Forord. Visionsplanens konkrete forslag til byggeprojekter vil blive forelagt bestyrelsen til selvstændig behandling i takt med, at de aktualiseres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Visionsplanens konkrete forslag til byggeprojekter vil blive forelagt bestyrelsen til selvstændig behandling i takt med, at de aktualiseres."

Transkript

1 1 Forord Visionsplan for Aarhus Universitets fysiske planlægning bygger videre på den visionsplan, som Aarhus Universitets bestyrelse godkendte i I den nye plan er planlægningsperspektivet bredt ud til at omfatte hele universitetets areal og ikke kun Århus. Og visionsplanen er tilstræbt udformet, så den kan rumme både kort- og langsigtede konsekvenser af den omfattende faglige udviklingsproces, som Aarhus Universitet har igangsat i foråret Visionsplanen rummer endvidere de store renoveringer af universitetets laboratorier, som skal foretages de kommende år. Visionsplanen har knapt 20 års sigte, og det er universitetets ønske gennem en langsigtet planlægning at kunne sikre fysiske rammer for den kraftige vækst i både undervisnings- og forskningsaktiviteter i løbet af perioden frem til universitetets 100 års jubilæum i I visionsplanen undersøges mulighederne for at overtage arealer og bygninger i nærheden af den nuværende campus, så universitetets i forvejen unikke campus-område kan styrkes. Den forventede vækst i universitetets aktiviteter er beskrevet i form af to scenarier, baseret på vurderinger af demografiske forhold og forventede politiske målsætninger for universitetets virksomhed. Scenarierne udløser forskellige lokalebehov, men begge kræver en kraftig tilgang af lokaler. Der er foretaget en analyse af udbygningsmuligheder gennem hele perioden, og det er hovedkonklusionen, at der på kort sigt vil blive stort pres på de eksisterende lokaler og brug for alternative løsninger, medens udbygningsmulighederne på længere sigt kan imødekomme den forventede, kraftige vækst. Visionsplanens konkrete forslag til byggeprojekter vil blive forelagt bestyrelsen til selvstændig behandling i takt med, at de aktualiseres. Visionsplanen er udarbejdet af rektoratet og godkendt af Aarhus Universitets bestyrelse i juni 2010.

2 2 1. Konklusion og handlingsplan Konklusion Aarhus Universitet ønsker at styrke og udbygge sin position blandt Europas førende universiteter og forventer en kraftig vækst i såvel forsknings- som undervisningsaktiviteter de kommende år. Universitetets behov for lokaler vil derfor stige tilsvarende. Universitet har pr. 1. jan et samlet areal på m 2, og der er udarbejdet to scenarier for den forventede vækst frem mod Scenarierne baserer sig først og fremmest på analyser af den demografiske udvikling og de aktuelle og forventede politiske målsætninger for uddannelses- og forskningsområderne. Dels udtrykt som mål for hvor store dele af en ungdomsårgang, der skal gennemføre videregående uddannelse, dels som mål for hvor store midler samfundet vil anvende til forskning og uddannelse. Begge scenarier viser en kraftig vækst i universitetets behov for lokaler, men en forskellig vurdering af, hvorledes udviklingen i de politiske målsætninger vil forløbe på længere sigt betyder, at den ene efterspørgselskurve (scenarie 2) fortsætter med at stige kraftigt frem mod 2028, medens væksten i scenarie 1 er mindre markant på mellemlangt og langt sigt. Behovet for nye lokaler forventes efter de to scenarier at udgøre henholdsvis m 2 og m 2 i De to efterspørgselsscenarier vises i nedenstående oversigt. Tilvækst i f. t. 2010: Aarhus Universitets areal jan. 2010: m2 Efterspørgsel scenarie 1 (m 2 ) Efterspørgsel scenarie 2 (m 2 ) Udbygningsmuligheder i Århus og Emdrup (m 2 ) Aarhus Universitet har unikke muligheder for udvidelse omkring universitetets nuværende arealer i Århus, først og fremmest Lille Barnow grunden, Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade efter hospitalets fraflytning og Katrinebjerg-området. Det betyder, at der er gode muligheder for at styrke og udbygge campus-området, som i forvejen er et stort aktiv for universitetet. Der er i visionsplanen foretaget en analyse af udbygningsmulighederne ud fra den betragtning, at den primære vækst skal finde sted omkring hovedcampus i Århus. Samtidig skal der skabes en stærk campus i Emdrup, og forskningsfaciliteter og forsøgsstationer opretholdes på udvalgte lokaliteter. På enkelte af lokaliteterne forventes arealet udvidet eller indskrænket. Oversigten viser de potentielle udbygninger i Århus og Emdrup for hele perioden. Udvidelsesmulighederne vil skulle realiseres i sammenhæng med kommunernes planstrategier, og der skal i hovedparten af tilfældene udarbejdes nye lokalplaner. Generelt vurderes udbygningsmulighederne at falde fint i tråd med Århus Kommunes overordnede udviklingsstrategier, bl.a. udtrykt i kommuneplanens fremhævelse af en sammenhængende videnakse fra Havnen via universitetet til Skejby.

3 3 Analyserne af universitetets forventede behov for nye lokaler og de potentielle udbygningsmuligheder viser, at mulighederne vanskeligt kan realiseres tilstrækkeligt hurtigt til, at behovene på kort sigt kan opfyldes. Der kan i bedste fald ske en udbygning i Århus og Emdrup svarende til m 2 frem til udgangen af 2012, medens efterspørgselsscenarierne på samme tidspunkt viser behov for mellem m 2 og m 2. I 2016 er billedet imidlertid ændret, så der potentielt kan udbygges i tilstrækkeligt omfang til at dække efterspørgslen, som ifølge de to scenarier på det tidspunkt er på samme niveau. Endelig viser analyserne, at der i slutningen af perioden vil være væsentligt flere byggemuligheder målt i m 2 til rådighed, end der i prognoserne efterspørges til direkte universitetsformål, hvorimod prognosen ikke omfatter behovet for universitetsnære arealer til andre formål som for eksempel forskerparker, spin out-virksomheder, videnscentre og ungdomsboliger eller kollegier. 1.2 Handlingsplan På kort sigt - frem mod kan Aarhus Universitet forvente et kraftigt pres på de eksisterende lokaler og efterspørgsel efter nye lokaler for at imødekomme de forventede aktivitetsudvidelser i Århus. Der er allerede igangsat aktiviteter for at løse udfordringen, og der kan på baggrund af analyserne i denne visionsplan peges på forskellige handlemuligheder. Universitetet har i perioden fået stillet betydelige statslige midler til rådighed til renovering og nybygning af universitetslaboratorier, og der er i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen igangsat et planlægningsarbejde om udførelsen af renoveringen og nybyggeriet, primært i Universitetsparken. Der er endvidere igangsat planlægningsarbejde for byggeri på Lille Barnow grunden. Universitetets største udvidelser forventes således på kort sigt at finde sted i Universitetsparken, på Lille Barnow grunden og på Katrinebjerg, hvor universitetet generelt vil være opmærksom på mulighederne for nybyggeri og udnyttelse af lejemål. Et igangværende byggeri forventes klar til ibrugtagning i Der er igangsat nybyggeri på Fuglsangs Allé, på Langelandsgade Vest og i Botanisk Have, som alle forventes klar til ibrugtagning i Rektoratet vil løbende være opmærksom på, om anvendelsen af de eksisterende lokaler kan intensiveres yderligere. Århus Sygehus forventes at fraflytte arealerne på Nørrebrogade successivt fra 2014 til I Århus Kommunes kommuneplan fremhæves, at arealerne er oplagte udvidelsesmuligheder for Aarhus Universitet. Universitetet forventer derfor at igangsætte udarbejdelse af masterplan for udnyttelse af arealerne med henblik på godkendelse af ny lokalplan i 2014 således, at frilægning og ombygning m.v. kan igangsættes, når hospitalet flytter ud. Disse arealer vil kunne indgå som en naturlig del af et Campus Aarhus.

4 4 2. Aarhus Universitet Lokalisering Aarhus Universitet er et landsdækkende universitet med aktiviteter fordelt over det meste af Danmark. Illustration 1. Aarhus Universitets lokaliteter 1. Stjerner markerer lokaliteter med undervisning, forskning og administration. Udfyldte cirkler markerer lokaliteter med forskningsaktiviteter, medens øvrige cirkler viser lokaliteter for feltstationer, forsøgsstationer og andre faciliteter. 1 Aarhus Universitet råder over forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland, vist på det i ndsatte kort. Den selvejende institution Sandbjerg Gods anvendes som Aarhus Universitets kursusejendom.

5 5 Aarhus Universitet har aftale med Region Midtjylland og Region Nordjylland om at benytte lokaler på sygehuse i forbindelse med primær forskning, undervisningsaktiviteter og praktikforløb. Disse sygehuse er ikke markeret på kortet. 2.2 Bruttoetageareal Aarhus Universitet har januar 2010 opgjort bruttoetagearealer, m², ud fra de lokaliteter, hvor der er aktiviteter. Opgørelsen fremgår af nedenstående tabel.

6 Øvrige Forsøgs- og feltstationer 6 OMRÅDE Anvendes januar 2010 Igangværende byggerier januar 2010 Campus Aarhus: 1 Universitetsparken syd m 2 2 Universitetsparken nord m 2 3 Nobelparken m 2 4 Langelandsgade Vest m m 2 5 Vennelystparken m 2 6 Katrinebjerg m m 2 7 Kommunehospitalet 837 m 2 8 Lille Barnow 0 m 2 9 Trøjborgkomplekset m 2 10 Botanisk Have (væksthusene) m m 2 11 Fuglsangs Allé m m 2 Frederiksbjerg (idræt) m 2 Skejby (retsmedicinsk) m 2 Højbjerg (Ole Rømer Observatoriet) m 2 Moesgård (antropologi, arkæologi mv.) m 2 Lejemål - kortere åremål m 2 Øvrige lokaliteter i Århus m 2 I alt Århus m m 2 Campus Emdrup m 2 Uden for Århus og Emdrup: Herning m 2 Silkeborg m 2 Foulum m 2 Flakkebjerg m 2 Årslev m 2 Roskilde m 2 Kalø m² Zackenberg 902 m 2 Klim 331 m 2 Rønbjerg 973 m 2 Mønsted 867 m 2 Askov m 2 Jyndevad m 2 Horsens m² Artillerivej, Kbh. (Rusmiddelforskning) 365 m 2 Lejemål Kbh. kortere åremål m 2 I alt uden for Århus og Emdrup m 2 I alt Aarhus Universitet m m 2

7 7 Ud over de eksisterende lejemål er der primo 2010 følgende igangværende byggerier, som forventes disponeret til universitetsformål: 1. Et byggeri på m² ved Aarhus School of Business heraf m² under jorden (2012). 2. Et væksthus på m² i forbindelse med væksthusene i Botanisk Have (2012). 3. inano-huset færdiggøres, m² (2012). 4. IT-hjørnet Katrinebjerg, m² (2011) Aarhus Universitet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er ved at udmønte aftalen om et teknologisk løft og moderniseringer af universiteternes laboratorielokaler i finanslov Tilstandsvurderingen af laboratorielokaler har vist et investeringsbehov på 1,4 mia. kr. Der pågår en kvalificering af investeringsplanen. Når kvalificeret investeringsplan foreligger, vil der blive foretaget en samlet prioritering af projekter eller delprojekter inden for planens løbetid frem til og med 2016, idet der vil være mulighed for løbende tilpasninger i lyset af nye tiltag og ændrede faglige dispositioner. Projekterne vil blive prioriteret under hensyntagen til universitetets visionsplan for den fysiske udbygning. Forventede nybyggerier af laboratorier koordineres med visionsplanen.

8 8 3. Rammer for Aarhus Universitets fysiske udvikling 3.1 Aarhus Universitets mission og vision I STRATEGI Kvalitet og mangfoldighed (oktober 2007) beskrives universitetets mission, vision og værdier således: Aarhus Universitets mission er gennem forskning samt forskningsbaseret uddannelse, formidling og rådgivning at udvikle viden, velfærd og kultur. Aarhus Universitets vision er at tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd. Aarhus Universitets værdigrundlag er baseret på de etiske idealer om frihed og uafhængighed, som er beskrevet i de europæiske universiteters Magna Charta. Aarhus Universitets medarbejdere og studerende arbejder søgende og kritisk i et åbent og dynamisk samspil med omverdenen. Strategien beskriver universitetets kerneaktiviteter, som Aarhus Universitets mission og vision skal udfoldes gennem, samt den interne støtte og universitetets prioriteringer i strategiperioden. KERNEAKTIVITETER: Fremragende forskning Fokuseret talentudvikling Inspirerende rådgivning og videnudveksling Uddannelser og formidling i verdensklasse INTERN STØTTE: Professionel og sammenhængende ledelse Effektiv støtte og service Fysiske faciliteter og infrastruktur af høj kvalitet Gennemgående kvalitetssikring PRIORITERINGER: Forskningsmiljø Studiemiljø Internationalisering Kompetenceudvikling Profilering Aarhus Universitet har betydelige ambitioner med forskning, myndighedsrådgivning og uddannelse på et højt, internationalt niveau, der til stadighed udvikles. Som en særlig aktivitet påtager universitetet sig et ansvar for talentudvikling af unge forskere. For at universitetet kan gennemføre sine kerneaktiviteter skal en række interne støttefunktioner udvikles og udbygges, og de fysiske faciliteter er en central del heraf.

9 9 3.2 Den faglige udviklingsproces betydning for den fysiske planlægning Aarhus Universitet har i foråret 2010 igangsat en faglig udviklingsproces, som tager sigte på at udnytte universitetets samlede faglige styrke bedst mulig. Visionsplan for den fysiske udbygning tager afsæt i bestyrelsens overordnede beslutninger om universitetets fremtidige faglige organisering. Disse beslutninger om de organisatoriske enheder har afgørende betydning for universitetets fremtidige bygningsmæssige forhold og dermed udformning af visionsplanen. Der lægges til grund, at Aarhus Universitet geografisk fremover vil være placeret med en hovedcampus i Århus omkring Universitetsparken og en stærk campus i Emdrup, samt forsøgsstationer og forskningsfaciliteter på udvalgte lokaliteter Visioner for Aarhus Universitets fremtidige lokalisering i Århus Lokaliseringen i 2028 i 8000C hvor det forudsættes, at Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade er overtaget af Aarhus Universitet antages i væsentligt omfang at vokse ud af de nuværende placeringer, og så vidt muligt med en koncentration af hvert område/gruppe til følge. Endvidere forudsættes det, at Lille Barnow-bygningen er taget i anvendelse til auditorier, undervisningslokaler, studenterrettede aktiviteter og servicefunktioner, m.v. De naturvidenskabelige fagområder centreres i parkens sydvestlige del, Vennelystparken, Kaserneområdet, Gustav Wieds Vej og på Katrinebjerg. Naturvidenskab omfatter de naturvidenskabelige fag i bred forstand, herunder aktiviteter inden for jordbrugsvidenskab, miljøforskning og ingeniørvidenskab. De sundhedsvidenskabelige fagområder centreres som nu i den sydøstlige del af parken og Vennelystparken og overtager en betydelig del af Århus Sygehus bygninger på Nørrebrogade. Samarbejdet i grænsefladerne til de naturvidenskabelige fag placeres i nærliggende bygninger i Universitetsparken. De humanistiske fagområder centreres i Nobelparken, bebyggelsen nord for Ringgaden, Katrinebjerg, Trøjborg og på Moesgård. De humanistiske fagområder omfatter fagområder inden for humaniora, teologi og pædagogik. De samfundsvidenskabelige fagområder centreres i parkens nordøstlige hjørne og dele af hovedbygningen og rummer samfundsvidenskabelige fag i bred forstand. Det er besluttet, at det nordøstlige hjørne af Universitetsparken, Nobelparken, Stakladekomplekset og øvrige bygninger nord for Ringgaden sammen med Lille Barnow og en del af Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade skal henregnes til de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder.

10 10 Ovenstående angiver en helt overordnet ramme for de fremtidige lokaliseringer af fagområder. Placeringen af en hel del aktiviteter udestår fortsat, og anvendelsen af flere af universitetets bygningskomplekser er selvsagt ikke fastlagt udtømmende med ovenstående Visioner for Aarhus Universitets fremtidige lokalisering uden for Århus Der forventes opbygget en stærk campus i Emdrup, hvor Aarhus Universitets østdanske aktiviteter inden for pædagogik og efter- og videreuddannelse i forvejen er placeret. Gennem udvidelse af de fysiske faciliteter kan campus også rumme dele af Aarhus Universitets eksisterende miljøaktiviteter, myndighedsbetjening og videnspredning. Campus Emdrup rummer ligeledes mulighed for, at andre af Aarhus Universitets aktiviteter på længere sigt kan placeres her. Aarhus Universitet har udover i Århus og Emdrup også undervisningsaktiviteter i Herning, som forventes videreført i perioden. De fysiske faciliteter giver mulighed for udvidelse af aktiviteterne. Aarhus Universitet driver forskningsmæssige aktiviteter på det jordbrugsvidenskabelige og miljøvidenskabelige område på en række lokaliteter i Silkeborg, Foulum, Flakkebjerg, Roskilde, Kalø, Årslev og Zackenberg. Væksten i universitetets forskningsmæssige aktiviteter forventes i hovedsagen placeret i Århus og Emdrup. I løbet af planperioden forventes det, at aktiviteterne i Roskilde flyttes fra lokaliteten under hensyntagen til, at der skabes størst mulig faglig udvikling inden for de økonomiske rammer. Tilsvarende vil Aarhus Universitet for de øvrige lokaliteter sikre den bedst mulige samlede faglige indsats, herunder tilgodese mulighederne for ændret lokalisering af faglige områder under hensyntagen til de økonomiske og geografiske muligheder. Aarhus Universitet driver endvidere, jf. oversigtstabellen, en række forsøgs- og feltstationer og øvrige aktiviteter, som forventes videreført i planperioden.

11 11 4. Forventet udvikling i efterspørgsel fra 2010 til 2028 Aarhus Universitet forventer kraftig vækst i såvel forsknings- som uddannelsesaktiviteter de kommende år, og som følge heraf vil universitetet få et stort behov for nye lokaler i perioden frem mod Analysen af lokalebehovet er sammenfattet i to mulige udviklingsscenarier, hvor det første scenarie baserer sig på hovedområdernes konkrete vurderinger af egne udviklingsmuligheder, medens det andet scenarie er en prognose, hvor de politiske målsætninger for forskning og uddannelse på længere sigt er indregnet. I scenarie 2 baserer forventningen for uddannelsesområdet sig på en analyse af den demografiske udvikling, de aktuelle politiske målsætninger, konsekvenserne af internationaliseringen og udviklingen i konkurrencen mellem uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække studerende. Det er forventningen, at når den gældende politiske målsætning om, at 50 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en videregående uddannelse, er opfyldt, vil den blive efterfulgt af mere ambitiøse mål, og det er endvidere forventningen, at Danmark som følge af globaliseringen og den voksende konkurrence mellem vidensbaserede samfund ligesom det øvrige EU må anvende væsentligt flere ressourcer til uddannelse frem mod Der er derfor (i scenarie 2) forudsat en årlig vækst på ca. 1 % på uddannelsesområdet i den resterende del af perioden. I denne udvikling er der taget højde for et demografisk betinget fald på mellemlangt og langt sigt i antallet af potentielle uddannelsessøgende. Forskning og udvikling er udset til at blive en helt afgørende faktor for at skabe fortsat vækst, ikke blot i Danmark, men på globalt plan, og EU har i en nylig udarbejdet strategisk perspektivplan lagt op til, at forskning og udvikling i 2030 skal udgøre 5 % af BNP mod det nuværende mål om 3 %, se for eksempel European Research Area Boards anbefalinger. Den danske regering har også spillet offensivt ud, senest med Statsministerens 10-punkt plan, hvor der bl.a. fremsættes en vision om, at Danmark i år 2020 skal have mindst ét universitet i den europæiske top-10. Aarhus Universitets budget til forskning og udvikling indeholder allerede kraftige stigninger som følge af globaliseringsmidler, og der forventes med udgangspunkt i EU s og regeringens tilkendegivelser en fortsat kraftig vækst, svarende til en årlig vækst på 4 % efter budgetoverslagsårene (i scenarie 2). Der er med disse forudsætninger lagt til grund tale om en samlet set meget kraftig vækst for Aarhus Universitet. Selv om de forventede vækstscenarier ikke realiseres fuldt ud, vil der stadig være et stort behov for udvidelse af de fysiske faciliteter, da faciliteter til ikke direkte universitetsformål i form af forskerparker, videnscentre, spin out-virksomheder og boligformål ikke er indregnet i prognoserne. Det forudsættes, at der i hele den analyserede periode vil være det samme forhold mellem økonomi/aktivitet og behovet for lokaler. Det er dog et åbent spørgsmål, hvorvidt fremtidig vækst i forsknings- og undervisningsaktiviteter vil betyde en fortætning af lokaleanvendelsen eller det modsatte.

12 12 Aarhus Universitet har de senere år oplevet en kraftig vækst i forskningen og tilgangen til uddannelserne uden en tilsvarende lokaleudvidelse det vil sige, at der allerede har fundet en fortætning sted - og der er generelt stort pres på de eksisterende bygninger. Dette efterslæb er dog ikke kvantificeret. Aarhus Universitets lokalebehov , scenarie 1. Antal m 2. Status Behov for lokaler jan Undervisningsfaciliteter Forskning, myndigh.betj. m.v Øvrige formål Aarhus Universitet samlet Forventet tilvækst i f. t. 2010: Undervisningsfaciliteter Forskning, myndigh.betj. m.v Øvrige formål Aarhus Universitet samlet Aarhus Universitets lokalebehov , scenarie 2. Antal m 2. Status Behov for lokaler jan Undervisningsfaciliteter Forskning, myndigh.betj. m.v Øvrige formål Aarhus Universitet samlet Forventet tilvækst i f. t. 2010: Undervisningsfaciliteter Forskning, myndigh.betj. m.v Øvrige formål Aarhus Universitet samlet Begge scenarier viser, at der på kort og mellemlangt sigt forventes en meget kraftig stigning i Aarhus Universitets behov for lokaler. Langt hovedparten af væksten og udbygningen forventes at finde sted i Århus kombineret med en vækst i mindre omfang i Emdrup. Det første scenarie viser et udbygningsbehov frem til 2028 på ca m 2, medens det andet scenarie viser et behov på ca m 2.

13 13 5. Udbygningsmuligheder for Aarhus Universitet 5.1 Indledning Det er udgangspunktet for analysen af Aarhus Universitets udbygningsmuligheder, at den primære vækst skal finde sted omkring hovedcampus i Århus, og at der skabes en stærk campus i Emdrup. Derudover er der fortsat uddannelses- og forskningsfaciliteter samt forsøgsstationer på udvalgte lokaliteter med udvidelsesmuligheder på lokaliteterne i Silkeborg og Herning. I det følgende beskrives de enkelte lokaliteter med henblik på at vurdere potentialet for udbygning. I afsnit 5.2 beskrives lokaliteter i Århus. I afsnit afsnit 5.3 beskrives campus Emdrup, og i afsnit 5.4 beskrives lokaliteter uden for Århus og Emdrup. Den samlede planperiode er opdelt i 4 delperioder, således at grundlaget for den fysiske planlægning følger prognoserne for den forventede efterspørgsel efter arealer. Som skæringsår er valgt 2012, 2016, 2022 og Meget kort sigt: Kort sigt: Mellemlangt sigt: Langt sigt: Under hvert afsnit er i forhold til de 4 tidsperioder anført: Igangværende byggeri Byggemuligheder beskriver potentialet inden for lokalplan Ny lokalplan beskriver potentialet under forudsætning af, at der udarbejdes en ny lokalplan Lejemål beskriver potentialet under forudsætning af, at nuværende lejer fraflytter, eller at der etableres nye lejemål Aktuelle byggemuligheder anføres i den første periode. Byggemuligheder, som ikke udnyttes, kan indgå i efterfølgende perioder.

14 Århus Hovedparten af de bygninger, som Aarhus Universitet råder over i Århus, er placeret omkring Universitetsparken, og den primære udbygning i Århus forventes at finde sted i dette område. Udbygningen tager udgangspunkt i den såkaldte sommerfugleplan, som blev introduceret i visionsplanen fra 2000 og fik sit navn på grund af sit udseende. Illustration 5-1: Sommerfugleplanen. I overordnede træk er sommerfugleplanen sammen med arealerne omkring Botanisk Have og Fuglsangs Allé fortsat en velegnet model for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet i Århus, og derfor er den indarbejdet i visionsplan i form af delområderne Sommerfugleplanen passer ligeledes godt sammen med Århus Kommunes overordnede udviklingsstrategier, bl.a. udtrykt i kommuneplanens fremhævelse af en sammenhængende videnakse fra Havnen via universitetet til Skejby. Den centrale placering i byen skaber helt unikke forudsætninger for at udvikle et attraktivt campusmiljø, der åbner sig mod omverdenen. Den tætte integration mellem byen og universitetet kan understøttes gennem en fremsynet udnyttelse af potentialet inden for bolig, uddannelse, detailhandel, kultur, byens grønne struktur og infrastruktur. I den sammenhæng er den igangværende omdannelse af Katrinebjerg, det planlagte højhusbyggeri på Lille Barnow-grunden samt den kommende omdannelse af Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade til universitetsformål helt centrale. Det forventes desuden, at Aarhus Universitet inden for planlægningshorisonten 2028 vil kunne disponere over flere lejemål i nærheden af hovedcampus. I det følgende gennemgås de 11 delområder, som fremgår af nedenstående illustration.

15 15 Illustration 5-2: Delområder inden for hovedcampus Delområde 1 Universitetsparken syd: I lokalplanen er der udpeget 8 planlægningsfelter med byggemuligheder under hensyntagen til bebyggelsens enestående karakter. Det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri udgør i dag efter lokalplanens bestemmelser i alt m² ekskl. kælder. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive en bygning, og dette bygningsareal vil i givet fald kunne disponeres som et tillæg til de m². Det forventes, at der inden for perioden bygges nye laboratorier og faciliteter i Universitetsparken. Universitetet råder over m² i delområde 1. Hertil kommer ca m² byggeri til Statsbiblioteket, Naturhistorisk Museum og studenterkollegier. Det er funktioner, der naturligt indgår i campus. Den kommende letbane, som planlægges åbnet i 2015, bliver et stort aktiv, som markant vil forbedre transportmulighederne til og fra campus. Som en del af letbaneprojektet vil der blive etableret velfungerende adgangsforhold til letbaneperron og desuden forventes tunnelforbindelsen mellem Universitetsparken og Nørrebrogade udbygget.

16 I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 2 Universitetsparken nord: Delområdet er fuldt udbygget. Nordvest for områdeafgrænsningen af den gældende lokalplan ligger et kolonihaveområde, som på sigt er et interessant udvidelsesområde. En inddragelse af kolonihaveområdet forudsætter dog, at der først tilvejebringes og udlægges et nyt kolonihaveområde som erstatning for det område, som inddrages til andet formål I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

17 Delområde 3 Nobelparken: Delområdet er fuldt udbygget, men hvis de lejemål, der i dag anvendes af private firmaer og institutioner, fraflyttes, er der en udvidelsesmulighed for universitetet på ca m² ekskl. kælder I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 4 Langelandsgade vest: Inden for delområdet er inano-bygningen med ca m² under opførelse. Den forventes ibrugtaget i Inden for delområdet er der herudover en skønnet restrummelighed på ca m² I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

18 Delområde 5 Vennelystparken: Delområdet er fuldt udbygget. I 2011 bliver Høegh Guldbergsgade 6 ledig, hvilket giver mulighed for at overtage ca m². Inden for de udlagte planfelter er der en samlet restrummelighed på m² ekskl. kælder I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 6 Katrinebjerg: Der er tale om et delområde med blandet bolig-, erhvervs- og universitetsbyggeri. Det skønnes, at det som minimum vil være muligt at øge universitetets areal med m² ekskl. kælder, dels ved overtagelse af eksisterende bygninger og dels ved opførelse af nybyggeri. Det er muligt at bygge relativt tæt og højt i området, så afhængigt af omfanget af nybyggeri og den konkrete udformning heraf vil restrummeligheden formentlig kunne øges yderligere. Inden for det gældende plangrundlag vurderes der at være en yderligere rummelighed i form af indgåelse af lejemål svarende til ca m². Ved en omfattende, langsigtet omstilling af den eksisterende bebyggelse til universitetsformål vil der kunne skaffes op til m² etageareal I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

19 Delområde 7 Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade: Århus Sygehus bygninger på Nørrebrogade forventes helt eller delvist afviklet i perioden i forbindelse med udflytningen af hospitalsfunktionerne til Skejby. I kommuneplan 2009 er hele området udlagt til en fremtidig anvendelse til universitets- og forskningsformål, og Aarhus Universitet har i 2009 udarbejdet en vision for omdannelsen af bygningerne til universitetsformål. Den samlede bygningsmasse er på m². Umiddelbart vurderes det, at bygninger til service og specialfunktioner svarende til ca m² med fordel kan nedrives. En nærmere gennemgang af bygningerne vil formentlig resultere i, at en større del må nedrives, da de kun mod relativt høje udgifter kan renoveres og ombygges til nye formål. Desuden findes der på området en del tjenesteboliger, sygeplejerskeboliger og et patienthotel, som evt. kan omdannes/renoveres og anvendes som kollegieboliger og gæsteboliger. Ud fra den gældende fysiske planlægning for området vurderes rummeligheden i alt at udgøre ca m². Der bør dog gennemføres en nærmere analyse af bygningernes anvendelighed til universitetsformål med henblik på at give et kvalificeret skøn over rummeligheden. Det vil desuden være nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af en masterplan for anvendelse af området og vedtagelse af en ny lokalplan i 2014, hvor overgangen til universitetsformål sætter rammen for en beskrivelse af anvendelse og nedrivning af eksisterende bygninger og rummelighed i forhold til nybyggeri. For at give Nørrebrogade et mere bymæssigt præg bør mulighederne for at opføre supplerende byggeri langs gadens østside undersøges i forbindelse med etablering af letbanen og den deraf følgende ændring af gadens profil I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

20 Delområde 7A Nørre Boulevard: Arealet på Nørre Boulevard, som ligger i umiddelbar forlængelse af sygehusbygningerne på Nørrebrogade, rummer i dag et kursuscenter og en parkeringsplads. Tilsammen er grundarealet m². Hvis den eksisterende bebyggelse kan overtages, drejer det sig om ca m² brutto. Herudover kan der opføres ca m² brutto i nybyggeri inden for de gældende kommuneplanrammer I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 8 Lille Barnow: Det vurderes, at der på hjørnet af Nørrebrogade og Nordre Ringgade (kaldet Lille Barnow) kan etableres et bygningskompleks med et højhus i op til 20 etager med et samlet etageareal på ca m² og et kælderareal på ca m² til den nødvendige parkering. Bygningskomplekset skal rumme undervisningsfaciliteter samt samle en række servicerettede funktioner og vil blive et centralt omdrejningspunkt for aktiviteterne ved universitetets hovedcampus i Århus. Stedet er i Højhuspolitik for Århus Kommune udpeget som Vejkryds, der kan være relevant for markante projekter. Århus Kommune er positiv indstillet overfor, at der kan bygges et højhus som en del af et bygningskompleks på Lille Barnow-grunden. Der er afleveret en konsekvensanalyse for projektet til Århus Kommune. Der gennemføres i 2010 en brugerinddragelse og en programmering med henblik på et udbud ultimo I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

21 Delområde 9 Trøjborgkomplekset: Delområdet rummer efter nedrivning af et garageanlæg en byggemulighed på ca m². Der skal udarbejdes en lokalplan for området I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 10 Botanisk Have: Et nyt tropehus med et bruttoareal på ca m² er under opførelse. Det forventes ibrugtaget i I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

22 Delområde 11 Fuglsangs Allé: Det samlede bruttoareal på Fuglsangs Allé inkl. kælder er på m². Desuden rådes over m 2 fordelt på to lejemål på Haslegårdsvej og Hermodsvej. På nuværende tidspunkt bygges ca m², som forventes ibrugtaget i Det drejer sig om ca m 2 til undervisningsfaciliteter og studenterrettede formål samt ca m 2 til parkeringskælder. Inden for rammerne af de nuværende lokalplaner vurderes der at være en restbyggemulighed svarende til ca. 500 m 2. Ved udarbejdelse af en ny lokalplan forventes der samlet at kunne tilvejebringes supplerende byggemulighed på ca m I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Øvrige aktiviteter i Århus I Århus er der uden for delområderne 1-11 lokaliseret følgende enheder: 1. Forsøgsgården Påskehøjgaard (Trige) 2. Retsmedicin (Skejby Sygehus) 3. Idræt (Frederiksbjerg) 4. Ole Rømer Observatoriet (Højbjerg) 5. Humanistiske fagområder (Moesgård) I løbet af 2013 forventes det nybyggede Moesgård Museum ibrugtaget. I dag er herregården Moesgård hjemsted for humanistiske fagområder under Aarhus Universitet, og ved ibrugtagning af det nye museum bliver der ledige lokaler, der kan anvendes til universitetsformål.

23 Opsummering vedr. rummelighed i Århus Nedenstående tabel sammenfatter potentialet for udvidelse af bruttoetagearealet i Århus I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Aarhus Universitet råder i 2010 over m² i Århus. Hertil kommer, at m² er under opførelse. Under de opstillede forudsætninger er der i Århus et potentiale på m². Set i lyset af den usikkerhed, der er med hensyn til, i hvilket omfang alle arealmuligheder kan realiseres, må universitetet fortsat være på udkig efter yderligere arealmuligheder inden for nærområdet for at sikre tilstrækkelig robusthed i den fremtidige arealplanlægning. Det vil i den forbindelse være nødvendigt at foretage en række vurderinger af markedsvilkårene, og bl.a. afveje, om det afledte huslejeniveau er acceptabelt. Ovenstående handler om universitetets egne arealbehov, men hertil kommer behovet for areal til samarbejdspartnere (innovationsmiljøer, forskerparker m.v.), som skal være placeret i umiddelbar nærhed af universitetets aktiviteter. Det er derfor i universitetets interesse at medvirke til at sikre yderligere arealer til placering af samarbejdspartnere og til boliger. Sammenfattende er det afgørende for den fysiske udbygning af campus i Århus: 1. at bygningskomplekset på Lille Barnow realiseres. 2. at den igangværende omdannelse af erhvervsområdet på Katrinebjerg fortsætter, således at IT-byen Katrinebjerg kan videreudvikles. 3. at mulighederne for udbygning i Universitetsparken syd realiseres med respekt for, at områdets enestående karakter bevares. 4. at den planlagte omdannelse af Århus Sygehus bygninger på Nørrebrogade til en anvendelse for Aarhus Universitet finder sted. 5. at der inden for sommerfugleplanen hvor der viser sig mulighed herfor sker en ændring fra den nuværende anvendelse (bolig og erhverv) til universitetsformål.

24 Emdrup Aarhus Universitets hovedaktiviteter i Emdrup er i dag lokaliseret i et bygningskompleks på m 2, som består af følgende bygningsafsnit: Bygning A (Tuborgvej 164).Det øverste undervisningsafsnit er renoveret i Bygning B (Emdrupvej 103). Bygningen er delvist renoveret i Bygning C (Tuborgvej 166). Størstedelen af bygningen skal renoveres, inden lokalerne kan anvendes til et nutidigt formål. Ca m 2 anvendes til kontorer, kantine og undervisningslokale. Bygning D. Består af følgende 2 bygninger: Bygningen på Emdrupvej 115 B, som er i 3 etager og er renoveret. Bygningen på Emdrupvej 115 C, som er i 1 etage og sammenbygget med bygning B. Bygning X. Bygningen er opført i Bygning J. En villa, der er indrettet med kontorer. Bogstav F angiver et eksternt lejemål på m² hos Mediehøjskolen. Illustration 5-3: Emdrup Ejendomskomplekset, der huser Aarhus Universitets aktiviteter, er ikke omfattet af lokalplan. Udvidelse af bygningsarealet eller ændret anvendelse forudsætter derfor udarbejdelse af ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Bygning C rummer gennem renovering et yderligere potentiale på m 2.

25 25 På sigt kan der være et potentiale for at øge antallet af m², som disponeres til universitetsformål. Fremlejekontrakten vedr. bygning F indeholder en tilkendegivelse af, at lejemålet kan udvides fra én til tre etager i bygningen. Inden for området er der gennem udarbejdelsen af en ny lokalplan et potentiale på m². Set i forhold til de eksisterende bygninger kan det overvejes at nedrive Emdrupvej 115 C og opføre et byggeri i 3 etager svarende til Emdrupvej 115 B. På området er der rester af en krins (et ovalt haveanlæg markeret af en række træer), som der er visse kulturmiljømæssige bevaringsinteresser knyttet til I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Det vil være relevant at undersøge mulighederne for at udvide rummeligheden, evt. ved at lade arealer i nærområdet overgå til Aarhus Universitets anvendelse. Det skal bemærkes, at der i nærområdet i forvejen er lokaliseret en række institutioner med uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Sammenfattende er det afgørende for den fysiske udbygning af campus i Emdrup: 1. at rummeligheden inden for det nuværende bygningskompleks udnyttes fuldt ud gennem udarbejdelsen af en ny lokalplan 2. at der arbejdes for at inddrage øvrige bygninger i nærområdet til universitetsformål

26 Aarhus Universitets lokaliteter uden for Århus og Emdrup I de følgende afsnit beskrives kort beliggenhed og potentiale for Aarhus Universitets lokaliteter uden for Århus og Emdrup, hvor der foregår forskningsaktiviteter, jf. oversigtskort i afsn Forskningsstation Zackenberg på Grønland er dog ikke beskrevet nærmere Birk Centerpark, Herning Handels- og IngeniørHøjskolen er lokaliseret i Birk Centerpark 15, hvor det indgår i et område med flere uddannelses- og kulturinstitutioner. Illustration 5-4: AU, Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning Bygningsmæssigt rådes der over ca m². Der er en restrummelighed svarende til m². En yderligere udvidelse ud over restrummeligheden kræver udarbejdelse af ny lokalplan eller disposition over en anden matrikel inden for området I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

27 Vejlsøvej, Silkeborg Væsentlige elementer af Aarhus Universitets miljøforskning finder sted i Silkeborg, hvor aktiviteterne er lokaliseret i sammenhæng med en lang række andre videns- og rådgivningsvirksomheder inden for miljøområdet. Bygninger er lokaliseret på Vejlsøvej 25 og Vejlsøvej 37. I alt rådes der over m². Illustration 5-5: Vejlsøvej, Silkeborg En udvidelse af bygningsmassen forudsætter tilkøb af arealer og efterfølgende udarbejdelse af en ny lokalplan, der udstikker rammerne for nybyggeri, og der foreligger en forhåndsaftale med Silkeborg kommune om dette køb I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

28 Foulum, Viborg Foulum huser hovedparten af Aarhus Universitets jordbrugsvidenskabelige aktiviteter. I området er der også etableret en forskerpark, som er målrettet fødevareerhvervet. Der rådes over i alt m 2. Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet lægger ikke op til udvidelser i Foulum, og derfor er der ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-6: Foulum, Viborg

29 Flakkebjerg, Slagelse Aarhus Universitet har aktiviteter inden for jordbrugsforskning i Flakkebjerg, hvor der rådes over m². Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet opererer ikke med udvidelser i Flakkebjerg, og derfor er der ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-7: Flakkebjerg, Slagelse

30 Årslev Aarhus Universitet har aktiviteter inden for jordbrugsforskning i Årslev, hvor der rådes over m². Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet opererer ikke med udvidelser i Årslev, og derfor er der ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-8: Årslev

31 Roskilde Aarhus Universitets aktiviteter i Roskilde er lokaliseret som en del af forskningsområdet Risø. Lejemålet er på m². Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet lægger op til, at aktiviteterne flyttes fra Roskilde inden for planperioden (2028) under hensyntagen til, at der skabes størst mulig faglig udvikling inden for de økonomiske rammer. Der er ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-9: Risø, Roskilde

32 Kalø, Syddjurs Aarhus Universitet har en række forskningsaktiviteter inden for natur- og miljøområdet, som er lokaliseret på Kalø sammen med en række enheder under Skov- og Naturstyrelsen. Der rådes over i alt m 2. Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet lægger ikke op til udvidelser i Kalø, og derfor er der ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-10: Kalø, Syddjurs

Aarhus Universitets udbygningsplaner. Mandag, den 17. december 2007

Aarhus Universitets udbygningsplaner. Mandag, den 17. december 2007 s udbygningsplaner Mandag, den 17. december 2007 Rammer og muligheder Radikalt nye randbetingelser: Globaliseringsmilliarderne Vækst krav til fysisk udbygning Fusionerne Spørgsmål om struktur, hvis høste

Læs mere

Aarhus Universitet. Visionsplan for den fysiske udbygning. Bilagshæfte kommunernes planlægning. Juni 2010

Aarhus Universitet. Visionsplan for den fysiske udbygning. Bilagshæfte kommunernes planlægning. Juni 2010 Aarhus Universitet Visionsplan for den fysiske udbygning Bilagshæfte kommunernes planlægning Juni 2010 Indhold 1 Forord 3 2 Omtale i kommuneplanernes hovedstruktur 5 3 Bestemmelser for rammeområderne 7

Læs mere

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 Aarhus Universitet Aarhus Universitet i fortsat udvikling med vækst på helt centrale områder Rekordoptag i 2009 Større forskningsbevillinger Betydelig

Læs mere

VISIONSPLAN 2008-2028 FOR DEN FYSISKE UDBYGNING I ÅRHUS

VISIONSPLAN 2008-2028 FOR DEN FYSISKE UDBYGNING I ÅRHUS VISIONSPLAN 2008-2028 FOR DEN FYSISKE UDBYGNING I ÅRHUS INDHOLD strategier 4 Aarhus Universitet 10 Eksisterende forhold 16 Fremtidige forhold 22 Udbygningsmuligheder 28 Den kommunale planlægning 36 3 FORORD

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 17. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDERMØDE. Aulaen, 9. november 2010

AARHUS UNIVERSITET 17. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDERMØDE. Aulaen, 9. november 2010 17. JUNI 2010 MEDARBEJDERMØDE DE Aulaen, 9. november 2010 De økonomiske rammer for Aarhus Universitet Aktuelle universitetspolitiske emner Visionsplan for den fysiske udbygning Status for den faglige udviklingsproces

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY AARHUS UNIVERSITET

AARHUS UNIVERSITY AARHUS UNIVERSITET UNIVERSITET UNIVERSITET AU - kort oversigt 38,003 studerende 1,822 Ph.d.-studerende Ca. 85 bacheloruddannelser og 125 kandidatuddannelser Ca. 4,000 fagtilbud og kurser Ansvarlig for 27% af de samlede konkurrenceudsatte

Læs mere

Idéer til udviklingen af Campus 2.0 indsamlet via to workshops

Idéer til udviklingen af Campus 2.0 indsamlet via to workshops Idéer til udviklingen af Campus 2.0 indsamlet via to workshops Dokumentet her indeholder idéer til, hvordan universitetets nye campusmiljø skal indrettes, når Aarhus Universitet i 2019 går i gang med indflytningen

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Undervisningsministeriet. København, den 19. april 2011.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Undervisningsministeriet. København, den 19. april 2011. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 114 Undervisningsministeriet. København, den 19. april 2011. a. Undervisningsministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse BILAG 1 SAGSNOTAT 16. JANUAR 2017 Vedr. Sagsbehandler Campus Service Nyt væksthus til

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

BENT LORENZEN BYGNINGSCHEF

BENT LORENZEN BYGNINGSCHEF BYGNINGSCHEF 1 Program Visionen Emdrup Planen Byggeproces Vores bidrag 2 Visionen Miljøerne på Risø får mulighed for at etablere uddannelser Forsknings- og uddannelsessamarbejder med øvrige universiteter

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011.

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011. Notat Til: Aarhus Byråd Den 4. marts 2011 Aarhus Kommune Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel Borgmesterens Afdeling & Planlægning & Byggeri I forbindelse

Læs mere

Agro Food PArk. - for fremtidens landbrug og fødevarer

Agro Food PArk. - for fremtidens landbrug og fødevarer Agro Food PArk - for fremtidens landbrug og fødevarer Med indvielsen af Agro Food Park 13 bliver de første fysiske elementer i visionen om Agro Food Park foldet ud. Det er en stor glæde at se, men vi er

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

DET NYE KOMMUNEHOSPITAL - EN BYINTEGRERET CAMPUS

DET NYE KOMMUNEHOSPITAL - EN BYINTEGRERET CAMPUS DET NYE KOMMUNEHOSPITAL - EN BYINTEGRERET CAMPUS Orientering Teknisk Udvalg, Aarhus Kommune den 12. december 2016 Charlotte Lyngholm, AU og Jørgen Lang, FEAS AARHUS UNIVERSITET - UDVIKLING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Dato: 2. august 2012 Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009 Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 9/2009

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Helhedsplan for Syddansk Universitet

Helhedsplan for Syddansk Universitet Helhedsplan for Syddansk Universitet DEL 1 Prognoser og strategi for alle campusområder 2015-2025 December 2015 Indhold Forord s. 3 Introduktion s. 4 Arealer og persontal s. 6 Prognoser s. 7 Overordnet

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts AARHUS UNIVERSITET Fremtidens administration på fremtidens AU Forbedrede vilkår for den faglige udvikling af AU gennem: Ensartet og effektiv administration (90% - 10%) Professionalisering

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

NIELS JUELS GADE 84 WILLEMOESGADE 15 ÅRHUS BYGRUNDE, MATRIKELNUMMER 2119

NIELS JUELS GADE 84 WILLEMOESGADE 15 ÅRHUS BYGRUNDE, MATRIKELNUMMER 2119 NIELS JUELS GADE 84 WILLEMOESGADE 15, TRØJBORG, AARHUS Volumenstudie februar 2017 NIELS JUELS GADE 84 WILLEMOESGADE 15 ÅRHUS BYGRUNDE, MATRIKELNUMMER 2119 Med udflytningen af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere