Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder"

Transkript

1 Stevns Kommune Sagsnr Doknr Dato Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunens adgang til at udlåne lokaler til politiske partiers interne politiske aktiviteter. Det er kommunens forståelse, at lovgivningen ikke hjemler sådant lokaleudlån. Kommunen har i den forbindelse henvist til en udtalelse fra Statsforvaltningen om spørgsmålet. Kommunen har på den baggrund vedtaget et regelsæt, der indebærer, at politiske partiers mulighed for at låne kommunens lokaler til interne politiske aktiviteter begrænses. Idet Stevns Kommune ønsker at have mulighed for at udlåne kommunale lokaler til partiernes egne møder, har kommunen anmodet ministeriet om en afklaring af retstilstanden og om evt. at tage initiativ til en ændring af gældende ret på området. En besvarelse af dette spørgsmål indebærer bl.a. en vurdering af, hvorvidt de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler) giver mulighed for sådant lokaleudlån. Idet de nævnte kommunalfuldmagtsregler henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ansvarsområde, skal ministeriet udtale følgende, idet det bemærkes, at ministeriet alene har forholdt sig til det generelle spørgsmål om, hvorvidt lovgivningen hjemler adgang for kommuner til udlån af lokaler til politiske partiers interne møder. Ministeriet har således ikke forholdt sig til de retningslinjer, som Stevns Kommune konkret har vedtaget for udlån af kommunens lokaler: Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at lovgivningen hjemler adgang for kommuner til udlån af lokaler til politiske partiers interne møder. Det er således ministeriets vurdering, at en kommunalbestyrelse efter reglerne i folkeoplysningslovens 21, herunder om prioriteret rækkefølge, anviser lokaler til politiske foreningers interne møder, hvis foreningen efter en konkret vurdering opfylder betingelserne for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens 4, stk. 3, herunder at foreningen som udgangspunkt er åben for alle. Det er endvidere ministeriets vurdering, at en kommune herudover efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kan udlåne lokaler til politiske partiets interne møder. Omfattet heraf er også lokaleudlån til aktiviteter, der kan karakteriseres som egentlig partipolitiske.

2 Det er efter ministeriets opfattelse ikke en betingelse, at det arrangement, som lokaleudlånet skal dække, er åbent for alle. Derimod vil en kommunes lokaleudlån til politiske partier som udgangspunkt føre til, at kommunen vil være forpligtet til på samme vilkår at imødekomme ansøgninger om tilsvarende lokaleudlån fra andre politiske partier eller fra andre holdningsprægede foreninger. Ministeriet finder på den baggrund ikke anledning til at foretage yderligere. Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund, det relevante retsgrundlag samt ministeriets nærmere overvejelser. 1. Baggrund Stevns Kommune har den 23. maj 2014 henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet med et spørgsmål om kommuners adgang til at udlåne lokaler til politiske partiers interne politiske aktiviteter. Det fremgår af kommunens henvendelse, at kommunen under henvisning til, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke hjemler sådant lokaleudlån, har vedtaget et regelsæt, der indebærer, at politiske partiers mulighed for at låne kommunens lokaler til interne politiske aktiviteter begrænses. Kommunen har i den forbindelse henvist til Statsforvaltningens brev af 17. marts 2014 til kommunen om dette spørgsmål samt en opfølgende korrespondance af 28. marts 2014 mellem kommunen og Statsforvaltningen. Af Statsforvaltningens brev af 17. marts 2014 fremgår bl.a., at et kommunalbestyrelsesmedlem har henvendt sig til Statsforvaltningen med en klage over kommunens fortolkning af reglerne for udlån af lokaler til politiske partier med henblik på afholdelse af interne møder. Det fremgår videre, at Statsforvaltningen efter en gennemgang af bl.a. kommunens retningslinjer for udlån af kommunens lokaler besluttede ikke at rejse en tilsynssag, idet Statsforvaltningen ikke fandt grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen ville føre til en konstatering af, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af. Det fremgår, at Statsforvaltningen ved sin besvarelse af henvendelsen har lagt til grund, at der ved interne møder forstås sådanne møder, der ikke er tilgængelige for alle, eller hvor den primære aktivitet i arrangementet er en egentlig lukket partipolitisk aktivitet. Af Statsforvaltningens brev af 17. marts 2014 fremgår endvidere bl.a. følgende: Det er fast antaget, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan yde støtte til formål af partipolitisk karakter Den gældende lovgivning om folkeoplysning og partistøtte indeholder ej heller hjemmel til, at et politisk parti kan kræve, at en kommune stiller kommunale lokaler til rådighed for afholdelse af møder med partipolitiske formål, hvortil ikke alle har adgang eller hvor den primære aktivitet i arrangementet er en egentlig lukket partipolitisk aktivitet. Kommuner kan dog stille lokaler til rådighed i forbindelse med et kommunalvalg og i forbindelse med generelle politiske debatter, ligesom kommunen i øvrigt kan støtte foreningsdannelse- og aktiviteter i det omfang kommunen selv lovligt vil kunne udøve aktiviteten inden for kommunalfuldmagtens rammer, i praksis især inden for fritidsområdet. Der er kommunalbestyrelsen, som afgør, om der skal ydes kommunal støtte til en foreningsaktivitet udover, hvad loven kræver, ligesom det er kommunalbestyrelsen, der afgør hvilke nærmere aktiviteter kommunen vil støtte, så længe det sker i overensstemmelse med lovgivningen. 2

3 Kommunalbestyrelsen kan således selv træffe bestemmelse om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser, kommunen vil støtte partipolitiske aktiviteter, herunder ved udlån af kommunale lokaler, i det omfang det i øvrigt måtte være lovligt Af den efterfølgende korrespondance mellem Statsforvaltningen og kommunen fremgår, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke i folkeoplysningsloven, partistøtteloven eller andre love er hjemmel til, at en kommune stiller lokaler til rådighed for politiske møder af intern karakter. Af Statsforvaltningens af 28. marts 2014 til Stevns Kommune fremgår således bl.a. følgende: Vi har svaret, at vi ikke rejser en tilsynssag, fordi vi finder kommunens retningslinjer i overensstemmelse med lovgivningen, idet kommunalbestyrelsen ikke kan yde støtte til interne partipolitiske aktiviteter. Der er ikke i hverken folkeoplysningsloven, partistøtteloven eller i andre love hjemmel til, at kommuner stiller lokaler til rådighed for politiske møder af intern karakter, og det er derfor ikke lovligt. Kommunalbestyrelsen kan derfor heller ikke beslutte dette. Kommunen kan HERUDOVER selv beslutte, hvilke foreningsmæssige aktiviteter kommunen vil støtte og i hvilket omfang, så længe dette sker i overensstemmelse med lovgivningen og altså også dermed i overensstemmelse med gældende ret, hvorefter kommunen ikke lovligt kan yde støtte til interne politiske aktiviteter, herunder møder Idet Stevns Kommune ønsker at have mulighed for at udlåne kommunale lokaler til partiernes egne møder, har kommunen anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om en afklaring af retstilstanden og om evt. at tage initiativ til en ændring af gældende ret på området. Ved af 24. juni 2014 anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunen om kopi af det omhandlede regelsæt for kommunens udlån af lokaler. Ministeriet bad endvidere med henblik på belysning af det behov, som kommunen ønsker at imødekomme med udlån af kommunens lokaler, kommunen oplyse, hvad der nærmere forstås ved partiernes interne politiske aktiviteter, herunder om der er tale om en afgrænset kreds af partier, f.eks. de partier, der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Endelig bad ministeriet oplyst, hvilken afgrænsning der nærmere tænkes på med formuleringen interne aktiviteter. Ministeriet bad samme dag Statsforvaltningen dels om fremsendelse af sagens akter til ministeriet, dels om oplysning om grundlaget for Statsforvaltningens udtalelse om, at der ikke i lovgivningen er hjemmel til, at kommuner stiller lokaler til rådighed for politiske møder af intern karakter. Ved af 30. juni 2014 fremsendte Stevns Kommune de omhandlede retningslinjer for udlån af kommunens lokaler (vedtaget af Stevns Kommunes Natur-, Fritids-, og Kulturforvaltning d. 2. januar 2014). Kommunen oplyste endvidere, at politiske partier har mulighed for at låne lokaler i forbindelse med generelle politiske debatmøder, såfremt de i regelsættet nævnte betingelser er opfyldt, at de derudover har mulighed for at låne lokaler i forbindelse med kommunalvalg, men at de derimod ikke har mulighed for at låne lokaler i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger. Af de omhandlede retningslinjer for udlån af Stevns Kommunes lokaler fremgår bl.a. følgende: Stevns Kommune stiller kommunale lokaler (undtagen rådhuse) til rådighed for: Foreninger hvis vedtægter er godkendt efter reglerne i Folkeoplysningsloven. 3

4 Andre foreninger, studiekredse, almennyttige organisationer, pensionist og efterlønsforeninger/klubber, frivillige organisationer, støtteforeninger, institutioner, m.m. Politiske partier, i forbindelse med generelle politiske debatmøder. Politiske partier, i forbindelse med kommunalvalg dog kun hvis følgende betingelser er opfyldt: o Alle partier skal have mulighed for at deltage. o Valgmøder skal være åbne for alle og annonceres offentligt. o Der må ikke tages entré ved valgmøder. Stevns Kommune har supplerende telefonisk oplyst bl.a., at baggrunden for kommunens henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet er, at der ikke efter kommunens og Statsforvaltningens opfattelse efter gældende ret er hjemmel til lokaleudlån til interne politiske møder, hvorved menes, at kun medlemmer af partiet kan deltage. Kommunen har på den baggrund afslået udlån af lokaler bl.a. til generalforsamlinger. Ved af 28. august 2014 fremsendte Statsforvaltningen sagens akter til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen oplyste ved samme lejlighed om forskellige henvendelser til Statsforvaltningen i sagen, og at grundlaget for Statsforvaltningens udtalelse af 17. marts 2014 og mail af 28. marts 2014 var retningslinjer vedtaget af Stevns Kommunes Natur-, Fritids-, og Kulturforvaltning d. 2. januar Statsforvaltningen oplyste endelig at kunne henholde sig til sin udtalelse af 17. marts Ved af 2. september 2014 anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet Kulturministeriet som ressortmyndighed for folkeoplysningsloven om en vejledende udtalelse. Kulturministeriet har ved af 11. september 2014 fremsendt høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. herom nedenfor pkt Retsgrundlag De almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes ulovbestemte opgaver de såkaldte kommunalfuldmagtsregler finder alene anvendelse i det omfang, et område ikke er udtømmende reguleret i den skrevne lovgivning Lovregler af betydning for spørgsmålet om kommuners adgang til udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Partistøtteloven 1 Det følger af 4 i partistøtteloven, at en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen. Bestemmelsen lyder således: 4. En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen. Tilskuddet udgør årligt 4 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer, ved valget, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Til kandidatlister, som i henhold til lov om kommunale og regionale valg indgik i et listeforbund, ydes tilskud uanset bestemmelsen i stk. 2, såfremt listeforbundet har fået 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer, eller derover. 1 Lovbekendtgørelse nr af 8. december

5 Med loven gives der bl.a. kommuner en lovbestemt ret og pligt til i nærmere bestemt omfang at yde tilskud til politiske partier og andre politiske aktiviteter. Loven omhandler ikke støtte i form af lokaleudlån. Af lovens forarbejder fremgår bl.a., at Herudover opretholdes den hidtil gældende retstilstand, hvorefter det ikke kan anses for en lovlig kommunal opgave at yde støtte til politiske aktiviteter Folkeoplysningsloven 3 Folkeoplysningsloven indeholder regler om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, herunder regler om tilskud og lokaleanvisning. Folkeoplysningslovens 1 lyder således: 1. Lovens afsnit I skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. De bestemmelser, der er citeret i det følgende, findes alle i lovens afsnit 1. Folkeoplysningslovens 2, stk. 1 og 3, lyder således: 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, jf. stk Stk. 3. Kommunalbestyrelsen stiller lokaler til rådighed, jf. kap. 6 om anvisning af lokaler og udendørsanlæg. I lovens kapitel 2 er fastsat bestemmelser om folkeoplysende foreninger som grundlag for tilskud. Bestemmelsen i lovens 4, stk. 1, nr. 2, definerer en folkeoplysende forening som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter lovens kapitel 5. Der er i lovens 4, stk. 3, fastsat følgende betingelser for tilskud til folkeoplysende foreninger: Stk. 3. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 3) have en bestyrelse, 4) være demokratisk opbygget, 5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 6) som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, jf. 14, stk. 3, 7) være hjemmehørende i tilskudskommunen og 8) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Lovens kapitel 5 omhandler det frie folkeoplysende foreningsarbejde. I lovens 14 er fastsat bestemmelser om bl.a. formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Bestemmelsens stk. 1-3 lyder således: 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 2 Der henvises til Folketingstidende , 1. samling, tillæg A, spalte Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli

6 Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt og idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling Stk. 3. En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende aktiviteter for en bestemt, afgrænset deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Aktiviteter for den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i 1 år. Af lovens 15 fremgår, at der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf. 1 og 14. Lovens 16 lyder således: 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. 1 og 14, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen anviser lokaler, jf. kap. 6, til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Foreningen skal opfylde tilskudsbetingelserne i loven, men det er ikke en betingelse, at der gives tilskud til aktiviteten. Lovens kapitel 6 omhandler anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Lovens 21, stk. 1, nr. 1, lyder således: 21. Kommunalbestyrelsen anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne: 1) Kommunale lokaler m.v. 2).. I 21, I stk. 3 er fastsat bestemmelser om den prioriterede rækkefølge for lokaleanvisning. Af 21, stk. 5, fremgår følgende: Stk. 5. Det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten, jf. dog stk. 6. Der kan herunder anvises lokaler til aktiviteter i tilknytning til undervisning. 4 I 33 er fastsat generelle bestemmelser om kommunalbestyrelsens administration af loven. Bestemmelsens stk. 2 og 3 lyder slålede: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold. Der skal dog tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning m.v. for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse. Stk. 3. Aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge. Som nævnt under pkt. 1. anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet ved af 2. september 2014 Kulturministeriet som ressortmyndighed for folkeoplysningsloven om en vejledende udtalelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet bad i den forbindelse Kulturministeriet oplyse, hvorvidt der efter folkeoplysningsloven er hjemmel til, at en kommune stiller lokaler til rå- 4 Bestemmelsen i 21, stk. 6, omhandler lokaleanvisning, hvor kommunalbestyrelsen har ydet tilskud til aktiviteter efter lovens 6, stk. 1, nr. 3, der omhandler udviklingsarbejde inden for lovens område. 6

7 dighed for politiske partier med henblik på afholdelse af interne møder (jf. den forståelse heraf, som indgik i Statsforvaltningens udtalelse til Stevns Kommune), og hvorvidt en kommune efter folkeoplysningsloven kan være forpligtet til at stille lokaler til rådighed til sådanne formål. Kulturministeriet har ved af 11. september 2014 fremsendt høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Af høringssvaret, hvori Kulturministeriet har oplyst generelt om folkeoplysningsloven, fremgår bl.a. følgende: Folkeoplysningsloven omhandler støtte til henholdsvis folkeoplysende voksenundervisning og folkeoplysende foreningsarbejde. For så vidt angår folkeoplysende foreningsarbejde, slår loven fast, at kommunerne skal: - give tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år ( 15) og kan give tilskud til aktiviteter for voksne ( 16). - stille egnede, offentlige lokaler til rådighed ( 2, stk. 3) - give tilskud til foreningens egne eller lejede lokaler, når de bruges til børn og unge under 25 år ( 25). Af bemærkninger til 16 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til voksne og fastsætte om og i givet fald efter hvilke regler, der ydes tilskud til voksne. Bestemmelsen præciserer området for tilskuddet til voksne. Som en konsekvens af kapitel 6, hvorefter kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise lokaler også til aktiviteter, der ikke får tilskud, præciserer bestemmelsen området for anvisning af lokaler til voksne. Lovens kapitel 6 handler om anvisning af lokaler og underdørsanlæg. Af 21, stk. 3, fremgår det, at kommunen skal anvise lokaler i følgende prioriterede rækkefølge: 1) aktiviteter for børn og unge 2) folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter knyttet hertil 3) Aktiviteter for voksne. Det fremgår af 21, stk. 5, at det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at foreningen rent faktisk modtager tilskud til aktiviteter. For at opnå tilskud til aktiviteter efter lovens bestemmelser er der en række krav til en folkeoplysende forening, som fremgår af lovens 4, stk. 3. En folkeoplysende foreningen skal have formuleret et formål, tilbyde folkeoplysende virksomhed, have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab, i udgangspunktet være åben for alle, være hjemmehørende i kommunen og have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Der er således ikke noget i lovgrundlaget som peger på, hvilke aktiviteter, der kan anvises lokaler til, men alene at foreningen skal opfylde lovens tilskudsbetingelser, som de fremgår af lovens 4 for at få anvist lokaler. Helt generelt gælder det, at kommunalbestyrelsen i sine beslutninger skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der gives lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold, jf. 33, stk. 2. Det nævnes specifikt, at aktiviteter for børn om unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge, jf. 33, stk. 3. Disse aktiviteter kan således ikke undtages fra kommunens generelle tilskudsordning. Dog kan der ikke giver tilskud til egentlige kirkelige handlinger. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger på baggrund af Kulturministeriets udtalelse til grund, at de betingelser, der stilles for tilskud og lokaleanvisning efter folkeoplys- 7

8 ningsloven, alene angår forhold, som foreningen skal opfylde. Derimod stilles der ikke efter loven krav til de enkelte aktiviteter, som foreningens lokalebehov skal dække. Økonomi- og Indenrigsministeriet har for så vidt angår anvisning af lokaler til voksne noteret sig Kulturministeriets oplysninger om indholdet af lovens 16, stk. 2, om at bestemmelsen som en konsekvens af lovens kapitel 6, hvorefter kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise lokaler også til aktiviteter, der ikke får tilskud præciserer området for anvisning af lokaler til voksne. Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunalbestyrelse efter reglerne i folkeoplysningslovens 21, herunder om prioriteret rækkefølge, anviser lokaler til politiske foreningers interne møder, hvis foreningen efter en konkret vurdering opfylder betingelserne for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens 4, stk. 3, herunder at foreningen som udgangspunkt er åben for alle. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på de generelle bestemmelser i folkeoplysningslovens 33 om bl.a. ligebehandling af tilskudsmodtagere. Kulturministeriet har tilsluttet sig Økonomi- og Indenrigsministeriets ovenstående opfattelse Kommunalfuldmagtsreglerne Indledning Økonomi- og Indenrigsministeriet har overvejet mulighederne for kommuners lokaleudlån til politiske foreningers interne møder, som måtte ligge ud over de muligheder og forpligtelser, som følger af folkeoplysningsloven, jf. pkt ovenfor. Dette forudsætter i givet fald, at der ikke kan sluttes modsætningsvis fra folkeoplysningsloven, således at loven udelukker yderligere kommunal støtte til foreninger. Det antages således, at de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler) alene finder anvendelse, hvis et område ikke er udtømmende reguleret i den skrevne lovgivning. Det indebærer, at yderligere kommunal støtte ikke vil kunne ske i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne, hvis kommunalbestyrelsens muligheder for lokaleanvisning må anses for udtømmende reguleret i folkeoplysningsloven. Økonomi- og Indenrigsministeriet er i overensstemmelse med litteraturen og praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder af den opfattelse, at det er muligt at yde tilskud for foreninger uden for folkeoplysningslovens rammer. 5 Ministeriet har således tidligere udtalt, at det er kommunalbestyrelsens beslutning, om den ud over lovbestemte tilskud vil yde støtte til kultur- og idrætsaktiviteter m.v. i kommunen. 6 Økonomi- og Indenrigsministeriet har på den baggrund overvejet, om en kommune i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne kan udlåne lokaler til politiske partiers interne møder, jf. nedenfor Støtte til foreningsdannelse Med hensyn til kommunal støtte i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne til foreninger sondres mellem støtte til selve foreningsdannelsen og støtte til foreningens aktiviteter. 5 Der kan bl.a. henvises til Revsbech i Kommunernes opgaver, s. 250 f., og til Garde og Revsbech, Kommunalret, 3. udgave, s. 33, begge med henvisninger til tilsynspraksis. 6 Der henvises til ministeriets udtalelse af 30. oktober 1990 (2. kommunekontor 1989/1138/0622-1). 8

9 Kommunal støtte til en forenings aktiviteter, som ydes i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne, forudsætter, at der er tale om aktiviteter, som kommunen selv kunne varetage. Det antages, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan yde støtte til partipolitiske aktiviteter. 7 Med støtte til selve foreningsdannelsen støttes det lovlige kommunale formål, at kommunens borgere har et aktivt foreningsliv. 8 Det er ikke en betingelse for støtte til foreningsdannelse som sådan, at de aktiviteter, som den modtagende forening udøver, kunne være udøvet af kommunen selv. 9 Det er således ikke en forudsætning for lovligheden af kommunal støtte til foreninger, som sker i form af lokaleudlån, at de aktiviteter, som foreningens lokalebehov skal dække, er aktiviteter, som kommunen selv ville kunne udøve, hvis støtten har til formål at fremme, at kommunens borgere som led i foreningslivet i kommunen samvirker i foreninger. Det skyldes, at støtten ydes til selve foreningsdannelsen og ikke til foreningens aktiviteter. Der kan i den forbindelse henvises til det tidligere Indenrigsministeriums udtalelse af 30. juni 2000, som indeholder en generel beskrivelse af rammerne for en kommunes adgang til efter kommunalfuldmagtsreglerne at udlåne kommunale lokaler. I udtalelsen redegøres endvidere generelt for de kommunal- og offentligretlige grundsætninger om saglighed i forvaltningen, hvoraf følger, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan varetage eller yde støtte til bl.a. partipolitiske formål. Endelig redegøres for rammerne for støtte til foreningsdannelse. Af ministeriets udtalelse fremgår om disse spørgsmål bl.a. følgende: Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at kommuner efter ovennævnte kommunalretlige grundsætninger ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industriel og finansiel virksomhed. Der kan herom henvises til bl.a. Som udgangspunkt er det således ikke en kommunal opgave at udlåne eller udleje kommunens lokaler til private, herunder til private foreninger. Det er dog fast antaget i den juridiske litteratur og i tilsynsmyndighedernes praksis, at en kommune på visse betingelser uden lovhjemmel kan yde støtte til private foreningers varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne varetage. Det er endvidere antaget, at en kommune på visse betingelser kan yde støtte til foreninger, herunder til selve foreningsdannelsen, alene med henblik på at fremme, at kommunens borgere som led i foreningslivet og nærdemokratiet i kommunen samvirker i foreninger. Det er tillige fast antaget i den juridiske litteratur og i tilsynsmyndighedernes praksis, at kommuner vederlagsfrit eller mod hel eller delvis dækning af kommunens omkostninger herved efter de ovennævnte kommunalretlige grundsætninger lovligt kan stille lokaler til rådighed for at imødekomme borgernes, herunder foreningers, behov for fællesfaciliteter til mødevirksomhed samt til andre kulturelle, idrætslige og lignende formål. 7 Jf. ovenfor pkt med henvisning til forarbejderne til partistøtteloven. Se endvidere Garde og Revsbech, Kommunalret, 3. udgave, s. 39 f., og Revsbech i Kommunernes opgaver, s. 266 f. 8 Garde og Revsbech, Kommunalret, 3. udgave, s. 33 f. 9 Der kan herved bl.a. henvises til Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, s. 717, der i forbindelse med støtte til selve foreningsdannelsen, nævner, følgende: Det er ikke en betingelse for at yde støtte til foreningsdannelsen at foreningens aktiviteter kunne være udøvet af kommunens selv. Indenrigsministeriet udtalte således i sagen [nedennævnte udtalelse af 30. juni 2000] at en kommune lovligt kunne fremlægge materiale fra et politisk parti på sit folkebibliotek og udlåne lokaler og biograf i sit kulturhus til arrangementer afholdt af partiet. 9

10 Der er en forudsætning for kommunens adgang til at yde en støtte som den ovenfor beskrevne til foreninger med henblik på at fremme borgernes deltagelse i foreningslivet og nærdemokratiet i kommunen, at kommunen ikke herved direkte eller indirekte yder støtte til eller i øvrigt deltager i erhvervsmæssige aktiviteter. Det er endvidere en betingelse for kommunens adgang til at yde en sådan støtte til borgernes samvirken i foreninger, at kommunen yder støtte til alle foreninger i kommunen, eller i tilfælde, hvor adgangen til at modtage kommunal støtte ikke er åben for alle foreninger, at betingelserne for at modtage støtte er sagligt begrundede. Særligt for så vidt angår foreninger, der hviler på et bestemt ideologisk grundlag, skal Indenrigsministeriet bemærke følgende: Kommuner kan efter ovennævnte kommunalretlige grundsætninger og offentligretlige retsgrundsætninger om saglighed i forvaltningen ikke uden lovhjemmel varetage eller yde støtte til partipolitiske, religiøse eller andre holdningsprægede formål. Der er ved lov om økonomisk støtte til politiske partier givet kommuner pligt til i nærmere bestemt omfang at yde tilskud til politiske partier og andre politiske aktiviteter. Dette indebærer imidlertid ikke, at en kommune som led i kommunens ydelse af støtte som den ovenfor beskrevne generelt til foreningslivet og nærdemokratiet i kommunen er afskåret fra på tilsvarende vis at yde en vis, begrænset støtte til politiske partier og andre foreninger, der hviler på et bestemt holdningspræget grundlag. Der må herved lægges vægt på, at der ikke herved er tale om en støtte, der vedrører det partipolitiske, religiøse eller andet holdningspræget formål for det pågældende politiske parti eller den pågældende forening. Almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder retsgrundsætningen om ligelig forvaltning, vil dog i sådanne tilfælde ofte føre til, at kommunen være forpligtet til på samme vilkår at imødekomme ansøgninger om tilsvarende støtte fra andre holdningsprægede foreninger. (Udhævning foretaget her). Af udtalelser fra det daværende Tilsynsrådet for Københavns Amt, som havde behandlet sagen i 1. instans, fremgik bl.a., at deltagelsen i de møder, som lokaleudlånet skulle dække, ikke var begrænset til medlemmer af Socialdemokratiet, men var åbne for alle borgere i kommunen, og at der som elementer i måden for afholdelsen af de arrangementer, som lokaleudlånet skulle dække, var socialt samvær mellem de fremmødte og muligheden for deres indbyrdes meningsudvekslinger, herunder også f.eks. om lokale forhold. De omhandlede møder de såkaldte sildemøder var således ikke begrænset til alene at vedrøre Socialdemokratiet i Rødovres parti- og lokalpolitik. Ministeriet udtalte om lokaleudlånet i den konkrete sag, følgende: I den foreliggende sag fremgår det af Rødovre Kommunes Regler for foreningers lån/leje af kolturhuset Viften, at enhver forening med lokal tilknytning kan låne kulturhusets foyer. Endvidere fremgår det af sagen, at kommunen har udlånt lokaler til de arrangementer, som Socialdemokratiet i Rødovre har arrangeret for kommunens borgere. Det er på den baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at Rødovre Kommune ved sit udlån af lokaler til Socialdemokratiet i Rødovre til afholdelse af sildemøder ikke er gået uden for de oven for beskrevne rammer for kommunens adgang til som led i kommunens almindelige støtte til fremme af foreningslivet i kommunen på tilsvarende vis, begrænset støtte til politiske partier og andre foreninger, der hviler på et bestemt holdningspræget grundlag. Det er således antaget i kommunal tilsynspraksis, at en kommune i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne har mulighed for at udlåne lokaler (også) til foreninger, som 10

11 hviler på et holdningspræget grundlag, når det sker med henblik på at fremme, at kommunens borgere som led i foreningslivet og nærdemokratiet i kommunen samvirker i foreninger. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at sådant lokaleudlån også er muligt, selvom den aktivitet, som skal udøves i de lånte lokaler, kan karakteriseres som værende af partipolitisk karakter dvs. aktiviteter, som en kommune ikke lovligt kan støtte hvis kommunens formål med lokaleudlånet er at fremme borgernes deltagelse i foreningslivet mv. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at den begrænsede støtte til et politisk parti eller anden holdningspræget forening, et sådant lokaleudlån er udtryk for, kan ske som led i kommunens almindelige støtte til fremme af foreningslivet i kommunen. Et krav om, at lokaleudlånet ikke må ske til arrangementer med egentlige partipolitiske aktiviteter, ville indebære, at kommuner ikke i form af kommunalt lokaleudlån vil kunne støtte foreningsdannelsen som sådan for partipolitiske foreninger hvis medlemmer netop samles om partipolitik mens lokaleudlån med henblik på borgerenes foreningsdannelse i foreninger med aktiviteter, som kommunen selv ville kunne varetage f.eks. på idrætsområdet vil være lovlig. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, er der ikke grundlag for en sådan afgrænsning af, hvad der kan betragtes som lovlig kommunal støtte til foreningsdannelse som sådan, som endvidere ville kunne opfattes som vilkårlig. Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke udelukker kommunal støtte til foreningsdannelse i form af lokaleudlån, selvom den aktivitet, som foreningens lån af lokaler skal dække, kan karakteriseres som egentlig partipolitisk. Det kan være arrangementer, hvor temaet f.eks. er fastlæggelsen af en lokal partiforenings politiske program eller drøftelse af et partis stilling til forskellige lokalpolitiske spørgsmål. Det anførte indebærer bl.a., at en kommunes udlån af lokaler til politiske foreninger ikke er begrænset til lokaleudlån til arrangementer med henblik på partipolitiske diskussioner i forbindelse med et kommunalvalg eller i forbindelse med generelle politiske debatter, som behandlingen af spørgsmålet visse steder i den juridiske litteratur kan give indtryk af 10. Det bemærkes i den forbindelse, at det er en forudsætning, at den pågældende forening ikke har til formål at begå ulovligheder Overvejelser om bl.a. de almindelige forvaltningsretlige grundsætningers betydning for spørgsmålet om lokaleudlån Det er i praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder antaget, at det er en betingelse for en kommunes adgang til at yde en sådan støtte til foreningsdannelse, som er beskrevet ovenfor, at kommunen yder støtte til alle foreninger i kommunen, eller i tilfælde, hvor adgangen til at modtage kommunal støtte ikke er åben for alle foreninger, at betingelserne for at modtage støtte er sagligt begrundede. Der henvises til den ovenfor citerede udtalelse af 30. juni 2000 fra det tidligere Indenrigsministerium, hvori ministeriet særligt for så vidt angår foreninger, der hviler på et bestemt ideologisk grundlag, bemærkede følgende: 10 Se hertil bl.a. Garde og Revsbech, Kommunalret, 3. udgave, s. 40, der omtaler lokaleudlån til sådanne formål. 11 Der kan bl.a. henvises til Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, s. 717, der i den forbindelse omtaler grundlovens 78, stk. 2, om foreninger som virker ved eller søger at opnå deres mål ved vold eller signende påvirkning af anderledes tænkende. 11

12 Almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder retsgrundsætningen om ligelig forvaltning, vil dog i sådanne tilfælde ofte føre til, at kommunen vil være forpligtet til på samme vilkår at imødekomme ansøgninger om tilsvarende støtte fra andre holdningsprægede foreninger. Det er således ministeriets opfattelse, at en kommunes lokaleudlån til et politisk parti som udgangspunkt fører til, at kommunen vil være forpligtet til på samme vilkår at imødekomme ansøgninger om tilsvarende lokaleudlån fra andre politiske partier eller fra andre holdningsprægede foreninger. Det kan derimod ikke antages, at det er en nødvendig betingelse, at det arrangement, som lokaleudlånet skal dække, er åbent for alle, herunder åbent for alle borgere i kommunen. Det er således ministeriets opfattelse, at det ikke kan være en forudsætning for, at et lokaleudlån kan ske med henblik på at understøtte borgernes foreningsdannelse, jf. herved ovenfor, at det arrangement, som lokaleudlånet skal dække, er åbent for alle. Det er indgået i ministeriets vurdering heraf, at forskellige foreningers arrangementer ofte og naturligt vil være forbeholdt en afgrænset kreds af deltagere f.eks. foreningens medlemmer eller eventuelt kun en snævrere kreds heraf. Det er endvidere indgået i ministeriets vurdering, at mulighederne for at yde kommunal støtte i form af lokaleudlån med det formål at understøtte borgernes foreningsdannelse reelt ville være meget begrænsede, hvis det var en forudsætning, at der var adgang, hvor hvem der måtte ønske at deltage i det arrangement, som lokaleudlånet skal dække. Det anførte indebærer bl.a., at en kommune med på at henblik på at understøtte borgernes foreningsdannelse og under iagttagelse af de ovenfor nævnte forvaltningsretlige grundsætninger om ligelig behandling vil kunne udlåne kommunale lokaler til f.eks. en lokal politisk forenings generalforsamling, hvor kun foreningens medlemmer har adgang, eller til møder i bestyrelsen for en sådan forening. 3. Konklusion Økonomi- og Indenrigsministeriets ovenstående overvejelser kan sammenfattes således: Det er ministeriets vurdering, at en kommunalbestyrelse efter reglerne i folkeoplysningslovens 21, herunder om prioriteret rækkefølge, anviser lokaler til politiske foreningers interne møder, hvis foreningen efter en konkret vurdering opfylder betingelserne for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens 4, stk. 3, herunder at foreningen som udgangspunkt er åben for alle. Det er endvidere ministeriets vurdering, at en kommune herudover efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kan udlåne lokaler til politiske partiets interne møder. Omfattet heraf er også lokaleudlån til aktiviteter, der kan karakteriseres som egentlig partipolitiske. Det er efter ministeriets opfattelse ikke en betingelse, at det arrangement, som lokaleudlånet skal dække, er åbent for alle. Derimod vil en kommunes lokaleudlån til politiske partiers interne møder som udgangspunkt føre til, at kommunen vil være forpligtet til på samme vilkår at imødekomme ansøgninger om tilsvarende lokaleudlån fra andre politiske partier eller fra andre holdningsprægede foreninger. 12

13 Det bemærkes, at ministeriet ved sine overvejelser alene har forholdt sig til det generelle spørgsmål om, hvorvidt lovgivningen hjemler adgang for kommuner til udlån af lokaler til politiske partiers interne møder. Ministeriet har således ikke forholdt sig til de retningslinjer, som Stevns Kommunes konkret har vedtaget for udlån af kommunens lokaler: Kopi af dette brev er sendt til orientering til Statsforvaltningen og Kulturministeriet. Kopi er endvidere sendt til orientering til Solrød Kommune som svar på kommunens henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om samme problemstilling. Kopi er endelig sendt til orientering til Folketingets Kommunaludvalg og til folketingsmedlem Jacob Jensen (V) i forlængelse af den tidligere økonomi- og indenrigsministers svar af 1. september 2014 til Folketinget på spørgsmål S 1789 samt til folketingsmedlem Hans Kristian Skibby (DF) i forlængelse af økonomi- og indenrigsministerens svar af 4. februar 2015 til Folketinget på spørgsmål S 636. Med venlig hilsen Christian Vigh 13

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C

Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C 2014-209625 Dato: 28-06-2017 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune finansiering af unges rejser (kommunens sagsnummer 13/041259-6) Ankestyrelsen vender

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten foto: rasmus mikkelsen folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Udarbejdet af advokatfirmaet Horten Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Tilskud til

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet 19. august 2015 Minikonference for Social-

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-39581 Dato: 10-02-2017 Henvendelse vedrørende Halsnæs Kommunes mulighed for at stille garanti for Hundested Havn I/S Du har som repræsentant for Halsnæs Kommune

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Besvarelse af REU Alm. del samrådsspørgsmål R om politiskolen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere