Forord. Visionsplanens konkrete forslag til byggeprojekter vil blive forelagt bestyrelsen til selvstændig behandling i takt med, at de aktualiseres.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Visionsplanens konkrete forslag til byggeprojekter vil blive forelagt bestyrelsen til selvstændig behandling i takt med, at de aktualiseres."

Transkript

1 1 Forord Visionsplan for Aarhus Universitets fysiske planlægning bygger videre på den visionsplan, som Aarhus Universitets bestyrelse godkendte i I den nye plan er planlægningsperspektivet bredt ud til at omfatte hele universitetets areal og ikke kun Århus. Og visionsplanen er tilstræbt udformet, så den kan rumme både kort- og langsigtede konsekvenser af den omfattende faglige udviklingsproces, som Aarhus Universitet har igangsat i foråret Visionsplanen rummer endvidere de store renoveringer af universitetets laboratorier, som skal foretages de kommende år. Visionsplanen har knapt 20 års sigte, og det er universitetets ønske gennem en langsigtet planlægning at kunne sikre fysiske rammer for den kraftige vækst i både undervisnings- og forskningsaktiviteter i løbet af perioden frem til universitetets 100 års jubilæum i I visionsplanen undersøges mulighederne for at overtage arealer og bygninger i nærheden af den nuværende campus, så universitetets i forvejen unikke campus-område kan styrkes. Den forventede vækst i universitetets aktiviteter er beskrevet i form af to scenarier, baseret på vurderinger af demografiske forhold og forventede politiske målsætninger for universitetets virksomhed. Scenarierne udløser forskellige lokalebehov, men begge kræver en kraftig tilgang af lokaler. Der er foretaget en analyse af udbygningsmuligheder gennem hele perioden, og det er hovedkonklusionen, at der på kort sigt vil blive stort pres på de eksisterende lokaler og brug for alternative løsninger, medens udbygningsmulighederne på længere sigt kan imødekomme den forventede, kraftige vækst. Visionsplanens konkrete forslag til byggeprojekter vil blive forelagt bestyrelsen til selvstændig behandling i takt med, at de aktualiseres. Visionsplanen er udarbejdet af rektoratet og godkendt af Aarhus Universitets bestyrelse i juni 2010.

2 2 1. Konklusion og handlingsplan Konklusion Aarhus Universitet ønsker at styrke og udbygge sin position blandt Europas førende universiteter og forventer en kraftig vækst i såvel forsknings- som undervisningsaktiviteter de kommende år. Universitetets behov for lokaler vil derfor stige tilsvarende. Universitet har pr. 1. jan et samlet areal på m 2, og der er udarbejdet to scenarier for den forventede vækst frem mod Scenarierne baserer sig først og fremmest på analyser af den demografiske udvikling og de aktuelle og forventede politiske målsætninger for uddannelses- og forskningsområderne. Dels udtrykt som mål for hvor store dele af en ungdomsårgang, der skal gennemføre videregående uddannelse, dels som mål for hvor store midler samfundet vil anvende til forskning og uddannelse. Begge scenarier viser en kraftig vækst i universitetets behov for lokaler, men en forskellig vurdering af, hvorledes udviklingen i de politiske målsætninger vil forløbe på længere sigt betyder, at den ene efterspørgselskurve (scenarie 2) fortsætter med at stige kraftigt frem mod 2028, medens væksten i scenarie 1 er mindre markant på mellemlangt og langt sigt. Behovet for nye lokaler forventes efter de to scenarier at udgøre henholdsvis m 2 og m 2 i De to efterspørgselsscenarier vises i nedenstående oversigt. Tilvækst i f. t. 2010: Aarhus Universitets areal jan. 2010: m2 Efterspørgsel scenarie 1 (m 2 ) Efterspørgsel scenarie 2 (m 2 ) Udbygningsmuligheder i Århus og Emdrup (m 2 ) Aarhus Universitet har unikke muligheder for udvidelse omkring universitetets nuværende arealer i Århus, først og fremmest Lille Barnow grunden, Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade efter hospitalets fraflytning og Katrinebjerg-området. Det betyder, at der er gode muligheder for at styrke og udbygge campus-området, som i forvejen er et stort aktiv for universitetet. Der er i visionsplanen foretaget en analyse af udbygningsmulighederne ud fra den betragtning, at den primære vækst skal finde sted omkring hovedcampus i Århus. Samtidig skal der skabes en stærk campus i Emdrup, og forskningsfaciliteter og forsøgsstationer opretholdes på udvalgte lokaliteter. På enkelte af lokaliteterne forventes arealet udvidet eller indskrænket. Oversigten viser de potentielle udbygninger i Århus og Emdrup for hele perioden. Udvidelsesmulighederne vil skulle realiseres i sammenhæng med kommunernes planstrategier, og der skal i hovedparten af tilfældene udarbejdes nye lokalplaner. Generelt vurderes udbygningsmulighederne at falde fint i tråd med Århus Kommunes overordnede udviklingsstrategier, bl.a. udtrykt i kommuneplanens fremhævelse af en sammenhængende videnakse fra Havnen via universitetet til Skejby.

3 3 Analyserne af universitetets forventede behov for nye lokaler og de potentielle udbygningsmuligheder viser, at mulighederne vanskeligt kan realiseres tilstrækkeligt hurtigt til, at behovene på kort sigt kan opfyldes. Der kan i bedste fald ske en udbygning i Århus og Emdrup svarende til m 2 frem til udgangen af 2012, medens efterspørgselsscenarierne på samme tidspunkt viser behov for mellem m 2 og m 2. I 2016 er billedet imidlertid ændret, så der potentielt kan udbygges i tilstrækkeligt omfang til at dække efterspørgslen, som ifølge de to scenarier på det tidspunkt er på samme niveau. Endelig viser analyserne, at der i slutningen af perioden vil være væsentligt flere byggemuligheder målt i m 2 til rådighed, end der i prognoserne efterspørges til direkte universitetsformål, hvorimod prognosen ikke omfatter behovet for universitetsnære arealer til andre formål som for eksempel forskerparker, spin out-virksomheder, videnscentre og ungdomsboliger eller kollegier. 1.2 Handlingsplan På kort sigt - frem mod kan Aarhus Universitet forvente et kraftigt pres på de eksisterende lokaler og efterspørgsel efter nye lokaler for at imødekomme de forventede aktivitetsudvidelser i Århus. Der er allerede igangsat aktiviteter for at løse udfordringen, og der kan på baggrund af analyserne i denne visionsplan peges på forskellige handlemuligheder. Universitetet har i perioden fået stillet betydelige statslige midler til rådighed til renovering og nybygning af universitetslaboratorier, og der er i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen igangsat et planlægningsarbejde om udførelsen af renoveringen og nybyggeriet, primært i Universitetsparken. Der er endvidere igangsat planlægningsarbejde for byggeri på Lille Barnow grunden. Universitetets største udvidelser forventes således på kort sigt at finde sted i Universitetsparken, på Lille Barnow grunden og på Katrinebjerg, hvor universitetet generelt vil være opmærksom på mulighederne for nybyggeri og udnyttelse af lejemål. Et igangværende byggeri forventes klar til ibrugtagning i Der er igangsat nybyggeri på Fuglsangs Allé, på Langelandsgade Vest og i Botanisk Have, som alle forventes klar til ibrugtagning i Rektoratet vil løbende være opmærksom på, om anvendelsen af de eksisterende lokaler kan intensiveres yderligere. Århus Sygehus forventes at fraflytte arealerne på Nørrebrogade successivt fra 2014 til I Århus Kommunes kommuneplan fremhæves, at arealerne er oplagte udvidelsesmuligheder for Aarhus Universitet. Universitetet forventer derfor at igangsætte udarbejdelse af masterplan for udnyttelse af arealerne med henblik på godkendelse af ny lokalplan i 2014 således, at frilægning og ombygning m.v. kan igangsættes, når hospitalet flytter ud. Disse arealer vil kunne indgå som en naturlig del af et Campus Aarhus.

4 4 2. Aarhus Universitet Lokalisering Aarhus Universitet er et landsdækkende universitet med aktiviteter fordelt over det meste af Danmark. Illustration 1. Aarhus Universitets lokaliteter 1. Stjerner markerer lokaliteter med undervisning, forskning og administration. Udfyldte cirkler markerer lokaliteter med forskningsaktiviteter, medens øvrige cirkler viser lokaliteter for feltstationer, forsøgsstationer og andre faciliteter. 1 Aarhus Universitet råder over forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland, vist på det i ndsatte kort. Den selvejende institution Sandbjerg Gods anvendes som Aarhus Universitets kursusejendom.

5 5 Aarhus Universitet har aftale med Region Midtjylland og Region Nordjylland om at benytte lokaler på sygehuse i forbindelse med primær forskning, undervisningsaktiviteter og praktikforløb. Disse sygehuse er ikke markeret på kortet. 2.2 Bruttoetageareal Aarhus Universitet har januar 2010 opgjort bruttoetagearealer, m², ud fra de lokaliteter, hvor der er aktiviteter. Opgørelsen fremgår af nedenstående tabel.

6 Øvrige Forsøgs- og feltstationer 6 OMRÅDE Anvendes januar 2010 Igangværende byggerier januar 2010 Campus Aarhus: 1 Universitetsparken syd m 2 2 Universitetsparken nord m 2 3 Nobelparken m 2 4 Langelandsgade Vest m m 2 5 Vennelystparken m 2 6 Katrinebjerg m m 2 7 Kommunehospitalet 837 m 2 8 Lille Barnow 0 m 2 9 Trøjborgkomplekset m 2 10 Botanisk Have (væksthusene) m m 2 11 Fuglsangs Allé m m 2 Frederiksbjerg (idræt) m 2 Skejby (retsmedicinsk) m 2 Højbjerg (Ole Rømer Observatoriet) m 2 Moesgård (antropologi, arkæologi mv.) m 2 Lejemål - kortere åremål m 2 Øvrige lokaliteter i Århus m 2 I alt Århus m m 2 Campus Emdrup m 2 Uden for Århus og Emdrup: Herning m 2 Silkeborg m 2 Foulum m 2 Flakkebjerg m 2 Årslev m 2 Roskilde m 2 Kalø m² Zackenberg 902 m 2 Klim 331 m 2 Rønbjerg 973 m 2 Mønsted 867 m 2 Askov m 2 Jyndevad m 2 Horsens m² Artillerivej, Kbh. (Rusmiddelforskning) 365 m 2 Lejemål Kbh. kortere åremål m 2 I alt uden for Århus og Emdrup m 2 I alt Aarhus Universitet m m 2

7 7 Ud over de eksisterende lejemål er der primo 2010 følgende igangværende byggerier, som forventes disponeret til universitetsformål: 1. Et byggeri på m² ved Aarhus School of Business heraf m² under jorden (2012). 2. Et væksthus på m² i forbindelse med væksthusene i Botanisk Have (2012). 3. inano-huset færdiggøres, m² (2012). 4. IT-hjørnet Katrinebjerg, m² (2011) Aarhus Universitet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er ved at udmønte aftalen om et teknologisk løft og moderniseringer af universiteternes laboratorielokaler i finanslov Tilstandsvurderingen af laboratorielokaler har vist et investeringsbehov på 1,4 mia. kr. Der pågår en kvalificering af investeringsplanen. Når kvalificeret investeringsplan foreligger, vil der blive foretaget en samlet prioritering af projekter eller delprojekter inden for planens løbetid frem til og med 2016, idet der vil være mulighed for løbende tilpasninger i lyset af nye tiltag og ændrede faglige dispositioner. Projekterne vil blive prioriteret under hensyntagen til universitetets visionsplan for den fysiske udbygning. Forventede nybyggerier af laboratorier koordineres med visionsplanen.

8 8 3. Rammer for Aarhus Universitets fysiske udvikling 3.1 Aarhus Universitets mission og vision I STRATEGI Kvalitet og mangfoldighed (oktober 2007) beskrives universitetets mission, vision og værdier således: Aarhus Universitets mission er gennem forskning samt forskningsbaseret uddannelse, formidling og rådgivning at udvikle viden, velfærd og kultur. Aarhus Universitets vision er at tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd. Aarhus Universitets værdigrundlag er baseret på de etiske idealer om frihed og uafhængighed, som er beskrevet i de europæiske universiteters Magna Charta. Aarhus Universitets medarbejdere og studerende arbejder søgende og kritisk i et åbent og dynamisk samspil med omverdenen. Strategien beskriver universitetets kerneaktiviteter, som Aarhus Universitets mission og vision skal udfoldes gennem, samt den interne støtte og universitetets prioriteringer i strategiperioden. KERNEAKTIVITETER: Fremragende forskning Fokuseret talentudvikling Inspirerende rådgivning og videnudveksling Uddannelser og formidling i verdensklasse INTERN STØTTE: Professionel og sammenhængende ledelse Effektiv støtte og service Fysiske faciliteter og infrastruktur af høj kvalitet Gennemgående kvalitetssikring PRIORITERINGER: Forskningsmiljø Studiemiljø Internationalisering Kompetenceudvikling Profilering Aarhus Universitet har betydelige ambitioner med forskning, myndighedsrådgivning og uddannelse på et højt, internationalt niveau, der til stadighed udvikles. Som en særlig aktivitet påtager universitetet sig et ansvar for talentudvikling af unge forskere. For at universitetet kan gennemføre sine kerneaktiviteter skal en række interne støttefunktioner udvikles og udbygges, og de fysiske faciliteter er en central del heraf.

9 9 3.2 Den faglige udviklingsproces betydning for den fysiske planlægning Aarhus Universitet har i foråret 2010 igangsat en faglig udviklingsproces, som tager sigte på at udnytte universitetets samlede faglige styrke bedst mulig. Visionsplan for den fysiske udbygning tager afsæt i bestyrelsens overordnede beslutninger om universitetets fremtidige faglige organisering. Disse beslutninger om de organisatoriske enheder har afgørende betydning for universitetets fremtidige bygningsmæssige forhold og dermed udformning af visionsplanen. Der lægges til grund, at Aarhus Universitet geografisk fremover vil være placeret med en hovedcampus i Århus omkring Universitetsparken og en stærk campus i Emdrup, samt forsøgsstationer og forskningsfaciliteter på udvalgte lokaliteter Visioner for Aarhus Universitets fremtidige lokalisering i Århus Lokaliseringen i 2028 i 8000C hvor det forudsættes, at Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade er overtaget af Aarhus Universitet antages i væsentligt omfang at vokse ud af de nuværende placeringer, og så vidt muligt med en koncentration af hvert område/gruppe til følge. Endvidere forudsættes det, at Lille Barnow-bygningen er taget i anvendelse til auditorier, undervisningslokaler, studenterrettede aktiviteter og servicefunktioner, m.v. De naturvidenskabelige fagområder centreres i parkens sydvestlige del, Vennelystparken, Kaserneområdet, Gustav Wieds Vej og på Katrinebjerg. Naturvidenskab omfatter de naturvidenskabelige fag i bred forstand, herunder aktiviteter inden for jordbrugsvidenskab, miljøforskning og ingeniørvidenskab. De sundhedsvidenskabelige fagområder centreres som nu i den sydøstlige del af parken og Vennelystparken og overtager en betydelig del af Århus Sygehus bygninger på Nørrebrogade. Samarbejdet i grænsefladerne til de naturvidenskabelige fag placeres i nærliggende bygninger i Universitetsparken. De humanistiske fagområder centreres i Nobelparken, bebyggelsen nord for Ringgaden, Katrinebjerg, Trøjborg og på Moesgård. De humanistiske fagområder omfatter fagområder inden for humaniora, teologi og pædagogik. De samfundsvidenskabelige fagområder centreres i parkens nordøstlige hjørne og dele af hovedbygningen og rummer samfundsvidenskabelige fag i bred forstand. Det er besluttet, at det nordøstlige hjørne af Universitetsparken, Nobelparken, Stakladekomplekset og øvrige bygninger nord for Ringgaden sammen med Lille Barnow og en del af Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade skal henregnes til de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder.

10 10 Ovenstående angiver en helt overordnet ramme for de fremtidige lokaliseringer af fagområder. Placeringen af en hel del aktiviteter udestår fortsat, og anvendelsen af flere af universitetets bygningskomplekser er selvsagt ikke fastlagt udtømmende med ovenstående Visioner for Aarhus Universitets fremtidige lokalisering uden for Århus Der forventes opbygget en stærk campus i Emdrup, hvor Aarhus Universitets østdanske aktiviteter inden for pædagogik og efter- og videreuddannelse i forvejen er placeret. Gennem udvidelse af de fysiske faciliteter kan campus også rumme dele af Aarhus Universitets eksisterende miljøaktiviteter, myndighedsbetjening og videnspredning. Campus Emdrup rummer ligeledes mulighed for, at andre af Aarhus Universitets aktiviteter på længere sigt kan placeres her. Aarhus Universitet har udover i Århus og Emdrup også undervisningsaktiviteter i Herning, som forventes videreført i perioden. De fysiske faciliteter giver mulighed for udvidelse af aktiviteterne. Aarhus Universitet driver forskningsmæssige aktiviteter på det jordbrugsvidenskabelige og miljøvidenskabelige område på en række lokaliteter i Silkeborg, Foulum, Flakkebjerg, Roskilde, Kalø, Årslev og Zackenberg. Væksten i universitetets forskningsmæssige aktiviteter forventes i hovedsagen placeret i Århus og Emdrup. I løbet af planperioden forventes det, at aktiviteterne i Roskilde flyttes fra lokaliteten under hensyntagen til, at der skabes størst mulig faglig udvikling inden for de økonomiske rammer. Tilsvarende vil Aarhus Universitet for de øvrige lokaliteter sikre den bedst mulige samlede faglige indsats, herunder tilgodese mulighederne for ændret lokalisering af faglige områder under hensyntagen til de økonomiske og geografiske muligheder. Aarhus Universitet driver endvidere, jf. oversigtstabellen, en række forsøgs- og feltstationer og øvrige aktiviteter, som forventes videreført i planperioden.

11 11 4. Forventet udvikling i efterspørgsel fra 2010 til 2028 Aarhus Universitet forventer kraftig vækst i såvel forsknings- som uddannelsesaktiviteter de kommende år, og som følge heraf vil universitetet få et stort behov for nye lokaler i perioden frem mod Analysen af lokalebehovet er sammenfattet i to mulige udviklingsscenarier, hvor det første scenarie baserer sig på hovedområdernes konkrete vurderinger af egne udviklingsmuligheder, medens det andet scenarie er en prognose, hvor de politiske målsætninger for forskning og uddannelse på længere sigt er indregnet. I scenarie 2 baserer forventningen for uddannelsesområdet sig på en analyse af den demografiske udvikling, de aktuelle politiske målsætninger, konsekvenserne af internationaliseringen og udviklingen i konkurrencen mellem uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække studerende. Det er forventningen, at når den gældende politiske målsætning om, at 50 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en videregående uddannelse, er opfyldt, vil den blive efterfulgt af mere ambitiøse mål, og det er endvidere forventningen, at Danmark som følge af globaliseringen og den voksende konkurrence mellem vidensbaserede samfund ligesom det øvrige EU må anvende væsentligt flere ressourcer til uddannelse frem mod Der er derfor (i scenarie 2) forudsat en årlig vækst på ca. 1 % på uddannelsesområdet i den resterende del af perioden. I denne udvikling er der taget højde for et demografisk betinget fald på mellemlangt og langt sigt i antallet af potentielle uddannelsessøgende. Forskning og udvikling er udset til at blive en helt afgørende faktor for at skabe fortsat vækst, ikke blot i Danmark, men på globalt plan, og EU har i en nylig udarbejdet strategisk perspektivplan lagt op til, at forskning og udvikling i 2030 skal udgøre 5 % af BNP mod det nuværende mål om 3 %, se for eksempel European Research Area Boards anbefalinger. Den danske regering har også spillet offensivt ud, senest med Statsministerens 10-punkt plan, hvor der bl.a. fremsættes en vision om, at Danmark i år 2020 skal have mindst ét universitet i den europæiske top-10. Aarhus Universitets budget til forskning og udvikling indeholder allerede kraftige stigninger som følge af globaliseringsmidler, og der forventes med udgangspunkt i EU s og regeringens tilkendegivelser en fortsat kraftig vækst, svarende til en årlig vækst på 4 % efter budgetoverslagsårene (i scenarie 2). Der er med disse forudsætninger lagt til grund tale om en samlet set meget kraftig vækst for Aarhus Universitet. Selv om de forventede vækstscenarier ikke realiseres fuldt ud, vil der stadig være et stort behov for udvidelse af de fysiske faciliteter, da faciliteter til ikke direkte universitetsformål i form af forskerparker, videnscentre, spin out-virksomheder og boligformål ikke er indregnet i prognoserne. Det forudsættes, at der i hele den analyserede periode vil være det samme forhold mellem økonomi/aktivitet og behovet for lokaler. Det er dog et åbent spørgsmål, hvorvidt fremtidig vækst i forsknings- og undervisningsaktiviteter vil betyde en fortætning af lokaleanvendelsen eller det modsatte.

12 12 Aarhus Universitet har de senere år oplevet en kraftig vækst i forskningen og tilgangen til uddannelserne uden en tilsvarende lokaleudvidelse det vil sige, at der allerede har fundet en fortætning sted - og der er generelt stort pres på de eksisterende bygninger. Dette efterslæb er dog ikke kvantificeret. Aarhus Universitets lokalebehov , scenarie 1. Antal m 2. Status Behov for lokaler jan Undervisningsfaciliteter Forskning, myndigh.betj. m.v Øvrige formål Aarhus Universitet samlet Forventet tilvækst i f. t. 2010: Undervisningsfaciliteter Forskning, myndigh.betj. m.v Øvrige formål Aarhus Universitet samlet Aarhus Universitets lokalebehov , scenarie 2. Antal m 2. Status Behov for lokaler jan Undervisningsfaciliteter Forskning, myndigh.betj. m.v Øvrige formål Aarhus Universitet samlet Forventet tilvækst i f. t. 2010: Undervisningsfaciliteter Forskning, myndigh.betj. m.v Øvrige formål Aarhus Universitet samlet Begge scenarier viser, at der på kort og mellemlangt sigt forventes en meget kraftig stigning i Aarhus Universitets behov for lokaler. Langt hovedparten af væksten og udbygningen forventes at finde sted i Århus kombineret med en vækst i mindre omfang i Emdrup. Det første scenarie viser et udbygningsbehov frem til 2028 på ca m 2, medens det andet scenarie viser et behov på ca m 2.

13 13 5. Udbygningsmuligheder for Aarhus Universitet 5.1 Indledning Det er udgangspunktet for analysen af Aarhus Universitets udbygningsmuligheder, at den primære vækst skal finde sted omkring hovedcampus i Århus, og at der skabes en stærk campus i Emdrup. Derudover er der fortsat uddannelses- og forskningsfaciliteter samt forsøgsstationer på udvalgte lokaliteter med udvidelsesmuligheder på lokaliteterne i Silkeborg og Herning. I det følgende beskrives de enkelte lokaliteter med henblik på at vurdere potentialet for udbygning. I afsnit 5.2 beskrives lokaliteter i Århus. I afsnit afsnit 5.3 beskrives campus Emdrup, og i afsnit 5.4 beskrives lokaliteter uden for Århus og Emdrup. Den samlede planperiode er opdelt i 4 delperioder, således at grundlaget for den fysiske planlægning følger prognoserne for den forventede efterspørgsel efter arealer. Som skæringsår er valgt 2012, 2016, 2022 og Meget kort sigt: Kort sigt: Mellemlangt sigt: Langt sigt: Under hvert afsnit er i forhold til de 4 tidsperioder anført: Igangværende byggeri Byggemuligheder beskriver potentialet inden for lokalplan Ny lokalplan beskriver potentialet under forudsætning af, at der udarbejdes en ny lokalplan Lejemål beskriver potentialet under forudsætning af, at nuværende lejer fraflytter, eller at der etableres nye lejemål Aktuelle byggemuligheder anføres i den første periode. Byggemuligheder, som ikke udnyttes, kan indgå i efterfølgende perioder.

14 Århus Hovedparten af de bygninger, som Aarhus Universitet råder over i Århus, er placeret omkring Universitetsparken, og den primære udbygning i Århus forventes at finde sted i dette område. Udbygningen tager udgangspunkt i den såkaldte sommerfugleplan, som blev introduceret i visionsplanen fra 2000 og fik sit navn på grund af sit udseende. Illustration 5-1: Sommerfugleplanen. I overordnede træk er sommerfugleplanen sammen med arealerne omkring Botanisk Have og Fuglsangs Allé fortsat en velegnet model for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet i Århus, og derfor er den indarbejdet i visionsplan i form af delområderne Sommerfugleplanen passer ligeledes godt sammen med Århus Kommunes overordnede udviklingsstrategier, bl.a. udtrykt i kommuneplanens fremhævelse af en sammenhængende videnakse fra Havnen via universitetet til Skejby. Den centrale placering i byen skaber helt unikke forudsætninger for at udvikle et attraktivt campusmiljø, der åbner sig mod omverdenen. Den tætte integration mellem byen og universitetet kan understøttes gennem en fremsynet udnyttelse af potentialet inden for bolig, uddannelse, detailhandel, kultur, byens grønne struktur og infrastruktur. I den sammenhæng er den igangværende omdannelse af Katrinebjerg, det planlagte højhusbyggeri på Lille Barnow-grunden samt den kommende omdannelse af Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade til universitetsformål helt centrale. Det forventes desuden, at Aarhus Universitet inden for planlægningshorisonten 2028 vil kunne disponere over flere lejemål i nærheden af hovedcampus. I det følgende gennemgås de 11 delområder, som fremgår af nedenstående illustration.

15 15 Illustration 5-2: Delområder inden for hovedcampus Delområde 1 Universitetsparken syd: I lokalplanen er der udpeget 8 planlægningsfelter med byggemuligheder under hensyntagen til bebyggelsens enestående karakter. Det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri udgør i dag efter lokalplanens bestemmelser i alt m² ekskl. kælder. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive en bygning, og dette bygningsareal vil i givet fald kunne disponeres som et tillæg til de m². Det forventes, at der inden for perioden bygges nye laboratorier og faciliteter i Universitetsparken. Universitetet råder over m² i delområde 1. Hertil kommer ca m² byggeri til Statsbiblioteket, Naturhistorisk Museum og studenterkollegier. Det er funktioner, der naturligt indgår i campus. Den kommende letbane, som planlægges åbnet i 2015, bliver et stort aktiv, som markant vil forbedre transportmulighederne til og fra campus. Som en del af letbaneprojektet vil der blive etableret velfungerende adgangsforhold til letbaneperron og desuden forventes tunnelforbindelsen mellem Universitetsparken og Nørrebrogade udbygget.

16 I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 2 Universitetsparken nord: Delområdet er fuldt udbygget. Nordvest for områdeafgrænsningen af den gældende lokalplan ligger et kolonihaveområde, som på sigt er et interessant udvidelsesområde. En inddragelse af kolonihaveområdet forudsætter dog, at der først tilvejebringes og udlægges et nyt kolonihaveområde som erstatning for det område, som inddrages til andet formål I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

17 Delområde 3 Nobelparken: Delområdet er fuldt udbygget, men hvis de lejemål, der i dag anvendes af private firmaer og institutioner, fraflyttes, er der en udvidelsesmulighed for universitetet på ca m² ekskl. kælder I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 4 Langelandsgade vest: Inden for delområdet er inano-bygningen med ca m² under opførelse. Den forventes ibrugtaget i Inden for delområdet er der herudover en skønnet restrummelighed på ca m² I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

18 Delområde 5 Vennelystparken: Delområdet er fuldt udbygget. I 2011 bliver Høegh Guldbergsgade 6 ledig, hvilket giver mulighed for at overtage ca m². Inden for de udlagte planfelter er der en samlet restrummelighed på m² ekskl. kælder I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 6 Katrinebjerg: Der er tale om et delområde med blandet bolig-, erhvervs- og universitetsbyggeri. Det skønnes, at det som minimum vil være muligt at øge universitetets areal med m² ekskl. kælder, dels ved overtagelse af eksisterende bygninger og dels ved opførelse af nybyggeri. Det er muligt at bygge relativt tæt og højt i området, så afhængigt af omfanget af nybyggeri og den konkrete udformning heraf vil restrummeligheden formentlig kunne øges yderligere. Inden for det gældende plangrundlag vurderes der at være en yderligere rummelighed i form af indgåelse af lejemål svarende til ca m². Ved en omfattende, langsigtet omstilling af den eksisterende bebyggelse til universitetsformål vil der kunne skaffes op til m² etageareal I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

19 Delområde 7 Århus Sygehus` bygninger på Nørrebrogade: Århus Sygehus bygninger på Nørrebrogade forventes helt eller delvist afviklet i perioden i forbindelse med udflytningen af hospitalsfunktionerne til Skejby. I kommuneplan 2009 er hele området udlagt til en fremtidig anvendelse til universitets- og forskningsformål, og Aarhus Universitet har i 2009 udarbejdet en vision for omdannelsen af bygningerne til universitetsformål. Den samlede bygningsmasse er på m². Umiddelbart vurderes det, at bygninger til service og specialfunktioner svarende til ca m² med fordel kan nedrives. En nærmere gennemgang af bygningerne vil formentlig resultere i, at en større del må nedrives, da de kun mod relativt høje udgifter kan renoveres og ombygges til nye formål. Desuden findes der på området en del tjenesteboliger, sygeplejerskeboliger og et patienthotel, som evt. kan omdannes/renoveres og anvendes som kollegieboliger og gæsteboliger. Ud fra den gældende fysiske planlægning for området vurderes rummeligheden i alt at udgøre ca m². Der bør dog gennemføres en nærmere analyse af bygningernes anvendelighed til universitetsformål med henblik på at give et kvalificeret skøn over rummeligheden. Det vil desuden være nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af en masterplan for anvendelse af området og vedtagelse af en ny lokalplan i 2014, hvor overgangen til universitetsformål sætter rammen for en beskrivelse af anvendelse og nedrivning af eksisterende bygninger og rummelighed i forhold til nybyggeri. For at give Nørrebrogade et mere bymæssigt præg bør mulighederne for at opføre supplerende byggeri langs gadens østside undersøges i forbindelse med etablering af letbanen og den deraf følgende ændring af gadens profil I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

20 Delområde 7A Nørre Boulevard: Arealet på Nørre Boulevard, som ligger i umiddelbar forlængelse af sygehusbygningerne på Nørrebrogade, rummer i dag et kursuscenter og en parkeringsplads. Tilsammen er grundarealet m². Hvis den eksisterende bebyggelse kan overtages, drejer det sig om ca m² brutto. Herudover kan der opføres ca m² brutto i nybyggeri inden for de gældende kommuneplanrammer I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 8 Lille Barnow: Det vurderes, at der på hjørnet af Nørrebrogade og Nordre Ringgade (kaldet Lille Barnow) kan etableres et bygningskompleks med et højhus i op til 20 etager med et samlet etageareal på ca m² og et kælderareal på ca m² til den nødvendige parkering. Bygningskomplekset skal rumme undervisningsfaciliteter samt samle en række servicerettede funktioner og vil blive et centralt omdrejningspunkt for aktiviteterne ved universitetets hovedcampus i Århus. Stedet er i Højhuspolitik for Århus Kommune udpeget som Vejkryds, der kan være relevant for markante projekter. Århus Kommune er positiv indstillet overfor, at der kan bygges et højhus som en del af et bygningskompleks på Lille Barnow-grunden. Der er afleveret en konsekvensanalyse for projektet til Århus Kommune. Der gennemføres i 2010 en brugerinddragelse og en programmering med henblik på et udbud ultimo I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

21 Delområde 9 Trøjborgkomplekset: Delområdet rummer efter nedrivning af et garageanlæg en byggemulighed på ca m². Der skal udarbejdes en lokalplan for området I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Delområde 10 Botanisk Have: Et nyt tropehus med et bruttoareal på ca m² er under opførelse. Det forventes ibrugtaget i I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

22 Delområde 11 Fuglsangs Allé: Det samlede bruttoareal på Fuglsangs Allé inkl. kælder er på m². Desuden rådes over m 2 fordelt på to lejemål på Haslegårdsvej og Hermodsvej. På nuværende tidspunkt bygges ca m², som forventes ibrugtaget i Det drejer sig om ca m 2 til undervisningsfaciliteter og studenterrettede formål samt ca m 2 til parkeringskælder. Inden for rammerne af de nuværende lokalplaner vurderes der at være en restbyggemulighed svarende til ca. 500 m 2. Ved udarbejdelse af en ny lokalplan forventes der samlet at kunne tilvejebringes supplerende byggemulighed på ca m I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Øvrige aktiviteter i Århus I Århus er der uden for delområderne 1-11 lokaliseret følgende enheder: 1. Forsøgsgården Påskehøjgaard (Trige) 2. Retsmedicin (Skejby Sygehus) 3. Idræt (Frederiksbjerg) 4. Ole Rømer Observatoriet (Højbjerg) 5. Humanistiske fagområder (Moesgård) I løbet af 2013 forventes det nybyggede Moesgård Museum ibrugtaget. I dag er herregården Moesgård hjemsted for humanistiske fagområder under Aarhus Universitet, og ved ibrugtagning af det nye museum bliver der ledige lokaler, der kan anvendes til universitetsformål.

23 Opsummering vedr. rummelighed i Århus Nedenstående tabel sammenfatter potentialet for udvidelse af bruttoetagearealet i Århus I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Aarhus Universitet råder i 2010 over m² i Århus. Hertil kommer, at m² er under opførelse. Under de opstillede forudsætninger er der i Århus et potentiale på m². Set i lyset af den usikkerhed, der er med hensyn til, i hvilket omfang alle arealmuligheder kan realiseres, må universitetet fortsat være på udkig efter yderligere arealmuligheder inden for nærområdet for at sikre tilstrækkelig robusthed i den fremtidige arealplanlægning. Det vil i den forbindelse være nødvendigt at foretage en række vurderinger af markedsvilkårene, og bl.a. afveje, om det afledte huslejeniveau er acceptabelt. Ovenstående handler om universitetets egne arealbehov, men hertil kommer behovet for areal til samarbejdspartnere (innovationsmiljøer, forskerparker m.v.), som skal være placeret i umiddelbar nærhed af universitetets aktiviteter. Det er derfor i universitetets interesse at medvirke til at sikre yderligere arealer til placering af samarbejdspartnere og til boliger. Sammenfattende er det afgørende for den fysiske udbygning af campus i Århus: 1. at bygningskomplekset på Lille Barnow realiseres. 2. at den igangværende omdannelse af erhvervsområdet på Katrinebjerg fortsætter, således at IT-byen Katrinebjerg kan videreudvikles. 3. at mulighederne for udbygning i Universitetsparken syd realiseres med respekt for, at områdets enestående karakter bevares. 4. at den planlagte omdannelse af Århus Sygehus bygninger på Nørrebrogade til en anvendelse for Aarhus Universitet finder sted. 5. at der inden for sommerfugleplanen hvor der viser sig mulighed herfor sker en ændring fra den nuværende anvendelse (bolig og erhverv) til universitetsformål.

24 Emdrup Aarhus Universitets hovedaktiviteter i Emdrup er i dag lokaliseret i et bygningskompleks på m 2, som består af følgende bygningsafsnit: Bygning A (Tuborgvej 164).Det øverste undervisningsafsnit er renoveret i Bygning B (Emdrupvej 103). Bygningen er delvist renoveret i Bygning C (Tuborgvej 166). Størstedelen af bygningen skal renoveres, inden lokalerne kan anvendes til et nutidigt formål. Ca m 2 anvendes til kontorer, kantine og undervisningslokale. Bygning D. Består af følgende 2 bygninger: Bygningen på Emdrupvej 115 B, som er i 3 etager og er renoveret. Bygningen på Emdrupvej 115 C, som er i 1 etage og sammenbygget med bygning B. Bygning X. Bygningen er opført i Bygning J. En villa, der er indrettet med kontorer. Bogstav F angiver et eksternt lejemål på m² hos Mediehøjskolen. Illustration 5-3: Emdrup Ejendomskomplekset, der huser Aarhus Universitets aktiviteter, er ikke omfattet af lokalplan. Udvidelse af bygningsarealet eller ændret anvendelse forudsætter derfor udarbejdelse af ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Bygning C rummer gennem renovering et yderligere potentiale på m 2.

25 25 På sigt kan der være et potentiale for at øge antallet af m², som disponeres til universitetsformål. Fremlejekontrakten vedr. bygning F indeholder en tilkendegivelse af, at lejemålet kan udvides fra én til tre etager i bygningen. Inden for området er der gennem udarbejdelsen af en ny lokalplan et potentiale på m². Set i forhold til de eksisterende bygninger kan det overvejes at nedrive Emdrupvej 115 C og opføre et byggeri i 3 etager svarende til Emdrupvej 115 B. På området er der rester af en krins (et ovalt haveanlæg markeret af en række træer), som der er visse kulturmiljømæssige bevaringsinteresser knyttet til I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden Det vil være relevant at undersøge mulighederne for at udvide rummeligheden, evt. ved at lade arealer i nærområdet overgå til Aarhus Universitets anvendelse. Det skal bemærkes, at der i nærområdet i forvejen er lokaliseret en række institutioner med uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Sammenfattende er det afgørende for den fysiske udbygning af campus i Emdrup: 1. at rummeligheden inden for det nuværende bygningskompleks udnyttes fuldt ud gennem udarbejdelsen af en ny lokalplan 2. at der arbejdes for at inddrage øvrige bygninger i nærområdet til universitetsformål

26 Aarhus Universitets lokaliteter uden for Århus og Emdrup I de følgende afsnit beskrives kort beliggenhed og potentiale for Aarhus Universitets lokaliteter uden for Århus og Emdrup, hvor der foregår forskningsaktiviteter, jf. oversigtskort i afsn Forskningsstation Zackenberg på Grønland er dog ikke beskrevet nærmere Birk Centerpark, Herning Handels- og IngeniørHøjskolen er lokaliseret i Birk Centerpark 15, hvor det indgår i et område med flere uddannelses- og kulturinstitutioner. Illustration 5-4: AU, Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning Bygningsmæssigt rådes der over ca m². Der er en restrummelighed svarende til m². En yderligere udvidelse ud over restrummeligheden kræver udarbejdelse af ny lokalplan eller disposition over en anden matrikel inden for området I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

27 Vejlsøvej, Silkeborg Væsentlige elementer af Aarhus Universitets miljøforskning finder sted i Silkeborg, hvor aktiviteterne er lokaliseret i sammenhæng med en lang række andre videns- og rådgivningsvirksomheder inden for miljøområdet. Bygninger er lokaliseret på Vejlsøvej 25 og Vejlsøvej 37. I alt rådes der over m². Illustration 5-5: Vejlsøvej, Silkeborg En udvidelse af bygningsmassen forudsætter tilkøb af arealer og efterfølgende udarbejdelse af en ny lokalplan, der udstikker rammerne for nybyggeri, og der foreligger en forhåndsaftale med Silkeborg kommune om dette køb I alt Igangværende byggeri Byggemulighed Ny lokalplan Lejemål Potentiale i perioden

28 Foulum, Viborg Foulum huser hovedparten af Aarhus Universitets jordbrugsvidenskabelige aktiviteter. I området er der også etableret en forskerpark, som er målrettet fødevareerhvervet. Der rådes over i alt m 2. Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet lægger ikke op til udvidelser i Foulum, og derfor er der ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-6: Foulum, Viborg

29 Flakkebjerg, Slagelse Aarhus Universitet har aktiviteter inden for jordbrugsforskning i Flakkebjerg, hvor der rådes over m². Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet opererer ikke med udvidelser i Flakkebjerg, og derfor er der ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-7: Flakkebjerg, Slagelse

30 Årslev Aarhus Universitet har aktiviteter inden for jordbrugsforskning i Årslev, hvor der rådes over m². Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet opererer ikke med udvidelser i Årslev, og derfor er der ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-8: Årslev

31 Roskilde Aarhus Universitets aktiviteter i Roskilde er lokaliseret som en del af forskningsområdet Risø. Lejemålet er på m². Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet lægger op til, at aktiviteterne flyttes fra Roskilde inden for planperioden (2028) under hensyntagen til, at der skabes størst mulig faglig udvikling inden for de økonomiske rammer. Der er ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-9: Risø, Roskilde

32 Kalø, Syddjurs Aarhus Universitet har en række forskningsaktiviteter inden for natur- og miljøområdet, som er lokaliseret på Kalø sammen med en række enheder under Skov- og Naturstyrelsen. Der rådes over i alt m 2. Strategien for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet lægger ikke op til udvidelser i Kalø, og derfor er der ikke foretaget en vurdering af restrummeligheden. Illustration 5-10: Kalø, Syddjurs

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY AARHUS UNIVERSITET

AARHUS UNIVERSITY AARHUS UNIVERSITET UNIVERSITET UNIVERSITET AU - kort oversigt 38,003 studerende 1,822 Ph.d.-studerende Ca. 85 bacheloruddannelser og 125 kandidatuddannelser Ca. 4,000 fagtilbud og kurser Ansvarlig for 27% af de samlede konkurrenceudsatte

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011.

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011. Notat Til: Aarhus Byråd Den 4. marts 2011 Aarhus Kommune Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel Borgmesterens Afdeling & Planlægning & Byggeri I forbindelse

Læs mere

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012 Notat Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. juni 2012 Vedrørende salg af Louisevej 100, Skovridervej 22 og Eugen Warmings Vej 10 Der vedlægges

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004. Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad Nord, Amager, Københavns Kommune

Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004. Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad Nord, Amager, Københavns Kommune Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004 Bilag 2 Oversigt over byggerier, der opføres i henhold til lov om støttede private ungdomsboliger Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen A/S

Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen A/S From:Kristian Baatrup To:Stella Hansen;Morten Jepsen Subject:Anmodning om nyt plangrundlag Kære Stella og Morten På vegne af ejeren af Hotel Marienlyst fremsendes hermed anmodning om politisk stillingtagen

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Sektor: Offentlige bygninger

Sektor: Offentlige bygninger TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS FREMTIDS SIKRING 42 OM OFFENTLIGE BYGNINGER Analysen har taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser, som er udarbejdet om renoveringsog vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø.

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. den kreative proces er kendetegnet ved at man først kender

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere