oplever vi, at borgere har svært ved at komme til træningen med offentlige transportmidler. Det øger presset på at etablere hold i Ringe og Faaborg, hvor der i forvejen er flest hold på grund af det større borgerunderlag, der er i de to byområder. Behov for ledige træningstider i træningssalen/træningsrum til individuel træning, samt behov for undersøgelses-behandlingsrum Træningsafdelingen har pr ergo-og fysioterapeuter ansat, mod 16 terapeuter i De har alle behov for lokaler/ rum til at undersøge borgerne inden start på genoptræning. Et større antal borgere har behov individuel genoptræning måske blot i en periode, inden de kan overgå til 3

4 holdtræning. Den individuelle træning kan foregå såvel i eget hjem og på center afhængig af borgerens funktionsevne og hvad der skal trænes. Det påvirker terapeuternes effektivitet, såfremt de skal vente på ledige tider i lokalerne, og evt. være nødt til at køre ud til borgerne, såfremt der ikke er ledige lokaler på centret. Lokalesituationen er værst på Tingager i Ringe - Der er kun et træningsrum (sal og træningsmaskiner i ét rum) på 144 m2. - TAR har afgivet et stort undersøgelses-og behandlingsrum til etablering af to sygeplejeklinikker - To små undersøgelses- og behandlingsrum er uden adgang til det fri eller vinduer, og er i februar kendt ulovlige af brandmyndighederne ligesom arbejdstilsynet angiveligt ikke vil godkende dem. Rummene fungerer også som kontorarbejdspladser for to fysioterapeutstuderende. - Et rum bruges såvel til undersøgelses-behandlingsrum som til møderum og frokoststue. - Træningssalen er i gang fra 7.45 til kl flere dage om ugen. - Der er indrettet en nødløsning i aktivitetscentret om at have et vedligeholdende træningshold pga. pladsmangel i træningssalen. - Der er to kontorer, som rummer 9 terapeuter og der mangler nu plads til to fysioterapeutstuderende. Ca. 50 % af terapeuternes tid går med dokumentation, hvorfor det er nødvendigt med arbejdsmiljø-anerkendte kontorarbejdspladser. - Effektiviteten af træningsterapeuternes arbejde er påvirket i negativ retning på grund af mangel på træningsfaciliteter og undersøgelses-behandlingsrum. Lokalesituationen på Tømmergården i Faaborg - Der er generelt gode træningsfaciliteter på Tømmergården 6 og Tømmergården 37 - Træningssal og maskintræningsrum i Tømmergården 6 er adskilte. - Træningssalen er på 88,3 m2 (til sammenligning er salen på Nørrevænget 108 m2.) - Maskintræningsrummets størrelse på 40 m2 medfører at det er problematisk at have 8-10 borgere af gangen, med de mange træningsmaskiner (til sammenligning er maskintræningsrummet på Nørrevænget 48,2 m2.) - Der er trangt på de to kontorer: 3 terapeuter på 15,6 m2 og pr. 1.juni 5 terapeuter på 20,7 m2. - Træningssalen er i gang fra 7.45 til kl flere dage om ugen. - Et undersøgelses - og behandlingsrum, som også kan bruges til mødelokale - På Tømmergården 37 er der en mindre træningssal med plads til få maskiner og et undersøgelses-og behandlingsrum, samt et rum til håndhold, undervisning/ møder / kaffe/samvær efter vedligeholdende træningshold. 4

5 Bilag 1. Nye lokaler i Ringeområdet bør som minimum omfatte: Træningssal min. 100 m 2 (større lokaler giver mulighed for større hold) Rum til træningsmaskiner min.70 m2 Min. 3-4 undersøgelses- og behandlingsrum Mindre lokale til håndkirurgi-hold (der skal være adgang til vand) Træningskøkken (evt) Frokost-/personalerum (kan evt. være sammen med træningskøkkenet) Møde-/undervisningsrum Kontorfaciliteter til terapeuter og studerende + leder. Minimum personer. Man kunne forestille sig at samle terapeuterne fra de små teams i Broby og Ringe (i alt 10 personer) med base samme sted (i Ringe) og dermed give mulighed for at frigøre lokaler/kontorlokaler på plejecentrene. Der vil fortsat være behov for at have genoptræningshold i lokalområderne ex. af de ældre borgere samt de vedligeholdende hold. Flere af patientuddannelserne kan samles i Ringe (og i Faaborg) og give plads til andre hold i lokalområderne herunder vedligeholdende hold. Omklædningsfaciliteter til borgerne M/K og til medarbejderne. Handicaptoiletter Venteplads til borgere, der skal til eller fra genoptræningen Parkeringsforhold til såvel borgere som medarbejdere Plads til taxa aflevering og afhentning. Udarbejdet af TAR Sundhed og Handicap

6 6

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

LEVERANDØR AF LEMVIG KOMMUNE GENOPTRÆNING SUL 140, Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser

LEVERANDØR AF LEMVIG KOMMUNE GENOPTRÆNING SUL 140, Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser LEVERANDØR AF GENOPTRÆNING SUL 140, LEMVIG KOMMUNE Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser Vivi Altenburg, Leder af Rehabilitering, Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune. 19-11-2014 Social- & Sundhedsudvalget

Læs mere

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data 26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune

Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Stig M. Knudsen & overtandlæge Irene Lund Dato: 3. juni 2008 Sagsid.: - Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere